فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علیرضا بوالخیر، بیژن خادمی، مجتبی حبیب آگهی، عباس قادری، احمد حسینی، منصوره جابری پور صفحات 167-180
  زمینه
  سلول های Treg قوی ترین منع کننده ی ایمنی ضدتورمورال هستند و بیان CTLA-4 برای عملکرد سلول های تنظیم گرT FOXP3+ طبیعی مادام که این ملکول را بیان می کنند، ضروری می باشد. اینترلوکین 10 نیز به عنوان یک عامل منع کننده ی ایمنی، در عرضه آنتی ژن به صورت موثر عمل کرده و فعالیت سلول هایT اختصاصی تومورال را با مانع یا محدودیت توام می کند. هدف ازاین بررسی مقایسه بیان و کمیت بیان ژن های FOXP3 و CTLA-4 و اینترلوکین 10 میان بیماران با تهاجم موضعی سرطان حنجره و بیماران بدون تهاجم موضعی و نیز میان بیماران با درگیری غدد لنفاوی است.
  مواد و روش ها
  بیان و کمیت بیان ژن های FOXP3، CTLA-4 و اینترلوکین 10 در نمونه های بافتی 59 بیمار با سرطان حنجره که 8 نفر از آنها متاستاز منطقه ای داشتند و 31 نمونه از غدد لنفاوی آنها به روش Real-Time PCRاندازه گیری شد.
  یافته ها
  با مقایسه بیان و کمیت بیان ژن های FOXP3، CTLA-4 و اینترلوکین 10 میان بیماران با تهاجم موضعی سرطان حنجره و بیماران بدون تهاجم موضعی و نیز میان بیماران با درگیری غدد لنفاوی در مقایسه با بیماران فاقد درگیری غدد لنفاوی تفاوت چشمگیری مشاهده نگردید (05/0P>). همچنین همبستگی چشمگیر آماری میان بیان این ژن ها و مراحل گوناگون تومور و درجه تمایز تومور یافت نشد (05/0P>).
  نتیجه گیری
  سطح بیان ژن های FOXP3، CTLA-4 و اینترلوکین 10 در ریز محیط تومورهای حنجره با میزان تهاجم موضعی و با درگیری غدد لنفاوی در این بیماران ارتباط چشمگیری ندارد.
  کلیدواژگان: سرطان حنجره، FOXP3، CTLA، 4، اینترلوکین 10
 • صمد اکبرزاده، محمدرضا کلانترهرمزی، صغری قاسمی، الهه شبانکاره، نیایش کشوری، نیلوفر معتمد، مجتبی جعفری، علی موحد، پرویز بزی، نرگس عبیدی صفحات 181-188
  زمینه
  سندرم تخمدان پلی کیستیک از بیماری های شایع غدد اندوکرین است که 5 تا 10 درصد از زنان سنین باروری را درگیر می کند. این سندرم با اختلالاتی از جمله دیابت نوع 2، اختلالات چربی خون و چاقی همراه می باشد. پروگرانولین و ریلکسین آدیپوکاین هایی هستند که در متابولیسم کربوهیدرات ها و لیپیدها دخالت دارند. اطلاعاتی از سطح پلاسمایی این فاکتورها در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک با نمایه توده بدنی نرمال وجود ندارد که بر این اساس، مطالعه مذکور طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه کنونی از نوع توصیفی می باشد که طی آن تعداد 39 زن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک با نمایه توده بدنی کمتر از 25 بر اساس معیار روتردام به عنوان گروه بیمار و 38 زن سالم نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. غلظت های پروگرانولین و ریلکسین پلاسما توسط تکنیک الایزا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  غلظت های پلاسمایی پروگرانولین و ریلکسین و بعضی از پارامترهای بیوشیمیایی در گروه بیمار در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت ولی افزایش معنی داری در میزان VLDL، تری گلیسیرید (046/0=P)، انسولین (016/0=P)، HOMA-IR (015/0=P)، تستوسترون (01/0=P) و دهیدرواپی اندروسترون سولفات (034/0=P) در گروه بیمار نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه میزان پلاسمایی پروگرانولین و ریلکسین در گروه بیمار نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت. شاید بتوان چنین استنباط کرد که نمایه توده بدنی نرمال کمتر از 25 و قندخون ناشتای کمتر از 110، سطح پلاسمایی پروگرانولین و ریلکسین در افراد سندرم تخمدان پلی کیستیک را تغییر نمی دهد. از سوی دیگر تغییرات تستوسترون، انسولین، دهیدرواپی اندروسترون سولفات و HOMA-IR بهترمی توانند پیشگویی کننده ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و دیابت ناشی از آن باشند.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، پروگرانولین، ریلکسین، نمایه توده بدنی
 • سمانه استادمحمدی، محمد حسن شیرازی، جلیل فلاح مهرآبادی، محمدرضا پورمند، فائزه حمیدیه، هدروشا ملاآقامیرزایی، داود افشار صفحات 189-197
  زمینه
  اشریشیا کلی یوروپاتوژن، شایع ترین پاتوژن جدا شده از مجاری ادراری محسوب می شود، که اغلب از فلور روده ای خود فرد منشا می گیرد. عفونت مجاری ادراری، یکی از بیماری های شایع عفونی در انسان است. از آنجایی که، مرحله اتصال در کلونیزاسیون باکتری نقش مهمی دارد و سپس عفونت ایجاد می گردد، یکی از راه کارهای مهم مهار عفونت، مهار اتصال باکتری می باشد. به دلیل اینکه، پروتئین fimH به‎عنوان ادهسین عمل می نماید، برای تهیه واکسن کاندیدی مناسب می باشد.
  مواد و روش ها
  ابتدا استخراج DNA ژنومیک باکتری اشریشیا کلی سویهATCC 35218 انجام شد. پس از طراحی پرایمر برای ژن fimH، واکنش PCR، ابتدا با آنزیم Taq DNA Polymerase و سپس با آنزیمpfu DNA Polymerase صورت گرفت. از پلاسمید (SK-)pBluescript، برای کلون محصول PCR استفاده شد. با استفاده از نرم افزار ClustalW و MEGA4 توالی به دست آمده با توالی ژنی موجود با تک ژن همترازگردید و تنوع ژنی آن بررسی گردید.
  یافته ها
  پس از توالی یابی ژن fimH کلون شده، با استفاده از نرم افزار ClustalW و MEGA4 نتیجه این سکانس با توالی سویه‎های اشریشیا کلی واجد ژن fimH موجود در بانک ژن همتراز شدند و بر اساس این همترازی، ناحیه N ترمینال در سطح پروتئین و DNA حفاظت شده می باشد.
  نتیجه گیری
  ناحیه ی N ترمینال ژن fimH در بین سویه های بالینی یک توالی حفاظت شده است و می توان از آن برای طراحی واکسن علیه عفونت ادراری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی یوروپاتوژن، پیلی تیپ I، ژن fimH، کلونینگ
 • فاطمه تقی زاده مرتضایی، سپیده میرج، گل اندام بنی طالبی، مرتضی هاشم زاده چالشتری، فرامرز صدق آذر، مریم حاج هاشمی صفحات 198-206
  زمینه
  لیومیوم رحمی، که اغلب فیبروم نامیده می شود، در حال حاضر شایع ترین تومورهای خوش خیم دستگاه تناسلی وابسته به استروژن می باشند. تقریبا یک چهارم از زنان در سن باروری مبتلا به این تومور خوش خیم می شوند. این تومورها شایع ترین علت هیسترکتومی و جراحی زنان محسوب می شوند و به طور جدی، بر سلامت جامعه زنان اثر گذارند. هدف این مطالعه، بررسی پلی مورفیسم ژن گیرنده استروژن آلفا (ERα) در نوکلئوتیدها A/G351- ERαو T/C397- ERαو ارتباط آن با لیومیوم رحمی در زنان استان چهارمحال و بختیاری است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، 156 زن مبتلا به لیومیوم و 151 زن سالم مورد مطالعه قرار گرفتند و توزیع ژنوتیپی و اللی دو پلی مورفیسم A/G351- ERαو T/C397- ERαدر ژن گیرنده استروژن آلفا با تکنیک PCR- RFLP مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با نرم افزار SPSS ویرایش 17 و آزمون 2 تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتیپی و اللی در ناحیه 351- و 397- ژن ERα در گروه بیمار و کنترل با هم مقایسه شدند که از نظر آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه بیمار و کنترل وجود نداشت (05/0)
  کلیدواژگان: گیرنده استروژن آلفا، لیومیوم، پلی مورفیسم، استروژن
 • فرزانه دهقانی، عبدالرحمان دزفولیان، محمدرضا پنجه شاهین صفحات 207-214
  زمینه
  قهوه یک نوشیدنی سنتی است که مورد استفاده اغلب مردم دنیا قرار دارد. زیاده روی در مصرف این نوشیدنی، سبب بروز عوارض متعددی بر روی بدن می شود. در این مطالعه تاثیر غلظت های مختلف عصاره آبی دانه قهوه بر روی حجم کلیه توسط روش‎های استریولوژی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  به این منظور 60 موش صحرایی نر از نژاد اسپراگو- داولی با وزن 250-230 گرم به 6 گروه تقسیم شدند. به گروه کنترل آب (5/0 میلی لیتر) و به گروه های آزمایش از عصاره آبی دانه قهوه با غلظت های (5/1، 1، 5/0، 25/0، 125/0) گرم بر کیلوگرم به مدت 14 روز و به میزان حجم آب در گروه کنترل خورانیده شد. سپس حیوانات تحت بیهوشی، تشریح و کلیه راست آن ها برداشته شد. از هر کلیه پس از ثبوت و انجام مراحل پاساژ بافتی، اسلایدهایی به روش تصادفی همگون به ضخامت 5 میکرون، تهیه گردید و پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین- ائوزین و با استفاده از اصل کاوالیه، حجم کل کلیه و حجم قسمت های قشری و مرکزی مورد مطالعه قرار گرفت. از آزمون های من- ویتنی و کروسکال- والیس برای آنالیز آماری استفاده گردید.
  یافته ها
  عصاره قهوه با غلظت های کم، سبب افزایش حجم کلیه و معدل حجمی گلومرول ها شد اما در غلظت های زیاد، حجم کلیه و معدل حجمی گلومرول ها کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که قهوه در غلظت های زیاد دارای اثرات سوء بر روی کلیه است سبب کاهش حجم کلیه و حجم گلومرول‎ها می شود. ولی برای رسیدن به نتایج قطعی، تحقیقات بیشتری لازم است.
  کلیدواژگان: کافئین، استریولوژی، کلیه، گلومرول
 • رامین سیدیان، سیدمهدی حسینی، نیلوفر سیدیان، سمیه غریبی، نجمه سپاهی، سحر ناصری نژاد، ثریا قدرتی، مهرزاد بحتویی، حمیدرضا علیزاده اطاقور، عباس زارع میرک آبادی صفحات 215-224
  زمینه
  عوامل هموتوکسیک و نوروتوکسیک موجود در ونوم مار می تواند سبب نکروز و از بین رفتن بافت گردد. مارگزیدگی در نقاط روستایی ایران در تمامی استان ها شایع بوده و می تواند باعث ادم، نکروز بافت و تغییرات خونی (در صورت وجود عامل هموتوکسیک) گردد. قدرت ونوم گرزه مار (ویپرا لبتینا) ایرانی در ایجاد تاثیرات موضعی هموراژیک و ادماتوز در رت و نیز پروکواگولانت به همراه توان خنثی نمودن موارد فوق به کمک آنتی ونوم پلی والانت آماده شده انستیتورازی به دو صورت انکوباسیون با ونوم قبل از تزریق و نیز در مطالعات خارج از بدن مورد بررسی قرار گرفتند.
  مواد و روش ها
  دوزهای افزاینده ونوم ویپرا لبتینا (2، 5 و 50 میکروگرم در میلی لیتر) به صورت زیر پوستی به سطح پشتی گروه های سه‎گانه رت جهت اندازه گیری میزان متوسط دوز هموراژیک زده شد. در آزمایش دیگر جهت تعیین قدرت ادماتوژنیک مقادیر متفاوت ونوم (10 تا 150میکروگرم) به صورت زیر پوستی (100 میکرولیتر) به پای راست گروه های سه گانه رت زده شد و جهت کنترل از مقدار مساوی نرمال سالین در پای چپ استفاده گردید. جهت تعیین زمان انعقاد مقادیر مختلف از ونوم حل شده در 50 میکرولیتر از نرمال سالین به 200 میکرولیتر از پلاسمای انسانی اضافه شده و زمان انعقاد اندازه گیری شد. آنتی ونوم انستیتو رازی در کلیه آزمایشات فوق جهت خنثی سازی به کار برده شد.
  یافته ها
  در بررسی حداقل دوز هموراژیک، پروکواگولانت و میزانی که می توانست ادم را در کف پای رت به میزان 30 درصد افزایش دهد مقادیر 5/8، 1/1 و70 میکروگرم مشاهده گردید که بیانگر تاثیرات بالینی متفاوت این ونوم بود. با انکوباسیون ونوم و آنتی‎ونوم (30 و200 میکرولیتر) قبل از تزریق، تاثیرات هموراژیک و پروکواگولانت از بین رفت و ویژگی های ادماتوزنیز با دوزهای افزایش یابنده آنتی ونوم کم‎ اثر شد. تزریق داخل پریتونئال آنتی ونوم نقش موثری در کاهش عوارض هموراژیک و ادماتوز در رت نداشت. تزریق دوزهای بالاتر ونوم به صورت داخل عضلانی با تاثیرات میونکروتیک همراهی داشت.
  نتیجه گیری
  بررسی کنونی، نشان دهنده قدرت آنتی ونوم انستیتو رازی در خنثی نمودن تاثیرات هموراژیک و ادماتوز در محیط داخلی بدن و نیز لخته کنندگی در محیط آزمایشگاه بود. با توجه به وجود آنزیم های متعدد در ونوم مار ویپرا لبتینا لزوم انجام آزمایش های دیگر جهت بررسی آن ها به منظور تخلیص و جداسازی و نیز ارزیابی قدرت خنثی کنندگی آنتی ونوم انستیتو رازی الزامی است.
  کلیدواژگان: ونوم، ویپرا لبتینا، آنتی ونوم انستیتو رازی، ایران
 • ماریه هنرمند، علیرضا نخعی، لیلا فرهادملاشاهی، جواد ابوچناری صفحات 225-232
  زمینه
  در بدن انسان سیستم های ویژه ای برای مقابله با آسیب های حاصل از رادیکال های آزاد وجود دارد که به نام سیستم دفاع آنتی اکسیدانی معروفند. دیابت یکی از مهم ترین بیماری های شایع مزمن است که تغییر ظرفیت آنتی اکسیدانی در آن گزارش شده است. بنابراین این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی بزاق بیماران دیابتی در مقایسه با افراد غیر دیابتی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، 50 نفر از بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت زاهدان به عنوان گروه مورد، با50 نفر گروه شاهد که از لحاظ سن، جنس و سایر معیارهای ورود به مطالعه با افراد مورد هماهنگ بود، مقایسه شدند. ظرفیت آنتی‎اکسیدانی بزاق این افراد با استفاده از روش FRAP (Ferric reducing ability of plasma) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون T-test و ANOVA به وسیله نرم افزار SPSS ویرایش 17 تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بزاق در افراد مورد 251/0±442/0 میکرومول در لیتر و در افراد شاهد 421/0±667/0 میکرومول در لیتر بود. کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد بر اساس آزمون T-test معنی دار بود (002/0=P).
  نتیجه گیری
  در این بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی بزاق بیماران دیابتی به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. بنابراین برای کاهش آسیب ناشی از رادیکال های آزاد توصیه می شود، این افراد آنتی اکسیدان طبیعی بیشتری مصرف نمایند.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، دیابت نوع دو، بزاق، FRAP
 • عابدین ثقفی پور، محمدرضا عبائی، حسین لدنی، رضا مصطفوی صفحات 233-240
  زمینه
  شیوع مجدد مالاریا در دو دهه گذشته در مناطقی از شمال و شمال غرب کشور که از نظر اپیدمیولوژی جزء مناطق پاک کشور محسوب می شود، لزوم تهیه اطلاعات پایه و به روز را در ارتباط با ناقلین مالاریا آشکارتر کرد. کنترل ناقلین یکی از راه بردهای اساسی در کنترل اپیدمی‎ها می باشد. در این تحقیق ترکیب گونه ای و فعالیت ماهانه لارو آنوفلینی در انواع زیستگاه های لاروی در استان قم بررسی گردیده است.
  مواد و روش ها
  این بررسی به روش توصیفی- مقطعی، در هر پنج بخش از تقسیمات جغرافیایی استان قم در طول سال 1389 انجام شد. نمونه برداری ها به روش ملاقه زنی، هر 15 روز یکبار از انواع زیستگاه طبیعی و مصنوعی از اردیبهشت ماه لغایت آبان ماه، طبق استاندارد سازمان جهانی بهداشت انجام گردید. لاروهای صید شده در داخل محلول لاکتوفنل نگهداری و در آزمایشگاه با استفاده از محلول لیکیدوفور از آنها لام میکروسکوپی تهیه گردید و با استفاده از کلیدهای معتبر تا سطح گونه تعیین هویت شدند.
  یافته ها
  در کل، 289 نمونه لارو آنوفل از زیستگاه های مختلف در بخش های مختلف استان قم به دست آمد که متعلق به دو زیر جنس Anopheles و Cellia و مشتمل بر چهارگونه marteri (Ano)An، claviger (Ano)An، superpictus (Cel)An و turkhudi (Cel)An جمع آوری و شناسایی شدند. گونه های claviger (Ano)An، marteri (Ano)An و turkhudi (Cel)An برای اولین بار از این استان گزارش می گردد. گونه غالب در زیستگاه لاروی استان قم claviger (Ano)An بوده و در انواع لانه‎های لاروی این استان یافت شد. اوج فعالیت گونه اخیر در اواخر تیر و اوایل مرداد و فعالیت فصلی آن از نیمه دوم اردیبهشت تا اواخر مهرماه ادامه دارد.
  نتیجه گیری
  superpictus (Cel)An که در نقاط مختلف جهان و ایران ناقل مالاریا بوده؛ پس از claviger (Ano)An گونه غالب منطقه می باشد از خصوصیات گونه نخست، دارا بودن پتانسیل بالای انتقال و امکان برقراری سیکل انتقال با وفور کم می باشد. همچنین آنوفل کلاویژر نیز پتانسیل انتقال دارد و در بخش خلجستان به وفور صید گردید. انجام مطالعات اختصاصی نظیر تعیین عادات خون خواری و استراحت و میزبان ترجیحی پشه های بالغ در این منطقه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بوم شناسی، پشه آنوفل، زیستگاه لاروی، فون، فعالیت فصلی
 • محمدرضا نخستین، اکرم سیاه کمری، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 241-249
  زمینه
  سلامت دهان و دندان یکی از مهم ترین ابعاد سلامت فردی است، بنابراین به منظور بررسی وضعیت سلامت دهان در یک جامعه ضروری است مطالعات اپیدمیولوژیک گوناگونی در مقاطع مختلف صورت گیرد تا میزان اثربخشی برنامه های پیشگیری و سلامت دهان و دندان در یک جامعه تعیین شود. همچنین با تشخیص به موقع بیماری های دهان و دندان و سوق دادن افراد به درمان مناسب می توان از بروز عوارضی مانند اثرات سوء احتمالی بر تغذیه، مستعد شدن فرد به ضربه، بیماری های پریودنتال و اثر منفی روانی بیماری های دهان و دندان پیشگیری کرد. هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت سلامت دهان و دندان و نیازهای درمانی ناهنجاری های دندانی – فکی در دانش آموزان 6 تا 12 ساله شهر کرمانشاه در سال 1388 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی با استفاده از سوند مخصوص دندان پزشکی یکبار مصرف و آینه یکبار مصرف دندانپزشکی، پروب پریودنتال، چراغ قوه، نشانگر، پرسشنامه شامل مشخصات جمعیت شناختی و وضعیت بهداشت دهان و دندان (فرم ارزیابی وضعیت سلامت دهان WHO)، 1050 دانش آموز 6 تا 12 ساله شهر کرمانشاه در سال 1388 از نظر وضعیت سلامت دهان بررسی شدند. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS ویرایش 14 و با استفاده از آزمون آماری t-test و مربع کای بررسی شد.
  یافته ها
  1050 دانش آموز معاینه شدند. 50 درصد پسران و 52 درصد دختران به علت پوسیدگی کشیدن و زود از دست دادن دندان های شیری و نیز مشکلات فکی ارثی و یا اکتسابی متعاقب بعضی بیماری ها چون تنفس دهانی ناشی از لوزه سوم، مستعد ایجاد مشکلات دندانی- فکی در آینده بودند. 3/18 درصد کل دانش آموزان 6 ساله فاقد پوسیدگی (Caries Free) بودند. در مقطع راهنمایی میزان DMFT در دانش آموزان دختر 12 ساله 82/1±65/1 و در دانش آموزان پسر 72/2±88/3 بود. 8/19 درصد از دانش آموزان دوره ابتدایی و 8/16 درصد دانش آموزان 12 ساله دارای لثه ای با نمای بالینی سالم بودند. 6/21 درصد کودکان 6 تا 12 ساله از مسواک استفاده نمی کردند. بین تعداد دفعات مسواک زدن و میانگین dmftوDMFT و سلامت لثه رابطه معنی داری وجود داشت (05/0>P). بین تعداد دفعات مسواک زدن دانش آموزان با تعداد دفعات مسواک زدن والدین و همچنین بین دفعات مسواک زدن پدر با مادر رابطه معنی داری وجود داشت (05/0>P).
  نتیجه گیری
  شیوع پوسیدگی دندان در دانش آموزان 6 تا 12 ساله شهر کرمانشاه بیشتر از استانداردهای جهانی سازمان بهداشت جهانی است؛ بنابراین برای بهبود وضعیت موجود، برنامه ریزی صحیح ضروری به نظر می رسد. همچنین توجه بیشتری به آموزش خانواده ها در مورد بهداشت دهان و دندان و دندانپزشکی پیشگیری ضروری است و این آموزش می تواند از طریق رسانه ها و نیز مراکز بهداشتی و مربیان بهداشت مدارس محقق گردد.
  کلیدواژگان: بهداشت دهان و دندان، دانش آموزان، شاخص DMFT، پوسیدگی دندان، پیشگیری
 • آزیتا نوروزی، رحیم طهماسبی، سید جواد رکاب پور صفحات 250-259
  زمینه
  دیابت یکی از مشکلات جدی جهانی بوده و خودمراقبتی عامل موثری در کنترل آن می باشد. یکی از عوامل موثر در خود مراقبتی بیماران دیابتی، حمایت اجتماعی است و با توجه به وجود منابع حمایتی گوناگون، ضروری است تا منابع موثر در این زمینه شناسایی گردد. بنابراین هدف از این بررسی شناسایی منابع حمایتی موثر در خود مراقبتی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 396 بیمار دیابتی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام گردید. نمونه هایی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند اقدام به تکمیل پرسشنامه های استاندارد مربوط به خودمراقبتی و منابع حمایت اجتماعی بیماری های مزمن نموده و بعد از جمع آوری اطلاعات و ورود داده ها به نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16، به منظور بررسی منابع حمایتی موثر در ابعاد مختلف خود مراقبتی از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید.
  یافته ها
  از بین شش منبع حمایتی، بیشترین حمایت توسط سه منبع سازگاری شخصی، مراقبین بهداشتی و خانواده/دوستان ارائه شده بود (ضریب تبیین 43 درصد). سازگاری شخصی پیشگویی کننده کلیه جنبه های خودمراقبتی به جز کنترل قندخون بوده، مراقبین بهداشتی عامل موثری در خودتنظیمی و تعامل با مراقبین محسوب شده و خانواده/دوستان نیز پیشگویی کننده انطباق با بیماری، خود تنظیمی و تعامل با مراقبین بودند.
  نتیجه گیری
  بیماران دیابتی از منابع حمایتی بسیار اندکی جهت خود مراقبتی بهره مند می باشند و سازگاری شخصی با بیماری مهم ترین منبع حمایتی بوده و منابعی از جمله سیاست ها/رسانه، محیط کار و سیستم های ارائه خدمات بهداشتی منبع حمایتی موثری در خودمراقبتی نبودند. بنابراین ارائه این منابع ممکن است در ارتقاء خود مراقبتی نقش مهمی داشته باشند.
  کلیدواژگان: خودمراقبتی، دیابت، منابع حمایت اجتماعی، ایران
 • آرش مولا، فاطمه هوشمند، آزاده پانی صفحات 260-267
  زمینه
  الکتروشوک درمانی (ECT) یکی از درمان های موثر در رشته روانپزشکی می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی روش درمانی الکتروشوک درمانی (ECT) در بخش روانپزشکی بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر طی سال های 89-1388 می باشد.
  مواد و روش ها
  تمام بیمارانی که در سال های 88 و 89 در بخش اعصاب و روان بستری بوده اند وECT در یافت کرده بودند، در مطالعه وارد شدند. همه این بیماران از نظر تشخیص بالینی که روی آنها گذاشته شده بود و اطلاعات همه گیرشناسی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده بر اساس سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، تشخیص های روان پزشکی و تعداد ECT گرفته شده در هر دوره بستری آنالیز شدند. از نرم افزار SPSS ویرایش 12 برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  از میان 801 بیمار بستری شده طی این 2 سال 254 نفر (7/31 درصد) تحت درمان با ECT قرار گرفته بودند. بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بیشترین بیماران دریافت کننده ECT بودند (1/33 درصد) و پس از آن بیماران دو قطبی (6/32 درصد)، افسردگی اساسی (7/13 درصد)، اسکیزو افکتیو (4/11 درصد)، سوء مصرف مواد (7/4 درصد) و سایر تشخیص ها در رده های بعدی قرار داشتند. نسبت بیماران مرد به زن 5/1 به 1 بود. سن بیشتر بیماران (63 درصد) بین 44-25 سال بودند. تعداد کمی کمتر از 18 سال (6/1 درصد) یا بیشتر از 64 سال (2/1 درصد) بودند. تعداد متوسط ECT که هر بیمار طی دوره بستری دریافت می کرد 4/7 بود.
  نتیجه گیری
  میزان استفاده از ECT طی مدت مطالعه 7/31 درصد بود که نسبت به سایر مراکز نسبتا بالا می باشد. اسکیزوفرنی بیشترین اندیکاسیون استفاده از ECT را تشکیل می داد. علل یافته های این بررسی لازم است در تحقیقات دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: افسردگی، الکتروشوک درمانی، بخش روانپزشکی، اسکیزوفرنیا
 • محمدرضا کلانترهرمزی، ایرج نبی پور، مجید اسدی، کامیار اسدی پویا، اعظم امینی، غلامحسین رنجبرعمرانی صفحات 268-275
  زمینه
  هیپرتیروئیدی تحت بالینی زمانی گفته می شود که سطح TSH سرم کمتر از حد نرمال بوده ولی غلظت هورمون های تیروئید در محدوده نرمال باشد. مواردی که در این بیماری نیاز به درمان دارند عبارتند از: بیمارانی که TSH کمتر از 1/0 میلی واحد در لیتر دارند (به خصوص افراد مسن) و بیمارانی کهTSH بین 4/0-1/0 میلی واحد در لیتر دارند در شرایط خاصی مانند استئوپروز بعد از یائسگی، نازائی، اختلالات قاعدگی، نارسائی احتقانی قلب و آنژین صدری درمان توصیه می شود. هدف این مطالعه مروری، بررسی اندیکاسیون های درمان در بیماران با هیپرتیروئیدی تحت بالینی می باشد.
  مواد و روش ها
  این بررسی مقالات نمایه شده در pubmed، embase، block cochrance بوده است که کلماتی مانند هیپرتیروئیدی تحت بالینی تیروکسین و تیروتروپین را مورد جستجو قرار داده است.
  یافته ها
  تعداد 209 مقاله طی جستجو پیدا شد که 53 مقاله در مورد موضوع مورد بررسی این مطالعه بوده و مطالب تحت عنوان هیپرتیروئیدی تحت بالینی و اندیکاسیون های درمان آن بیان می گردد.
  نتیجه گیری
  در این مقاله سعی شده است که مطالعات مختلف در مورد هیپرتیروئیدی تحت بالینی و اندیکاسیون های درمان ارائه گردد.
  کلیدواژگان: هیپرتیروئیدی تحت بالینی، بروز، اندیکاسیون های درمان، تیروتروپین
|
 • Alireza Bolkheir, Bijan Khademi, Mojtaba Habib Agahi, Abbas Ghaderi, Ahmad Hosseini, Mansooreh Jaberipour Pages 167-180
  Background
  Treg cells are the most potent suppressants of antitumural activity of immune system and expression of CTLA-4 is essential for activation of FOXP3+ T-cells. IL-10 is an immunosuppressor which is one of the major obstacles of specific tumoral T-cells. Objective of this study was comparison of expression of FOXP3، CTLA-4 &IL10 genes among patients with and without laryngeal cancer local metastasis and patients with lymph node ivolvement.
  Material And Methods
  59 patients with laryngeal cancer which 8 of them had lacal metastasis were enrolled in this study. Also 31 samples of lymph node tissues were taken. The percentage and expression of FOXP3، CTLA-4 &IL10 genes were investigated by Real-Time PCR.
  Results
  The results indicated that there were not any significant difference between laryngeal cancer patients with or without local metastasis and also between patients with or without lymph node involvement in percentage of FOXP3، CTLA-4 and IL-10 genes expression (P>0/05). As well as there were no statistical association with the genes expression and different stages and pathological differentiation of tumors (P>0/05).
  Conclusion
  There is no significant association between percentage of expression of FOXP3، CTLA-4 and IL-10 genes in our patients with laryngeal tumor considering local invasion extension and lymph node involvements.
  Keywords: laryngeal cancer, FOXP3, CTLA, 4, IL, 10
 • Samad Akbarzadeh, Mohammad Reza Kalantar Hormozi, Soghra Ghasemi, Elaheh Shabankareh, Niayesh Keshvari, Niloofar Motamed, Mojtaba Jafari, Ali Movahed, Parviz Bazzy, Narges Obeidi Pages 181-188
  Background
  Poly Cystic Ovary Syndrome (PCOS) is the most commonly encountered endocrine gland disease affecting 5-10 present of women at their reproductive age. This syndrome is associated with type 2 diabetes، dyslipidemia، and obesity. Progranulin and relaxin are adipokins that are related with carbohydrate and lipid metabolism. Due to limited data about progranulin and relaxin plasma levels´ in women with PCOS and normal BMI، this study was conducted.
  Material And Methods
  This study is a cross-sectional. During the study 39 women with PCOS and BMI< 25 on the basis of Rotterdam criteria were chosen as the patient group and 38 healthy women were selected as the control group. The concentration of progranulin and relaxin were measured by ELISA technique.
  Results
  The difference in Plasma concentration of progranulin and relaxin، and also some of the biochemical parameters in the patient group versus to the control group was not significant، but there was significant difference in the concentrations of VLDL، triglyceride (p=0. 046)، insulin (p=0. 016)، HOMA-IR (p=0. 015)، testosterone (p=0. 01)، and DHEAS (p=0. 034) in the patients group compared to the control group.
  Conclusion
  In this study، the difference in Plasma concentration of progranulin and relaxin in the patient group compared to the control group was not significant. It could be inferred that lack of change in plasma level of progranulin and relaxin in women with PCOS is related to BMI<25 and FBS<110. Moreoverestosterones، insulin، DHEAS and HOMA-IR changes could be better predictors of PCOS and its associated diabetes.
  Keywords: Poly Cystic Ovarian Syndrome (PCOS), progranulin, relaxin, Body Mass Index (BMI)
 • Samaneh Ostad Mohammadi, Mohammad Hasan Shirazi, Jalil Fallah Mehrabadi, Mohammad Reza Pourmand, Faezeh Hamidieh, Hedroosha Molla Agha Mirzaie, Davood Afshar Pages 189-197
  Background
  Escherichia coli uropathogen is the most prevalent pathogen separated from urinary tract that often is originated from intestinal flora of the own person. Urinary tract infection is one of the most prevalent infectious diseases in Human. Whereas binding stage has an important role in bacteria colonization and then the infection is created، one of the most important strategies for inhibiting the infection is inhibiting the bacterial binding. As fimH protein is acting as adhesion it could be an appropriate candidate for producingvaccine.
  Material And Methods
  First، genomic DNA of Escherichia coli bacteria extracted from strain 35218 ATCC. Upon designing primer for fimH gene، the PCR reaction has been applied with Taq DNA Polymerase and then pfu DNA polymerase enzymes. pBluescript (SK-) plasmid has been applied for cloning the product of PCR. Using ClustalW and MEGA4 software، the subsequence was alignmented with the gene subsequence existing in gene bank and its gene diversity was examined.
  Results
  After sequencing the cloned fimH gene using ClustalW and MEGA4 software، the result of this subsequence were alignmented with the subsequence of Escherichia coli containing fimH gene existing in gene bank and based on this alignment، N terminal on the protein surface and DNA are protected.
  Conclusion
  N terminal domain of fimH gene is a conserved sequence among clinical isolates and it could be used for designing a vaccine against urinary tract infection.
  Keywords: Escherichia coli uropathogens, type I pili, fimH gene, cloning
 • Fatemeh Taghizade Mortezaee, Sepideh Miraj, Golandam Bani Talebi, Morteza Hashemzadeh Chaleshtori, Faramarz Sedgh Azar, Maryam Haj Hashemi Pages 198-206
  Background
  Uterine leiomyoma، usually known as fibroma، is common estrogen-related a gynaecological disease and the most common disorder leading to hysterectomy. It is estimated that one in four women will develop this kind of benign neoplasia during their reproductive period، therefore، it is considered to have significant effect women’s health. This study aimed to evaluate association of estrogen receptor a (ERα) -351 A>G (XbaI) and -397 T>C (PvuII) gene polymorphisms with uterne leiomyoma in Chaharmahal & Bakhtiari’s women.
  Material And Methods
  156 women with clinically diagnosed uterine leiomyoma and 151 healthy، normal women were included in this case – control study. ERα-351 A/G XbaI and -397 T/C PvuII polymorphisms were assessed by the method of PCR-RFLP. Collected data were analyzed by SPSS ver. 17 software، using chi square tests.
  Results
  Genotypes and allelic frequencies in each group were compared. The genotype/allele frequencies of Era -351 A>G and -397 T/C polymorphisms in leiomyoma groups were not different from those of normal controls sinificantly.
  Conclusion
  We concluded that ERα -351 XbaI A>G and -397 PvuII T>C related genotypes/alleles were not associated with an increased risk of uterine leiomyoma in study population.
  Keywords: estrogen a receptor, leiomyoma, polymorphism, estrogen
 • Farzaneh Dehghani, Abdol Rahman Dezfulian, Mohammad Reza Panjehshahin Pages 207-214
  Background
  Coffee is a traditional drinking used by most of the people around the world. Overuse of coffee leads to many side effects on body. In this study، the effect of different doses of coffee extract on kidney volume was studied by the stereological method.
  Material And Methods
  Sixty spragu-dawley male rats were divided into 6 groups. Control group was given tap water (0. 5ml) and experimental groups were given coffee extract orally for 14 days with doses (0. 125، 0. 25، 0. 5، 1، 1. 5gr/kg) with the same volume of control group. Then rats were anesthetized (with ether)، sacrificed and their right kidneys were removed، fixed، tissue processed and stained with H&E. The 5µm slides were studied by Cavalieri principle.
  Results
  Higher doses of water coffee extract were associated with decreased kidney volume and volumes of glomerules but in lower doses it increased related to control group.
  Conclusion
  It seems that، high doses of coffee has side effect on kidneyand reduces volume of kidney and its glomerules. However further studies are required to confirm this research.
  Keywords: coffeine, stereology, kidney, glomerule
 • Ramin Seyedian, Seyed Mehdi Hosseini, Niloofar Seyyedian, Somayeh Gharibi, Najmeh Sepahy, Sahar Naserinejad, Soraya Ghodrati, Mehrzad Bahtouee, Hamid Reza Alizadeh Otaghvar, Abbas Zare Mirak Abadi Pages 215-224
  Background
  The hemotoxic and neurotoxic factors of snake venoms is the main responsible for necrosis and tissue sloughing. Envenomations are common in rural areas in all provinces of Iran caused by snake species which causes local swelling، ecchymosis and alterations in blood profile in case of hemotoxic venom. In this study some in vivo and in vitro properties (Hemorrhagic، edematogenic and coagualant) of Iranian Vipera lebetina venom in addition to neutralizing capacity of pepsin derived Razi Institute polyvalent antivenin were assayed.
  Material And Methods
  Escalating doses of Vipera lebetina venom dissolved in Normal saline (2. 5-50 µg/ml) were injected (100µl) subcutaneously to dorsal area of rats (n=3) to investigate mean hemorrhagic amount after 24 hours. Groups of three mice were injected subcutaneously in the right foodpad with various amounts of venom (10-150µg). The left foodpad received the same amount (100µl) ofnormal saline alone (negative control) to evaluate the edematogenic property of this venom. To determine the coagulant activity، various amounts of venom dissolved in normal saline (50µl) were added to human plasma (200µl) and coagulation time was measured. Razi Institute antivenom was used for neutralization of all three measured biological parameters.
  Results
  Mean hemorrhagic، procoagulant and edematous amounts (increasing 30% in hind paw edema) were 8. 5، 1. 1 and 70 microgram، respectively. Preincubation with polyvalent antibody (30 and 200 microliter) decreased hemorrhagic and procoagulant activity. Edematogenic property of this venom decreased significantly by incubation with antivenom (78% to 38% by incubation with 1000 microliter of polyvalent antivenom). Intra peritoneal injection of this remedy following envenomation had no effect in relieving symptoms. Myonecrotic effects were seen by intramuscular injection of Vipera lebetina venom in rats.
  Conclusion
  Our study shows that Iranian antivenom could neutralize some in vivo and in vitro hazardous effects of envenomation by this snake like hemorrhagic، edematogenic and procoagulant properties that paves the way for separation and purification of multiple enzymes present in this venom to investigate the neutralizing capacity from Razi Institute polyvalent antivenom.
  Keywords: venom, Vipera lebetina, Razi institute antivenom, Iran
 • Maryeh Honarmand, Alireza Nakhaie, Leila Farhadmollashahi *, Javad Abuchenari Pages 225-232
  Background
  In the human body، there are some special systems to interact with pathogens of free radicals that are called antioxidant immune system in some human diseases. Diabetes is one of the most important common chronic diseases with changing in antioxidant capacity. Therefore، this research was done with the purpose of determination and comparison of antioxidant capacity of diabetic patients، saliva with control Grope.
  Material And Methods
  This study was a case control study. 50 people with type II diabetes referring to Zahedan diabetic center assigned as case group، they were compared with 50 participants from control group. Both groups had similar age، sex and all other criteria. Total antioxidant capacity of saliva evaluated with FRAP (Ferric reducing ability of plasma) method. The data was analyzed by T-test and ANOVA.
  Results
  Mean and standard deviation (Mean ± SD) of antioxidant capacity of saliva in case group was 0. 442±0. 251 µmol/liter and in control group was 0. 667±0. 421 µmol/liter. Reduction of antioxidant capacity of saliva of case group was statistically significant using T-test and ANOVA analysis (p=0. 002).
  Conclusion
  In this study reduction of antioxidant capacity of diabetic patients، saliva was significantly lower than control group. Therefore، it is recommended that these people use more natural antioxidants.
  Keywords: antioxidant, type 2 diabete, saliva, FRAP
 • Abedin Saghafipour, Mohammad Reza Abaie, Hossein Ladoni, Reza Mostafavi Pages 233-240
  Background
  There is need to develop updated database related to malaria mosquito، because there is back prevalence of malaria in the past two decades in some areas of north and northwest of Iran categorized as epidemiologically clean areas previously. Vectors control is one of the main strategies in controlling the epidemics. In this study، species composition and monthly activity of anopheles mosquito larva in different breeding places in Qom province was assessed.
  Material And Methods
  The present study was a cross-sectional one. It was carried out in all 5 parts of geographical areas of Qom province. Samples were collected every 15 days from the natural and artificial breeding places from April to October 2010، using dipping standard method of WHO. Mosquito larvae conserved in lactophenol medium. In the laboratory، the specimens were mounted in likidophor medium and microscopic slides were prepared from larvae، and identified using illustrated keys for Iranian mosquitoes.
  Results
  A total of 298 larvae samples were collected and identified from different breeding places in various areas of Qom province. This larvae belonged to two subgenus of Anopheles and Cellia and including four species of An. (Ano.) marteri، An. (Ano.) claviger، An. (Cel.) superpictus، and An. (Cel.) turkhudi. An. (Ano.) claviger، An. (Ano.) marteri، and An. (Cel.) turkhudi are reported for the first time in this province. An. (Ano.) claviger was dominant species of larvae in the breeding places in Qom province and found in different larva habitats. The peak of activity of recent species is in late July and early August and its seasonal activity is in late April to late October.
  Conclusion
  An. (Cel.) superpictus which is Malaria vector in different parts of the world and Iran is the dominant species of the area had the second frequency. Having high potential for transmission and possibility of establishing a transmission cycle with low abundance is the characteristics of first species. Anopheles claviger also has the transmission potential and was caught in Persian Gulf area. Specific studies such as determination of biting and resting habits and host preference of adult mosquitoes in this area is recommended.
  Keywords: ecology, anopheles mosquito, breeding place, fauna, seasonal activity
 • Mohammad Reza Nokhostin, Akram Siahkamari, Alireza Akbarzadeh Bagheban Pages 241-249
  Background
  Oral and dental health are among the most important aspects of individual health. Thus، it is necessary to determine community’s oral health status. Various epidemiological studies are required at different levels to assess the efficacy of preventive، oral and dental health control programs in a society. Complications such as nutritional adverse effects، periodontal diseases and adverse psychological effects of dental caries and etc. could be prevented by in-time diagnosis and treatment. This study aimed to assess DMF، dmf index and periodontal status in 6-12 year-old students in Kermanshah City in 2009.
  Material And Methods
  This was a descriptive cross-sectional study. Data were collected through interview and dental clinical examination using disposable dental explorer، dental mirror، periodontal probe، a flash light and a marker. Data were entered into a questionnaire containing demographic characteristics and oral and dental health status of subjects (WHO oral health assessments form). A total of 1050 students aged 6 to 12 years were evaluated for their oral health status in Kermanshah City. Data were analyzed using SPSS version 14 software. T-test and chi square test were also used for analysis.
  Results
  A total of 50% of boys and 52% of girls were susceptible to dent facial problems due to caries، extraction، premature loss of deciduous teeth، and congenital or acquired maxillofacial problems following conditions like mouth breathing due to adenoid and etc. Overall، 18. 3% of 6 year old students were caries free. Among middle school students، DMFT was 1. 65±1. 82 and 3. 88±2. 72 among female and male 12 year old students، respectively. In general، 19. 8% of elementary and 16. 8% of 12 year old students had clinically healthy gingiva; 21. 6% of 6 to 12 year old students did not brush their teeth. A significant correlation was found between the frequency of tooth brushing per day and mean dmft، mean DMFT and gingival health (P<0. 05). Also، a significant association was detected between frequency of tooth brushing per day by the students and frequency of brushing by their parents. Such correlation was also observed between the frequency of brushing by the mother and father (P<0. 05).
  Conclusion
  Prevalence of dental caries among 6 to 12 year-old Kermanshah students was higher than the WHO standards. In order to improve the current situation، a proper programming seems necessary. Furthermore، more attention must be paid to the education of families about dental and oral health and preventive dentistry. This education can be implemented through the media، health care centers and health supervisors in schools.
  Keywords: oral, dental health, students, DMFT index, dental caries, prevention
 • Azita Noroozi, Rahim Tahmasebi, Seyed Javad Rekabpour Pages 250-259
  Background
  Diabetes is a serious problem and self- management is effective factor for diabetes control. Social support is one of the important factors in diabetes self-management. In this study، purpose was determination of effective support resources in self- management.
  Material And Methods
  Data were collected from a convenience sample of 396 diabetic patients، using self- management and social support resources in chronic patient scales. For data analysis with SPSS version 16، multiple linear regression models were used.
  Results
  Among six support resources، maximum support was provided by personal adaptation، health provider، and family/ friends resources (R2= 43%). Personal adaptation was significant predictor for all of self- management aspects except monitoring blood glucose. Health provider was effective factor in self- regulation and interaction with health provider، and family/ friend resource were significant predictors for self- integration، self- regulation، and interaction with health provider.
  Conclusion
  Diabetic patients impart of poor resources for self- management. Personal adaptation was the most important source of self- management and media/ policy، work place، and health organization supports were not effective source for this purpose. Therefore، preparation of this resource may improve diabetes self- management.
  Keywords: self, management, diabetes, social support resources, Iran
 • Arash Mowla, Fatemeh Houshmand, Azadeh Pani Pages 260-267
  Background
  Electro-Convulsive Therapy (ECT) is one of the most effective treatments in psychiatry. The aim of this study is to survey the Electro-Convulsive Therapy (ECT) practice in department of psychiatry، Bushehr Port University of Medical Sciences (BPUMS)، Bushehr، Iran in 2008 to 2010.
  Material And Methods
  In this retrograde study all the patients that had been admitted in department of psychiatry of Fatemeh Zahra Hospital during 2008 to 2010 and had received ECT، were included. The patients were studied to survey their clinical diagnosis and epidemiological data. Statistical analysis conducted using SPSS software version 12.
  Results
  Of 801 patient that were admitted، 254 (31. 7%) had received ECT. Clinical diagnoses of the patients received ECT according to their frequency included schizophrenia (33. 1%)، Bipolar Mood Disorder (BMD) (32. 6%)، Major Depressive Disorder (MDD) (13. 7%)، schizoaffective (11. 4%)، drug abuse (4. 7%) and others. Male to female ratio of ECT receivers was 1. 5 to 1. The mean age of the subjects was 34. 5 year. The average number of ECT sessions for each patient was 7. 4.
  Conclusion
  The rate of ECT practice among psychiatry inpatients in department of psychiatry of BPUMS is high comparing to other psychiatry centers. Patients with schizophrenia in contrast to MDD were the most common group that received ECT. The reason for our findings needs to be surveyed in other studies.
  Keywords: depression, Electro, Convulsive Therapy (ECT), department of psychiatry, schizophernia
 • Mohammad Reza Kalantar Hormozi, Iraj Nabipour, Majid Assadi, Kamyar Asadipouya, Azam Amini, Gholam Hossein Ranjbar Omrani Pages 268-275
  Background
  Subclinical hyperthyroidism occurs when peripheral thyroid hormone levels are within the normal labaratory reference range and serum thyroid stimulating hormone level is less than normal. For patients with sustained subclinical hyperthyroidism (serum TSH level< 0/1mlu/L)، therapy is recommended especially in older patients. Observation or selective therapy should be considered for patients with: Serum TSH level between 0/1 and 0/4 mlu/L and postmonoposel osteoprosis، recent atrial fibrillation congestive heart failure، angina pectoris and infertility or menstrual disorder. This review article aimed to assess the indication of treatment of the patients with subclinical hypothyroidism.
  Material And Methods
  The sample size of this study was the article index in block cochrance، embase، pubmed databases and enutained the terms subclinical hyperthyroid، thyroxin، and thyrotropin.
  Results
  209 articles were found that 53 articles were investigated for this issue. The results are discussed under the subtitles such as subclinical hypothyroidism and indication of treatment of subclinical hyperthyroidism.
  Conclusion
  In this summary، we tried to review the current literature about subclinical hyperthyroidism and indication of treatment of subclinical hyperthyroidism.
  Keywords: subclinical hyperthyroidism, incidence, indication of treatment, thyrotropin