فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • وحید رحیمی النگی، علیرضا بندانی صفحات 1-11
  سن معمولی گندم، Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) یکی از آفات مهم گندم و جو است که از دانه های آن ها تغذیه می کند، بنابراین این آفت در محیطی غنی از کربوهیدرات زندگی می کند و برای بقای خود، وابستگی بسیار زیادی به آنزیم های کربوهیدراز دارد. آنزیم آلفا-آمیلاز نقش مهمی در گوارش سن گندم بر عهده دارد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی اثر عصاره ی پروتئینی دانه های گیاهان لوبیا، برنج و نخود، روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز می باشد. برای این منظور، عصاره های پروتئینی دانه های ذکر شده، با استفاده از کلرید سدیم 1/0 مولار استخراج شد. عصاره های استخراج شده در پنج غلظت 125/0، 25/0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم پروتئین در میلی لیتر روی فعالیت آلفا-آمیلاز در شرایط In vitro آزمایش شدند. نتایج نشان داد که عصاره های لوبیا و نخود، روی فعالیت آلفا-آمیلاز موثر بوده و اثر آن ها وابسته به دز مصرفی می باشد؛ یعنی با افزایش دز، میزان مهار آنزیم آلفا-آمیلاز نیز افزایش می یابد. برای مثال در پایین ترین غلظت، عصاره های لوبیا و نخود به ترتیب باعث مهارآنزیم آلفا-آمیلاز به مقدار 5 و 20 درصد شدند در حالی که در بالاترین دز مصرفی (دو میلی گرم پروتئین در میلی لیتر)، عصاره های لوبیا و نخود به ترتیب باعث مهار آنزیم به میزان 30 و 40 درصد شدند. عصاره ی استخراج شده از دانه ی برنج، هیچ گونه اثر معنی داری در مهار فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز از خود نشان نداد. این داده ها نشان دادند که عصاره ی پروتئینی دانه های نخود و لوبیا، پتانیسل خوبی برای مهار آنزیم آلفا-آمیلاز سن گندم دارند.
 • سودابه امینی، رضا حسینی صفحات 13-20
  به منظور شناسایی و بررسی مرفولوژیک گونه های سوسک های پوست خوار درختان نارون طی سال 1390 از درختان ضعیف وآسیب دیده در بخش مرکزی استان گیلان نمونه برداری به عمل آمد. در مجموع 3 گونه Scolytus ecksteini (Butovitsch،1929)، S. pygmaeus (Fabricius،1787) و S. ensifer (Eichhoff،1881) شناسایی شدند و صفت شاخص مرفولوژیک (وجود زایده خارمانند در حاشیه زیرین بند های شکمی) که در تفکیک گونه های مختلف جمع آوری شده جنسScolytus نقش مهمی دارد مورد مقایسه قرار گرفت. یک کلید نیز برای شناسایی گونه ها ارائه شده است.
 • تاثیر میزبان روی برخی از ویژگی های زیستی سوسک چهارنقطه ای حبوبات
  مهرنوش زمانی، جهانشیر شاکرمی، امیر انصاری پور صفحات 21-28
  سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F.) مهم ترین آفات انباری است که به انواع حبوبات شامل لوبیا، نخود، ماش، عدس و غیره خسارت کمی و کیفی می رساند. تاثیر نوع میزبان روی برخی از ویژگی های زیستی این آفت شامل میزان تخم ریزی، درصد خروج حشرات بالغ، وزن حشرات بالغ خارج شده و طول دوره زندگی آن مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در شرایط دمایی 1 30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 60 درصد در شرایط تاریکی انجام شد. بر اساس داده ها بیش ترین میزان تخمریزی این حشره روی لوبیا چشم بلبلی پرستو (71/3±8/140 عدد) و کم ترین میزان تخمریزی روی لوبیا چیتی خمین (65/3±34/50 عدد) بود. همچنین مشخص شد که با وجود تخم ریزی سوسک چهارنقطه ای حبوبات روی لوبیا چیتی شاد، لوبیا چیتی خمین و لوبیا قرمز گلی، هیچ حشره بالغی از این بذور خارج نشد. بیش ترین درصد خروج حشرات بالغ در ارقام لوبیا چشم بلبلی و ماش مشاهده شد. بر اساس نتایج این تحقیق، حشرات ماده خارج شده از دانه های لوبیا چشم بلبلی (22/1±0426/0 گرم) و سویا (24/0± 0154/0 گرم) به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین وزن بودند. کوتاه ترین طول دوره زندگی این آفت با تغذیه از دانه های لوبیا چشم بلبلی (2/0±2/24 روز) و بلندترین طول دوره زندگی با تغذیه از دانه های سویا (24/0±60/35 روز) بود. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که بهترین حبوبات برای نگهداری در انبارها به مدت طولانی که کمترین خسارت را در مقابل این آفت داشته باشد، لوبیا چیتی شاد، لوبیا چیتی خمین و لوبیا قرمز گلی است.
 • رویا خسروی، جلال جلالی سندی، وحید قاسمی صفحات 29-39
  حشرات برای مقابله با عوامل بیماری زا و پارازیتوئیدها از واکنش های دفاعی سلولی و هومورال استفاده می کنند. سلول های خونی حشرات نقش اساسی در سیستم ایمنی آن ها داشته و دارای اشکال و فعالیت متنوع هستند. شناسایی سلول های خونی و جمعیت آن ها در جهت کنترل بهتر آفت مورد نظر به ما کمک خواهد کرد. در این تحقیق سلول های خونی شب پره خرنوب Ectomoyelois ceratoniae در پنج سن لاروی با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفتند. برای شناسایی این سلو ل ها از رنگ آمیزی گیمسا استفاده شد. پنج نوع هموسیت در لارو این حشره شناسایی شد که عبارتند از؛ پروسلول های خونی، پلاسماتوسیت ها (با چندین شکل مورفولوژیکی)، گرانولوسیت ها، اسفرولوسیت ها و انوسیتوئید ها. همه سلول ها در همه مراحل مورد بررسی وجود داشتند. اشکال تقسیم میتوزی نیز در بین پلاسماتوسیت ها، پروهموسیت ها و اسفرولوسیت ها مشاهده شد. شمارش کل سلول ها در مراحل مختلف نشان داد که با افزایش سن لاروی تعداد کل سلول های در حال گردش نیز افزایش می یابد. با شمارش تفریقی سلول های خونی نیز مشخص شد که پلاسماتوسیت ها و گرانولوسیت ها در همه مراحل به جز لارو سن یک بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهند.
 • غلامرضا توکلی کرقند، هادی محمودی صفحات 41-50
  مگس میوه عناب با نام علمی Carpomyia vesuviana Costa (Diptera، Tephritidae) مهم ترین آفت عناب (Zizyphus jujube Mill) است. در این پژوهش در راستای جایگزین کردن روش های غیر شیمیایی، از چند ترکیب شیمیایی شامل پروتئین هیدرولیزات، بی کربنات آمونیم، بوراکس، سولفات آمونیم، ترکیب کامل (شامل پروتئین هیدرولیزات + بی کربنات آمونیم + بوراکس + سولفات آمونیم) با غلظت سه درصد به عنوان جلب کننده استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس میزان جلب کنندگی برای مگس عناب نشان داد در سطح 1% بین تیمارها تفاوت معنی دار وجود دارد. بیشترین و کمترین میزان جلب به ترتیب مربوط تیمارهای ترکیب کامل و شاهد با میانگین 5/34 و 5/ (مگس در هر تله) بود. همچنین در میزان جلب کنندگی برای بالتوری سبز نیز تفاوت معنی داری در سطح 1% بین تیمارها وجود داشت. بیشترین و کمترین میزان جلب به ترتیب مربوط تیمارهای ترکیب کامل و پروتئین هیدرولیزات به ترتیب با میانگین 22و 4 (بالتوری در هر تله) بود. بیشترین و کمترین مقدار شاخص FTD (میانگین تعداد مگس های شکارشده در هر تله در هر روز) به ترتیب مربوط تیمارهای ترکیب کامل و شاهد و بیشترین و کمترین مقدار شاخص ITD (میانگین تعداد حشرات غیر هدف شکارشده در هر تله در هر روز) به ترتیب برای تیمارهای بی کربنات آمونیم و پروتئین هیدرولیزات ثبت شد. در مجموع، افزودن بوراکس به نسبت سه درصد همراه با ملاس چغندرقند و سایر ترکیبات آمین دار به عنوان یک الگوی کاربردی و نوین در تلفیق با سایر روش های سازگار با محیط زیست، برای کنترل مگس میوه عناب قابل توصیه می باشد.
 • ندا امینی جم، فرحان کچیلی، محمد سعید مصدق، آرش راسخ، موسی صابر صفحات 51-61
  یکی از ویژگی های مهم برای انتخاب دشمن طبیعی مناسب جهت استفاده در برنامه های کنترل بیولژیکی آفات، بررسی واکنش تابعی آن در تراکم های مختلف میزبان می باشد. از سوی دیگر کاربرد حشره کش ها روی جمعیت آفات ممکن است، روی واکنش-های رفتاری از جمله واکنش تابعی و به دنبال آن روی کارایی دشمنان طبیعی تاثیر بگذارد. در این پژوهش، اثر دو حشره کش ایمیداکلوپرید و پیریمیکارب روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius matricariae (Haliday) نسبت به تراکم های مختلف پوره سن سوم شته جالیز Aphis gossypii (Glover) در شرایط آزمایشگاهی در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 8: 16 ساعت (تاریکی: روشنایی) مطالعه شد. پارازیتوئیدهای ماده جفت گیری کرده که کمتر از 12 ساعت عمر داشتند، به مدت 24 ساعت در معرض سطح آغشته به غلظت LC25 حشره کش های مذکور و آب مقطر به عنوان شاهد در استوانه های شیشه ای قرار گرفتند. سپس تراکم های 2، 4، 8، 16، 32 و 64 میزبان در 10 تکرار در اختیار آن ها قرار داده شد. تعیین نوع واکنش تابعی با استفاده از رگرسیون لجستیک و تخمین پارامترها با استفاده از رگرسیون غیرخطی برنامه SAS انجام شد. مطابق با نتایج به دست آمده، واکنش تابعی در شاهد و تیمارهای دو حشره کش از نوع دوم بود. قدرت جستجوگری (a) در تیمارهای شاهد، ایمیداکلوپرید و پیریمیکارب به ترتیب 0645/0، 0373/0 و 0452/0 بار در ساعت و زمان دستیابی (Th) به ترتیب 4607/0، 8873/0 و 6292/0 ساعت تخمین زده شدند. حداکثر نرخ حمله (T/Th) در تیمارهای مذکور به ترتیب 09/52، 05/27 و 14/38 پوره میزبان محاسبه شد. نتایج نشان داد که پیریمیکارب در مقایسه با ایمیداکلوپرید، اثر سوء کمتری روی زمان دستیابی پارازیتوئید دارد.
 • علی رجب پور، فاطمه یاراحمدی، علی اصغر سراج صفحات 63-66
  فون آفات مهم گیاهان مختلف در فضای سبز شهری اهواز در طول سال های 1388 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه-برداری ها از برگ و گل، شاخه، تنه و ریشه گیاهان مختلف انجام شد. در مجموع، 18 گونه از راسته های مختلف بندپایان به عنوان آفات مهم شناسایی شد. اولین بار، دو گونه ی Chrysobothris affinis Mén. و Papilio sp. روی میزبان های گیاهی جدیدشان جمع آوری شدند.
 • هاشم کمالی، احسان ترابی، حسین ترابی، دلارام کمالی صفحات 67-70
  یکی از آفات سیر در انبار و مزرعه، Aceria tulipae (Keifer)،1938 می باشد. خسارت این آفت با ایجاد لکه های قهوه ای و فرورفته در گوشت سیرچه ها و پوک شدن آن همراه است. در سال های 88-1387 یک آزمایش به منظور بررسی امکان گند زدایی سیرچه ها با استفاده از آب گرم در استان خراسان شمالی انجام شد. بر اساس نتایج این تحقیق بیشترین تاثیر به ترتیب در دما های 45، 40، 35 و 30 درجه سانتی گراد و زمان های 20، 15، 10 و 5 دقیقه حاصل شد. در عین حال با در نظر گرفتن صرفه جویی در مصرف انرژی، وقت و احتمال آسیب کم تر به جنین حبه، تیمار های آب گرم با دمایC° 35 به مدت 20 دقیقه و یا آب گرم با دمایC° 40 به مدت 15 دقیقه قابل توصیه هستند.
|
 • Rahimi, Alangi, Vahid, Alireza Bandani Pages 1-11
  Sun pest (Eurygaster integriceps Puton (Coleoptera: Scutelleridae) is one of the most important pests of wheat and barley that feeds on grains. So, this pest lives in carbohydrate-rich environment and its survival depends on carbohydrase enzymes. α-Amylase plays an important role in the Sun pest digestion. The aim of the current research was to study the effects of proteinaceous extracts of bean, rice and chickpea seeds on α-amylase activity. So, the proteinaceous extractions of the seeds were extracted using 0.1 M Sodium chloride. The extractions were tested on α-amylase activity at 0.125, 0.25, 0.5, 1 and 2 mg of proteins/ml in In vitro conditions. The results showed that the bean and chickpea extracts were effective on α-amylase activity and their effects were dose-dependent meaning that with increasing of the dose, inhibition of the enzyme increases. For example, at the lowest dose (0.125 mg of proteins/ml), the bean and chickpea extracts inhibited 5 and 20% of the amylase activity, respectively. While at the highest dose (2 mg of proteins/ml) the inhibitory effects was 30 and 40%, respectively. Rice seed extraction did not produce any significant effect on α-amylase activity. These data showed that the proteinaceous extractions of chickpea and bean have the good potential for inhibition of sun pest α-amylase.
 • Amini Soudabe, Reza Hosseini Pages 13-20
  For identification and morphological investigation on elm bark beetles species during 2011, sampling was carried out on weaken trees in central area of Guilan province. A total of three species Scolytus pygmaeus (Fabricius, 1787), S. ecksteini (Butovitsch1929) and S. ensifer (Eichhoff, 1881) were identified. Morphological index (spine on the lower margin of abdominal segment) which is an important character for identification of different species in the genus Scolytus was compared in identified species. The Results indicated that Scolytus pygmaeus and Scolytus ensifer are the most and the least abundant species, respectively. A key also was provided for identification of species.
 • Effect of host variety on some biological characteristics of the cowpea beetle
  Zamani Mehrnoush, J. Shakarami, A. Ansari Pour Pages 21-28
  Cowpea beetle (Callosobruchus maculatus) is one of the most important pests which damages quantity and quality of pulses including: beans, peas, vetches, lentils, etc. The effect of host variety was investigated on some biological characteristics of the pest including oviposition rate, adult emergence percent, adult weight and life duration. The experiment was conducted using a completely randomized design with five replications. Experiment was carried out at 30 ± 2 ˚C and 60 ± 5% R. H. under dark condition. The results showed that the maximum oviposition cowpea cultivar Parastou (140.8±3.7 eggs) and minimum on Pinto bean cultivar Khomein (50.34±3.65 eggs) despite the pest lay eggs on pinto bean cultivar Shad, pinto bean cultivar Khomein and red bean cultivar Goli no adults were emergence from the seed on these hosts. The most adult emergence occurred on cowpea and vetch. According to the results, the emerged adult female in cowpea (0.0426±1.22 g) and soybean (0.0154±0.24 g) has the highest and lowest weight, respectively. The maximum and minimum life duration of pest were observed on cowpea (24.2±0.2 day) and soybean (35.6±0.2 day), respectively.
 • Khosravi Roya, Jalal Jalali Sendi, Vahid Ghasemi Pages 29-39
  Insects use humoral and cellular immune responses against attack of pathogens and parasitoids. Insect hemocytes have important roles in immune systems with diverse forms and activities. The identification of hemocytes and knowledge of their population could help us for better controlling of the respective insect pest. In this research the hemocytes of Carob moth Ectomoyelois ceratoniae in five larval instars were examined using optical and scanning electron microscopy. Giemsa staining was used to identify these cells. Five identified types of hemocytes in this insect were; Prohemocyte, plasmatocyte (with several morphological forms), granulocytes, spherulocytes, and oenocytoids. All hemocytes types were detected in each larval instar. Mitotic divisions were observed among plasmatocyte, prohemocyte and spherolucytes. Total hemocyte counts in different instars showed that THC increases with increase in larval instars. Differential counts of hemocytes revealed that granulocytes and plasmatocytes are most abundant in all stages of larvae except in first instar larva.
 • Tavakoli, Korghond Gholamreza, Hadi Mahmoudi Pages 41-50
  The jujube fruit fly, Carpomyia vesuviana Costa (Dip. Tephritidae) is the most important pest of jujube (Ziziphus jujube Mill). This study was carried out in order to suggest a new solution to chemical pesticides, using some chemical solutions containing Protein Hydrolyzate (PH), Ammonium Bicarbonate (AB), Borax (Bo.), Ammonium Sulfate (AS), total combination (including PH + Bo. + AS and AB) in concentration (3%) as attractants. Significant differences between treatments was observed at 1% level for jujube fruit fly attraction. The highest and lowest capture of jujube fruit fly were recorded in total combination and in control (34.5 and 1.5), respectively. Bo. with mean of 19.0 and PH, AB and AS, respectively, with means of 1.5, 2.0 and 4.5 were placed in other groups. There was a high significant difference between treatments at 1% for attraction of Green lacewing (Chrysoperla carnea). The maximum and minimum were recorded for total combination and PH treatments (22.0 and 4.0) respectively. Also the highest and lowest FTD were obtained for total combination and control treatments and the highest and lowest ITD were recorded for BA and PH treatments, respectively. In total, adding borax (3%) to sugar beet molasses and other ammine having materials as a new method in combination with other functional and sustainable methods for jujube fruit fly control is recommended.
 • Amin Jam Neda, Farhan Kocheyli, Mohammad Saeed Mossadegh, Arashrasekh, Moosa Saber Pages 51-61
  Study of natural enemies responses to different densities of hosts, is one of the most important criteria that can be used to select a suitable natural enemy in biological control programs. On the other hand, application of insecticides to pest’s controls may affect the behavioral responses such as functional response as well as efficiency of natural enemy. In this research, effect of imidacloprid and pirimicarb was studied on functional response of Aphidius matricariae (Haliday) to densities of 2, 4, 8, 16, 32 and 64 of third instar nymphs of Aphis gossypii (Glover) under laboratory conditions (25±1 0C, 65±5% R.H. and 16:8 (L:D) h). Mated females (< 12 h old) were exposed to LC25 of mentioned insecticides and distilled water as control in glass tubes. Experiments were conducted in 10 replicates. Functional response type was determined using logistic regression and the parameters, were estimated by non-linear regression using SAS program. Functional response on control and insecticides treatments fitted the type II. Attack rate (a) in control and insecticides treatments were estimated 0.0645, 0.0373 and 0.0452 h-1 and handling time (Th) were 0.4607, 0.8873 and 0.6292 h, respectively. The maximum attach rate (T/Th) was calculated 52.09, 27.05 and 38.14, respectively. The results indicated that pirimicarb had the lowest effect on handling time of A. matricariae in comparison with imidacloprid.
 • Rajabpour Ali, Fatemeh Yarahmadi, Ali Asghar Seraj Pages 63-66
 • Kamali, Hashem, Ehsan Torabi, Hossein Torabi, Delaram Kamali Pages 67-70
  One of the stored and farm pest of garlic is, Aceria tulipae (Keifer), 1938. This mite causes brown spots on garlic clove tissue which leading to hollow them. In 2008-2009 an experiment designed to investigate the possibility of using the hot water for garlic cloves disinfection in North Khorasan Province. Based on these results, most effect was obtained at the temperature 45, 40, 35 and 30 ° C and at 20, 15, 10 and 5 minutes respectively. However, based on energy saving, time and less risk of damage to the seed embryos s, warm water of 35 °C for 20 minutes or warm water of 40 °C for 15 minutes are recommended.