فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 4 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهسا جلیلی راد، جلیل حاجی زاده*، جواد نوعی صفحات 1-13
  فون کنه های پیش استیگما (Prostigmata) باغ های مرکبات استان گیلان طی سال های 1391-1390 بررسی شد. در این بررسی تعداد 22 گونه متعلق به 21 جنس و 13 خانواده جمع آوری و شناسایی شدند. از این میان نه جنس و نه گونه برای فون استان گیلان، دو جنس و سه گونه برای فون ایران جدید بودند که به ترتیب  با علامت * و ** نمایش داده می شوند. اسامی گونه های جمع آوری شده به تفکیک خانواده به شرح زیر می باشد:Anystidae: Anystis baccarum Linneaus, 1886; Cunaxidae: Cunaxa papuliphora* Sergeyenko, 2009, Pulaeus martini* Den Heyer, 1980, Coleoscirus buartsus*Den Heyer, 1980; Cheyletidae: Cheletogenes ornatus*Canestrini and Fanzago, 1876, Cheletomimus berlesi* Oudemans, 1904, Hemicheyletia wellsi Summer and Price, 1970; Eriophyidae: Phyllocoptruta oleivora Ashmead, 1879; Caligonellidae: Caligonella humilis*Koch, 1838; Camerobiidae: Tycherobius sahragardi**Khanjani et al., 2012; Raphignathidae: Raphignathus hecmatanaensis Khanjani and Ueckermann, 2003; Stigmaeidae: Eustigmaeus anauniensis* Canestrini, 1889, Eustigmaeus segnis*Koch, 1836, Ledermuelleriopsis plumosa*Willamann, 1950, Storchia rubusta Berlese, 1885; Neopygmephoridae:Pseudopygmephorus pappi** Mahunka, 1976; Tenuipalpidae: Brevipalpus obovatus Donnadieu, 1875; Tetranychidae: Panonychus citri McGregor, 1916, Tetranychus urticae Koch, 1836; Tydeidae: Tydeus meshkinensis* Andre et al., 2010,Brachytydeus mali**Oudemans, 1929;  Trombidiidae: Allothrombium pulvinum Ewing, 1917.
  کلیدواژگان: فون، کنه های پیش استیگما، مرکبات، استان گیلان، ایران
 • احسان برزویی، علیرضا بندایی*، علی مسلمی صفحات 15-26

  سوسک برگ خوار سیب زمینی (Coleoptera:Chrysomelidae) Leptinotarsa decemlineata(Say)، آفت کلیدی سیب زمینی در سراسر جهان می باشد. باتوجه به اثرات نامطلوب کاربرد آفت کش های شیمیایی در کنترل این آفت، نیاز به روش های جایگزینی برای کنترل این آفات اجتناب ناپذیر است. بنابراین هدف ازمطالعه حاضر بررسی اثر عصاره پروتیینی ارقام گندم روی آنزیم آلفاآمیلاز سوسک کلرادو می باشد. برای استخراج آنزیم از حشره و عصاره پروتیینی ارقام گندم به ترتیب از آب مقطر و NaCl 1/0 مولار استفاده شد. نتایج نشان داد که عصاره پروتیینی استخراج شده از گندم توانایی بالایی برای مهار آنزیم آلفاآمیلاز سوسک کلرادو دارد. سنجش فعالیت آمیلاز در حضور 5 غلظت مختلف از عصاره گندم رقم افلاک و ام وی هفده، یک روند مهار وابسته به غلظت را نشان داد. میزان فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز با استفاده از غلظت های 17، 5/8، 25/4، 125/2 و 0625/1 میکروگرم پروتیین عصاره گندم رقم ام وی هفده به ترتیب 18/30، 74/45، 74/48، 32/58 و 72/60 درصد نسبت به فعالیت آنزیم در غیاب مهارکننده (شاهد) بود. نتایج نشان داد که رقم افلاک اثر کمتری در مهار فعالیت آنزیم نسبت به رقم ام وی هفده دارد. در بررسی اثر اسیدیته بر قدرت مهارکنندگی عصاره پروتیینی گندم نشان داد که بیشترین مهارکنندگی آنزیم در حضور بالاترین غلظت مهارکننده در اسیدیته 5 مشاهده شد. بررسی اثر عصاره روی فعالیت آنزیم در ژل نشان داد که شدت باند شاهد در حضور غلظت های مختلف از هر دو مهارکننده گندم تغییرکرد و این تغییررنگ باندها وابسته به غلظت عصاره استفاده شده بود.

  کلیدواژگان: سوسک کلرادو، آنزیم آلفا-آمیلاز، عصاره ارقام گندم
 • زهرا بی پروا*، مصطفی حقانی، هادی استوان صفحات 27-33

  نوسان های جمعیت شب پره مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lep., Gracillaridae  و پارازیتویید های آن ها در دو باغ مرکبات واقع در منطقه شیراز از خرداد 1389 تا شهریور 1390 مورد بررسی قرار گرفت. جهت محاسبه تراکم جمعیت P. citrella هرهفته 10 درخت به صورت تصادفی انتخاب شد و از هر درخت 40 برگ جمع آوری شد. نمونه برداری های هفتگی از دو باغ نشان داد که شب پره مینوز برگ مرکبات از اوایل اردیبهشت ماه در منطقه ظاهر شد و به تدریج جمعیت آن افزایش پیدا کرد و در خرداد ماه و تیر ماه 1389 در متوسط دمای بین 5/23-5/33 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی بین 5/31-39 درصد به اوج خود رسید. در طول فصل تابستان تقریبا تا اواخر مرداد ماه جمعیت حشره کم شد و از اوایل شهریورماه افزایش پیدا کرد تا در آبان ماه به اوج خود در متوسط دمای بین 21-27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی بین 5/34- 5/44 درصد رسید و از اواخر دی ماه تا اواخر فروردین ماه به دلیل سرمای هوا جمعیت حشره به کمترین حد خود رسید. در مجموع 4 گونه زنبور پارازیتویید با نام های Closterocerus formosus (Westwood) ،Pediobius saulius (Walker)  ، Pediobius pyrgo (Walker) و (Pnigalio soemius (Walker از خانواده Eulophidae شناسایی شدند. گونه P. saulius پارازیتویید غالب در طول دو سال نمونه برداری تعیین شد.

  کلیدواژگان: شب پره مینوز برگ مرکبات، نوسان های جمعیت، پارازیتیسم، پارازیتوئید
 • محمد روحانی، محمدامین سمیع* صفحات 35-44

  پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae BurckhardtandLauterer(Hemiptera: Aphalarida در حال حاضر آفت کلیدی درختان پسته در ایران محسوب می شود. روش های زراعی از جمله کوددهی می تواند گیاه را از طریق تغییر در سطح غذایی بافت گیاه، در برابر حمله آفات آماده سازد. در این پژوهش اثر عناصر غذایی کلسیم، روی و اوره و آفت کش آمیتراز بر تراکم پسیل معمولی پسته در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار شامل روی (Zn)، کلسیم (Ca)، اوره (U)، ترکیب اوره و کلسیم (UCa)، روی و کلسیم (ZnCa)، روی و اوره (UZn)، روی، کلسیم و اوره (UZnCa)، آفت کش آمیتراز (کنترل مثبت) و آب مقطر (کنترل منفی) و 6 تکرار روی درختان پسته رقم احمدآقایی در رفسنجان بررسی شد. نتایج نشان داد که اثر محلول های غذایی بر تخم در سطح 5% و پوره ها در سطح 1% اختلاف معنی دار دارد. ترکیب اوره، روی و کلسیم بیشترین تاثیر را در کنترل تخم داشت در حالی که ترکیب روی و کلسیم و آمیتراز کم ترین تاثیر را داشتند. همچنین نتایج نشان داد که کلسیم بیشترین اثر را در کنترل پوره های آفت داشته و کمترین اثر مربوط به آمیتراز و ترکیب روی و اوره بود. این نتایج نشان می دهد که عناصر غذایی به کار برده شده نسبت به آفت کش اثر بیشتری در کنترل جمعیت پوره های پسیل معمولی پسته دارند.

  کلیدواژگان: اوره، پسیل معمولی پسته، روی، کلسیم، محلول های غذایی
 • مهدی جلائیان، آزاده کریمی ملاطی* صفحات 45-54

  پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hem: Psyllidae) آفت بومی پسته کاری های ایران و آفت کلیدی و خسارت زای باغ های پسته ی خراسان رضوی است. کنترل این آفتبه طور معمولبااستفادهازسمومحشره کشصورتمی گیرد که تا ه حال رضایت بخشنبوده است.استفاده از ارقام مقاوم راهکاری مناسب برای برنامه های مدیریت تلفیقی آفات است. در تحقیق حاضر جمعیت مراحل مختلف سنی پسیل معمولی پسته روی شش رقم پسته (بادامی سفید، پسته قرمز، برگ سیاه، کله قوچی، اکبری و فندقی) در منطقه ی فیض آباد (خراسان رضوی) طی سال های 90-1389 ارزیابی شد. نمونه برداری روی چهار درخت مربوط به هر رقم در فواصل زمانی 12-10 روز انجام گرفت. جمعیت مراحل تخم و پوره ی پسیل (سنین مختلف) از طریق بریدن برگ ها و انتقال به آزمایشگاه شمارش شد. جمعیت حشرات کامل با ضربه زدن به سرشاخه ها روی کادر، شمارش شد. نتایج نشان داد بین ارقام و سال برهمکنشی وجود نداشت. تراکم تخم پسیل در ارقام مختلف اختلاف معنی داری داشت و از 013/0±4/3 تخم روی رقم بادامی سفید تا 044/0±35/12 تخم روی رقم پسته قرمز نوسان داشت. کم ترین و بیش ترین تعداد پوره ها به ترتیب روی رقم بادامی سفید (013/0±19/2) و پسته قرمز (033/0±77/8) مشاهده شدند. میانگین جمعیت حشرات کامل روی ارقام مختلف اختلاف معنی داری را نشان داد به طوری که رقم پسته قرمز (026/0±26/4) و نیز کله قوچی (038/0±15/4) بیش ترین تعداد حشرات کامل پسیل را داشتند. نتایج نشان می دهد که به احتمال زیاد منابعی فیزیکی یا شیمیایی در ارقام بادامی سفید و برگ سیاه وجود دارند که آن ها را برای مراحل مختلف زندگی (مراحل نابالغ شامل تخم و پوره های سنین مختلف و حشرات کامل) پسیل نامناسب می سازند و جمعیت آفت را کاهش می دهند. نتایج این تحقیق می تواند در معرفی ارقام مقاوم در قالب برنامه ی مدیریت تلفیقی آفت پسیل معمولی پسته سودمند باشد.

  کلیدواژگان: پسیل معمولی پسته، ارقام، مقاومت، تحمل، خراسان رضوی
 • منا سادات مقدسی*، علیرضا صبوری، حسین الهیاری، آزاده زاهدی گلپایگانی صفحات 55-65

  گل رز یکی از پرفروش ترین گل های شاخه بریده و کنه Tetranychus urticae Koch یکی از مهم ترین آفات آن است. با توجه به اثرات منفی آفت کش های شیمیایی، کنترل بیولوژیک یکی از مناسب ترین روش های کنترل آفت به شمار می رود. کنه شکارگر Typhlodromus bagdasarjani Wainstein & Arutunjan از خانواده  Phytoseiidaeاز جمله گونه هایی است که از بیشتر نقاط کشور گزارش شده است. گونه دیگر کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot است که غیربومی بوده و متداول ‏ترین شکارگر استفاده شده در گلخانه ‏ هاست. از جمله ویژگی های مهم برای ارزیابی کارایی هر دشمن طبیعی، واکنش تابعی آن نسبت به تغییرات تراکم شکار است. بر این اساس، واکنش تابعی ماده های بالغ بارور سه روزه شکارگرها به تراکم های مختلف تخم کنه T. urticae روی رز رقم بلاروج مطالعه شد. تراکم های استفاده شده برای ماده بالغ P. persimilis شامل 2، 4، 8، 15، 25، 35، 50 و 75 تخم و برای ماده بالغ T. bagdasarjani شامل 2، 4، 8، 15، 25، 35، 50، 75، 100 و 120 تخم بودند. بر اساس نتایج رگرسیون لوجستیک، نوع واکنش تابعی برای هر دو شکارگر از نوع سوم تعیین شد. زمان دست یابی و ضریب ثابت b برای P. persimilis به ترتیب 0058/0±5939/0 ساعت و 0020/0±0187/0 و زمان دست یابی و ضریب های ثابت b و d برای T. bagdasarjani به ترتیب 0067/0±2409/0 ساعت، 0007/0±0033/0 و 0246/0±0637/0 برآورد شد. واکنش های تابعی دو شکارگر مورد مقایسه قرار گرفتند و مشخص شد زمان دست یابی در دو شکارگر با هم تفاوت معنی دار دارند. بنابراین به نظر می رسد که توانایی T. bagdasarjani در شکار تخم های کنه T. urticae بیشتر از P. persimilis است.

  کلیدواژگان: کنه گیاهخوار، شکارگر، رقم بلاروج، Rosaceae
 • محمد محمدی*، جلیل حاجی زاده، حسین لطفعلی زاده صفحات 67-70

  طی یک بررسی فونستیک در سال های 1392-1391 در استان آذربایجان شرقی، تعدادی کفشدوزک از مزارع و باغ های منطقه نمنق (38° 47' 00" N, 46° 34' 21" E) از توابع شهرستان جلفا و هوراند (38° 51' 02" N, 47° 21' 58" E) از توابع شهرستان اهر جمع آوری شدند. پس از بررسی و تهیه اسلاید از اندام های تناسلی حشرات نر و ماده، شناسایی نمونه ها انجام شد. بر اساس مطابقت با کلیدهای شناسایی در منابع معتبر و تایید دکتر Fursch (محقق کفشدوزک شناس از کشور آلمان)، نمونه های جمع آوری شده از گونه (Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761 تشخیص داده شدند. این گونه برای اولین بار از ایران گزارش می شود.

  کلیدواژگان: Vibidia duodecimguttata، ایران، گزارش جدید
|
 • M. Jalilirad, J. Hajizadeh *, J. Noei Pages 1-13
  During 2011-2012 a survey was carried out for identification of Prostigmatic mites of citrus orchards in Guilan Province. In this survey, total of 22 species belonging to 21 genera and 13 families were collected and identified. Among them, 9 genera and 9 species are the first records for Guilan Province fauna and two genera and three species are the first records for Iranian mite fauna that marked with one and two asterisks respectively. The list of identified species is as follow:Anystidae: Anystis baccarum Linneaus, 1886; Cunaxidae: Cunaxa papuliphora* Sergeyenko, 2009, Pulaeus martini* Den Heyer, 1980, Coleoscirus buartsus*Den Heyer, 1980, Cheyletidae: Cheletogenes ornatus*Canestrini and Fanzago, 1876, Cheletomimus berlesi* Oudemans, 1904, Hemicheyletia wellsi Summer and Price, 1970; Eriophyidae: Phyllocoptruta oleivora Ashmead, 1879; Caligonellidae: Caligonella humilis*Koch, 1838; Camerobiidae: Tycherobius sahragardi**Khanjani et al., 2012; Raphignathidae: Raphignathus hecmatanaensis Khanjani and Ueckermann, 2003; Stigmaeidae: Eustigmaeus anauniensis* Canestrini, 1889, Eustigmaeus segnis*Koch, 1836, Ledermuelleriopsis plumosa*Willamann, 1950, Storchia rubusta Berlese, 1885; Neopygmephoridae: Pseudopygmephorus pappi** Mahunka, 1976; Tenuipalpidae: Brevipalpus obovatus Donnadieu, 1875; Tetranychidae: Panonychus citri McGregor, 1916, Tetranychus urticae Koch, 1836; Tydeidae: Tydeus meshkinensis* Andre et al., 2010, Brachytydeus mali**Oudemans, 1929;Trombidiidae: Allothrombium pulvinum Ewing, 1917.
  Keywords: Fauna, Prostigmatic mites, Citrus, Guilan Province, Iran
 • E. Borzouei, A. R. Bandani *, A. Moslemi Pages 15-26

  Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chyrsomelidae) is a key pest of potato worldwide. Given the adverse effect of the pesticides applied against this pest, alternative method for the pest control is unavoidable. Thus, the aim of the current study was to study the effect of wheat cultivars proteinaceous extract against the beetle α-amylase. The enzyme extraction from the beetle and proteinaceous extract from the wheat seeds were done using distilled water and 0.1 M NaCl, respectively. The results showed that proteinaceous extracts of wheat seeds have great ability to inhibit Colorado potato beetle α-amylase. Enzyme assays in the presence of five concentrations of Aflak and MV-17 wheat seed cultivars showed a dose dependant manner of enzyme inhibition. Remaining activity of the enzyme when concentrations of 17, 8.5, 4.25, 2.125 and 1.06 µg protein of extract were used was 18, 30, 45.74, 48.74, 58.32, and 60.72%, respectively compared to control. The results showed that Aflak cultivar is less effective in the enzyme inhibition than MV-17 cultivar. Studying the effect of pHs on the inhibition showed that the greatest inhibition in the presence of the highest amount of inhibitor was observed at pH 5. Gel assays showed that bands intensity was decreased in the presence of different concentrations of both cultivars extracts and the changes of the bands intensities was dose dependant.

  Keywords: Colorado potato beetle, α-amylase, Wheat seed cultivars extracts
 • Z. Biparva *, M. Haghani, H. Ostovan Pages 27-33

  Population fluctuations, and parasitoids complex of Phyllocnistis citrella Stainton were studied in two citrus orchards from June 2010 to September 2011 in Shiraz. To determine the density of P. citrella 10 trees were selected randomly every week and 40 leaves were collected from each tree. Weekly sampling in 2 orchards showed that the citrus leaf miner was emerged from the early May and increased its population gradually and reached to its maximum when the temperature was between 23.5–33.5 ◦C and the relative humidity was between 31.5–39% in June and July 2010. Insect population decreased during the summer month to the end of the August. Then the insect population increased. In early September and reached to its maximum when the temperature was between 21–27◦C and the relative humidity was between 34.5–44.5% in November. Because of the cold weather, the population density decreased from the end of January and reached to the minimum to the end of April. Four species of hymenopterous parasitoids were found and identified namely, Pediobius pyrgo (Walker), Pediobius saulius (Walker), Pnigalio soemius (Walker) and Closterocerus formosus (Westwood) (Eulophidae). The most common parasitoid during 2 years sampling was determined P .saulius

  Keywords: Citrus leaf miner, Population fluctuations, Parasitism, Parasitoid
 • M. Rouhani, M. A. Samih * Pages 35-44

  The common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hem.: Aphalaridae) is one of the most important pests of pistachio trees in Iran. Cultural methods such as crop fertilization can affect susceptibility of plants to insect pests attack by altering plant tissue nutrient levels. In this investigation we studied in relation to varying fertilization levels of Ca, U, Zn and amitraz on common pistachio psylla, A. pistaciae in pistachio orchards based on complete randomized blocks with six replications and nine treatments including applied Ca, U, Zn, Uzn, Uca, ZnCa, UZnCa, amitraz and control on common pistachio psylla fed on 20-year-old pistachio trees of Ahmadaghaei rootstock in Rafsanjan orchards. The results showed that the effect of nutrient solution on nymph and eggs population had a significant difference at %1 and 5% level, respectively. The highest measure of control on eggs was related to UZnCa while the least was related to ZnCa and amitraz. The results also showed that the highest measure of pest control was related to Ca while the least was related to amitraz and UZn. The results indicated that the elements mentioned had a stronger reducing effect on the concentration of common pistachio psylla nymphs than the effect pesticide had.

  Keywords: Calcium, Common pistachio psylla, Nutrient solution, Urea, Zinc
 • M. Jalaeian, A. Karimi- Malati * Pages 45-54

  The common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hem.: Psyllidae), is considered as a common pest of pistachio orchard in Iran and also as a major pest in Khorasan Razavi province. So far pesticides as a main method to control of the pest were not satisfactory. The use of resistance cultivars is important in the pest management programs. In this study, the population of different age stages of common pistachio psylla were assessed on six pistachio cultivars (Badami Sefid, Ghermez, Barg Siah, Kale Ghuchi, Akbari, Fandoghi) in Faiz abad region (Khorasan Razavi province) during 2010 and 2011. Sampling was carried out on four trees for each cultivar in 10-12 days intervals. The populations of egg and nymph stages were recorded in laboratory through cut leaves. The limb tapping method was used for adult density evaluation. According to the results, there was not significant interaction between year and cultivars (p>0.01). The results showed that there were significant differences among egg densities on examined cultivars, ranged from 3.4±0.013 eggs on Badami Sefid to 12.35±0.044 eggs on Ghermez cultivar. The lowest and highest nymph population was recorded on Badami Sefid (2.19±0.013) and Ghermez (8.77±0.033), respectively. The mean population of adult was significantly different on cultivars, in which, Ghermez (4.26±0.026) and Kale Ghuchi (4.15±0.038) had the highest density of adult population. The results revealed that there might be some physical or chemical sources of resistance in Badami Sefid and Barg Siah cultivars which make them unsuitable for different stages of the pest and reduce their population. These results could be prerequisite for determining the resistant cultivars and a successful IPM program for the pest.

  Keywords: Common pistachio psylla, cultivars, Resistance, Tolerance, Khorasan Razavi province
 • M. Moghadasi *, A. Saboori, H. Allahyari, A. Zahedi Golpayegani Pages 55-65

  Rose is one of the most valued cut flowers and Tetranychus urticae Koch is one of its most important pests. Due to harmful effects of pesticides, biological control is one of the best methods in pest control. Typhlodromus bagdasarjani Wainstein & Arutunjan from family Phytoseiidae is a species with wide distribution in Iran. Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot is an exotic and most commonly used species in greenhouses. Functional response is one of the important criteria for the effectiveness estimation in biological control programs. In this research, functional response of three-days old mated females to different densities to T. urticae eggs was studied on Rosa hybrida cv. Blarodje. Prey densities were 2, 4, 8, 15, 25, 35, 50 and 75 for females of P. persimilis and 2, 4, 8, 15, 25, 35, 50, 75, 100 and 120 for females of T. bagdasarjani. Based on logistic regression, functional response type III was determined for both predators. Also, handling time and b parameters for P. persimilis were estimated 0.5939±0.0058 hour and 0.0187±0.0020 and handling time parameter and b and d parameters for T. bagdasarjani were estimated 0.2409±0.0067 hour, 0.0033±0.0007 and 0.0637±0.0246, respectively. Functional responses of two predators were compared with each other. Handling time has significant differences in two Predators. Apparently, T. bagdasarjani ability in predation on T. urticae eggs is more than P. persimilis.

  Keywords: Phytophagous mite, Predator, Rosa hybrida cv. Blarodje, Rosaceae
 • M. Mohammadi *, J. Hajizadeh, H. Lotfalizadeh Pages 67-70

  During a faunal study in the years 2012- 2013 on coccinellid beetles in East Azarbayjan Province, several coccinellid specimens were collected in Namnagh (46° 34' 27" N, 38° 47' 0" E) and Horand (47° 21' 58" N, 38° 51' 2" E) regions, respectively in Jolfa and Ahar cities. Specimens were identified after  preparing slides from male and female genital organs. Based on identification keys in related references, collected specimens were identified as Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761). This identification was confirmed by Dr. Helmut Fürsch (Bayerwaldstraße, 26, D-94161, Ruderting, Germany). This species is recorded for the first time from Iran.

  Keywords: Vibidia duodecimguttata, Iran, new record