فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 70، مرداد و شهریور 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • رحیم احمدی، شکوفه بلالی*، پریسا توکلی، مهیار مافی، غلامرضا حاجی صفحات 225-231
  سابقه و هدف

  اطلاعات اندکی در مورد تاثیر عصاره هیدر و الکلی گیاه مریم گلی بر فیزیولوژی دستگاه تولید مثل ی جانوران وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی برگ های این گیاه بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون و بافت بیضه در موش های صحرایی است.

  مواد و روش ها

  در یک تحقیق تجربی، 31 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 5 گروه شاهد، دریافت کننده نرمال سالین، دریافت کننده عصاره مریم گلی با دوز 100، 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. عصاره مریم گلی با تزریق درون صفاقی روزانه یک نوبت در زمان های مشخص (10 صبح) به مدت 30 روز تجویز گردید. نمونه های خونی از طریق خون گیری از قلب تهیه شد و سطح سرمی هورمون ها با استفاده از روش رادیو ایمونواسی مورد سنجش قرار گرفتند. بیضه نیز بلافاصله خارج گردیده و پس از تهیه برش های بافتی و رنگ آمیزی مورد بررسی بافت شناسی قرار گرفت.

  نتایج

  در گروه های دریافت کننده ی دوز 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره، سطح سرمی تستوسترون دارای افزایش معنادار بود (001/0>P). قطر لوله های سمینیفر و تعداد اسپرم ها در تونل لوله ها نیز در این گروه ها به طور معناداری افزایش یافت (01/0 >P). سطح سرمی LH و FSH در موش های دریافت کننده عصاره نسبت به گروه شاهد دچار تغییر معناداری نشد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که غلظت مناسب عصاره هیدروالکلی برگ گیاه مریم گلی دارای اثرات تحریکی بر سیستم تناسلی نر بوده و می تواند سطح سرمی هورمون تستوسترون و برآیند اسپرماتوژنز را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: مریم گلی، FSH، LH، تستوسترون، بیضه، موش صحرایی
 • رحیم احمدی، امیر لطفی*، فاطمه حیدری، مهیار مافی صفحات 232-238
  سابقه و هدف

  برخی مطالعات ارتباط بین مصرف دخانیات و سطح سرمی هورمون های جنسی را نشان داده اند. این مطالعه به بررسی مقایسه ای اثرات دود سیگار و قلیان بر سطح سرمی LH، FSH، پروژسترون و استرادیول در موش های صحرائی ماده پرداخته است.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق تجربی-آزمایشگاهی، موش های صحرایی ماده نژاد ویستار به صورت تصادفی به گرو ه های 10 سری شاهد، دریافت کننده دود سیگار و دریافت کننده دود قلیان تقسیم بندی شدند. نمونه ها به مدت 100دقیقه در روز در مواجهه با دود سیگار یا قلیان قرار گرفتند. پس از 6 هفته، خون گیری انجام گرفت و پس از تهیه سرم، سطح هورمون های LH، FSH، استرادیول و پروژسترون به روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد.

  نتایج

  سطح سرمی هورمون های LH و FSH در موش های دریافت کننده دود سیگار و دود قلیان نسبت به گروه شاهد، دچار تغییر معنی داری نشد. هرچند، سطح سرمی هورمون های پروژسترون و استرادیول در موش های دریافت کننده دود سیگار و سطح سرمی پروژسترون در موش های دریافت کننده دود قلیان نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافت (001/0>P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد مواجهه با دود سیگار نسبت به مواجهه با دود قلیان، اثر مهاری بیشتری بر سیستم تولید مثلی ماده داشته و برخلاف دود قلیان که تنها سبب کاهش سطح سرمی هورمون پروژسترون شده است، دود سیگار موجب کاهش سطح سرمی هر دو هورمون استرادیول و پروژسترون گردیده است.

  کلیدواژگان: دود سیگار، دود قلیان، LH، FSH، استرادیول، پروژسترون، موش صحرائی
 • فریده پویان منش، محمد نبیونی، سیما نصری، زهرا نظری، لطیفه کریم زاده صفحات 239-246
  سابقه و هدف
  سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) بیماری التهابی است. زهر زنبور عسل (HBV) حاوی طیفی از آنزیم ها و آمین های فعال بیولوژیکی است که اثرات ضد درد و ضدالتهابی آن بر این سندروم به اثبات رسیده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر HBV بر تغییرات هورمون آنتی مولارین (AMH)، تری گلیسیریدو LDL در موش های صحرائی مبتلا به PCOS است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی بر روی 63 سر موش صحرائی ویستار ماده صورت گرفت. جهت القاء PCOS، استرادیول والراتبه صورت تک مرحله ای زیرجلدی (gr 100 mg / 2 وزن بدن) تزریق شد. پس از60 روز، 2 /0 میلی گرم HBV حل شده در PBS به ازای هرکیلوگرم وزن بدن به صورت درون صفاقی به مدت 10 روز تزریق گردید. سپس، موش ها کشته شدند و بافت تخمدانی گروه های کنترل، PCOS و PCOS تیمارشده با HBV برای مقایسه هیستولوژیک جمع آوری شد. سرم خون برای سنجش تغییرات سطوح لیپیدها و آنتی مولارین هورمون با روش الایزا جدا گردید.
  نتایج
  یافته های مطالعه کاهش قابل توجهی را درجسم زرد درگروه PCOS نسبت به گروه کنترل وافزایش جسم زرد درگروه تحت درمان با HBV در مقایسه با گروه PCOS نشان داد. تری گلیسیرید و LDL در گروه PCOS نسبت به گروه کنترل افزایش یافته در حالی که کاهش آن در گروه تیمار شده با HBV مشاهده شد. افزایش AMH در گروه PCOS نسبت به گروه کنترل مشاهده شد، ولی درنمونه های تیمارشده با HBV کاهش نشان داد.
  نتیجه گیری
  در این بررسی می توان عنوان نمودکه اثر مفید HBV بر روی PCOS ممکن است از طریق تاثیر بربیان فاکتور AMH و کاهش میزان تری گلیسیرید و LDL باشد.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، استرادیول والرات، زهرزنبورعسل، آنتی مولارین هورمون
 • نفیسه مسلمی، حسین نجف زاده*، مریم کوچک، علی شهریاری صفحات 247-254
  سابقه و هدف

  با توجه به اهمیت آهن و نقش استرس اکسیداتیو در بروز سمیت آن، در مطالعه حاضر تاثیر نانو اکسید آهن بر تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو و پروفایل لیپیدی سرم و کبد موش های صحرایی بررسی شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی تعداد 15 سر موش صحرایی در سه گروه به صورت زیر استفاده شدند: یک گروه از موش ها به عنوان شاهد نگهداری شدند و در دو گروه دیگر اکسید آهن معمولی و نانواکسید آهن با دوز mg/kg 8 به صورت داخل صفاقی و به مدت 15 روز تجویز شد. مقادیر مالون دی آلدئید، فعالیت آنتی اکسیدانی، تری گلیسرید و کلسترول در سرم و کبد، مقدار پروتئین کربونیل و لیپید تام در کبد و مقدار LDL، VLDL و HDL در سرم موش ها تعیین شد.

  نتایج

  اگرچه اکسید آهن به صورت نانو و معمولی بر فعالیت آنتی اکسیدانی سرم تاثیری نداشت، ولی مقدار آن را به طور معنی داری (02/0 =P) در کبد افزایش داد. مقدار مالون دی آلدئید سرم در گروه دریافت کننده نانو اکسید آهن در مقایسه با دو گروه دیگر کاهش (001/0= P) و در کبد افزایش (04/0 = P) داشت. مقدار پروتئین کربونیل کبد نیز توسط اکسید آهن نانو و معمولی افزایش معنی داری یافت (05/0 =P). مقدار تری گلیسرید و VLDL سرم توسط اکسید آهن نانو و معمولی کاهش معنی دار (001/0 =P) و مقدار LDL سرمی توسط نانو اکسید آهن افزایش معنی داری (02/0= P) داشت.

  نتیجه گیری

  در مجموع می توان گفت با توجه به دوز مصرفی و دوره کوتاه مدت تجویز در مطالعه حاضر تغییرات ایجاد شده توسط نانو اکسید آهن تا حدودی بیان گر افزایش استرس اکسیداتیو در کبد بوده و مستعد کننده آترواسکلروز می باشد.

  کلیدواژگان: نانواکسید آهن، استرس اکسداتیو، پروفایل لیپیدی، موش صحرایی
 • مقصود سیفی، سنبل ناظری، جلال سلطانی صفحات 255-260
  سابقه و هدف
  تاکسول یک داروی ضدسرطان با منشاء گیاهی است که به طور گسترده برای درمان انواع مختلف سرطان استفاده می شود. روش های استخراج سنتی تاکسول از گونه های سرخدار بسیار سخت و هزینه بر است. بنابراین، بررسی منابع جایگزین برای این داروی با ارزش ضروری به نظر می رسد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق قارچ های اندوفیت از پوست سرخدار بومی ایران (Taxus baccata) جداسازی شدند. ایزوله ها در محیط PDB (Potato Dextrose Broth) کشت داده شده و به مدت 21 روز انکوبه شدند. DNA ژنومی نمونه ها استخراج گردید و حضور ژن DBAT (10-داستیل باکاتین استیل ترانسفراز)، یکی از ژن های کلیدی در مسیر بیوسنتزی تاکسول، با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) بررسی شد. عصاره گیری از کشت مایع قارچ های حاوی ژن DBAT انجام شده و تولید تاکسول در آنها به وسیله روش کروماتوگرافی لایه نازک بررسی گردید.
  نتایج
  در مجموع 60 ایزوله قارچ اندوفیت از سرخدار بومی ایران جداسازی گردید. حضور ژن DBAT در 22 ایزوله تائید شد. نتایج کروماتوگرافی لایه نازک تولید تاکسول را در محیط کشت برخی از ایزوله ها به اثبات رساند.
  نتیجه گیری
  در برخی از قارچ های جداشده از سرخدار ایرانی حضور ژن مسیر بیوسنتزی و هم چنین تولید تاکسول به اثبات رسید. این نتایج نشان داد که قارچ های اندوفیت مولد تاکسول سرخدار می توانند منبع جایگزین مناسبی برای تامین تاکسول باشند. مطالعات تکمیلی در این مورد درحال انجام است.
  کلیدواژگان: تاکسول، داروی ضد سرطان، سرخدار، قارچ اندوفیت، ژن DBAT
 • شکوه سادات خالو، زهره سعادتی صفحات 261-266
  سابقه و هدف
  مقادیر زیادی پسماند کلرید نقره مربوط به آزمایشات موهر در آزمایشگاه های آموزشی و صنعتی تولید می شود. با در نظر گرفتن مشکلات زیست محیطی ناشی از رهاسازی و تجمع آن ها، این پروژه با هدف طراحی روشی ساده، بهینه، با بازده بالا برای بازیابی نقره به فرم نانو ذرات نقره با خاصیت ضد باکتریایی ارائه شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی بر پسماند جمع آوری شده از آزمایشگاه های آموزشی در طول یک ترم تحصیلی انجام گرفت. در سنتز نانو ذرات نقره، از محلول فرمالین به عنوان احیا کننده و پلی وینیل پیرولیدون به عنوان پایدارکننده استفاده شد. اندازه نانو ذرات، توزیع اندازه ذرات و پایداری آنها به ترتیب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذار، پراکندگی نور پویا و طیف سنجی جذبی مرئی-فرابنفش بررسی شده و خاصیت ضد باکتریایی نانو ذرات نقره حاصل، با اندازه گیری حداقل غلظت ممانعت (MIC) به روش غلظت سریالی مطالعه گردید.
  نتایج
  یافته های این مطالعه نشان دادند که بهترین بازده بازیابی نقره با لحاظ نمودن سنتز ذراتی با اندازه کوچک و توزیع اندازه ذرات کم در حضور 7/0 مولار آمونیاک و نسبت مولی فرمالین به کلرید نقره برابر 2 حاصل می شود. میزان MIC برای باکتری های استاندارد E-coli و S. aureusATCC 29213 برابر با ppm 50 و برای پاتوژن جهش یافته Acinetobacterbaumanii برابر ppm 25 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان گفت روش ارائه شده، روشی بسیار ساده و موثر در بازیابی نقره به فرم نانو ذرات نقره از پسماندهای آزمایشگاهی است. نانو ذرات حاصل دارای خاصیت ضد باکتریایی مناسب می باشد که این امر موجب ارزش افزوده فرآیند بازیافت می شود.
  کلیدواژگان: نانو ذرات، نقره کلرید، فعالیت ضد باکتری، نقره
 • نرگس صداقتی، احمد همت فر، ناصر بهپور صفحات 267-274
  سابقه و هدف
  در سال های اخیر، برای درمان کمردرد و کاهش لوردوزکمری بر عضلات عرضی شکم و مولتی فیدوس توجه شده است. شواهدی دال بر اختلاف عملکرد این عضلات در این افراد وجود دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه تقویتی عضلات ثبات دهنده مرکزی بدن در آب بر روی میزان شدت درد و لوردوز کمر دانشجویان دختر بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده که در شهر تهران انجام شده است. تعداد 43 نفر (22 نفر در گروه تجربی و 21 نفر در گروه کنترل) با دامنه سنی 18 تا 25 سال با سابقه کمردرد به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. گروه تمرینات آب درمانی به مدت 12 هفته (هفته ایی سه جلسه) برنامه تمرینی را تحت نظر محقق انجام دادند و گروه کنترل در این مدت هیچ گونه تمرینی را انجام ندادند. نتایج بر اساس پرسشنامه کبک (شدت دردکمر) و خط کش منعطف (درجه لوردوز کمر) در روز اول و آخر برای هر آزمودنی ها جمع آوری گردید.
  نتایج
  در بررسی نتایج گروه تجربی میزان کاهش شدت دردکمر (0001/0≥P) و لوردوز کمر (001/0≥P) تفاوت معنی داری داشته و در گروه کنترل، اختلاف معنی داری بین داده های پیش و پس آزمون مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  این یافته ها نشان می دهند تمرینات تقویتی ثبات دهنده مرکزی ستون فقرات در آب باعث کاهش میزان درد و زاویه لوردوز کمری می شود.
  کلیدواژگان: کمردرد، لوردوز کمری، تمرینات تقویتی ثبات دهنده مرکزی، تمرینات آب درمانی
 • راضیه ایزدی، محمدرضا عابدی صفحات 275-286
  سابقه و هدف
  پژوهش حاضر، به بررسی اثربخشی استفاده از روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان اختلال وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان در 3 بیمار مبتلا پرداخته است.
  مواد و روش ها
  یک طرح تک موردی در سه بیمار مبتلا به وسواس مقاوم به درمان استفاده شد. به منظور سنجش بیماران، مقیاس وسواس فکری و عملی ییل-براون، پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک و نیز یک مقیاس فرآیندی مور استفاده قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج حاکی از کاهش چشم گیر در علائم وسواسی، نمرات افسردگی و اضطراب، میزان اعتقاد به افکار وسواسی، پریشان زایی افکار وسواسی و لزوم پاسخ دهی به آنها در سنجش پس از درمان بود و این کاهش ها تا یک ماه پس از درمان نیز حفظ شد.
  نتیجه گیری
  فرآیند درمان و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند روش درمانی موثری برای بیماران مبتلا به وسواس مقاوم به درمان باشد.
  کلیدواژگان: اختلال وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اضطراب، افسردگی
 • سید مصطفی مصطفوی زاده، محمد نیاکان، علی احمدی، سهراب آقابزرگی، رامین لک، سیده افروز عظیمی، احمد پیروزمند صفحات 287-293
  سابقه و هدف
  آلوده شدن با انواع پر خطر پاپیلوما ویروس فاکتور مهمی در بروز سرطان سرویکس می باشد. از آنجا که کشت سلولی و روش های سرولوژیک در شناسایی این ویروس و انواع آن فاقد ارزش هستند، اهمیت روش های مولکولی در تشخیص قطعی و زودرس این ویروس آشکار می گردد. هدف از مطالعه، بررسی فراوانی ویروس HPV18 از طریق ژن E6 از نمونه های بلوک پارافینی با استفاده از روش PCR می باشد.
  مواد و روش ها
  از بین 150 بلوک پارافینی از ضایعات پیش سرطانی و سرطانی دهانه رحم تهیه شده طی سال های 1385 تا 1390 تعداد 69 نمونه انتخاب شد و چک لیستی از آنها تکمیل گردید. سپس، استخراج DNA از بلوک های پارافینه با روش فنل/کلروفرم انجام گرفت. جهت بررسی HPV عمومی و HPV-18 به ترتیب از پرایمرهای ژن های L1 و E6 استفاده گردید.
  نتایج
  از میان 69 بیمار مبتلا به سرطان دهانه رحم، 53 مورد (8/76 درصد) از نظر HPV مثبت و 16 مورد (19/23 درصد) منفی بودند. از این تعداد مثبت 12 مورد (39/17 درصد) HPV18 مثبت بود. 6 بیمار دارای تشخیص Cervical Intraepithelial Neoplasia II، III (CIN II، III) و 6 بیمار دارای تشخیص Squamous Cell Carcinoma (SCC) بودند.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از مطالعه ما نتایج مطالعات قبلی مبنی بر ارتباط میان HPV و سرطان دهانه رحم را تقویت می کند. با توجه به پروتکل به کار رفته در استخراج DNA و PCR، می توان به صورت معمول این تست را در آزمایشگاه پاتولوژی با امکانات ساده و ارزان انجام داد.
  کلیدواژگان: ژن انکوپروتئین E6، سرطان سرویکس، ویروس HPV18
 • محمدحسن پوریای ولی، مهدی زوار، محمدرضا آقاصادقی، سید مهدی سادات، علیرضا عزیزی سراجی، فوزیه جوادی، جاوید صدرایی، احسان مصطفوی، فاطمه متولی، پونه رحیمی صفحات 294-299
  سابقه و هدف
  گاستروانتریت یکی از معمول ترین تظاهرات در بیماران مبتلا به ایدز می باشد. اگرچه گاستروانتریت در این بیماران توسط عوامل متعددی ایجاد می شود، لیکن در این بین نقش عوامل ویروسی به خصوص روتاویروس هنوز مشخص نیست. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع روتاویروس در افراد HIV مثبت می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 75 نمونه مدفوع از بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی که از گاستروانتریت رنج می بردند، جمع آوری شد. پس از استخراج RNA ویروسی، ششمین ناحیه محافظت شده ژنوم ویروس (VP6) با روش RT-PCR تکثیر شد. در نهایت محصول واکنش به وسیله الکتروفورز روی ژل 5/1 درصد آگارز شناسایی شده و با تعیین توالی تائید شد.
  نتایج
  محصولات RT-PCR با اندازه مورد انتظار (bp433) برای تمامی نمونه های مثبت روتاویروس و نیز سویه های ویروس استاندارد وحشی به دست آمدند. از میان 75 فرد آلوده به HIV، در مجموع 19 (3/25 درصد) نمونه مثبت بودند و با توالی یابی مستقیم تائید شدند.
  نتیجه گیری
  اگرچه در این مطالعه فراوانی روتاویروس در بیماران HIV مثبت در حدود 25 درصد به دست آمده است، اما مطالعات بیشتری برای مشخص کردن ژنوتیپ روتاویروس در بیماران HIV مثبت دارای گاستروآنتریت مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: روتاویروس، HIV، گاستروانتریت
 • مرضیه حیدر زاده آرانی، مصطفی حاجی رضایی، احمد احمدی صفحات 300-304
  سابقه و هدف
  مطالعات انجام شده در زمینه ی ارتباط وزن هنگام تولد با ابتلای به آسم نتایج متناقضی دارد که برخی از مطالعات به ارتباط وزن بالای تولد و دسته ی دیگر به وزن پائین هنگام تولد به عنوان ریسک فاکتور اشاره می کنند. این مطالعه به منظور بررسی شیوع وزن غیر طبیعی زمان تولد در کودکان مبتلا به آسم اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی حاضر بر روی 400 کودک 15-5 ساله آسماتیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی کاشان طی سال 1386 انجام شد و کودکان بر اساس وزن هنگام تولد درج شده در پرونده به چهار گروه تقسیم شدند.
  نتایج
  یافته های مطالعه نشان می دهند که 5/62 درصد از کودکان مبتلا به آسم دارای وزن مطلوب، 5/32 درصد وزن بالا، 1 درصد وزن خیلی کم و 4 درصد وزن کم بوده اند. در جنس مذکر 4/0 درصد وزن خیلی کم، 3/2 درصد وزن کم، 7/63 درصد وزن مطلوب و 6/33 درصد وزن بالا در زمان تولد داشته اند. شیوع وزن خیلی کم در جنس مونث 7/1 درصد، وزن کم 2/6 درصد، وزن مطلوب 61 درصد و وزن بالا 1/31 درصد بوده است.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش مشاهده شد که در بین وزن های غیر طبیعی زمان تولد، وزن بالا بیشترین فراوانی را در بین کودکان آسماتیک داشته است که در هر دو جنس مونث و مذکر مشابه بوده است.
  کلیدواژگان: آسم، وزن بالای هنگام تولد، آتوپی
 • علیرضا سالار، طاهره بریری، فرنوش خجسته، احسان سالار، هدایت جعفری، محمود کریمی صفحات 305-311
  سابقه و هدف
  تعداد سالمندان در جوامع مختلف از جمله ایران رو به افزایش است. با افزایش سن مشکلات متعدد جسمانی، روانی و اجتماعی گریبان گیر افراد می شود که می تواند هزینه های سنگین اقتصادی را در بر داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی این مشکلات و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی طی سال های 1388 تا 1390 بر روی 315 نفر (173 مرد و 142 زن) سالمند انجام شد. شرکت کنندگان با مراجعه به منازل شهر و به طور تصادفی انتخاب شدند. به وسیله ی پرسشنامه اطلاعات آنها جمع آوری شد و سپس داده ها تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  یافته های مطالعه حاضر نشان می دهند که 9/54 درصد جامعه مذکر، 9/42 درصد بی سواد، 6/1 درصد مجرد بوده و 3/61 درصد پاسخ گویان دارای مشکلات جسمانی هستند. بیشترین مشکلات جسمی مربوط به دستگاه قلب و عروق با 8/43 درصد بود. 5/89 درصد احساس آرامش می کردند و 9/36 درصد افراد از زندگی خود راضی نبودند.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان گفت که سالمندان زاهدان به خصوص زنان سالمند دارای مشکلات متعدد جسمانی، روحی و اجتماعی هستند؛ به طوری که این مشکلات روی کیفیت زندگی آنها تاثیر می گذارد و برای رفع یا کاهش این مشکلات نیازمند همکاری سالمند، خانواده و جامعه می باشیم.
  کلیدواژگان: سالمند، مشکلات جسمی، روانی، اجتماعی
 • شهاب باقرزاده شهیدی، زهرا سپهرمنش، عبدالله امیدی صفحات 312-318
  سابقه و هدف
  اختلال تبدیلی نوعی اختلال در عملکرد حرکتی یا حسی می باشد که با مفاهیم آناتومیکی و فیزیولوژیکی دستگاه های عصبی مرکزی یا محیطی مطابقت نمی کند. این اختلال بیشتر در زنان جوان دیده می شود و متعاقب استرس بروز می کند. این اختلال تابلوهای بالینی بسیار ناشایعی را نیز ایجاد می کند و اغلب با اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی همراه می باشد، لذا در این مطالعه با توجه به وجود چندین روش درمانی، روش انزجار درمانی در مورد ذکرشده به عنوان یک روش درمانی، مورد آزمون قرار گرفت.
  معرفی بیمار: مورد گزارش شده خانم 49 ساله ای است که نمونه ای از تابلوی اختلال تبدیلی توام با اختلال خلقی و وسواس آلودگی می باشد که به دنبال آگاهی از لزوم انجام عمل جراحی باز قلب همسرش به طور تدریجی دچار بسته شدن سه انگشت انتهایی دست چپ از ناحیه بین مفصلی شده است. این اختلال همراه با نوسانات خلقی و وسواس آلودگی بود که با درمان انزجار درمانی علائم برطرف گردید.
  نتیجه گیری
  در اختلال تبدیلی توجه به سایر اختلالات روانپزشکی هم زمان دارای اهمیت زیادی برای درمان موثر می باشد و هم چنین درمان انزجاری می تواند به عنوان یک روش درمانی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اختلال تبدیلی، اختلال خلقی، انزجار درمانی
 • حمیدرضا طالاری، نوشین سادات موسوی، رضا اسفندیاری*، طاهره خامه چیان صفحات 319-322
  سابقه و هدف

  بیماری هیداتید یکی از عفونت های انگلی مشترک بین انسان و حیوان است که توسط گونه هایی از سسستودهای جنس اکینوکوکوس در انسان ایجاد شده و می تواند با تظاهرات بالینی متفاوت و گاه عوارض خطرناک توام باشد. گزارشات نادری در مورد درگیری منفرد لگن بدون درگیری اندام های شایع یعنی کبد و ریه وجود دارد.
  معرفی بیمار: بیمار پسر 16 ساله ای است که با شکایت اولیه درد شکم و لگن با ماهیت مداوم مراجعه کرده و در سونوگرافی انجام شده تصویر یک کیست در ناحیه لگن رویت گردیده است. ضایعه کیستیک و حاوی دیواره های آزاد داخلی بوده، بدون اینکه اجزای توپر داشته باشد و یا اثر فشاری به بافت های اطراف خود اعمال کند. در تصویر برداری های انجام شده درگیری کبد، ریه ها و سایر اندام ها توسط ضایعات کیستیک مشابه دیده نشد. توده کیستیک جراحی شده و نتیجه پاتولوزی تایید کننده کیست هیداتید بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه اولین محل عبور جریان خون پس از عبور از روده باریک و کولون، کبد می باشد، شایع ترین محل وجود کیست هیداتید این اندام بوده و درگیری منفرد لگن بدون درگیر کردن کبد بسیار نادر می باشد. تشخیص نهایی و درمان قطعی کیست هیداتید جراحی می باشد.

  کلیدواژگان: کیست هیداتید، اکینوکوکوس گرانولوزوس، درد لگن
|
 • Rahim Ahmadi, Shokofeh Balali, Parisa Tavakoli, Mahyar Mafi, Gholam Reza Haji Pages 225-231
  Background

  Since there is relatively little information pertaining to the effect of hydroalcoholic extract of Salvia officinalis on the reproductive system of animals, this study was carried out to examine the effect of hydroalcoholic leaf extract of Salvia officinalis on serum levels of LH, FSH, testosterone and testicular tissue in male rats.

  Materials And Methods

  In this experimental study, 31 male Wistar rats were randomly allocated into five groups: the control, normal saline and Salvia officinalis extract (100, 150 and 200 mg/kg/body weight) receiving groups. Rats were intraperitoneally injected with Salvia officinalis extract once daily (at 10 a.m.) for 30 days. Blood samples were collected using a cardiac puncture method and the hormone levels were measured using the radioimmunoassay. Moreover, testes were removed and after fixation, sections were cut and stained for histological studies.

  Results

  The results indicated that Salvia officinalis extract (150 and 200 mg/kg) increased the serum testosterone level (P<0.001) and seminiferous tubule diameter and number of sperms in tubule tunnel (P<0.01). Serum LH and FSH levels did not significantly change in the group receiving the extract compared with the control group.

  Conclusion

  The effective concentration of hydroalcoholic leaf extract of Salvia officinalis has excitatory effects on male reproductive system leading to increase in serum testosterone level and spermatogenesis.

  Keywords: Salvia officinalis, FSH, LH, Testosterone, Testis, Rat
 • Rahim Ahmadi, Amir Lotfi, Fatemeh Heidari, Mahyar Mafi Pages 232-238
  Background

  Studies have shown that there is an association between the smoking and serum levels of sex steroid hormones. This study aimed to compare the effects of cigarette and waterpipe smoke on serum levels of LH, FSH, estradiol and progesterone in female rats.

  Materials And Methods

  In this laboratory-scale experimental study, female Wistar rats were randomly divided into the control, cigarette, and waterpipe smoke receiving groups (10 rats in each group). Animals were exposed to cigarette or waterpipe smoke once a day for 100 minutes. After 6 weeks, blood samples were collected and following the serum collection, levels of LH, FSH, estradiol and progesterone were measured using the radioimmunoassay method.

  Results

  The serum levels of LH or FSH did not significantly change in cigarette or waterpipe smoke receiving rats compared with the control group. However, serum levels of estradiol and progesterone in rats exposed to cigarette smoke as well as serum estradiol level in rats exposed to waterpipe smoke were significantly decreased compared with the control group (P<0.001).

  Conclusion

  It seems that exposure to cigarette smoke has a higher inhibitory effect than waterpipe smoke on female reproductive system and unlike waterpipe smoke, which only results in decreased serum progesterone levels, cigarette smoke results in decreased levels of both estradiol and progesterone.

  Keywords: Cigarette smoke, Waterpipe smoke, LH, FSH, Estradiol, Progesterone, Rat
 • Farideh Pouyanmanesh, Mohammad Nabiuni, Sima Nasri, Zahra Nazari, Latifeh Karimzadeh Pages 239-246
  Background
  Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is an inflammatory disease. Honey bee venom (HBV) contains a variety of enzymes and biologically active amines that its analgesic and anti-inflammatory effects have been established on PCOS. This study aimed to examine the effect of HBV on changes in anti-mullerian hormone (AMH), triglyceride and LDL levels in rats with PCOS.
  Materials And Methods
  This experimental study was conducted on 63 female Wistar rats. PCOS was induced by a single-stage subcutaneous injection of Estradiol Valerate (2 mg⁄100grBW). After 60 days of injection, HBV dissolved in PBS (0.2 mg/kg) was injected intraperitoneally for ten days. Then the rats were sacrificed and the ovarian tissues in the control, PCOS and HBV-treated PCOS groups were collected for histological study. Finally, the blood serum was isolated to measure the changes in lipid and AMH levels using ELISA method.
  Results
  Histological studies showed a significant reduction in corpus luteum (CL) diameter in PCOS group compared with the control group; an increase in CL in the HBV-treated group compared with the PCOS group. Blood triglycerides and LDL levels in PCOS group were increased compared with the control group, while it was decreased in the HBV-treated group. Moreover, AMH increased in the PCOS group compared with the control one, but it was decreased in the HBV group.
  Conclusion
  HBV has a beneficial effect on PCOS probably through the expression of AMH factor and the reduction of triglycerides and LDL levels.
  Keywords: Polycystic ovarian syndrome, Estradiol valerate, Honey bee venom, Anti, mullerian hormone
 • Nafiseh Moslemi, Hosein Najafzadeh, Maryam Koochak, Ali Shahriary Pages 247-254
  Background

  Considering the importance of iron and the role of oxidative stress in its toxicity, the purpose of this study was to compare the effect of nano iron-oxide on oxidative stress indices and lipid profile in serum and liver of rats.

  Materials And Methods

  In this experimental study, 15 rats were allocated into 3 groups; the control and the other two groups were interaperitoneally received either nano or conventional iron-oxide (8mg/kg) daily for 15 days. The amount of malondialdehyde (MDA), antioxidant activity (AOA), triglyceride (TG) and cholesterol in serum and liver; carbonyl protein and total lipid in liver and LDL, VLDL and HDL in serum of rats were determined.

  Results

  Liver AOA was significantly increased by nano and conventional iron-oxide (P=0.02). MDA in serum was significantly decreased (P=0.001), but in liver increased (P=0.04) in the group received nano iron-oxide compared with the other two groups. Moreover, carbonyl protein was significantly increased by nano and conventional iron-oxide (P=0.05). TG and VLDL levels were decreased but LDL was increased by nano and conventional iron-oxide (P=0.02).

  Conclusion

  According to the results of the study, nano iron-oxide can increase oxidative stress in liver and induce arthrosclerosis.

  Keywords: Nano iron, oxide, Oxidative stress, Lipid profile, Rat
 • Maghsood Seifi, Sonbol Nazeri, Jalal Soltani Pages 255-260
  Background
  Taxol, as a plant-derived anticancer drug, is widely used for the treatment of a variety of cancers. Traditional methods of extracting Taxol from the bark of Taxus species are inefficient and costly. Therefore, searching for alternative sources of this valuable compound is necessary.
  Materials And Methods
  In this study, endophytic fungi are isolated from the bark of Iranian yew (Taxus baccata). Isolates were grown in Potato Dextrose Broth medium for 21 days. Genomic DNAs were extracted and subjected to polymerase chain reaction (PCR) analysis for the presence of the DBAT gene, a key gene in Taxol biosynthesis pathway. The broth culture of the DBAT containing fungi was extracted and Taxol production was assessed by thin layer chromatography.
  Results
  A total of 60 endophytic fungal strains were isolated from Iranian yew. In 22 isolates, the presence of DBAT gene was confirmed. The results of thin layer chromatography showed the production of Taxol by some endophytic fungi isolates.
  Conclusion
  Presence of DBAT gene as well as Taxol production were demonstrated in some endophytic fungi isolated from Iranian yew. These results showed that Taxol-producing endophytic fungi of yew can be a suitable alternative source for the Taxol supply.
  Keywords: Taxol, Anticancer drug, Endophytic fungi, DBAT gene, Yew
 • Khaloo, Saadati Pages 261-266
  Background
  A large amount of silver chloride residue is produced from the Mohr's experiments in the industrial and educational laboratories. Considering the environmental problems caused by the release and accumulation of silver chloride, this study aimed to design an efficient method for the recovery of silver nanoparticles in laboratory waste with antibacterial activity.
  Materials And Methods
  This bench-scale experimental study was conducted on silver chloride waste samples accumulated during one semester from teaching laboratories in a batch system. Formalin and polyvinylpyrrolidone were used as the reducing and stabilizing agents, respectively. The size of nanoparticles, size distribution and stability of silver nanoparticles were investigated using transmission electron microscopy, dynamic light scattering and UV-visible spectroscopy techniques, respectively. The antibacterial activity of silver nanoparticles was assessed by measuring minimum inhibition concentration (MIC) with a serial concentration method.
  Results
  The results showed that the optimum silver recovery with small size and narrow size distribution was achieved in 0.7 mol ammonia solution and the formalin/silver chloride mole ratio of 2. The MIC value against Gram-negative (E.coli ATCC25922) and Gram-positive (S.aureus ATCC29213) reference strains was 50 ppm, whereas the MIC of nanoparticles against the clinical isolate pathogen (Acinetobacterbaumanii) was 25 ppm.
  Conclusion
  The proposed method is a simple and efficient method for the recovery of silver nanoparticles in laboratory waste. Moreover, the obtained silver nanoparticles have the powerful antibacterial activity.
  Keywords: Nanoparticles, Silver chloride, Antibacterial activity, Silver
 • Narges Sedaghati, Ahmad Hematfar, Naser Behpour Pages 267-274
  Background
  In recent years, a special emphasis has been placed on the abdominal transverse and multifidus muscles for the treatment of back pain and lumbar lordosis. Evidence reveals the difference in the function of these muscles among the individuals. This study aimed to examine the effect of a selected spinal core-muscle stabilization training in water on pain intensity and lumbar lordosis of female college students.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was performed on 43 volunteer students (22 and 21 in each of the experimental and control groups, respectively; mean age 18-25) with the history of low back pain. The experimental groups performed a 12-week hydrotherapy exercise (3 sessions per week) under the supervision of researcher and the control group did not perform any muscle training. Data were collected using a Quebec questionnaire and a flexible ruler on the first and last days of training for each participant.
  Results
  Results showed a significant decrease in back pain intensity and lumbar lordosis angle (P≤0.0001) in the experimental group, while no significant difference was observed between pretest and posttest data in the control group.
  Conclusion
  Findings reveal that the core-muscle stabilization training of the spinal cord in water decreases the pain intensity and lumbar lordosis angle.
  Keywords: Back pain, Lumbar lordosis, Core, muscle stabilizing exercises, Hydrotherapy exercises
 • Razieh Izadi, Mohammad Reza Abedi Pages 275-286
  Background
  This study aimed to evaluate the effectiveness of an acceptance and commitment-based therapy (ACT) for three patients with treatment-resistant obsessive compulsive disorder (OCD).
  Materials And Methods
  A single case-design was carried out on three patients with treatment-resistant OCD. Data were collected using a Yale Brown obsessive compulsive scale, Beck depression inventory-II, Beck anxiety inventory and a processing measure.
  Results
  Results showed a significant alleviation in obsessive symptoms, scores of anxiety and depression, believability and distress of obsessions and need to response to them in post-test among three patients and the alleviation continued for 1-month follow-up.
  Conclusion
  Results of this study show that the acceptance and commitment-based therapy can be an effective treatment for patients with treatment-resistant OCD.
  Keywords: Treatment, resistant obsessive, compulsive disorder, Acceptance, commitment, based therapy, Anxiety, Depression
 • Sayyed Mostafa Mostafavizadeh, Mohammad Niakan, Ali Ahmadi, Sohrab Aghabozorgi, Ramin Lak, Seyyedeh Afroz Azimi, Ahmad Piroozmand Pages 287-293
  Background
  Persistent infection with high-risk human papillomavirus (HPV) is one of the most important risk factors for developing cervix cancer. Since cell culture and serological methods have no diagnostic value for the detection of this virus and its variants, the importance of molecular methods such as PCR in the early and definite diagnosis of such virus becomes evident. This study aimed to evaluate the frequency of HPV18 based on detecting E6 gene in paraffin block samples using the PCR method.
  Materials And Methods
  In this study, 69 out of 150 cervix samples of precancerous and cancerous lesions were collected during 2007-2012. DNA was extracted from paraffin blocks using the phenol/chloroform method. Two L1 and E6 consensus primers were used to evaluate the HPV and 18 HPV, respectively.
  Results
  Among 69 patients with cervix cancer, 53 (76.8%) cases were HPV-positive and 16 (23.19%) HPV-negative. Twelve out of 53 (17.39%) HPV-positive cases were HPV18- positive. Moreover, 6 cases were diagnosed with cervical intraepithelial neoplasia II, III and 6 with squamous cell carcinoma.
  Conclusion
  Results of the study confirm the previous reports concerning the relationship between HPV and cervix cancer. Considering the efficiency of DNA extraction and PCR protocol, we can use the test in pathology labs with simple and inexpensive facilities.
  Keywords: E6 oncoprotein gene, Cervix cancer, HPV18 virus
 • Mohammad Hasan Pouriayevali, Mehdi Zavvar, Mohammad Reza Aghasadeghi, Sayed Mehdi Sadat, Alireza Azizi, Saraji, Fozieh Javadi, Javid Sadraraei, Ehsan Mostafavi, Fatemeh Motevalli, Pooneh Rahimi Pages 294-299
  Background
  Gastroenteritis is one of the most common symptoms in AIDS patients. Although gastroenteritis in these patients is caused by several factors, the role of viral agents, especially rotavirus, is still unknown. The aim of this study was to evaluate the prevalence of rotavirus infection among the HIV-positive cases.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 75 fecal samples were collected from HIV-positive patients with gastroenteritis referred to Imam Khomeini hospital. After viral RNA extraction, the sixth conserved segment of the virus genome (VP6) was amplified using RT-PCR method. Finally, the products were detected on 1.5% agarose gel electrophoresis and confirmed by sequencing.
  Results
  RT-PCR products with the expected size (433bp) were obtained for all rotavirus- positive as well as the wild-type standard viral isolates. Among the samples taken from 75 HIV-positive cases, 19 (25.3%) were rotavirus-positive and confirmed using direct sequencing.
  Conclusion
  Although in this study the anticipated prevalence of rotavirus among the HIV-positive cases is about 25%, further studies are required to characterize the genotype of rotavirus in HIV- positive cases with gastroenteritis.
  Keywords: Rotavirus, HIV, Gastroenteritis
 • Marzyeh Heidarzadeh, Arani, Mostafa Hajirezaei, Ahmad Ahmadi Pages 300-304
  Background
  Previous studies on the relationship between birth weight and childhood asthma have shown controversial results; some studies refer to high birth weight and some to low birth weight as a risk factor for asthma. This study aimed to evaluate the prevalence of abnormal birth weight among the asthmatic children.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 400 asthmatic patients (age range, 5-15 years) referred to Kashan asthma and allergy clinic during 2007-2008 were allocated in to four groups based on birth weight.
  Results
  Sixty-two percent of asthmatic children had an optimal birth weight, 32.5% high weight, 1% very low weight and 4% low weight. In gender-based study of these children, 0.4% of boys had very low weight, 2.3% low weight, 63.7% optimal weight and 33.6% high weight; among girls 1.7% very low weight, 6.2% low weight, 61% optimal weight and 31.1% high weight.
  Conclusion
  According to the results of the study, high birth weight is associated with asthma and among the children with abnormal birth weight, high birth weight has greater prevalence with similar results for both genders.
  Keywords: Asthma, High birth weight, Atopy
 • Alireza Salar, Tahereh Boryri, Farnoosh Khojasteh, Ehsan Salar, Hedayat Jafari, Mahmood Karimi Pages 305-311
  Background
  The number of elderly people is increasing in different societies, including Iran. Considering that the prevalence of physical, mental and social problems increases with age and care for elderly impose a heavy economic burden on the community, this study aimed to evaluate the physical, psychological and social problems and their relation to demographic factors among the elderly people in Zahedan.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed on 315 elderly people (173 men and 142 women) in Zahedan, Iran, during 2010-2012. Subjects were randomly selected from all urban elderly people. Data were collected through a questionnaire and then analyzed using the SPSS software.
  Results
  Results showed that 54.9% of the participants were male, 42.9% illiterate, 1.6% single and 61.3% with physical problems. The most common physical problems were related to cardiovascular diseases (43.8%). Moreover, 89.5% of the subjects felt emotionally relaxed and 36.9% were not satisfied with their lives.
  Conclusion
  It seems that the elderly people, especially elderly women, have many physical, mental and social problems, so these problems affect their quality of life and to remove or reduce the problems, cooperation of elderly, family and society is necessary.
  Keywords: Elderly, Physical problems, Mental problems, Social problems
 • Shahab Bagherzadeh, Shahidi, Zahra Sepehrmanesh, Abdollah Omidi Pages 312-318
  Background
  Conversion disorder is a type of motor or sensory dysfunction that does not conform to the concepts of anatomy and physiology of the central or peripheral nervous systems. This disorder, more prevalent among the young women, may appear after the stress, creating several non-prevalent clinical signs usually associated with mood and anxiety disorders. Therefore, this study aimed to examine the effect of aversion therapy on a patient with conversion disorder associated with mood and obsessive-compulsive disorders. Case Report: The case is a 49-year-old woman with conversion disorder associated with mood and obsessive-compulsive disorders and a recent history of twitching in three fingers of her left hand. Finally, the disorder was improved as a result of the aversion therapy.
  Conclusion
  In conversion disorder, considering the co-morbid mental disorders is very important for an effective treatment and aversion therapy can also be considered as a method of treatment.
  Keywords: Conversion disorder, Mood disorder, Obsessive, compulsive disorder
 • Hamidreza Talari, Nooshin Sadat Mousavi, Reza Esfandiary, Tahereh Khamechian Pages 319-322
  Background

  Hydatid disease, caused by Echinococcus granulosus, is a common parasitic infection of the liver between the human and animals and can be associated with different clinical manifestations and increased risks of several serious complications. There are rare reports on the isolated pelvic hydatid cyst without other organ involvement. Case Report: A 16-year-old boy is presented with the primary complaint of consistent abdominal and pelvic pain. Pelvic sonography demonstrated a cystic mass in the pelvic region. Cystic mass contained the internal free wall with no solid components and compression on surrounding tissues. On imaging the evidence of cystic lesion with no similar cystic lesions were found in the liver, lungs and other body organs. Cystic mass was surgically removed and the pathological examination confirmed the diagnosis of a hydatid cyst.

  Conclusion

  Since the blood flow leaving small intestine and colon passes through the liver, it is considered as the most common site of hydatid cyst and isolated pelvic hydatid with no liver involvement is very rare. Surgery is offered for definitive diagnosis and treatment of hydatid cyst.

  Keywords: Echinococcus granulosus, Hydatid cyst, Pelvic pain