فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 22، زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد راسخ*، امیرحسین خداپرست صفحه 1
  زمینه
  کاربرد علوم و فناوری های نوین زیستی و پزشکی در جوامع انسانی در دهه های اخیر موجب تغییر نگرش های دینی و اخلاقی سنتی شده است. استفاده از این فناوری ها مباحث اخلاقی و دینی بی سابقه ای را شکل داده است که جز با توجه به بنیادهای داوری اخلاقی موجه و مفید نخواهند بود. این مسئله به ویژه در جوامعی مانند جوامع اسلامی قابل توجه است که دین در آنها نقشی قابل توجه در شکل دهی به باورهای اخلاقی و قواعد و مقررات حقوقی دارد.
  روش کار
  این پژوهش با روش تحلیل فلسفی انجام شده است و داده های آن از طریق منابع چاپی مانند کتاب، مقاله و منابع اینترنتی از زبان های فارسی، انگلیسی و عربی گردآوری شده است. در نگارش مقاله، ضمن تحلیل مفهوم های اساسی همچون «دین» و «اخلاق»، تلاش شده است موضوع به صورت مقایسه ای، از منظر تفکر فلسفی غربی و اندیشه اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
  یافته ها
  پژوهش حاضر می کوشد با در نظر داشتن تحولات جدید بیوتکنولوژیک و مسائل هنجاری برآمده از آنها ارتباط نگرش های دینی و اخلاقی به این مسائل را بررسی و اعتبار اقسام نظریه پردازی های اخلاقی- دینی درباره مسائل اخلاق زیستی را بسنجد. همچنین تلاش می کند ضمن طرح و ارزیابی نگرش های الهیاتی و متن گرا به اخلاق زیستی، نگرشی سنجیده به مسائل اخلاق زیستی، از منظری دینی، فراهم کند.
  نتیجه گیری
  دستورالعمل های اخلاق دینی رایج میان دینداران در زمینه اخلاق زیستی می تواند در کنار دستورالعمل های عرفی درباره آن قرار گیرد و سنجیده شود. اما توجیه عقلانی این دستورالعمل ها در سطح نظریه اخلاقی و فلسفه اخلاق صورت می گیرد که مستقل می نماید. احکام شرعی در حوزه مسائل زیستی می توانند با وجهه نظر قرار دادن اخلاق و عدالت صادر شوند. این احکام، هم اخلاقی و عادلانه و هم مستند به تعالیم دینی خواهند بود.
  کلیدواژگان: اخلاق زیستی، رویکرد الهیاتی، رویکرد متن گرا، عدالت
 • حسین خنیفر، غلامرضا جندقی، حامد بردبار* صفحه 10
  زمینه
  امروزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی دستاوردهایی همچون افزایش خلاقیت، یکپارچه سازی واحدهای سازمانی و انتشار سریع اطلاعات را دربرداشته و باعث تغییر حوزه های فعالیت سازمان ها شده است. از طرفی نیز به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارکنان سازمانی، باعث به وجود آمدن مشکلات متعدد اخلاقی در سازمان ها گردیده که برای رفع این مشکل سازمان ها بایستی بر مبانی اخلاق حرفه ای و فضای کاری اخلاقی تاکید نمایند. براین اساس می توان بد اخلاقی ها و ناهنجاری-های اخلاقی در حوزه به کارگیری فناوری اطلاعات را کاهش داد، علاوه بر اینکه رهآورد، نتیجه و ثمره اخلاق و رعایت اصول و موازین اخلاقی، کمال یافتن انسان در سازمان و بهبود سلامت روانی است.
  روش کار
  این پژوهش با توجه به آخرین مبانی نظری و ادبیات بین الملل پیرامون فضای کاری اخلاقی صورت گرفته است. سعی شده است تا با مرور مبانی نظری و ادبیات مطرح در این حوزه و با توجه به الگوهای ترکیب یافته فضای کاری اخلاقی با فناوری اطلاعات، چارچوبی جدید در به کارگیری اخلاقی فناوری اطلاعات در سازمان ارائه شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه فضای کاری اخلاقی بر نحوه به کارگیری فناوری اطلاعات تاثیر دارد و سمت وسوی حوزه فناوری اطلاعات را تعیین می نماید، این مقاله ضمن اشاره به نمونه های بی اخلاقی در به کارگیری فناوری اطلاعات در سطح بین الملل، به تبیین مفهوم فضای کاری اخلاقی و حیطه های مختلف آن پرداخته و درصدد تبیین اثرات ایجاد فضای کاری اخلاقی در به کارگیری فناوری اطلاعاتی توسط کارکنان سازمانی است. در نهایت نیز راهکارهایی با توجه به الگو، جهت بهبود وضعیت اخلاق در به کارگیری فناوری اطلاعاتی ارائه می شود که قابلیت استفاده در پژوهش-های میدانی و مطالعاتی را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق، فضای کاری اخلاقی، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مقصود امین خندقی*، حمیده پاک مهر صفحه 19
  زمینه
  با توجه به اهمیت رعایت اصول اخلاق پژوهشی در روند تحقیق و لزوم آموزش آن در برنامه های درسی، مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان دکتری نسبت به رعایت اصول اخلاق پژوهش با تاکید بر اهمیت آموزش اخلاقیات پژوهشی صورت پذیرفته است.
  روش کار
  مطالعه حاضر، کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه شامل کلیه دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد است که در سال تحصیلی 89-90 در دانشکده های مختلف این دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند. 186 دانشجو از گروه های مختلف، طبق فرمول حجم نمونه و به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه اخلاق پژوهشی سیلور را تکمیل نمودند.
  یافته ها
  1. دانشجویان مورد بررسی به جز در مولفه تحلیل داده ها، در نمره کلی اخلاق در پژوهش و سایر مولفه های آن به حد مطلوبی دست یافته اند. 2. دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر در سطح مطلوب تری از اخلاق در پژوهش قرار دارند.3. بین سه گروه علوم انسانی، تجربی و مهندسی تفاوت معناداری بین میانگین نمره اخلاق پژوهش وجود ندارد. 4. بین میزان اخلاق پژوهشی دانشجویانی که آموزش اخلاق پژوهش را کسب کرده اند با گروهی که این آموزش ها را کسب نکرده اند، تفاوت معناداری وجود دارد. 5. بین نوع آموزش، در میزان اخلاق پژوهشی تفاوت معناداری وجود ندارد. 6. بین میانگین نمره اخلاق در پژوهش دانشجویان علاقه مند به فعالیت های پژوهشی و دانشجویان غیر علاقه مند تفاوت معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با عنایت به یافته های فوق، توجه به آموزش اصول اخلاقی در روند تحقیق به عنوان بعد مغفول فعالیت های پژوهشی در برنامه های درسی آموزش عالی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، اخلاق پژوهش، برنامه درسی
 • بهمن بنی مهد، ابراهیم بیگی هرچگانی* صفحه 31
  زمینه
  حسابرسان همانند شاغلان سایر حرف، مسئولیت های اخلاقی خاصی دارند و باید علاوه بر تبحر کاری، اصول اخلاقی لازم در شغل خود را نیز رعایت نمایند. اما متاسفانه رخدادهای اخیر حسابرسی در جهان و بررسی روند گزارش گری در ایران و سایر کشورها نشان دهنده قصورات اخلاقی در این حرفه است. نگرانی در مورد قابلیت اتکا گزارش های حسابرسی، باعث گردید که در این تحقیق به بررسی نیات اخلاقی حسابرسان پرداخته شود. فرض بر این است که حسابرسان با درجه بالایی از آرمان گرایی و درجه پائینی از نسبی گرایی و رابطه مداری، هنگام مواجه با تنگناهای اخلاقی؛ گرایش کمتری به نیات غیراخلاقی دارند.
  روش کار
  در این پژوهش تعداد 198 پرسشنامه بین حسابرسان حرفه ای شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شیوه تصادفی توزیع و داده های استخراج شده از آنها با استفاده از مدل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد، از نظر آماری رابطه معناداری بین جهت گیری های اخلاقی (آرمان گرایی و نسبی گرایی) و گرایش حسابرسان ایرانی به نیات غیراخلاقی، هنگام مواجه با تنگناهای اخلاقی وجود ندارد. به عبارتی تفاوت در جهت گیری اخلاقی یک فرد، در پیش بینی نیت اخلاقی وی در زمینه حسابرسی بی اهمیت است. اما بین رابطه مداری و گرایش حسابرسان ایرانی به رفتار غیراخلاقی، هنگام مواجه با تنگناهای اخلاقی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. به عبارتی با افزایش رابطه مداری، گرایش حسابرسان به نیات غیراخلاقی هنگام مواجه با تنگناهای اخلاقی افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  آینده حرفه حسابرسی درگرو رهبری اخلاقی متصدیان این حرفه است. لذا لازم است تا آنها با تبیین اهمیت معیارهای اخلاقی والا و آموزش ضرورت درست کاری فردی، حسابرسان فعلی و آتی را به سوی رعایت رفتار اخلاقی سوق دهند.
  کلیدواژگان: آرمان گرایی، رابطه مداری، نسبی گرایی، نیات اخلاقی
 • محسن گل پرور*، زهرا جوادیان، محمدرضا مصاحبی، سمیه علیمردانی صفحه 41
  زمینه
  اخلاق و عدالت همواره عواملی تاثیرگذار بر رفتار های اخلاقی و غیراخلاقی در محیط های کار هستند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت سازمانی ادراک شده و جبران عدالت در رابطه مولفه های جو اخلاقی با رفتارهای انحرافی و رفتارهای مدنی- سازمانی به مرحله اجرا درآمد.
  روش کار
  جامعه آماری پژوهش را کارکنان یک مجتمع معدنی (650 نفر) در پائیز 1389 تشکیل دادند که از میان آنها 300 نفر از کارکنان مرد به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جو اخلاقی، پرسشنامه عدالت سازمانی، پرسشنامه جبران عدالت، پرسشنامه رفتارهای انحرافی و پرسشنامه رفتارهای مدنی- سازمانی بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که: 1. جبران عدالت فعال (مستقیم) رابطه خدمت و گرایش های ابزاری را با رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان تعدیل می نماید؛ 2. جبران عدالت فعال (مستقیم) رابطه خدمت و گرایش های ابزاری را با رفتارهای انحرافی معطوف به همکاران تعدیل می نماید؛ و 3. عدالت سازمانی ادراک شده رابطه گرایش های ابزاری را با رفتارهای مدنی- سازمانی تعدیل می نماید.
  نتیجه گیری
  وقتی جبران عدالت فعال بالاست، خدمت و گرایش های ابزاری باعث افزایش رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان می شوند. وقتی جبران عدالت فعال بالاست، خدمت و گرایش های ابزاری باعث افزایش رفتارهای انحرافی معطوف به همکاران می شوند. وقتی عدالت سازمانی بالاست، گرایش های ابزاری باعث کاهش رفتارهای مدنی- سازمانی می شود.
  کلیدواژگان: جو اخلاقی، رفتارهای انحرافی، رفتارهای مدنی، سازمانی، عدالت سازمانی، جبران عدالت
 • سهیلا خدامی*، بهاره اصلانلو، حمید مرادی صفحه 53
  زمینه
  نظریه نهادی نوین نشان می دهد که سازمان ها براساس پذیرش فشارهای نهادی (اجباری، هنجاری و تقلیدی) به طور اجتماعی مشروعیت، منابع و بقا کسب می کنند. این نظریه، عملیات سازمان را در بعد راهکاری و نهادی به عنوان پاسخ به فشارهای رقابتی و نهادی توضیح می دهد. برخی صاحب نظران انتقاداتی بدین گونه بیان می نمایند که مشروعیت حاصل از نظریه نهادین بیشتر جنبه اجتماعی دارد و به ارتقای کارایی سازمان کمکی نمی نماید، درواقع بیان می کند که مشروعیت و کارایی دو هدف کاملا متناقض هستند. در پاسخ به این انتقادات هدف این مقاله بررسی نقش مشروعیت حاصل از نظریه نهادی نوین بر ایجاد کارایی سازمان است که بدین منظور نظریه نهادی نوین با نظریه هزینه مبادله برای بررسی این مساله تلفیق شده و الگویی براین اساس ارائه شده است.
  روش کار
  تحقیق حاضر از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش، پیمایشی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق مذکور دو بانک خصوصی اقتصاد نوین و پارسیان در شهر تهران می باشد.
  نتیجه گیری
  این مقاله به این نتیجه رسیده است که نتایج حاصل شده از تعریف مجدد نظریه نهادی نوین با الزامات محیطی جدید سازگار است. یعنی مشروعیت و کارایی دو هدف متناقض نیستند و نظریه نهادی نوین می تواند در کنار نظریه هزینه مبادله به عنوان رویکردی که ایجاد کارایی را توضیح می دهد، ارائه شود. درواقع نتیجه گیری می شود که کارایی می تواند علاوه بر منابع قبلی ارائه شده، از طریق جلب مشروعیت نیز حاصل شود.
  کلیدواژگان: مشروعیت اجتماعی، نظریه نهادی نوین، نظریه هزینه مبادله، کارایی
 • علی ربیعی*، آوات رضانیا صفحه 63
  زمینه
  امروزه پورونوگرافی را می توان از جمله پرمراجعه ترین و پرطرفداترین بخش های اینترنت برشمرد که ویژگی هایی همچون ارزان بودن، متنوع بودن، دسترسی آسان، ناشناخته ماندن کاربر و... سبب شده تا علاوه بر معتادان جنسی، عامه مردم و به ویژه کودکان درپی تجربه چنین فضایی باشند. بدین ترتیب اینترنت نوعی از بحران اخلاقی را به خصوص در کشورهای جهان سومی به وجود آورده است و مسائل جنسی به صورت خاص جولانگاه و تجلی این بحران است این مقاله به بررسی بحران اخلاقی در زمینه مسائل جنسی می پردازد و سعی شده است تا نقش رسانه ها و اینترنت و صنعت پورنوگرافی در این بحران مورد بررسی قرار گیرد.
  روش کار
  برای بررسی این موضوع با استفاده از روش کیفی میتنی بر تحلیل مصاحبه، تاثیر چت روم ها بر تجربیات سکسی مجازی در بین کاربران اینترنتی مورد مطالعه قرار گرفته است.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق نشان می دهد که تجربه ارضای جنسی از طریق چت روم ها در اینترنت تجربه ای ناموفق است که به نوعی سرخوردگی و عدم ارضای واقعی می انجامد و افراد را از خویش بیگانه می کند.
  نتیجه گیری
  فضای چت روم ها درعین حال که قبح اخلاق سنتی را از بین می برد فرد را در معرض تهاجم های جنسی دیگران قرار می دهد و حوزه خصوصی زندگی او را از بین می برد. این موضوع به خصوص از طریق وب کم و ارتباط تصویری رخ می دهد.
  کلیدواژگان: اینترنت، بحران اخلاقی، بحران جنسی، تجاوز، سکس کودکان، صنعت پورنوگرافی
 • محمد آتشک*، مهوش توفان، امینه احمدی صفحه 71
  زمینه
  تحقق ارزش های اخلاقی در سعادت و نیک بختی هر انسان در دنیا و آخرت نقش به سزایی دارد، در میان نهادهای اجتماعی، آموزش و پرورش بیشتر و پیشتر از از سایر نهادها و از طریق کتاب های درسی متولی و مسئول متخلق بارآوردن فراگیران می باشد.
  روش کار
  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی است که به شیوه تحلیل کمی محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری شامل محتوای کتاب های فارسی دوره ابتدایی چاپ 90-1389 می باشد و چون کل کتاب ها مورد بررسی قرار گرفته است، نمونه آماری برابر با جامعه آماری می باشد، از اینرو از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه محقق ساخته مبتنی بر اهداف اخلاقی برای دوره ابتدایی، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن است که در محتوای کتاب های فارسی دوره ابتدایی، بیشترین توجه به «مودب و مهربان بودن دانش آموز» و کم ترین توجه به «آشکار بودن مظاهر حیا و عفت در دانش آموز» است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله، پیشنهاد می شود ضمن بازبینی و تجدید نظر در محتوای کتاب های درسی، به اهداف اخلاقی توجه بیشتری شود و نیز فرصت و شرایط بهتر و بیشتری برای پرداختن و نهادینه شدن آنها فراهم شود.
  کلیدواژگان: اهداف اخلاقی، کتاب های فارسی، تحلیل محتوا، دوره ابتدایی
 • پرویز احمدی، محمد صفری کهره، سید مهدی میرمهدی*، فرشید اسماعیلی کاخکی صفحه 81
  زمینه
  با توجه به اهمیت نقش اخلاق و معنویت سازمانی در توسعه شخصیت انسانی و تربیت نیروی کار مناسب برای سازمان ها، هدف از پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل رابطه میان ارزش های اخلاقی مربوط به کسب و کار برای کارکنان با دو متغیر مهم دیگر در سازمان یعنی تناسب شخص- سازمان و میزان ترک خدمت کارکنان سازمان می باشد.
  روش کار
  تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی توسعه ای-کاربردی است و از بعد جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی است. برای اجرایی نمودن پژوهش حاضر و گردآوری داده های موردنیاز، موسسه داده ورزی سداد به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب گردید و تعداد نمونه 75= n بدست آمد. سپس پرسشنامه استانداردی در میان جامعه آماری و نمونه انتخاب شده، توزیع و سرانجام پرسشنامه های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری مبنای تجزیه و تحلیل و بررسی فرضیات پژوهش حاضر قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های حاصل از تحقق نشان می دهد که بین ارزش های اخلاقی و میزان ترک خدمت کارکنان رابطه معکوس و معنادار و بین ارزش های اخلاقی و تناسب شخص- سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین میان دو مولفه تناسب شخص- سازمان و ترک خدمت کارکنان رابطه معکوس برقرار می باشد.
  نتایج
  چنانچه در سازمان و یا هر کسب و کاری، فضا به گونه ای باشد که ارزش های اخلاقی در نزد کارکنان به خوبی پذیرفته و این امر درونی شده باشد، میزان تناسب آن ها با شغل و پست خود در سازمان تناسب و وفق بیشتری پیدا می کنند و در صدد کسب اهداف سازمان بهتر عمل می نمایند. همچنین میل به ترک خدمت کارکنان کلیدی سازمان، کاهش می یابد. از این رو لازم است از طریق فعالیت های فرهنگی مناسب، ارزش های بنیادی و اخلاق مناسب در کسب و کار به کارکنان القاء شده و این مسائل برای آن ها درونی گردد.
  کلیدواژگان: ارزش های اخلاقی کارکنان، تناسب شخص، سازمان، ترک خدمت کارکنان
|
 • M. Rasekh*, A.H. Khodaparast Page 1
  Background
  Application of modern medical and bio sciences and also that of modern biotechnologies to human life, during the last decades, have left impact on and indeed changed traditional religious and moral attitudes. Use of such sciences and technologies has given rise to unprecedented moral and religious discussions which could not be justified and fruitful without taking into consideration of foundations of moral judgments. This is more significant in Islamic societies in which religion plays a considerable role in formation of moral beliefs and legal rules.
  Methods
  The method of this research is philosophical. The material is collected from published works such as books, articles and research reports in libraries or on the web. We have endeavoured to analyze the concepts of religion and morality and deal with the idea of the paper on the basis of a comparison between the Western and Islamic philosophies.
  Results
  Having taken into account recent biotechnological developments and normative problems arising from them, this paper attempts to study the relationship between religious and moral approaches and these problems, and evaluate various types of religious and moral theorizing on the bioethical problems. Moreover, upon discussing and evaluating (religious) theological and textual approaches to bioethics, it is ventured to put forth a justifiable religious approach to bioethical problems.
  Conclusion
  Current religious moral injunctions on bioethical issues can be approached and evaluated in parallel with the secular ones. However, rational justification of the religious injunctions occurs at the level of moral theory and meta-ethics (moral philosophy). Jurisprudential rulings on bioethical issues may be issued on the basis of morality and justice. In this case, they would be both ethical and just and also backed by religious teachings.
  Keywords: Bioethics, Theological approach, Textual approach, Justice
 • H. Khanifar, G. Jandaghi, H. Bordbar* Page 10
  Background
  Today ICT has led into developments such as increasing the creativity, integrating organizational units and information rapid dissemination as well as changing the areas of organizational activities. In one hand, using ICT by organizational members causes paramount ethical problems in organizations to resolve them organizations should emphasize on the basics of professional ethics to mitigate the problems such as lack of morality in organizations by human resources and to reduce ethical disorders. In the meantime, the ramification of respecting ethical principles and rules is human perfect in organization and to improve mental health.
  Methods
  Present study is conducted by considering the recent theoretical basics and international literature on ethical working climate. In the meantime, the models in which ethical work climates are combined with technology are used to provide a new framework on IT ethics in organizations.
  Conclusion
  Since ethical work climate determines the directions and goals of virtual ambiences and the way of using IT, present study points out some samples of unethical utilization of IT in international level and clarifies the concept of ethical work climate and its various scopes and also asserts the impacts of creating an ethical work climate on using IT by organizational members. Ultimately, by considering the presented model, some guidelines are provided to improve the status of morality in utilizing IT that is capable to be applied in field studies.
  Keywords: Ethics, Ethical Work Climate, ICT
 • M. Aminkhandaghi*, H. Pakmehr Page 19
  Background
  Given the importance of research ethics in the process of research and the need for its training in the curriculum, this study aimed to assess attitudes of Ph.D students towards research ethics principals with an emphasis on the importance of research ethics training.
  Methods
  This study is an applied and descriptive survey. Population studied in the present study included all Ph.D students in Ferdowsi University of Mashhad studying at the University faculties in the 2010-2011. 186 students from different groups were selected randomly according to the samples formula and completed Sailor's research ethics questionnaire.
  Results
  1 – Exclude of data analysis component, the average score of students in the general research ethics and other components have found to be in desired level. 2- Female students are in a more appropriate level of research ethics than male students. 3 –There was no significant difference between the three groups of Humanities, Engineering and Experimental in the mean score of research ethics. 4 –There exists a significant difference between students who somehow have been trained about research ethics with other groups who have not been trained. 5 -There is no significant difference between the type of training and the amount of research ethics. 6 -There is a significant difference between the average research ethics scores of students interested in research activities and other students who were not interested.
  Conclusion
  According to the results obtained, it is recommended to pay attention to the training of research ethics in the process of researching in higher education curricula as a neglected aspect of research activities.
  Keywords: Curriculum. Higher eEducation, Research ethics
 • B. Banimahd, E.Beigi Harchegani* Page 31
  Background
  Auditors as employees in other's professions have a moral responsibility and in addition to have expertise, ethics should be adhered to in their jobs. Concerns about the reliability of audit reports caused, which in this study, ethical intentions of auditors be examined. It is hypothesized that auditors possessing higher degrees of idealism and lower degrees of relativism, and possessing lower degrees of guanxi orientation will be less likely to develop the unethical intentions
  Methods
  In this research 198 questionnaires in accidentally way dispense among professional auditors who practitioner in Audit Organization and AICPA, then their extracted data analyzed by regression model.
  Results
  The results showed there is no significant relationship between ethical orientation (idealism and relativism) and tendency of Iranian auditors to develop the unethical intentions, when encountered ethical dilemmas. In other word the difference in a person's ethical orientation, is not important to predict the ethical intentions in auditing field, but there is a positive relationship between the guanxi orientation and Tendency of Iranian auditors to unethical intentions when they encounted to ethical dilemmas In other words when the guanxi orientation increase, Tendency of Iranian auditors to unethical intentions will be increased in countering with ethical dilemmas.
  Conclusion
  The fate of audit profession depends on it’s authorities’s ethical leading. So they should express the importance of prominent ethical scales and urgency of individual honesty to present and future auditors to propel them toward to regard ethical behavior.
  Keywords: Ethical Intentions, Guanxi Orientation, Idealism, Relativism
 • M. Golparvar*, Z.Javadian, M.R. Mosahebi, S. Alimardani Page 41
  Background
  This research was conducted with the aim of studying the role of perceived organizational justice and justice compensation in relation between organizational ethical climate components with deviant behavior and organizational citizenship behaviors.
  Methods
  Research statistical populations were the employees’ of an Inorganic complex (650 persons) in autumn 1389. Among this statistical population, 300 male were selected using simple random sampling. Research instruments were consisted of organizational ethical climate questionnaire, perceived organizational justice, justice compensation, deviant behaviors and organizational citizenship behaviors. Data were analyzed with the use of Pearson correlation coefficient and hierarchical regression analysis.
  Results
  The results of hierarchical regression analysis revealed that: 1) Active justice compensation (direct) has been moderate the relationships between service and instrumentality with deviant behaviors toward organization. 2). Active justice compensation has been moderate the relationships between service and instrumentality with deviant behaviors toward coworkers. 3). finally, perceived organizational justice has been moderate the relationship between instrumentality with organizational citizenship behaviors.
  Conclusion
  when active justice compensation is high, there is positive relationship between service and instrumentality and deviant behaviors toward organization. When active justice compensation is high, there is positive significant relation between service and instrumentality with deviant behaviors toward coworkers. When perceived organizational justice is high, instrumentality decreases the organizational citizenship behaviors.
  Keywords: ethical climate, deviant behaviors, Organizational citizenship behaviors, perceived organizational justice, justice compensation
 • Soheila Khoddami*, Bahare Osanlou, Hamid Moradi Page 53
  Background
  Neo institutional theory bases its arguments on the notion that organizations are socially rewarded by legitimacy, resources, and survival based on their acceptance institutional pressures (of coercive, normative, and mimetic). Neo institutional theory explains an organization’s actions within an institutional and strategic vision and as a response to both institutional and competitive pressures. Some experts expressed their criticism of the legitimacy of institutional theory is more socially and to improve the efficiency does not help, in fact the legitimacy and efficiency are inconsistent goals. To response to this criticism, the aim of this paper is to survey legitimacy role on organization efficiency by combining neo institutional theory and transaction cost theory.
  Methods
  The goal of this research is development and the way of this research is survey- analysis. Statistical population of research is 2 banks of Eghtesade Novin and Persian in Tehran. This research is presented that the result of re-definition of neo-intuitional theory is consistence to new environmental requirement.
  Conclusion
  This research is presented that the result of re-definition of neo-intuitional theory is consistence to new environmental requirement. That mean the legitimacy and efficiency are not inconsistent and it can be concluded that the efficiency can be provided by the legitimacy in addition to pervious source.
  Keywords: Efficiency, Neo institutional theory, Social legitimacy, Transaction Cost Theory
 • A. Rabiay*, A. Rezania Page 63
  Background
  Pornography is one of the most loved themes for the Internet users. Being cheap, diverse, accessible, anonymous etc., Internet has become a suitable watershed for sex addicts along with commonalty, and particularly inexperienced children. Hence, the Internet has created a sort of moral crisis, particularly in the Third World. Sexuality is a manifestation of this crisis. This article studies moral crisis in terms of sexual issues and endeavors to scrutinize the role of media, Internet and pornographic industry in this respect.
  Methods
  This study has employed a qualitative method based on interview analysis to study the effect of chat rooms on virtual sex experiences among the Internet Users.
  Results
  Findings of this study show that experience of sexual satisfaction by chat rooms on the Internet is a failed experience which will culminate into frustration and real dis-satisfaction. This will alienate one from his or her self.
  Conclusion
  The space of chat rooms on one hand wipes out the enormity of what has been previously known bad in the traditional ethics, and on the other hand puts the individual and his or her privacy in danger. Visual communication and webcams make the situation even worse.
  Keywords: Child sex, Internet, Moral crisis, Pornography industry, Rape, Sexual crisis
 • M. Atashak*, M. Tofan, A. Ahmadi Page 71
  Background
  Realization of moral values in the prosperity and good fortune of every human life has an important role in this world and the other world. Among responsible social institutions, education department is undoubtedly more responsible and earlier than other institutions and characterized by training learners through textbooks.
  Methods
  The research is applied in terms of objective and is descriptive in terms of type and is conducted through quantitative content analysis. The statistical community is content of the Persian textbooks of 2010-2011 of primary school and since the whole book has been studied, a sample statistic is equal to the statistical community, thus census method is used. Data collection tool is the researcher-made checklist based on moral purposes for primary education, approved by Higher Council for Education Department and descriptive statistics has been used for data analysis.
  Results
  The results suggest that in content of the Persian textbooks of primary education, polite and gentle and having reasons for your behavior towards others have been most considered and disclosure of manifestations of modesty and chastity in the student have been least considered.
  Conclusion
  According to the results, it is recommended to review and revise the curriculum content and also to consider ethical objectives more and to provide better and greater opportunities and conditions to discuss and institutionalize them.
  Keywords: Ethical purposes, Persian text books, Content analyze Primary education
 • P.Ahmadi, M.Safari Kahreh, Sm. Mir Mahdi*, F.Smaeeli Kakhki Page 81
  Background
  With respect to the importance of morality and organizational spirituality in the process of development of human personality and workforce training for organizations, the purpose of this research is to analysis the relationship between employee’s moral values with two important variables in the organization including person– organization fit and turnover intent.
  Methods
  The method of this research is developmental- applied study as research’s objective and also in view point of data collection is correlation study. Required data was collected from Sadad Data mining institution (Sadad co.) as research’s statistical population. From this institution an appropriate sample was selected. The samples size was n = 75 and method of sampling was probabilistic. Then using a standard questionnaire data was obtained from statistical population and finally, questionnaires using SPSS software was analyzed for evaluation of research’s hypotheses.
  Results
  The results of this research showed that there was negative and significant relationship between employee’s moral values and turnover intent. There was significant positive relationship between person–organization fit and employee’s moral values. Also there was negative and inverse relationship between person– organization fit and turnover intent was identified and presented.
  Conclusion
  If in an organization or any businesses, the condition is that moral values have been accepted appropriately by employees and also this manner has been internalized, they have better adaptation with their work or job and will better perform for achieve the organizational objectives. Also the willing of key employees to leave the organization will decrease. Therefore it is necessary to enhance employee’s beliefs to the fundamental values of the organization and internalize these values by means of appropriate cultural activities.
  Keywords: Employee's moral values_Person – organization fit_Turnover intent