فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - سال پنجم شماره 1 (بهار 1392)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/11
 • تعداد عناوین: 23
|
 • مهدی اصغری، ایمان احمدنژاد، عبدالرسول رحمانی، احمد صادقی، احسان رضایی، هادی احسنی، مرضیه عباسی نیا صفحات 7-14
  زمینه و هدف
  نوبت کاری سبب کاهش عملکرد، تغییر عادات غذایی افراد، افزایش خستگی و بی خوابی، اختلالات زندگی فردی و اجتماعی و اختلالات بهداشتی می گردد. کارگران صنایع خودروسازی بنا به ضرورت شغلی در نظام نوبت کاری مشغول به کارند. هدف از این مطالعه بررسی مشکلات بهداشتی، خانوادگی و اجتماعی کارگران این صنعت حیاتی کشور می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 150 نفر از کارگران شاغل در یکی از صنایع خودروسازی شهر تهران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه Survey of Shift Worker (SOS) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار (Statistical Package for Social Sciences)SPSS ویرایش 18 و از آمار توصیفی و آزمون آماری کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بالاترین میزان شیوع مشکلات ناشی از نوبت کاری مربوط به اختلال در زندگی خانوادگی، فردی و اجتماعی نوبت کاران بود (90%<). شیوع مشکلات گوارشی 82% بود. مشخص شد افرادی که نظام نوبت کاری را به گونه ای دلخواه انتخاب نموده اند نسبت به افرادی که به اجبار در این نظام کار می کنند رضایت شغلی بیشتری را دارند (001/0P<). همچنین برنامه نوبت کاری چرخشی منظم رضایت شغلی بیشتری را نسبت به برنامه های چرخشی نامنظم ایجاد می کند (001/0P<).
  نتیجه گیری
  انتخاب افراد به طور داوطلبانه در نظام شیفت کاری و وجود برنامه های چرخشی منظم سبب افزایش رضایتمندی افراد و ایجاد مشکلات کمتر نسبت به برنامه های چرخشی نامنظم می گردد. همانطور که از نتایج پیداست مشکلات بهداشتی و اجتماعی در کارگران این صنعت حیاتی کشور بالاست. بنابراین پیشنهاد می گردد تصمیماتی را از جمله کوتاه نمودن دوره چرخش نوبت ها (تغییر دو روزه نسبت به هفتگی)، آموزش نوبت کاران در مورد اثرات بهداشتی نوبت کاری و کوتاه نمودن ساعات شیفت شب اتخاذ نموده تا این مشکلات تا حد امکان کاهش یابند.
  کلیدواژگان: نوبت کاری، اختلالات مرتبط با نوبت کاری، صنعت خودروسازی، پرسشنامه SOS
 • حمید آهنچیان، سید علی جعفری، نسرین سادات متولی حقی، علی خاکشور، فاطمه بهمنش صفحات 17-23
  زمینه و هدف
  آسم یک اختلال تنفسی مزمن است که میلیونها کودک در جهان به آن مبتلا می باشند. شایعترین شکل آسم در کودکان آسم متناوب است. حملات آسم معمولا به دنبال عفونتهای تنفسی ویروسی اتفاق می افتند. مشاهده شده است که در بیماران مبتلا به آسم شروع زود هنگام مونته لوکاست (آنتاگونیست اختصاصی گیرنده لکوترین) در ابتدای عفونتهای تنفسی ویروسی موجب کاهش شکایات و علائم آسم گردیده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثربخشی مونته لوکاست در کاهش علائم بالینی آسم بدنبال عفونتهای تنفسی فوقانی در کودکان مبتلا به آسم متناوب است.
  مواد و روش کار
  این تحقیق به صورت کارآزمایی بالینی دوسو کور در دو گروه مداخله و شاهد انجام گرفت. تعداد 187 کودک 6 تا 12 ساله مبتلا به آسم متناوب به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. این کودکان در ابتدای بروز علائم بالینی عفونت تنفسی فوقانی مورد معاینه قرار گرفته و به گروه مداخله 7 عدد قرص جویدنی 5 میلی گرمی مونته لوکاست و به گروه کنترل 7 عدد دارونما داده شد تا هر شب یک عدد استفاده شود. به کودکان در دو گروه تاکید شد از برانگیزننده های حمله آسم ومصرف داروهای برطرف کننده علائم عفونت تنفسی فوقانی از جمله آنتی هیستامین ها طی مدت بررسی پرهیز کنند. این کودکان به مدت دو ماه از نظربروز علائم بالینی آسم بررسی شدند. داده ها حاصل از مشاهدات دموگرافیک و بالینی بیماران بررسی شده و توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای مقایسه تغییرات متغیرهای مورد بررسی در دو گروه برای متغیر های کیفی از آزمون کای دو و برای متغییرهای کمی از آزمون chi-square استفاده شد. در تمامی محاسبات 05/0 P<به عنوان سطح معنی دار در نظرگرفته شد.
  یافته ها
  دراین مطالعه استفاده از مونته لوکاست در مقایسه با پلاسبو باعث کاهش میزان سرفه (3/17% کاهش) و کاهش بروزبیداری ازخواب شبانه (4/5% کاهش) شداما بر بروز ویزینگ، تاکی پنه و دیسترس تنفسی نسبت به پلاسبو تاثیر مهمی نداشت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد داروی مونته لوکاست علائم آزار دهنده بیماری شامل: سرفه و بیداری از خواب شبانه راکاهش داد. براساس مطالعات معتبر انجام شده، این دارو عارضه اندکی داشته و در حال حاضر در دسترس می باشد. با این حال جهت توصیه به مصرف روتین مونته لوکاست در حین سرماخوردگی کودکان آسماتیک مطالعات بیشتر و با حجم نمونه بالاتر نیاز است.
  کلیدواژگان: آسم متناوب، عفونت تنفسی ویروسی، مونته لوکاست
 • رضا بشارتی، علی صادقیان، غلام علی معموری، حسین لشگردوست، سپیده غلامی صفحات 25-29
  زمینه و هدف
  بخش مراقبتهای ویژه نوزادان یکی از حساس ترین بخش های بیمارستانی می باشد که در آن کنترل عفونتهای بیمارستانی نقش مهمی در سلامتی و بهبود بیماران دارد. در این مطالعه سعی شد تا با شناسایی منابع باکتریهای ایجادکننده عفونت های بیمارستانی در نوزادان و کنترل آنها از بروز عفونتهای بیمارستانی در این بخش پیشگیری نمائیم.
  مواد و روش کار
  در این تحقیق مقطعی توصیفی از دستها و نوک پستان 50 نفر از مادرانی که نوزادشان در این بخش بستری شده و برای ملاقات و شیر دادن نوزادشان وارد بخش می شدند و همچنین از دستهای 50 نفر از پرستل بخش،50 نمونه شیر دوشیده شده مادران، جریان هوای سیستم تهویه و 50 مورد ازتجهیزات پزشکی موجود در بخش نمونه گیری انجام شده و باکتریهای موجود شناسایی شدند.
  یافته ها
  در این تحقیق استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی و کلبسیلا پنومونیه و اشرشیا کلی به ترتیب فراوانی مهمترین باکتری های جداشده از دست و نوک پستان مادران، دستهای پرسنل، شیشه های شیر نوزادان و شیر دوشیده شده مادران موجود در آنها بوده و نمونه های کشت هوای سیستم تهویه از نظر وجود باکتری منفی بود.
  نتیجه گیری
  استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی و کلبسیلا پنومونیه شایعترین باکتریهای کلونیزه شده و ایجادکننده عفونتهای بیمارستانی به ویژه سپتی سمی در نوزادان بستری شده در این بخش می باشند در این مطالعه مشخص گردید که دست و نوک پستان مادران، دستهای پرسنل، شیشه های شیر نوزادان و شیر دوشیده شده مادران موجود در آنها با جداسازی بیشترین موارد استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی و کلبسیلا پنومونیه مهمترین منابع باکتری ها در این بخش می باشند. نمونه های کشت هوای سیستم تهویه از نظر وجود باکتری منفی بوده و لذا منبع باکتری به شمار نمی رود.
  کلیدواژگان: بخش مراقبتهای ویژه نوزادان، استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی، کلونیزاسیون، عفونت بیمارستانی
 • فاطمه بهمنش، علی خاکشور، عزت خداشناس، امین مطیعی، سید علی جعفری صفحات 31-34
  زمینه وهدف
  آسم شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی است. این بیماری در اثر انسداد موقتی جریان هوا به دلیل التهاب مزمن راه های هوایی ریه به علت عوامل مختلف محیطی جود می آید.یکی از شرایطی که عمدتا همزمان با آسم بروز پیدا می کند و می تواند موجب تشدید بیماری شود، ریفلاکس معده به مری می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی نقش درمان مهارکنندهٔ اسید معده در کنترل آسم مقاوم است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تعداد 30 کودک مبتلا به آسم پایدار خفیف تا متوسط که حداقل 3 ماه تحت نظر فوق تخصص آسم و آلرژی، درمان نگهدارنده دریافت کرده اند ولی پاسخ مطلوب درمانی در آنها مشاهده نشد، تحت ارزیابی قرار گرفتند.بعداز رد سایر شرایط تشدید کنندهٔ بیماری، درمان با مهارکنندهٔ پمپ پروتون شروع شده و سپس ارزیابی مجدد انجام شد.
  یافته ها
  بعد ازتجزیه و تحلیل با استفاده از آزمونهای Tزوجی یا معادل ناپارامتری آن، نتایج به دست آمده عبارت بودند از: میزان آسم خفیف متناوب از 0 (0 نفر) به 30%(9نفر) و خفیف پایداراز 40% (12نفر) به 70% (21نفر) درحالی که میزان آسم متوسط پایدار از 60% (18نفر) به 0% و در نوع آسم شدید پایدار، بیماری وجود نداشت. اختلاف در مرحلهٔ بیماری قبل و بعد از درمان از نظر آماری معنی داربود.
  نتیجه گیری
  به دلیل نقش درمان ضد ریفلاکس در آسم پایدار، درمان با مهارکننده پمپ پروتون در این بیماران بعد از رد سایر شرایط تشدید کنندهٔ بیماری، توصیه می شود
  کلیدواژگان: آسم، ریفلاکس، امپرازول
 • فردوس کرد مصطفی پور، احمد جنیدی جعفری، ادریس بذرافشان نویسنده فرعی صفحات 37-45
  زمینه و هدف
  در فرآیند فنتون یون های فرو در یک محیط اسیدی ضمن واکنش با پراکسید هیدروژن، موجب تولید رادیکال های هیدروکسیل پر قدرت و اکسنده انواع آلاینده های آلی می شوند. این مطالعه با هدف بررسی کارائی فرآیند اکسیداسیون فنتون در حذف هیومیک اسید از محیط های آبی انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه به منظور انجام آزمایشات ابتدا در یک ظرف بوکال ایزوله در برابر عبور نور با حجم موثر 2 لیتر غلظت سولفات آهن 4، 8، 12 و 16 و غلظت هیومیک اسید تجاری 2، 4 و 8 میلی گرم بر لیتر در pH 2، 3، 4 و 5 تنظیم می گردید. در ادامه اثر افزایش 20، 40، 60 و 80 میلی گرم بر لیتر پراکسید هیدروژن بر کاهش غلظت هیومیک اسید از محیط آبی در زمان های اکسیداسیون 5، 10، 20و 40 دقیقه بر اساس روش سنجش پارامتر جانشین کربن آلی محلول توسط دستگاه TOC آنالایزور و بصورت دو بار تکرار بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کمترین غلظت باقی مانده هیومیک اسید در نسبت40به 4 پراکسید هیدروژن به سولفات آهن در pH مساوی3، غلظت اولیه 2 میلی گرم بر لیتر هیومیک اسید و زمان اکسیداسیون40 دقیقه، حدود 031/0 میلی گرم بر لیتر می باشد.
  نتیجه گیری
  فرآیند فنتون قادر است غلظت هیومیک اسید را با میزان بالا از محیط های آبی کاهش دهد.
  کلیدواژگان: هیومیک اسید، کربن آلی محلول، پراکسید هیدروژن، فرآیند فنتون
 • مهدی حارث آبادی، مجید صداقت، محمدعلی وجدانی، شهناز احراری، نرگس طوقیان چهار سوقی، عبدالوهاب مومنی صفحات 47-52
  زمینه و هدف
  مسمومیت ها ازجمله علل مهم مراجعه و بستری شدن کودکان به بیمارستان می باشد. شیوع و بروز انواع مسمومیت ها بر اساس ویژگی های فرهنگی و اقتصادی متفاوت است. بنابر این ما در این پژوهش به بررسی همه گیری شناسی مسمومیت های حاد اطفال زیر 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد طی دو سال پرداختیم.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به روش توصیفی-مقطعی انجام شد. در این مطالعه 211 پرونده مربوط به اطفال زیر 12 سالی که از ابتدای فروردین 1389 تا آخر سال 1390 طی 2 سال به بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  درطول دوره مطالعه (2 سال) تعداد 211 مورد مسمومیت حاد در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد اتفاق افتاده بود. 2/41% بیماران (87بیمار) را دختران و 8/58% (124بیمار) را پسران تشکیل می دادند. بیشتر مسمومیت ها (9/56%) در جمعیت روستایی رخ داده بود و بیشتر مسمومیت ها در فصل تابستان با 56 مورد 5/26% به وقوع پیوسته بود. میانگین تعداد روزهای بستری در بیمارستان بعلت مسومیت در اطفال 6/2 روز بود. بیشترین تعداد مسمومیتها (تعداد 59 مورد، 28%) در گروه سنی کمتر از 6 ماه رخ داده بود. بیشتر مسمومیت ها بدلیل مواد مخدر 134 مورد 5/63 % بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که شایع ترین علت مسمومیت در اطفال مواد مخدر بود که بیشتر توسط والدین به کودکان خورانده شده بود. بنابراین برای پیشگیری از مسمومیت کودکان آموزش والدین پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: مسمومیت حاد، کودکان زیر 12 سال، اپیدمیولوژی
 • رجبعلی حکم آبادی، حسین فلاح صفحات 55-61
  زمینه و هدف
  اختلالات اسکلتی- عضلانی بخش عمده ای از بیماری های شغلی در محیط های کاری را به خود اختصاص می دهد؛ پیشگیری از بروز این اختلالات، مستلزم ارزیابی و اصلاح وضعیت های کاری با استفاده از روش های تحلیل شغلی علم ارگونومی می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمان سازی با روش PATH می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، وضعیت های انجام کار 60 کارگر ساختمان سازی با استفاده از روش PATH ارزیابی شد. مشاغل مورد مطالعه از سه مرحله پی سازی، سفت کاری و نازک کاری انتخاب شده اند. آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار SPSS ورژن 16 انجام شد و آزمون های آماری استفاده شده شامل مدل های خطی عمومی برای داده های رتبه ای و محاسبه فراوانی و درصد فراوانی می باشد.
  یافته ها
  میانگین سنی کارگران4/10± 8/30 سال و میانگین سابقه کاری آن ها 6/5± 6/10 سال بود. وضعیت تنه در بین مراحل کاری مورد مطالعه از نظر آماری تفاوت معناداری را نشان داد (001/0>P). بررسی وضعیت تنه و پاها در مشاغل نشان داد که وضعیت خنثی تنه و پاها حدود 50% زمان کاری کارگران را تشکیل می دهد. در اکثر مشاغل مورد مطالعه کارگران حدود 80% از زمان کاری شان با وضعیت خنثی دست، کار می کردند و حدود 51 % از کارگران نیز در زمان انجام کار هیچ وزنی را حمل نمی کردند.
  نتیجه گیری
  با انجام مطالعات بیشتر با هدف بررسی وضعیت های کاری، ابزارهای کار و ارائه پیشنهادات ارگونومیکی در طراحی این ابزارها و دادن آموزش به کارگران در زمینه تکنیک های صحیح بلند کردن بار، می توان میزان اختلالات اسکلتی – عضلانی کارگران ساختمانی را کاهش داد
  کلیدواژگان: ارزیابی ارگونومیکی، اختلالات اسکلتی - عضلانی، کارگران ساختمان سازی
 • محمد رضا سمرقندی، احسان ابویی مهریزی، پیمان کاسب، عرفان دانایی، کیوان ویسی صفحات 63-69
  زمینه و هدف
  دریاچه ها و مخازن همواره به عنوان منابع مهم تامین آب آشامیدنی و کشاورزی مورد توجه جوامع انسانی قرار گرفته اند، در این خصوص به منظور استفاده بهینه از این منابع آبی نیازمند روش های مناسبی جهت پایش و تعیین کیفیت این منابع آبی می باشیم. باتوجه به اهمیت دریاچه سد مخزنی اکباتان که بخش مهمی از آب آشامیدنی شهرستان همدان را تامین می نماید ارزیابی کیفی این دریاچه ضروری می باشد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی مقطعی می باشد، که با نمونه برداری در طول 12 ماه سال 1389 از 7 ایستگاه انجام گرفت و پارامترهای کیفی اندازه گیری شده شامل:، pH DO، BOD، TS نیترات، فسفات، دما، کدورت و کلیفرمهای مدفوعی بوده است. داده ها با استفاده از شاخص کیفیت آب NSFWQI تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  براساس شاخص NSFWQI دربین ایستگاه های مورد مطالعه در طی یک سال بهترین کیفیت مربوط به ایستگاه شماره 1 با امتیاز (24/65، کیفیت متوسط) و بدترین کیفیت مربوط به ایستگاه شماره 6 با امتیاز (02/53، کیفیت متوسط) می باشد. بر اساس ماه بهترین کیفیت مربوط به ماه بهمن با امتیاز (52/67کیفیت متوسط) و بدترین کیفیت مربوط به مرداد ماه با امتیاز (76/52) می باشد.
  نتیجه گیری
  آب موجود در دریاچه در ماه های سرد سال کیفیت مناسبتری نسبت به ماه های گرم سال داشت. از نظر مصرف شرب، آب ایستگاه های شماره 1و 2 نسبت به سایر ایستگاه ها مناسب تر بوده و با انجام تصفیه متداول می تواند به مصرف شرب برسد.
  کلیدواژگان: سد مخزنی اکباتان، کیفیت آب، شاخص NSFWQI
 • جواد شاهین فر، مهناز مسرورنیا، فرشته مجلسی صفحات 71-81
  زمینه وهدف
  ایدز که به عنوان یک معضل پزشکی، بهداشتی و جهانی است به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی، یک بیماری پیشرونده، علاج نشدنی اما قابل پیشگیری است. هدف از انجام این مطالعه بررسی دانش و نگرش رانندگان متفاصی کارت سلامت مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان بجنورد در مورد بیماری ایدز و عوامل مرتبط با آن در سال 1390 بود.
  مواد و روش کار
  مقطعی، تعداد 600 نفر از رانندگان متقاضی کارت سلامت، پرسشنامه ای دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیکی وسوالات مربوط به دانش و نگرش در مورد بیماری ایدز را بامراجعه به مرکز بهداشت شهرستان بجنورد در سال 1390 تکمیل نمودند. داده ها با استفاده ازنرم افزار 16SPSS و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  3/45% افراد در گروه سنی (25-20) بودند. و سواد 47% آنها در سطح راهنمایی بود، 8/37% افراد از دانش خوب برخوردار بودند، 5/26% دانش متوسط، 7/35% افراد دانش پایینی نسبت به ایدز داشتند، بین سن، سطح سواد، سابقه کار، تعداد فرزند با دانش ارتباط معنی دار وجود داشت. 2/15%افراد نگرش خوبی به ایدز داشتند، بین سن و نگرش نیز رابطه آماری معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  کمتر از 30%افراد مورد بررسی از راه هایی که بیماری ایدز منتقل نمی شودمطلع بودند، آگاهی افراد از درمان و پیشگیری ضعیف بود. لذا ضرورت صحبت از ایدز، آموزش راه های انتقال و پیشگیری از این بیماری و ترویج فرهنگ رفتار درست با مبتلایان از طریق رسانه ها و مراکز آموزشی وبهداشتی کاملا محسوس است.
  کلیدواژگان: ایدز، کارت سلامت، دانش، نگرش
 • علی شعیبی، محمدمهدی اعتمادی، رضا بوستانی، سید عبدالرحیم رضایی، سحر فدایی، مهدی مشفق صفحات 83-88
  زمینه و هدف
  ویروس لنفوسیتیک T انسانی نوع 1 (HTLV-1)در 3% از ناقلین موجب ابتلاء به پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری و میلوپاتی (HAM/TSP)، با علائم حرکتی، حسی و اسفنکتری می شود. گرچه التهاب مزمن نخاع در ایجاد این بیماری موثر است، درمان های تعدیل کننده ایمنی تاکنون بهبود کافی در علائم آن ایجاد نکرده اند. در این مطالعه اثرات والپروات سدیم، همراه با پگ اینترفرون و پردنیزولون بر علائم بالینی بیماران مبتلا به پاراپارزی اسپاستیک ناشی از HTLV-1 بررسی شد.
  مواد و روش کار
  در این کارآزمایی بالینی، 10 نفر از بیماران مبتلا به HAM/TSP واجد شرایط و مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان قائم مشهد در بین ماه های مهر تا دی سال 1391 تحت درمان 3 گانه فوق به مدت 3 ماه قرار گرفتند و علائم بالینی قبل و پس از درمان، توسط معیار ناتوانی حرکتی Osame، اسپاستیسیتی Ashworth و علائم ادراری بررسی گردید.
  یافته ها
  میانگین معیار Osame در بیماران در ابتدای تشخیص 9/1± 4/2 بود و 3 ماه پس از درمان 8/0 واحد در 70درصد بیماران بهبود نشان داد (003/0=P). معیار Ashworth و تکرر ادراری نیز بهبود معنی داری را نشان دادند (001/0=P و 024/0=P).
  نتیجه گیری
  بیماران تحت مطالعه بهبود چشمگیری را در ناتوانی حرکتی و اسپاستیسیتی نشان دادند، در این مطالعه میزان کاهش معیار اسامه نسبت به مطالعات قبلی مونوتراپی با اینترفرون آلفا، بیشتر یا برابر بوده و از نظر درصد بهبودی از مطالعات قبلی درصد بهبودی بیشتری را نشان می دهد. بنابراین نقش والپروات سدیم در بهبود علائم حرکتی مبتلایان به HAM/TSP نیاز به بررسی بیشتر دارد.
  کلیدواژگان: پاراپارزی اسپاستیک ناشی از HTLV، 1، والپروات سدیم، پگ اینترفرون، کورتیکواستروئید
 • هادی عباسپور، مهدی خاکساری صفحات 91-97
  زمینه و هدف
  پیدایش داروی جدید جهت بهبودی سریع زخم سوختگی همراه با کاهش هزینه های مراقبتی و پیشگیری از عوارض و مرگ ومیر ناشی از آن همواره یکی عرصه های پژوهشی و اولویت های پژوهشی کشورما می باشد.
  مواد وروش کار
  این مطالعه تجربی برروی 10 موش صحرایی صورت گرفت. پس از انجام بیهوشی هر دو پهلوی رت شیو و با قرار دادن در آب جوش به مدت 10 ثانیه، سوختگی تمام ضخامت ایجاد و به طور تصادفی به سه دسته تقسیم شدند. در دسته اول یک طرف از میوه کیوی و طرف دیگر از پماد الیز، دسته دوم زخم های طرف راست از میوه کیوی یا پماد الیز و زخم های طرف دیگر گروه کنترل 2 و تمامی زخم های دسته سوم گروه کنترل 1 در نظر گرفته شدند. در هر گروه و هر زخم، زمان برداشته شدن بافت نکروزه، زمان تشکیل بافت گرانوله در چک لیست مربوطه ثبت و نتایج مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین زمان جدا شدن بافت مرده در گروهی که از میوه کیوی استفاده 7/5 روز و این اختلاف با پماد الیز با میانگین 5/18 روز معنی دار بود (001/0=p (. اختلاف بین گروه الیز و کنترل معنی دار بود (001/0=p) ولی بین دو گروه کنترل 1 و 2 اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بافت گرانوله قرمز وشفاف بافت زیرین در گروه میوه کیوی با میانگین 2/2 روز بعد از دبریدمان پدیدار شد.
  نتیجه گیری
  استفاده از میوه ی کیوی در جدا نمودن بافت های مرده سریع تر از پماد الیز عمل می کند. همچنین اپیتلیزاسیون بافتی و بهبودی زخم سوختگی تسهیل می گرد
  کلیدواژگان: سوختگی، بهبودی زخم، میوه کیوی
 • مرسا علیداد، علی محمدی ثانی، فائزه تجلی صفحات 99-105
  زمینه و هدف
  آفلاتوکسین ها گروه بزرگی از مایکوتوکسین ها هستند که توسط گونه های آسپرژیلوس فلاووس، پارازیتیکوس و نومیوس تولید می شوند. آفلاتوکسین M1 مشتق هیدروکسیله نوع B1است که در شیر و محصولات لبنی یافت می شود. مهمترین اثرات سمی آفلاتوکسین ها ایجاد سرطان کبد می باشد. حضورآفلاتوکسین ها در فرآورده های لبنی نگران کننده است و مورد توجه بسیاری از متخصصین و محققان بهداشت عمومی قرار گرفته است. گزارشات نشان دهنده آن است که استفاده از روش توکسین زدایی میکروبی یکی از روش های موثر درحذف آفلاتوکسین M1 است. از آنجایی که بعضی پروبیوتیک ها به عنوان میکروارگانیسم زنده قابلیت کاهندگی آفلاتوکسین را نشان داده اند، لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد آفلاتوکسینی لاکتوباسیلوس کازئی جهت تولید یک ماست پروبیوتیکی جدید با خواص ضد آفلاتوکسینی است.
  مواد وروش کار
  .شیر آلوده شده به آفلاتوکسین M1 در غلظت های ppb 05/0، 1/0، 5/0، 75/0 به منظور اثر حذف آفلاتوکسین M1 توسط استارتر و سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی (431-Lb.casei) در42 درجه سانتی گراد تلقیح شد. بعد از اینکوباسیون ماست حاصله سانتریفوژ شد و سوپرناتانت بدست آمده برای تعیین غلظت آفلاتوکسین باقی مانده توسط روش الایزای رقابتی تعیین گردید و نتایج توسط نرم افزار آماری 16SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین درصد حذف آفلاتوکسین M1 توسط سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی15/94 % بود.
  نتیجه گیری
  سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی می تواند به عنوان یک روش ایمن، بدون از دست رفتن ارزش تغذیه ای برای حذف آلودگی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، آفلاتوکسینM1، سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی، ماست
 • محسن صابر مقدم رنجبر، قاسم سلطانی، آرش اکابری، سید محمد علوی نیا صفحات 107-113
  زمینه و هدف
  لرز بعد از بیهوشی باعث افزایش نیاز بدن به اکسیژن تا حد 500%، افزایش درد بعد از عمل، طولانی شدن ریکاوری، افزایش تهوع -استفراغ، بالا رفتن فشار خون، افزایش فشار چشم و مغز می‎شود. مپریدین از پرکاربردترین داروها در درمان و پیشگیری از آن است ولی دارای عوارض شناخته شده مخدرها است. با هدف یافتن درمان موثر با عوارض جانبی کمتر، این مطالعه به مقایسه اثر درمانی دو داروی اندانسترون و مپریدین در درمان لرز بعد از بیهوشی پرداخت.
  مواد و روش کار
  در این کار آزمائی بالینی تصادفی سه سوکور تعداد 206 بیمار در 3 گروه مساوی مورد مطالعه قرار گرفتند. روش آنالیز آماری تست کای دو و آزمون تی زوجی بود. همه بیماران در همان گروهی که بر اساس تصادفی سازی قرار گرفته بودند آنالیز شدند (Intention to treat). کلیه تحلیل های آماری در نرم افزار SPSS 18 انجام گردید.
  یافته ها
  تفاوت معنی‎دار آماری از نظر پاسخ به درمان در سه گروه مشاهده شد و در گروه مپریدین تعداد درمان شده ها بیشتر بود (001/0 P<). همچنین افرادی که با مپریدین درمان شدند به طور معنی داری از 50 درصد بیشتر بودند، در حالی که افرادی که با اندانسترون درمان شدند با 50% تفاوت معنی دار آماری نشان ندادند و در بیماران درمان شده با دارونما این تعداد به طور معنی داری از 50 درصد کمتر بود.
  نتیجه گیری
  هر چند مپریدین در درمان لرز بعد از بیهوشی موثرتر از اندانسترون است، ولی با توجه به تفاوت معنی دار مشاهده شده اندانسترون نسبت به دارو نما، اندانسترون نیز می تواند در مواردی که کنتراندیکاسیون استفاده از مپریدین وجود دارد، یک درمان مناسب باشد.
  کلیدواژگان: لرز بعد از بیهوشی، درمان، اندانسترون، مپریدین
 • میترا صدرخانلو، آذر رنجی صفحات 115-124
  زمینه و هدف
  فرسودگی شغلی، سندرومی است که در پاسخ به فشار روانی مزمن و بیشتر در حرفه های خدمات انسانی پدید می آید و دارای سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی است. هدف این مطالعه، بررسی فراوانی فرسودگی شغلی در بین ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و بیمارستان های شهر ارومیه و تعیین ارتباط برخی عوامل فردی و شغلی با آن است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی، تمام ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و بیمارستان های عمومی شهر ارومیه دعوت به شرکت در مطالعه شدند، که از بین آنان 200 نفر مبادرت به تکمیل پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مازلاک نمودند.
  یافته ها
  0/56 درصد ماماها دچار خستگی عاطفی متوسط یا بالا، 5/53 درصد دچار مسخ شخصیت و 5/60 درصد دارای موفقیت فردی پایین بودند. محل کار، رابطه آماری قوی با هر سه بعد فرسودگی داشت، به نحوی که ماماهای شاغل در بیمارستان ها بیش از ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی دچار فرسودگی بودند. با افزایش سابقه کار و تعداد ساعات کاری بر میزان فرسودگی نیز افزوده می شد. ماماهایی که به صورت گردشی کار می کردند، بیش از ماماهای صبح کار و ماماهای رسمی و پیمانی، بیش از ماماهای قراردادی دچار فرسودگی بودند.
  نتیجه گیری
  بهبود شرایط کار ماماها بخصوص در بیمارستان ها، می تواند به پیشگیری از این عارضه کمک کند. ضروری است تا ماماها آموزش های کافی در مورد مهارت های سازگاری با شرایط کارشان را بیاموزند.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، ماما، مراکز بهداشتی، بیمارستان
 • عیسی محمدی زیدی، میرسعید یکانی نژاد، آرش اکابری، امیر پاکپور حاجی آقا صفحات 127-137
  زمینه و هدف
  پوسیدگی دندان در دانش آموزان ایرانی شیوع بالایی دارد و مطالعات نشان داده است که مصاحبه انگیزشی قادر به ایجاد رفتار سالم در طیف وسیعی از موضوعات بهداشتی است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی در ارتقاء رفتارهای خود مراقبتی دهان و دندان در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر قزوین بود.
  مواد و روش کار
  در یک پژوهش نیمه تجربی بر اساس روش نمونه گیری چند مرحله ای و با انتخاب تصادفی 4 دبیرستان پسرانه، 40 دانش آموز به هر یک از گروه های تجربی و کنترل اختصاص یافتند. پروتکل مداخله ای بر اساس توصیه های میلر و رولینگ در 6 جلسه 60 دقیقه ای با تکیه بر نیازسنجی اولیه و با هدف ارتقای مهارت های مقابله ای و حل مسئله اجرا شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه خودگزارشی قبل، 2 و 6 ماه بعد از مصاحبه انگیزشی اندازه گیری شدند. در نهایت داده ها وارد نرم افزار 17 SPSS شد و با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان دهنده تغییر معنادار نگرش (از 64/3 ± 82/14 به 86/3 ± 75/25)، قصد رفتاری (از 15/4 ± 03/11 به 37/3 ± 80/18) و خودکارآمدی (از 43/9 ± 65/37 به 48/7 ± 93/52) در گروه تجربی بود (001/0>P). همچنین میانگین رفتار مسواک زدن (از 33/0 ± 79/0 به 37/0 ± 24/1) و استفاده از نخ دندان (از 32/0 ± 30/0 به 21/0 ± 42/0) در گروه تجربی افزایش معنادار نشان داد (001/0>P).
  نتیجه گیری
  مصاحبه انگیزشی قادر به بهبود پیش آیندهای روانشناختی و همچنین رفتارهای خودمراقبتی سلامت دهان و دندان است و می تواند به عنوان جزء موثر برنامه های پیشگیری و ارتقای سلامت دهان و دندان نقش مهمی را ایفا نماید.
  کلیدواژگان: سلامت دهان و دندان، مصاحبه انگیزشی، آموزش بهداشت، دانش آموزان
 • سمیه نادری، ملیحه اکبرزاده، مریم مقدم متین، مسعود فریدونی، آزاده حقیقی طلب، ناصر مهدوی شهری صفحات 139-145
  زمینه و هدف
  تکنیک های مهندسی بافت تلاش دارند تا در شرایط خارج بدن بافت هایی با ویژگی های مشابه بافت های طبیعی بسازند. با وجود تمام پیشرفت های صورت گرفته در زمینه مهندسی بافت به خصوص در ارتباط با طراحی و ساخت داربست های مناسب، بارگذاری سلول ها درون داربست هنوز به عنوان یک مشکل جدی مانع از حصول اهداف نهایی در مهندسی بافت است. هدف از این مطالعه تهیه داربست هایی از بافت مری سلول زدایی شده رت با ابعاد و هندسه مشابه بافت طبیعی مری جهت بررسی قابلیت چیدمان مناسب سلول های بنیادی مزانشیمی چربی کشت داده شده روی آن می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تجربی، پس از جداسازی مری، روش های فیزیکی و شیمیایی سلول زدایی شامل انجماد و ذوب مکرر، و تیمار با شوینده های Triton X-100 و سدیم دودسیل سولفات انجام گرفت. سپس سلول های بنیادی مزانشیمی چربی انسانی به میزانcells /cm2 105×5 بر روی داربست ها انتقال یافت. از داربست های تهیه شده قبل و پس از گذشت دو هفته از کشت، مقاطع میکروسکوپی تهیه و بررسی گردید.
  یافته ها
  بررسی های بافت شناسی نشان داد که مهاجرت و گسترش مناسب سلول های بنیادی مزانشیمی چربی در ماتریکس بافت مری منجر به چیدمان این سلول ها در قسمت های مختلف داربست تهیه شده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به ساختار لایه ای ماتریکس مری، داربست حاصل می تواند بستر مناسبی جهت بررسی رفتار های سلولی و مطالعات مقدماتی در زمینه مهندسی بافت مری باشد
  کلیدواژگان: مری، چیدمان سه بعدی، سلول های بنیادی مزانشیمی چربی، مهندسی بافت
 • زینب نامجوگرمی، محسن نوروزیان، رضا ماستری فراهانی، تقی الطریحی صفحات 147-157
  هدف و
  زمینه
  در این مطالعه روند تمایز سلول های شبه سلول عضله اسکلتی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی انسان تحت تاثیر 5-azacytidine در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  سلول های بنیادی بافت چربی انسان بعد از تخلیص، برای ایجاد تمایز استئوژنیک و آدیپوژنیک، تحت تاثیر محیط های کشت القایی استئوژنیک و آدیپوژنیک قرار گرفتند. از طرف دیگر، برای بررسی توان تمایز این سلول ها به سلول عضله اسکلتی از فاکتور 5-azacytidine [5-aza] استفاده شد. به مدت 24 ساعت برای القای تمایز به سلول عضله اسکلتی تحت تاثیر 3μmol 5-azacytidine قرار گرفتند. سپس، این محیط کشت القایی با PBS شسته شد و سلول ها تا 4 هفته با محیط کشت فاقد 5-azacytidine انکوبه شدند. برای بررسی روند تمایز سلول ها از مقایسه الگو و میزان بیان mRNA ژن های اختصاصی عضله اسکلتی شامل Myogenin، Myh، a-actin، Tropomyosin و Myosin با روش RT-PCR در پایان هفته های اول تا چهارم بعد از القا استفاده شد.
  یافته ها
  سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی چسبنده، توان تکثیری قابل ملاحظه ای را نشان دادند و مانند مطالعات پیشین پتانسیل تمایز استئوژنیک و آدیپوزنیک را نیز داشتند.mRNA ژن های مورد بررسی به صورت الگویی وابسته به زمان بیان شدند. به نحوی که بیان mRNA ژن Myog در تمام نمونه های هفته 1 تا 4، به طور معنی دار با روندی صعودی افزایش یافته بود. ژن Myh در هفته 2 نسبت به سایر هفته ها بیشترین میزان بیان خود را داشته و در هفته 4 به کمترین مقدار خود رسیده بود. میزان بیان ژن های a-actinin و Myosin در هفته 1 پایین بود. اما از هفته 2 الی 4 به طور معنی دار با روندی صعودی افزایش یافته بودند. ژن Tropomyosin در هیچکدام از نمونه ها بیان معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی انسان می توانند تحت تاثیر 5-azacytidine 3μmol به سلول عضله اسکلتی تمایز پیدا کنند و با افزایش مدت زمان القا، این سلول های عضلانی اسکلتی تکوین یافته تر می شوند.
  کلیدواژگان: بافت چربی، سلول بنیادی مزانشیمی، تمایز، سلول عضله اسکلتی
 • اورژانس، ارزیابی عملکرد، بیمارستان صفحات 159-165
  زمینه و هدف
  کیفیت ارائه خدمات در ارزشیابی بیمارستان ها مهم است و برای ارزیابی دقیق و کارا نیاز به «استاندارد» است تا با مقایسه کمی و کیفی کار با استانداردها بتوان از چگونگی شرایط موجود، مطلع و برای رفع مشکلات آن اقدام کرد. با توجه به اینکه ارتقا کیفیت ارائه خدمات در بخش فوریت ها به شناخت صحیح وضع موجود و بررسی مشکلات این بخش نیاز دارد، هدف این مطالعه بررسی عملکرد بخش اورژانس بیمارستانها می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه بصورت توصیفی-مقطعی در سال 90 به بررسی 6 شاخص مرتبط با اورژانس در زمینه های نیروی انسانی، مسائل ساختاری، تجهیزات پزشکی و مصرفی و داروئی، تجهیزات غیر پزشکی و ایمنی، ارائه سایر خدمات پزشکی در کلیه بیمارستانهای سطح استان با استفاده از چک لیست ارزشیابی استاندارد های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخته و داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمون های تی یک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  در بین بیمارستان های مورد مطالعه از امتیاز نهایی 1801، بیمارستان A امتیاز 1552، بیمارستان B امتیاز 1463، بیمارستان C امتیاز 1440، بیمارستان D امتیاز 1394، بیمارستان E امتیاز 1420، بیمارستان F امتیاز 1449 را بدست آوردند و با توجه به امتیاز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اورژانس بیمارستان A درجه یک و سایر اورژانس های بیمارستانی استان درجه دو را کسب کردند.
  نتیجه گیری
  شرایط اورژانس های بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گر چه با توجه به امتیاز نهایی چک لیست های استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در درجه یک و دو قرار گرفتند اما در مواردی نیاز به اصلاحات و ارتقا احساس می شود.
  کلیدواژگان: علی وحیدی، معصومه ارزمانی، آسیه جفاکش مقدم، مژده وحیدی، میترا هاشمی
 • اسماعیل یعقوبی عسگرآباد، سودابه بساک نژاد، مهناز مهرابی زاده هنرمند، سمیه ضمیری نژاد صفحات 167-174
  زمینه و هدف
  شیوع فراوان همبودی اختلال افسردگی و سوءمصرف مواد به خوبی مستند شده است. درمان فراشناختی که به منظور تاثیرگذاری بر سندرم شناختی-توجه ای و فرایندهای فراشناختی و دانش برانگیزاننده ی این سندرم و عمل کردن بر زیر سیستم های شناختی و فراشناختی طراحی شده است. هدف پژوهش حاضر، معرفی و بررسی اثربخشی درمان فراشناختی درکاهش علایم افسردگی معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون (MMT) است.
  مواد و روش کار
  این پژوهش کارآزمایی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه اجرا شد. در این مطالعه تجربی تعداد 75 نفر از معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهرمشهد، به تعداد 24 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12نفر) و گواه (12 نفر) جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون که با استفاده از پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک (13 (BDI-به عمل آمد،گروه آزمایش طی 6 جلسه هفتگی، تحت درمان فراشناختی قرار گرفت. درحالیکه گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های آزمون از نرم افزار16 SPSS-و از روش آماری تحلیل کوواریانس یک متغیره (ANCOVA) استفاده گردید و سطح معناداری برای تایید فرضیه پژوهش05/0 P< در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که درمان فراشناختی در کاهش علایم افسردگی در مرحله پس آزمون در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون گروه مداخله تاثیر معناداری دارد (001/0=P، 8/184=F)
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که درمان فراشناختی می تواند یک درمان کوتاه و موثر باشد. بدین ترتیب که افکار و احساسات بدون قضاوت و ارزیابی و با کمک تصویر سازی ذهنی انجام می گیرد؛ علاوه برآن ما را با مفهوم ذهن آگاهی رفتارهای سوء مصرف مشکل زا و افزایش آگاهی ما به نقش خاص فراشناخت و ذهن آگاهی در زنجیره رفتارهای سوءمصرف و اختلالات هیجانی منطبق می کند.
  کلیدواژگان: درمان فراشناختی، اختلال افسردگی، درمان نگهدارنده با متادون (MMT)
 • محمدامین یونسی هروی، سید امین حسینی، رضا بشارتی صفحات 177-183
  زمینه و هدف
  با صنعتی شدن کشورها، آلودگی صوتی به صورت یک مسئله جدی در محیط کار بروز کرده است. از آنجاکه برخی از عفونت ها و آلودگی های محیطی ناشی از باکتری اشرشیاکلی بوده لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آلودگی های صوتی تک فرکانس بر روی رشد باکتری اشرشیاکلی (E-Coli) انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  برای تولید امواج صوتی به طراحی و ساخت یک تقویت کننده صوت که قادر به تولید فرکانس های 8 گانه است، پرداخته شد. مراکز فرکانسی شامل فرکانس های 5/63، 125، 250، 500، 1000، 2000، 4000 و 8000 هرتز هستند. محدوده‎ی شدت صوت نیز 30 دسی بل در نظر گرفته شد. هر بار تعداد ده محیط کشت E-Coli، بررسی شدند. محیط های کشت به دو دسته پنج تایی تقسیم و یکی از دسته ها در حضور امواج صوتی (گروه تجربی) و دسته دیگر بدون امواج صوتی (گروه شاهد) در انکوباتور با شرایط یکسان قرار گرفتند. باکتری ها در دمای 37 درجه به مدت 24 ساعت انکوبه شدند. بعد از آن کلنی باکتری ها شمارش شدند. نتایج گروه شاهد و تجربی توسط آزمون تی مستقل و با استفاده از نرم افزار MATLAB2011 مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج کشت باکتری ها نشان می دهد که در فرکانس های 5/63، 1000، 2000 و 4000 هرتز میزان رشد باکتری ها افزایش معناداری یافته (05/0 p<) به گونه ای که با افزایش فرکانس میزان رشد باکتری ها نیز افزایش بیشتری داشته است. در فرکانس 8000 هرتز بر خلاف چهار فرکانس قبل کاهش رشد باکتری ها معنادار بوده است (05/0p<). در سایر مراکز فرکانسی (125 (055/0p=)، 250 (081/0p=)، 500 (074/0p=)) تغییرات رشد باکتری ها از الگوی خاصی پیروی نکرده و نتایج معناداری در میزان رشد باکتری ها مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می‎دهد که آلودگی های صوتی تک فرکانس در مراکز هشت گانه فرکانسی بر روی رشد باکتری‎ها موثر بوده و تاثیرات آن در محدوده ی حساسیت گوش افزایش می یابد لذا این محدوده می تواند بستر مناسبی برای رشد باکتری ها را فراهم آورد و کنترل این فرکانس های صوتی در محیط های صنعتی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، اشرشیاکلی، ضریب رشد باکتری
 • مجید پهلوان کاخکی، ناهید رخشی، معصومه حیدری، عباس نیک روش صفحات 185-193
  زمینه و هدف
  بیماری مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری خود ایمنی تخریب کننده غلاف میلین در دستگاه عصبی مرکزی می باشد که عامل ایجاد کننده آن هنوز ناشناخته باقی مانده است. مطالعات فراوان اپیدمیولوژیکی و ژنتیکی بر نقش دو عامل ژنتیک و محیط در ایجاد بیماری ام اس تاکید دارند. با ورود میکرو RNA ها به دنیای یافته های ژنتیکی این مولکولهای قدرتمند به زودی توانستند جای خود را در مطالعات انجام شده در حوزه ژنتیک بیماری ها باز کنند. میکرو RNA ها مولکولهای کوچک RNA با طول 20-22 نوکلئوتید می باشند. این مطالعه تلاش دارد تا در راستای معرفی میکرو RNA ها، پتانسیل های بالقوه آنها را بعنوان بیومارکر هایی قدرتمند در بیماری ام اس مورد بحث قرار دهد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه ی مروری با بررسی منابع کتابخانه ای و مقالات مختلف در یک بازه زمانی 10 ساله در زمینه نقش میکروRNA ها در بیماری ام اس، کلیدواژه های مورد نظر مشخص و مهمترین و جدیدترین اطلاعات در این زمینه گرداوری و استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که از زمان کشف میکروRNA ها تا کنون، در جنبه های مختلفی نقش آنها در بیماری ام اس مورد ارزیابی واقع شده است. میکروRNA ها می توانند در بیماریزایی ام اس نقش داشته و نیز پتانسیل درمانی جدیدی را برای این بیماری از طریق تنظیم بیان ژن های درگیر در مسیر بیماریزایی آن فراهم کنند.
  نتیجه گیری
  تحقیقات نشان می دهند که میکروRNA ها می توانند علاوه بر اینکه خود عاملی برای ایجاد بیماری باشند، راه درمانی برای بیماری و نیز بیومارکری برای ارزیابی تلاشهای درمانی و سیر پیشرفت بیماری ارائه دهند.
  کلیدواژگان: میکرو RNA، مالتیپل اسکلروزیس، بیومارکر
 • علی خاکشور، مجید صداقت، بهروز بنیادی صفحات 195-197
  سندرم نیکولا یکی از عوارض نادر ولی جدی و شدید موضعی بدنبال تزریق عضلانی پنی سیلین می باشد، که با بروز درد بسیار شدید موضعی به همراه قرمزی، تغییر رنگ بنفش، لکه های کبود (لیویدو رتیکولاریس) در ناحیه تزریق همراه می باشد، که در نهایت می-تواند منجر به نکروز بافتی به فاصله کوتاهی از تزریق گردد. در این گزارش ما ابتلا یک پسر 7 ساله را که چهارمین مورد گزارش در ایران می باشد، را شرح می دهیم.
  کلیدواژگان: سندرم نیکولا، پنی سیلین، عوارض دارویی، تزریق عضلانی
 • محمدعلی کیانی، علی خاکشور، رحیم وکیلی، معصومه سعیدی صفحات 199-208
  زمینه و هدف
  تغذیه با شیرمادر یکی از اصول مهم در تامین سلامتی شیرخواران می باشد. تغذیه انحصاری با شیرمادر در 6 ماهه اول زندگی، سبب کاهش مرگ و میر شیرخواران شده آنها را در مقابل بیماریها محافظت می نماید. این مطالعه جهت تعیین «آگاهی و عملکرد مادران در مورد تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماهه اول زندگی کودک» انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی تحلیلی 105 مادر دارای کودک 6 تا 12 ماهه که به روش خوشه ای و تصادفی ساده از مراکز بهداشتی درمانی انتخاب شده و پرسشنامه محقق ساخته آگاهی و عملکرد را تکمیل نمودند. اطلاعات توسط آزمونهای توصیفی-تحلیلی (تی تست، همبستگی، ANOVA) در SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  4/72 درصد کودکان تغذیه انحصاری با شیر مادر داشتند. میانگین آگاهی مادران در مورد تغذیه انحصاری با شیر مادر 545/4+818/19 از نمره 28 و میانگین عملکرد آنان 338/2+106/7 از 12بود. وضعیت رشد کودکان در 8/4درصد موارد عالی و در 9/42 درصد خوب بود. یافته ها نشان داد بین تحصیلات پدر، تعداد فرزند، وضعیت رشد کودک و عملکرد مادر ارتباط آماری معنی دار بود (05/ 0 p<). بین محل سکونت و آگاهی مادران نیز ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0p<). بین میزان آگاهی و عملکرد مادران همبستگی مستقیم و معنی دار بود (000/0 p= و 212/ 0 r=). بین سن مادر و عملکرد وی نیز ارتباط معنی دار و معکوس بود (000/0 p= و 212/0r=).
  نتیجه گیری
  آگاهی و عملکرد مادران نسبت به تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر در حد متوسط می باشد. ضروریست برنامه ریزی جهت ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماهه اول زندگی کودک برای گروه هدف انجام گیرد.
  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، تغذیه انحصاری، شیرخوار
|
 • Pages 7-14
  Background and Objectives
  Shift work can cause the decreased productivity، changing eating habits، increased fatigue and insomnia، individual and social life disorders and health problems. The workers of automotive industry experience shift wok system according to their workplace conditions. The purpose of this study is the investigation of the health، family and social life problems among the workers of this vital industry.
  Material and Methods
  In this Descriptive - analytic study، 150 workers of the automotive industries at Tehran were selected by simple random sampling. Data collection tool was Survey of Shift Worker questionnaire (SOS). Reliability and validity of the mentioned questionnaire was approved in previous studies. Statistical analysis was performed with SPSS (version 18. 0)، and presented with Chi-2.
  Results
  The results showed that the highest prevalence rate of problems caused by shift work were related to individual، family and social life disorders of shift workers، respectively (>85%). Prevalence of digestive disorders was 82%. According to our findings، persons who have selected the type of their shift work system had the higher level of job satisfaction than others (P <0/001). In addition، the regular shift rotation schedules caused the more job satisfaction than the irregular type (P <0/001).
  Conclusion
  Choosing people voluntarily in shift work schedule and presence of regular shift rotation plans lead to the increased job satisfaction and decreased health problems. According to results، the social and health problems among the workers of the under study industry was too high، so it suggests that to make proper decisions such as lowering shift cycles (two-day change with respect to week)، training shift personnel about health effects of shift work and lowering the hours of night shift in order to decrease the presents problem as much as possible.
  Keywords: Shift work, Problems caused by Shift Work, automotive industry, Survey of Shift Worker questionnaire
 • Pages 17-23
  Background And Objectives
  Asthma is a major public health problem affecting over millions people worldwide. Intermittent asthma is the most common pattern in children. Asthma exacerbations often occur after viral respiratory infection. Montelukast (a leukotriene receptor antagonist) has a rapid onset of action and may be effective on reduction of asthma exacerbation if that use early onset viral upper respiratory tract infection. Method and materials: A total of 187 children with intermittent asthma aged between 6-12 years with were participated in this multicenter، randomized، double-blind، placebo-controlled clinical trial over 2-month period. The children were divided into two groups as Montelukast (93) and placebo (94). Treatment with Montelukast or placebo was initiated by parents at the onset of viral upper respiratory tract infection and continued for 7 days.
  Results
  . Montelukast significantly decreased the cough by 6% (p=0. 006)، night time awakenings by 5. 4% (p=0. 013)، whereas there were a non significant reduction in wheezing، thachypnea and respiratory distress. (p=0. 801)
  Conclusion
  A short course of Montelukast، introduced at the first sign of an viral URI، results in a reduction in symptoms such as: cough and nights awakened. Montelukast as an available treatment، has no significant side effect. Further studies are needed with exceeding cases and duration.
  Keywords: Viral upper respiratory tract infection, Montelukast, Intermitent asthma
 • Pages 25-29
  Background and Objectives
  As one of the most vital sections in every hospital، the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) is where controlling nosocomial infections play an important role in recovery and health improvement of patients. In the present study، effort has been made to find out the Sources of bacteria causing nosocomial infections in order to prevent nosocomial infections in NICU.
  Material and Methods
  In this cross-sectional research، the involving bacteria were identified by collecting samples from hands and nipples of 50 mothers who regularly came in NICU to visit and breastfeed their babies. In addition، samples were collected from hands of 50 hospital staff، breast milk from 50 mothers، airstream in HVAC system، and 50 of the medical equipments available at NICU.
  Results
  This study indicated that in respect of frequency، coagulase-negative staphylococci، Klebsiella pneumonia، and Escherichia coli were the main bacteria isolated from mothers’ hands and nipples، hands of the staff، feeding bottles and breast milk samples. As for the airstream in HVAC system، however، no types of bacteria were observed.
  Conclusion
  Coagulase-negative Staphylococci and Klebsiella pneumonia are the most widespread colonized bacteria causing nosocomial infections such as neonatal sepsis in NICU. Having isolated the highest amount of Coagulase-negative staphylococci and Klebsiella pneumonia، the present study revealed that hands and nipples of the mothers، hands of the staff، feeding milk bottles and the containing breast milk are among the major Sources of bacteria causing nosocomial infections at NICU. With regard to the cultured samples of the airstream in HVAC system، there existed no types of bacteria; therefore، it could not have been a Sources of bacteria at NICU.
  Keywords: Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Coagulase, negative staphylococci, colonization, nosocomial infection
 • Pages 31-34
  Background And Objective
  Asthma is the most common chronic disease of childhood. The disease is caused by a temporary blockage of airflow due to chronic inflammation of the airways. One of the conditions that often occur with asthma and exacerbate disease، is gastroesophageal reflux. The aim of this study is to evaluate the role of acid suppressing therapy in patients with refractory asthma.
  Materials And Methods
  In this study children with moderate to severe asthma under maintenance therapy at least for 3 months and poor response to treatment were evaluated. after exclusion of other exacerbating conditions، treatment with proton pump inhibitor was initiated and reassessment was done.
  Results
  The frequency of mild intermittent asthma increased from 0 to 30% and mild persistent from 40 to 70% whereas moderate persistent asthma decreased from 60% to 0 and there is no case of severe persistent asthma. differences in disease stage before and after treatment were statisticaly significant.
  Conclusion
  Based on the role of antireflux therapy in persistent asthma، we recommend treatment with proton pump inhibitor for these patients after exclusion of other exacerbating conditions.
  Keywords: asthma, reflux, omeprazole
 • Pages 37-45
  Backgrounds and
  Objectives
  In Fenton process، ferrous ions reacted with peroxide Hydrogen and produce very active hydroxyl radicals and high potential that its can oxidation of organic compounds such as Humic acid. Thus، the present study aimed at surveying the amount of Humic acid removed from environmental aqueous by Fenton process.
  Materials And Methods
  In this study several parameters، such as initial Humic acid (2، 4، 8 mg/l)، pH (2، 3، 4، 5)، Ferrous (4، 8، 12، 16 mg/l)، H2O2 (20، 40، 60، 80 mg/l) and reaction time (5، 10، 20، 40 min) to removal of Humic acid from environmental aqueous in one-liter water containers were studied. Finally، the outcome of Humic acid removal was assessed by means of TOC analyzer.
  Results
  it was revealed that the most removal of Humic acid from from environmental aqueous could be achieved (1. 969 mg/l removed) when the pH was 3، ratio of Peroxide Hydrogen per ferrous was 40/4، oxidation time was 40 minutes and initial concentration was 2 mg/l.
  Conclusion
  It was found Humic acid can be removed effectively by Fenton Oxidation process.
  Keywords: Fenton process, Peroxide Hydrogen, Humic acid
 • Pages 47-52
  Background and Objective
  Poisoning is one of the most common causes in referred children to hospital. Prevalence and Incidence of poisoning is different based on cultural and economic characteristics of different communities. Therefore، in this study we aimed to assess the epidemiologic of acute poisoning in children cases admitted to Imam Reza hospital of Bojnurd.
  Material And Methods
  In a cross sectional descriptive study، the required data were collected from the records of patients younger than 12 years referred to Imam Reza hospital during two years (from April 2010 to end March 2012). Data were analyzed using SPSS-16 software.
  Results
  211 children younger than 12 years were studied during two years. 124 (58. 8%) were male and 87 were female (41. 2%) and the most common range of age were under 6 months. 56. 9 percent of the children levied in the rural areas and the summer season with 26. 5 percent accounted for the most of the poisoning. The mean duration of hospitalization of children was 2. 6 day. The most common case was opium poisoning in children with 68. 5 percent.
  Conclusion
  This study showed that the most common cause of poisoning among children were the use of opium given by parents، therefore، parents'' instruction is recommended for poisoning prevention among children.
  Keywords: Acute poisoning, under 12 year children, epidemiology
 • Pages 55-61
  Background and Objectives
  Musculoskeletal disorders are one of the major causes of occupational disease in the work places. Prevention of these disorders requires assessment and improvement of working conditions by ergonomics techniques. This study aimed to assess ergonomic risk factors for musculoskeletal disorders construction worker using PATH.
  Material and Methods
  This is a descriptive – analytical study. Work status of 60 construction workers were evaluated using the PATH. Data analysis was performed by SPSS 16 statistical software and presented with general linear model and descriptive statics.
  Results
  from three successive jobs of building Foundation، hard work and joinery have been selected. Labors age was 30/8 ± 10/4 years and the average work experience was 10/6 ± 5/6 years. The trunk posture in the work procedures of the study showed a statistically significant difference) (. Trunk and legs status assessment showed that neutral state labors make up about 50% of the time. In most jobs، about 80% of labors work in a neutral position and about 51% of labors did not bearing weight during their work.
  Conclusion
  Further studies aimed at assessing job offers، ergonomic tools and design tools and teaching labors in proper lifting techniques can be effective in reducing musculoskeletal disorders
  Keywords: Ergonomic assessment, musculoskeletal disorders, muscular construction workers
 • Pages 63-69
  Background and Objectives
  Lakes and reservoirs have been noticed as the important resources to provide drinking and agriculture water، so the optimal usage of water resources demands suitable methods to monitor and define the quality of these resources. Regarding the importance of Ekbatan reservoir that provides main part of drinking water of Hamadan، so quality evaluation seems to be necessary.
  Material and Methods
  This is a cross sectional study that sampling a in 12 months of 2010 in 7 different stations. Quality parameters that were measured including: pH، TS، BOD5، DO، Nitrate، Phosphate، Temperature، turbidity and fecal coliform. Data were analyzed with NSFWQI
  Results
  according to NSFWQI index in studied stations during a year، the highest quality was seen in station No 1 (average quality: 65. 24) and the lowest one was observed in station No 6 (average quality: 53. 02). Based on the months، the highest quality was seen in February (average quality: 67. 52) and the lowest one was seen in August (average quality: 52. 76)
  Conclusion
  lake water had higher quality in cold months of the year than those of warm months. In terms of the possibility of using lake water as drinking water، station No 1 and station No 2 had higher quality and with Conventional treatment it would be possible to use the water as drinking water
  Keywords: Ekbatan Reservoir, Water Quality, NSFWQI Index
 • Pages 71-81
  Background and Objectives
  Acquired immune deficiency syndrome، AIDS، is a global hygienic and medical problem. It is a progressive incurable but preventable disease. The aim of this study was assess the knowledge، attitudes to AIDS in the applicant for drivers'' health card referred to the health center of Bojnurd in 2011.
  Material and Methods
  In a cross - sectional study 600 drivers were asked to answer the questionnaire containing two sections: demographic information and questions about knowledge and attitude to AIDS respectively. Data were analyzed by chi-square test using SPSS version 16.
  Results
  45. 3% of participants were at age between 20-25years old، education level of 47% of them were in elementry school، 37. 8% of drivers had good knowledge، 26. 5% had average and almost 35. 7% had low knowledge to AIDS respectively. Knowledge related with age، education، the number of children and work experience. 15. 2% of them had good attitude. There was a positive correlation between age and attitude
  Conclusion
  Less than 30% of them were aware of the ways of HIV transmission. Knowledge of treatment and prevention of HIV was little. Therefore it needs as necessity to promote public knowledge and act about AIDS and through media، schools and health centers.
  Keywords: AIDS, Attitude, Drivers, Health card, Knowledge
 • Pages 83-88
  Background and Objectives
  Affection to Human T Lymphocytic Virus-type 1 (HTLV-1) in 3% of carriers results in HTLV-1 associated Myelopathy or Tropical Spastic Paraparesis (HAM/TSP) with motor، sensory and sphincteric signs. Although، chronic inflammation of spinal cord plays a critical role in this disease، immunomodulatory treatments could not show an acceptive improvement in its symptoms yet. This study was performed to evaluate the effect of sodium valproate، in combination with Peg-Interferon and prednizolone on clinical findings in patients with HAM/TSP.
  Material And Methods
  In a clinical trial study conducted between September and December 2012، HAM/TSP screening was done for patients referred to the neurology clinic of Qaem hospital، Mashhad. 10 patients with inclusion criteria were underwent a triple treatment with sodium valproate، Peg-Interferon and prednizolone for 3 months. The clinical signs were assessed with Osame motor disability scale، Ashworth spasticity scale and checklist of urinary signs، before and after the treatment.
  Results
  Pretreatment mean Osame scores in remaining 10 patients was 2. 4±1. 9، which improved 0. 8 in 70% of patients at the end of treatment (P=0. 003). Ashworth and urinary frequency scores also showed a significant improvement (P=0. 001، and P=0. 024 respectively).
  Conclusion
  Our data revealed a significant improvement in motor disability and spasticity in undertreated patients. The authors have reached to a lower or same score of Osme criteria in each patient and higher improvement percentages of all studied population، if compared to IFN based mono-therapy studies. Therefore، the role of sodium valproate in improvement of motor signs in patients with HAM/TSP needs to more investigations.
  Keywords: HTLV, 1 associated Myelopathy or Tropical Spastic Paraparesis, Sodium Valporate, Peg, Interferon, Corticosteroid
 • Pages 91-97
  Backgroud &
  Objective
  Debridment necrotic tissues then healing under tissue is one of the necessary intervention in management burn wounds. The presence of necrotic tissue is an important problem in patients with deep burns. This study compare topical effectivness of kiwifruit versus Elase pomade on removal of necrotic tissue of full-thickness burns in male rats.
  Material and Methods
  In this experimental study، were selected 10 vistar rats. After anesthesia by ketamin and xylosine، both flanks of rats were shaved. Then full thickness burns with 3cm diameter were produced using boiling water. Rats were divided into 3 groups randomly. One side of the first was treated by elase pomade and the other side of the first was treated by elase pomade and the othere side in group was used from topical kiwifruit.
  Results
  Findings showed that kiwifruit debridement time with 5/7days was related to elase pomade (p=0/001). also this difference was significant in elase groups (p=0/001). On the other hand there was relatively no significant difference between debridement time in two control groups. In addition neo-epithelialization and healing were faster other groups.
  Conclusion
  The result of research indicate that using topical kiwifruit not only causes no injury to healthy tissues but also can be debridement in the short time. Findings this study can open new horizons and provid a new treatment modality for burns.
  Keywords: burn, wound healing, kiwifruit
 • Pages 99-105
  Background and Objectives
  Aflatoxins are major group of mycotoxins which are mainly produced by some mould strains of Aspergillus Flavus، Aspergillus Parasiticus and Aspergillus Nomius. Aflatoxin M1 (AFM1) is a hydroxylated metabolite of aflatoxin B1 that it can be found in milk and milk products. Cancer of liver is the most toxicogenic effects of aflatoxins. The presence of AFM1 contamination in milk and other dairy products are caused to serious health concerns as if today''s it has investigated by many of experts and public health researchers. Recent studies have presented that microbial methods are one of the most effective ways for removing AFM1. Whereas some of probiotics as viable micro organism have shown the aflatoxins reduction، so the aim of this study is detoxification of Lactobacillus casei in yoghurt for making new probiotic yoghurt with detoxification properties.
  Materials and Methods
  Milk contaminated artificially with aflatoxin M1 (AFM1) at levels of 0. 05، 0. 1، 0. 5، and 0. 75 (ppb). Then starter Yc-280 & Lb. casei-431 were added and incubated at 42°C. In next step the cold yoghurt was centrifuged and the amount of aflatoxin M1 residue in the supernatant was measured by ELISA method. Finally، the results were analyzed with the SPSS 16.
  Results
  The analysis of yoghurts during manufacturing with starter &Lb. casei-431 showed that the mean percentage of absorbance was 94. 15%.
  Conclusion
  This study showed that all tested yoghurts had significant differences (P < 0. 05) in reducing the levels of aflatoxin M1. The effect of probiotic strain of Lb. casei-431 is a safe method that it can be used for detoxification without losing nutritional value.
  Keywords: Aflatoxin, Aflatoxin M1, Lb.casei, yoghurt
 • Pages 107-113
  Backgrounds and
  Objectives
  post anesthesia shivering increases the oxygen requirement up to 500%، post operative pain، post operative nausea and vomiting، blood pressure، intra –ocular pressure، intracranial pressure، and prolongs recovery stay. Meperidine is one of the most useful drugs for treatment and prevention of this condition but would lead to common side effects of opioids. Addressing an effective drug with less adverse reactions، we compared the therapeutic effects of Ondansetron and Meperidine. Methods and Materials: This randomized triple blind placebo controlled clinical trial examined 206 patients were divided into three groups. Statistical analysis was done using paired T-test. All patients were analyzed in the group as they were randomized (Intension to treat). All statistical analysis performed in SPSS-18 software.
  Results
  The difference between three groups was significant in particular treated patients with meperidine group (P<0. 001). The number mepredine group was significantly more than 50%while the number of patients treated with Ondansetron was 50% and showed no significant difference. The number of patients treated with placebo was significantly lesser than 50%.
  Conclusions
  Meperidine is more effective than Ondansetron in treatment of post anesthesia shivering notwithstanding، ondansetron is an appropriate therapy in some conditions.
  Keywords: Post anesthesia shivering, therapy, Ondansetron, Meperidine
 • Pages 115-124
  Background and Objectives
  Occupational burnout is a syndrome in response to chronic stress and is seen mostly in human service professions. It includes three components: emotional exhaustion، depersonalization and personal dis- achievement. The aim of this study is to determine the rate of burnout syndrome within the mentioned community and its relationship with some demographic and occupational factors.
  Material and Methods
  We invited all midwives who were working in public health centers and hospitals to participate in the study. 200 midwives filled Maslach questionnaire completely.
  Results
  56% of the individuals felt emotionally exhausted، 53. 5% were depersonalized and 60. 5% did not feel a sense of personal accomplishment in their jobs. The factor of workplace was found to be strongly related to all components of occupational burnout. The midwives who had more duration of midwifery experience، working more hours per month، had rotating shifts were more likely experience burnout syndrome than others.
  Conclusion
  Our results suggest that improvement in the midwives'' work conditions especially in the hospitals can help to prevent burnout، job dissatisfaction and subsequent complication. In addition، there is a dire need to help midwives to learn effective coping skills with their job conditions.
  Keywords: Burnout, Health center, Hospital, Midwife
 • Pages 127-137
  Background And Objectives
  dental Caries prevalence is high among Iranian students. Studies have shown that motivational interviewing is able to change health behaviors. The purpose of this study was to investigate the effects of a brief intervention based on motivational interviewing in promoting oral health self-care behaviors among adolescents in Qazvin city.
  Material and Method
  In a quasi-experimental study based on a multi-stage sampling with random selection of 4 boy-specific schools، 40 students were assigned to each of the experimental and control groups. Intervention protocol was conducted in treatment group in accordance with the recommendations of Miller and Rowling included 6 sessions (60 minute per session) based on the initial need assessment and in order to coping skills and problem solving development. Demographic variables، psychological constructs were measured using self report questionnaire before، 2 and 6 month after motivational interviewing. Finally، the data were entered into SPSS 17. 0 software and was analyzed using descriptive and inferential analyses.
  Results
  The results indicated that a significant change in the attitude (from 14. 82±3. 86 to 25. 75 ± 3. 86)، behavioral intention (from 11. 03 ± 4. 15 to 18. 80 ± 3. 37) and self efficacy (from 37. 65 ± 9. 43 to 52. 93 ± 7. 48) were seen in the experimental group 6 months after motivational interviewing (P< 0. 001). furthermore، the average of brushing (from 0. 79± 0. 33 to 1. 24 ± 0. 37) and dental flossing (from 0. 30 ± 0. 32 to 0. 42 ± 0. 37) showed a significant increase in the experimental group after interviewing (P< 0. 001).
  Conclusion
  The findings of this study showed that motivational interviewing in the individual level can lead to a better antecedent psychological constructs and promote oral health self care behavior and as an effective component of prevention and promotion programs can play an important role in oral health.
  Keywords: oral health, motivational interviewing, health education, student
 • Pages 139-145
  Background and Objectives
  Tissue engineering techniques try to produce artificial tissues with properties like normal tissues. Regardless of progress in tissue engineering techniques especially in design and synthesis of suitable scaffolds، loading of cells into scaffolds is a serious obstacle in obtaining proper results in tissue engineering. Aim of this study was to prepare scaffolds from decellularized esophagus tissue with dimensions like normal tissue to study arrangement capability of cultured human adipose derived mesenchymal stem cells (AD-MSCs).
  Methods
  After removing the esophagus، physical and chemical decellularization methods including snap freeze-thaw and treatment with Triton X-100 and sodium dodecyl sulfate (SDS)، as detergents، were performed. The scaffolds، were then cultivated with human AD-MSCs at a density of 5×105 cells /cm2. Microscopic sections were prepared from the scaffolds before and after 2 weeks of culture with cells and were studied.
  Results
  Histological studies showed that proper migration and extension of mesenchymal stem cells in esophagus matrix led to arrangement of these cells in different layers of the prepared scaffold.
  Conclusion
  considering layers structure of esophagus matrix، prepared scaffold might be a suitable scaffold for studying cell behaviors and preliminary studies in esophagus tissue engineering.
  Keywords: esophagus, 3D arrangement, mesenchymal stem cells, tissue engineering
 • Pages 147-157
  Background
  Objectives
  This study was carried out to evaluate the development of skeletal muscle-like cells derived from human adipose tissue mesenchymal stem cells induced by 5-azacytidine [5-aza] under in vitro condition.
  Materials And Methods
  Human adipose tissue mesenchymal stem cells [ADSCs] were purified. These cells were cultured in osteogenic or adipogenic induction medium to induce osteogenic and adipogenic differentiation. On the other hand، the skeletal myogenic differentiation potential of these cells was investigated using 3µmol 5-azacytidine [5-aza] treatment for 24 hours. Then the culture was washed out by PBS and were put in the culture medium free of 5-aza for another 4 weeks until sampling. RT-PCR assay was performed to detect the expression of specific skeletal muscle genes including Myogenin، Myh، alpha-actin، tropomyosin and myosin at 1-4 weeks after the first induction.
  Results
  The adherent adipose tissue-derived mesenchymal stem cells exhibited a significant proliferative capacity and also showed osteogenic and adipogenic differentiation as seen in previous studies. The expression of four skeletal muscle cells genes was detected 1st to 4th week after induction in a time-dependent manner. There was a continuous increase in expression of Myogenin gene from the 1st to 4th week، whereas that of the Myh was higher after two weeks and lower after 4 weeks in comparison to the other weeks. The levels of mRNA of alpha-actin and Myosin expression were at the highest level in the fourth week. Expression of tropomyosin gene was not significant in the samples.
  Conclusion
  The current study indicated that stimulating human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells by 5-aza with the concentration of 3µmol under in vitro condition can lead to differentiating skeletal muscle-like cells. Furthermore prolonged culture duration may lead to more differentiated cells.
  Keywords: Adipose tissue, Mesenchymal stem cells, differentiation, skeletal muscle cell
 • Pages 159-165
  Background and Objectives
  Service quality is important in evaluating hospitals. For accurate evaluating، it should be a standard to compare the quality and quantity of existed status of emergency units. Promoting the quality of service in emergency unit needs accurate measuring of existed conditions and investigating the problems of this unit. The goal of this study is investigating the performance of emergency unit of hospitals.
  Materials And Method
  This project was a descriptive –cross sectional study in 2011 which investigated six emergency indices related to human resources، structural issues، medical facilities and medicine، non-medical and security facilities and medical services in all hospitals of the province using standards of ministry of health evaluating checklist were evaluated. The data was analyzed by SPSS software and presented with descriptive statistics and single sample t-tests.
  Results
  From total score of 1801، the studied hospitals acquired scores were as follow: hospital A 1552، hospital B 1463، Hospital C 1440، hospital D 1394، hospital E 1420 and hospital F 1449. According to these scores، hospital A was categorized in first class hospitals and the rest of hospitals were categorized in second – class.
  Conclusion
  Although these hospitals were categorized in first and second class by final score of evaluating checklist of ministry of health care، still some promotion and upgrading is demanded.
  Keywords: Emergency, performance, hospital
 • Pages 167-174
  Background and Objectives
  The frequent Comorbidity of depression disorder and substance use disorders (SUD) is well-documented. Metacognitive therapy is designed as a treatment to influence cognitive-attention syndrome، metacognitive processes، knowledge of its stimulating and action on the cognitive subsystem. The aim of present study was to investigate effect of metacognitive therapy on depressed addicts on methadone Maintenance treatment in Mashhad. Methods and materials: Of the 75 addicts receiving methadone the sample was included 24 participants who were assigned by random sampling in experimental (N=12) and control group (N=12). Addicts were completed Beck Depression short Inventory (BDI-13) in the pre-test، post-test. Data were analyzed by the SPSS 16 and presented with covariance (ANCOVA) test. Alpha level less than. 05 was considered significance (p<0. 05).
  Findings
  analysis of ANCOVA showed that there are significant differences between experimental and control group based on depression (f=184. 8، p<0. 001) in post-test stage. Conclusion results suggest that metacognitive therapy could be a short and effective treatment. Thus the thoughts and feelings without judgment and evaluation are done with the help of mental imagery. Additionally it is consistent with a detached mindfulness conceptualization of problematic abuse behavior and further add to our understanding of the role of specific metacognitions and mindfulness across the continuum of Abuse behavior and mood disorders.
  Keywords: metacognitive therapy (MCT), depression, methadone Maintenance treatment (MMT)
 • Pages 177-183
  Background and Objective
  Accompanying with industrialization، noise pollution is coming to be a serious problem in the workplace. Since some of peripheral infections have been caused by Escherichia coli bacteria، the purpose of this study was to evaluate the effect of single-frequency noise pollution on the growth of Escherichia coli.
  Material and Methods
  An audio amplifier was designed and constructed in order to produce sound waves of multiple 8 different frequencies. Centers of frequency were included 63. 5، 125، 250، 500، 1000، 2000، 4000 and 8000 Hz. The sound intensity was considered as well of 30 dB. In each frequency، ten medium of E-Coli were studied. Mediums were divided into two groups and were incubated in the same conditions one group in the exposure of sound waves (experimental group) and the other without a sound wave (controls). The bacteria were incubated at 37°C for 24h. Then bacterial colonies were counted. The results of the experimental and control groups were analyzed by with MATLAB2011 and presented with t-test. Alpha level of 0. 05 was considered significance.
  Results
  The results showed that the bacterial growth rate significantly increases in frequency of 63. 5، 1000، 2000 and 4000 Hz (p<0. 05)، such that bacterial growth rates also increase through the frequency increasing. Bacterial growth rate was significantly reduced in 8000 Hz (p<0. 05). In other frequencies، the bacteria growth rate did not follow a specific pattern and their changes were not significant.
  Conclusions
  This study showed that single frequency noise pollution has effect on bacteria growth and its effects are increased on within the ear sensitivity. Therefore this area could provide fertile ground for the growth of bacteria، thus controlling the audio frequency is proposed in industrial environments.
  Keywords: noise pollution, growth rate, Escherichia coli bacteria
 • Pages 185-193
  Background and Objectives
  Multiple Sclerosis (MS) is a potentially devastating disease in the central nervous system with an unknown etiology. Many epidemiologic and genetic studies are revealed that both genetic and environment can influence the susceptibility of MS. When microRNAs are introduced to molecular genetic world، they could establish their position in genetic studies. MiRNAs are small (19-24 nucleotides) non-coding RNAs. Here، we are trying to introduce the role of miRNAs in MS and their potentials to serve as biomarkers.
  Material and Methods
  In this study we reviewed some different articles in a 10-years period about the role of miRNAs in MS. Then we selected the specific keywords and the most recent data were collected in this field.
  Results
  The results show that many studies are performed on the role of miRNAs in various aspects of miRNAs in MS. In addition، miRNAs can be involved in the pathogenesis of MS، as well as they have some new therapeutic potential for MS through the gene expression regulation.
  Conclusion
  Our results suggest that beside the role of miRNAs in MS pathogenesis، they have some therapeutic potential for MS. As well as، they can serve as biomarkers to evaluate disease progression and therapeutic efforts.
  Keywords: MicroRNAs, Multiple Sclerosis, Biomarker
 • Pages 195-197
  Nicolau Syndrome (NS) is a rare but severe localized adverse reaction at the site of intramuscular drug injection. The typical presentation is intense pain around the injection site soon after injection، followed by erythema، purplish network discolouration of the skin (livido reticularis)، haemorrhagic patch، and finally tissue necrosis. Here in، we report a 7years old boy، the forth Nicolau Syndrome (NS) reported from Iran after a single intramuscular injection of penicillin.
  Keywords: Nicolau syndrome (NS). Penicillin. Adverse drug reaction. Intramuscular injection
 • Pages 199-208
  Background and Objectives
  Breastfeeding is an important principle in pediatric health. It decreases their mortality and protect them fromm diseases in the first 6-month of life. This study aimed to determined Maternal Knowledge and practice in Mashhad City about Breast-feeding in first 6 -month of Infant''s life.
  Material And Methods
  This Analytic study was conducted on 105 mothers who had a child between 6 to 12 months،and selected by the cluster sampling and simple random، completed the Knowledge and Practic questionnaire who was made by researchers. Information were analyzed by descriptive- analytical test (ANOWA،T-test،corelation) in spss software in version11. 5.
  Results
  This findings showed that 72/4% of infants have had exclusive until end of the first 6-month. breast-feeding. Average of maternal knowledge about exclusive breast-feeding was 19/818+4/545 of total score 28 and average of maternal practice was 7/106+2/338 of total score 12. Status of growth infants at 4/8% was very good and in 42/9% was good. There was a significant relationship between maternal practice about Breast-feeding and fathers'' education، number of children، status of growth (p<0. 05(. There was a significant relationship between maternal knowledge about Breast-feeding and area who lived there(p<0. 05) and also there was a direct and positive correlation between maternal knowledg and practice (p=0. 000، r=0. 212). There was a significant relationship and reverse between maternal practice and age of mothers (p = 0. 007، r = -0. 266).
  Conclusion
  Maternal Knowledge and practice about breast-feeding infants is moderate. Planning is essential to target groups to promote breastfeeding in the first 6- month of infant''s life.
  Keywords: Knowledge, Practice, Exclusive, Infant