فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 38، زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/03/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شهین نارویی، امیررضا صادقی فر، عالیا آیت اللهی موسوی، علیرضا سعید صفحات 1-6
  پیش
  زمینه
  تشخیص سندروم کانال مچی با معاینات بالینی و تایید تشخیص با یافته های الکترودیاگنوستیک انجام می شود. سونوگرافی نیز یک روش غیرتهاجمی برای تشخیص این بیماری می باشد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط سونوگرافی و مطالعات الکترودیاگنوز در تشخیص این سندروم بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه آینده نگر 76 دست کاندید عمل جراحی سندروم کانال مچی ایدیوپاتیک (گروه مطالعه) و 80 دست سالم (گروه شاهد) در یک مرکز درمانی کرمان مقایسه شدند. سطح مقطع عصب با سونوگرافی مدیان تعیین و تست های الکترودیاگنوستیک و نمره «داش» (DASH) در گروه مطالعه قبل از عمل و 6 ماه پس از عمل انجام شد. در گروه شاهد نیز مقطع عصب با سونوگرافی تعیین گردید. ارتباط یافته های سونوگرافی با تست های الکترودیاگنوز و نمره «داش» در بیماران بررسی و با گروه شاهد مقایسه شدند.
  یافته ها
  بین اندازه عصب مدیان در سونوگرافی در دو گروه (0001/0=p)؛ و بین نمره «داش» در گروه بیمار قبل از جراحی و آخرین پیگیری (001/0=p) تفاوت معنی دار وجود داشت. سونوگرافی در تشخیص سندروم کانال مچی 95% حساسیت داشت و 93% اختصاصی بود. بین یافته های سونوگرافی و شدت بیماری در مطالعات الکترودیاگنوستیک همبستگی ضعیف وجود داشت (01/0=p و 38/0=r). بین سطح مقطع عصب و یا شدت بیماری در مطالعات الکترودیاگنوز با نمره «داش» قبل و بعد از عمل ارتباط معنی دار مشاهده نشد (05/0≤p).
  نتیجه گیری
  سونوگرافی وسیله تشخیصی مناسب در سندروم کانال مچی می باشد، ولی بین میزان سطح مقطع عصب و یافته های الکترودیاگنوز با نمره عملکرد رابطه وجود ندارد. در این مورد که آیا سونوگرافی می تواند جایگزین مطالعات الکترودیاگنوز باشد، تحقیقات بیشتری لازم است.
  کلیدواژگان: سندروم کانال مچی، الکترودیاگنوز، اولتراسونوگرافی
 • کامران مظفریان، محمد جواد فراهانی صفحات 7-11
  پیش
  زمینه
  اگاهی نسبت به سندروم های فشاری سمت اولنار کم است و معمولا نادیده گرفته می شوند. طول زائده و واریانس اولنا در بروز این سندروم ها بی تاثیر نیست. باتوجه به اینکه اطلاعات مرتبط با این عوامل در جمعیت ایران کم است؛ این مطالعه به منظور سنجش طول زائده اولنا و واریانس اولنا در بالغین سالم انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آینده نگر طول زائده و واریانس اولنا در نمای رخ مچ دست 140 مراجعه کننده (100مرد و 40 زن) با میانگین سنی 33سال (45-18 سال) در یک مرکز درمانی شیراز بررسی شدند. به منظور اندازه گیری طول نسبی زائده اولنا از اندکس نسبت زائده اولنا به استخوان کاپیتیت (styloid-capitate ratio)، و برای ارزیابی پتانسیل ایجاد تاثیر فشاری از اندکس زائده استیلوئید اولنار (Ulnar styloid process index) استفاده شد. داوطلبین از نظر فشرده شدن انتهای مچ توسط زائده اولنا با دو تست فشاری معاینه شدند.
  یافته ها
  میانگین طول زائده اولنا 45/1±38/5، میانگین نسبت زائده اولنا به استخوان کاپیتیت 06/0±24/0، میانگین اندکس زائده استیلوئید اولنا 11/0±34/0 بود. میانگین طول زائده اولنا در 71/40% کلیشه ها و اندکس زائده استیلوئید اولنا در 42/56% بیش از میانگین بودند. واریانس اولنا در 3/19% خنثی (23% مرد، 10% زن)، 1/12% مثبت (11% مرد، 15% زن) و 6/68% منفی (66% مرد، 75% زن) بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد اندازه طول زائده بلند اولنا با داشتن نسبت زائده اولنا به استخوان کاپیتیت بیشتر از 06/0± 24/0 یا بیش از 6 میلی متر، می تواند عامل مهم درد سمت اولنار در جمعیت ما باشد.
  کلیدواژگان: اولنا، مچ دست، درد
 • رضا شهریار کامرانی، سید حسین شفیعی، خانم لیدا شفیعیان صفحات 12-17
  پیش
  زمینه
  انکندروم شایع ترین تومور خوش خیم استخوانی دست است که با تظاهرات متفاوتی مانند تورم، درد، بدشکلی و شکستگی ظاهر می شود. درمان های جراحی متفاوتی برای این تومور گزارش شده که به منظور جلوگیری از شکستگی و پیشرفت بدشکلی بوده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی نتایج درمان بیماران انکندروم با روش کورتاژ به تنهایی بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی، 17 بیمار با میانگین سنی 32سال که طی 6 سال با تشخیص انکندروم دست در یک مرکز درمانی تهران جراحی شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی بیماران با روش خارج کردن تومور بدون پرکردن حفره حاصل درمان شدند. بیماران از نظر دامنه حرکت، قدرت مچ دست و طبقه بندی پرتونگاری «توردی» (Tordai) بررسی شدند.
  یافته ها
  در پیگیری 2/15 ماهه (88-12 ماه) در هیچ موردی عود تومور دیده نشد و تمامی بیماران دامنه حرکت انگشت قبل از عمل را بدست آوردند.
  نتیجه گیری
  جراحی انکندروم دست با کورتاژ تنها و بدون پرکردن حفره حاصل، نتایج رضایت بخشی از نظر احتمال عود و قدرت حرکت انگشتان بدست خواهد آورد.
  کلیدواژگان: کندروما، کورتاژ، دست
 • امیر سالاری، صادق صابری، رامین اسپندار، محمود معتمدی صفحات 18-24
  پیش
  زمینه
  هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج شکستگی کالکانئوس به روش جااندازی باز با تثبیت داخلی و توصیف عوارض و مشکلات پس از جراحی بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه شبه تجربی، 20 بیمار با میانگین سنی 5/35 سال (69-15 سال) با شکستگی داخل مفصلی کالکانئوس درجه دو و سه طی 5 سال در یک مرکز درمانی تهران تحت عمل جراحی با روش جااندازی باز با تثبیت داخلی قرار گرفتند. مشخصات بیماران و زوایای «بوهلر» و «گیسان» قبل و بعد از عمل اندازه گیری و با روش های آماری مقایسه شدند.
  یافته ها
  بین زوایای «بوهلر» و «گیسان» قبل و بعد از جراحی تفاوت معنی داری وجود داشت (000/0p=) و جراحی باز همراه با تثبیت داخلی به میزان زیادی بر اصلاح این زوایا تاثیر گذاشت. بررسی بیماران با «سیستم امتیازدهی انجمن پا و مچ پای امریکا» (AOFAS) و «مقیاس عملکرد پا» (FFI) در یک پیگیری 6-4 ماهه نشان داد 80% بیماران نتایج عالی و خوب و20% نتیجه متوسط کسب کردند. به طورکلی 7 بیمار دچار عوارض پس از جراحی شدند که با موفقیت کنترل شد.
  نتیجه گیری
  نتایج درمان شکستگی کالکانئوس با استفاده از جراحی جااندازی باز با تثبیت داخلی، اثر مثبت داشت و با مطالعات قبلی همسو بود.
  کلیدواژگان: کالکانئوس، تثبیت شکستگی داخلی، نتیجه درمان
 • علیرضا رحیم نیا، پیمان میرشاهولد، دکترحسین سلیمانلو صفحات 25-32
  پیش
  زمینه
  تاکنون روش های مختلفی برای اصلاح اختلاف طول اندام معرفی شده است که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج افزایش طول فمور با استفاده همزمان از میله داخل کانال استخوان و ثابت کننده خارجی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی آینده نگر، 12 بیمار دچار اختلاف طول فمور به دلیل شکستگی قبلی شرکت داده شدند. ابتدا میله داخل کانال و پس از استئوتومی فمور، ثابت کننده خارجی جاگذاری شد. پس از رسیدن به طول موردنظر، ثابت کننده خارجی خارج گردید و پیچ ها یا میله داخل کانال انتهایی جاگذاری شدند. در پیگیری 2 ساله، میزان افزایش طول و میزان بروز عوارض بررسی گردید.
  یافته ها
  میانگین افزایش طول استخوان 2/4 سانتی متر (6-3 سانتی متر) بود. هشت بیمار دچار عفونت سطحی محل پین و یک بیمار دچار استئومیلیت شدند. موردی از جوش نخوردگی، تاخیر در جوش خوردن، بدجوش خوردن و شکستگی دیده نشد. بین افزایش مدت استفاده از ثابت کننده خارجی و بروز عفونت سطحی محل پین همبستگی معنادار وجود داشت (821/0=r، 0/001=p).
  نتیجه گیری
  استفاده همزمان از میله داخل کانال و ثابت کننده خارجی برای افزایش طول استخوان فمور باعث کوتاه تر شدن مدت استفاده از ثابت کننده خارجی و در نتیجه افزایش پذیرش و راحتی بیمار و کاهش میزان عوارضی مانند شکستگی و انحراف محوری می گردد.
  کلیدواژگان: افزایش طول استخوان، فمور، ثابت کننده خارجی
 • محسن مردانی کیوی، محمود کریمی مبارکه، کامران اسدی، کیوان هاشمی مطلق، خشایار صاحب اختیاری صفحات 33-38
  پیش
  زمینه
  سیستم های غیرسیمانی در تعویض مفصل ران جایگزین مناسب شیوه های سیمانی در بیماران جوان تر می باشد، اما در مورد مسن ترها اختلاف نظر وجود دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی نتایج عملکرد و عوارض دو شیوه سیمانی و غیرسیمانی در سالمندان بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی- مقطعی، بیماران سنین بالای 65 سال که طی سه سال به علت شکستگی گردن فمور یا استئوآرتریت مفصل ران جهت تعویض کامل مفصل در سه مرکز درمانی بستری شده بودند، بررسی شدند. برای سنجش پیامد عملکرد از «نمره لگن هریس» استفاده شد. بیماران از نظر بروز عوارض زودرس (ترومبوفلبیت اندام تحتانی، دررفتگی، هماتوم وعفونت) و دیررس (شل شدگی آسپتیک، دررفتگی، و عمل مجدد) ارزیابی شدند.
  یافته ها
  از 209 بیمار واجد شرایط 96 بیمار (9/45%) به روش سیمانی و 113 بیمار (54%) به روش غیرسیمانی جراحی شدند. مدت زمان پیگیری 5 سال و 2 ماه (82-51 ماه) بود. در مجموع 8 بیمار (8/3%) عوارض زودرس داشتند که 5 بیمار در گروه سیمانی و 3 بیمار در غیرسیمانی بودند. در 2 مورد عارضه دیررس (شل شدگی در گروه سیمانی و دررفتگی برای غیرسیمانی) مشاهده شد. در پیگیری نهایی «نمره لگن هریس» در گروه سیمانی و غیرسیمانی به ترتیب 71/41±01/84 و 02/5±85 بود (05/0≤p).
  نتیجه گیری
  در بیماران سنین بالای 65 سال، تعویض مفصل ران غیرسیمانی می تواند نتایج عملکردی رضایت بخش در حد روش تعویض مفصل سیمانی داشته باشد.
  کلیدواژگان: آرتروپلاستی، تعویض مفصل ران، سالمند، پیامد درمان
 • محسن مردانی کیوی، سید مرتضی کاظمی، کیوان هاشمی مطلق، خشایار صاحب اختیاری صفحات 39-42
  تومور براون یک ضایعه استئولیتیک ناشی از افزایش تولید هورمون پاراتیروئید می باشد. در این گزارش به توصیف یک مرد 20 ساله با علایم ضعف بسیار شدید عضلانی و شکستگی های شانه و مفصل ران می پردازیم که تومور براون متعدد در بیشتر استخوان های وی مشاهده شد.
  کلیدواژگان: هیپرتیروئیدی، جذب استخوان، بالغ
 • علیرضا سعید، فاطمه عرب نژاد، عالیا آیت اللهی موسوی صفحات 43-52
  تورنیکه وسیله ای است که به کمک آن جلوی ورود و خروج خون به اندام گرفته می شود. استفاده از آن در اعمال جراحی به سال 200 قبل از میلاد، یعنی امپراطوری رومی ها برمی گردد. این روش در آن زمان مخصوصا در قطع اندام مورد توجه قرار گرفته بود. انواع تورنیکه در طول تاریخ مورد استفاده جراحان قرار گرفته اند و مرتبا تغییراتی در طراحی آن داده شده است. حتی اگر امروزه استفاده از تورنیکه در جراحی های ارتوپدی، عروق و پلاستیک متداول نباشد، می توان آن را امری بسیار شایع دانست و این امر کمک بسیار زیادی به جراحان کرده است. تورنیکه بدون عوارض و خطر نیست و جراح بایستی از این عوارض و روش استفاده از آن آگاهی کامل داشته باشد. در این مقاله به تورنیکه بادی، موارد استفاده و عوارض آن پرداخته شد.
  کلیدواژگان: تورنیکه، اندام انتهایی، عوارض
|
 • Dr. Shahin Narooyi, Dr. Amirreza Sadeghifar, Dr. Alia Ayatollahi Moussavi, Dr. Alireza Saied Pages 1-6
  Background
  Diagnosis of carpal tunnel syndrome is based on clinical findings and these findings are used to confirm the diagnosis. Sonography is also a noninvasive method for diagnosis of carpal tunnel syndrome. The purpose of this study was to investigate the role of sonography and electrodiagnostic studies in diagnosis of this syndrome.
  Methods
  In a prospective study، 76 hands with diagnosis of carpal tunnel syndrome (study group) were compared with 80 hands (control group) in a training hospital in Kerman-Iran. In both groups the diameter of median nerve was measured by sonography and electrodiagnostic studies were performed only on the study group. The study group، post surgery، was followed up for 6 months and the DASH preoperative functional scoring was compared with post operative scores.
  Results
  The difference between the diameters of the median nerve measured by sonography (p=. 0001); and also the difference between before and after-operation Dash Score in the patient group (p=. 001) were statistically significant. Sonography was 95% sensitive and 93% specific for the diagnosis of carpal tunnel syndrome. A weak correlation was found between the severity of the disease in electrodiagnostic studies and sonography (p<. 01، r=. 38). No correlation was proved between the sonographic or electrodiagnostic findings and Dash score before and after the operation (p≥. 05).
  Conclusion
  sonography might be a suitable module for the diagnosis of carpal tunnel syndrome، but there were no correlation between its findings or electrodiagnostic findings and functional scores. Whether or not sonography could be substitute for electerodiagnostic tests، will need further investigation.
  Keywords: Carpal tunnel syndrome, Electrodiagnosis, Ultrasonography
 • Dr. Kamaran Mozafarian, Dr. Mohammad Javad Farahani Pages 7-11
  Background
  General information about the ulnar impaction syndrome is scarty and often neglected. The ulnar styloid process and ulnar variance have important roles in this syndrome. The statistical data related to these factors is not enough in Iranian literature. This study measured ulnar styloid length and ulnar variance in a group of healthy adults.
  Methods
  In a prospective study، the ulnar styloid length and ulnar variance were measured on the posteroanterior view on 140 of wrist radiographs in a training hospital in Shiraz-Iran. The relative length of the ulnar styloid process and the ulnar impaction potential were assessed with the styloid-capitate ratio (SCR) and ulnar styloid process index (USPI)، respectively. Clinical examination of the wrists for ulnar impaction was also done.
  Results
  The mean ulnar styloid length was 5. 38±1. 45 mm. The average styloid-capitate ratio (SCR) was. 24±. 06 and the average of ulnar styloid process index (USPI) was. 34±. 11. 40. 71% of the radiographic views in SCR، and 56. 42% in USPI were more than average. The ulnar variance showed 19. 3% neutral (23% male، 10% female)، 12. 1% positive (11% male، 15% female) and 68. 6% negative (66% male، 75% female) measurements.
  Conclusion
  It seems a long ulnar styloid process with SCR>. 24±. 06 or an overall styloid length greater than 6 mm is one of the most important cause of pain in ulnar sided wrist pain in our population.
  Keywords: Ulna, Wrist, Pain
 • Dr. Reza Shahriar Kamrani, Dr. Seyyed Hossein Shafiei, Lida Shafieian Pages 12-17
  Background
  Enchondroma is the most common benign bone tumor in hand، which can be seen in various manifestations such as swelling، pain، deformity and pathologic fracture. Different surgical treatments were reported for enchondroma to prevent the progressive deformity and pathological fractures. The purpose of this study was to investigate the result of treatment of enchondroma of hand with curettage alone.
  Methods
  In a cross sectional study، 17 patients with average age of 32 years with enchondroma of hand who were operated in a 6-year period in a training hospital in Tehran-Iran were evaluated. The patients received the treatment of tumor removal without filling the resultant defect. The cases were evaluated for range of motion، grip power and radiographic Tordai classification.
  Results
  In a 15. 2 month (12-88 months) follow-up no recurrence was observed and all of the patients re-gained their previous finger range of motion.
  Conclusion
  Treatment of enchondroma of hand with curettage alone، without filling the defect would result in satisfactory outcome with low recurrence rate and good restoration of power and function.
  Keywords: Chondroma, Curettage, Hand
 • Dr. Amir Salari, Dr. Sadegh Saberi, Dr. Ramin Spandar, Dr. Mahmood Motamedi Pages 18-24
  Background
  The objective of this study was to evaluate the results of our experience in open reduction and internal fixation of fractures of calcaneus.
  Methods
  In a quasi experimental study، 20 patients with mean age of 35. 5 years (15-69 years) with calcaneus fracture - grade II and III- underwent surgery with open reduction and fixation in a 5-year period in a training hospital in Tehran-Iran. The patients'' profile، Bohler and Gysan angles before and after surgery were measured and statistically analyzed.
  Results
  Post surgery Bohler and Gysan angles showed significant improvement (p=. 000). Open surgery with internal fixation contributed to improving the angles. The questionnaire with a 4-6 months follow-up showed that the average American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) score and Food Function Index (FFI) score was good or excellent in 80% and fair in 20%. Overall، 7 patients had complications after surgery، which were controlled successfully painted patients have had good results after surgery.
  Conclusion
  The results of calcaneus fractures treated with open reduction internal fixation surgery have a positive effect and are in line with previous studies.
  Keywords: Calcaneus, Fracture fixation, internal, Treatment outcome
 • Dr. Alireza Rahimnia, Dr. Peyman Mirshahvalad, Dr. Hossein Soleymanloo Pages 25-32
  Background
  There are various methods to correct leg length discrepancy (LLD)، each with their own specific problems and complications. We would like to report the results of lengthening over an intramedullary nail.
  Methods
  In a prospective study، twelve patients who had LLD from previous femoral fractures underwent lengthening with Wagner external fixator over intramedullary nail in a training hospital in Tehran-Iran. The intramedullary nails were locked with screws after the projected length was achieved and external fixator was removed. The outcome of treatment and the complications were evaluated in a 2-year follow-up.
  Results
  The average achieved lengthening was 4. 2 cm (3-6 cm). Eight patients developed pin track infection، one case had osteomyelitis. All the cases united، with no malunion of fracture. The increased duration of external fixation remaining on the limb was closely related to the occurrence of pin track infection (r=. 821، p=. 001).
  Conclusion
  Femoral lengthening over a nail decreases the duration of external fixator usage، improves patient’s comfort and compliance and avoids axial deviation and fracture of regenerate bone.
  Keywords: Bone Lengthening, Femur, External fixators
 • Dr. Mohsen Mardani-Kivi, Dr. Mahmood Karimi Mobarakeh, Dr. Kamran Asadi, Dr. Keyvan Hashemi Motlagh, Dr. Khashayar Saheb Ekhtiari Pages 33-38
  Background
  Cementless total hip replacement is an accepted alternative to total hip replacement with cement in younger patients، but it remains controversial for elderly patients. This study evaluated the functional results and complications of cemented and cementless methods in old patients.
  Methods
  In this cross-sectional study، all the patients aged 65 years or older who had been hospitalized for total replacement of hip joint because of femoral neck fracture or osteoarthritis of hip were studied during a 3-year period in three educational hospitals in Iran. «Harris hip score» was used to assess the functional consequences. The early complications -thrombophlebitis of lower limbs، dislocation، hematoma and infection - and late complications - aseptic loosening، dislocation، and reoperation، were documented.
  Results
  209 eligible patients، including 96 (45. 9%) cemented and 113 (54%) cementless were studied. Patients were followed for a mean period of 5 years and 2 months (51-82 months). The overall rate of early complication was 8 cases (3. 8%): five in the cemented and three in cementless group، respectively. Late complications were seen in two cases -one loosening in cemented group and one dislocation in cementless group. The final Harris hip score at the final follow-up was 84. 01±4. 71 in cemented and 85±5. 02 in the cementless groups (p≥. 05).
  Conclusion
  Cementless hip replacement can have a satisfactory functional result like cemented hip replacement procedure in the elderly patients over 65 years of age.
  Keywords: Arthroplasty, Replacement, hip, Aged, Treatment Outcome
 • Dr. Mohsen Mardani-Kivi, Dr. Seyyed Morteza Kazemi, Dr. Keyvan Hashemi Motlagh, Dr. Khashayar Saheb Ekhtiari Pages 39-42
  Brown tumor is an osteolytic lesion caused by excessive production of parathyroid hormone. We present a 20 year old man with symptoms of severe muscle weakness and multiple fractures of shoulder and hip that the Brown tumor was observed in most of his bones
 • Dr. Alireza Saied, Fatemeh Arabnejad, Dr. Alia Ayatollahi Moussavi Pages 43-52
  Tourniquet is a device that prevents blood entrance and exit from a limb. Its use goes back to 200 years BC- the Roman emperors’ era - and has been utilized especially in amputations. During the history، several types of tourniquets have been used by surgeons and its design has changed regularly. Nowadays tourniquet is used very often in orthopaedic، vascular and plastic surgery. Although its usage is not routine، but it is a great help to the surgeon. Tourniquet، like other techniques has risks and side effects and the surgeons have to be aware of them as well as its proper use. This article mainly deals with pneumatic tourniquet، its usage and complications.
  Keywords: Tourniquets, Extremities, Complications