فهرست مطالب

 • سال بیست و ششم شماره 1 (1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/24
 • تعداد عناوین: 15
|
 • امیرحسین تقوی، بیژن رنجبر صفحات 1-17
  در این پژوهش ساختار الکترونی جفت نوکلئوتیدهای کومه شده AT و GC در دو ایزوفرم B-DNA و Z-DNA با استفاده از روش تابع نمای دانسیته (Density functional theory) مورد بررسی قرار گرفته است. پایه تابع نمای (basis functional) B3PW91 همراه با مجموعه پایه (basis set) 6-31G** جهت مطالعه توزیع اربیتال های مولکولی و سطوح انرژی دی نوکلئوتید های کومه شده در B-DNA و Z-DNA به کار گرفته شده است. مشخص شد که توزیع اربیتال های مولکولی در دی نوکلئوتید GC در فرم B در مقایسه با فرم Z متفاوت می باشد. در حالی که بالاترین اربیتال مولکولی اشغال شده (HOMO) در B-DNA بر روی باز گوانین قرار گرفته، این اربیتال در Z-DNA از باز دور شده و بر روی ستون پراکنده شده است. علاوه بر این سطوح انرژی اربیتال ها نیز با هم متفاوت می باشند. در مورد دی نوکلئوتید های کومه شده AT، مشخص گردید که HOMO در B-DNA بر روی ستون قند فسفات قرار گرفته، در حالی که در Z-DNA بر روی باز تیمین قرار گرفته است. در کل نیز مشخص گردید که سطح انرژی اربیتال های مولکولی که بر روی ستون DNA قرار گرفته اند در حدود 8/0 الکترون ولت کمتر از سطح انرژی HOMO می باشد که این امر بیانگر مشارکت فعال ستون قند فسفات فرمهای B و Z در برهمکنشهای شیمیایی می باشد.
  کلیدواژگان: ایزوفرمهای DNA، محاسبه اربیتال های مولکولی، تئوری تابع نمای دانسیته، توزیع اربیتال های مولکولی و سطوح انرژی
 • حجت الله ربانی نسب، سعید سروری، غلامرضا بخشی خانیکی صفحات 18-27
  بیماری پژمردگی فوزاریومی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f.sp melonis متداول ترین و گسترده ترین بیماری در خربزه است که در چند کشور جهان و ازجمله ایران گزارش شده است. این تحقیق به منظور تعیین تنوع ژنتیکی بیمارگر در استان خراسان رضوی انجام گردید. برای این تحقیق از 52 مزرعه در مناطق عمده خربزه کاری استان نمونه برداری شده، پس از خالص سازی و شناسایی قارچ، آزمون مولکولی انجام شد. از مجموعه جدایه های شناسایی شده، بر اساس پراکنش جغرافیایی و شدت بیماریزایی 35 جدایه برای تحقیقات مولکولی انتخاب شدند. پس از استخراج DNA بررسی تنوع ژنتیکی این جدایه ها با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP، روی ژل الکتروفورز پلی اکریل آمید 5/6 درصد و با کمک نرم افزار NTSYS صورت پذیرفت. بر اساس نتایج به دست آمده در سطح ضریب شباهت 63 درصد جدایه های بررسی شده در 6 گروه اصلی A، B، C، D، E و F و دوگروه تک جدایه ای جای گرفتند. این نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه ای در بین جدایه های قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی خربزه در استان خراسان رضوی وجود دارد. از طرف دیگر با توجه به آنالیز کلاستر و دندروگرام ترسیم شده چنین نتیجه گیری شد که به جز موارد محدود بین پراکنش جغرافیایی و گروه های ژنتیکی AFLP ارتباط مشخصی وجود نداشته و همچنین بین گروه های بیماریزایی و منطقه جداسازی قارچ از گیاه با گروه های AFLP ارتباط معینی موجود نبود.
  کلیدواژگان: خراسان رضوی، خربزه، نشانگر AFLP، Fusarium oxysporum f.sp. melonis
 • لیلا روحی، محمدرضا زمانی، مصطفی مطلبی صفحات 28-40
  کلزا به عنوان یکی از محصولات مهم زراعی نسبت به بسیاری از قارچهای بیماری زا حساس می باشد. یکی از روش های ممانعت از نفوذ قارچهای بیماری زا به درون گیاهان، استفاده از آنزیمهای هیدرولازی نظیر گلوکانازها می باشد که باعث تجزیه دیواره این قارچها شده و قادرند از کلونیزه شدن آنها در گیاه جلوگیری نمایند. در این تحقیق جهت ایجاد مقاومت به قارچ Sclerotinia sclerotiorum در گیاه کلزا، ژن bgnI (کد کننده آنزیم بتا 1و3 گلوکاناز) به این گیاه منتقل گردیده و میزان مقاومت آن مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا ژن bgnI با منشاء قارچ Trichoderma virens در وکتور بیانی pBI121GUS- تحت پروموتر CaMV 35S کلون و با استفاده از الگوی PCR و هضم آنزیمی مورد تایید قرار گرفت. جهت انتقال ژن کلون شده از Agrobacterium tumefaciens سویه LBA4404 و ریزنمونه های کوتیلدونی استفاده گردید. جهت تشخیص گیاهان تراریخت به دست آمده از الگوی PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، و نیز Souther dot blot استفاده گردید. ارزیابی مقاومت گیاهان تراریخت در برابر قارچ S. sclerotiorum به روش radial diffusion assay انجام گرفت. آنالیز نتایج به دست آمده نشان داد که گیاهان تراریخت، نسبت به گیاه شاهد (کلزای غیر تراریخت) در برابر قارچ S. sclerotiorum از مقاومت بیشتری برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: کلزا، ژن bgnI، انتقال ژن، باززایی، Sclerotinia sclerotiorum
 • حکیمه علومی، فرخنده رضانژاد، حسین علی ساسان صفحات 41-51
  درگیاه اطلسی، خودناسازگاری توسط گلیکوپروتئینهای خامه‪ای کنترل می‪شود. این گلیکوپروتئینها دارای فعالیت ریبونوکلئازی می‪باشند. در این مطالعه، پس از گرده افشانی مادگی رقم زراعی خودناسازگار Bravo purple star و رقم زراعی خودسازگار Bravo cool water mix اطلسی با گرده های خودی و غیرخودی، فعالیت ریبونوکلئازهای خامه به روش اسپکتروفتومتری و ایزوآنزیمهای ریبونوکلئازهای خامه به روش PAGE مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان بیان ژن ریبونوکلئاز S در خامه خود و دگرتلقیح این رقمها بررسی شد. به دلیل اهمیت نوع آلل S در بروز برهمکنشهای ناسازگار، آلل S هر رقم نیز مورد شناسایی قرار گرفت. فعالیت ریبونوکلئازهای کل در خامه خودتلقیح رقم Bravo purple star در مقایسه با سایر نمونه ها بیشتر بود. الگوی الکتروفورزی ریبونوکلئازها در خامه های دو رقم مورد مطالعه تفاوت نشان داد. فعالیت باند ریبونوکلئاز RNase 3، تنها در خامه خودتلقیح و با شدت کمتر در خامه دگرتلقیح رقم Bravo purple star، مشاهده شد. نتایج نشان داد که ژن S-RNase، در خامه های خود و دگرتلقیح هر دو رقم زراعی خودناسازگار و خودسازگار و با شدت بیشتر در خامه خودتلقیح رقم خودناسازگار بیان می شود. مقایسه توالی به دست آمده با سایر توالی های موجود، نشان دهنده 100 درصد شباهت بین قطعه تکثیر شده در رقم Bravo purple star با آلل S3-RNase گیاه Petunia hybrida زیرگونه inflata بود. همچنین، بین توالی بازهای قطعه تکثیر شده رقم Bravo cool water mix با آلل S1-RNase گیاه Petunia hybrida 100درصد شباهت وجود داشت.
  کلیدواژگان: اطلسی، بیان ژن، خودتلقیحی، خودناسازگاری، دگرتلقیحی، ریبونوکلئاز S
 • محمدرضا قرائتی، منوچهر میرشاهی، حجت الله ربانی، محبوبه سیفی ابوالحسن، مهرداد بهمنش، فرشته شمسی پور صفحات 52-60
  رگزایی فرآیند ایجاد رگهای جدید از رگهای موجود است. رگهای جدید نیازهای متابولیک سلولها را تامین می نمایند. رگزایی در بسیاری از پدیده های فیزیولوژیک و پاتولوژیک اهمیت فراوانی دارد. طی فرآیند رگزایی پروتئینازها به ویژه پلاسمین، ماتریکس خارج سلولی را تخریب می کند و سبب فعال شدن و آزاد سازی فاکتورهای رشد موجود در آن می شود. این فرایند ها با فعال شدن موضعی پلاسمینوژن در سطح سلولها انجام می شوند. بررسی های پیشین در ارتبا با همین تحقیق نشانگر توانایی یک آنتی بادی مونوکلونال ضد پلاسمینوژن در مهار فرآیند رگزایی در یک مدل رگزایی می باشد. به دلیل اهمیت این آنتی بادی، scFv آن همسانه سازی شد و در Escherichia coli بیان گردید. نتایج حاصل از SDS-PAGE و ایمونوبلاتینگ و آزمون ELISA نشانگر صحت تولید scFv و قابلیت اتصال آن به پلاسمینوژن می باشد.
  کلیدواژگان: آنتی پلاسمینوژن، scFv، رگزایی، مهندسی آنتی بادی
 • معصومه یوسفینژاد، حسین نادریمنش، خسرو خواجه صفحات 61-69
  گرمادوستها موجوداتی هستند که در دمای بالاتر از 45 درجه رشد می کنند و از نظر احتیاجات حیاتی به ترکیبات گوگردی احیاء و محیط های گرم نیاز دارند. اکثر ارگانیزمهای گرمادوست از خاکها و آبهای حاوی عنصر گوگردی جداسازی شده اند که در اثر فعالیتهای طبیعی زمین گرم هستند. این ارگانیزمها دارای آنزیمها و مسیرهای متابولیکی خاصی هستند که کاربرد وسیعی در بیوتکنولوژی دارند، بنابراین مطالعه بر روی چگونگی زندگی این موجودات ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه با استفاده از روش پروتئومیکس محتوای پروتئینهای باکتری ترموس GH5 (جداسازی شده از چشمه های آب گرم زیست بوم ایران (اردبیل در شمال غربی ایران) در شرایط طبیعی (رشد در دمای 75 درجه سانتی گراد) و شوک سرمایی (رشد در دمای 45 درجه سانتی گراد) مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به افزایش بیان پروتئینهای آنتی اکسیدانت و درگیر در سم زدایی اکسیداتیو، پدیدار شدن شرایط اکسیداتیو حدود 8 ساعت پس از شوک سرمایی مشخص گردید. با توجه به کاربرد آنزیمهای آنتی اکسیدانت به عنوان نشانگرهای درمانی و مارکر پروتئینهای و پایداری پروتئینهای ارگانیزمهای ترموفیل، شناسایی و استخراج پروتئینهای شناسایی شده در این مطالعه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اکسیداسیون، گرمادوست، شوک سرمایی
 • سکینه بهرامی سیرمندی، علی احمدی مقدم، سید جواد حسینی فرد صفحات 70-81
  در گذشته آزمایشات متعددی برای ایجاد اکتومیکوریز و مشخص کردن اثرات مفید آن روی رشد و جذب برخی از مواد غذایی توسط گیاهان مختلف انجام شده است. جهت مطالعه اثر اکتومیکوریز در مقاومت به زیادی منیزیم در گیاهان میکوریزی و غیر میکوریزی پسته رقم فندقی، نهالهای میکوریزی با قارچ Agaricus bisporus در شرایط استریل تهیه و نیز نهالهای غیر میکوریزی به صورت آزمایش فاکتوریل در چهار چوب طرح کاملا تصادفی در ارلنهای 500 میلی لیتری در شرایط استریل با میزان متفاوت منیزیم تیمار شدند. شدت میکوریزی شدن ریشه های میکوریزی و همچنین میزان عناصر موجود در اندام هوایی و ریشه اندازه گیری و با هم مقایسه شد. نتایج نشان داد که آغشتگی ریشه به قارچ با افزایش غلظت منیزیم افزایش یافت. غلظت عناصر غذایی Ca، P، K، Fe،Na، Mn،Zn،Cu در گیاهان میکوریزی نسبت به غیر میکوریزی افزایش یافت اما زیادی منیزیم باعث کاهش غلظتCa، P، K، Fe،Na، Mn،Zn،Cu گردید. نتایج در ارتباط با نقش اکتومیکوریز در تغذیه گیاه مورد بحث قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: اکتومیکوریز، تغذیه معدنی، پسته فندقی
 • حکیمه منصوری، زهرا اسرار صفحات 82-89
  در این مطالعه اثر ABA روی مقدار کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین و فلاونوئیدهای گیاهان نر و ماده شاهدانه بررسی گردید. گیاهان با محلولهای ABA (l/ mg1 و10) و آب مقطر به عنوان شاهد محلول پاشی شدند. نتایج نشان داد که مقدار کلروفیل b، aو کل در گیاهان ماده تیمار شده با mg/l 1و10 ABA کاهش یافت. گیاهان نرفقط در mg/l 10ABA کاهش مقدار کلروفیل را نشان دادند. تیمار ABA تاثیری در مقدار کاروتنوئیدها در گیاه نر نداشت ولی در گیاه ماده باعث کاهش غلظت کاروتنوئیدها شد. غلظت آنتوسیانین در گیاهان نر درmg/l 10 ABA کاهش یافت در حالی که مقدار آنتوسیانین گیاهان ماده در هر دو سطح ABA افزایش یافت. در هر دو جنس نر و ماده، فلاونوئیدها با ماکزیمم جذب nm270 در تیمار mg/l1ABA افزایش نشان دادند و فلاونوئیدها با ماکزیمم جذب nm330 بدون تغییر بودند. فلاونوئیدهای با ماکزیمم جذبnm300 در گیاهان نر در mg/L1ABA و در گیاهان ماده در تیمار mg/l10ABA افزایش نشان داد. مقدار دلتا9- تتراهیدروکانابینول در گیاهان تیمار شده با ABAافزایش یافت. این مطالعه نشان داد گیاه نر و ماده شاهدانه به صورت متفاوتی به ABA پاسخ می دهند. ABA می تواند متابولیتهای ثانویه ای مانند آنتوسیانین، فلاونوئیدها و تتراهیدروکانابینول(THC) را افزایش دهد و باعث کاهش متابولیتهای اولیه مانند کلروفیل و کاروتنوئیدها در گیاه شاهدانه شود.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، فلاونوئیدها، کانابینوئیدها
 • ملیحه میرزایی، احمد معینی، فائزه قناتی صفحات 90-98
  خشکی یکی از مهم ترین تنشهای محیطی است که رشد گیاه و تولید محصول را به طور نامطلوبی تحت تاثیر قرار می دهد. در این آزمایش اثر تنش اسمزی بر میزان پرولین و قندهای محلول در دو رقم کلزا (Brassica napus L.) SLM046 و Hyola 308 (به ترتیب متحمل و حساس به خشکی) ارزیابی شد. برای ایجاد تنش کمبود آب، گیاهچه های 12 روزه کلزا به مدت 24 ساعت در محلول 2/1 هوگلند حاوی غلظتهای مختلف PEG 6000 (0، 5، 10 و 15 درصد (w/v))، قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب افزایش غلظت پرولین برگها و ریشه های ارقام مورد مطالعه شد؛ اما در شرایط تنش، مقدار پرولین در رقم SLM046 بیشتر از رقم Hyola 308 بود. از طرف دیگر، خشکی سبب افزایش میزان گلوکز، مانوز و رامنوز در بافتهای ارقام کلزا شد، اما غلظت این قندهای محلول در رقم SLM046 به صورت معنی داری بالاتر از رقم Hyola 308 بود.
  کلیدواژگان: کلزا، تنش خشکی، PEG، پرولین، قندهای محلول
 • فتانه یاری، امیر موسوی، یونس مستوفی، سید مهدی سیدی، ذبیح الله زمانی، مارگیت لایمر صفحات 99-110
  شیوه کشت درون شیشه ای علاوه بر اینکه روش مناسبی برای تکثیر رقمهای تجاری گل سرخ با یکنواختی بسیار بالا و در مدت زمان کم می باشد، امروزه به عنوان راه گشای مطلوبی در جهت اصلاح از طریق دست ورزی ژنتیکی به شمار می رود. جوانه های کشت بافتی سه رقم گل سرخ شاخه بریده تجاری به منظور تکثیر و پرآوری در ترکیب با چهار تنظیم کننده رشد BA (44/4- 59/1-0 میکرو مولار)، NAA (54/0- 27/0- 21/0- 0 میکرو مولار)، IBA (14/0- 0 میکرو مولار) و GA3 (29/0-0 میکرو مولار) ارزیابی شدند. محیط کشت پایه MSحاوی کلات آهن FeEDTA یا FeEDDHA بود. برای القای ریشه در رقمهای مورد مطالعه، تیمار ترکیبی شامل 9/9 میکرو مولار IBA و 7/5 میکرو مولارIAA اعمال شد. نرخ پرآوری در ترکیبهای تیماری بسته به رقم متغیر بود. تیمار 59/1 میکرو مولار BA و 14/0 میکرو مولار IBA در همه رقمها از بیشترین درصد پرآوری و رشد برخوردار بود. درصد ریشه زایی، میانگین تعداد ریشه و طول ریشه بسته به نوع رقم تفاوت معنی داری نشان داد. نوع کلات آهن بر میانگین شاخساره تولیدی موثر بوده ولی از نظر سایر صفات مورد بررسی در تیمار های پرآوری و ریشه زایی تاثیر قابل ملاحظه ای نداشت.
  کلیدواژگان: پرآوری، ریشه زایی، کلات آهن، گل سرخ
 • محمدرضا ایمانپور، زهره نوذری، معظمه کردجزی صفحات 111-118
  ترکیبات شیمیایی پلاسمای سمینال روی کیفیت یا توانایی لقاح اسپرم من جمله توان حرکت و نفوذ به تخمک در ماهیان موثر می باشند. طی این بررسی نسبتهای یونی پلاسمای سمینال مولدین ماهی سفید در مکانهای مختلف مهاجرت تولید مثلی مورد بررسی قرار گرفتند. برای این کار در فصل مهاجرت (نیمه دوم فروردین) مولدین ماهی سفید از سه رودخانه شیرود، تجن و گرگان رود از هر رودخانه 10 نمونه با سن و اندازه یکسان به روش تصادفی صید شدند. نمونه های سمن (مایع منی) بلافاصله داخل فلاسک یخ قرار گرفت و سریعا به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتقال یافت. یونهای سدیم و پتاسیم توسط دستگاه فلیم فتومتر و یونهای کلسیم و منیزیم توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شدند. بین نسبت یونی سدیم به پتاسیم پلاسمای اسپرمی در مکانهای مختلف مهاجرت تولید مثلی اختلاف معنی داری (05/0>P) وجود داشت. بین نسبت یونی سدیم به منیزیم، پتاسیم به کلسیم و پتاسیم به منیزیم پلاسمای اسپرمی در مکانهای مختلف مهاجرت تولید مثلی اختلاف معنی دار (01/0>P) وجود داشت. بین نسبت یونی سدیم به کلسیم و کلسیم به منیزیم پلاسمای اسپرمی در مکانهای مختلف مهاجرت تولید مثلی مولدین اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0
  کلیدواژگان: ماهی سفید، مکانهای مهاجرت تولید مثلی، نسبتهای یونی مایع منی
 • احمد حامی طبری، علی شعبانی، سید حسن قدیر نژاد، بهاره شعبانپور، سیده آیناز شیرنگی صفحات 119-127
  به منظور تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت آرتمیای دریاچه اینچه در استان گلستان، نمونه برداری از آرتمیای پارتنوژنتیک سه منطقه (شمالی، میانی و جنوبی) با تهیه 66 نمونه از دریاچه انجام گردید، سپس استخراج DNA به روش فنل – کلروفرم صورت گرفته و تنوع ژنتیکی آرتمیا در مناطق یاد شده با استفاده از قطعه ای از ژن COI میتوکندری مورد بررسی قرار گرفت. ژن فوق با استفاده از پرایمر های طراحی شده بر اساس توالی قطعاتی از ژن COI میتوکندری به وسیله دستگاه ترموسایکلر تکثیر و سپس محصول PCR با اندازه 720 جفت باز توسط 10 آنزیم محدود گر AluI، EcoRI، Eco47I، HaeIII، HindIII، HinfI، MboI، MspI، RsaI، TaqI هضم گردید. از این میان سه آنزیم برشگر AІUІ، RsaІ و HaeІІІ تنوع چند شکلی را نشان دادند. آنالیز RFLP محصول تکثیر شده ژن COI، در مجموع 9 هاپلوتیپ متفاوت در بین آرتمیای مناطق مختلف را مشخص نمود. میزان تنوع هاپلوتیپی درون جمعیتی مناطق شمالی،میانی و جنوبی دریاچه اینچه به ترتیب 0110/0 ±580/0 و 114/0 ±588/0 و105/0 ±571/0 بود. تنوع نوکلئوتیدی در درون جمعیت مناطق شمالی، میانی و جنوبی دریاچه اینچه به ترتیب 024/0 و 025/0 و 015/0(میانگین 0000111/0 ±021/0) محاسبه گردید. همچنین میزان تنوع نوکلئوتیدی بین این سه جمعیت 0233/0 و اختلاف نوکلئوتیدی بین سه جمعیت 0016/0 محاسبه شد. میزان X 2(فراوانی هاپلوتیپ ها) در میان مناطق مختلف دریاچه اینچه 75/23 X 2 = بوده و آنالیز آماری شبیه سازی شده Monte Carlo با هزار بار تکرار محاسبه، برابر با 007/0±057/0 X 2 = به دست آمد که اختلاف معنی داری را در فراوانی هاپلوتیپ های این سه منطقه مورد بررسی نشان نداد. در نتیجه جمعیتهای موجود در مناطق مختلف این دریاچه همگی یک جمعیت واحد می باشند.
  کلیدواژگان: آرتمیا پارتنوژنتیک، ژن COI، RFLP، ژنتیک جمعیت، دریاچه اینچه
 • مهدی عباس نژاد، حسین جنیدی، ایران پورابولی، علی گل، علی محمد پوررحیمی صفحات 128-135
  نوسی استاتین یک پیتید هفده اسید آمینه ای است که در مغز پستانداران از شکسته شدن پروتئین پیش ساز نوسی سپتین حاصل می شود و همانند نوسی سپتین برگیرنده های شبه اوپیوئیدی شماره 1 تاثیر دارد اما اثرات آن متضاد با اثرات نوسی سپتین است. لذا این پیتید را به عنوان آنتاگونیست طبیعی و اندوژن نوسی سپتین می شناسند. در یک بررسی جدید نشان داده شده است که تزریق داخل مغزی نوسی استاتین سبب مهار دریافت غذا در موش صحرایی می شود. بنابراین هدف این مطالعه بررسی همین اثر و نیز اثرات آن بر رفتارهای حرکتی مرغان گوشتی به عنوان یک گونه از پرندگان می باشد. در این تحقیق دزهای متفاوت نوسی استاتین (5، 10 و20 میکروگرم) و محلول 9/0 درصد کلرور سدیم (به عنوان گروه شاهد) به بطنهای جانبی خروسهای نژاد راس تزریق شد و مقدار مصرف غذا و تغییر در رفتارهای حرکتی در فواصل زمانی متعدد اندازه گیری گردید. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هیچ کدام از دزهای به کار رفته نوسی استاتین بر میزان اخذ غذا در مرغان گوشتی تاثیر نداشت که این نتایج با تحقیق مشابه انجام گرفته در موش صحرایی متفاوت است. هیچکدام از دزهای به کار رفته نوسی استاتین بر رفتارهای حرکتی تیماردهی و بالا و پایین آوردن پاها تاثیر معنی داری نداشت اما دفعات بال زدن به صورت معنی دار در دز 10 میکروگرم افزایش یافت (05/0> p).
  کلیدواژگان: نوسی استاتین، اخذ غذا، مرغ گوشتی
 • مصطفی علیرضایی، مرتضی بهنام رسولی، ناصر مهدوی شهری، محمود چمساز صفحات 136-144
  نقش عناصر کم مقدار و اهمیت آنها در فرآیندهای بیولوژیکی به طور گسترده مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. در این پژوهش مقدار عناصر کم مقدار آهن، روی، مس، کروم و کبالت در ناخن دانش آموزان پسر دبستانی و دبیرستانی اندازه گیری و رابطه آنها با نمایه توده بدنی (BMI) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 45 دانش آموز پسر مقطع ابتدایی با میانگین سنی 10 سال و 49 دانش آموز پسر مقطع دبیرستان با میانگین سنی 17 سال به طور تصادفی انتخاب و نمونه های ناخن آنها جمع آوری شد. پس از شستشو، خشک کردن و وزن کردن، خاکستر ناخن تهیه و میزان 5 عنصر فوق توسط روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از آن است که تعداد دانش آموزان ابتدایی با BMI پایین به طور معنی داری بیشتر از دانش آموزان دبیرستانی است و اگرچه در دانش آموزان دبیرستانی میزان آهن، مس کمتر و میزان کروم بیشتر از دانش آموزان ابتدایی است ولی تنها در میزان مس بین دانش آموزان با BMI پایین با دانش آموزان با BMI نرمال تفاوت معنی دار وجود دارد. در نتیجه گیری چنین به نظر می رسد که کاهش وزن در افراد با BMI پایین احتمالا با کمبود مس در ارتباط است. همچنین تغییرات آهن، روی، مس و کروم ممکن است بر میزان رشد سریع در دوره های قبل و بعد از بلوغ جنسی اثر گذار باشند.
  کلیدواژگان: عناصرکم مقدار، توده بدنی، اسپکترو متری جذب اتمی
 • صدیقه عسگری، پریوش رحیمی، حسین مدنی، پروین محزونی، نجمه کبیری صفحات 145-153
  دیابت یک ناهنجاری متابولیکی است که با هیپرگلیسمی ناشی از نقص در ترشح انسولین، عمل انسولین و یا هردو مشخص می گردد. گلرنگ در طب سنتی ایران برای درمان دیابت کاربرد داشته است. در این مطالعه اثر کاهندگی قند خون توسط عصاره هیدروالکلی گل گلرنگ در موشهای صحرایی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق 18 موش صحرایی نر سفید با وزن متوسط 220 – 180گرم به طور تصادفی در سه گروه شش تایی تقسیم شدند: گروه اول، کنترل غیر دیابتی، گروه دوم، کنترل دیابتی، گروه سوم، گروه پیشگیری. برای دیابتی کردن، از آلوکسان با دز 120میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق درون صفاقی استفاده شد. در شروع، و پایان هفته های دوم و ششم دوره آزمایش، رتها برای 16 ساعت ناشتا بوده و سپس نمونه خون ناشتا در لوله های هپارینه برای تعیین میزان قند و سایر فاکتورها جمع آوری شد. خون از طریق سینوس اوربیتال جمع آوری گردید. نتایج حاکی از کاهش معنی دار میزان قند خون در گروه تیمار شده با عصاره هیدروالکلی گل گلرنگ بود(P<0.05). مطالعات بافت شناسی انجام گرفته روی پانکراس این حیوانات، این نتایج را تایید می نماید. این نتایج نشان می دهند که عصاره هیدروالکلی گل گلرنگ در پیشگیری از دیابت موثر است. تاثیر این عصاره می تواند به دلیل وجود فلاونوئیدها و خواص آنتی اکسیدانی آنها باشد.
  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی، گلرنگ، آلوکسان، دیابت
|
 • Pages 1-17
  The electronic structure of GC and AT stacked dinucleotides، in two different forms of DNA (B and Z) is studied، using density functional theory. B3PW91 basis functional with 6-31G** basis set is applied to investigate molecular orbital distributions and energy levels of stacked dinucleotides in B-DNA and Z-DNA. It is demonstrated that the distribution of molecular orbitals in GC dinucleotide، in B form of DNA، is different from those in Z form. While HOMO in B-DNA is localized on guanine base، in Z-DNA، it is dragged away from the base and spreads over DNA backbone as well. Moreover، the energy levels of orbitals are also different. For AT stacked dinucleotide، it is shown that HOMO in B-DNA is localized on phosphate-sugar backbone whereas in Z-DNA it is localized on thymine base. It is also noted that energy levels of molecular orbitals being localized on DNA backbone، are 0. 8 eV less than that of HOMO energy level، indicating the active participation of phosphate-sugar backbone of B- and Z-DNA in chemical reactions.
  Keywords: DNA isoforms, B, DNA vs. Z, DNA, Molecular orbital calculations, Density functional theory, Energy levels, DNA backbones
 • Pages 18-27
  Fusarium wilt of melon is one of the most common and widespread disease of this crop in the world and specially Iran. This investigation was carried out to determine genetic variation of Fusarium oxysporum f. sp. melonis in Khorassan Razavi province. For this purpose 52 samples were collected from main melon cultivation region of Khorassan Razavi. After purification and identification of isolates، molecular analysis was performed. From all sampled isolates only 35 based on their geographical origin and pathogenicity for molecular analysis were selected. After DNA extraction، genetic variation based on AFLP markers، on 6. 5%polyacryl amide gel electrophoresis and analysis by NTSYS software was done. Results showed at 63% similarity level، all isolates were placed in 6 AFLP groups A، B، C، D، E، F and two groups with just single member. Cluster analysis also showed there was significant genetic variation among F. oxysporum f. sp. melonis isolates in Khorassan Razavi. On the other hand according to cluster analysis it was determined that there was no specific correlation between geographical regions and AFLP genotypic groups. Also، no identified specific correlation was found between pathogenicity groups and isolated point of plant with AFLP groups.
  Keywords: Khorassan Razavi, Melone, AFLP marker, Fusarium oxysporum f.sp. melonis
 • Pages 28-40
  Canola (Brassica napus L.) an agro-economically important crop in the world، is sensitive to many fungal pathogens including Sclerotinia sclerotiorum، the causal agent of stem rot disease. Glucanase is cell wall degrading enzyme which have been shown to have high antifungal activity against a wide range of phytopathogenic fungi. In the present study bgnI gene from Trichoderma virens was overexpressed under the control of the CaMV 35S constitutive promoter in Brassica napus، R line Hyola 308. Transformation of cotyledonary petioles was achieved via Agrobacterium tumefaciens LBA4404. After infection with Agrobacterium، the explants were transferred to selected regeneration medium. The transformed explants were screened in kanamycin containing media. The explants were excised and rooted using appropriate growth regulator. Putative transgenic lines obtained from independent transformation events transferred to the greenhouse for hardening. The presence of bgnI in putative transgenic lines confirmed by the polymerase chain reaction (PCR) using specific primers and PCR-based RFLP. Also، antifungal activity was detected in crude protein extracts from transgenic canola plants when compared to non-transgenic canola using radial diffusion assay.
  Keywords: Brassica napus, bgnI, Transformation, Regeneration, Sclerotinia sclerotiorum
 • Pages 41-51
  In Petunia hybrida، Self-incompatibility is controlled by stylar glycoproteins. These glycoproteins could be able to recognize and reject self-pollen. These proteins have ribonuclease activity. In this study، the activity and isoenzyme pattern of S-RNases in self and cross-pollinated styles of Bravo purple star (self-incompatible) and Bravo cool water mix (self-compatible) were investigated (spectrophotometically and PAGE electrophoresis، respectively). The expression intensity of S-RNase was also studied in self- and cross-pollinated styles. Because of the importance of S allele in self-incompatibility interactions، the S-allele was identified in both cultivars. Self-pollinated styles of Bravo purple star showed the highest activity of RNases. Different isoenzyme pattern of S-RNases was found in the styles of two cultivars. The results showed that S-RNase is expressed in both self- and cross-pollinated styles of both cultivars. But، the highest expression was observed in self-pollinated styles of Bravo purple star (self-incompatible). By the comparison of DNA sequencing of S-RNase in Bravo purple star to other identified S-RNases، it was found 100% identity of this cultivar S allele to S3-RNase in Petunia hybrida sub species inflate،. There was 100% identity between nucleotide sequence of S-RNase in Bravo cool water mix and allele S1-RNase in Petunia hybrida.
  Keywords: cross, pollination, gene expression, Petunia hybrida, self, pollination, S, RNase, self, incompatibility
 • Pages 52-60
  Angiogenesis is the formation of new blood vessels from existing ones. New blood vessels provide the cells with metabolic requirements. Angiogenesis plays a pivotal role in many physiological and pathological phenomena. Proteinease especially plasmin is critical in degrading of matrix metalloproteinase releasing and activating different growth factor from it. Angiogenesis initiate by the activation of plasminogen on the cell surface. Our previous finding indicates that an anti human plasminogen monoclonal antibody could inhibit the angiogenesis. According to importance of this antibody، we tried to make the scfv of this antibody. SDS-PAGE and immunobloting analysis and ELISA confirmed the expression and immunological activity of the scFv.
  Keywords: Antiplasminogen, scFv, Angiogenesis, antibody engineering
 • Pages 61-69
  Thermophils are a group of microorganisms that optimally grow at temperatures above 45 °C. Reduced sulfur and warm condition are essential for their life and have been found in both terrestrial and marine environments which are heated by geothermal activities. Thermophils have special enzymes and metabolic characteristics that are used in biotechnology. Since thermophiles live in stressful environments it will be very useful to study their survival mechanisms. In this study cell extract from bacteria (Thermus sp. GH5، that is isolated from Ardabil (North West of Iran)) in normal condition (growth at 75 °C) and cold shock condition (growth at 45 °C) were compared. Up-regulated antioxidant proteins and the proteins involved in detoxification showed the creation of oxidative condition about 8 hour after cold shock on thermophilic bacterium. It is possible to extract and use of these stable proteins as diagnostic indicators or protein markers in physiological condition or use in the industrial applications.
  Keywords: Cold Shock, Oxidation, thermophil
 • Pages 70-81
  Many investigations have revealed the positive role of ectomycorrhizas on growth and mineral nutrition of plants in recent years. To study the role of ectomycorrhiza on the resistance of Pistachio tree var Fandoghy exposed to excess Mg mycorrhizal plants colonized with Agaricus bisporus were prepared in axenic condition. M & NM plants were treated with different Mg amounts according to a factorial experiment and a CRD design in sterile conical flasks. Growth and mineral contents of shoot and roots and the colonization rates of M plants were measured and compared. The results showed that colonization rate of the roots increased as Mg increased in the nutrient solution. Ca،Mg،P،K،Fe،Na،Mn،Zn،Cu contents in M plants increased but excess Mg caused a decline in Ca،K،Zn and P contents of the plants. The results are discussed in concern with the role of ectomycorrhiza in the nutrition of plants.
  Keywords: ectomycorrhiza, Growth, Mineral nutrition, Pistachio Fandoghy, Mg
 • Pages 82-89
  The effect of ABA was investigated on chlorophyll، carotenoid، anthocyanin and flavonoid content in leaves of male and female cannabis plants at flowering stage. Plants were sprayed with ABA solutions (1 and 10 mg/l) and distilled water as control. Content of chlorophyll a، b and total decreased in female plants sprayed with 1 and 10 mg/l ABA. Male plants showed a decrease in chlorophyll content only in high ABA levels (10 mg/l). ABA treatment did not affect carotenoid content in male plants but it caused the decrease of carotenoids content in female ones. Anthocyanin content decreased by treatment with 10 mg/l ABA in male plants but in females، anthocyanin content increased with ABA treatment (1 and 10 mg/l). In both of female and male plants، flavonoids A 270 on leaf increased in 1mg/l ABA but flavonoids A 330 on leaf did not change. Flavonoids A 300 increased in 1mg/l ABA in male plants and in 10 mg/l ABA in female ones. The content of Δ9_tetrahydrocannabinol (THC) increased the treated plants with ABA. This study showed that male and female plants of cannabis respond to ABA differently. ABA can increase secondary metabolites such as anthocyanin and flavonoids and decrease primary metabolites such as chlorophyll and carotenoids.
  Keywords: Anthocyanin, Flavenoids, Cannabinoids
 • Pages 90-98
  Drought is one of the most important environmental stresses that adversely affect the plant growth and crop production. In this experiment، the effect of osmotic stress on proline and soluble sugars content was investigated in two canola cultivars (Brassica napus L. cv. SLM046 –drought-tolerant and cv. Hyola 308 –drought-sensitive). To establish water deficit، the 12 days old canola seedlings were placed in half strength Hoagland solution containing different levels of PEG 6000 ((0، 5%، 10% and 15% (w/v)) for 24 h. The results indicated that water stress increased proline content in shoots and roots of the studied cultivars; but in stress conditions، amount of proline in SLM046 was higher than that of in Hyola 308. On the other hand، drought increased glucose، mannose and rhamnose content in the both tissues of canola cultivars، but content of these soluble sugars in SLM046 was significantly higher than that of Hyola 308.
  Keywords: canola, drought stress, PEG, proline, soluble sugars
 • Pages 99-110
  In vitro propagation has facilitated rapid and mass multiplication of diseases-free plants and acts as a new tool for modern breeding through genetic manipulation. Three commercial cut rose cultivars (Orange Juice، Roulette and Vendetta) were used and evaluated in this study. Newly established plantlets were transferred to the proliferation media on MS medium supplemented with various concentration of BA (0، 1. 59، 4. 4 µM)، NAA (0، 0. 21، 0. 27، 0. 54 µM)، IBA (0، 0. 14 µM) and GA3 (0، 0. 29 µM). Different iron-chelates، FeEDDHA and FeEDTA were used. Two types of auxins، IAA (0، 5. 7 µM) and IBA (0، 9. 9 µM) were tested for root induction. Genotype influence was obvious on multiplication rate with significant differences in response to plant growth regulators. All cultivars showed maximum multiplications on 1. 59 µM BA and 0. 14 µM IBA combination. A significant difference was apparent between cultivars and their response to different root induction treatments. Iron-chelate type had not significant effect on any shoot proliferation or root induction characteristics except for the means of the new shoots.
  Keywords: Multiplication, Root induction, Iron, chelate, Rose
 • Pages 111-118
  Seminal plasma chemical compositions affect quality or ability of sperm fecundity (including ability of motion and infiltration to ovum) in fish. In this study seminal plasma ionic ratio of Caspian roach were investigated in spawning migration places. In the second half of March (migration season) to be caughted 10 males with same age and size. The sperm samples were transformed in ice to Gorgan university central lab. Na+ and K+ ions was measured by flamephotometere، and Ca2+، Mg2 was measured by spectrophotometere. Na+ to K+ ratio at the spawning migration place were significant (P<0. 05). Na+ to Mg2+ ratio، K+ to Ca2+ ratio، K+ to Mg2+ ratio at the spawning migration place were significant (P<0. 01). Na+ to Ca2+ ratio and Ca2+ to Mg2+ ratio at Mahisefid (Rutilus frisii kutum) spawning migration place were not significant (P>0. 05). Also، Na+ to K+ ratio and K+ to Ca2+ ratio in Mahisefid broodstock migrated to Shiroud was more than Gorganroud and Tajan. Na+ to Mg2+ ratio and K+ to Mg2+ ratio in Mahisefid (Rutilus frisii kutum) broodstock migrated to Gorganroud was more than Tajan and Shiroud. In conclusion، the Mahisefid (Rutilus frisii kutum) broodstock migrated to shirood have the better semen quality than the other rivers.
  Keywords: Caspian roach (Rutilus frisii kutum), Spawning migration places, Ionic ratios of semen
 • Pages 119-127
  In order to determine the population structure of artemia in the Inche Lake in the Golestan Province sampling was carried out in three regions of the Lake. Northern، middle and south ern parts of the Lake were the sampling locations. 66 specimens were collected from the sampling sites. mtDNA was extracted by phenol-chloroform method. Genetic variation investigated using COI gene segment. COI segment then was amplified with primers. PCR product with 720bp was digested with 10 restriction enzymes namely as: RsaI، MspI، MboI، HinfI، HindIII، HaeIII، Eco471، EcoRI، AluI، TaqI. Three out of 10 Enzymes (HaeIII، RsaI، and AluI) could demonstrate the polymorphism. RFLP analysis shows 9 different haplotypes of the samples. Haplotype variation among the samples collected from the north، middle، and south part of the Lake was 0. 580±0. 0110، 0. 588±0. 114، 0. 571±0. 105 respectively. Nucleotide variation among the samples collected from the north، middle، and south part of the Lake was 0. 024، 0. 025، and 0. 015 respectively with 0. 021±0. 0000111 as average. Also the nucleotide variation between the samples collected from the north، middle، and south part of the Lake was 0. 0233 and the nucleotide differences between populations was 0. 0016. Haplotype frequency (X2) between populations was 23. 75. Monte Carlo analysis with 1000 repeats was X2 =0. 057±0. 007. This indicates that there is no significant difference between haplotypes frequency of the samples. Therefore there is only one population of parthenogenetic artemia in the Inche Lake.
  Keywords: parthenogenetic artemia, COI gene, RFLP, population genetic, Inche Lake
 • Pages 128-135
  Nocistatin is a 17- amino acid peptide، and a product of the same precursor as Nociceptin/ orphanin FQ (NC). It has been shown that Nocistatin antagonize the effect of NC by interacting with the opioid receptor-like 1 (ORL1) receptors. In this study the effects of intracerebroventricular injection (ICV) of Nocistatin، the endogenous ligand of the NC، on food intake and locomotor activities were evaluated in male broiler-type chickens. The results of this study showed that the ICV injection of different doses of Nocistatin (5، 10 and 20 µg) did not alter food intake. There was not a significant difference among groups in regard to preening and stepping. But، there was a significant increase in the group receiving 10 µg /kg of Nocistatin in wing flapping in comparison to the control group (p<0. 05). In this regard، the chicken’s responses were shown to be different from rat، and species differences might be the cause of different response to this peptide.
  Keywords: Nocistatin, Food intake, broiler, type chickens
 • Pages 136-144
  The role of trace elements and their importance in biological reaction have been extensively evaluated. In this study the amounts of five trace elements including; iron، zinc، copper، chromium and cobalt in nails of premature (PM) and matured (M) male pupils were measured and compared with BMI index. Forty five male premature pupils (averaged 10 years old) and 49 male matured pupils (averaged 17 years old) were randomly selected and by measuring their weight and height، BMI of each pupil was calculated. After that nail samples of each pupil were collected، washed، dried، weighted and then the amount (%) of iron، zinc، copper، chromium and cobalt measured in ash of nails by atomic absorption spectrometer (AAS) method. The results showed that the number of pupils with low BMI is significantly (P<0. 001) higher in PM pupils than in M pupils. In PM and M boys there were not significant differences in iron، zinc، chromium and cobalt amounts between low BMI and normal BMI، except in the amount of copper which was significantly lower in low BMI boys than normal BMI boys (P<0. 05). Also M pupils have less amounts of iron، copper (P<0. 001) and zinc (P<0. 01) and more chromium (P<0. 05) than PM pupils. In conclusion it seems that، there is a probable correlation between the amount of copper and BMI. Also، from nutritional view، the alterations in the amount of iron، zinc، copper and chromium intake may affect the normal rapid growth during the premature and maturing periods.
  Keywords: Iron, copper, cobalt, chromium, BMI
 • Pages 145-153
  Diabetes is a metabolic disorder characterised by hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion، insulin action or both. Carthamus tinctorius (Compositae) has been used in Iranian traditional medicine in the treatment of diabetes. In this study the blood glucose lowering effect of hydroalcoholic extract of Carthamus tinctorius petals was investigated in male Wistar rats. In this research 18 male white Wistar rats، with body weights of 180 – 220 g were randomly allocated into three groups with six rats per group: group1، nondiabetic control; group2، diabetic control; group 3، prevention group. In order to induce diabetes، alloxan was administered as a single dose (120 mgkg-1 BW)، intraperitoneally. In 2 and 3 groups to induce diabetes، alloxan was administered as a single dose (120 mgkg-1 BW)، intraperitoneally. At the initial and the end of 2 and 6 weeks of experimental period، rats were fasted for 16h، and then fasting blood samples were collected in tubes with heparin for estimation of blood glucose and others factors levels. Blood was collected from the orbital sinus. The results indicated significant reduction in serum glucose level in the group 3 (P<0. 05). Histological studies of the pancreas of this animals، demonstrated this results. This results showed that the hydroalcoholic extract of Carthamus tinctorius effect on preventive of diabetes. The effect of this extract can be due to the presence of flavonoides and their antioxidant effects.
  Keywords: hydroalcoholic extract, Carthamus tinctorius, alloxan, Diabetes