فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (بهار و تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/03/11
 • تعداد عناوین: 4
|
 • اکرم سپهری، علیرضا باقری صفحه 1
  N گره را روی N دراین مقاله در نظر داریم تا یک درخت با راس تعبیه کنیم این تعبیه باید n نقطه داخل یک چند ضلعی با به گونهای باشد که تعداد خمهای درخت حاصل حداقل شود. ایدهی اصلی الگوریتم جدید مدل کردن مسئله به صورت مسئلهی تطبیقدهی گرافها واستفاده از الگوریتمهای تطبیقدهی گراف است که منجر به بررسی مسئله ی فاصله ی پیوندی و مسیر با حداقل تعداد لینک می شود، سپس با به کار بردن مفهوم تصحیح خطا ویافتن یک تابع هزینه ی مناسب و استفاده از روش تجزیهی گرافها، تطبیقدهی گراف ها ر ا با حداقل هزینه برای به حداقل رساندن تعداد خم انجام میدهیم است. O(N2n+N و الگوریتم دارای پیچیدگی محاسباتی (4)
  کلیدواژگان: تعبیه ی هندسی، تعبیه ی درخت در مجموعه نقاط، به حداقل رساندن خم، تطبیقدهی گراف
 • شهریار محمدی، کیوان کریمی دهکردی صفحه 9
  تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم قرون بیست و بیست و یکم مطرح گردیده است. این امر به خاطر دلایل بسیار منحصر به فردی از قبیل اینکه تجارت الکترونیکی، ترکیبی از فناوری، کسب و کار، بازاریابی و طراحی میباشد، مطرح شده است. بازاریابی نیز همانند دیگر موارد فوق از تاریخچه طولانی برخوردار است. با این وجود، طلوع اینترنت و تجارت الکترونیکی، کاربرد و عملکرد آنرا به شکلی نوین تغییر داده است. از تکنیکهای نوین بازاریابی می توان “بازاریابی ویروسی” و بازاریابی شبکهای را نام برد. بازاریابی ویروسی به گونه ای از بازاریابی اطلاق میشود که مبتنی بر پخش پیغام بازاریابی از طریق افراد جامعه، همانند یک ویروس، باشد. بازاریابی شبکهای شکل دیگری از بازاریابی ویروسی است که با تشویق خریداران، پیغام بازاریابی خود را به طور ویروسی منتشر مینماید. مطالعه حاضر به بررسی و مرور استراتژی- های مختلف و نکات کلیدی بازاریابی ویروسی و شبکهای اختصاص یافته است. در مقوله بازاریابی، ویترینگردی یکی از مهمترین مسائل مطرح به منظور انجام معاملات تجاری میباشد. در این تحقیق، ویترینگردی به معنی پرس و جو در مورد کالاها و خدمات، بدون اقدام به خرید آنها میباشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر پدیده اجتماعی ویترینگردی بر استراتژیهای بازاریابی ویروسی میباشد. روش تحقیق در تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم قرون بیست و بیست و یکم مطرح گردیده است. این امر به خاطر دلایل بسیار منحصر به فردی از قبیل اینکه تجارت الکترونیکی، ترکیبی از فناوری، کسب و کار، بازاریابی و طراحی میباشد، مطرح شده است. بازاریابی نیز همانند دیگر موارد فوق از تاریخچه طولانی برخوردار است. با این وجود، طلوع اینترنت و تجارت الکترونیکی، کاربرد و عملکرد آنرا به شکلی نوین تغییر داده است. از تکنیکهای نوین بازاریابی می توان “بازاریابی ویروسی” و بازاریابی شبکهای را نام برد. بازاریابی ویروسی به گونه ای از بازاریابی اطلاق میشود که مبتنی بر پخش پیغام بازاریابی از طریق افراد جامعه، همانند یک ویروس، باشد. بازاریابی شبکهای شکل دیگری از بازاریابی ویروسی است که با تشویق خریداران، پیغام بازاریابی خود را به طور ویروسی منتشر مینماید. مطالعه حاضر به بررسی و مرور استراتژی- های مختلف و نکات کلیدی بازاریابی ویروسی و شبکهای اختصاص یافته است. در مقوله بازاریابی، ویترینگردی یکی از مهمترین مسائل مطرح به منظور انجام معاملات تجاری میباشد. در این تحقیق، ویترینگردی به معنی پرس و جو در مورد کالاها و خدمات، بدون اقدام به خرید آنها میباشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر پدیده اجتماعی ویترینگردی بر استراتژیهای بازاریابی ویروسی میباشد.
  کلیدواژگان: ویترینگردی، بازاریابی ویروسی، فرایند تصمیم مشتری، تکنیکهای بازاریابی، بازاریابی شبکهای
 • فاطمه ثقفی، مهدی فسنقری صفحه 27
  پیشرفت روز افزون فناوریهای بی سیم با ویژگی ممتاز استقلال مکانی این فناوری و وسعت نفوذ آن در میان مردم، باعث حرکت دولتها به سمت استفاده از این فناوری در ارائه خدمات و تعاملات دولتی شده است. اندازه گیری میزان رشد دولت در ارائه این خدمات، نیازمند مدل بلوغ دولت سیار است. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی برای بلوغ دولت سیار است که در آن نقاط ضعف مدلهای موجود مرتفع و سیار بودن فناوری نیز لحاظ شود. تا کنون مدلهای بلوغ فراوانی برای دولت الکترونیکی ارائه شده، ولی مدلی برای بلوغ دولت سیار ارائه نشده است. تنها دو مدل بلوغ برای ارائه خدمات سیار وجود دارد. در این مقاله، مدلهای بلوغ دولت الکترونیکی و دولت سیار بررسی و تحلیل شد. سپس عناصر اصلی مدل بلوغ دولت سیار با استفاده از روش فراتلفیق و بررسی الزامات مورد نیاز برای پیاده سازی دولت سیار بر پایه تجربیات سایر کشورها تعیین شد و با پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و استفاده از آزمونهای مناسب اعتبار سنجی و تایید شد. مراحل این مدل عبارتند از: اعلام حضور و انتشار اطلاعات، تعامل، تراکنش، یکپارچه سازی عمودی، یکپارچه سازی افقی، پرتال، شخصی سازی، بهینه سازی و نوآوری خدمات. سه مرحله شفافیت، پاسخگویی و دموکراسی نیز در این مدل وجود دارد که به موازات مراحل قبلی قابل اجرا است. اجرای این سه مرحله نقش واقعی دولت در تعامل با شهروندان را روشن می سازد. در صورتی که در 8 بخش قبلی شهروندان به عنوان دریافت کنندگان خدمات مدنظر بودند.
  کلیدواژگان: دولت سیار، مدل بلوغ، دولت الکترونیک، مکان محوری، فناوری، همه جا حاضر
 • محمد نیکخو، مسعود شفیعی، کوروش کیانی صفحه 55
  در این مقاله ابتدا مفهوم سنکرونکردن امن سیستمهای آشوبی با استفاده از تکنیکهای کنترل تطبیقی و مقاوم مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه یک طرح مخابراتی امن جدید بر مبنای سنکرونکردن امن یک کلاس عمومی از سیستمهای آشوبی به نام سیستم لورنز تعمیم یافته ارائه گردیده است. این طرح مخابراتی ترکیبی از روش های رمزنگاری مرسوم و روش مدولاسیون آشوبی است. نتایج تحلیلهای تئوریک و شبیهسازی با استفاده از سیگنال سینوسی و سیگنال صوتی و با وجود تاخیر انتشار ثابت نامشخص بین فرستنده و گیرنده بررسی شده است. همچنین مقاومت این طرح در برابر نویز گوسی کانال با واریانس 10^ -3 نیز بررسی شده و آنالیز امنیت این سیستم مخابراتی از نقطه نظر جستجوی بروت- فورس مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از این طرح مخابراتی طول کلید بسیار مناسبی حاصل شده است.
  کلیدواژگان: آشوب، سیستمهای غیرخطی، سنکرونکردن، مشاهدهگر، مخابرات امن
|
 • Page 9
  E-Commerce is going to be remembered as one of the most important concepts of the twentieth and twenty-first centuries، for a very unique reason: it is the combination of technology، business، marketing، and design. As well as the others، marketing has a long history. However، raising the Internet and e-commerce turns its utilization and practice into a modern way، as well as the others. One of the modern techniques of marketing is called viral marketing or so called Word-of-Mouth (WOM). This study is dedicated to reviewing the several strategies and key point of viral marketing. As the contribution، this study is focused on getting the window-shopping phenomenon to work، as a promoting factor on viral marketing strategies. In this paper، a case study on influence of window-shopping on a multi-stage customer decision process compared to that of WOM is been done as the empirical study deducing the applicability and competency of window-shopping.
  Keywords: Window, Shopping, Viral Marketing, Customer Decision Process, Marketing Techniques
 • Page 27
  Growing development of wireless technologies with a distinctive feature of this technology and the extent of spatial independence of its influence among the people have caused governments to move towards the use of this technology in their services and transactions. Measuring the growth rate in the state offering these services require the m-government maturity model. The aim of this study is providing a model for m-government maturity with considering the strength and deleting the weaknesses of existing models. Scientists have developed many e-government maturity models but only two m-services models. In this article، e-government maturity models and the experiences of other countries are studied and analyzed with met synthesis method mobile. Then the results are validated by questionnaires and surveys with experts opinion and using appropriate tests. The results showed the Stages of this model are: Presence and release of information، interaction، transaction، vertical integration، horizontal integration، portal، Personalizing، optimization and innovation services. Three stages of transparency، accountability and democracy in this model، are parallel to the previous steps. Implementation of these three steps illuminates the roles of government in citizen’s interactions. While in the 8 previous section، citizens are considered as service recipient.
  Keywords: M, government, Maturity Model, Location, based, Technology, Ubiquitous
 • Page 55
  In this paper، the concept of secure synchronization of chaotic systems using adaptive and robust techniques، has been discussed and then a new secure communication scheme، based on secure synchronization of a general class of chaotic systems called Generalized Lorenz System، are presented. This communication scheme is combination of conventional cryptographic methods and chaotic modulation method. Analytical and simulation results using sine and voice signal and with unknown constant propagation delay between transmitter and receiver، have been presented. Also، robustness of this scheme against Gaussian channel noise with variance of، and security analysis of this communication system from brute-force viewpoint has been evaluated. By using this communication scheme، the very great key length has been obtained.
  Keywords: Chaos, Nonlinear Systems, Synchronization, Observer, Secure Communication