فهرست مطالب

فصلنامه سلامت و روان شناسی
پیاپی 3 (پاییز 1390)

 • بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/09/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن احدی، آرزو شمالی اسکویی، عاطفه عبدالمنافی صفحه 13
  این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی مداخله ای آیات قرآنی بر سلامت روان در زنان مضطرب و افسرده انجام گرفت. بدین منظور 60 زن به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد که قبل از شروع درمان و بعد از اتمام آن، مقیاس های سلامت عمومی (GHQ)، مقیاس اضطراب بک (BAI) و مقیاس افسردگی بک (BDI) را تکمیل کنند. داده های پژوهش با استفاده از روش ها و شاخص های آماری شامل میانگین، انحراف معیار، t مستقل و تحلیل کوواریانس تک متغیره (ANOVA) بررسی شد. نتایج تحلیل نشان داد که سطح سلامت روان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری ارتقا یافته است و مداخله درمانی آیات قرآنی در کاهش علائم مرضی و افزایش سلامت عمومی موثر بوده است. همچنین مداخله درمانی آیات قرآنی در کاهش علائم اضطرابی در بیماران نیزموثر بوده، اما تاثیر چندانی در کاهش علائم افسردگی نداشته است.
  کلیدواژگان: آیات قران، سلامت روان، اضطراب، افسردگی
 • شیدا سوداگر صفحه 33
  هدف از انجام این پژوهش، مطالعه توانمندی جهت گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی بهزیستی جسمی بیماران مبتلا به لوکمی حاد بعد از پیوند مغز استخوان آلوژن است. مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به لوکمی حاد کاندید پیوند مغز استخوان آلوژن است. بدین منظور 58 فرد مبتلا به لوکمی حاد (شامل 38 نفر مرد و 20 نفر زن) سنین بین 45-18 طی مدت 13 ماه به روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند و مورد کاربندی قرار گرفتند. داده ها به وسیله آمارتوصیفی، تحلیل یک و چند متغیره و با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) تجزیه و تحلیل شدند. سپس افراد نمونه قبل از پیوند، از نظر عوامل روان اجتماعی ارزیابی شدند و یک، دو و سه ماه بعد از پیوند نیز از نظر بهزیستی جسمی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده توانایی پیش بینی بهزیستی جسمی بعد از پیوند آلوژن را دارند، درحالی که جهت گیری زندگی قادر به پیش بینی هیچ یک از متغیرهای بهزیستی جسمی نبود. در کل به نظر می رسد، توجه به عوامل روان اجتماعی قبل از پیوند و در مدت بهبودی به منظور نتیجه بهتر، موثر باشد.
  کلیدواژگان: جهت گیری زندگی، کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی ادراک شده، بهزیستی جسمی، لوکمی حاد و پیوند مغز استخوان آلوژن
 • مجتبی انصاری، حسن شمس اسفندآباد، محمد حکمی صفحه 47
  هدف این پژوهش اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در بعد کسب مهارت کنترل خشم و مدیریت استرس بر میزان قند خون بیماران دیابتی است. جامعه مورد پژوهش مردان بیست تا شصت ساله دیابتی شهرستان کرج است که از این جامعه آزمودنی های این پژوهش را 60 بیمار مرد دیابتی شهرستان کرج تشکیل می دهند. این افراد به دو گروه سی نفره (گروه کنترل و گروه آزمایشی) تقسیم شدند. مدت زمان آموزش شش هفته و هر هفته سه جلسه بود. که برای گروه آزمایش اجرا شد. ابتدا سطوح خونی قند، ناشتا (FBS)، قند 2 ساعت پس از جذب (2HPP) و هموگولوبین گلیکوزیله (HbA1C) اندازه گیری شد و مجددا بعد از آموزش آزمایش دوباره اندازه گرفته. نتایج پیش و پس از آزمون گروه کنترل و آزمایش در متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از روش آماری کوواریانس مقایسه شد. طبق نتایج، آموزش مهارت کنترل خشم و مدیریت استرس باعث کاهش معنا داری (05/0P<) FBS HbA1C،2HPP در افراد گروه آزمایشی می شود. بعد از دو ماه آموزش، آزمون پیگیری به عمل آمد که نتایج گروه آزمایشی کاهش معنا داری را نسبت به قبل از آموزش در مقایسه با گروه کنترل نسبت به گلوکز نشان می داد.
  کلیدواژگان: کنترل خشم، مدیریت استرس، گلوکز، بیماران دیابتی مرد
 • سولماز شکوهی مقدم، محمود زیوری رحمان، مهدی لسانی صفحه 61
  هدف از این تحقیق، بررسی رابطه ورزش با سلامت روان و شادکامی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر کرمان بوده است. روش پژوهش، توصیفی به شیوه همبستگی است و نمونه مورد بررسی384 دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه شهر کرمان می باشد که به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده اند، برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه 28 سوالی سلامت روان (1979)، برای سنجش شادکامی از پرسش نامه 29 ماده ای شادکامی آکسفورد (1989) و برای تعیین نوع و میزان ورزش از پرسش نامه 15 سوالی محقق ساخته استفاده شده است. اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS 18 و با استفاده از آمار توصیفی، رگرسیون دومتغیره و چندمتغیره و تی تست تحلیل شد. نتایج بیانگر آن است که با اطمینان (01/0>p) بین ورزش و سلامت روان، ورزش و شادکامی و سلامت روان و شادکامی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین از خرده مقیاس های سلامت روان، بین اضطراب و افسردگی با شادکامی (01/0>p) رابطه منفی و معنا داری وجود دارد، در حالی که بین کارکرد جسمانی و کارکرد اجتماعی با شادکامی رابطه معنا داری وجود ندارد. هم چنین نتایج حاکی از آن است که میزان ورزش و سلامت روان آزمودنی ها در دو گروه دختر و پسر تفاوت معناداری با هم دارد (05/0>p)، اما بین شادکامی دختران و پسران تفاوت معنا داری دیده نشد.
  کلیدواژگان: ورزش، سلامت روان، شادکامی
 • ایرج سپهرنیا، فرخ حق رنجبر، مرجان حسین زاده تقوایی، جاوید پیمانی صفحه 81
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سطح کیفیت زندگی بیماران دیابتی صورت گرفته است. در این مطالعه شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهدای فردیس کرج. نمونه ها شامل بیماران دیابتی 40 تا 65 سال بوده که با داشتن سایر شرایط ورود به پژوهش، انتخاب شدند. نمونه ها، با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، فرم کوتاه پرسش نامه کیفیت زندگی بود. ابتدا پیش آزمون از هر دو گروه به عمل آمد؛ سپس، گروه آزمایش طی 8 جلسه 5/1 ساعتی در طول2 ماه، مهارت های زندگی را آموزش دیدند. سپس از هر گروه پس آزمون به عمل آمد و داده های حاصل با استفاده از نرم افزار آماریSPSS، تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون آماری مجذور کای و تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن اند که گروه آزمایش در پس آزمون، افزایش معناداری در نمرات سطح کیفیت زندگی به ویژه در ابعاد سرزندگی، عملکرد اجتماعی، سلامت روانی و سلامت عمومی، دارد (000/0p =)، ولی گروه کنترل، افزایش معناداری در نمرات متغیر های یاد شده نداشت (05/0 p >). درکل به نظر می رسد که آموزش راه مناسبی برای کاهش عوارض دیابت و افزایش سطح کیفیت زندگی در مبتلایان است و در مقایسه با دیگر اقدامات بهداشتی درمانی هزینه کمتری در بردارد و از بروز عوارض دیابت جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، دیابت، کیفیت زندگی
 • عبدالله قاسم پور، رضا ایل بیگی، شهناز حسن زاده، ابوذر ناصری صفحه 103
  هدف این پژوهش حاضر مقایسه تنظیم هیجانی دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری بود که به شیوه علی مقایسه ای انجام شد و جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی90 89 بودند. نمونه آماری پژوهش 80 دانشجوی سیگاری و 80 دانشجوی غیرسیگاری بودند که داوطلبانه انتخاب شدند و به پرسش نامه تنظیم هیجانی گراس و جان (2003) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل آزمون(t) برای دو گروه مستقل تحلیل شد.
  نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان غیرسیگاری از ارزیابی مجدد (به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجانی مثبت) و دانشجویان سیگاری از فرونشانی (به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجانی منفی) بیش تر استفاده می کنند. به نظر می رسد که اختلال در تنظیم هیجانی و از عوامل خطرزای مصرف سیگار برای دانشجویان است.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، سیگار، ارزیابی مجدد و فرونشانی
 • جعفربهادری خسروشاهی، تورج هاشمی نصرت آباد، جلیل باباپورخیرالدین صفحه 117
  در این مطالعه با هدف مقایسه نگرش مذهبی، ادراک استرس و سلامت روان در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری انجام شد. این پژوهش پس رویدادی از نوع مورد شاهدی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 200 نفردانشجو (100 نفر سیگاری و 100 نفر غیرسیگاری) بودند که داوطلبانه انتخاب شدند. سپس آزمودنی ها با استفاده از پرسش نامه نگرش سنج مذهبی براهنی، مقیاس ادراک استرس (PSS) و پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ) ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دو گروه از لحاظ نگرش مذهبی، ادراک استرس و سلامت روان تفاوت معناداری با هم دارند،. به طوری که میانگین نگرش مذهبی و ادراک استرس مثبت در دانشجویان غیرسیگاری، به طور معناداربیش تر از دانشجویان سیگاری بود و میانگین ادراک استرس منفی و سلامت روانی در دانشجویان سیگاری، به طور معناداریبیش تر از دانشجویان غیرسیگاری بود. همچنین یافته ها نشان داد که نگرش مذهبی در هر دو گروه با ادراک استرس مثبت رابطه مثبت و با ادراک استرس منفی و سلامت روانی رابطه منفی دارد. از سویی، سلامت روانی با ادراک استرس مثبت رابطه منفی و با ادراک استرس منفی رابطه مثبت دارد. بنابراین، براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که با افزایش نگرش مذهبی دانشجویان و آموزش راهبردهای مقابله با استرس می توانیم از سیگاری شدن آن ها جلوگیری کنیم.
  کلیدواژگان: ادراک استرس، دانشجویان، سلامت روانی، سیگار و نگرش مذهبی
 • سهیلا مقیمی هنجنی، مهناز شوقی صفحه 135
  هدف از این مطالعه بررسی کیفیت زندگی در مراحل مختلف یائسگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج بودکه در این مطالعه ی توصیفی مقطعی 276 زن چهل تا شصت ساله مورد مطالعه قرارگرفتند. نمونه گیری به روش تصادفی چند مرحله ای انجام شدو ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های استاندارد کیفیت زندگی درزنان یائسه بود که با روش مصاحبه تکمیل و اطلاعات به وسیله ی نرم افزار آماری SPSSو با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده 3/72% زنان در مرحله ی قبل از یائسگی و3/49% زنان در حوالی یائسگی کیفیت زندگی مناسبی داشتند 1/87% زنان در گروه یائسه ی کمتر از پنج سال و2/79% در گروه یائسه ی بیشتر مساوی پنج سال زندگی با کیفیت متوسطی داشتند. بر اساس آزمون کای دو بین کیفیت زندگی با مراحل مختلف یائسگی ارتباط معنا داری وجود دارد (001/0=P). شدت علائم یائسگی 8/73% زنان قبل از یائسگی در حدی بود که مشکلی برای آن ها ایجاد نکرده بود، اما در افراد یائسه4/69% شدت علائم یائسگی افزایش یافته و باعث اختلال در زندگی روزمره و کیفیت نامناسب زندگی آن ها شده بود (001/0 =P). هم چنین بین مدت یائسگی و کیفیت زندگی ارتباط معنا داری وجود ندارد(441/0 =P). طبق نتایج این مطالعه، کیفیت زندگی در مراحل مختلف یائسگی تغییر می کند ولی بعد از یائسگی زمان آن تاثیری بر کیفیت زندگی ندارد. بر همین اساس، آموزش در مورد بهداشت میانسالی در دو بعد آموزش همگانی و آموزش عالی ضرورت می یابد تا با افزایش آگاهی نگرش ها تغییر کند و سلامت در مراحل مختلف یائسگی ارتقا یابد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، قبل از یائسگی، یائسگی، بعد از یائسگی
|
 • Ahadih., Shomalioskoeia., Abdolmanafi, A. Page 13
  The research purpose is to investigate the effectiveness of Quran's verses on the mental health of anxious and depressed women. Therefore, 60 women were randomly selected and assigned into control and experimental groups. The participants were required to fill in the General Health Questionnaire (GHQ), Beck Anxiety Inventory (BAI) and Beck Depression Inventory (BDI). The research data were assessed be measuring mean, standard deviation, t-test and One-Way Analysis of Variances (ANOVA). Results indicated that the general health significantly increased in the experimental group, compared to the control group and the psychopathological symptoms decreased due to the use of Quran's verses. Moreover, listening to Quoran verses decreased the anxiety symptoms, whereas, it had no significant effects on depression symptoms.
  Keywords: quran's verses, mental health, anxiety, depression
 • Sodagar, Sh Page 33
  The purpose of this research is to study the competence psychosocial factors (orientation of life, quality of life and perceived social support in general) to predict the physical well-being of post-BMT in Leukeamic patients. This research is correlational study. Statistical population is all of patients with acute leukeamia who are conditor for BMT. The data were gathered with 58 patients (38 men and 20 women) aging 18-45 years during 13 months via census procedure. The physical well-being in the subjects were assessed after one, two and three months post-BMT. Data were analyzed by SPSS 16. Statistic data analysis was based on descriptive statistics, univariate, multivariate and regression analysis. Results showed that quality of life and perceived social support predicted physical well-being after BMT. However, orientation of life did not predict physical well-being after BMT. It was concluded that the attention to psychosocial factors prior to BMT and during recovery appeared critical for physical well-being.
  Keywords: orientation of life, quality of life, perceived social support, physical well, being, acute leukeamia, allogenic bone arrow transplantation
 • Ansarim., Shams Esfandabadh., Hakami, M. Page 47
  A sample of 60 male diabetics aging 20-60 years were randomly selected from Karaj Diabetes Association. They were randomly divided into experimental and control groups(n=30). The experiment group were trained on anger control skills and stress management. The control group received an ineffective medicine as placebo. Before training, the participants’ FBS, the glucose level two hours after absorption (2hpp) and hemoglobin (HbAc) were controlled. After training the obtained data from the post and pre-tests in the subjects were compared by means of Analysis of Covariance (ANCOVA). Results showed that the differences between the three studied variables were significant at the P-value<0.05.
  Keywords: anger control, stress management, glucose, type I, II Diabetics
 • Shokouhi Moghadams., Zivari Rahmanm., Lesani, M. Page 61
  The purpose of the present study was to investigate the relationship between sport and both male and female Kermani high school students’ mental health and happiness. This study was descriptive in nature. Besides, the studied sample was choosen amang 384 male and female students by clustering method in several steps. The data collection was conducted by using 28- item Mental Health Questionnaire (GHO) and happiness with a 29-item Oxford Happiness Questionnaire (1989). To determine the type and amount of sports activities a 15-item questionnaire made by the researchers were used. The data were analyzed by Spss 18 using descriptive statistics, bivariate and multivariate regression and t-test. The results showed a significant relationship between doing sports, mental health, and happiness at the P-value< 0.01. Also, according to small values of mental health, there was a significant relationship between depression, anxiety and happiness (P 0.01), while there was no significant relationship between physical and social functions and happiness.
  Keywords: sport, mental health, happiness
 • Sepehrniai., Hagh Ranjbarf., Hosseinzadeh Taghvaim., Peimani, J. Page 81
  This research studied the effectiveness of training life skills on the quality of life on diabetes mellitus patients admitted in Fardis Health Care Center. This has been a quasi-experimental research. Thirty subjects aging 40 to 65 were randomly selected and assigned in two experimental group, who received life skills training, and control group who didnt receive any training. The preliminary data were collected by demographic and Short Form of quality of life questionnaire (pre - test). Life skills were trained to experimental group during eight 1.5 hours sessions once a week. The final data were collected by SF-36 questionnaire (post - test) and were analyzed using SPSS and condution ANOVA, ANCOVA and Results showed that that life skills training had significant and positive effects upon the quality of life of diabetics as well as its sub-scales of Happiness, social function, Emotional Health and General Health in experimental group.
  Keywords: life skills, diabetics, quality of life
 • Ghasempoura., Ilbeiguir., Hassanzadeh, Sh ., Naseri, A. Page 103
  The purpose of this study was to compare the emotion regulation in smoking and non-smoking university students. The research method was casual-comparative and the statistical population were university students at Mohaghegh Ardabili in 1389-1390 (2010-2011) academic year. The statistical sample of the research included 80 smoking and 80 non-smoking students who took part in the study voluntarily, and answered Gross and John Emotion Regulation Questionnaire (2003). To analyze the data, t-test independent was used. The results indicated that non-smoking students had reappraisal (as a positive emotion regulation strategy) and smoking students had suppression (as a negative emotion regulation strategy). It was concluded that emotion regulation disorder was a risk factor in smoking university students.
  Keywords: emotion regulation, smoking, reappraisal, suppression
 • Bahadori Khosroshahij., Hashemi Nosrat Abadt., Babapour Kheyroddin, J. Page 117
  The purpose of present study was to investigate the religious attitude, perceived stress and mental health in smoking and non-smoking university students. The study was a controled case study. The sample included 200 volunteer university students (n=100 in smoker and non-smoker groups). Then participants were assessed with the Baraheni Religious Attitude Inventory, Perceived Stress Scale (PSS) and General Health Questionnaire (GHQ). Data were analyzed using t-test. The results showed that there were significant differences between two groups regarding religious attitude, perceived stress and mental health. So that the mean of religious attitude and positive perceived stress in non-smoking students was significantly higher than smoking students while the mean of negative perceived stress and mental health in smoking students was significantly higher than non-smoking students. Also results showed that religious attitude in both groups had a posetive relationship with positive perceived stress and negative relationship with negative perceived stress and mental health. On the other hand, mental health had a negative relationship with positive perceived stress and a positive relationship with negative perceived stress. Results showed that increasing student religious attitude and training strategies for coping stress, we can prevent individuals from addiction.
  Keywords: religious attitude, perceived stress, mental Health, students, smoke
 • Moghimi Hanjans., Shoghi, M. Page 135
  The aim of this study was to investigate equality of life in women in different menopausal stages. This was a descriptive cross-sectional study wherein the sample was taken with multistage randomized sampling method and consisted of 276 healthy women aging from 40 to 60 years old. Data were collected with special questionnaire of QOLin menopause through interviews. Data were analyzed in SPSS using descriptive statistics and X2. Findings indicated that 72.3% of pre-menopause women and 49.3% of peri-menopause women had high QOL. The 87.1% menopause women with <5y, and 79.2% with >5y had the average QOL. The finding also showed that QOL was related to menopausal stage as well as the highest QOL was belonged to peri-menopause (p<0.001). According the findings, QOL was affected by the severity of symptoms. The results of research indicated that QOL in menopausal stage was different dependent on severity of symptoms (p<0.001).There was not any statistical significant relationship between quality of life and duration of menopause (p=0.441).Therefore raising women’s health and knowledge, and teaching health providers and adequate counseling about menopause were recommended.
  Keywords: quality of life, premenopausal, post menopause, menopause