فهرست مطالب

اقیانوس شناسی - سال چهارم شماره 13 (پیاپی 24، بهار 1392)
 • سال چهارم شماره 13 (پیاپی 24، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد ذونعمت کرمانی، یارمحمد بای صفحات 1-10
  پیش بینی تغییرات کشند، به دلیل اهمیتی که در برنامه ریزی های ناوگان دریایی و نظامی، حمل و نقل و کشتیرانی، طراحی بنادر و سایر مسایل مرتبط با امور دریا دارد؛ از دیرباز مورد توجه بوده است. هدف این مطالعه بررسی عملکرد مدل های شبکه های عصبی پیش خور با 3 الگوریتم یادگیری کاهش شیب، شیب مزدوج و لونبرگ-مارکوارد در پیش بینی ساعتی تغییرات کشند است. به علاوه در تحقیق حاضر، نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره نیز مد نظر قرار گرفته است. برای این منظور داده هایساعتی مشاهداتی ایستگاه ساحلی خلیج چابهار در دریای عمان و ایستگاه های جزیره کیش و بندر امام خمینی(ره) در سواحل شمالی خلیج فارس در یک بازه 90 روزه مورد استفاده قرار گرفته اند. به منظور تعیین مقدار وقفه مناسب در مدل سازی زمانمند، شیوه خودهمبستگی جزئی به کار گرفته شده است. نتایج ارزیابی مدل ها بر اساس شاخص های ریشه میانگین مجذور خطا و درصد مطلق خطا حاکی از آن است که مدل شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم لونبرگ-مارکوارد بالاترین دقت را در پیش بینی تغییرات کشند در هر 3 ایستگاه مطالعاتی دارا است. این الگوریتم به طور متوسط به میزان 22، 4 و2 درصد دقت پیش بینی های مدل های رگرسیون خطی چندمتغیره، الگوریتم کاهش شیب و شیب مزدوج را بهبود بخشیده است. در نهایت تحلیل خطای مربوط به مجموع باقیمانده ها، بیش پیش بین بودن مدل های شبکه عصبی در ایستگاه های جزیره کیش و بندر امام خمینی(ره) و کم پیش بین بودن آن ها را در ایستگاه خلیج چابهار را آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: لاک پشت رگرسیون خطی چندمتغیره، شکبه عصبی مصنوعی، کاهش شیب، شیب مزدوج، لونبرگ، مارکوارد، پیش بینی کشند
 • بشرا وفایی، وحید چگینی، عباس سقایی، مجتبی عظام صفحات 11-19
  امروزه با گسترش پایگاه های ثبت داده های دریایی و حجم بالای داده های ذخیره شده، نیاز به ابزاری است تا بتوان داده های ذخیره شده را پردازش کرد. وقتی که حجم داده ها بالا باشد، نمی توان الگوهای مفید را در میان حجم انبوه داده ها تشخیص داد. بنابراین نیاز به روش های داده کاوی (Neural Network & Data Mining) است که اصطلاحا به کشف دانشبپردازند و با کمترین دخالت کاربر و به صورت خودکار الگوهای مفید در داده ها و رابطه های منطقی را پیدا نمایند. یکی از رایج ترین روش های داده کاوی در فیزیک دریا، خوشه بندی (Clustering) است. جهت خوشه بندی خلیج چابهار بر اساس چگالی از الگوریتم دو مرحله ای (Two-step) استفاده شد. همچنین برای بررسی تاثیرات دما و شوری در توزیع مکانی و زمانی چگالی آب خلیج و یافتن موثرترین پارامتر بر چگالی آب خلیج از میان پارامترهای موثر (عمق، دما و شوری)، یازده شبکه عصبی در نرم افزار کلمنتاین (Clementine) تشکیل شد. نتایج به طور واضحی نشان دهنده ی یک مورد استثنا در آبان ماه است که با رسم منحنی های همتراز چگالی، شوری و دما توسط نرم افزار سرفر (Surfer) نتایج به دست آمده از داده کاوی تایید شد.
  کلیدواژگان: چابهار، چگالی، داده کاوی، خوشه بندی، شبکه عصبی، کلمنتاین، سرفر
 • ساحل پاکزاد توچایی صفحات 21-28
  فلزات سنگین موجود در محیط آبی پس از جذب در بافت آبزیان تجمع یافته و از طریق زنجیره غذایی وارد بدن انسان شده و متناسب با سمیت و غلظت فلزات جذب شده، آثار بالینی مشاهده می شود. هدف از انجام این بررسی، مطالعه الگوی تجمع فلزات شامل Ni، Pb، Cu و Zn در بافت های عضله، آبشش، فلس، کبد و کلیه ماهی کپور نقره ای چاه نیمه های سیستان بود. همچنین مقایسه غلظت فلزات در عضله ماهی با استانداردهای غذایی نیز صورت گرفت. پس از نمونه برداری، آماده سازی هر یک از بافت ها و هضم توسط اسید نیتریک غلیظ، غلظت هر یک از فلزات بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک با استفاده از دستگاه جذب اتمی Konik مدل Novaa 300 اندازه گیری شد. روند تجمع فلزات ضروری (Zn و Cu) در کبد و آبشش و فلزات غیر ضروری مانند نیکل در کبد و کلیه مشاهده شد. بیشترین تجمع فلز مس در کبد (42/63 میکروگرم بر گرم)، روی در آبشش (40/74 میکروگرم بر گرم)، نیکل در کلیه (41/0 میکروگرم بر گرم) و سرب در کبد (19/0 میکروگرم بر گرم) به دست آمد. تجمع بیشتر فلزات ضروری (مس و روی) در کبد و آبشش به دلیل نیاز آبزی به فلزات فوق جهت انجام فعالیت های زیستی است. فلز نیکل، تجمع بیشتری در کلیه داشت، که می تواند به دلیل مکانیسم دفع این فلز باشد. روند تجمع فلزات غیر ضروری در بافت های کبد و کلیه با فلس مشابه بود. بنابراین فلس نیز می تواند شاخص مناسبی برای تعیین میزان آلودگی تجمع یافته در آبزیان باشد. غلظت فلزات عضله کمتر از استاندارد بوده و بنابراین نمی تواند برای مصرف کننده ماهی خطرساز باشد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، ماهی Hipophthalmichthys molitrix، آبشش، کبد، کلیه، پولک، عضله، چاه نیمه های سیستان
 • اعظم نیک نام شیری، رحیم عبدی، امیر پرویز سلاطی، عبدالعلی موحدی نیا، جاسم غفله مرمضی صفحات 29-35
  ماهی صبیتی یکی از ماهیان با ارزش از نظر اقتصادیدرخلیجفارس است که در آبزی پروری نیز مورد توجه زیادی است. سطوح بهینه اجزای جیره غذایی تضمین کننده رشد و سلامتی ماهی است. در مطالعه حاضر تغذیهباسطوح متفاوت پروتئین و اسید آمینه بهمنظوربررسیاثراتآن برپارامترهایخون شناسی ماهی صبیتیانجامگرفت. برای این منظور ماهیان 30 تا 35 گرمی پساز 2 هفته تطابقبایکجیرهغذاییبدونچربی،بهمدت 8 هفتهدر 36 تانک 300 لیتری با جیره-های غذایی آزمایشی حاوی مقادیر مختلف پروتئین و لیپید تغذیه شدند. به طوری که تغذیه ماهیان 2 بار در روز در ساعات 10 صبح و 17 بعد از ظهر با 4 سطح پروتئین مختلف (45%، 50%، 55%و 60%) و سه تکرار برای هر تیمار غذایی در نظر گرفته شد و ماهیان به مدت 60 روز با جیره های فوق الذکر تغذیه شدند. در پایان دوره ی آزمایش، نمونه های خونی با سرنگ های هپارینه دریافت و پس از انتقال به آزمایشگاه و شمارش گلبول های سفید و قرمز، اندازه گیری هماتوکریت، هموگلوبین و اندیس های خونی طی بررسی آنالیز واریانس یک طرفه، تفاوت هایی بین گروه های مختلف با جیره متفات مشاهده گردید اما از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در خصوص پرورش ماهی صبیتی از نظر مطالعات خون شناسی، رژیم های مورد نظر دارای شرایط بهینه برای گونه مورد نظر هستند.
  کلیدواژگان: پروتئین، جیره، خون شناسی، ماهی صبیتی
 • رضا طاعتی، مصطفی تاتینا، محمود بهمنی، مهدی سلطانی صفحات 37-44
  اینمطالعهبه منظور ارزیابیتاثیرسطوحمتفاوتپربیوتیک ایمنووالبر شاخص های رشد و ترکیب لاشه ی فیل ماهیان پرورشی (Huso huso) به مدت 8 هفته انجام گرفت. پس از یک ماه سازگاری با شرایط پرورشی و جیره پایه، 270 عدد فیل ماهی با میانگین وزنی 99/8 ± 30/95 گرم به 9 تانک فایبرگلاس 2000 لیتری و با تراکم 30 عدد در هر تانک در قالب 3 تیمار (شاهد (0%)، ایمنووال 1% و ایمنووال 3%) با 3 تکرار (طرح کاملا تصادفی) توزیع شدند. درپایان هفته هشتم، وزن نهایی، طول نهایی، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، میانگین رشد روزانه، ضریب کارایی پروتئین، ضریب تبدیل غذایی و ضریب چاقی در ماهیان تغذیه شده با پربیوتیک ایمنووال در سطوح 1% و 3% اختلافات معنی داری را نسبت به شاهد نشان دادند (05/0.(P< پروتئین لاشه در ماهیان تغذیه شده با پربیوتیک ایمنووال 3% افزایش معنی داری را نسبت به شاهد نشان داد (05/0.(P< نتایج نشان داد که پربیوتیکایمنووال در سطح 3% می تواند در افزایش عملکرد رشد و کارایی تغذیه فیل ماهیان جوان پرورشی تاثیر گذار باشد.
  کلیدواژگان: پربیوتیک، ایمنووال، شاخص های رشد، ترکیب لاشه و فیل ماهی (Huso huso)
 • مهدی بلوکی، احمد سواری، سید محمد باقر نبوی، محمد تقی رونق، علی دانشمند صفحات 45-51
  آبسنگ های مرجانی دارای رابطه همزیستی با جلبک (zooxanthellae) می باشند که ریختن مداوم آلاینده های انسان ساز به داخل محیط زیست آبی و اثرات تغییر جهانی آب و هوا، سلامتی مرجان ها را با به خطر انداختن این رابطه همزیستی تهدید می کند. هدف از این بررسی اندازه گیری تراکم زوگزانتلا در مرجان های Porites compressa به منظور بررسی وضعیت سلامت آبسنگ های مرجانی در منطقه ی شمال خلیج نایبند و جنوب خلیج نایبند است. این مناطق به ترتیب در نزدیکی منطقه ی ویژه پارس جنوبی و در فاصله ای دورتر نسبت به این صنایع قرار دارند. مرجان های شمال خلیج نایبند علائم بیشتری از تخریب را نشان دادند. بیشترین میزان زوگزانتلا 229894±3607849 در سانتی متر مربع در ماه بهمن در جنوب خلیج نایبند به دست آمد. میانگین تراکم زوگزانتلا به طور چشمگیری در ماه بهمن در جنوب خلیج نایبند زیادتر از ماه های دیگر بود که نشان دهنده ی وجود مرجان های سالم تر در این منطقه است.
  کلیدواژگان: آبسنگ های مرجانی، زوگزانتلا، Porites compressa، آلاینده های انسان ساز
 • احسان کامرانی، سیامک بهزادی، فریبرز هاشمی پور صفحات 53-60
  آب های ساحلی شهر بندرعباس به منظور مطالعه جوامع دوکفه ای ها و شکم پایان به 5 ترانسکت تقسیم و به صورت فصلی از زمستان 88 لغایت پاییز 89 به روش نمونه برداری تصادفی ساده مطالعه شد و میانگین فراوان 12/3241± 7991 بوده است. ازگرب پیترسون با سطح مقطع 04/0 متر مربع و قایق در هر گشت استفاده شد. تعداد 8 خانواده از دوکفه ای ها و 11 خانواده متعلق به شکم پایان در این مطالعه شناسایی شد. اگرچه نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تست توکی در سطح 95 درصد در ایستگاه های مورد مطالعه اختلاف معنی داری در میزان فراوانی دوکفه ای ها و شکم پایان بین ایستگاه 1 و 2 با سایر ایستگاه ها نشان داد (05/0>p)، اما نتایج حاصل از همین آزمون و در همین سطح اطمینان هیچ گونه اختلافی را درمقدار فراوانی دوکفه ای ها و شکم پایان مشاهده شده در ایستگاه 1 و 2 با یکدیگر و هم چنین در بین 3 ایستگاه دیگر مورد بررسی نشان نداد (05/0p). نتایج حاصل از دانه بندی ذرات رسوبی در فصول مورد مطالعه، نشان داد کهمقادیر بیشینهوکمینه یذراتسیلتیمربوطبهفصولپاییزوتابستان 89 به ترتیب برابر با 68/50 درصد و 2/43 درصد است. هم چنین مقادیر بیشینه و کمینه ی خاک رس و شن به ترتیب 38/11درصد، 64/9 درصد (زمستان 88 وپاییز 89)و 56/39 درصد، 34/40درصد (بهار 89 وزمستان 88) در فصول مورد مطالعه مشاهده شد. نتایج حاصل از بررسی مقادیر شاخص شانون در ایستگاه های مورد مطالعه نشان دهنده ی بیشینه مقدار شاخص شانون (99/0) برای دوکفه ای ها در ایستگاه 2 در فصل بهار 89 و مقدار61/0 در ایستگاه 5 در فصل تابستان 89 برای شکم پایان است.
  کلیدواژگان: دوکفه ای ها، شکم پایان، شناسایی، بندرعباس
 • سید ضیاءالدین مدنی صفحات 61-72
  حقوق دریاها، نقطه تلاقی منافع حقودانان بینلمللی و منافع اقیانوشناسانبه یکدیگر است. این پیوند و تلاقی بهیژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به اوج خود رسد. انعقاد کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها، و به ویژه بخش سیزدهم این کنوانسیون درباره تحقیقات علمی دریایی، تاثیر بسزایی بر علوم دریایی به طور کلی داشته است. برخی حقوق دانان بین المللی این تاثیر را محدودکننده آزادی انجام تحقیقات و دست وپاگیر برای دانشمندان علوم دریایی دانسته و آن را منفی می پندارند. این گروه عمدتا حقوق دانان کشورهای قدرتمند دریایی به ویژه آمریکا هستند. اما گروه دوم، حقوق دانانی هستند که این تاثیر را مثبت و مطلوب قلمداد می کنند و مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را موجب نظام مندی و قاعده مند شدن این تحقیقات می دانند که موجبات مشارکت و بهره مندی عادلانه تمامی کشورها اعم از ساحلی، غیرساحلی، قدرتمند و غیرقدرتمند دریایی را از برآیند تحقیقات علمی دریایی فراهم ساخته است.
  کلیدواژگان: حقوق بین الملل، حقوق دریاها، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، تحقیقات علمی دریایی، علوم دریایی
 • منصور کیانی مقدم، مهدی جعفرزاده کناری، علیرضا بخشی زاده صفحات 73-83
  هدف مطالعه ی حاضر مقایسه کارایی نسبی بنادر عمده ی ایران و شناسایی بنادر کارا برای سال های 1388 تا1390 است. روش تحقیق حاضر از نوع تحلیلی-کاربردی بوده و جامعه آماری تحقیق حاضر را بنادر عمده کشور تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده های تحقیق از سایت اینترنتی سازمان بنادر و دریانوردی استفاده شد. داده ها به سال های 1388، 1389 و هشت ماه نخست 1390 مربوط هستند. روش تحلیل داده ها نیز مبتنی بر تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) بوده است و برای تعیین ضریب کارایی بنادر و مشخص کردن بنادر کارا و ناکارا از مدل CCR خروجی محور و برای رتبه بندی واحدهایی که با مدل CCR خروجی محور کارا شدند، از روش اندرسون-پیترسون (AP) استفاده شد. جهت محاسبه مدل ها و تجزیه و تحلیل داده ها نیز از دو بسته نرم افزاریLINGO و SPSS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در سال 1388، 36درصد، در 1389، 27درصد و در 1390، 27درصد بنادر کارا بودند. در سال های 1388 و 1389، بندر شهید باهنر و در سال 1390، بندر شهید رجایی کاراترین بنادر بودند. در نهایت، بنادر مجازی به عنوان الگوهایی برای بنادر ناکارا معرفی و پیشنهاد شدند. بنادر ناکارا در صورت رسیدن به شرایط بنادر مجازی متناظر با خود، کارا می گردند.
  کلیدواژگان: صنعت بندر، کارایی نسبی، تحلیل پوششی داده ها، ارزیابی عملکرد
 • حسین پرورش، الیاس پرورش، زینب پرورش صفحات 85-92
  در این مطالعه به بررسی و محاسبه ظرفیت برد فعالیت های قایقرانی تفریحی در منطقه حفاظت شده و تالاب بین المللی حرا رود گز پرداخته شده است. این تالاب داری جنگل های منحصر بفرد مانگرو است. متاسفانه افزایش شمار بازدیدکنندگان از مناطق حفاظت شده،جدا از فواید اقتصادی،مشکلات و آسیب های محیط زیستی فراوانی را ایجاد نموده است و لذا نیاز به مدیریت موثر و کارآمد گردشگران در مناطق حفاظت شده بیش از پیش احساس می گردد. از جمله راهکارهای موثر در جلوگیری و کاهش مشکلات گردشگری در مناطق حفاظت شده، تعیین ظرفیت برد گردشگری است. در این تحقیق، ظرفیت برد فعالیت های قایقرانی در تالاب بین المللی حرا رودگز مورد بررسی قرار گرفته و ظرفیت های برد فیزیکی، واقعی و مجاز محاسبه گردید. جهت محاسبه ظرفیت برد فیزیکی، میزان وسعت منطقه تالابی و مساحت مورد نیاز جهت هر قایق محاسبه شده و با استفاده از فرمول مربوطه محاسبات انجام شد. جهت محاسبه ظرفیت برد واقعی، در ابتدا عوامل تصحیح کننده شامل روزهای به شدت گرم، روزهای طوفانی و بارانی و همچنین فصل زادآوری پرندگان مورد محاسبه قرار گرفت و سپس این عوامل مطابق فرمول در ظرفیت برد فیزیکی اعمال گردید تا ظرفیت برد واقعی محاسبه شود و در نهایت برای محاسبه ظرفیت برد مجاز در ابتدا ظرفیت زیر بنایی و ظرفیت مدیریتی تالاب محاسبه شده و مطابق فرمول در ظرفیت برد واقعی اعمال شد. نتایج نشان داد که ظرفیت برد فیزیکی تالاب 380 قایق در روز، ظرفیت برد واقعی 166 قایق در روز و ظرفیت برد مجاز، 41 قایق در روز است.
  کلیدواژگان: تالاب بین المللی حرا رود گز، ظرفیت برد، گردشگری ساحلی
|
 • Mohammad Zounemat-Kermani, Yarmohammad Bay Pages 1-10
  Prediction of tides has been received a great attention from decades ago since its importance in admiralship، navigation، port designing and other related issues. The goal of this paper is to investigate the efficiency of predictive models based on Multiple Liner Regression (MLR) and feed-froward Artidicial Neural Networks (ANNs) using 3 learning algorithms of Gradient Descent (GD)، Conjugate Gradient (CG) and Levenberg-Marquardt (LM). For this purpose، hourly observed data of Chabahar bay station in the Gulf of Oman and Kish Island and Imam-Khomeini port stations in the Persian Gulf were used. In the current study، the partial auto-correlation was used to determine the appropriate lag of input data. The results of models according to the criteria of RMSE and MAPE indicated that the ANN-LM has the highest accuracy in predicting tides in the 3 stations. This algorithm improved the prediction accuracy about 22%، 4% and 2% compared to MLR، GD and CG models. Finally، the residual analysis revealed the over-predictive behavior of ANNs in Kish Island and Imam Port stations while their under-predictive tendency in Chabahar Bay.
  Keywords: Multiple linear regression, Artificial neural network, Gradient descent, Conjugate gradient, Levenberg, Marquardt, Tides prediction
 • Boshra Vafaie, Vahid Chegini, Abbas Saghaie, Mojtaba Ezam Pages 11-19
  Nowadays، with the huge amount of data generated daily on oceanography parameters and development of marine data recording systems، new methods are required in order to process the available data in timely fashion. It is obvious that analysis of large data sets with the aim of distinguishing and interpreting patterns is not usually an easy task. When dealing with high volume processes، data mining is a practical method commonly considered by analysts to discover useful patterns among data sets effectively. Clustering is one of the popular data mining methods which are widely used in physical oceanography. In this research، a two-step algorithm is considered for clustering the stations in Chabahar Bay. A neural network is also used to investigate the influences of temperature and salinity on tempo-spatial distribution of Sigma-T. For this purpose، 11 networks are created in Clementine software (one for each month) and the results indicate an exception in November. The plotted contours in Surfer software confirm the data mining results.
  Keywords: Chabahar, Sigma T, Data mining, Clustering, Neural network, Clementine, Surfer
 • Pages 21-28
  Heavy metals in aquatic ecosystems accumulating in the tissues of aquatic biota will enter the human body through the food chain. Depending on the concentration and toxicityof absorbed heavy metals، the clinical effects are observed. The aim of this study was to surveymetals accumulation pattern including Ni، Pb، Cu and Zn in muscle، gill، scale، liver and kidney tissues of HipophthalmichthysmolitrixofSistanChahnimeh reservoirs. Also، theheavy metal concentrationin fish muscle was compared to food standards. After sampling، preparation of tissues and digestion with Nitric acid، the concentration of each element was measured by using atomic absorption spectrophotometer Konik model Novaa 300 in µg/g d. w. The pattern of essential metals accumulation (Zn and Cu) was measured in liver and gills and of nonessential metals like Ni was found in liver and kidney. The high accumulation of Cu was obtained in liver (63. 42 µg. g)، Zn in gills (74. 40 µg. g)، Ni in kidney (0. 41 µg. g) and Pb in liver (0. 19 µg. g). Due to the needs of aquatic organism to the above mentioned heavy metals for metabolism activities، the high accumulations of essential metals (Cu and Zn) are in liver and gills. The Ni had high level in kidney due to the disposal mechanism of this element form fish body. The pattern of nonessential metals accumulation in kidney and liver tissues was similar to scales. Therefore،the scale can be a useful bioindicator for the accumulated metalsin aquatic organisms. The concentration of metals in muscle was lower than the standards and therefore، is not dangerous for fish consumers.
  Keywords: Heavy metals, Hipophthalmichthys molitrix, Gill, Liver, Kidney, Scale, Muscle, Chahnimeh Reservoirs
 • Azam Nicknam Shiri, Rahim Abdi, Amir Parviz Salati, Abdolali Movahedinia, Jasem Marammazi Pages 29-35
  Sparidentexhasta is a beneficial and economical fish in the Persian Gulf that these years much attention has been paid to and is a good candidate for marine aquaculture in coastal zones of Iran. Optimal levels of dietary components ensure optimum growth and health of fish. In this paper، feeding the Sparidentexhasta with different levels of protein and amino acidwas carried out in order to investigate their effects on hematological parameters. After adaptation in 2 weeks by a lipid-free diet، the fish of (30 to 35gr) were fed for 8 weeks by experimental diets in 300 L tanks (n=36). The fish were fed two times a day at 10:00 am and 17 pm with 4 proteinlevels (45%، 50%، 55% and 60%) that was repeated 3 times in 60 days. At the end of the experiment، the blood samples were taken by heparinized syringes. Then RBC and WBC were counted. Hematocrit، Hemoglobin and blood indices showed no significant difference in different groups. The results of hematological parameters showed that the used diet was in optimal condition for culturing Sparidentexhasta.
  Keywords: Dietary protein, Hematological parameters, Sparidentex hasta
 • Reza Taati, Mostafa Tatina, Mahmoud Bahmani, Mehdi Soltani Pages 37-44
  This study was carried out to evaluate the effect of different levels of prebiotic Immunowall (IW) on the growth indices and carcass composition infarmed great sturgeon juveniles (Husohuso) for 8 weeks. After one month acclimatization period to rearing conditions and basal diet، 270 farmed great sturgeon juveniles weighing 95. 30 ± 8. 99 g were distributed into nine 2000-L fiberglass tanks in three treatments (Control، IW 1% and IW 3%) in three replicates (completely randomized design) and kept at a density of 30 fish per tank. At the end of 8th week، final weight، final length، body weight increase (BWI)، specific growth rate (SGR)، average daily growth (ADG)، protein efficiency ratio (PER)، feed conversion ratio (FCR)، and condition factor (CF) in fish fed on IW in levels 1% and 3% showed significant differences compared with the control (P<0. 05). Crude protein of carcass in fish fed on IW at 3% showed a significant increase in comparison with the control (P<0. 05). The results showed that Immunowall at level of 3% can influence enhancement of growth performance and feed efficiency in farmed great sturgeon juveniles.
  Keywords: Prebiotic, Immunowall, Growth Indices, Carcass Composition, Great Sturgeon (Huso huso)
 • Mehdi Bolouki, Ahmad Savari, S. Mohammad Bagher Nabavi, Mohammad Taghi Rounagh, Ali Daneshmand Pages 45-51
  Coral reefs function in a symbiotic relationship with dinoflagellates (zooxanthellae). Continuous release of anthropogenic pollutants، mainly into the aquatic environments، and the resulting global climate change threatens coral health by endangering this symbiotic relationship. The object of this study is to measure the zooxanthellae density in Poritescompressa to estimate health of coral reefs in the Northern part of Nay Band Bay in the vicinity of the South Pars Petrochemical facilities and southern part of Nay Band Bay farther away from these industrials. Corals in the north of Nay Band Bay showed more signs of degradation. The highest mean zooxanthellae density was 3607849±229894 N/cm2 in south of Nay Band Bay in February. Mean zooxanthellae density was significantly (p<0. 05) higher in the south of Nay Bad Bay in February than other months، indicating healthier corals at this region.
  Keywords: Coral reef, Zooxanthellae, Porites compressa, Anthropogenic pollutant
 • Ehsan Kamrani, Siyamak Behzadi, Fariborz Hashemipour Pages 53-60
  This study was carried out to identify the abundance of bivalves and gastropods communities seasonally from winter 2009 to autumn 2010 in the northern part of the Persian Gulf. For this purpose، Bandar Abbas coastal waters were divided to 5 transects. Random sampling and 0. 04-m2 Peterson grab were used for samples collection. We collected 9 samples at 3 stations along each transects. Based on the records from all samples، 19 families were identified that among them 8 families belonged to bivalves and 11 families belonged to gastropods. The results of variance Analysis (Tukey test) showed significant difference in abundance of gastropods and bivalves in St1 and St2 with other stations)p<0. 05 (، but no difference between St1، St2 and 3 other stations (p>0. 05) (95% confidence interval). Also، abundance of families in summer 2010 were different from other seasons) p<0. 05، 95% confidence interval). Maximum and minimum content of silt (autumn and summer of 2010 with 50. 68 and 43. 2 % respectively)، of clay (winter 2009 and autumn of 2010 with 11. 38 and 9. 64 % respectively) and of sand (spring 2010 and winter of 2009 with 40. 34 and 39. 56% respectively) were calculated. Also، Maximum of Shanon index for bivalves and gastropods were determined in the spring of 2010 (St 2، 0. 99)، and in the summer of 2010 (St5، 0. 61)، respectively.
  Keywords: Bivalvia, Gastropoda, Identification, Bandar Abbas
 • S. Zia E. Madani Pages 61-72
  This Article intends to explore the existing legal literature on marine scientific research، derived from resources of international law of the sea، in order to study the concept and framework therein to find out what consequences the Legal Regime of Marine Scientific Research has so far had on Marine Sciences since the adoption of the 1982 Convention on the Law of the Sea and particularly part XIII of the said Convention. The significance of this task is that Part XIII of the UNCLOS clearly precludes other marine research activities from Marine Scientific Research and places them under different legal regimes. More or less identical qualities، tools and processes in most of these research activities led into difficulties in distinction one from another. Furthermore، the most significant outcome of this thesis is to determine the distinct legal effects upon which such concept and framework of marine research، particularly “marine scientific research”، would have on rights and obligations of (coastal and research) states. Parts XIII of UNCLOS provides for the co-operation among States، either directly or through competent international organizations، in the field of marine scientific research.
  Keywords: International Law, Law of the Sea, UN 1982 Convention on the Law of the Sea, Marine
 • Mansoor Kiani Moghadam, Mehdi Jafarzadeh Kenari, Alireza Bakhshi Zadeh Pages 73-83
  The purpose of present study is to compare the relative efficiency of Iranian ports and identify the efficient ports in 2009 to 2011. Applied-analytical method was used and statistical population includes important Iranian ports. Data are gathered from Port and Maritime Organization of Iran. Data include the years 2009، 2010 and March to November 2011. CCR model is used to determine the efficiency ratio of ports and to distinguish efficient and inefficient ports. For the units that are identified as efficient by CCR model، Anderson–Pearson (AP) was used. For analyzing data، LINGO and SPSS software was used. Findings showed that in 2009، 36%، in 2010، 27% and in 2011، 27% of main Iranian ports have been efficient. In 2009 and 2010، Bahonar and in 2011، Rajaei ports were recognized as the most efficient Iranian ports. Finally، virtual ports were introduced as a pattern for inefficient ports. Inefficient ports will achieve efficiency if they can be promoted to achieve the conditions of their similar virtual ports.
  Keywords: Port Industry, Relative Efficiency, Data Envelopment Analysis, Performance Appraisal
 • Hossein Parvaresh, Elyas Parvaresh, Zeinab Parvaresh Pages 85-92
  In this study، the physical carrying capacity، real carrying capacity and permissible carrying capacity of recreational boating for mangrove forests of Hara-eRode Gaz international wetland has been estimated. This area has a unique mangrove ecosystem. Unfortunately، an increasing number of visitors to the protected areas، apart from economic benefits، have created many problems and environmental damages، so the need for effective management of tourism in protected areas will be felt more than ever. One of the best solutions for preventing and reducing problems in protected areas is estimating the carrying capacity. In this paper، the carrying capacity of recreational boating for Mangrove forests of Hara-e Rode Gaz international wetland has been estimated. For estimating the physical carrying capacity (PCC(، the wetland area and the required area for eachboat was used and physical carrying capacity was estimated using existing formula. For estimating the real carrying capacity (RCC)، the corrective factors (Cf) include very hot days، stormy and rainy days and season of birds breeding have been applied to the PCC. Finally، for estimating the permissible carrying capacity، Infrastructure Capacity and management capacity were estimated and applied to the RCC. Results showed that the physical carrying capacity is 380 boat/day، real carrying capacity is 166 boat/day and Effective or Permissible Carrying Capacity is 41 boat/day.
  Keywords: Mangrove forests, Hara, e Rode Gaz International Wetland, Carrying Capacity, Real Carrying Capacity, Coastal tourism