فهرست مطالب

افق دانش - سال نوزدهم شماره 2 (تابستان 1392)
 • سال نوزدهم شماره 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا سادات منظری، ربابه معماریان *، زهره ونکی صفحات 59-65
  اهداف
  عمده ترین شکل اضطراب در بیماران سوختگی، اضطراب ناشی از درد است. حمایت عاطفی و روانی بیمار باعث آسایش طی فرآیندهای مراقبتی و اقدامات درمانی می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر برقراری ارتباط درمانی، بر کاهش اضطراب ناشی از درد و وضعیت ترمیم زخم های سوختگی انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش نیمه تجربی در سال 1384 در دوره زمانی ده ماهه در بخش سوختگی زنان بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام شد و 60 نفر به روش غیرتصادفی انتخاب و در دو گروه 30نفری کنترل و مداخله مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری داده ها، چک لیست خودگزارشی تعیین اضطراب ناشی از درد و چک لیست مشاهده ای میزان ترمیم زخم های سوختگی بود. برنامه ارتباط درمانی برای گروه مداخله به اجرا درآمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 12 و آزمون های مجذور کای، T مستقل و آنالیز واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  اختلاف آماری معنی داری از نظر میزان اضطراب (63/0=p) و ترمیم زخم (73/0=p) در مرحله قبل از مداخله بین دو گروه کنترل و مداخله مشاهده نشد. میزان اضطراب نمونه های گروه مداخله در حین و بعد از مداخله کاهش معنی داری داشت (0001/0=p). وضعیت ترمیم زخم در گروه مداخله در حین مداخله (018/0=p) و بعد از مداخله (001/0=p) افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت. میانگین نمره ترمیم زخم نمونه ها بعد از مداخله در گروه مداخله و کنترل اختلاف معنی داری نشان داد (009/0=p).
  نتیجه گیری
  برقراری ارتباط درمانی پرستار با بیمار بر کاهش اضطراب و بهبود روند ترمیم زخم های سوختگی تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: اضطراب ناشی از درد، سوختگی، ترمیم زخم، ارتباط درمانی
 • محمدرضا شهرکی*، حمیده میرشکاری، ساناز خمر مقدم صفحات 67-70
  اهداف
  دیابت شیرین بیماری متابولیک و ناشی از افزایش قند خون است. از آنجایی که منیزیم سرم، نقش مهمی در بروز عوارض دیابت دارد، هدف از انجام این پژوهش، بررسی مصرف کوتاه مدت سولفات منیزیم خوراکی بر میزان قند خون و لیپوپروتئین های سرم در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود.
  روش ها
  این مطالعه تجربی در 32 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار- آلبینو در محدوده وزنی 250-200 گرم انجام شد. نیمی از موش ها با تزریق داخل صفاتی استرپتوزوتوسین محلول در بافر سیترات سدیم با دوز 50میلی گرم برکیلوگرم دیابتی شدند. موش ها در 2 گروه سالم A و B و دیابتی C و D مطالعه شدند. نمونه های گروه های A و C با غذا و آب معمولی و نمونه های گروه های B و D با غذای معمولی و آب غنی از سولفات منیزیم با دوز 10میلی گرم برمیلی لیترتغذیه شدند. میزان قند خون و لیپوپروتئین های سرم موش ها در انتهای آزمایش اندازه گیری شد. تمامی داده های به دست آمده، با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  سطح گلوکز خون، تری گلیسرید و LDL سرم در موش های گروه D در مقایسه با گروه C کاهش معنی داری داشت. تفاوت HDL سرم و کلسترول تام بین گروه های C و D معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  مصرف سولفات منیزیم خوراکی، موجب کاهش قند خون و بهبود لیپوپروتئین های سرم، در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می شود.
  کلیدواژگان: دیابت، هایپرلیپیدمی، منیزیم، موش صحرایی
 • حسین نجف زاده*، رضا آویزه، نرگس کاوسی صفحات 71-76
  اهداف
  با توجه به اهمیت آیورمکتین به عنوان داروی ضدانگل بالینی، شناخت تداخل این دارو با سایر داروها ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر، تداخل اثر وراپامیل به عنوان مهارکننده گلیکوپروتئین P بر غلظت سرمی و مایع مغزی- نخاعی آیورمکتین در سگ ارزیابی شد.
  روش ها
  در این مطالعه تجربی با مدل حیوانی، در سال 1390 در دانشکده دامپزشکی اهواز، 10 قلاده سگ نژاد بومی به طور تصادفی به 2 گروه پنج تایی تقسیم شدند. سگ های گر و هاول آیورمکتین را با دو ز 2/0میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن و گروه دوم همین دوز آیورمکتین را با 3میلی گرم برای هرکیلوگرم وزن بدن با وراپامیل دریافت کردند. مقدار آیورمکتین 1، 2 و 3 ساعت بعد از تزریق در سرم و 5/1 ساعت بعد از تزریق در مایع مغزی- نخاعی به روش HPLC اندازه گیری شد. بررسی آماری و تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 16 صورت گرفت. به منظور مقایسه نمونه ها در ساعات مختلف از آزمون اندازه گیری تکراری و در دو گروه از آزمون T مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین غلظت آیورمکتین در سرم سگ های هر دو گروه در ساعت دوم نسبت به ساعت اول کاهش و سپس افزایش یافت. آیورمکتینی در مایع مغزی- نخاعی سگ های گروه اول شناسایی نشد؛ در حالی که در گروه دوم میانگین غلظت آیورمکتین در مایع مغزی- نخاعی 91/10±44/45نانوگرم درمیلی لیتر بود.
  نتیجه گیری
  غلظت سرمی آیورمکتین با تجویز داخل عضلانی، بعد از یک ساعت افزایش می یابد. وراپامیل موجب افزایش غلظت آیورمکتین در مایع مغزی- نخاعی می شود.
  کلیدواژگان: آیورمکتین، وراپامیل، گلیکوپروتئین P، HPLC، سگ
 • محمد مهدی حسن زاده طاهری، محمدحسن پورفرد*، عالیه ابولقاسمی، نجمه احمدی، مهران حسینی صفحات 77-82
  اهداف
  چاقی عارضه بسیار شایع جوامع بشری و زمینه ساز بسیاری از بیماری هاست. روش های بسیار متنوعی برای درمان چاقی پیشنهاد و اجرا می شود که یکی از آنها گیاه درمانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ترکیب گیاهی فیتانا بر پروفایل چربی و تغییرات وزن موش های صحرایی بالغ ویستار انجام شد.
  روش ها
  در این پژوهش تجربی از 40 سر موش صحرایی نر بالغ ویستار با وزن تقریبی 300-280 گرم استفاده شد. موش های صحرایی به 5 گروه آزمایش I (عصاره آبی ترکیب گیاهی فیتانا در غلظت 200میلی گرم برکیلوگرم)، آزمایش II (عصاره آبی ترکیب گیاهی فیتانا در غلظت 400میلی گرم برکیلوگرم)، آزمایش III (عصاره الکلی ترکیب گیاهی فیتانا در غلظت 200میلی گرم برکیلوگرم) شاهد I (کنترل منفی) و شاهد II (5میلی گرم برکیلوگرم داروی سنتزی ارلیستات) تقسیم شدند. داده ها با نرم افزار آماری SPSS 11.5 و با استفاده از آزمون های توکی و آنووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  اختلاف وزن و همچنین اختلاف شاخص BMI موش ها در هیچ یک از گروه های مورد مطالعه در سه بار اندازه گیری معنی دار نبود. فقط میزان تری گلیسرید در گروه های آزمایش II (94/9±62/62 میلی گرم بردسی لیتر؛ 0014/0=p) و III (02/12±12/62 میلی گرم بردسی لیتر؛ (011/0=p) به میزان معنی داری نسبت به گروه کنترل منفی (51/13±37/84میلی گرم بردسی لیتر) کاهش نشان داد.
  نتیجه گیری
  مصرف خوراکی ترکیب گیاهی فیتانا می تواند در کاهش تری گلیسیرید خون موثر باشد.
  کلیدواژگان: تری گلیسرید، کلسترول، چاقی، موش صحرایی، شاخص توده بدنی
 • نسترن رزمجو، محدثه عادلی*، فاطمه تارا، سعید ابراهیم زاده صفحات 83-88
  اهداف
  عوارض زخم به دنبال سزارین مشکل بزرگی است که ممکن است باوجود به کارگیری تکنیک صحیح جراحی اتفاق افتد. تغذیه نامناسب، درمان زخم را به تعویق می اندازد زیرا انرژی ذخیره شده بدن کاهش یافته و زخم را مستعد عفونت می کند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر تغذیه زودهنگام بر روند ترمیم زخم عمل سزارین انجام شد.
  روش ها
  این کارآزمایی بالینی تصادفی در مادران کاندید عمل سزارین در بیمارستان ام البنین(س) مشهد در سال 1388 انجام شد. 82 آزمودنی با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به دو گروه مساوی تغذیه زودهنگام و تغذیه معمول تقسیم شدند. برای گردآوری داده ها از فرم مصاحبه، فرم مشاهده، مقیاس دیداری شدت درد و نفخ و مقیاس ریدا (REEDA) استفاده شد. میزان درد و نفخ در هر 2 گروه 4، 12، 24، 36 و 48 ساعت پس از جراحی توسط مقیاس دیداری سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 11 و آزمون های آماری مجذور کای، دقیق فیشر، کروسکال والیس، T مستقل و من- ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  امتیاز ترمیم زخم عمل سزارین براساس مقیاس ریدا در گروه تغذیه زودهنگام 1/1±39/0 و در گروه تغذیه معمول 1/1±63/0 بود که تفاوت آماری معنی داری نداشتند (257/0=p). شدت نفخ 24، 36 و 48 ساعت پس از سزارین و شدت درد 36 و 48 ساعت پس از سزارین در 2 گروه تفاوت آماری معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  تغذیه زودهنگام تاثیری بر ترمیم زخم سزارین ندارد ولی از شدت درد و نفخ پس از عمل می کاهد.
  کلیدواژگان: تغذیه زودهنگام، سزارین، ترمیم زخم
 • حسن تیزفهم تکمه داش، شهرزاد نصیری سمنانی *، مریم تاج آبادی ابراهیمی، حامد علیزاده، یوسف جوادزاده، ساناز حامدیزدان صفحات 89-95
  اهداف
  سالمونلا تیفی موریوم عامل بیماری گاستروآنتریت است که درمان آن با آنتی بیوتیک ها مشکلاتی مانند مقاومت دارویی و بروز عوارض جانبی را به دنبال دارد. استفاده از گیاهان دارویی و پروبیوتیک ها می تواند راه حل این مشکل باشد. این پژوهش با هدف بررسی فعالیت ضدمیکروبی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم و عصاره گیاهان دارویی مرزه و شوید به صورت جداگانه و توام بر سالمونلا تیفی موریوم در مدل آزمایشگاهی و حیوانی صورت گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه تجربی، از 35 سر موش ماده BALB/c 8-6هفته ای در 7 گروه 5تایی استفاده شد. موش ها با استفاده از سوش مناسب سالمونلا تیفی موریوم مبتلا به عفونت شدند. پس از عصاره گیری از شوید و مرزه، اثر ضدباکتریایی آنها در شیشه بر سالمونلا تیفی موریوم بررسی شد. اثر ضدباکتریایی 5 سویه لاکتوباسیلوس پلانتاروم که بالاترین تولید اگزوپلی ساکارید را داشتند بر رشد سالمونلا تیفی موریوم بررسی شد. موش ها با مصرف خوراکی تیمار شده و میزان سالمونلا تیفی موریوم در مدفوع آنها مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها با نرم افزار SPSS 18 و آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند.
  یافته ها
  موش هایی که با عصاره اتانولی مرزه به تنهایی و توام با سوپرناتانت خنثی پروبیوتیک تیمار شده بودند نسبت به موش هایی که با عصاره اتانولی شوید به تنهایی و توام با عصاره خنثی پروبیوتیک تیمار شده بودند و گروه کنترل، کاهش معنی داری در میزان دفع و کلونیزاسیون سالمونلا تیفی موریوم داشتند.
  نتیجه گیری
  عصاره اتانولی مرزه تاثیر هم افزایی بر اثر ضدمیکروبی سوپرناتانت خنثی لاکتوباسیلوس پلانتاروم علیه سالمونلا تیفی موریوم دارد.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، سالمونلا تیفی موریوم، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، عصاره مرزه، عصاره شوید
 • سارا ایزدی نجف آبادی*، وحید نجاتی، نوید میرزاخانی عراقی، زهرا پاشازاده آذری صفحات 97-103
  اهداف
  یادگیری حرکتی پس از تمرین با یک اندام، به اندام سمت مقابل منتقل می شود. با توجه به نقص جسم پینه ای در افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم، هدف این پژوهش تعیین چگونگی انتقال یادگیری حرکتی از دست راست به دست چپ و بالعکس در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم در مقایسه با همتایان عادی آنها بود.
  روش ها
  در این کارآزمایی بالینی تصادفی 31 پسر مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم و همتای عادی به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف از دبستان های پسرانه شهرستان نجف آباد در فاصله بهمن 1389 تا اردیبهشت 1390 انتخاب و مقایسه شدند. نمونه ها براساس پرسش نامه غربالگری اختلالات طیف اوتیسم با عملکرد بالا مورد غربالگری قرار گرفتند. از آزمون زمان عکس العمل متوالی برای مقایسه دو گروه استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری به نرم افزار آماری SPSS 19 وارد و با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، T جفت شده و تحلیل واریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین دو گروه تفاوت معنی داری در دقت انتقال یادگیری از دست راست به چپ (191/0=p)، سرعت انتقال یادگیری از دست راست به چپ (095/0= p)، دقت انتقال یادگیری از دست چپ به راست (052/0=p) و همچنین سرعت انتقال یادگیری از دست چپ به راست (459/0=p) وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  انتقال یادگیری از دست راست به دست چپ و بالعکس در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم عادی و طبیعی است.
  کلیدواژگان: انتقال بین دستی، یادگیری حرکتی، اختلالات اوتیستی
 • امیررضا صالح مقدم*، جواد ملک زاده، زهرا مصباحی، حبیب الله اسماعیلی صفحات 105-109
  اهداف
  لوله گذاری داخل تراشه فرآیندی است که به طور معمول در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس توسط پزشکان، پرستاران و مراقبان تیم سلامت انجام می شود. از آنجا که عوامل متعددی از جمله تهویه با فشار مثبت، مدت لوله گذاری، درجه حرارت و حرکات بدن می توانند میزان فشار کاف را تغییر دهند، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین درصد اکسیژن دمی و درجه حرارت با فشار کاف لوله تراشه انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش همبستگی تک گروهی در نیمه اول سال 1390 در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس های داخلی 3 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد و 70 بیمار دارای لوله تراشه یا تراکئوستومی (کاف دار) متصل به تهویه مکانیکی وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از سیاهه ثبت درجه حرارت و فشار کاف لوله تراشه استفاده شد. داده های حاصل با نرم افزار SPSS 11.5 با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن و پیرسون، ضرایب مدل خطی عمومی، کروسکال والیس و من- ویتنی تحلیل شدند.
  یافته ها
  فشار کاف لوله تراشه بیماران در 80% موارد غیرطبیعی بود. بین میزان فشار کاف لوله تراشه در 10 نوبت اندازه گیری با تغییرات درجه حرارت، همبستگی معنی دار و مثبتی وجود داشت (001/0=p). در هر 10 بار اندازه گیری، اثر متقابلی بین درجه حرارت و درصد اکسیژن دمی با فشار کاف لوله تراشه بیماران مشاهده نشد (05/0
  نتیجه گیری
  فشار کاف لوله تراشه اغلب بیماران در وضعیت خارج از محدوده استاندارد قرار دارد. درجه حرارت بدن بر فشار کاف لوله تراشه موثر است.
  کلیدواژگان: لوله گذاری، درجه حرارت، لوله تراشه، فشار کاف
 • سید حسین ناظمی، آرش حمزه ای، سعید پاسبان نوقابی*، علیرضا مسلم، بی بی زهرا غفارزاده ناجی صفحات 111-115
  اهداف
  بی حسی نخاعی روش انتخابی بیهوشی برای جراحی سزارین است. در این روش امکان بروز خطرات مهم راه هوایی مانند لوله گذاری مشکل و آسپیراسیون وجود ندارد. بعضی از بیماران به دلیل ترس از عوارض این روش به ویژه سردرد از انتخاب آن پرهیز می کنند. این پژوهش با هدف بررسی دقیق میزان بروز سردرد بعد از عمل جراحی با بی حسی نخاعی و شناسایی عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.
  روش ها
  پژوهش مقطعی- تحلیلی حاضر در سال 1390 به مدت یک سال در بیمارستان 22 بهمن شهرستان گناباد انجام شد. 200 زن حامله که با بی حسی نخاعی مورد عمل جراحی سزارین قرار گرفتند به صورت در دسترس و مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای انجام بی حسی نخاعی از سوزن شماره 25 از نوع یکبارمصرف، در حالت نشسته و مخلوط فنتانیل (25میکروگرم) و لیدوکائین 5% (75میلی گرم) استفاده شد. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS 11.5 شد و با استفاده از آزمون های آماری T مستقل و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  12 بیمار (6%) 24 ساعت بعد از بی حسی نخاعی و 44 بیمار (22%) در هفته اول بعد از بی حسی نخاعی دچار سردرد شدند. بین نمایه توده بدن (028/0= p) و شغل (011/0= p) با بروز سردرد در هفته اول بعد از بی حسی نخاعی از نظر آماری ارتباط معنی داری وجود داشت. شایع ترین عارضه حین بی حسی نخاعی هیپوتانسیون (5/52%) بود.
  نتیجه گیری
  شایع ترین عارضه حین بی حسی نخاعی هیپوتانسیون است. بالاتربودن شاخص توده بدنی و نیز شاغل بودن بیماران موجب افزایش ریسک سردرد در هفته اول پس از بی حسی نخاعی می شود.
  کلیدواژگان: سزارین، بی حسی نخاعی، سردرد
 • حمید چمنزاری*، سمانه رافع، مرتضی مدرس غروی، سعید ابراهیم زاده صفحات 117-122
  اهداف
  استفاده از داروهای ضد درد، به ویژه مخدر عوارض زیادی دارند و ترکیب روش های غیردارویی با داروها می تواند موثرترین راه تسکین درد باشد. یکی از روش های غیردارویی، تجسم هدایت شده است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر درد جراحی ارتوپدی در بیماران ترومایی انجام شد.
  روش ها
  این کارآزمایی بالینی دوگروهه در سال 1389 در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انجام شد. 74 بیمار به صورت غیرتصادفی آسان انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها پرسش نامه درد مک گیل، مقیاس عددی درد و پرسش نامه توانایی تجسم بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و آزمون های T مستقل، مجذور کای، دقیق فیشر، من- ویتنی، آنالیز واریانس با مقادیر تکراری، همبستگی فریدمن و آنالیز واریانس دوطرفه انجام شد.
  یافته ها
  نمره کلی درد و کیفیت درد در روز سوم بعد از عمل تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه داشت (0001/0=p). نمره تجسم با شدت درد و طول مدت درد ارتباط آماری معنی داری نداشت ولی با کیفیت درد همبستگی معنی داری داشت (009/0=p؛ 423/0-=r). اختلاف آماری معنی داری بین نمره کلی درد از 3 روز قبل از عمل تا 3 روز بعد از عمل، در روزهای مختلف قبل و بعد از عمل و بین شدت درد در روزهای مختلف قبل و بعد از عمل، درون هر 2 گروه کنترل و مداخله مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  تجسم هدایت شده موجب کاهش نمره کلی درد، مدت درد و بهبود کیفیت درد در روز سوم پس از عمل بیماران دارای شکستگی می شود، اما بر شدت درد تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: تجسم هدایت شده، درد بعد عمل، جراحی ارتوپدی، تروما
|
 • Manzari Z.S., Memariyan R., Vanaki Z Pages 59-65
  Aims
  The main type of anxiety in burned patients is the one caused by pain. Emotional support can tranquilize patients during the process of care and treatment. This research has been conducted to study how Therapeutic Communication can help reduce the pain anxiety and how it affects recovery from burn wounds.
  Methods
  This quasi-experimental research was conducted in a period of ten months in 2005 in the women’s burn ward of Imam Reza hospital in Mashhad. The sample included 60 patients، who were selected non-randomly and were divided into two groups of 30 women، half in intervention and half in control group. The data collection tools were self-report checklist to determine pain anxiety and the observation checklist to observe the extent of burn wound healing. The Therapeutic Communication plan was implemented for the intervention group. Data were analyzed by SPSS 12 software using Chi-square، independent T and Variance Analysis tests.
  Results
  No significant statistical difference regarding the rate of anxiety (P=0. 63) and wound healing (p=0. 73) was observed between control and intervention groups in the pre-intervention stage. During and after the intervention، the rate of anxiety in the subjects of the intervention group was significantly decreased (p=0. 0001). Also the rate of wound healing in the intervention group was significantly increased during (p=0. 018) and after (p=0. 001) the intervention، comparing to the control group. The average rate of wound healing after the intervention in the subjects of control and intervention groups showed a significant difference (p=0. 009).
  Conclusion
  The therapeutic communication between the nurse and patients positively influences the reduction of anxiety and the process of wound healing.
  Keywords: Pain Anxiety, Burn, Wound Healing, Therapeutic Communication
 • Shahraki M.R., Mirshekari H., Khamar Moghadam S Pages 67-70
  Aims
  Diabetes mellitus is a metabolic disorder which caused by hyperglycemia. Since the serum magnesium level plays an important role in obvious diabetes side effects، the aim of this survey was to evaluate the effect of oral magnesium sulfate administration on blood glucose and serum lipids in streptozotocin-induced diabetic male rats.
  Methods
  This experimental study was performed on 32 Wistar-Albino male rats، which were weighed between 200-250gr. One half of animals were given intra peritoneal injection of 50mg/kg streptozotocin solution which was prepared in sodium citrate buffer. Rats were divided into two healthy A and B groups and two diabetic C and D groups. A and C groups’ samples were feed by rodent''s diet and tap water but B and D groups’ samples received normal diet and water containing 10mg/ml magnesium sulfate during the experiment. At the end of the experiment، serum glucose and lipoprotein profile of rats were measured. Obtained data were analyzed by SPSS 17 using ANOVA and Tukey tests.
  Results
  Blood glucose، serum Triglyceride and LDL level in group D were significantly decreased compared to those of group C، but there was no significant difference in the HDL and total cholesterol level between groups C and D.
  Conclusion
  Oral magnesium sulfate consumption cause in blood glucose decreasing and serum lipoprotein profile improvement in streptozotocin-induced diabetic male rats.
  Keywords: Diabetes, Hyperlipidemia, Magnesium, Rat
 • Najafzadeh H., Avizeh R., Kavousi N Pages 71-76
  Aims
  Regarding to importance of Ivermectin as a clinical anti-parasite drug، identification of its interaction with other drugs is necessary. At present study، the interaction of Verapamil as an inhibitor P-glycoprotein was evaluated on Ivermectin concentration in serum and cerebrospinal fluid in dog.
  Methods
  In this experimental study with animal model which was done in faculty of veterinary medicine of Ahvaz in 2011; 10 mixed breed dogs was randomly divided into 2 groups (5 dogs at each group). First group received 0. 2mg/kg of Ivermectin for each kilo of body weight and second group received of 3mg/kg of Ivermectin for each kilo of body weight along with verapamil. The level of Ivermectin was detected by HPLC in blood samples 1، 2 and 3 hours and in cerebrospinal fluid 1. 5 hours after injection. Statistical analysis was carried out by SPSS 16. Repeated measurement and T-independent test were used for comparison of sample means.
  Results
  In both groups، the serum concentration of Ivermectin was decreased at second hour and then increased in comparing with first hour. The Ivermectin was not detected cerebrospinal fluid of first group while it was 45. 44± 10. 91ng/ml in second group.
  Conclusion
  Serum concentration of Ivermectin increases by intramuscular injection after one hour and Verapamil increases cerebraospinal fluid concentration of Ivermectin.
  Keywords: Ivermectin, Verapamil, P, glycoprotein, HPLC, Dog
 • Hassanzadeh Taheri M.M., Hassanpour Fard M., Abolghasemi A., Ahmadi N., Hosseini M Pages 77-82
  Aims
  Obesity is one of the most common problems in societies which can induce many diseases. Some methods have been suggested and are used for the treatment of obesity which herbal therapy is one of them. The aim of this study was to determine the effect of Fitana herbal compound as an anti-obesity product on weight and blood lipid profile in male Wistar rats.
  Methods
  In this study 40 male Wistar rats with the average weight of 280-300g were used. The rats were divided into 5 groups as experimental I (200mg/kg of aqueous extract of Fitana)، and experimental II (400mg/kg of aqueous extract of Fitana)، experimental III (200mg/kg of alcoholic extract of Fitana)، control I (negative control) and control II (5mg/kg of Orlistat). Data were analyzed by SPSS 11. 5 using Tukey and ANOVA tests.
  Results
  There was no significant difference in the mean of weight and BMI among experimental groups. Triglyceride level was only decreased significantly in experimental group II (62. 62±9. 94; p=0. 0014) and III (62. 12±12. 02; p=0. 011) in comparison with negative control group (84. 37±13. 51mg/dl).
  Conclusion
  Oral consumption of Fitana herbal compound can reduce triglyceride level in blood.
  Keywords: Triglyceride, Cholesterol, Obesity, Rat, Body Mass Index (BMI)
 • Razmjoo N., Adeli M., Tara F., Ebrahimzadeh S Pages 83-88
  Aims
  Wound complication after cesarean is a severe problem that may happen in spite of correct application of section technics. Inappropriate nutrition delays wound healing because of the decreasing of body’s saved energy that make wound vulnerable to infection. The aim of this paper was to detect the effect of early post cesarean feeding on wound healing.
  Methods
  This random clinical trial was performed in mothers، candidate for cesarean section in Ommolbanin hospital of Mashhad in 2009. 82 samples were selected by purposed sampling method and divided randomly into 2 equal groups of early- and normal feed. Data were collected by interview and observation forms، visual analog scale of pain and flatulence and REEDA scale. The level of flatulence and pain were measured in both groups 4، 12، 24، 36 and 48 hours after surgery by visual scale. Data was analyzed using Chi-square، Fisher’s exact، Kruskal Wallis، independent T and Mann-Whitney U tests by SPSS 11 software.
  Results
  The mean of REEDA score for cesarean wound healing was 0. 39±1. 1 in the early feed group and 0. 63±1. 1 in normal feed group that hadn’t a significant difference (p=0. 257). The severity of flatulence، 24، 36 and 48 hours after surgery، and the pain intensity، 36 and 48 hours after cesarean section، had significant differences between 2 groups.
  Conclusion
  Although the early feeding is not effective on post cesarean wound healing، it decreases post cesarean pain and flatulence.
  Keywords: Early Feeding, Cesarean, Wound Healing
 • Tizfahm Tikmehdash H., Nasiri Semnani Sh., Tajabadi Ebrahimi M., Alizadeh H., Javadzade Y., Hamed Yazdan S Pages 89-95
  Aims
  Gastroenteritis caused by Salmonella typhimurium and the treatment of this disease with antibiotics follows by problems such as drug resistance and side effects emergence. Using herbs and probiotics can be a solution to this problem. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effect of Lactobacillus plantarum with extracts of Satureia hortensis and Anethum geravolens on Salmonella typhimurium; in vitro and in animal model.
  Methods
  In this experimental study، 35 female mice 6 to 8 weeks old were divided into 7 groups of 5. The mice infected with appropriate strains of Salmonella typhimurium. After extraction of Satureia hortensis and Anethum geravolens، antibacterial effect on Salmonella typhimurium was studied in vitro. Antibacterial activity of 5 strains of Lactobacillus plantarum that showed the highest amount of exopolysacharide production studied on Salmonella typhimurium. Mice were treated with oral and growths of Salmonella typhimurium in their feces were assessed. The results were analyzed by one-way ANOVA test in SPSS 18 software.
  Results
  Mice which treated with ethanolic extract of Satureia hortensis alone and in combination with probiotic showed significant decrease in the rate of excretion and colonization of Salmonella typhimurium in comparison with mice that treated with ethanolic extract of Anethum geravolens alone and in combination with neutralize probiotic and control groups.
  Conclusion
  Ethanolic extract of Satureia hortensis has a synergistic effect on antimicrobial effect of Lactobacillus plantarum neutralized supernatant against Salmonella typhimurium.
  Keywords: Probiotic, Salmonella typhimurium, Lactobacillus plantarum, Satureia hortensis extract, Anethum geravolens extract
 • Izadi Najafabadi, Nejati V., Mirzakhany Araghi N., Pashazadeh Azari Z Pages 97-103
  Aims
  After training motor learning with one organ transfers to the other organ. Considering Carpus Callosum deficit in children with ASD، this study was aimed to investigate intermanual transfer of motor learning from right hand to left hand and vice-versa in children with ASD compared to their typical matched peers.
  Method
  In this randomized clinical trial study، 31 boys with ASD and typical peers were selected by purposed sampling method from Najafabad elementary schools from February to May 2011. Participants were screened using Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ). Serial reaction time task was used for group comparison. Data were entered to SPSS 19 statistical software after collection and were analyzed using repeated measure ANOVA، paired T-test، and two-way ANOVA.
  Results
  There were no significant difference between two groups in transfer accuracy from right hand to the left (p=0. 191)، transfer speed from right hand to the left (p=0. 095)، transfer accuracy from left hand to the right (p=0. 052)، and also transfer speed from left hand to the right (p=0. 459).
  Conclusion
  Intermanual transfer of learning from right to the left hand and vice versa is intact in children with ASD.
  Keywords: Inter, manual Transfer, Motor Learning, Autism Disorder
 • Saleh Moghaddam A.R., Malekzade J., Mesbahi Z., Esmaeli H Pages 105-109
  Aims
  Endotracheal intubation is a process that typically done in intensive care unit and emergency rooms by physicians، nurses and health care personnel. Because several factors such as positive pressure ventilation، duration of intubation، temperature and body movements can cause the cuff pressure changes، this study was done to evaluate the relationship between temperature and cuff pressure of endotracheal tube.
  Methods
  This single-group correlation study was performed in the middle 6 months of 2011 in intensive care units and emergency departments’ patients of local hospitals of Mashhad University of Medical Sciences and 70 patients with an endotracheal tube or tracheostomy (with cuff) connected to mechanical ventilation were enrolled. Inventory data collected from the endotracheal tube cuff pressure and temperature were recorded. The collected data were analyzed by SPSS 11. 5 software using Pearson and Spearman correlation، general linear model coefficients، Kruskal Wallis and Mann-Whitney U tests.
  Results
  Endotracheal cuff pressure was abnormal in 80% of cases. There was a positive significant difference between endotracheal tube cuff pressure which was measured at 10 different times and the temperature change (p=0. 001). No interactive effects were observed in every 10 measurements، between temperature and inspiratory oxygen percentage and endotracheal cuff pressure (p>0. 05).
  Conclusion
  Endotracheal tube cuff pressure of most patients is outside the standard range. The temperature affects the endotracheal tube cuff pressure.
  Keywords: Intubation, Temperature, Endotracheal Tube, Cuff Pressure
 • Nazemi S.H., Hamzei A., Pasban Noghabi S., Moslem A., Ghafarzadeh Naji B.Z Pages 111-115
  Aims
  Spinal anesthesia is the procedure of choice for caesarean section. There is no risk of airway hazards، such as difficult airway intubation and aspiration in this method. Some cases avoid to choose this method، because of fear of complications specially headache. This Study has been done to assess the true extent of headache after surgery with spinal anesthesia and its related factors.
  Methods
  This cross-sectional analytic study was done in 2011 for one year in 22th of Bahman hospital of Gonabad. 200 pregnant women that was candidate for caesarean section under spinal anesthesia were selected by achievable and purposeful sampling method. All procedure was performed in a sitting position and with a disposable 25-gauge needle with 75mg Lidocaine 5% and 25 micrograms Fentanyl. Data were gathered and analyzed using the SPSS 11. 5 software and independent T and Chi-square tests.
  Results
  12 patients (6%) in 24 hours after spinal anesthesia and 44 cases (22%) in first week after spinal anesthesia experienced headache. Headache happening had a significant relationship with body mass index (p=0. 028) and occupational factors (p=0. 011) in the first week. Hypotension was the most complication (52. 5%) during spinal anesthesia.
  Conclusion
  Hypotension is the most complications during spinal anesthesia. Those with higher body mass index and those who were employed are at higher risk for headache in first week after spinal anesthesia.
  Keywords: Caesarean, Spinal Anesthesia, Headache
 • Chamanzari H., Raffe S., Modarres Gheravi M., Ebrahimzade S Pages 117-122
  Aims
  Use of anti-pain drugs، especially narcotics، has serious side effects and the combination of non-pharmacological methods with drugs can be the most effective way of pain relief. One of the non-pharmacological methods is the guided imagery. This study was done to evaluate the effect of guided imagery on pain of orthopedic operations in traumatic patients.
  Methods
  This clinical trial with 2 groups was conducted in traumatic patients’ referred to Shahid Hasheminejad hospital of Mashhad in 2010. 74 patients were selected by simple nonrandomized sampling method. Data collection instruments were McGill Pain Questionnaire، numerical analogue scale and imagery potential Questionnaire. Data was analyzed by SPSS 18 software using independent T، Chi-square، Fisher’s exact، Mann-Whitney U، variance analysis with repeated measures، Friedman correlation and two way variance analysis tests.
  Results
  total pain and pain quality scores had significant difference between 2 groups in the third day (p= 0. 0001). Imagery score had no significant relationship with pain intensity and pain duration but had a significant correlation with pain quality (r=-0. 423; p=0. 009). Intragroup differences of the total pain score 3 days before to 3 days after and different days before and after the surgery and the pain intensity score of different days before and after the surgery were significant.
  Conclusion
  Guided imagery leads to decreasing of total pain and pain duration scores and improvement of pain quality in the third day after surgery of patients with fracture but do not affect the pain intensity.
  Keywords: Guided Imagery, Postoperative Pain, Orthopedic Surgery, Trauma