فهرست مطالب

اخلاق پزشکی - پیاپی 19 (بهار 1391)
 • پیاپی 19 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/18
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمود عباسی صفحه 7
 • عباس عباس زاده، فریبا برهانی، محدثه معتمد جهرمی صفحات 11-29
  یکی از مفاهیم کلیدی اخلاق پرستاری، حمایت از بیماراست، که به حفظ استقلال بیمار و تصمیم گیری توسط بیمار، کمک می کند.درک پرستاران از این نقش، در بروز رفتار حمایتی از بیماران موثراست وهدف این پژوهش سنجش درک پرستاران نسبت به این موضوع است. داده های این پژوهش توصیفی - تحلیلی توسط پرسشنامه ای پژوهشگرساخته، از بین 385 پرستار در 4 بیمارستان آموزشی علوم پزشکی کرمان، به صورت سهمیه ای جمع آوری وبا استفاده از نرم افزار spss، در دو سطح توصیفی واستنباطی، تحلیل گردید. نتایج نشان می دهد که میزان میانگین درک کلی پرستاران نسبت به نقش حمایتی از بیماران، نسبتا مثبت است. بااین حال با توجه به اهمیت موضوع حقوق بیمار، نیاز به یافتن راه هایی برای افزایش درک پرستاران در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: حمایت از بیمار، استقلال، درک پرستار، اخلاق
 • فرید غریبی، میرعلی اعتراف اسکویی، جعفر صادق تبریزی، محمد اصغری جعفرآبادی صفحات 27-50
  حقوق بیمار شامل تمامی موارد مراقبتی است که بیمار حق دریافت آنها را دارد. نظر به اهمیت فزاینده این موضوع مهم و تاثیر آن بر بهبود نتایج درمانی و رضایت مشتریان، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان رعایت حقوق بیمار در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1389 اجرا گردید. در این مطالعه، بیماران یا همراهان مراجعه کننده به کلینیک، پاسخگوی سوالاتی از وضعیت عملکرد کلینیک در رعایت ابعاد گوناگون حقوق بیمار بودند. جنبه هائی که مورد بررسی قرار گرفتند: انتخاب ارائه کننده ی خدمت، داشتن اختیار، احترام، ایمنی، پیشگیری و دسترسی دارای نمره عملکرد نامناسب تشخیص داده شدند. اما ارتباط و تعامل، استمرار خدمت، کیفیت تسهیلات و امکانات اولیه، توجه بموقع و فوری و اعتماد دارای عملکرد مناسب بودند.
  همچنین نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین نمره عملکرد کل و هیچ یک از متغییرهای دموگرافیک ارتباط معنی داری وجود ندارد (0/05اما در تحلیل مربوط به ارتباط بین متغیر های دموگرافیک با ابعاد مختلف عملکرد، ارتباط متغیر سن با استمرار خدمت، بومی یا غیر بومی بودن با دسترسی و وضعیت تحصیلی با داشتن اختیار و توجه بموقع و فوری اختلاف معنی داری را نشان داد (0/05>P). جنبه های عملکرد نامناسب، نسبت به حقوق بیمار، در مرکز مورد مطالعه، نمایانگر وجود فرصت های بهبود در این زمینه ها و نیاز به توجه و اقدام موثر مسوولین می باشد.
  کلیدواژگان: حقوق بیمار، کلینیک فیزیوتراپی، فیزیوتراپی
 • محمد محسنی، خدایار عشوندی، میثم صفوی صفحات 49-67
  بیماران آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی در معرض خطر هستند. حقوق بیمار جزئی از حقوق بشر بوده و حوزه ای حساس برای گروه های پزشکی و بیماران بحساب می آید. اما متاسفانه در مواردی شاهد عدم رعایت آن توسط کارکنان مراکز آموزشی درمانی می باشیم. در این مطالعه میزان رعایت حقوق بیمار در مراکز آموزشی درمانی شهر همدان بررسی شده است. این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی مقطعی است. محیط پژوهش مراکز آموزشی درمانی بعثت، شهید بهشتی و سینای شهر همدان بوده و نمونه پژوهش شامل 200 نفر از بیماران بستری در این مراکز می باشند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که شامل دو قسمت خصوصیات دموگرافیک واحدهای پژوهشی و سوالاتی جهت نظر سنجی از بیماران در مورد رعایت حقوق آنها بود.
  بیشترین مورد رعایت حقوق از دیدگاه بیماران (62 درصد) در بعد پذیرش بیمار می باشد و کمترین مورد میزان رعایت حقوق (42/5درصد) در بعد مطالعه و امضای آگاهانه ی رضایت نامه می باشد. با توجه به آنکه به طور کلی 46 درصد از بیماران دارای این دیدگاه هستند که حقوق آنها به طور کامل رعایت نمی شود. با آموزش کادر درمانی و در نظر گرفتن حقوق اساسی بیمار و بالا بردن آگاهی بیماران از حقوق خود باید کارایی و کیفیت مراقبت بهداشتی را به حداکثر رساند.
  کلیدواژگان: حقوق بیمار، دیدگاه بیمار، بیمارستان، همدان
 • اسمعیل محمدنژاد، سیده رقیه احسانی، جمال الدین بیگجانی، قاسم ابوطالبی، مژگان کلانترزاده، محمداکبری کاجی صفحات 67-84
  رعایت حقوق بیمار یکی از معیارهای اثربخشی رضایتمندی بیماران از خدمات بهداشتی درمانی است. مطالعه حاضر با هدف «بررسی میزان آگاهی پرستاران از حقوق بیمار در یکی ازبیمارستانهای اموزشی شهر تهران» انجام شد.
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1389 انجام پذیرفت، دراین مطالعه 156 پرستار به روش تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع اوری داده ها از پرسشنامه دو قسمتی استفاده شد پس از تهیه پرسشنامه و تعیین اعتبار محتوا و پایایی، بین واحدهای مورد پژوهش توزیع و سپس اطلاعات با نرم افزار SPSS ویرایش 15 و آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. 58/33 درصد از پرستاران از سطح آگاهی خوب، 10 /39 درصد از آگاهی متوسط و 56/ 2 درصد از آگاهی ضعیفی برخوردار بودند. بین آگاهی با سابقه کار (0/008=P) و کار همزمان در بیمارستان دولتی و خصوصی(0/01=P) ارتباط معنی داری وجود داشت. بیشترین (95/51٪) میزان آگاهی پرستاران در حیطه «حق حفظ حریم شخصی و کسب اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات» و کمترین (33/97٪) آن نیز در حیطه «حق دریافت اطلاعات ضروری در مورد گروه درمانی، میزان تعرفه و پوشش بیمه ای» بود.منشور حقوق بیمار در این بیمارستان با کاستی هایی در اجرا همراست و ارتقای سطح آگاهی پرستاران از حقوق بیمار امری ضروری است و باید برای افزایش آن تدابیر و راهکارهایی جدی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: پرستاران، حقوق بیمار، بیمارستان آموزشی، آگاهی
 • پرخیده حسنی، رستم جلالی، ژیلا عابد سعیدی صفحات 83-100
  سابقه و هدف
  پرستاران مسوولیت دارند تا برای پیشبرد روش هایی دسترسی به مراقبت ایمن، مطلوب و با کیفیت، تلاش نمایند. اجبار حرفه ای و تضاد وجدانی در پرستاران منجر به عذاب وجدان می شود. تجارب پرستاران از واکنش آنها به رفتارهای موافق و مخالف وجدان، می تواند به فهم معنی واکنش وجدان کمک کند.
  مواد و روش ها
  پژوهش پدیدارشناسی با شرکت 9 پرستار بالینی داوطلب انجام شد. مصاحبه های بدون ساختار، همزمان ضبط شده و سپس از نوار استخراج شد. جهت تحلیل داده ها از روش کولایزی استفاده شد. جهت تایید صحت داده ها از ملاک های مقبولیت، تاییدپذیری، اعتمادپذیری و انتقال پذیری استفاده گردید.
  یافته ها
  با آنالیز مستمر داده ها و تحلیل دست نوشته های حاصل از مصاحبه ها پیرامون تجارب و باورهای پرستاران در مورد واکنش وجدان، مضامین آرامش شامل: زیرطبقات آرامش، خوشحالی و رضایت، و عذاب وجدان شامل زیر طبقات: احساس گناه، ناراحتی، درگیری فکری، داشتن حالت خودخوری، و عکس العمل شامل زیرطبقات: بروز دادن، جبران و عدم تکرار پدیدار شد.
  بحث و نتیجه گیری
  پرستاران در تجارب خود در هنگام انجام کار موافق با وجدان اظهار آرامش و خوشحالی و هنگام کار خلاف وجدان ابراز ناراحتی و عذاب وجدان را داشتند و سعی در جبران کار خلاف وجدان داشتند.
  کلیدواژگان: تجارب پرستاران، پدیده شناسی، عذاب وجدان، آرامش وجدان، پرستاری
 • مهشید بکایی، بهناز انجذاب، مهناز سروری، زهره فتوحی، تهمینه فرج خدا، محمود عباسی صفحات 99-120
  تجارب نشان داده است که آگاه نمودن بیماران و سهیم کردن آنها در تصمیم گیری برای درمان و محترم شمردن حقوقشان به بهبود آنان سرعت می بخشد و اقامت بیمار در بیمارستان را کاهش می دهد. شواهد نشان می دهد علیرغم تلاش های پزشکان و سایر کارکنان بخش بهداشت و درمان و با وجود بهره وری از امکانات میزان نارضایتی و شکایت بیماران رو به افزایش است که یکی از ریشه های آن عدم موفقیت پزشکان و پرستاران در برقراری رابطه با بیماران می باشد.این پژوهش توصیفی و به روش مقطعی در اسفند ماه 1389 صورت گرفت. در این مطالعه 150 نفر از بیماران بستری در بخش های زنان و زایمان، داخلیI، داخلیII، جراحی وسرطان بیمارستان شهید صدوقی یزد که بیش از یک روز از بستری آنان گذشته بود به روش نمونه گیری تصادفی آسان انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق در مورد میزان رعایت هر بند توسط پرسنل نشان می دهد که پرسنل به ترتیب بند های 1، 3و 6 را حدود 50% همیشه رعایت می کردند. جالب اینکه بندهای2و4و9 در حدود60 % برای آنها پیش نیامده بود و 46 نفر(31/5) از بیماران گزارش کردند که بند 3 به ندرت توسط پرسنل رعایت می شود. به طور کلی بیشترین فراوانی مربوط به دریافت درمان محترمانه بود. در مجموع با توجه به بررسی های انجام شده راهکارهایی همچون آگاه سازی پرسنل به اهمیت رعایت حقوق بیمار، آگاهی دادن به بیماران ازحقوق خود ازطریق پرسنل و رسانه ها، برنامه ریزی مدیریت بیمارستان در زمینه ی حقوقی که کمتر رعایت می شوند، همکاری بیشتر پرسنل و بیماران با یکدیگر، پیگیری موارد نقض حقوق بیماران و تصویب قوانینی برای تضمین رعایت حقوق بیماران ونظارت براجرای این حقوق در جهت ارتقا رضایت بیماران از خدمات بهداشتی درمانی و افزایش توجه کادر درمانی به رعایت حقوق بیماران از توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: حقوق بیمار، دیدگاه بیماران، منشور حقوق بیمار، حقوق، اخلاق پزشکی
 • کاملیا ترابی زاده، حسین ابراهیمی، عیسی محمدی صفحات 119-133
  توجه به شان و منزلت بیمار در متون و تحقیقات علوم پزشکی در طی چند دهه اخیر گسترش بیشتری یافته و مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. یکی از مهمترین ارکان رعایت شان و منزلت بیماران حفظ حریم آنان است. اگرچه احترام به حریم و حرمت انسانها، از اهداف اساسی نظام ارائه کننده ی خدمات بهداشتی و درمانی و از اساسی ترین اصول اخلاق پزشکی است اما مطالعات نشان دهنده آن است که حریم و در راستای آن منزلت بیماران به خوبی مورد حمایت قرار نمی گیرد. بعلاوه پرسنل پزشکی و پرستاری آگاهی کمی از اهمیت حریم و منزلت بیمار داشته و درک آنان از این مفاهیم نیز، تفاوت است. بنابراین ضروری است که ارائه دهندگان خدمات درمانی با شناسایی ابعاد و عوامل تاثیرگذار بر حریم بیمار، راهکارهایی برای ارتقاء و حمایت از منزلت در محیطهای بالینی ارائه نمایند. این مطالعه ابعاد مختلف ارتباط حریم با منزلت بیمار را مورد بررسی قرار داده و به نتایج تعدادی از مطالعات انجام شده در این زمینه می پردازد.
  کلیدواژگان: منزلت بیمار، حریم، حقوق بیمار
 • سهیلا کلانتری، سامیه غنا، لیلا مهستی جویباری، اکرم ثناگو صفحات 133-151
  زمینه
  دانشجویان علوم پزشکی باید از عقاید و نگرش شخصی خود آگاه باشند زیرا رفتارهای حرفه ای، اکتسابی و آموختنی می باشد. این موضوع از این نظر مهم است که دانشجویان علوم پزشکی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی در آینده هستند و ضروری است که نگرش حرفه ای نسبت به مسائل پزشکی به خصوص سقط جنین داشته باشند. هدف از این پژوهش تعیین نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان به سقط جنین می باشد.
  روش
  این پژوهش توصیفی - تحلیلی 244 نفر از دانشجویان علوم پزشکی در سال 1389 به روش تصادفی وارد مطالعه شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای که روا و پایایی آن تایید شد، صورت گرفت. متغیرهای رشته، قومیت، وضعیت تاهل مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد.
  نتایج
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر میانگین سنی نمونه های پژوهش 20/45 سال (3/03=SD) بود. 59/4% (145نفر) مونث، 91/4% (223نفر) مجرد و نمونه های مورد بررسی 50/4% (123نفر) فارس، 36.1% (88 نفر) ترکمن و 13.5% (33 نفر) از سایر قومیت ها بودند. نتایج آزمون من ویتنی نشان داد بین جنسیت با میانگین نمره کل نگرش دانشجویان علوم پزشکی نسبت به سقط از نظر آماری ارتباط معنی داری وجود دارد (0/003=p) به طوری که میانگین نمره کل نگرش دانشجویان دختر نسبت به سقط 3/33 (0/56=SD) و در پسران 3/07 (0/68=SD) بود.
  نتیجه گیری
  اگر چه در این پژوهش نگرش مثبت به سقط اندک بوده است اما از داده های پژوهش حاضر نمی توان قضاوت ارزشی کرد. چرا که متغیرها نشان دادند که جنسیت تاثیرگذار می باشد. تا زمانی که چهارچوب و قواعد از پیش تعیین شده ای در حرفه نداشته باشیم قضاوت های اخلاق شخصی در نحوه تصمیم گیری اثر گذار می باشد.
  کلیدواژگان: سقط جنین، نگرش، دانشجوی علوم پزشکی
 • معصومه گشتایی، محمود عباسی صفحات 149-161
  اخلاق در سلامت عمومی امروزه از موضوعات بسیار مهم و اساسی درسلامت عمومی وتحقیقات درحوزه سلامت می باشد. اخلاق در سلامت عمومی با اخلاق پزشکی تفاوت عمده ای دارد. در سلامت عمومی به جامعه بیشتر توجه می شود در حالی که در اخلاق پزشکی حقوق بیمار اولویت دارد. در این مقاله سعی شده است که اخلاق در مداخلات نظام سلامت، اخلاق در سیستم ها و سازمان های سلامتی وکدهای اخلاقی در این حوزه بررسی شوند. در این مقاله به ملاحظات اخلاقی مداخلات نظام سلامت که شامل مقبولیت سیاسی، عدالت، مشارکت اجتماعی و محرمانه بودن آن دارد، اشاره شده است همین طورکدهای 12گانه اخلاقی سازمان های بهداشتی عنوان شده است. بررسی و آگاهی کدهای اخلاقی برای سیاست گذاران، برنامه ریزان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی امری ضروری است.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، سلامت عمومی، سیاستگذاری سلامت
 • عبدالحسن کاظمی، مصطفی کاظمی، نجات فیض اللهی، صدیار عطالو، رضا مسعودی فر، محمد مسعودی نیا، محمود عباسی، مهرزاد کیانی صفحات 161-182
  مقدمه
  با مشاهده اثر سیستم تلومر- تلومراز در افزایش طول عمر سلول ها و در مدل های آزمایشگاهی این فرضیه مطرح شده است که شاید با استفاده از این سیستم، از پیر شدن سلول ها جلوگیری و به تبع آن افزایش طول عمر را محقق کرد اما این موضوع بسیار پیچیده ای را به دنبال می آورد.
  مواد و روش ها
  تغییر در الگوی وقوع پیری و به تبع آن مرگ، تغییر هرم جمعیتی را به دنبال آورده، ضرورت سیستم سازی خاصی را در بودجه های بهداشتی، تخصیص امکانات، پرورش نیروی انسانی، ارائه خدمات و مراقبت ها و...ایجاب نموده و بروز پیری در افراد جامعه در صورت عدم وقوع مرگ بدنبال آن، تبعات وسیعی را در پی دارد و کل نظام اجتماعی، اقتصادی و ارزشی حامعه را به صورت وسیع تحت تاثیر خود قرار می دهد.
  یافته ها
  وقوع پیری و به دنبال آن وقوع مرگ، نقش تعیین کننده ای در زندگی و در تنظیم روابط اجتماعی به معنای اعم آن توزیع منابع قدرت و ثروت اجتماعی ایفا کرده است. بنابراین افزایش غیرمعمول طول عمر، مجموع روابط اجتماعی را به چارچوب های جدید و ناشناخته ای منتقل می نماید.
  نتیجه گیری
  اکنون توانایی های ویژه ای در دانش پزشکی و علوم پیرامونی آن برای افزایش طول عمر وجود دارد اما نگرانی های هزار تو و چند لایه ای نیز در مورد مسایل مابعد افزایش معنی دار طول عمر مثلا تبدیل گروه برخوردار از طول عمرهای بیشتر به یک نوع خاص و احیانا برجسته و مافوق انسان مطرح می کند.
  کلیدواژگان: چالش اخلاقی، دستکاری ژنتیکی، طول عمر
|
 • Abbas Abbaszadeh, Mohadeseh Motamed Jahromi, Fariba Borhani Pages 11-29
  Patients'' protection is a key concept of the nursing ethics that assist in the maintenance of the patients'' autonomy and their decision-making. The nurses'' perception of this matter is effective in the occurrence of the protective behavior toward the patients and this study aims at measuring the nurses'' perception in this respect. The data of this descriptive-analytical study were collected per quotas from among 385 nurses in 4 educational hospitals of Kerman University of Medical Science by using a researcher-made questionnaire and were analyzed in two descriptive and analytical levels by using SPSS software. The results show that the average nurses'' perception of their protective role toward patients is relatively positive. Nevertheless, the necessity to find ways for the increase of the nurses'' perception in this regard seems necessary noting the importance of the patients'' rights.
  Keywords: Patient's protection, autonomy, nurse's perception, ethics
 • Farid Gharibi, Ali E. Oskouei, Jafar Sadegh Tabrizi, Mohammad Asghari Jafarabadi Pages 27-50
  The patients'' rights include all care cases that the patients are entitle to receive them. Considering the increasing importance of this issue and its effect on the improvement of treatment results and clients'' consent, this study was performed aiming at the exploration of the extent of observation of patients'' rights in physiotherapy clinic of the Faculty of Rehabilitation of Tabriz University of Medical Science in 2011. In this study, the patients or those accompanying the clinic''s visitors answered some questions on the status of the clinic''s performance in observing various aspects of the patients'' rights. These aspects were explored: selection of the service provider, power enjoyment, respect, safety, prevention and access were identified as having improper performance scores. However, communication and interaction, continuity of service, quality of primary facilities and resources, timely and immediate attention and trust had proper performance scores.Data results also showed that there was no meaningful relation between the total performance score and any of demographic variables (P>%5).
  Keywords: Patient's Rights, physiotherapy clinic, physiotherapy
 • Mohammad Mohseni, Khodayar Oshvandi, Meysam Safi Pages 49-67
  Patients are the most vulnerable social groups exposed to the risk. The patients'' rights are part of human rights and are considered as a sensitive field for the medical groups and the patients. But unfortunately, in some cases we see that the staffs of the educational-treatment centers do not observe them. The extent of the observance of the patients'' rights has been explored in this study. This study is a descriptive and cross-sectional one. The study settings are Besat, Shahid Beheshti and Sina educational-treatment centers of Hamadan city and the research sample includes 200 inpatients of these centers. The means for collecting data was a questionnaire which consisted of 2 parts: demographic characteristics of the research units and questions to obtain the patients'' opinions on the observation of their rights.In the patients'' opinions, their rights are most observed in respect of their admission (62%) and least observed in respect of the informed study and signature of the letter of consent (42.5%). Considering that generally 46% of the patients have this attitude that their rights are not completely observed, the effectiveness and quality of the healthcare should be maximized by training the medical staff and taking into consideration the fundamental rights of the patients and raising their awareness of their rights.
  Keywords: Patient's rights, Patient's attitudes, Hospital, Hamadan
 • Esmaeel Mohammadnejad, Seyede Roghaye Ehsani, Jamal Beigjani, Ghassem Aboutalebi, Mojgan Kalantarzadeh Pages 67-84
  Observing the patients’ rights is a criterion of the effectiveness of patients’ satisfaction from the health-treatment services. The present study was performed aiming at “exploring the extent of the nurses’ awareness of the patients’ rights in an educational hospital of Tehran”.This descriptive, cross-sectional study was performed in 2010 and 156 nurses were selected by a random method. Two-section questionnaire was used to collect data. The questionnaire after being prepared and the determination of the reliability and … was distributed between units under study and afterwards, data were analyzed by SPSS version 15 and descriptive and inferential statistics. 58.33%, 39.10% and 2.56% of the nurses enjoyed good, medium and weak levels of awareness respectively. There was a meaningful relation between the awareness and working record (P=0.008%) and the simultaneous working at public and private hospitals (P=0.01%). The highest level (95.51%) of the nurses’ awareness was in the area of “privacy right and ensuring the confidentiality of data” and its lowest level (33.97%) was in the area of “the right to receive necessary information on the group under treatment, amounts of tariffs and insurance cover.” There are shortcomings in the execution of the “Charter of Patients’ Rights” in this hospital and it is necessary to promote the level of nurses’ awareness of the patients’ rights and serious devices and solutions should be considered to increase it.
  Keywords: Nurses, patient's rights, educational hospital, awareness
 • Parkhide Hasani, Rostam Jalali, Jila Abedsaeidi Pages 83-100
  Background And Objectives
  Nurses are obliged to try for the promotion of methods to access the safe, desirable and qualitative healthcare. The professional obligation and conscientious conflict in the nurses cause a troubled conscience. The nurses'' experiences of their reactions to the behaviors for and against conscience may help to understand the meaning of conscience''s reaction.
  Materials And Methods
  The phenomenological research was performed by the participation of 9 volunteer clinical nurses. The structureless interviews were recorded simultaneously and then transcribed. The Coalizzi method was used to analyze the data. The accuracy of the data was verified by using creditability, confirmability, reliability and transferability measures.
  Findings
  by the continuous analyzation of data and analyzing the handwritings obtained from the interviews on the nurses'' experiences and beliefs about the conscience reaction, the tranquility contents including tranquility, gladness and consent subclasses and the subclasses of troubled conscience including sense of guilt, discomfort, mental engagement and worrisomeness and contents of reaction including subclasses of expressiveness, compensation and lack of repeat emerged.
  Conclusion
  The nurses, in their experiences, expressed calmness and gladness when performing works conformed to conscience and showed discomfort and conscience trouble when performing works against conscience and tried to compensate a practice against conscience.
  Keywords: Nurse's experience, phenomenology, conscience trouble, conscience calmness, nursing
 • Mahshid Bokaie, Behnaz Enjezab, Mahnaz Sarvary, Zohreh Fotoohi, Tahmineh Farajkhoda, Mahmoud Abbasi Pages 99-120
  The experiences have shown that informing the patients and engaging them in the decision-making for treatment and respecting their rights will accelerate their improvement and diminish their period of stay at the hospitals. Evidences demonstrate that despite the efforts by the physicians and other staff of the health and treatment department and notwithstanding benefiting from the resources, the extent of patients'' discontent and complaints is increasing and one of its causes is the failure of physicians and nurses in establishing relations with the patients. This descriptive research was performed by a cross-sectional method in March 2011. In this study, 150 inpatients in gynecology and obstetrics, internal medicine I, internal medicine II, surgery and cancer departments of Shahid Sadoughi hospital of Yazd who had been hospitalized for more than one day were selected by the random sampling method. The results concerning the observation of each paragraph show that the personnel always observed paragraphs 1, 3 and 6 almost 50% respectively. It is interesting that paragraphs 2, 4 and 9 had not occurred for almost 60% of them and 46 patients (31.5%) reported that the paragraph 3 was rarely observed by the personnel. Generally, the most amplitude concerned the reception of honorable treatment. To sum up, considering performed explorations, the following solutions are recommended: informing the personnel of the importance of observing the patients'' rights, informing the patients
  Keywords: Patient's rights, patient's opinion, Charter of Patient's Rights, Law
 • Camellia Torabizadeh, Hosein Ebrahimi, Eesa Mohamadi Pages 119-133
  Noting the patients'' dignity has expanded more during last decades and has appropriated many debates. Maintaining the patients'' privacy is a most important element in respecting their dignity. Although respecting the humans'' dignity is among the fundamental objectives of the system providing healthcare and medical services, but the studies show that the patients'' privacy and therefore their dignity are not well protected. In addition, the medical and nursing staffs are not well aware of the importance of the patients'' privacy and dignity and they have different understandings of these concepts too. Therefore, it is necessary to provide solutions to promote and protect the dignity in the clinical settings. This study discusses different aspects of the relationship between patients'' privacy and their dignity and deals with the findings of some studies performed in this respect.
  Keywords: Patient's dignity, privacy, patient's rights
 • Samieh Ghana, Leila M. Jouybari M. Jouybari, Soheila Kalantari, Akram Sanagoo, S. Hamid Sharifnia Pages 133-151
  Introduction
  Medical students should be aware of their beliefs and attitudes, since the professional behaviors are acquired and learned. The purpose of this study was to determine the attitudes concerning abortion among Medical Students’ in Golestan University of Medical Sciences.
  Methods
  In this descriptive analytical study in 2010, 244 of the students based on randomized sampling were selected. The data collected by a valid and reliable questionnaire. The variables such ethnicity, and marital status also measured. Data analysis was performed using descriptive statistics and analytical.
  Results
  The average age of the students were 20.45 years old (SD =3.03). 59.4% of them were women and 91.4% (223) of them were single. In terms of ethnicity 50.4% (123) were Fars, 36.1 %(88) Turkmen, and 13.5% (33) were from other ethnic groups. The analysis using Mann-Whitney test showed there was a significant relationship between average score of attitude with gender of the students (P=0.003). The total average score of attitudes of female students were 3.33 (SD: 0.56) and 3.07 (SD: 0.68) for the male students
  Conclusion
  Although in this study, a few of the students had positive attitude to abortion, however is not possible to offer a value judgments. The variables showed gender as influential one. Having professional framework for the moral judgments would be effective on right decision making of health care providers.
  Keywords: Abortion, Attitude, University Students
 • Masoome Goshtai, Mahmoud Abbasi Pages 149-161
  Nowadays, ethics in the public health is a very important and fundamental issue in the area of public health and the research in the field of health. There is a major difference between the ethics in the public health and the medical ethics. The society is more noticed in the public health, while the patients’ rights have priority in the medical ethics.In this paper, it has been tried to examine the ethics in the interventions of health system, ethics in the systems, health organizations and ethical codes in this area. The ethical considerations of the health system including political acceptability, justice, social participation and confidentiality have been mentioned. Also, the 12 ethical codes of the health organizations have been raised. Discussing and being informed of the ethical codes are necessary for the policymakers, planners and providers of health-treatment services.
  Keywords: Medical ethics, public health, health policymaking
 • Abdolhassan Kazemi, Mostafa Kazemi, Nejat Feizollahi, Sadyar Ataloo, Reza Masoudi Far, Mohammad Masoudi Nia, Mahmood Abbasi, Mehrzad Kiani Pages 161-182
  Introduction
  By observing the effect of telomere and telomerase systems on the prolongation of the cells’ lives and in the laboratorial models this hypothesis has been raised that perhaps the aging of cells may be prevented and consequently the life prolongation may be realized by using this system; but this would be followed by a very complicated issue.
  Materials And Methods
  changing in the model of aging occurrence and therefore death has brought about the changing of the population pyramid and has required the necessity of a special systemization in the health budgets, allocation of resources, training of human resources, caring, etc. The occurrence of aging among the members of the society, in case of being followed by non-dying has wide implications and will affect the whole social, economical and appraisal system of the society on a large scale.
  Findings
  Occurrence of aging followed by death has played a decisive role in the life and the regulation of social relations, in its general sense the distribution of social power and wealth sources. Therefore, the uncommon increase of life span will transfer the total social relations to new unknown frameworks.
  Conclusion
  Now, there are particular abilities in the medicine and peripheral sciences for the life longevity.
  Keywords: Ethical challenge, genetic manipulation, longevity