فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات سلامت - سال دهم شماره 1 (پیاپی 29، فروردین و اردیبهشت 1392)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 29، فروردین و اردیبهشت 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/28
 • تعداد عناوین: 17
|
 • نامه به سردبیر
 • مقاله پژوهی
 • محمدرضا امیر اسماعیلی، لیلا زارعی، الهه شیبانی، عظیمه عرب پور صفحه 3
  مقدمه
  ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی، کار پیچیده ای است که در آن همه ی جنبه های انسانی، فنی و سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه با هدف ارایه ی شاخص های ارزشیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی، انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش کیفی حاضر به روش مقطعی و با فن Delphi در سال 1390 و در استان کرمان انجام گرفت. جهت انجام این مطالعه، سه مرحله ی مستقل شامل بررسی مفاهیم نظری، تهیه ی شاخص های اولیه ی ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی و ایجاد اجماع، انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و با استفاده از فرم های طراحی شده جمع آوری گردید. جامعه ی پژوهش در مراحل مصاحبه و ایجاد اجماع شامل 23 نفر از صاحب نظران بود. روایی فرم های طراحی شده از طریق روایی محتوی و پایایی آن نیز از طریق آزمون- بازآزمون تایید گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفت.
  یافته ها
  لیست نهایی شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از 91 شاخص در 8 عنوان اصلی به قرار زیر تهیه گردید: 1- کیفیت فنی؛ 2- کیفیت نرم افزار؛ 3- کیفیت ارتباطات بین بخش های مختلف و معماری ساخت؛ 4- کیفیت فروشنده؛ 5- کیفیت خدمات پس از فروش؛ 6- کیفیت حمایت از جریان کاری؛ 7- کیفیت ستانده های بخش پشتیبانی؛ 8- هزینه ی سیستم اطلاعات بیمارستانی.
  نتیجه گیری
  با وجود پیچیده بودن ارزیابی سیستم اطلاعاتی باید همه ی جنبه های انسانی، فنی و سازمانی در هر ارزیابی ها مورد توجه قرار گیرد. شاخص های ارایه شده در این پژوهش، امکان ارزیابی جامع سیستم اطلاعات بیمارستانی را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: شاخص ها، سیستم اطلاعات بیمارستانی، ارزیابی
 • فرحناز صدوقی، مسعود صالحی، لیلا امیرحاجلو صفحه 16
  مقدمه
  اجرای مدیریت مطلوب داده ها، برای هر کارآزمایی بالینی ضروری است. با این حال ممکن است این مساله در طول مراحل برنامه ریزی و اجرای کارآزمایی بالینی نادیده گرفته و مورد غفلت واقع شود. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی وضعیت مدیریت داده های کارآزمایی های بالینی در مراکز تحقیقاتی از مرحله ی برنامه ریزی تا ذخیره ی آن بر اساس استاندارد بین المللی بود.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع توصیفی- تطبیقی و مقطعی بود که در سال 1390 انجام شد. مطالعه کارآزمایی بالینی دارویی که در مراکز تحقیقاتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی انجام شد، جامعه ی پژوهش این مطالعه بود. 42 مرکز تحقیقاتی بر اساس امتیاز ارزشیابی وزارت بهداشت به سه گروه قوی، متوسط و ضعیف تقسیم شدند. از هر گروه مراکز تحقیقاتی، 15 کارآزمایی بررسی شد. کلیه ی مدارک و مستندات و هر نوع منبعی در رابطه با کارآزمایی های بالینی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست شامل 239 سوال بود که بر اساس استاندارد مدیریت مطلوب داده های بالینی تدوین شده بود. جهت سنجش روایی محتوای، چک لیست بین ده نفر از متخصصان مربوطه توزیع گردید. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون های Mann-Whitney U و One-Way ANOVA استفاده شد.
  یافته ها
  تفاوت معنی دار آماری بین میانگین گروه های مراکز تحقیقاتی قوی، ضعیف و متوسط وجود داشت. همچنین میانگین در دو گروه مراکز قوی و متوسط برای اهداف مربوط به گزارش دهی و کنترل کیفیت داده ها با یکدیگر یکسان بود، اما با مراکز ضعیف تفاوت داشتند. بالاترین میانگین به دست آمده، مربوط به نحوه ی گزارش دهی داده ها بود که به ترتیب در مراکز قوی، متوسط و ضعیف 82 درصد، 81 درصد و 75 درصد بوده است. همچنین کمترین میانگین مربوط به کنترل کیفیت داده ها به مقادیر 09/0 درصد، 07/0 درصد و 0 درصد در مراکز قوی، متوسط و ضعیف بوده است.
  نتیجه گیری
  مدیریت داده های کارآزمایی های بالینی که توسط مراکز تحقیقاتی انجام شده است در تطابق با استاندارد بین المللی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. بنابراین، ایجاد استانداردهای ملی مدیریت داده با در نظر گرفتن جزئیات فنی، تشکیل کمیته های نظارت و کنترل کیفیت داده ها و نیز آموزش اصول مدیریت داده ی مطلوب به مجریان و کلیه ی همکاران مطالعات کارآزمایی بالینی جهت برآورده کردن انتظارات ملی و بین المللی و همچنین دستیابی به داده های با کیفیت و معتبر در ایران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مدیریت اطلاعات، کارآزمایی های بالینی، استانداردها
 • جهان پور علی پور، افسانه کریمی، لیلا عرفان نیا *، مهناز شهرکی پور، محمدحسین حیوی حقیقی، عباس کدخدا، کبری میرشکار صفحه 26
  مقدمه

  پایایی کدگذاری تشخیص ها برای استفاده از داده ها در سطح ملی و بین المللی ضروری است. مطالعه ی حاضر وضعیت پایایی کدگذاری تشخیص ها با ICD-10 در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را تعیین کرد.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی تحلیلی، 245 پرونده ی کدگذاری شده از قبل، مربوط به 5 بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در نیمه ی اول سال 1390 توسط کدگذاران بیمارستان های مربوطه و پژوهشگر مجددا کدگذاری شد. ابزار گرد آوری داده، چک لیست بود و روایی آن با نظر استادان صاحب نظر مسجل گردید. پایایی درونی (کد اختصاص یافته روی پرونده با کد فعلی کدگذار) و پایایی بیرونی (پایایی کدهای کدگذار و پژوهشگر) در سطوح مختلف تشخیص ها با استفاده از ضریب توافق Cohen’s Kappa ارزیابی شد.

  یافته ها

  پایایی درونی در اکثر موارد از درجه ی تقریبا کامل برخوردار بود. فقط در سطح سه کاراکتر اول، تشخیص اصلی درجه ی پایایی متوسط تعیین شد (52/0 = K). پایایی بیرونی نیز در بیشتر موارد بالاتر از متوسط از بود. فقط در سطح کاراکتر پنجم، تشخیص اصلی پایایی بیرونی (بین کدهای ثبت شده روی پرونده و پژوهشگر) کم (18/0 = K)، برای کاراکتر چهارم سایر تشخیص اول متوسط (60/0 = K) و برای سطح فصل سایر تشخیص سوم نیز متوسط (54/0 = K) بود. همچنین پایایی بیرونی (بین کدگذار و پژوهشگر) برای تشخیص اصلی در سطح سه کاراکتر اول، متوسط (47/0 = K) و در سطح کاراکتر پنجم، کم (18/0 = K) به دست آمد.

  نتیجه گیری

  پایایی کدگذاری تشخیص ها در سطح فصل و کارکتر چهارم از درجه ی پایایی مناسبی برخوردار بود و در سطوح سه، کارکتر اول و کاراکتر پنجم از وضعیت مناسب برخوردار نیست. این مساله می تواند ناشی از انتخاب اشتباه تشخیص اصلی در کدگذاری چند وضعیتی و همچنین عدم توجه کدگذاران به سطح جزئیات در کدگذاری باشد. بنابراین برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کدگذاران ضروری است.

  کلیدواژگان: پایایی نتایج، کدگذاری، تشخیص، دهمین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماری ها
 • رکسانا شریفیان، محترم نعمت الهی، حسین منعم، فاطمه ابراهیمی صفحه 35
  مقدمه
  یکی از ویژگی های اساسی سیستم اطلاعات بیمارستانی، حفظ محرمانگی می باشد. تحقیقات نشان می دهد که در کشور ما الزامات امنیتی پرونده ی الکترونیک سلامت به طور کامل و دقیق به کار گرفته نمی شود. این پژوهش با هدف تعیین درصد اعمال مکانیسم های حفاظتی استاندارد های امنیتی(Health insurance portability and accountability act یا HIPAA) در بیمارستان های منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1389 انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه ی پژوهش، بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجهز به سیستم اطلاعات بیمارستانی بود. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیستی بر اساس قانون استاندارد امنیتی HIPAA بود. روایی ابزار با روش روایی محتوی سنجیده شد. نحوه ی جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه با مسوولین فن آوری اطلاعات بیمارستان های مورد مطالعه بود. تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی انجام شد.
  یافته ها
  از هفت مورد مکانیسم حفاظتی مدیریتی الزامی (تحلیل خطر، مدیریت خطر، خط مشی مجازات، بررسی فعالیت های سیستم اطلاعات، طرح پشتیبان داده ها، طرح بهبودی سانحه، طرح عملیات شیوه ی اورژانسی)، دو مورد مدیریت خطر و طرح پشتیبان داده ها، به طور کامل در همه ی بیمارستان ها و دو مورد مکانیسم حفاظتی فیزیکی الزامی (منهدم کردن و استفاده ی مجدد از رسانه ها) در اکثر بیمارستان ها اعمال می شد. از دو مورد مکانیسم فنی الزامی، شناسایی کاربر واحد، به طور کامل و رویه ی دسترسی اورژانسی، تنها در یک بیمارستان اعمال می شد.
  نتیجه گیری
  در جهت افزایش میزان اعمال مکانیسم حفاظتی مدیریتی الزامی، می بایست برنامه ریزی اجرایی انجام گیرد. اعمال کامل مکانیسم های حفاظتی فیزیکی الزامی که فاصله ی چندانی تا اجرای کامل آن در همه ی بیمارستان های تحت مطالعه وجود نداشت و مکانیسم حفاظتی فنی الزامی، گام های مهمی در جهت ارتقای سیستم امنیتی در نظام اطلاعات بیمارستان ها خواهد بود.
  کلیدواژگان: هیپا، سیستم های اطلاعات بیمارستانی، محرمانگی
 • محمدرضا دلوی، حسن قربانی، فخرالدین سیمکانی صفحه 47
  مقدمه
  سیستم اطلاعات بیمارستان نقش مهمی در افزایش کیفیت درمان در بیمارستان ها دارد. سیستم اطلاعات بیمارستان به عنوان نظام اطلاعاتی تلقی می شود که می تواند تاثیر فراوان بر اثربخشی و کارایی مدیریت بیمارستان داشته باشد. نظام ارزیابی به عنوان یکی از مباحث مهمی است که در نظام مدیریت مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. در این مقاله به ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS یا Hospital information system) بر اساس مدل Ahitof and Newman پرداخته شده است و هدف کلی این پژوهش، ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستان هایی بود که از نرم افزار کوثر (نسخه ی جدید) استفاده می کردند.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و پیمایشی از شاخه ی میدانی بود که در سال 1391 انجام گرفت و ابزار جمع آوری اطلاعات داده های آن آمیزه ای از ابزار کتابخانه ای و میدانی بود. جامعه ی آماری این پژوهش، ده بیمارستان بود که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بودند و همه از سامانه ی کوثر یاری گرفتند. جامعه ی آماری این پژوهش 209 نفر از اپراتورهای شیفت صبح بودند که با توجه به محدود بودن حجم جامعه، نیازی به نمونه گیری نبود و کل جامعه از طریق سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از پرسش نامه ی استاندارد Ahitof and Newman استفاده شد و عملیات بومی سازی انجام گرفت. پرسش نامه شامل 37 سوال بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت بود. روایی محتوایی سوالات پرسش نامه از طریق پانل نخبگان (از 5 نفر از اساتید متخصص در سیستم های اطلاعاتی مدیریت و مسوولین HIS با سابقه ی بالا) تایید شد و پایایی آن نیز از طریق Alpha Cronbakh، 85/0 محاسبه گردید (در صورتی که ضریب پایایی از 75/0 بیشتر می شد مورد قبول بود). جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مربوط به پرسش نامه نشان داد که از سه فرضیه ی پژوهش (یعنی وجود ابعاد زمانی، محتوایی و ساختار) دو فرضیه یعنی ابعاد زمانی و محتوا در سطح اطمینان 95/0 مورد تایید قرار گرفتند و در سطح ساختار در حد مطلوبی نبوده است.
  نتیجه گیری
  HIS حاکم بر سازمان از لحاظ به موقع بودن، به هنگام بودن، صحت، مرتبط بودن، ایجاز و تناسب در وضعیت مطلوبی بوده اما از لحاظ بسامد، دوره ی زمانی، جامعیت در حد مطلوبی نبود و نیاز به ارایه ی راه حل هایی برای آن ها است. نیاز است سیستم اطلاعات بیمارستان از لحاظ ساختاری مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد و نیاز است که اطلاعات با جزییات بیشتر و در قالب نمودارهای آماری متفاوت ارایه گردد و نیز نسخه ی سوم نرم افزار کوثر با اصلاحات جدید ارایه گردد.
  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعات بیمارستان، ارزیابی، بیمارستان ها، مدل Ahitof and Newman
 • ناهید سلیمانی، احمد شعبانی، سعید رجایی پور صفحه 58
  مقدمه
  با پیدایش مولفه های جدید مدیریت پست مدرن شامل ترغیب، خودکنترلی، رهبری خدمتگزار، سازماندهی فعال، نوآوری، و هم آفرینی، مدل های سنتی مدیریت زیر سوال برده شده است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان کاربرد مولفه های مدیریت پست مدرن در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی- پیمایشی، جامعه ی پژوهش تمام کارکنان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (78 نفر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 55 نفر در سال 90-1389 انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه ی محقق ساخته در دو وضعیت موجود و مطلوب بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی و صوری و پایایی آن با استفاده از محاسبه ی ضریب alpha Cronbach''s در وضعیت موجود 97/0 و در وضعیت مطلوب 96/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های t تک نمونه ای، t مستقل، Hotelling t2، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی ال. اس. دی) توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمرات مولفه های مدیریت پست مدرن در وضعیت موجود، کمتر از سطح متوسط (3 > m) و در وضعیت مطلوب، بیشتر از حد متوسط (3 < m) بود. همچین بین میانگین مولفه های مدیریت پست مدرن در وضعیت موجود بر مبنای متغیر جمعیت شناختی جنسیت، در مولفه های «خودکنترلی»، «رهبری خدمتگزار» و «نوآوری» و در وضعیت مطلوب بر مبنای متغیر جمعیت شناختی نوع کار در خصوص مولفه ی «هم آفرینی» اختلاف معنی داری مشاهده شد (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  با ظهور دوره ی پست مدرن و بنا به اهمیت مدیریت به عنوان رکن اساسی توسعه و پیشرفت، مدیران کتابخانه های دانشگاهی باید با مولفه های مدیریت پست مدرن آشنا شده و جهت اداره ی مناسب کتابخانه ها، این مولفه ها را به کار گیرند.
  کلیدواژگان: دانشگاه ها، رهبری، مدیریت کارکنان، نوآوری سازمانی
 • مریم اقارب پرست، احمد شعبانی، هادی شریف مقدم، فاطمه نادری خراجی صفحه 67
  مقدمه
  یکی از مهم ترین و اساسی ترین کار کتابخانه ها، گزینش مواد و منابع اطلاعاتی برای مجموعه ی کتابخانه ها می باشد. هدف این پژوهش، شناسایی نظرات کتابداران و کارکنان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در خصوص ضرورت مولفه های مجموعه گستری استوارت لی (Stuart Lee) در کتابخانه های دانشگاهی بود.
  روش بررسی
  نوع مطالعه، توصیفی- پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بود. جامعه ی مورد پژوهش 129 نفر کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در سال 90-1389 بود که حجم نمونه 86 نفر محاسبه شد و تعداد 76 پاسخ نامه عودت داده شد. به منظور تعیین روایی، پرسش نامه در اختیار متخصصین و استادان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان قرار گرفت و پیشنهادهای اصلاحی آنان اعمال شد و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach''s alpha معادل 96/0 محاسبه گردید. تحلیل های این پژوهش به کمک آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  حدود 2/59 درصد از کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان دارای خط مشی مدونی برای مجموعه سازی منابع الکترونیکی هستند. 5/40 درصد بر این عقیده اند که اهداف و وظایف کلان سازمان مادر و جنبه های مختلف آن در برنامه ی تخصیص بودجه گنجانده می شود. در اولویت بندی انتشارات، قیمت منابع 9/47 تاثیر دارد. منابع الکترونیکی ادواری نسبت به سایر منابع اولویت بیشتری دارد.
  نتیجه گیری
  کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان روند رو به رشدی را در زمینه ی مجموعه سازی برداشته اند، اگرچه تا مطلوبیت کامل مسیری طولانی در پیش است.
  کلیدواژگان: مجموعه سازی، منابع الکترونیکی، منابع اطلاعاتی، کتابخانه دانشگاهی، کتابداران
 • مریم اخوتی، محمود نکویی مقدم، محمدرضا امیراسماعیلی، مینا مرادزاده، محمود موسی زاده صفحه 79
  مقدمه
  قرار گرفتن ایران در رتبه ی بالای علمی در بین کشورهای منطقه، برخورداری از دانش پیشرفته و توانایی در تولید علم، بخشی از اهداف بسیار مهم تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله ی ایران می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه ی شاخص ضریب تاثیر مجلات تخصصی ایران و کشورهای منتخب و ارایه ی پیشنهادهای مناسب انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی مقطعی که در پاییز و زمستان سال 1390 انجام گرفت، ضریب تاثیر مجلات تخصصی و شاخص های کمی تعداد مجلات منتشر شده در 25 کشور به روش مرور مستندات مورد مقایسه قرار گرفت. مبنای انتخاب کشورها سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست بود که روایی آن با بهره گیری از نظرات متخصصین این رشته تامین شد و پایایی آن با توجه به عینی بودن متغیرها و وجود توافق کامل بین دو پژوهشگر در استخراج داده های این متغیرها، 100 درصد بوده است. در ادامه، شاخص ضریب تاثیر مجلات کشور های مورد مطالعه در سال های 2009 و 2010 از گزارش (Journal Citation Reports) JCR استخراج گردید و وارد چک لیست شد. با بهره گیری از آمار توصیفی، میانگین این شاخص به تفکیک کشورها مشخص گردید و بر اساس مجموع امتیاز کسب شده توسط هر کشور، رتبه بندی انجام شد.
  یافته ها
  در 25 کشور مورد مطالعه در سال 2009 و 2010 به ترتیب 1440 و 1507 مجله ی تخصصی وجود داشت که 87 (04/6 درصد) و 124 (23/8 درصد) مورد آن در ISI نمایه شده است. درصد رشد کل مجلات تخصصی منتشر شده در سال 2010 نسبت به سال 2009 در ایران 73/9، ترکیه 5/4 و پاکستان 1/2 بود، اما درصد رشد کل مجلات نمایه شده در ISI در سال 2010 نسبت به سال 2009 در ارمنستان 200، ترکیه 06/58، پاکستان 1/57 و ایران 36 بود.
  نتیجه گیری
  در مجموع از نظر شاخص های تولید علم در بین 25 کشور مورد بررسی، کشورهای ترکیه، ایران و پاکستان به ترتیب هر کدام با 20، 14 و 9 امتیاز در رتبه های اول تا سوم هستند. نتایج نشان می دهد که خوشبختانه پژوهشگران کشور ما در سال های اخیر تلاش بسیار زیادی در عرصه ی تولید علم داشته اند و هر سال پیشرفت چشمگیری نسبت به سال قبل دارند. نکته ی قابل ذکر این که برای دستیابی به اهداف لحاظ شده در سند چشم انداز بیست ساله، ضمن توجه به استاندارد های ISI، دسترسی آسان مقالات و مجلات برای محققین و چاپ مقاله های مشترک توسط مولفین بایستی در دستور کار موثر صاحبان فرایند قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نشریات ادواری، ضریب تاثیر، سند چشم انداز، ایران
 • سیما شفیعی، رسول نوری *، علیرضا رحیمی، پریسا شفیعی، رقیه قضاوی صفحه 90
  مقدمه

  نرم افزار کتابخانه، برنامه ای رایانه ای برای ذخیره، پردازش و بازیابی اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی است. محیط رابط در نرم افزار کتابخانه ای بخشی از نرم افزار است که تعامل کاربر با نرم افزار را برقرار می سازد و انتقال اطلاعات کاربر به نظام و بالعکس توسط آن صورت می گیرد. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به ویژگی های محیط رابط نرم افزار پارس آذرخش در سال 1388 بود.

  روش بررسی

  این مطالعه از دسته ی مطالعات توصیفی- مقطعی بود که در سال 1388 انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ی محقق ساخته متشکل از 51 سوال استفاده شد و جامعه ی این پژوهش، کتابداران کتابخانه های دانشکده ای و کتابخانه ی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (50 نفر) بودند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی ابزار به وسیله ی کارشناسان و متخصصین موضوعی و پایایی آن با استفاده از آزمون Cronbach''s alpha (با مقدار 81/0) تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آماری توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و نیز آزمون همبستگی Spearman مورد استفاده قرارگرفت.

  یافته ها

  از دیدگاه کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بین متغیرهای مختلف رابط کاربر نرم افزار پارس آذرخش، متغیر یادگیری چگونگی کار با نرم افزار بیشترین نمره (56/3 از حداکثر 5) را به خود اختصاص داد و پس از آن متغیرهای صفحه ی نمایش اطلاعات (40/3)، واژگان و پیام های نرم افزار (3) قرار گرفتند. همچنین نمره ی کسب شده در مورد راهنمای نرم افزار (6/2) و سایر امکانات و قابلیت های آن کمتر از حد متوسط (96/2) بود. در مجموع نمره ی کسب شده در مورد تعامل با رابط کاربری نرم افزار پارس آذرخش در حد متوسط (20/3) به دست آمد. بین دیدگاه کتابداران در مورد رابط کاربری نرم افزار پارس آذرخش و سواد رایانه ای کتابداران، هیچ ارتباط معنی داری وجود نداشت. همچنین تنها بین وضعیت واژگان و پیام های نرم افزار و سواد کتابخانه ای کتابداران، رابطه ی معنی دار وجود داشت و بین سایر ویژگی های رابط کاربری و سواد کتابخانه ای کتابداران هیچ ارتباط معنی داری مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد، دیدگاه کتابداران شرکت کننده در این پژوهش در مورد ویژگی های نرم افزار پارس آذرخش در حد متوسطی بود. در میان متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای چگونگی کار با نرم افزار، صفحه ی نمایش اطلاعات و واژگان و پیام های نرم افزار در وضعیت بهتری قرار داشتند، این در حالی است که متغیرهای راهنما و سایر امکانات و قابلیت های نرم افزار به بازنگری و ارتقای بیشتری نیاز دارند.

  کلیدواژگان: کتابداران، رابط کاربر کامپیوتر، نرم افزار، کتابخانه ها، دانشگاه ها
 • محمدرضا هاشمیان، محمد جنتی کیا، علیرضا هاشمیان صفحه 101
  مقدمه
  مهارت های اطلاع یابی به مهارت های بازیابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، سازماندهی اطلاعات و تبادل اطلاعات تقسیم شده است. کسانی که این مهارت ها را کسب کرده باشند در جستجوی مستقل اطلاعات و انجام تحقیق توانمند خواهند شد. این پژوهش به منظور تعیین مهارت های اطلاع یابی در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته ی موجود در کتابخانه ی ملی دیجیتال پزشکی (Iranian national medical digital library یا INLM) در بین دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع پیمایشی بود که در سال 1389انجام شد. از بین 659 نفر از دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تعداد 248 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با کمک جدول مورگان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه گردآوری گردید. روایی پرسش نامه با نظر متخصصان تعیین شد و پایایی آن با استفاده از alpha Cronbach''s، 83/0 تعیین شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 18تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، تنها 9/3 درصد از دستیاران، دوره ی آموزشی INLM را گذرانده اند و تنها 2/16 درصد از آن ها در INLM ثبت نام کرده اند. بیشترین میزان آشنایی آن ها با پایگاه Up to Date بود (3/38 درصد). بیشترین میزان استفاده ی آن ها نیز از همین پایگاه بود (8/25 درصد). آن ها بیشتر از جستجوی پیشرفته استفاده می کردند (4/48 درصد) و بیشتر از فیلدهای زبان و زمان برای محدود کردن جستجو استفاده می کردند. 2/49 درصد از آن ها از عملکرهای منطقی استفاده می کردند. تنها 3/13 درصد آن ها با امکانات پایگاه های اطلاعاتی برای مدیریت نتایج جستجو آشنا بودند و تنها 5/5 درصد آن ها همیشه به ارزیابی صحت و دقت اطلاعات بازیابی شده می پرداختند.
  نتیجه گیری
  میزان آشنایی و استفاده ی دستیاران از پایگاه های اطلاعاتی بسیار کم بود. برگزاری کارگاه های سواد اطلاعاتی و کارگاه های استفاده از پایگاه های اطلاعاتی می تواند نقش مهمی در افزایش استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و کارهای پژوهشی آن ها داشته باشد.
  کلیدواژگان: بازیابی اطلاعات، پایگاه اطلاعات، انترنی و دستیاری، کتابخانه ی ملی دیجیتال پزشکی، دانشگاه ها
 • مهنوش امینی، ابوالقاسم نوری، حسین سماواتیان صفحه 109
  مقدمه
  مهارت های ارتباطی از جمله مهارت های اساسی برای زندگی در عصر حاضر است. پرستاران به دلیل موقعیت شغلی خود باید مهارت کافی جهت برقراری ارتباط مناسب با همکاران و بیماران داشته باشند تا از آرامش، رضایت و سلامت بهره مند شوند. هدف این تحقیق، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان سلامت عمومی (و ابعاد آن) پرستاران بیمارستان شهید آیت الله کاشانی اصفهان بود.
  روش بررسی
  نوع مطالعه ی این پژوهش، نیمه آزمایشی بود. جامعه ی آماری، کلیه ی پرستاران بیمارستان آیت الله کاشانی در سال 1388 (158 پرستار زن و مرد در 12 بخش) بود که از میان آن ها 20 پرستار برای شرکت در گروه آزمایشی و همچنین 20 پرستار برای شرکت در گروه شاهد به عنوان نمونه ی آماری و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. مداخله ی انجام شده، 8 جلسه ی آموزش مهارت های ارتباطی برای گروه آزمایشی در طی یک ماه بود. برای ارزیابی سلامت عمومی هر دو گروه، قبل و بعد از مداخله ی آموزشی (8 جلسه آموزش مهارت های ارتباطی) از پرسش نامه ی استاندارد سلامت عمومی (General Health Questionnaire یا GHQ-28) استفاده شد. ضریب پایایی این پرسش نامه از طریق Cronbach''s alpha برابر 78/0 برآورد شد. تحلیل در سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کوواریانس) توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 16 انجام شد.
  یافته ها
  آموزش مهارت های ارتباطی، میزان سلامت عمومی را 73 درصد افزایش و میزان افسردگی، اضطراب، اختلال در کارکردهای اجتماعی و جسمانی را به ترتیب 75، 72، 72 و 34 درصد کاهش داده است (01/0 > P).
  نتیجه گیری
  با طراحی و اجرای استاندارد جلسات آموزشی و تدریس توسط مدرسین مجرب و متخصص، آموزش مهارت های ارتباطی تاثیر بسزایی در سلامت عمومی کارکنان خواهد داشت.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، آموزش، سلامت، پرستاران
 • سمیرا یادگاری، طاهره یعقوبی، سید سعید آیت صفحه 118
  مقدمه
  سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آن ها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. بیمارستان ها مهم ترین مراکز ارایه ی خدمات سلامت محسوب می شوند که مدیریت دارایی های ناملموس در آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. برای جلوگیری از بین رفتن تلاش ها و هزینه ها می بایست نخست میزان اهمیت هر یک از ابعاد سرمایه های فکری بیمارستان ها شناسایی شده سپس در جهت رشد و مدیریت آن ها اقدام نمود. تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان اهمیت هر یک از ابعاد سرمایه های فکری در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان و همچنین، تعیین فاکتورهای موثر در هر بعد از سرمایه های فکری بر اساس مدل Hung انجام گرفت.
  روش بررسی
  این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود و در سال 1390 در سه بیمارستان شهر اصفهان (شریعتی، امام موسی کاظم (ع) و امین) انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش 3000 نفر از پزشکان و پرستاران بودند که از بین سه بیمارستان، 200 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش گردآوری مباحث نظری آن، کتابخانه ای بود و داده های آن از طریق پرسش نامه ی محقق ساخته به دست آمد. روایی پرسش نامه با نظر صاحبنظران در زمینه ی مدیریت تایید شد و و پایایی آن به کمکalpha Cronbach''s برابر با 89/0 به دست آمد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونStudent-t تک متغیره و نمودار تارعنکبوتی تحلیل شد.
  یافته ها
  مقایسه ی شاخص های سرمایه ی فکری با میانگین فرضی 3 نشان داد که میزان اهمیت شاخص های سرمایه ی انسانی، بیماران، سرمایه ی فرایند، بیشتر از متوسط و شاخص نوآوری، دارای اهمیت متوسط و شاخص های مالی و فن آوری اطلاعات دارای اهمیت کمتر از سطح متوسط بوده است.
  نتیجه گیری
  ابعاد سرمایه های فکری در بیمارستان ها از اهمیت و ارزش یکسانی برخوردار نیستند، بنابراین مدیران بیمارستان ها باید زمینه ی استفاده و بهره برداری از تمامی سرمایه های ناملوس را فراهم کنند و به این طریق باعث تولید علم، ثروت و نوآوری شوند.
  کلیدواژگان: سرمایه های فکری، فن آوری اطلاعات سلامت، بیمارستان ها
 • جعفر صادق تبریزی، کمال قلی پور، محمد اصغری جعفرآبادی، مجتبی محمدزاده، مصطفی فرحبخش صفحه 128
  مقدمه
  ارزیابی کیفیت یکی از روش های مفید در ارتقای کیفیت خدمات سلامت می باشد، برای این امر جامعیت کیفیت و دقت داده های جمع آوری شده از اهمیت بالایی در فرایند ارزیابی برخوردار است. هدف از مطالعه ی حاضر، تعیین میزان تطابق داده های جمع آوری شده درباره ی کیفیت فنی مراقبت های دوران بارداری از دو منبع گیرندگان خدمات و پرونده ی خانوار بود.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که با مشارکت 185 نفر از زنان باردار که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند از 40 مرکز بهداشتی درمانی و پایگاه بهداشتی شهر تبریز در سال 1389 انجام گرفت. داده های مربوط به کیفیت فنی از دو منبع کاملا مستقل (مشتری خدمت و اطلاعات ثبت شده در پرونده ی گیرنده ی خدمت) جمع آوری شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته که روایی پرسش نامه توسط 10 نفر از صاحب نظران بررسی و بعد از اعمال نظرات آنان مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسش نامه با استفاده از همسانی درونی تایید گردید (748/0 = α). برای ارزیابی تطابق تک تک گویه ها در دو منبع اطلاعاتی، از شاخص کاپای وزنی (Weighted Kappa) و ICC (Intraclass correlation coeficient) استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ی 17 و STATA 10 تحلیل گردید.
  یافته ها
  توافق بین داده های حاصل از پرونده و اظهارات مادران باردار در مورد بسیاری از خدمات، در حد ضعیفی بود (4/0 > Kappa) و تنها در مورد برخی خدمات همچون تعداد مراقبت ها (56/0 = Kappa) و اندازه گیری وزن و فشار خون (55/0 = Kappa) توافق متوسط و در مورد زمان تشکیل پرونده (824/0 – 903/0: CI، 87/0 = P) و زمان اطلاع از بارداری (931/0 – 962/0: CI، 95/0 = P) توافق قوی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  ارزیابی خدماتی چون مراقبت ها و آموزش های دوران بارداری بهتر است از طریق داده های حاصل از اظهارات مادران باردار صورت گیرد، چرا که این ارزیابی می تواند نشان دهنده ی نوعی ارزیابی پیامد باشد. به نظر می رسد نتیجه ی مراقبت ها و آموزش های ارایه شده ی قابل دریافت از زبان گیرندگان خدمات باشد. در مجموع به علت نقص در ثبت خدمات، استفاده از نظرات مشتری ها درباره ی خدماتی که دریافت کرده اند می تواند معتبرتر از پرونده های بهداشتی باشد.
  کلیدواژگان: پرونده های پزشکی، مراقبت های دوران بارداری، ارزیابی کیفیت خدمات بهداشتی
 • فرزانه اقبال، محمدحسین یار محمدیان، سیدعلی سیادت، رضا هویدا، علیرضا یزدانی صفحه 138
  مقدمه
  در بخش بهداشت و درمان نیز همانند دیگر بخش ها، خود ارزیابی امری اجتناب ناپذیر می باشد. محدودیت منابع این بخش، ضرورت پایش عملکرد، حیاتی بودن خدمات و مراقبت های ارایه شده توسط بخش، اهمیت رعایت کیفیت در ارایه ی خدمات و... شواهدی دال بر ضرورت خود ارزیابی دقیق و صحیح عملکرد این بخش می باشند. از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی حوزه های بهبود از طریق خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی (EFQM یا European foundation for quality management excellence model) در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر کاربردی از دسته ی مطالعات توصیفی- مقطعی بود. جامعه ی آماری شامل 15 نفر از کارشناسان و مدیران ارشد بیمارستان امام موسی کاظم (ع) در سال 1389 بود که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی استاندارد EFQM بود که مورد تعدیل قرار گرفت و روایی آن با کمک اساتید و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب alpha Cronbach''s، 97 درصد تعیین شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در نه حوزه بر اساس نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  بیمارستان امام موسی کاظم (ع) در این ارزیابی، 599 امتیاز به خود اختصاص داد که حوزه ی توانمندسازها 300 و حوزه ی نتایج 299 امتیاز کسب نمودند. همچنین درصد امتیاز هر کدام از عوامل نه گانه به قرار زیر می باشد:رهبری 60 درصد، خط مشی و استراتژی 58 درصد، کارکنان 68 درصد، منابع و شرکا 60 درصد، فرایندها 56 درصد، نتایج مشتری 58 درصد، نتایج کارکنان 60 درصد، نتایج جامعه 63 درصد و نتایج کلیدی عملکرد 61 درصد.
  نتیجه گیری
  نتیجه ی خودارزیابی بر اساس مدل تعالی EFQM این بود که منجر به تهیه ی یک سیستم اطلاعاتی از نقاط قوت و ضعف در 9 حوزه و تعیین امتیاز در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) شد که بر این اساس و با استفاده از منطق رادار، نقاط ضعف به عنوان حوزه های بهبود مورد مداخله قرار گرفت و پروژه های بهبود تعیین شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، مدل تعالی بنیاد اروپایی کیفیت، بیمارستان ها
 • سعید آصف زاده، مهران علیجان زاده، سجاد غلامعلی پور، علی فرزانه صفحه 146
  مقدمه
  پرداخت های مستقیم از جیب به عنوان یک منبع اصلی تامین مالی سلامت در اغلب کشورها است که این پرداخت ها منجر به هزینه های کمرشکن خانوار می گردد. هدف این مطالعه، برآورد درصد خانوارهای مواجهه یافته با هزینه های کمرشکن سلامت در شهرک مینوی قزوین در سال 1390 بود.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت تحلیلی در سال 1390 در شهرک مینو در قزوین بر روی 100 خانوار (416 نفر) به صورت چند مرحله ای انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه ی خود ایفا که روایی آن توسط 5 تن از اساتید مجرب مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون Test-re test معادل 82 درصد بود، جمع آوری و برای تحلیل از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. ابتدا هزینه ی خوراکی (ضروری) از درآمد خانوار کسر شد و توان پرداخت خانوار به دست آمد، سپس در صورتی که هزینه های پزشکی مساوی یا بیشتر از 40 درصد توان پرداخت خانوار می شد جزء هزینه ی کمرشکن محسوب می گردید.
  یافته ها
  میزان مواجه ی خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت در بخش خدمات بستری، 3 درصد، سرپایی 3 درصد، دارو 1 درصد، آزمایشگاه 1 درصد، دندان پزشکی 16 درصد و مواجه ی کل برابر با 24 درصد بود. همچنین اکثریت هزینه های کمرشکن سلامت در چارک های درآمدی دوم و سوم اتفاق افتاد، که در این مطالعه چارک درآمدی دوم، 5/2 برابر بیشتر نسبت به چارک درآمدی چهارم در معرض هزینه های کمرشکن سلامت قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  خانوارهای چارک های پایین درآمدی، بیشتر با این هزینه ها مواجه می شوند که می بایست سیاست های حمایتی برای این خانوارها در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: هزینه ها، نظام مراقبت های بهداشتی، فقر، پوشش بیمه، عدالت
 • مقاله مروری
 • هاجر ستوده، کیانوش رشیدی صفحه 154
  فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرفته، سرعت و سهولتی را در انجام کارها به ارمغان آورده است که به آسایش و آسودگی بیشتر در زندگی منجر شده است. با این حال، بهداشت و تندرستی کاربران در اثر استفاده ی نادرست به شدت در معرض خطر است. مقاله ی حاضر می کوشد تا با مرور تاثیرات نامطلوب کاربرد نادرست این فن آوری ها بر سلامت کاربران و محیط زیست، اهمیت مخاطرات و آسیب های احتمالی را بیش از پیش آشکار کند، تا از این رهگذر، ضمن آگاهی رسانی بیشتر، بر لزوم آموزش کاربرد صحیح به عنوان یکی از مباحث اساسی در ترویج فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی تاکید شود. کاربرد ناآگاهانه، غیر اصولی و افراطی فن آوری های اطلاعاتی، طیف وسیعی از پیامدهای ناگوار را برای سلامت انسان و محیط زیست به همراه دارد. انواع ناهنجاری های جسمی، بیماری ها و اختلالات، سلامت انسان را تهدید می کند. گذشته از این، انواع آلاینده ها و پسماندهای خطرناک ناشی از فن آوری های اطلاعاتی، سلامت محیط زیست را به خطر انداخته است. راهکارهای متعددی برای مقابله با این مخاطرات وجود دارد که بنیانی ترین آن ها را آموزش و تدوین راهبردهای مدیریت ملی تشکیل می دهد. لازم است اصول کاربرد صحیح فن آوری ها، راه های پرهیز از خطرات و به ویژه تشویق به استفاده از فن آوری سبز در کانون توجه برنامه های ترویج و آموزش فن آوری های اطلاعاتی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فن آوری اطلاعات، کامپیوترها، تلفن همراه، سلامت، محیط زیست، پسماندهای الکترونیکی
|
 • Mohammadreza Amiresmaili, Leila Zarei, Elaheh Sheibani, Azimeh Arabpur Page 3
  Introduction
  Evaluation of hospital information system (HIS) is a complex endeavor، in which all human، technical and organizational aspects should be considered. This study aimed to develop indicators for HIS evaluation.
  Methods
  Present qualitative study was carried out through a cross-sectional method in 2012 in Kerman province، using Delphi technique. Given the objectives of this study، three independent phases were performed including literature review، providing draft indicators for HIS evaluation and reaching consensus. Required data were obtained through interviews and designed forms. Twenty-three experts composed the study population in interview and reaching consensus phases. Validity and reliability were confirmed through content validity and test-retest method، respectively. Data were analyzed using descriptive statistics.
  Results
  Final set of indicators for HIS evaluation consisted of ninety-one indicators under 8 main topics، i. e. technical quality، software quality، architecture and interface quality، vendor quality، after-sale services quality، workflow support quality، support department، outcome quality and HIS cost.
  Conclusion
  Given the complexity of information system evaluation، all human، technical and organizational aspects have to be taken into account in any evaluation. Proposed indicators provide the possibility of comprehensive evaluation of HIS.
  Keywords: Indicators, Hospital Information Systems, Evaluation
 • Farahnaz Sadoughi, Masoud Salehi, Leila Amirhajlou Page 16
  Introduction
  Good data management practices are essential to any clinical trial، yet this area is one of which can be neglected during the planning stages of a trial. This study focused on the management of the data during each stage of the life for a trial from planning to archive in compliance with good clinical data management practice (GCDMP) standard in clinical trials conducted by the clinical research centers.
  Methods
  This cross-sectional study about data management of clinical trials in clinical research centers was conducted in 2010. A checklist containing 239 questions for total objectives was developed using the standards described in the GCDMP. Based on the Ministry of Health evaluation scores، clinical research centers were divided into three categories of strong، average، and weak. We reviewed documents، facilities، records and any other resources of 15 clinical trials for each category. Collected data were analyzed by Mann-Whitney U and analysis of variance (ANOVA) tests using SPSS software.
  Results
  Results showed that there was a statistically significant difference between strong، average، and weak groups. In terms of data quality and reporting، no statistically significant difference was indicateed between strong and average clinical trials groups.
  Conclusion
  Clinical trial data management in Iran did not meet GCDMP requirements. Therefore، development of national specific and practical standard with technical detail، establishing a data quality monitoring committee، clinical research assistant training for GCDMP requirements are necessary for achieving data quality and international expectations.
  Keywords: Information Management, Clinical Trials, Standards
 • Jahanpour Alipour, Afsaneh Karimi, Leila Erfannia, Mahnaz Shahrakipour, Mohammad Hossein Hayavi Haghighi, Abbas Kadkhoda, Kobra Mirshekar Page 26
  Introduction

  Reliability of diagnoses coding is essential for the use of data in national and international levels. The present study compared the reliability of diagnoses coding with 10th version of the International Classification of Diseases (ICD-10) between the two groups of coders.

  Methods

  Two hundred and forty five priorly coded medical records from five public hospitals affiliated to Zahedan University of Medical Sciences were re-coded by hospital coders and researcher in the first half of 2011. Data collection was done through a checklist. Validity of this instrument was confirmed by the experts. Intra-rater reliability (reliability of coder) and inter-rater reliability (reliability of prior codes with researcher codes or current codes of coder with researcher codes) were assessed in different level of diagnoses using Cohen’s Kappa.

  Results

  In the most cases، inter-rate reliability was almost perfect. Only in level of first three character of principle diagnoses value of Kappa was moderate (K = 0. 52). Furthermore، external reliability in most cases was upper than moderate. Only reliability of codes dedicated by researcher and prior codes on medical records in the fifth character of principle diagnosis was low (K = 0. 18)، the fourth character of the first other diagnosis was moderate (K= 0. 60)، and also in chapter level of the third، the other diagnosis were moderate (K= 0. 54). Furthermore، Kappa value (between coder and researcher) for principle diagnosis in the first three character was moderate (K = 0. 47)، and in the fifth character level was low (K = 0. 18).

  Conclusion

  Reliability of diagnoses coding was appropriate in level of chapter and the fourth character and was not appropriate in three levels of the first and fourth characters. This could be resulted from error selection of principle diagnosis in multiple-coding and negligence of coder to level of specificity in coding. Thus، implementation of in-service educational programs for coders seems essential.

  Keywords: Reliability of Results, Coding, Diagnosis, International Classification of Disease Tenth Version
 • Roxana Sharifian, Mohtaram Nematollahi, Hossein Monem, Fatemeh Ebrahimi Page 35
  Introduction
  One of the main characteristics of a hospital information system (HIS) is confidentiality. Studies have shown that the security requirements on electronic health records are not fully met in Iran. This study was conducted to determine the percentage of HIPAA (health insurance portability and accountability act) security safeguard application in university hospitals of Shiraz University of Medical Sciences in 2010.
  Methods
  This was a cross-sectional descriptive study. The study population included university hospitals of Shiraz University of Medical Sciences equipped with HIS. Data were collected by a checklist through interview with the IT authorities of the hospitals. The checklist was in accordance with HIPAA security standard rules. Tool validity was checked by the content validity method. Data were analyzed using descriptive statistics.
  Results
  The risk management and data backup plan، two out of seven required administrative security safeguards (i. e. risk analysis، risk management، sanction policy، information system activity review، data backup plan، disaster recovery plan، and emergency mode operation plan)، were fully applied in all the hospitals. Both of two required physical security safeguards، disposal and media reuse، were applied in the majority of the hospitals. Of the two required technical security safeguards، unique user identifications، and emergency access procedure were applied only in one of the hospitals.
  Conclusion
  Operational planning must be implemented in order to increase the application of required administrative security safeguards. Full application of the required physical security safeguards، which are close to reach، and the required technical security safeguards could be the main steps in promoting security of the HIS.
  Keywords: Health Insurance Portability, Accountability Act, Hospital Information System, Confidentiality
 • Mohammadreza Delavi, Hassan Ghorbani, Fakhrodin Simakani Page 47
  Introduction
  Hospital information system (HIS) plays an important role in enhancing the quality of remedy in hospitals. HIS is considered as an information system that may have great influence on the effectiveness and efficiency of hospital management. Evaluation system is one of the most important issues that is greatly emphasized in the management system. This paper evaluate HIS based on Ahituv and Neumann model. The general objective of this study was to assess HIS in hospitals where Kowsar software is in use.
  Methods
  This study used a descriptive-field survey approach and carried out in 2012. The data were collected via both field and library sources. Subset of this research contained ten governmental hospitals under supervision of Isfahan University of Medical Sciences. Indeed، the Kowsar software was installed in all the studied hospitals. Since the number of subjects was 209، it was feasible to use all staff. The volunteers were given localized questionnaires based on Ahituv and Neumann model indices (time، content، and structure) to assess the HIS. The questionnaire included 37 items with regard to the five-choice likert scale. The elite panel confirmed questionnaire content validity. In addition، reliability was calculated via Cronbach’s alpha (0. 85).
  Results
  Data analysis showed that there were two true hypotheses among the three. In fact، both time and content were verified with 0. 95 reliability rate but the structure was not in an acceptable level.
  Conclusion
  The HIS governing the organization was in a proper condition in terms of timeline، accuracy، relevancy، and appropriateness of brevity; however، in terms of frequency، period، and universality it was not satisfactory and needed modification. HIS basically requires restructuring and also detailed information and several figures and charts to illustrate statistical outputs. Altogether، a newer version of Kowsar can be released to overcome the drawbacks.
  Keywords: Hospital Information Systems, Evaluation, Hospitals, Ahituv, Neuman Model
 • Nahid Soleymani, Ahmad Shabani, Saeed Rajaee Pour Page 58
  Introduction
  The emergence of postmodern management components such as persuading، self-controlling، servant leadership، proactive organizing، innovation and co-creating، have raised doubts about traditional management models. The present study aimed to review the application rate of postmodern management components in the libraries of Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  In this descriptive survey، the study population consisted of all the staff of libraries in Isfahan University of Medical Sciences (n = 78). The sample size was estimated as 55 subjects that were recruited using the stratified random sampling method in 2010-2011. To collect the data، a researcher-made questionnaire was used for the existing and the ideal situations. Its validity was confirmed by the face validity and using Cronbach’s Alpha the reliability of the questionnaire was estimated as 0. 97 for the existing situation and 0. 96 for the ideal situation. Data analysis was done using descriptive and inferential statistics i. e. one-sample t-test، independent t-test، chi-square، Hotelling، analysis of variance (ANOVA) and Fisher’s least significant difference (LSD) test by the SPSS software.
  Results
  The mean scores of postmodern management components in the existing situation were lower than the average and in ideal situation were higher than the average. There was also a significant difference between mean scores of postmodern management components in the existing situation based on demographic factor of gender in components of self-controlling، servant leadership، and innovation; and in ideal situation based on demographic factor of type of work in co-creating (P < 0. 05).
  Conclusion
  With the advent of the postmodern era and considering the importance of management as an essential pillar of development and progress، managers of academic libraries should be acquainted with postmodern management and should apply its components for appropriate management of libraries.
  Keywords: Universities, Leadership, Staff Management, Organizational Innovation
 • Maryam Aghareb Parast, Ahmad Shabani, Hadi Sharif Moghaddam, Fatemeh Naderikharaji Page 67
  Introduction
  The main objective of libraries is the selection and preparation of information resources. This research aimed to investigate the perspectives of librarians in University of Isfahan and Isfahan University of Medical Sciences about the necessity of Stuart Lee’s collection development factors in libraries of university.
  Methods
  This was a descriptive survey in which a questionnaire was used for data collection. The study population consisted of 129 librarians in academic libraries of University of Isfahan and Isfahan University of Medical Sciences in 2010-2011، the sample size was estimated to be 86 subjects and finally 76 questionnaires were returned. This research was analyzed using descriptive and inferential statistics. For verifying the face validity of questionnaire، it was given to other professors of Library and Information Sciences in University of Isfahan and their suggestions were applied and the reliability of the questionnaire was also estimated 82% using Cronbach’s Alpha.
  Results
  About 59. 2% of the academic libraries in Isfahan had a written policy for electronic resources collection management. 40. 5% of respondees believed that the major duties and goals of the mother organization and its various aspects are included in the budget program. The cost of resources with 47. 9% affected the priority of publications. The periodical electronic resources had high priority compared to other electronic resources.
  Conclusion
  Academic libraries of Isfahan have taken a growing trend in collection management، although a long road lies ahead to complete the utility.
  Keywords: Library Collection Development, Electronic Resources, Information Resources, Academic Libraries, Librarians
 • Maryam Okhovati, Mahmood Nekoueimoghadam, Mohammadreza Amiresmaili, Mina Moradzadeh, Mahmood Moosazadeh Page 79
  Introduction
  Obtaining top academic position among countries of the Middle East and having advanced knowledge and ability to produce knowledge are among the most important goals set in Iran’s twenty-year vision. Present study aimed to determine impact factor of specialized and technical journals of Iran and to compare with selected countries and provide appropriate recommendation.
  Methods
  In this comparative study which was conducted through cross-sectional method in winter 2012، impact factor and quantitative indices of some Iranian published journals were compared with journals of twenty five countries. Countries were selected based on Islamic Republic of Iran’s vision. A checklist was used for data collection whose validity was confirmed using expert opinion and its reliability was 100%; because the variables were objective and consensus was present between two researchers on data extraction. Required data were extracted from 2009 and 2010 Journal Citation Reports® (JCR). Mean of Impact factor was obtained for each country using descriptive statistics. Finally، the countries were ranked based on total scores acquired by each country.
  Results
  Twenty five studied countries had 1440 and 1507 specialized and technical journals with 87 (6. 04%) and 124 (8. 23%) ISI indexed in 2009 and 2010، respectively. Growth of published journal in Iran، Turkey and Pakistan was 9. 7%، 4. 5% and 2. 1%، respectively in 2010 compared to 2009; however، this number for 2010 ISI indexed journals for Armenia، Turkey، Pakistan and Iran was 200%، 58. 1%، 57. 1% and 36%، respectively.
  Conclusion
  Turkey، Iran and Pakistan with 20، 14 and 9 points، respectively were the first three countries among twenty five studied countries based on science production indices. This study indicated that Iranian scholars had lots of efforts in producing science in recent years، with considerable advances every year compared to previous year. To achieve goals of twenty-year vision، considering ISI standards، easy access of scholars to paper and journals and publishing joint papers should be placed in the agenda of the authorities and process owners.
  Keywords: Periodicals, Impact Factor, Vision, Iran
 • Sima Shafie, Rasool Nouri, Alireza Rahimi, Parisa Shafie, Roghaieh Ghazavi Page 90
  Introduction

  Library software is a computer-based program that is used in libraries and information centers for information storage، processing and retrieval. Interface environment is a part of library software that establishes connection between computer and user and also shifts information between user and the system. The present study aimed to determine the attitudes of librarians in Isfahan University of Medical Sciences towards the specifications of Pars Azarakhsh library software interface in 2009.

  Methods

  A questionnaire was used for data collection، consisting of 51 closed questions. The study population included the librarians in Isfahan University of Medical Sciences. Librarians were all those who were working in libraries of Isfahan University of Medical Sciences (n = 50). Descriptive statistics methods and correlation test were used for data analysis.

  Results

  The results of this research showed that librarians believed some factors like pageant، vocabulary and messages of software as well as learning how to use software were in medium and upper than medium. Moreover، librarian''s attitude toward help and other capabilities was lower than medium. All the librarians believed that Pars Azarakhsh software user interface environment was medium (3. 20). In addition، there was a non-significant difference between Pars Azarakhsh software user interface and computer literacy of librarians. There was a significant difference between letters and messages of software and library literacy of librarians and there was no significant difference between other variables of Pars Azarakhsh software user interface and library literacy of librarians.

  Conclusion

  Findings showed that librarians'' view about Pars Azarakhsh variables was at medium level. Among these variables، some such as how to work with software، pageant، vocabulary، and messages of software were in the best situation. However، help features and other capabilities need to be developed more.

  Keywords: Librarians, Computer, User Interface, Software, Libraries, Universities
 • Mohammadreza Hashemian, Mohammad Janatikia, Alireza Hashemian Page 101
  Introduction
  Information seeking skills has an important role in independent searching and enables one to have a strong research. The aim of this study was to investigate information seeking skills among the residents of Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  It was a descriptive study. Morgan sampling table used to select 248 residents from 659 residents of Isfahan University of Medical Sciences. The data were collected using a researcher-made questionnaire which was validated by expert and its reliability was tested with Cronbach’s alpha (0. 83).
  Results
  Only 3. 9% of the residents attended in Iranian National Medical Digital Library (INLM) workshop and only 16. 2% of them were registered to INLM. 38. 3% of them were familiar with up-to-date database and 25. 8% of them used it. 48. 4% of them used «advanced search». 49. 2% of them used «bullion operations» and only 13. 3% of them were familiar with databases’ facilities to manage their search results. Only 5. 5% of them always evaluated the retrieved information.
  Conclusion
  Information seeking skills of residents was very low. Attending in workshops on database and information literacy can help them to improve their skills and have better research.
  Keywords: Information Retrieval, Databases, Internship, Residency, Universities
 • Mahnoosh Amini, Aboulghassem Nouri, Hossein Samavatyan Page 109
  Introduction
  Communication skills are of high importance nowadays. Due to their occupational position، nurses need appropriate and sufficient skills to communicate with their colleagues and patients in order to achieve peace and satisfaction. The present study aimed to determine the effect of communication skills training on the overall amount of general health (and its dimensions) in nurses of Kashani Hospital، Isfahan، Iran.
  Methods
  This was a quasi-experimental research in which the statistical sample included all the nurses employed by Kashani Hospital in 2009 (158 male and female nurses in 12 wards). By applying the relative categorical random sampling method، 20 participants were assigned to the experimental group and the rest (n = 20) were assigned to the control group. Eight sessions of communication skills training were held for the experimental group. The standard General Health Questionnaire (GHQ-28) was used to measure and evaluate the general health in pre-intervention and post-intervention phases. To determine the reliability of each questionnaire، Cronbach’s alpha coefficient was utilized which provided us with 0. 78. Analysis of the data took place on two levels of descriptive statistics (average and standard deviation) and inferential statistics i. e. analysis of covariance (ANCOVA).
  Results
  Communication skills training increased the general health by 73% and decreases depression، anxiety، and social and physical dysfunction by 75%، 72%، 72%، 34%، respectively (P < 0. 01).
  Conclusion
  Designing and applying standard communication skills training sessions، tied with the help of specialized lecturers، will have a significant effect on human communication، relations، organizational citizenship behavior، and general health of the staff.
  Keywords: Communication Skills, Education, Health, Nurses
 • Samira Yadegari, Tahereh Yaghoobi, Sayed Saeed Ayat Page 118
  Introduction
  Intellectual capitals in an organization are assets that their value is increased over time and with sharing with others. Since hospitals are dominant in providing medical services، management of intangible assets could be very important for them. To avoid the waste of costs and efforts، it is necessary to identify the priority and importance of each dimension of intellectual capitals in hospitals، and then to develop and manage them.
  Methods
  This was a descriptive survey which was conducted in three hospitals in Isfahan in 2010. Theoretical studies were based on library investigation and corresponding data were collected through pre-designed questionnaires. The validity of the questionnaire was confirmed by some specialists in management، and its reliability was tested using Cronbach''s alpha (α = 0. 89). The sample size was estimated to be 200 subjects. Some descriptive statistics were presented and the inference for evaluating the importance of intellectual capital dimensions in medical sector was based on student t-test. The web diagram was used for prioritizing the dimensions.
  Results
  Among the intellectual capital dimensions considered in medical sector، the importance of three dimensions of human capital، customer capital and process were higher than average level. Innovation dimension had a moderate significance in intellectual capital while the value of financial capital and information technology was low.
  Conclusion
  Various dimensions of intellectual capitals in hospitals will exhibit different importance. Therefore، administrators of hospitals must provide good foundation for utilization of all assets and produce knowledge، wealth and innovation.
  Keywords: Intellectual Capital, Health Information Technology, Hospitals
 • Jafar Sadegh Tabrizi, Kamal Gholipour, Mohammad Asghari Jafarabadi, Mojtaba Mohammad Zadeh, Mostafa Farahbakhsh Page 128
  Introduction
  Evaluation is a suitable way to improve the healthcare quality. At the other hand، quality and validity of information is an important factor in this process. The aim of this study was to assess adjustment and agreement between medical records data and pregnant women reported healthcare data in prenatal maternity care.
  Methods
  A cross-sectional study was conducted on 185 pregnant women who were selected randomly and received maternity care from 40 urban health centers and health bases in Tabriz. Technical quality data were obtained from two different sources، i. e. medical record and pregnant women reported data. Questionnaire’s content validity was reviewed and confirmed by 10 experts and its reliability was confirmed based on Cronbach''s alpha (α = 0. 748). Weighted Kappa and ICC (intra-class correlation coefficient) were used to analyze each item. Data were analyzed using the STATA ver. 10 and SPSS ver. 17 statistical packages.
  Results
  There was a weak adjustment between the two data sources. Only in some services there was a moderate adjustment such as number of care (Kappa = 0. 56)، blood pressure and weight measurement (Kappa = 0. 55). In registration time to health center (P = 0. 95، 95% CI 0. 931-0. 962) and awareness of pregnancy (P = 0. 87، 95% CI 0. 824-0. 903) there was a strong adjustment between medical document and customers reported data.
  Conclusion
  For some services such as pregnancy education، it is preferred to use pregnant women reported data، because such data are a form of output assessment. Furthermore، due to a defect in the recording services، customers’ reported data were more valid than the health records.
  Keywords: Medical Records, Prenatal Care, Health Care Quality Assessment
 • Farzaneh Eghbal, Mohammad Hossein Yarmohamadian, Sayed Ali Siadat, Reza Hoveida, Alireza Yazdani Page 138
  Introduction
  Self-assessment in healthcare is inevitable، like in all other sections. Scarce resources، necessity of performance refining، vitality of provided services and quality of services are evidence for necessity of having a proper system of self-assessment of performance in this area. Hence، the purpose of present study was to study areas of improvement based on European Foundation for quality Management (EFQM) Excellence Model in Imam Mousa Kazem Hospital.
  Methods
  The present study used a descriptive cross-sectional method. Statistical population consisted of experts and hospital senior managers in Imam Mousa Kazem Hospital in 2002. The study tools included a standard questionnaire of EFQM whose validity was confirmed by faculty members and experts and its reliability was obtained at 0. 97 through Cronbach’s alpha. Data analysis was done in nine areas using SPSS software. The study population were hospital top managers in 2002 who were selected through census method. Data were collected using questionnaire based on EFQM model. Collected data were analyzed through RADAR rationale.
  Results
  Imam Mousa Kazem Hospital obtained 599 points in its assessment; however، the area of enablers obtained 300 and area of results obtained 299 points. Obtained percentages for each of nine areas are as follows: Leadership (60)، policies and strategy (58)، employees (68)، resources and partners (60)، processes (56)، customers result (58)، employees result (60)، community results (63) and key performance (61%).
  Conclusion
  The self-assessment based of EFQM model resulted in an information system of strength and weakness points in 9 areas so that RADAR logic، weakness points were determined for the intervention and improvement areas.
  Keywords: Performance Assessment, European Foundation for Quality Management Excellence Model, Hospitals
 • Saeed Asefzadeh, Mehran Alijanzadeh, Sajad Gholamalipour, Ali Farzaneh Page 146
  Introduction
  Direct cash payments are the principal sources of health care finance in most countries. Health services may impose a regressive cost burden on households، especially in developing countries. The purpose of this study was to calculate households encountered with catastrophic healthcare expenditures in Qazvin، Iran.
  Methods
  The statistical society included 100 household equaled to 416 people. The data were collected using self-administered questionnaire. The capacity to pay of households was calculated by two methods. If the costs of household health were ≥ 40% of their capacity for payment، it would be considered as catastrophic expenditures.
  Results
  According to the findings، the rate of confronting households with health catastrophic expenditures had been estimated 24%، which dentistry services had the highest part in health catastrophic expenditures.
  Conclusion
  Low capacity to pay families should be supported against these expenditures and more financial aid should be provided for them.
  Keywords: Cost, Health Care Systems, Poverty, Insurance Coverage, Justice
 • Hajar Sotudeh, Kianoosh Rashidi Page 154
  Modern information and communication technologies have brought about rapidity and ease leading to more comfort and welfare in our life. However، the users'' health and safety would be seriously in danger in the case of misuse. The present paperattemptedto review the literature on the undesirable effects of information technologies on the health and safety of humans and their environment and thereby emphasized the necessity of training users. The results revealed that unmanaged use of information and communication technologies may result in widespread detrimental effects including physical disorders، diseases and anomalies. In addition، the environment safety is threatened by a variety of e-wastes and pollutants. Among several solutions put forward to fight the threats، training users and developing national management strategies are the most basic ones. Information and communication technologies extension and education programs should train users about how to reasonably use the technologies، how to avoid the probable risks، andin particular، encourage them to choose greentechnologies.
  Keywords: Information Technologies, Computers, CellPhone, Health, Environment, Electronic Waste