فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود فلاحی خشکناب، زهرا تمیزی، ناهید غضنفری صفحات 7-16
  مقدمه
  خشونت محیط کار یکی از مسائلی است که پرستاران در بخش های بالینی با آن مواجه هستند. میزان این خشونت با توجه به نوع بیماران مراجعه کننده متفاوت می باشد. بخش های روان یکی از پر حادثه ترین بخش های مراقبتی است. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت خشونت، عوامل مستعد کننده و پیشگیری کننده آن در پرستاران شاغل در بخش های روان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، 183 نفر از پرستاران شاغل در بخش های روان مرکز روانپزشکی رازی بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه جمعیت شناسی و پرسشنامه «خشونت محل کار در بخش سلامت» «Workplace Violence in the Health Sector» بود. پرسشنامه «خشونت محل کار در بخش سلامت» دارای چهار زیر مجموعه خشونت جسمی، روانی، جنسی و نژادی و سه سئوال باز با عنوان «عقیده راجع به خشونت در محل کار» بوده است. روایی محتوا و صوری با نظر خواهی از 11 نفر از مدرسین تایید شد. پایایی به روش آزمون مجدد بر روی 20 نفر از پرستاران در دو نوبت به فاصله 15 روز بررسی و با همبستگی (73/0r=) تایید شد. داده های جمع آوری شده باSPSS نسخه 18 و روش های آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان شیوع خشونت محیط کار در یکسال برابر با 71 درصد بود. خشونت های روانی و فیزیکی به ترتیب با فراوانی4/93 درصد و 6/71 درصد دارای بیشترین رخداد و خشونت های نژادی و جنسی به ترتیب با فراوانی 1/19 درصد و 5/5 درصد کمترین خشونت وارده نسبت به واحدهای مورد پژوهش بودند. بیشترین واکنش واحدهای مورد پژوهش نسبت به خشونت (9/39 درصد) دعوت کردن فرد مهاجم به آرامش بوده است. 2/61 درصد آن ها برگزاری کلاس های آموزشی کنترل خشونت و 6/59 درصد وجود نظام مدیریتی برای گزارش دهی خشونت را ضروری می دانستند.
  نتیجه گیری
  پرستاران شاغل در بخش های روان بطور دائمی در معرض انواع خشونت های فیزیکی و کلامی قرار دارند. انجام اقدامات پیشگیرانه در این مورد پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: خشونت محل کار، پرستاری، روان پرستار، بخش روان
 • فرهاد کامرانی، فائزه قائمی پور، ملاحت نیکروان، حمید علوی مجد صفحات 17-23
  مقدمه
  تریاژ برای ارزیابی بالینی اولیه و دسته بندی کلیه بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس جهت ارائه مناسب ترین درمان، ضروری است. تریاژ صحیح و سریع بیماران کلید عملکرد موفق در بخش اورژانس است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع خطای تریاژ و پیامدهای تریاژ سبک در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی، پرونده 300 بیمار مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در آن ها تریاژ «نمایه وخامت اورژانس» (Emergency Severity Index) به صورت فعال اجرا می شد؛ به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه حاوی اطلاعات جمعیت شناسی و فرم تریاژ براساس الگوریتم تریاژ «نمایه وخامت اورژانس» استفاده شد. برای تعیین روایی ابزار، از روش روایی صوری و برای پایایی از روش همبستگی بین مشاهده کنندگان (85/0) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 17 انجام گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه میزان تریاژ سبک 7/23 درصد و میزان تریاژ سنگین 7/11 درصد بود. بیشترین میزان تریاژ سبک در سطح 3 تریاژ «نمایه وخامت اورژانس» بود. خطر مرگ در اثر تریاژ سبک (با اطمینان 95 درصد) 2/3 برابر بیشتر از گروه تریاژ صحیح و تریاژ سنگین بود. بعلاوه، همبستگی معنی داری بین خطای تریاژ و زمان انتظار بیمار تا معاینه توسط پزشک اورژانس (39/0P=)، طول بستری بیمار در بیمارستان (77/0P=) و نیز بین خطای تریاژ و زمان بستری بیمار در بخش اورژانس (50/0P=) یافت نشد.
  نتیجه گیری
  میزان خطای تریاژ از آستانه قابل قبول بالاتر است. در این پژوهش انجام تریاژ صحیح و یا همراه با خطای تریاژ، تاثیری بر شاخص های زمانسنجی نداشته است.
  کلیدواژگان: خطای تریاژ، تریاژ سبک، اورژانس
 • افسانه محمدی، زهره ونکی، ربابه معماریان، اشرف محمدی صفحات 24-35
  مقدمه
  یکی از چالش های مدیریت پرستاری، انگیزش و رضایت شغلی پرستاران است. بکارگیری نظریه های انگیزشی توسط مدیران پرستاری می تواند راهکار موثری باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر بکارگیری برنامه طراحی شده مبتنی بر «نظریه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضایت شغلی پرستاران انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است که در دو گروه مداخله و کنترل در دو بیمارستان آموزشی استان زنجان به اجرا در آمد. داده ها از طریق «پرسشنامه رضایت شغلی پرستاران»Nurses'' Job Satisfaction Questionnaire«گرد آوری شد. در این مطالعه پایایی درونی پرسشنامه اندازه گیری شد (9/0=α). روش نمونه گیری تمام شماری بود و پرستاران گروه مداخله 20 نفر و گروه کنترل 19 نفر بودند. پرستاران در هر دو گروه دارای ویژگی های مشابه بودند. مداخله شامل برنامه طراحی شده مبتنی بر»نظریه انتظار«بود که به مدت 6 ماه اجرا شد. داده ها با استفاده از برنامه SPSS نسخه 16 و آزمون های ویلکاکسون و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  پرستاران در دو گروه از نظر ویژگی های فردی با یگدیگر همسان بودند (05/0P>). آزمون ویلکاکسون تفاوت معنی داری از نظر رضایت شغلی قبل و بعد از مداخله در دو گروه نشان نداد (05/0P>). اما رضایت شغلی پرستاران گروه مداخله نسبت به گروه کنترل 7 درصد افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  برنامه طراحی شده مبتنی بر»نظریه انگیزشی انتظار«دارای گام های اجرائی بسیار روشن برای بکارگیری این نظریه است که می تواند راهنمای عملی برای مدیران پرستاری باشد. استفاده از آن برای بهبود رضایت پرستاران پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: انگیزش شغلی، نظریه انتظار، رضایت شغلی، پرستار
 • محمد تقی نصیری، محمد حیدری، سارا شهبازی، اسماعیل انصاری صفحات 36-44
  مقدمه
  در عصر حاضر، سازمان ها برای کسب موفقیت، چاره ای به جزء تدوین استراتژی های متناسب با منابع انسانی ندارند، در غیر این صورت قابلیت سازگاری با محیط پیچیده امروزی و توانایی بکارگیری اثربخش منابع انسانی را از دست خواهند داد. هدف از این مطالعه تعیین همبستگی استراتژی های منابع انسانی براساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، یک مطالعه توصیفی-همبستگی است که بر روی 247 نفر از کارکنان بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد انجام گرفته است. نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی و پرسشنامه پژوهشگر ساخته «پرسشنامه عملکرد کارکنان بر اساس الگوی آلن یلسی» ((Staff Function Questionnaire on Allen Yelsy Model در دو بخش برای سنجش متغیرهای الگوی آلن یلسی و عملکرد کارکنان در 43 سوال استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه با استفاده از نظر 7 نفر از مدرسین صاحب نظر تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز، با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمد و مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری استنباطی و آمار توصیفی در نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که بین استراتژی منابع انسانی با عملکرد سازمانی همبستگی معناداری وجود دارد (05/0P<). مهم ترین استراتژی هایی که با عملکرد سازمانی همبستگی مثبت دارند، روابط کارکنان (3/33 درصد)، استراتژی توسعه (2/14 درصد) و استراتژی مدیریت عملکرد (2 درصد) بود. اگرچه، استراتژی های جذب و استخدام و جبران خدمات پیش بینی کننده، همبستگی معنی داری با عملکرد سازمانی نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمان مورد مطالعه بیش از متوسط ارزیابی شده است، پیشنهاد می شود مدیریت بر این استراتژی ها تاکید نماید تا از مزایای آن ها در بهبود عملکرد سازمانی بهره مند شود. در این رابطه، ایجاد پست معاونت منابع انسانی در بیمارستان آیت الله کاشانی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت، مدیریت بیمارستانی، عملکرد سازمانی، الگوی آلن یلسی
 • مرتضی روحانی، علیرضا رجایی، سیدعلی کیمیایی، جواد ملک زاده، حمیدرضا بهنام وشانی صفحات 45-55
  مقدمه
  پرستاران از مهمترین منابع نظام سلامت یک جامعه می باشند. لذا توجه به سلامت روان این قشر ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش شناختی- رفتاری دینی بر احساس ناامیدی، احساس بی ارزشی و احساس نارضایتی زندگی در پرستاران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مداخله ای نیمه تجربی بوده و در آن 66 پرستار شاغل در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. مداخله شامل برنامه آموزش شناختی- رفتاری دینی، متشکل از 10 جلسه 90 دقیقه ای بود که 3روز در هفته برای گروه آزمون برگزار شد. ابزار گردآوری داده ها «پرسشنامه بحران هویت» (Identity Crisis Questionnaire) بود. روایی محتوا توسط 12 نفر از مدرسین و متخصصان تایید شد. برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد)93/0=α(. پرسشنامه ها قبل و یک ماه بعد از مداخله تکمیل گردیدند. قابل ذکر است که نمره کسب شده کمتر نشان دهنده ی سلامت روان بیشتر می باشد. داده ها توسط SPSS نسخه 18 با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی تی مستقل و زوجی و آنالیز واریانس تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین کلی نمرات احساس ناامیدی، احساس بی ارزشی و احساس نارضایتی از زندگی در پرستاران از 76/11±12/44 قبل از مداخله به 18/14±47/33 یکماه بعد از مداخله تغییر یافت (001/0P<). در حالی که در گروه کنترل میانگین کلی نمرات یکماه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تغییر معنی داری را نشان نداد (06/0P<).
  نتیجه گیری
  آموزش شناختی-رفتاری دینی، شیوه ای ارزان، کارآمد و ایمن برای کمک به سلامت و بهداشت روان پرستاران است. پیشنهاد می شود به منظور ارتقای بهداشت روان پرستاران و بهبود کیفیت مراقبت ها، از این روش در آموزش پرستاران استفاده شود.
  کلیدواژگان: پرستار، آموزش شناختی، رفتاری دینی، احساس ناامیدی، احساس بی ارزشی، احساس نارضایتی از زندگی
 • ستار برقی، مهشید فروغان، محمد علی حسینی، مرجان فرضی صفحات 56-65
  مقدمه
  تنش شغلی کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی شاغل و حاصل شرایطی است که در آن خواست های محیط کار از توان فرد فراتر قرار می گیرد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان تنش شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارمندان دارای معلولیت جسمی حرکتی و فاقد آن در مراکز بهزیستی تهران انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی–مقایسه ای، جامعه آماری شامل کارمندان شاغل در ستادها و مراکز بهزیستی تحت پوشش بهزیستی تهران بزرگ بودند. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. گروه مورد شامل تمام کارمندان دچار معلولیت جسمی حرکتی در جامعه آماری فوق شامل 53 نفر و گروه شاهد 61 نفر با ویژگی های فردی و شغلی مشابه و فاقد معلولیت بودند. به منظور اندازه گیری میزان تنش شغلی و عوامل موثر بر آن به ترتیب از «مقیاس تنش شغلی»(Occupational Stress Scale) تهیه شده برای «موسسه سلامت و ایمنی کار»Health and Safety Executive و پرسشنامه«عوامل موثر بر تنش شغلی» (Factors Influencing Job Stress) استفاده شد. برای بررسی پایایی، پرسشنامه ها در اختیار افراد جامعه پژوهش(30 نفر) قرار گرفت و آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای «مقیاس تنش شغلی» آلفای کرونباخ 73/0 و برای «پرسشنامه عوامل موثر بر تنش شغلی» 80/0 محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPPS نسخه 16 و آزمون های آماری کای دو و تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از لحاظ ویژگی های جمعیت شناسی هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه دیده نشد. بین کارمندان دارای معلولیت جسمی حرکتی و فاقد آن، در میزان تنش شغلی و عوامل مرتبط با آن اختلاف معنادار مشاهده شد (05/0P<). میزان تنش شغلی در کارمندان دارای معلولیت جسمی حرکتی (میانگین=7/113 و انحراف استاندارد=3/11) بیشتر از کارمندان فاقد معلولیت (میانگین=2/97 و انحراف استاندارد=2/11) بود (001/0P<). میزان اهمیت عوامل مرتبط با تنش شغلی نیز در گروه کارمندان دارای معلولیت جسمی حرکتی دارای میانگین= 2/119 و انحراف استاندارد=2/13 بود، در حالی که در کارمندان فاقد معلولیت (میانگین=1/105 و انحراف استاندارد=5/12) به دست آمد (001/0P<).
  نتیجه گیری
  تنش شغلی کارمندان دارای معلولیت جسمی حرکتی نسبت به کارمندان فاقد آن بیشتر و عوامل مرتبط با آن متفاوت است. توجه بیشتر به کاربرد برنامه های مدیریت تنش شغلی و نیز حذف یا کاهش عوامل مرتبط با تنش شغلی کارمندان دارای معلولیت توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تنش شغلی، معلولیت جسمی حرکتی، بهزیستی
 • رضاقلی وحیدی، شهناز کفاشی، محمدرضا نریمانی، جمیل صادقی فر، مهدی رعدآبادی، اصلان نظری، مجید حیدری صفحات 66-73
  مقدمه
  درمان بیماری ها وابستگی زیادی به تعامل بین پزشک-بیمار داشته و نتیجه همکاری بیمار با پزشک، درمانی سریع و موفق است. از طرفی این رابطه جزء عوامل بسیار مهم در میزان رضایت بیماران بخصوص در مراجعات بعدی بیماران می باشد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین میزان دانش و رضایت بیماران از رابطه پزشک-بیمار در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به انجام رسیده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به روش توصیفی-همبستگی بر روی 309 نفر از مراجعه کنندگان به 11 بیمارستان آموزشی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت. جمع آوری داده ها از طریق سه پرسشنامه «دانش از رابطه پزشک بیمار» (Knowledge of Physician-Patient Relationship)، «رضایت از رابطه پزشک-بیمار» (Satisfaction of Physician-Patient Relationship) و «رابطه پزشک-بیمار» (Physician-Patient Relationship) صورت گرفت. روایی محتوای پرسشنامه ها با نظر متخصصین و پایایی آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و آزمون واریانس انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره دو مولفه دانش و رضایت بیماران از رابطه پزشک-بیمار به ترتیب 09/2±5/10 و 58/6 ±08/34 بود. همچنین میانگین نمره مولفه رابطه پزشک-بیمار 04/6±86/35 بود. بین میزان رضایت از رابطه پزشک-بیمار و میزان رابطه پزشک-بیمار همبستگی معناداری مشاهده شد (01/0>P). از طرف دیگر، بین میزان دانش از رابطه پزشک-بیمار و میزان رابطه پزشک-بیمار همبستگی معناداری یافت نشد (05/0< P).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که میزان دانش و رضایت بیماران مراجعه کننده به مراکز بیمارستانی شهر تبریز از رابطه پزشک-بیمار مطلوب است. پیشنهاد می شود که ارائه کنندگان خدمات از حقوق بیماران و عواقب احتمالی عدم رعایت آن و نیز نحوه پاسخگویی به این حقوق آگاهی کسب کنند.
  کلیدواژگان: دانش، رضایت، رابطه پزشک، بیمار
 • سهیلا کلانتری، سامیه غنا، اکرم ثناگو، لیلا جویباری صفحات 74-90
  مقدمه
  آموزش بلوغ و مسائل جنسی همواره یکی از موضوعاتی است که والدین از آگاه کردن فرزند خود نسبت به آن واهمه دارند. در مسئولیت تربیتی و تصمیمات بهداشتی کودک، والدین به خصوص مادران نقش اصلی را به عهده دارند. این پژوهش با هدف تبیین تجربه مادران از آموزش بلوغ و مسائل جنسی به فرزندان خود انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به روش کیفی و بر روی 24 مادر کودک و نوجوان سنین 6 الی 18 سال در سال 1391 براساس نمونه گیری مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع صورت گرفت. برای اندازه گیری روایی و اعتماد، از قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال و قابلیت تایید استفاده گردید. روش جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود. تجزیه و تحلیل داده ها به روش «تحلیل محتوای مورس» صورت گرفت.
  یافته ها
  یک مضمون اصلی و سه مضمون فرعی از یافته ها استخراج شد. مضمون اصلی «وظایف مادری و آماده کردن دختران برای ورود به مرحله بلوغ» بود. مضامین فرعی «آموزش قاعدگی»، «رعایت مسائل شرعی»، «آموزش های نامحسوس مسائل جنسی» بود. آخرین مضمون فرعی خود شامل دو مضمون فرعی دیگر می باشد که شامل «آمادگی برای نقش جنسیتی» و «آسیب پذیری از جنس مخالف» می باشد.
  نتیجه گیری
  لزوم نهادینه شدن آموزش های رسمی درباره بلوغ در کشور ایران در نظام بهداشت و درمان ضروری است. با وجود همه تحولات فرهنگی درخصوص موضوع بلوغ در جامعه ایران، همچنان فرهنگ عرفی غالب در جامعه و خانواده ها با موضوع بلوغ با احتیاط شدید و به صورت خاموش برخورد می کند.
  کلیدواژگان: بلوغ، آموزش مسائل جنسی، مادران
|
 • Fallahi Khoshknab M., Tamizi Z., Ghazanfari N Pages 7-16
  Introduction
  Workplace violence is one of the issues that nurses face in clinical practice, which needs to be studied. One of the most eventful clinical environments is a psychiatric ward. The aim of this study was to determine workplace violence status, vulnerable and preventive factors among nurses working in psychiatric wards.
  Materials And Methods
  In this study, 183 nurses were selected from psychiatric wards in Razi Psychiatric Center in Tehran, by simple random sampling. Data gathered with "International Workplace Violence Questionnaire". The questionnaire contains 4 subscales, physical, mental, sexual and rational violence and three open ended questions. Content and face validity were measured by opinion of experts and reliability was confirmed by test-retest (r=0.73).Data analyzed with descriptive statistics methods by SPSS/18.
  Findings
  Prevalence of workplace violence was 71% in one year period. Physical and psychological violence, respectively, with a frequency of 4.93% and 6.71%, respectively racial and sexual violence, respectively, with a frequency of 1.19%, and 5.5% lower than subjects who had suffered violence. Majority of samples’ reaction (39.9%) was to calm the aggressive person. Furthermore, most of them (61.2%) supposed that providing educational course of violence control and 59.6% thought that providing a management system to report control is necessary.
  Conclusion
  Psychiatric nurses permanently exposed to a variety of physical and verbal violence. Providing function for prevention is suggested.
  Keywords: Workplace violence, Nursing, Psychiatric nurse, psychiatric ward
 • Kamrani F., Ghaemipour F., Nikravan M., Alavi Majd H Pages 17-23
  Introduction
  To achieve the most suitable treatment, triage is essential for the first clinical evaluation and classifying all patients referring to the emergency department. Accurate and rapid triage of patients is the key to a successful performance of emergency departments. This study aimed to determine prevalence of miss triage and outcomes under triage of patients in emergency department.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, a total of 300 files were randomly selected among patients referred to the emergency department of the hospitals that are educationally related to the Shahid Beheshti University of Medical Sciences where "Emergency Severity Index" (ESI) was actively implemented. Data was collected by demographics information and triage form based on triage algorithm "Emergency Severity Index". To determine the validity, face validity and reliability of the ESI was measured by inter-rater observation (0.85). Data were analyzed by SPSS/17.
  Findings
  The under triage of 23.7% and over triage of 11.7% were assessed in the research. The largest amount of under triage was at the ESI level 3. Dying risk of under triage (with 95%) was 3.2 times higher than accurate triage and over triage. In addition, there was no meaningful statistical difference for the average period of hospitalization (P=0.77), duration of hospitalization at the emergency department (P=0.50) and waiting time for the initial examination (P=0.39) by the emergency physician in triage group comparing the under triage group.
  Conclusion
  Findings showed that the degree of miss triage is higher than the acceptable threshold and doing an accurate triage or along with miss triage doesn’t have any impacts on the timing indicators.
  Keywords: Miss triage, Under triage, Emergency
 • Mohammadi A., Vanaki Z., Memariam R., Mohammadi A Pages 24-35
  Introduction
  One of the nursing challenges is nurse's motivation and job satisfaction. Applying motivational theories by nurse managers might be an effective strategy. The aim of this study was to determine the effect of using designed program based on “Expectancy Theory” by head nurses on nurse's job satisfaction.
  Materials And Methods
  This study was a quasi-experimental study that was done in two hospitals in Zanjan providence. Data were gathered by "Nurse's Job Satisfaction Questionnaire". In this study, internal consistency reliability (Cronbach's alpha) of the questionnaire was measured (α=0.9). Method of sampling was census and nurses were selected in the case group(n=20) and nurses in the control group (n 19). They were matched in two groups. The applied program was based on “Expectancy Theory” that implemented in case group for 6 months. Data were analysed by Mann-Whitney, Wilcoxon Chi-Square and SPSS/16 used.
  Findings
  The nurses in two groups were matched (P>0.05). Job satisfaction before and after in two groups did not different significantly, it showed by using Wilcoxon test (P>0.05). But findings showed that nurse's job satisfaction in case group increased 7%.
  Conclusion
  The program based on “Expectancy Motivational Theory” had clearly implementation steps for applying this theory that it would be practical guide for nurse managers. Use of this theory for improving nurse's job satisfaction is suggested.
  Keywords: Expectancy Theory, Job satisfaction, Motivation, Nurse
 • Nasiri Mt, Heidari M., Shahbazi S., Ansari E Pages 36-44
  Introduction
  At present, the organization for success, have no choice except to formulate appropriate strategies with human resources; otherwise today's complex environment and incompatibility of the strategies will lead to inefficient use of human resources. The aim of this study was to determine the correlation of human resource strategies based on Allen Ylsy Model with organizational performance in Aiat Allah Kashani hospital staff.
  Materials And Methods
  This study is a descriptive-correlation study that was performed on 247 personnel’s of Aiat Allah Kashani hospital in Shahrekord. Stratified samples were randomly selected and collected demographic and researcher’s made “Staff Function Questionnaire on Allen Yelsy Model” in two components for assessing the Allen Ylsy Model and personnel performance were used in 43 questions. Content and face validity of this questionnaire were confirmed through 7 specialists. Reliability was obtained by using Cronbach's alpha 0.92. Data were also analyzed by descriptive statistics and inferential statistical test using SPSS/18.
  Findings
  The results showed that there is a significant solidarity between human resource strategy and organizational performance (P<0.05). The most important strategies that had correlation with organizational performance included, personnel relations (33.3%), strategy (14.2%) and performance management strategies (2%). However, strategies to attract, hire and compensate predictive, had not significant correlation with personnel performance.
  Conclusion
  Due to impact of human resource strategies on the performance evaluation has been studied more than the average, it is suggested that management should focus on strategies to improve organizational performance benefits they are entitled to. In this regards, providing HR position in Kashani Hospital is recommended.
  Keywords: Management, Hospital Management, Organizational performance, Allen Yelsy Model
 • Rohani M., Rajai Al Kimiaee Sa, Malekzadeh J., Behnam Vashani Hr Pages 45-55
  Introduction
  Nurses are important resources in a community health system. Therefore, attention to mental health to this group seems to be essential. The aim of this research was to determine the effect of cognitive- behavior religious training on hopelessness, worthlessness and dissatisfaction on nurses’ life.
  Materials And Methods
  This study was quasi-experimental, in which 66 employed nurses in the Shahid Hashemi Nejad Hospital in Mashhad were selected and divided into two groups of experimental and control. The intervention was formed of 10 sessions of 90 minute long. Sessions were held three days a week for the experimental group. The instrument for collecting data was "Identity Crisis Questionnaire". Content validity was measured by 12 experts and reliability was determined by Cronbach's alpha (α=0.93). The questionnaires were completed before and after a month of intervention. The data was analyzed by SPSS/18 and use of descriptive and analytical statistics includes paired and independent and covariance.
  Findings
  Overall mean scores of hopelessness, worthlessness and dissatisfaction on nurses’ life was 44.12 ± 11.76 before intervention and 33.47 ± 14.18 one month after change of intervention (P<0.001). While control group did not have any significant change, but overall mean scores of one month before and after had a significant change (P<0.06).
  Conclusion
  Cognitive- behavior religious training is inexpensive, effective, essential and safe method to help mental health of nurses. It is recommended to enhance mental health of nurses and improve the quality of care, from this type of training is used.
  Keywords: Nurse, Cognitive, behavior religious training, Feeling of hopelessness, Feeling of worthlessness, Feeling of dissatisfaction of life
 • Barghi S., Foroughan M., Hosseini Ma, Farzi M Pages 56-65
  Introduction
  Job stress is an interaction between working conditions and the individual characteristics of the employee. The aim of this study was to compare job stress and related factors of welfare organization employees with and without physical disability in Tehran.
  Materials And Methods
  In this descriptive-comparative study, the statistical population included all employees of welfare centers in Tehran. The type of sampling method was convenience and the cases included all the 53 employees affected by physical disabilities and the control group included 61 people with similar characteristics and job positions, without disabilities. In order to measure the job stress severity and its influencing factors, the “Occupational Stress Scale” prepared for Health and Safety Executive (HSE) and “Factors Influencing Job Stress” questionnaire were used respectively. In this study reliability was measured by Cronbach's alpha which for “Occupational Stress Scale” and was 0.73 and “Factors Influencing Job Stress” had reliability of 0.80. The collected data were analyzed by SPSS-16 software using statistical tests K2 and independent t-test.
  Findings
  No significant differences were found in demographic characteristics between the two groups. The job stress in employees with physical disabilities was significantly different with the employees without (P<0.05), with higher stress in the physically disabled (mean=113.7 and standard deviation=11.3) compared to non-disabled (mean=97.2 and standard deviation=11.2) (P<0.001). The importance of factors influencing job stress was also higher in the employees with disability (mean=119.2 and standard deviation=13.2) compared to non- disabled (mean=105.2 and standard deviation=12.5) (P<0.001).
  Conclusion
  Job stress of employees with physical disabilities is more than the employees without physical disability and also the factors influencing the stress are different. Paying more attention to the programs designed to promote the skills of job stress management and also decreasing and/or eliminating factors related to job stress of employees with disabilities are recommended.
  Keywords: Job stress, physical disability, Welfare
 • Vahidi Rg, Kaffashi S., Narimani Mr, Sadeghifar J., Raadabadi M., Nazari A., Heidari M Pages 66-73
  Introduction
  Treatment of diseases is largely depended on the interaction between doctor and patient, and the result of cooperation with clinicians is rapid and successful treatment. Moreover, the relationship is one of the critical factors of the patients` satisfaction, especially next reference of patients. This study is aimed to determine the correlation between knowledge and satisfaction of patients from patient- physician relationship at the hospital affiliated to Tabriz University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This study has been done in descriptive-correlational method on 309 people who referred to 11 teaching hospitals and medical which covered by Tabriz University of Medical Sciences. Data was gathered through three questionnaires of "Knowledge of Physician-Patient Relationship", "Satisfaction of Physician-Patient Relationship" and "Physician-Patient Relationship". Validity of the questionnaires was approved by 3 experts and the reliability by calculating Cronbach's alpha (α=0.87, α=0.87, α=0.79). Data analysis was performed by SPSS/16 and using the Pearson correlation coefficient, t-test and ANOVA.
  Findings
  The mean score of knowledge and satisfaction of patients from physician-patient relationship was respectively, 2.09 ± 10.5 and 6.58 ± 34.08. Also, the average scores of correlation between physician and patient were 6.04 ± 35.86, respectively. Significant correlation was observed between satisfaction levels of physician - patient relationship (P<0.01). On the other hand, there wasn`t a significant correlation between knowledge of physician- patient relationship and physician- patient relationship.
  Conclusion
  The results of this study showed that patient’ knowledge and satisfaction of physician–patients` relationship in Tabriz hospitals were high. It is recommended that a system to be designed to assess the relationship between physician and patient correctly until it give important information.
  Keywords: Knowledge, Satisfaction, Physician, patient relationship
 • Kalantary S., Ghana S., Sanagoo A., Jouybari Lm Pages 74-90
  Introduction
  Puberty and sex education always is one of concerning issues in child training, as many of parents are not easy in discussing it with their children. Traditionally, mothers have the main responsibility of child health training are and care health decisions. The aim of this study was to explain the mother's experiences with sex and puberty informal education for their own children.
  Materials And Methods
  This qualitative study, conducted in 2012 over 24 mothers with 6-18 year old children. The sampling method was purposeful with maximum variation. To evaluate reliability and dependability, the credibility, transferability and conformability were used. The data was gathered by individual semi-structured interactive interviews, recorded, transcribed and was analyzed according to Morse' content analysis method.
  Findings
  One of the analyzed data was "motherhood tasks and girls preparation for the puberty". Sub-themes were "menstrual hygiene training", "respect for religious issues", "gender roles" and "hidden training of sex issues. The last category consists of two sub-themes. "In preparation for the role of gender" and "vulnerability of the opposite sex".
  Conclusion
  Formal adult education in the nation's health care system is essential. Despite the cultural changes puberty on Iran, the dominant secular culture of family and community, the puberty are discreet and quiet.
  Keywords: Puberty, Sex education, Mothers