فهرست مطالب

پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی - سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1391)
 • سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/11/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهری پریرخ، مهدی زاهدی نوقابی صفحه 13
  هدف
  تولید منابع اطلاعاتی یکی از ماموریت های دانشگاه ها بشمار می آید و نقش مهمی در بقا و نیز توفیق آنها در رقابت های ملی و بین المللی دارد. مخزن سازمانی بستری است برای مدیریت و دسترسی به چنین منابعی. دانشگاه فردوسی مشهد نیز از سال 1386 اقدام به طراحی سیستمی (ساعد) برای گردآوری و سازماندهی تولیدات علمی اعضاء خود کرده است. بر همین اساس ضروریست که نظام طراحی شده متناسب با نیازهای کاربران آن باشد. ولی تا کنون مطالعه و نظرسنجی برای بررسی مشکلات استادان در ذخیره آثار صورت نگرفته است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی وضعیت استفاده اعضاء هیئت علمی از مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.
  روش
  این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی و مطالعه موردی انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته میان تمام اعضایی که به صورت بالفعل از ساعد استفاده می کردند توزیع شد.
  یافته ها
  یافته ها بیانگر دشوار بودن استفاده از ساعد برای بیشتر اعضاء هیئت علمی می باشد. بیشتر آنها در ثبت، تغییر و ویرایش اطلاعات با مشکل مواجه بودند. کمبود آموزش و عدم آموزش صحیح از مهم ترین علل عدم آشنایی با سیستم و وجود مشکل در ثبت آثار شناخته شد.
  کلیدواژگان: مخازن سازمانی، مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد، نظام اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، ساعد، نظام مدیریت اطلاعات، استفاده پذیری نظام مدیریت اطلاعات
 • زیبا لشکری*، احمد شعبانی، علی سیادت صفحه 33
  هدف

  هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهرهای اصفهان و کرمان است.
  روش شناسی: در این پژوهش از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل 225 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهرهای اصفهان و کرمان است، که 134 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد، که میزان به کارگیری مولفه های سازمان یادگیرنده در کتابخانه های دانشگاه های شهرهای اصفهان و کرمان در حد متوسط می باشد، همچنین وضعیت به کارگیری مولفه های سازمان یادگیرنده در کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمان نسبت به کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان تفاوت معنی داری ندارند، ولی وضعیت به کارگیری مولفه های سازمان یادگیرنده در کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمان نسبت به کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بهتر است.

  کلیدواژگان: اصفهان، سازمان یادگیرنده، کتابخانه های دانشگاهی، کتابداران، کرمان
 • امین عرفان منش صفحه 53
  هدف
  پژوهش حاضر به مطالعه میزان اضطراب اطلاع یابی گروهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایرانی شاغل به تحصیل در یکی از دانشگاه های کشور مالزی می پردازد.
  روش پژوهش: این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته است. نمونه پژوهش را تعداد 375 دانشجو تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه ای شامل 850 نفر انتخاب شده اند. پرسشنامه سنجش اضطراب اطلاع یابی جهت گردآوری داده های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که اگرچه اضطراب اطلاع یابی عارضه ای شایع در میان دانشجویان مورد بررسی بوده است و 5/96 درصد از دانشجویان سطوحی از اضطراب را تجربه کرده اند، اما میزان کلی اضطراب در حدی متوسط قرار دارد. همچنین از میان ابعاد شش گانه مقیاس اضطراب اطلاع یابی، دانشجویان مورد بررسی، بیش ترین میزان اضطراب را در عامل «موانع مربوط به منابع اطلاعاتی» و کمترین میزان اضطراب را در عامل «موانع مربوط به رایانه و اینترنت» گزارش کرده اند.
  کلیدواژگان: اضطراب اطلاع یابی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فرآیند اطلاع یابی، مقیاس سنجش اضطراب اطلاع یابی
 • نوکاریزی نوکاریزی، اکرم زینلی چهکند صفحه 73
  هدف این پژوهش، بررسی تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سطح ملی و بین المللی در پایگاه وب آوساینس در یک دوره 11 ساله (1379– 1389) و جامعه آماری شامل 707 نفر عضو هیات علمی آن دانشگاه بود. یافته های نشان داد که در طول مدت مورد مطالعه 1898 مدرک در قالب های مختلف تولید شده بود که از این تعداد مقاله علمی با 1756 مورد بیش ترین و مقاله مروری با 16 مورد کم ترین تعداد را داشت. از مجموع تولید علمی نمایه شده در این پایگاه، 78/92 درصد توسط مردان و 22/7 درصد توسط زنان منتشر شده است. نتایج نیز نشان داد که در میان حوزه های تحصیلی و گروه های آموزشی، حوزه علوم پایه و گروه آموزشی شیمی بیش ترین سهم و حوزه ادبیات و علوم انسانی کم ترین سهم را در تولید علمی دانشگاه داشتند. تولیدات علمی دانشگاه از رشد قابل توجهی برخوردار بود و بیش ترین تولیدات در سال 1389 انجام شده بود. نتایج بررسی میزان همکاری علمی نشان داد که سه حوزه تحصیلی علوم پایه، فنی و مهندسی و کشاورزی درصد قابل توجهی از همکاری را در تولیدات علمی خود داشتند و در این بین حوزه علوم پایه بهتر از سایر حوزه ها عمل کرده بود. آزمون فرضیه ها نشان داد تفاوت معناداری بین متغیرهای محل اخذ مدرک تحصیلی و جنسیت با میزان تولیدات علمی وجود نداشت ولی بین متغیر مرتبه علمی با میزان تولیدات علمی تفاوت معناداری به دست آمد. پراستنادترین نویسندگان در پایگاه وب آوساینس متعلق به حوزه علوم پایه بود و در بررسی حوزه های تحصیلی از نظر میزان استناد حوزه علوم پایه بیش ترین سهم و حوزه ادبیات و علوم انسانی کم ترین سهم را به خود اختصاص دادند. در مجموع تولیدات علمی اعضای دانشگاه فردوسی مشهد در پایگاه اطلاعاتی وب آوساینس طی دوره ی مورد مطالعه به نسبت گستردگی این دانشگاه و تعداد اعضای هیات علمی آن رقم قابل قبولی نبود هر چند روند تولیدات علمی این دانشگاه در طی سال های مورد بررسی سیری صعودی داشت. این روند در حوزه های تحصیلی مختلف این دانشگاه یکنواخت نبود. بنابراین مسوولان دانشگاه برای بهبود این وضعیت بایستی شرایطی را فراهم نمایند تا پژوهشگران انگیزه و توان لازم برای انتشار مقاله در مجله های معتبر بین المللی را به دست آورند. ایشان باید با تلاش بیش تر در جهت ارتقای سطح زبان انگلیسی و نیز ارائه آموزش های لازم جهت آشنایی اعضای هیات علمی با روش های پژوهش و آشنایی با موسسه اطلاعات علمی، وضعیت کنونی دانشگاه را از نظر تولیدات علمی پیش گفته بهبود بخشند.
 • فریبا نظری، فریبرز خسروی، فاطمه نوشین فرد صفحه 99
  هدف
  هدف این پژوهش تعیین پیش بین های موثر در پذیرش پایگاه های اطلاعاتی پیوسته توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت با استفاده از نظریه اشاعه نوآوری های راجرز است.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی تحلیلی، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و نمونه مورد مطالعه 351 عضو هیئت علمی بود که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. از نرم افزار اس.پی.اس.اس (نسخه 17) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح 01/0 بین درک اعضای هیئت علمی از گویه هایی ویژگی پایگاه های اطلاعاتی پیوسته وجود دارد. 70 درصد میزان پذیرش پایگاه های اطلاعاتی پیوسته متاثر از متغیرهای مفید بودن، سازگاری، پیچیدگی، آزمون پذیری، ومشاهده پذیری است. ویژگی مفید بودن و سازگاری در سطح معنی داری 001 /0 نسبت به دیگر ویژگی ها پیش بین های قوی تری در میزان پذیرش پایگاه های اطلاعاتی پیوسته هستند.
  کلیدواژگان: اعضای هیئت علمی، پایگاه های اطلاعاتی پیوسته، پذیرش، دانشگاه آزاد اسلامی، نظریه اشاعه نوآوری راجرز
 • مهدیه میرزابیگی، اعظم صنعت جو، محمدحسین دیانی صفحه 119
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان استفاده از عناصر منبعتوسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی به منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود ساختار نظام های تعاملی بازیابی اطلاعات است.
  روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی اجرا شد. جامعه پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنی- مهندسی تشکیل دادند که بر اساس آزمون تحلیل سبک شناختی رایدینگ در یکی از گروه هایکل گرا یا تحلیلی جای گرفتند. داده های این پژوهش از طریق طراحی شش وظیفه کاری شبیه سازی شده، آزمون تحلیل سبک شناختی رایدینگ و پرسشنامه محقق ساخته گردآوریشد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو حوزه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنی- مهندسی در میزان استفاده از عناصر منبعتفاوت معنی داری وجود نداشت، اما، بین میزان استفاده از عناصر منبع در گروه هایکل گرا و تحلیلی تفاوت معنی داری وجود داشت. در بین عناصر منبع میزان استفاده از متن کامل در بین افراد با سبک شناختی کل گرابیش از افراد با سبک شناختی تحلیلی بود. همچنین میزان استفاده افراد تحلیلی از عنوان بیش از افراد کل گرا بود. نکته دیگر اینکه در فرایند قضاوت ربط، چه در گروه هایکل گرا و چه در گروه های تحلیلی، میزان استفاده از کلیدواژه ها نسبت به سه بازنمون دیگر، کمتر بود. در مورد بازنمون چکیده نیز بین میزان استفاده دو گروهتحلیلی و کل گرا تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  کاربردها:انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند به طراحان وب و موتورهای جستجو برای ایجاد رابط کاربرهای شخصی سازی شده با هدف حمایت از نظام های بازیابی اطلاعات تعاملی کمک نماید
  کلیدواژگان: ارزیابی منابع اطلاعاتی، سبک شناختی تحلیلی، سبک شناختی کل گرا، عناصر منبع، قضاوت ربط، نظریه تحلیل سبک شناختی رایدینگ
 • علیرضا حدادیان، مجتبی کفاشان، یاسر آسمان دره، فاطمه رضایی زاده، حسنیه احسانی صفحه 137
  هدف
  امروزه بیش از پیش شاهد افزایش اهمیت مشتری مداری، مطرح شدن آن به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی سازمانها و نقش آن در موفقیت و پیشرفت سازمانها هستیم. هدف از این مقاله، زمینهیابی توسعه فرهنگ مشتریمداری و تکریم ارباب رجوع در کتابخانه ها و طراحی الگویی برای وفاداری مراجعان به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی می باشد.
  روش
  پژوهش حاضر، از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را، مراجعان به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در شهر مشهد تشکیل می دهد و نمونه انتخاب شده، 384نفر از مراجعان این کتابخانه بوده اند.ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده، استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، کیفیت درک شده، بر رضایت اثر می گذارد. افزون بر این، ارتباطاتبر وفاداریمراجعه کننده اثر می گذارد.رضایت مراجعه کننده بر وفاداری وی و رضایت و کیفیت درک شده بر قصد مراجعه مجدد اثر می گذارند. همچنین، وفاداری مراجعه کنندگان باعث می شود که آن ها، کتابخانه مرکزی آستان قدس را به سایر کتابخانه ها ترجیح دهند وبالاخره،الگوی شناسایی شده،به طور اثربخش، روابط بین کیفیت درک شده، رضایت مراجعه کننده، وفاداری، قصد مراجعه مجدد به کتابخانه و ترجیح نام کتابخانه را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: رضایتمراجعان، کیفیت درک شده، قصد مراجعه مجدد، کتابخانه آستان قدس رضوی، ارتباط با مراجعه کننده، الگوی وفاداری
 • محمدرضا داورپناه، رضا آدمیان صفحه 149
  هدف
  این مقاله در پی بررسی تاثیر توسعه یافتگی کشورها بر میزان همکاری علمی میان آن ها است.
  روش
  پژوهش با استفاده از روش های علم سنجی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مقالات هم تالیفی 20 کشور توسعه یافته و درحال توسعه نمایه شده در وبگاه علوم ISI در فاصله سال های 2005 و 2006 به همراه استنادهای آن ها در طول سال های 2005 تا 2010 می باشد. برای بررسی میزان رویت پذیری مقالات هم تالیفی شناسایی شده در دو سال پایه حجم نمونه ای متناسب انتخاب و طی یک دوره 6 ساله 2005 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد متوسط استناد به مقالات مشترک بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه 29/11، و متوسط استناد به مقالات هم تالیفی غیرمشترک کشورهای درحال توسعه 18/5 است. همچنین بین تعداد کشورهای همکاری کننده در مقالات حاصل از همکاری علمی و میزان استناد به آن ها رابطه مثبت وجود دارد. میزان همکاری علمی منطقه ای یا قاره ای در کشورهای توسعه یافته حدود سه برابر کشورهای درحال توسعه و میزان همکاری علمی درون قطبی در کشورهای توسعه یافته حدود یازده برابر کشورهای درحال توسعه است؛ اما بین میزان همکاری های ملی و فرامنطقه ای در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تفاوت چندانی مشاهده نشد. میزان استناد به مقالات هم تالیفی بین المللی بیش از 8/1 برابر میزان استناد به مقالات هم تالیفی ملی است. میانگین استناد به مقالات هم تالیفی کشورهای توسعه یافته حدود دو برابر کشورهای درحال توسعه است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که همکاری علمی کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته بر میزان رویت پذیری مقاله های آن ها تاثیر مثبت دارد؛ و تفاوت معنی داری بین الگوهای همکاری علمی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، رویت پذیری، موسسه اطلاعات علمی(ISI)، هم تالیفی
 • فریده عصاره، فرامرز سهیلی، عبدالحسین فرج پهلو، عبدالحمید معرف زاده صفحه 181
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان مرکزیت شبکه اجتماعی هم نویسندگی موجود در بین مجلات علم اطلاعات نمایه شده در پایگاهتامسون رویترز می باشد.
  روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه ای صورت گرفته است. جامعه پژوهش تمامی مجلات علم اطلاعات است که دارای ضریب تاثیرگذاری بالاتر از 6/0 می باشند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که گلنزل بالاترین مرکزیت رتبه، بینابینی، بردار ویژه و نزدیکی را در مجله علم سنجی دارد و نیکولاس بالاترین مرکزیت رتبه، بردار ویژه و مرکزیت بتا را در مجله علوم اطلاعات دارد. نتایج حاکی از آن است که به طور کلی شبکه اجتماعی هم نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات کم تراکممی باشد و از لحاظ سنجه های مرکزیت در مقایسه با سایر رشته های علمی در سطح پایین تری قرار دارد.
  کلیدواژگان: هم نویسندگی، شبکه هم نویسندگی، تحلیل شبکه اجتماعی، مرکزیت
 • نجلا حریری، سیده افروزه حسینی شکرایی صفحه 201
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های طرح های فراداده ای برای مدیریت منابع دیجیتالی تصویری، صوتی و ویدئویی و انتخاب طرحی مناسب انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل 10 طرح فراداده ای است که با انتخاب سه گروه منابع دیجیتالی و اجتماع بین طرح های مرتبط با آن ها استخراج شده اند.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی توصیفی است و طرح های فراداده ای با استفاده از سه سیاهه وارسی «عناصر داده ای براساس مولفه های انواع فراداده»، «عناصر داده ای هسته برای منابع دیجیتالی» و همچنین «مولفه های ذخیره سازی منابع دیجیتالی» مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها، استاندارد انتقال و رمزگذاری فراداده (METS) و فراداده برای نگهداری اشیاء دیجیتالی (PREMIS) بیشترین میزان تطابق را با مولفه های تعیین شده برای منابع دیجیتالی تصویری، صوتی و ویدئویی را دارند اما به منظور پوشش کامل استاندارد، نمی توانند به تنهایی و مستقل از سایر طرح های فراداده ای مرتبط با فراداده توصیفی و فنی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین یافته ها نشان داد که طرح فراداده ای واحدی برای سه گروه منابع دیجیتالی درنظر گرفته شده جهت برآورده نمودن کلیه ویژگی های تخصصی آن ها وجود ندارد. اما می توان از طرح فراداده ای مارک (MARC)، طرح فراداده ای هسته دوبلین (Dublin Core) و طرح فراداده ای توصیف شیء (MODS) بصورت عمومی و از فراداده رادیویی عمومی برای رسانه (PB Core) و از انجمن منبع دیداری هسته (VRA Core) برای آثار هنری تصویری استفاده نمود. همچنین جهت ذخیره سازی فراداده فنی برای منابع تصویری می توان از فراداده برای تصاویر در بستر XML(MIX)، برای منابع صوتی از طرح فراداده فنی برای منابع صوتی (Audio-MD) و برای منابع ویدئویی از طرح فراداده فنی برای منابع ویدئویی(Video-MD) استفاده کرد.
  کلیدواژگان: فراداده، طرح فراداده ای، منابع دیجیتال، پایگاه اطلاعاتی منبع
 • محمد رئوف حیدری فر، فرامرز سهیلی صفحه 223
  هدف
  برای فهم جریان جهانی اطلاعات نیاز هست تا با بینشی مبتنی بر جغرافیای سیاسی به تحلیل روندها و فرآیندهای اطلاعات بپردازیم. در این زمینه نیز لازم است تا از رهیافت سرزمین محوری عصر وستفالیا دور شده و به دیدگاهی نو که همان چند محوری است به مبحث اطلاعات و تاثیرات ژئوپلیتیکی آن بپردازیم. این بدین معناست که نمی توان همه چیز را در محدوده سرزمین قرار داده و از روش شناسی سرزمین محوری تبعیت نماییم.
  روش
  روش این پروژه توصیفی – تحلیلی بوده که کار جمع آوری مطالب آن از طریق مرور منابع می باشد. هدف این مقاله ارزیابی و کنکاش در ارتباط با چگونگی سرنوشت مرزها در آینده (آینده پژوهی) از طریق مطالعه تاثیر جریان اطلاعات بر آن هاست.
  یافته ها
  امروزه، مرزهای جغرافیایی و مجازی در مورد اطلاعات نسبت به گذشته نفوذ ناپذیر شده اند؛ مثلا با انجام یک کلیک و با روشن نمودن یک ویدئو و با استفاده از یک ماهواره، اطلاعات در مقیاس جهانی رد و بدل می شود. اما این مقاله درصدد آن است که بیان نماید، همه چیز از بین نرفته بلکه باید با بینشی درست که جغرافیای سیاسی آن را بیان می کند جریان اطلاعات را تحلیل نمود. صحیح است که فرض نماییم امروزه در جهانی زندگی می کنیم که به واسطه جریان آزاد و فراملی اطلاعات و افزایش آگاهی های اطلاعاتی ناشی از این جریان فشرده شده، ما را در یک دهکده جهانی قرار داده است اما همانطور که فرض اصلی مقاله نیز بیان می نماید سرزمین زدایی مربوط به اطلاعات، جریانی نسبی است؛ اگرچه نسبت به سایر موارد قویی تر می-باشد. یعنی اطلاعات نسبت به سایر پدیده ها و جریان های جهانی همانند شرکت های فراملی، سرمایه و غیره کمتر به سرزمین و مرز محدود می شود؛ برای درک معمای جغرافیای سیاسی اطلاعات، مسئله مقیاس موثر ومفید است.
  کلیدواژگان: جغرافیای سیاسی اطلاعات، جهانی شدن، سرزمین محوری، جهان محوری
 • سمیه قویدل، عباس گیلوری، فاطمه نوشین فرد صفحه 245
  موفقیت کتابخانه ها به عنوان یک نهاد اجتماعی، به استفاده کارآمد از منابع انسانی وابسته است. نوع نگرش و تفکر مثبت در کارکنان کتابخانه ها می تواند کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده را بهبود بخشد. هدف این پژوهش، بررسی میزان مثبت اندیشی در بین 218 کتابدار شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سطح شهر تهران است. روش پژوهش پیمایشی از نوع زمینه یابی است. با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و جدول تصادفی موکهرجی، 144 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که جامعه پژوهش را شکل داده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد 5 گزینه ای اینگرام و ویس نیکی است که از 30 پرسش تشکیل شده است. با استفاده از نرم افزارهای آماری Excel و SPSS داده های پژوهش تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین پاسخ ها در حوزه کارکرد مثبت روزانه 3.737، در موضوع خودارزیابی مثبت 3.833، در زمینه ارزیابی دیگران از خویش 3.965، در مبحث انتظارات مثبت از آینده 3.94 و در مولفه خوداعتمادی 3.555 بوده است. پاسخ ها بیشتر به گزینه های «اغلب» و «همیشه» گرایش داشته اند. به طور کلی، میزان «مثبت اندیشی» در بین کتابداران شاغل در کتابخانه های مورد بررسی بیش از 50 درصد است.
|
 • Mehri Parirokh, Mehdi Zahedi Nooghabi† Page 13
  Purpose
  Ferdowsi University of Mashhad has developed its institutional repository (SAED) for academic staff to storage and manage their scholarly information. However,there is no knowledge about the extent to which academics use such an integratedsystem and the problems they face in storage and retrieval of their publications. Theaim of this research is, therefore, to investigate the usage status and the problemsthat academics encounter in using SAED.
  Method
  Survey research and case study were selected for implementing the research. Data collection tool was a questionnaire developed by the researcher.
  Findings
  Findings reveal that using SAED was problematic for most academics. Most ofthem believe that data entry and modifying the information stored in SAED are theirbiggest problems. Lack of proper instructions are acknowledged as the main reasonsfor such problems. Recommendations are provided for the improvement of thisrepository.
  Keywords: Institutional repositories, Information management systems, Ferdowsi University of Mashhad, Usability testing
 • Ziba Lashkari, Ahmad Shabani †, Ali Siyadat Page 33
  Purpose

  The present Study aims at investigating the extent of application of the indicatorsof learning organizations at libraries of state universities in Isfahan and Kerman.

  Method

  The research method is a descriptive survey study. Research population consists of225 librarians of university libraries in Isfahan and Kerman and the sample wasestimated 134 using random stratified sampling method. The data was gatheredusing a researcher-made questionnaire.

  Findings

  The findings showed that the extent of the application of the indicators oflearning organizations at libraries of state universities in Isfahan and Kerman are atthe average level and there is no significant difference between the conditions ofapplication of such indicators in libraries of state universities in Isfahan and Kerman,but the application of these indicators at libraries of state universities in Kerman incomparison to Isfahan are better.

  Keywords: Isfahan Learning organization, Librarians, Kerman, University libraries
 • Mohammadamin Erfanmanesh* Page 53
  Purpose
  The current study aims to investigate the prevalence of information seekinganxiety among a group of Iranian postgraduate students at a research intensiveuniversity in Malaysia.
  Method
  Applying a stratified random sampling method, a sample comprised of 375students was drawn from a population of 850 students. The study subjects wererequired to fill up the Information Seeking Anxiety Scale (ISAS).
  Findings
  The results of the study revealed that while 96.5% of the students reported tohave experienced different levels of anxiety, the overall level was not severe.Additionally, based on the mean score for various sub-scales of the InformationSeeking Anxiety Scale (ISAS), “barriers associated with information resources” wasfound to be the most important source of information seeking anxiety amongpostgraduate students. Also, the results of the study revealed that postgraduatestudents reported to have experienced the lowest level of information seekinganxiety related to “barriers associated with computer and the Internet” sub-scale.
  Keywords: Information seeking anxiety, Information seeking process, Iranian students, Malaysian universities
 • Mohsen Nowkarizi*, Akram Zeynali † Page 73
  Purpose
  The purpose of this study was to evaluate the scientific output of the facultymembers of Ferdowsi University of Mashhad (FUM) on the Web of Science (WoS)in an 11-years period from 2000 to 2010 at national and international levels.
  Method
  The population of this research consisted of scientific productions by the faculty members of Ferdowsi University of Mashhad indexed in the Web of Science in fourareas of agriculture, basic sciences, engineering, and humanities (2038 documents)during 2000-2010. In this study, sampling was not carried out and all the productsby the faculty members were analyzed.
  Findings
  The results showed that FUM faculty members published around 1898documents in different formats from. The results also showed that, among others, thefaculty members of basic sciences, and especially of chemistry, were very active inpublishing and citing papers. The growth rate of production at FUM was good andthe most productions were done in 2010. The most level of collaboration of FUMfaculty members was in basic science, engineering, and agriculture areasrespectively. It was also found that variables such as place of graduation, and genderof faculty members had no impact on the scientific productions by them, but therewas a significant difference between the faculty member's scientific position andtheir scientific outputs. In general, FUM faculty member's scientific productions inthe Web of Science database were not acceptable.
  Discussion
  Albeit the trend of scientific production of FUM in the investigated period was growing, but it was not the same in all of areas. So the authorities of FUM have toprovide the conditions for the faculty members to have more stimulant and vigor topublish papers at international level, to improve the status of FUM.
  Keywords: Ferdowsi University of Mashhad, Faculty members, scientific production, ISI, Citation analysis
 • Fariba Nazari, Fariborz Khosravi, Fatemeh Nooshinfard Page 99
  Purpose
  This study aimed at determining the effective predictors on the acceptance and using of online databases by faculty members of Islamic Azad University in eightregions based on Roger's Diffusion of Innovation theory.
  Method
  The research method is an analytical survey and data were collected through a questionnaire. The sample included 351 faculty members who were selectedrandomly via stratified sampling procedure.
  Findings
  Data analysis was carried out through SPSS (version17). Results showed asignificant difference at the level (p<0.01) which existed between facultyperceptions of online database features of the items. 70% of the acceptance of onlinedatabases was affected by variables such as compatibility, complexity, testabilityand observability. Although attributes such as relative Advantage and compatibility,compared to other variables, were stronger regarding the acceptance of onlinedatabases.
  Keywords: Acceptance, Faculty Members, Islamic Azad University, Online Databases, Roger's Diffusion of Innovation Theory
 • Mahdieh Mirzabeigi *, Azam Sanatjoo †, Mohammd Hosien Dayyani‡ Page 119
  Purpose
  This study aimed to investigate the impact of cognitive style on documentrelevance judgment in document selection and evaluation process.
  Method
  This is an applied research conducted through a survey method. Humanities &social Science – Pure and engineering science Students of Ferdowsi University ofMashhad, Iran, were selected as samples for Riding’s cognitive style analysis inorder to distinguish two cognitive style groups (Holistic and Analytic).
  Findings
  The results of the research demonstrated that there were significant differences between the two cognitive style's grading of relevance judgment across the sixsimulated work tasks. Furthermore, although there was no significant differencebetween Humanities & social Science – Basic & engineering science samples inusing document elements, Holistic mostly used full text, while analytic ones usedtitles and abstracts in their relevance judgment. It is expected that the results of thestudy can help search engine and web designers enhance a user-personalizedinterface in order to support interactive information retrieval systems.
  Keywords: Analytic, Holistic, Document elements, Document evaluation, Relevance judgment
 • Alireza Hadadian, Mojtaba Kafashan, Yaser Aseman Doreh, Fatemeh Rezaii Zadeh, Hosnieh Ehsani Page 137
  Purpose
  Today, more than ever, the importance of client-orientation is being considered as the most important competitive advantage of organizations and its role in successand progress is emphasized. The aim of this paper is to investigate the clientorientedculture in libraries and to design a model for client loyalty in the CentralLibrary of Astan Qods.
  Method
  This is a descriptive survey study. The statistical population of the research iscomposed of Central Library of Astan Qods’ clients. The sample size estimated tobe 384. Data gathering tool was questionnaire and structural equation modeling(SEM) was used for the data analysis.
  Findings
  Findings show that in libraries the perceived quality affects satisfaction. Alsocommunications affects client loyalty. Moreover, client satisfaction affects loyalty,and satisfaction and perceived quality affects re-visit intention. Client loyalty leadsto prefer the Central library of Astan Qods brand name. Finally, the proposed modeleffectively explains the relationships between communications, brand preference,perceived quality, client satisfaction, and loyalty, and re-visit intention in Centrallibrary of Astan Qods.
  Keywords: Client satisfaction, perceived quality, brand preference, re, visit intention, libraries
 • Mohammad, Reza Davarpanah *, Reza Adamian† Page 149
  Purpose
  The main aim of this study was to investigate the impact of country development on scientific collaboration and visibility.
  Method
  Based on the purpose the study we used scientometric method as our research methodology. The statistical population of the research included co-authored articlesin the Science Citation Index Expanded (SCIE) indexed in ISI from 2005 to 2006,along with their citations during 2005-2010.
  Findings
  The results indicated that developing countries co-authored articles withdeveloped countries were cited at an average of 11.29 but developing countries coauthoredarticles with developed countries were cited at an average of 5.18. Also,there was a positive relation between the number of collaborating countries inarticles resulted from scientific collaboration and their citation rate. In investigatingthe significant differences among scientific collaboration patterns in developed anddeveloping countries, it was seen that the territorial or continental scientificcollaboration rate in developed countries is 3 times more than developing countriesand developed countries scientific collaboration with other developed countries was11 times more than developing countries scientific collaboration with otherdeveloping countries. This showed that researchers in developed countries ` had ahigh tendency to collaborate with their colleagues in developed countries, but therewas no relation between trans-territorial and national scientific collaboration indeveloped and developing countries. The average citation rate of international coauthorshiparticles was more than 1.8 times of the average citation rate of nationalco-authorship articles. The average citation rate of co-authored articles in developedcountries was 2 times more than of the average citation rate of co-authored articlesin developing countries. The results showed that international collaboration,especially collaboration with developed countries, increased the citation rate indeveloping countries articles; there were significant differences among scientificcollaboration patterns in developed and developing countries. It is recommendedthat the increase of international collaboration increases the international visibility ofthe articles.
  Keywords: Visibility, co, authorship, developing countries, Institute for Scientific Information, ISI
 • Faraideh Osareh*, Faramarz Soheili†, Abdolhosin Farajpahlo‡, Abdolhamid Moarefzadeh§ Page 181
  Purpose
  The present study aims to investigate the centrality measure in co-authorshipsocial networks in journals of information science indexed by Thompson Reutersdatabase.
  Method
  The present study was carried out using network analysis. The research population consisted of all information science journals which had the impact factors more than0.6.
  Findings
  The results showed that Gelnzen had the highest degree, betweeness, closeness and eigenvector centrality in the Sciencetometrics journal while Nicols had thehighest degree, eigenvector and Beta centrality in information science journal. Thefindings indicated that information science researcher's co-authorship social networkgenerally had a low density and a low centrality measure compared to other scientific fields.
  Keywords: Co, authorship, Co, authorship network, social network analyses, centrality
 • Nadjla Hariri*, Seyedeh Afrouz Hosseini Shokraei† Page 201
  Purpose
  This research is implemented regarding the examination of metadata schemaparameters in digital recourses and identifying an appropriate method. Thepopulation consists of 10 metadata schema.
  Method
  This pattern was extracted by choosing three digital recourses and assemblage of related templates. This research was implemented by descriptive survey method. We examined the similarity of metadata schema to digital resources storage componentsthrough a checklist.
  Results
  Findings show that METS and PREMIS are the most compatible standards forstorage and retrieval of images, audio and video digital resources. Also there is nounique metadata for all types of digital resources. Regarding to cover the specialfeatures of resources. But we can use MARC, Dublin core and MODS in generaland PB Core for media and VRA Core for visual art. Also we can use MIX forimage resources, technical metadata for audio (Audio-MD) for sound resources,technical metadata for video (Video-MD) for video resources and technical metadatafor text.
  Keywords: Metadata, Metadata schemas, digital resources, digital resource database
 • Mohammad Raof Haidarifar, Faramarz Soheili Page 223
  Introduction
  For the understanding of the geopolitics of Information, we need to use ageographical approach in the flows and processes of information. In this way, it isnecessary that put the Westphalian territorialism away and equipped by newapproach called polycentrism to information and its geopolitics. It does not meanthat we cannot analyze everything according to territorial walls and territorialmethods any more. The article also aims to analyze and study the future of bordersunder the effects of information processes on them.
  Method
  The methodology used in the article is descriptive and analytical one and its data and information were gathered by reviewing of literature.
  Finding
  These walls, i.e., geographical and virtual boundaries have been more porous, and with a click or turning on a video or by using a satellite, information flows globally.This article is seeking to articulate that all does not diminish but, with a PoliticalGeographical Point of view which is a proper view, information should be analyzed.The assumption of the article is that de- territorialization about information is apartial process while it is accomplished stronger than other flows and cases. Itmeans that information comparing to other global phenomena and processes, likeglobal firms, capital and etc. does not consider territory and border. Forunderstanding of the dilemma of Geopolitics of Information, scale is useful inparticular.
  Keywords: Geopolitics of Information, Territorialism, Globalism
 • Somayeh Ghavidel*, Abbas Gilvari†, Fatemeh Nooshinfard‡ Page 245
  Introduction
  This Making use of training programs such as "positive thinking" and"increasing positive automatic thought" could be an important part of an overallcontinuous program to improve employee's efficiency in libraries as well asinformation centers. In this research, positive thinking skills are examined amongthe librarians working in the central university libraries affiliated to Iran’s Ministryof Science, Research and Technology (MSRT) in city of Tehran.
  Method
  The population of this research included 218 employees librarians who worked in 13 central libraries of universities affiliated to MSRT in Tehran city, regardless oftheir academic backgrounds. Because of the large number of the populationmembers, the research used the random stratified sampling and random digits tableto select 144 librarian as the sample. We used Ingram's and Wisnicki's 5-factorquestionnaire with 30 items as the data gathering tool. The research method isdescriptive field experiment. Initially, data gathered and classified using descriptivestatistical methods. The analysis was performed using inferential statistical methodsand Microsoft Excel and SPSS as software tools,. In addition, factor analysis methodas well as regression were applied to examine the research hypothesis.
  Results
  Results show that the average of response values to the first question was 37/3, 83/3, 96/3, 94/3, 55/3 for positive daily function, positive self-evaluation, othersevaluation of self, positive future expectations and self-confidence respectively. Thetendency in the responses was towards the option of "often" and "always". Since theparametric average test shows that statistics of the test has a degree of freedom as143 and significance level of 0.00 and the significance level of non-parametricbinominal test, which is 0/00, it was found that the tendency of respondents istoward "often" and "always". Therefore, the research hypothesis is verified.
  Keywords: Positive thinking, positive automatic thoughts, university library, central libraries