فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 14 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نوشین بنار، رحیم رمضانی نژاد، رضا اندام صفحات 13-24
  هدف این تحقیق، طراحی مدل تصمیم گیری حمایت ورزشی کشوراست. نمونه آماری تحقیق 134 شرکت حامی بودند که از رشته های ورزشی فعال در لیگ برتر (1387) حمایت می کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری آن توسط ده نفر از استادان مدیریت و مدیریت ورزشی و پنج نفر از صاحب نظران حمایت ورزشی تایید شد و پایایی آن روی 43 حامی ورزشی، با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اهداف حمایت ورزشی 96/0، ملاک های انتخاب رشته ورزشی 95/0، ارزیابی حمایت ورزشی96/0، آمیخته ارتباط بازاریابی 88/0 محاسبه شد. برای شناسایی عامل ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده شد و در نهایت، از تحلیل مسیر برای ساخت مدل تصمیم گیری حمایت ورزشی استفاده شد. نتایج نشان داد دوازده عامل در تبیین تصمیم گیری حمایت ورزش کشور نقش دارند و عامل های ملاک انتخاب رشته ورزشی و آمیخته ارتباطات بازاریابی جزء عامل های مستقل و اثرگذار و عامل های ارزیابی حمایت ورزشی، میانجی و اهداف حمایت ورزشی عامل پاسخ اند. عامل ملاک انتخاب رشته ورزشی بیشترین اثر را بر عامل ارزیابی حمایت ورزشی با 48/0 و بر اهداف حمایت ورزشی با 42/0 دارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود با تقویت عامل های مستقل و اثرگذار، دست یابی به اهداف حمایت ورزشی افزایش یابد تا موجب رضایت مندی و حفظ حامیان در عرصه های ورزشی شود.
  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، حمایت ورزشی، مدل های تصمیم گیری حمایت ورزشی
 • مهدی بشیری، پونه مختاری، فرشاد تجاری صفحات 25-44
  هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین کارآمدی مربیگری دانشگاه هاست پرسشنامه های هوش هیجا نی همکارانش، استنباطی 4 و هوش هیجانی 5 مربیان ورزش. بدین منظور 120 مربی زن و مرد، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و(سیبریاشر ینگ، 1986) و کارآمد ی مربیگری (فیلتز و1999) را تکمیل کردند. داده ها با است فاده از آزمون های آماری توصیفی و(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره) و به وس یله 0 تجزیه و تحلیل شدند. آزمون فرضی ه ها نشان داد که / در سطح معنی داری 05 SPSS16 مقیاس و خرده مقیاس های متغیر هوش هیجانی مربیان با مقیاس و خرده مقی اس های متغیر کارآمدی مربیگری در ارتباط اند کارآمدی مربیگری آن ها محسوب می شود بالاتری دارند، از کارآمدی مربیگری بیشتری نیز برخوردارند؛ بنابراین توصیه می شود رابطه علی هوش هیجانی به عنوان متغیری موثر بر کارآمدی مربیگری مطالعه شود. همچنین میزان هوش هیجانی مربیان پیش بین مناسبی برای. در نهایت مشخص شد مربیانی که وش هیجانی.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، کارآمدی مربیگری، انگیزه، استراتژی بازی، تکنیک آموزشی، شخصیت سازی
 • فاطمه محمدیان، سید امیر احمد مظفری، فرزاد نوبخت صفحات 45-60
  تربیت بدنی و علوم ورزشی علاوه بر نقش اجتماعی و فرهنگی خود برنامه ای آموزشی در دانشگاه ها محسوب می شود و بررسی تاثیرات آن ما را در برنامه ریزی بهتر یاری می کند. هدف از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تاثیر تربیت بدنی عمومی بر آمادگی جسمانی و نگرش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه درباره فعالیت های حرکتی و ورزشی. در مطالعه حاضر از طرح شبه تجربی بهره گرفته شد و جامعه آماری 100 نفری تحقیق شامل دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی بودند که در نیمسال دوم تحصیلی 88 87 واحد تربیت بدنی عمومی یک را انتخاب کرده بودند. شرکت کنندگان در پژوهش 80 نفر از جامعه مورد مطالعه بودند که به صورت تصادفی طبقه ای و طبق جدول مورگان از میان دانشجویان هشت نفر از مدرسان انتخاب و در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب در شروع و پایان نیمسال تحصیلی مورد سنجش واقع شدند. برای سنجش آمادگی جسمانی از آزمون آمادگی جسمانی جوانان ایفرد استفاده شد که مشتمل بر شش آزمون دراز و نشست، بارفیکس اصلاح شده، پرش طول، دو 45 متر سرعت، 9×4 متر چابکی و 540 متر استقامت است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به نگرش از پرسشنامه نگرش سنجی (مظفری 1381) استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، با توجه انطباق داده ها با توزیع طبیعی بر مبنای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، از آزمون های لوین و t با نمونه های وابسته استفاده شد. براساس نتایج، بین آمادگی جسمانی کلی شرکت کنندگان، قبل و بعد از گذراندن درس تربیت بدنی عمومی یک تفاوت معنی داری مشاهده نشد (933/0p=)، اما در مولفه های دراز و نشست (045/0p=) و چابکی (043/0 p=) این تفاوت معنی دار بود. بین نگرش دانشجویان دختر درباره فعالیت های حرکتی قبل و بعد از گذراندن درس تربیت بدنی عمومی یک (038/0 p=) و نیز حیطه های تجربه اجتماعی (024/0 p=) و تحسین زیبایی حرکت (001/0 p=) تفاوت معنی داری وجود داشت. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت اگرچه تغییراتی در ویژگی های جسمانی دانشجویان بعد از گذراندن درس تربیت بدنی عمومی یک ایجاد می شود، احتمالا به دلایلی مثل زمان اندکی که برای گذراندن آن در نظر گرفته شده است، تغییرات معنی-داری در اهداف ترسیم شده آن ایجاد نمی شود. از سوی دیگر، پس از گذراندن درس تربیت بدنی عمومی یک تغییرات معنی داری در نگرش دانشجویان نسبت به فعالیت های حرکتی ایجاد می شود که زمینه مناسبی برای اشاعه ورزش در دانشجویان است
  کلیدواژگان: نگرش، فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی، تربیت بدنی عمومی، دانشجو
 • مقایسه عزت نفس و رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تربیت مدرس
  آقای هاشم کوزه چیان، آقای رسول نوروزی سیدحسینی ، خانم حدیث مرادی صفحات 61-76
  هدف این تحقیق، مقایسه عزت نفس و رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تربیت مدرس است که با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تشکیل می دادند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شد. پرسشنامه های مذکور در میان نمونه آماری (240 دانشجوی ورزشکار و 240 دانشجوی غیرورزشکار) توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و برای مقایسه بین گروه ها از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن استفاده شد. یافته ها نشان داد بین عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 P<، 591/7 F=) و در آزمون تعقیبی دانکن مشخص شد که دانشجویان زن ورزشکار، در مقایسه با سایر گروه ها دارای بیشترین میزان عزت نفس بودند (01/0 P<). همچنین بین رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0 P<، 732/25 F=) و در آزمون تعقیبی دانکن مشخص شد که دانشجویان زن ورزشکار، در مقایسه با سایر گروه ها دارای بیشترین میزان رضایت از زندگی بودند (01/0 P<). نتایج تحقیق نشان می دهد فعالیت های ورزشی توانایی ارتقای سطح عزت نفس و رضایت از زندگی را دارد.
  کلیدواژگان: عزت نفس، رضایت از زندگی، دانشجو، ورزشکار
 • سیروس جعفری، محمود گودرزی، ابوالفضل فراهانی صفحات 77-88
  هدف تحقیق حاضر مقایسه تعالی سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی استان لرستان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM است. روش به کار رفته در این بررسی از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان ادارات تربیت بدنی استان لرستان اعم از روسا، معاونان و کارمندان (60 نفر) بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد 50 سوالی است. در این تحقیق از آمارهای توصیفی برای طبقه بندی، تنظیم، محاسبه میانگین، انحراف استانداردها، درصدها، فراوانی ها و نمودارهای مربوط به داده ها استفاده شده و در ادامه از آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل یافته ها از طریق نرم افزار SPSS و برای تعیین نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و آنوا استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون آنوا و سطح معنی داری05/0 p≤ می توان نتیجه گرفت بین مولفه رهبری و تعالی سازمانی (با توجه به مقدار 029/0 به دست آمده) تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد بین سایر مولفه ها اعم از خط مشی و راهبرد، کارکنان، مشارکت ها و منابع، فرآیندها، نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج عملکردهای کلیدی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج نشان می دهد میانگین نمره تعالی سازمانی کل کارکنان ادارات تربیت بدنی استان لرستان بر اساس مدل EFQM برابر با 06/55 است و در میان معیارهای نه گانه تعالی سازمانی، معیار فرآیندها دارای کمترین میزان و معیار رهبری دارای بیشترین میزان است. نتایج کلی تحقیق بیانگر آن است که شهرستان بروجرد از نظر ارزیابی تعالی سازمانی در بالاترین جایگاه و شهرستان کوهدشت در پایین ترین جایگاه قرار دارد.
  کلیدواژگان: تعالی سازمانی، ادارات تربیت بدنی، مدل سازمانی EFQM، آزمون آنوا
 • محمد سلطان حسینی، غلامرضا شعبانی بهار، رضا همایی صفحات 89-106
  هدف این پژوهش تعیین سهم نسبی سلامت سازمانی بر کیفیت زندگی کارکنان ادارات تربیت بدنی و هیئت های ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی و هیئت های ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1389 است که پس از برآورد آماری، 218 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه سلامت سازمانی محقق ساخته و مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998) بود. پایایی دو پرسشنامه مذکور پس از مطالعه ای مقدماتی، به ترتیب 83/0 و 82/0 به دست آمد. داده ها به وسیله روش آماری ضریب رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد خرده مقیاس های سازگاری، شایستگی ارتباطات، استفاده بهینه از منابع، روحیه و انسجام و یگانگی از سلامت سازمانی، بر چهار خرده مقیاس سلامت جسمی (81/0)، سلامت روانی (95/0)، روابط اجتماعی (88/0) و محیط زندگی (90/0) از کیفیت زندگی تاثیر داشت (001/0).
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سلامت سازمانی، ادارات تربیت بدنی
 • سید رضا موسوی گیلانی، حسن اسدی، محمود گودرزی صفحات 107-124
  هدف از پژوهش حاضر بخش بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی بر اساس ملیت و جاذبه های طبیعی-ورزشی و ارائه مدل بازار هدف است. روش انجام پژوهش به صورت مقطعی و از نوع توصیفی-تحلیلی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 53 سوال بود که پس از تایید روایی و پایایی (93/0 a=) به صورت تمام شمار در میان 710 نفر از شرکت کنندگان خارجی در رویداد ورزشی بین المللی و مسابقات دهه فجر سال 1388- 89 از 53 کشور دنیا توزیع شد و توسط 475 نفر از آنان تکمیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل شاخص های فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، کا اسکوار، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با بهره گیری از نرم افزارهای لیزرل (8/8 lisrel) و spss نسخه 16 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد ملیت های اروپایی و آمریکایی، عرب، جنوب آسیا و آسیای مرکزی از نظر بازار گردشگری ورزشی بیشترین میزان علاقه مندی را به جاذبه های «مرتبط با مسابقات و رویدادهای ورزشی» دارند (35/97درصد). با بهره گیری از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار لیزرل 80/8 پنج جاذبه مورد علاقه گردشگران ورزشی در بازار گردشگری ورزشی از حیث جاذبه های طبیعی-ورزشی مشخص شد. همچنین با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل شامل: جاذبه های مرتبط با کوهستان و برف (با مقدار ویژه 87/6)، جاذبه های مرتبط با ورزش های آبی و ساحلی (با مقدار ویژه 85/1)، مسابقات و رویدادهای ورزشی (با مقدار ویژه 42/1) و جاذبه های مرتبط با بیابان گردی و کویر نوردی (با مقدار ویژه 19/1) به عنوان مدل بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی تعیین شد. یافته ها نشان داد به طور کلی چهار عامل مدل اکتشافی، 95/62 درصد بازار هدف گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی را تعیین و پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: بخش بندی بازار، گردشگری ورزشی، جاذبه های طبیعی، ورزشی، بازار هدف، دهه فجر
 • مجتبی رجبی، فرزاد غفوری، جواد شهلایی باقری صفحات 125-136
  هدف این پژوهش، مقایسه کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتریان باشگاه های بدن سازی خصوصی شهرستان شاهرود است. جامعه آماری پژوهش، 1500 نفر از مشتریان باشگاه های بدن سازی خصوصی شهرستان شاهرود بود که 330 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و دارای شش خرده مقیاس بود که روایی آن توسط متخصصان این رشته بررسی شد و اعتبار آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 75/0 و 73/0 به دست آمد. بررسی یافته های پژوهش نشان داد بین میانگین رتبه ها در عامل تجهیزات فیزیکی و محیطی و عامل دسترسی به خدمات در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود ندارد. در سایر متغیرها یعنی رفتار کارکنان، قابلیت اطمینان کارکنان، برنامه های تمرینی و قیمت بین میانگین رتبه های زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بدین معنی که زنان نمرات بیشتری در این متغیرها گزارش کرده اند؛ در نتیجه مدیران باشگاه برای افزایش مشتریان زن باید توجه ویژه ای به چهار عامل رفتار کارکنان، قابلیت اطمینان کارکنان، برنامه های تمرینی و قیمت داشته باشند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، رضایت مشتری، باشگاه بدن سازی خصوصی
 • وحید ساعتچیان، علیرضا الهی، مهدی ناظمی صفحات 137-154
  هدف این پژوهش، تعیین اولویت های عوامل جانب داری هواداران و ارتباط آن با میزان حضور و حمایت آن ها از باشگاه های پر طرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایران است. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه هواداران فوتبال باشگاه های پرطرفدار لیگ برتر تشکیل می داد که از بین 18 تیم لیگ برتر، چهار تیم انتخاب شدند و نمونه آماری آن طبق جدول تعیین حجم مورگان 810 نفر به دست آمد. ابزار اندازه گیری بر اساس مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تهیه شد. با استفاده از این ابزار علل جانب داری هواداران شناسایی شد و در ادامه، برای تایید روایی در اختیار استادان بازاریابی ورزشی قرار داده شد. روایی محتوا توسط تحلیل عاملی اکتشافی (با چرخش واریماکس) تایید شد. ضریب آلفای کرونباخ آن در مطالعه ای مقدماتی،81/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد 2/40 درصد هواداران، به طور مستمر 16 سال و بیشتر به جانب داری و حمایت از تیم محبوب خود می پردازند. با توجه به نتایج آزمون فریدمن، اولویت های علل جانب داری هواداران به ترتیب، پیروزی نیابتی، علم فوتبال، علاقه به غیر (رنگ، بازیکن، نام و نشان)، اجتماعی شدن، کسب هیجان، تعلق به باشگاه، تاثیر دیگران، مدیریت باشگاه و گریز است. همچنین تنها دو عامل جانب داری حس تعلق به باشگاه و گریز با میزان حضور برای حمایت رابطه معنی دار داشت. در نهایت، به نظر می رسد دانش و آگاهی مدیران ذی ربط در مورد تعیین رفتار جانب داری هواداران بتواند به آن ها برای مدیریت جذب، حفظ و توسعه هواداران لیگ حرفه ای کمک کند.
  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، هواداران فوتبال، لیگ حرفه ای ایران، گرایش تیمی
 • شهریار محمدی، فریده اشرف گنجوی، بهرام یوسفی صفحات 155-174
  هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تدوین استراتژی های پیشنهادی جهت بهبود و توسعه این فناوری است. روش انجام پژوهش، ازنوع مطالعات توصیفی- پیمایشی است. به این منظور، پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 53 گویه برای بررسی وضعیت سه شاخص نرم افزار، سخت افزار و انسان افزار فناوری اطلاعات، بین کارکنان شاغل در فدراسیون فوتبال توزیع شد. آزمودنی ها بر اساس روش نمونه گیری کل شمار انتخاب شده بودند. روایی و پایایی ابزار در مطالعه ای مقدماتی (پیش آزمون) و همچنین توسط استادان صاحب نظر گروه مدیریت ورزشی تایید شد (7/0< α). داده های حاصل از پرسشنامه مذکور، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 و از طریق آمار توصیفی، آزمون آماری فریدمن، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ماتریس SWOT تجزیه و تحلیل شد. با توجه به نتایج، بخش فناوری اطلاعات فدراسیون فوتبال، به لحاظ موقعیت استراتژیک، در منطقه WO قرار گرفت. همچنین، 15 استراتژی برای بخش فناوری اطلاعات فدراسیون فوتبال تعیین شد. از این تعداد، دو استراتژی در منطقه SO، هفت استراتژی در منطقه WO، سه استراتژی در منطقه ST و سه استراتژی نیز در منطقه WT قرار داشت. بر این اساس پیشنهاد می شود فدراسیون فوتبال در دوره هایی منظم، اقدام به نیازسنجی در بین کارکنان کند و سپس دوره های آموزشی IT را برگزار کند. همچنین در برنامه ای بلندمدت، تمهیداتی برای جذب اعتبار برای بخش IT اندیشیده شود، بخش فناوری اطلاعات به صورت واحد مستقلی درآید، ملاک هایی در زمینه توانایی های مرتبط با IT جهت متقاضیان استخدام در فدراسیون تعیین شود و از تجارب فدراسیون های موفق در زمینه به کارگیری IT برای تقویت این بخش استفاده شود.
  کلیدواژگان: بررسی وضعیت موجود فناوری اطلاعات و تدوین استراتژی های آن در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
 • رسول نوروزی سیدحسینی، هاشم کوزه چیان، فریدون تندنویس صفحات 175-190
  هدف این تحقیق بررسی ارتباط سبک های رهبری مربیان با انگیزش پیشرفت جودوکاران نخبه ایران است که با روش توصیفی- همبستگی و به صورت میدانی به اجرا درآمده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه جودوکاران لیگ برتر به تعداد 162 نفر تشکیل می دادند. در این تحقیق نمونه آماری 125 جودوکار در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اطلاعات فردی، مقیاس رهبری ورزش (95/0 = α) و پرسشنامه ورزش گرایی (90/0 = α) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای تعیین ارتباط از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد بین سبک های رهبری مربیان و انگیزش پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد (01/0> p). همچنین یافته های تحقیق رابطه مثبت و معنی داری بین سبک های رهبری دموکراتیک، بازخورد مثبت وحمایت اجتماعی با انگیزش پیشرفت نشان داد (01/0> p)، ولی بین سبک های رهبری آموزش و تمرین و استبدادی با انگیزش پیشرفت ارتباط معنی داری مشاهده نشد (05/0< p). به طور کلی سبک های رهبری مربیان عاملی مهم و پیش بینی کننده در انگیزش پیشرفت ورزشکاران است.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، مربیان، انگیزش پیشرفت، جودوکاران
 • محمد رحیمی، محمد کشتی دار، جعفر خوشبختی صفحات 191-208
  هدف از تحقیق حاضر سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیون های منتخب در کشور و بررسی رابطه آن با سبک رهبری تحول آفرین است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 58 مدیر فدراسیون تشکیل می دادند که از این تعداد 52 مدیر پرسشنامه را تکمیل کردند. روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش از پرسشنامه های هوش فرهنگی (آنگ و همکاران، 2007) و سبک رهبری تحول آفرین (باس و آلویو، 1993) استفاده شد. از آزمون های کلموگروف - اسمیرنف، همبستگی پیرسون، t مستقل و آنوای یک راهه استفاده شد. نتایج نشان داد مدیران به صورت کلی هوش فرهنگی نسبی دارند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین هوش فرهنگی و سبک رهبری و رفتار با سبک رهبری ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد هوش فرهنگی می تواند متغیر پیش گوی رهبری باشد. نتایج آزمون t مستقل نشان داد بین هوش فرهنگی و سبک رهبری با جنسیت و رشته تحصیلی (تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی) مدیران فدراسیون های منتخب تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین دانش و سبک رهبری با سطح تحصیلات مدیران فدراسیون منتخب ورزشی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد بین متغیرهای تحقیق و سابقه کار و مدیریت تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج تحقیق، با توجه به رابطه مثبت بین هوش فرهنگی و سبک رهبری تحول آفرین، بر ضرورت توجه به هوش فرهنگی مدیران به منظور اثر بخشی بهتر سازمان تاکید می کند.
  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، سبک رهبری تحول آفرین، مدیران فدراسیون
|
 • Ms Noshin Banar, Mr Rahim Ramzani Nejad, Mr Reza Andam Pages 13-24
  The purpose of this study is, Diesigning Model of sport sponsorship decision making in the country The statistical populations consist of 134 sponsors who sponsored sport teams in super leagues which were active. Researcher – made questionnaire was used to collect data which its content and face validity was confirmed by 10 management and sport management teachers and 5 experts of sport sponsorship. Coronbachs Alpha coefficient was used to test the reliability of the sport sponsorship objective questionnaire. sport major selection questionnaire sport sponsorship evaluation questionnair and marketing communication mix questionnaire by 43 sport sponsors. The concealment factors of sport sponsorship decision making have been identified by exploratory factor analysis with a varimax rotation and Finally, due to Path analysis, the model of sport sponsorship decision making of Iran has been made. The result indicated that, 12 factors making clear the sport sponsorship decision making of IRI. Exploratory model indicated that sport major selection and marketing communication mix factors are independent factors and sport sponsorship evaluation is as a intermediary factor, also the sport sponsorship objective is as a respond factor. Sport major selection has the most effect to sport sponsorship evaluation with (0/48) so sport sponsorship objective with (0.42). Therefore suggest to try for increasing of sport teams and event quality for maintaining of sport sponsors and satisfied them.
  Keywords: Sport marketing, Sport sponsorship, Decision making models
 • Mr Mahdi Bashiri (Ms) Poneh Mokhtari, Mr Farshad Tojari Pages 25-44
  The purpose of this study was to determine the relationship between coaching efficacy of university coaches and emotional intelligence. Therefore, the 120 men and women coaches were selected to randomly sampling and completed the emotional intelligence (Syberyashring, 1986) and the coaching efficacy (Filtz, 1999) questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistics and inferential (Pearson correlation, and single-variable and multivariate regression) with SPSS 16 software (P<0.05). The Test of hypothesis showed that the scale and subscals of emotional intelligence coaches’ are associated with the scale and subscals of coaching efficacy. The coaches’ emotional intelligence was considered to good predict coaching efficacy. In the end, was determined that coaching with high emotional intelligence, had a high coaching efficacy. Hence, suggested studied relationship between emotional intelligence as a variable affecting the coaching efficacy.
  Keywords: Emotional intelligence, Coaching efficacy, Motivation, Game strategy, Technique, Personality making
 • Ms Fatemeh Mohammadian, Mr Seyedamirahmad Mozaffari, Mr Farzad Nobakht Pages 45-60
  In addition to its social and cultural role Physical education and Sports Science is considered as an educational curriculum in universities, and investigation of its effects helps us to better planning. The purpose of present study was studying the effects of foundation course يک on physical fitness and attitudes toward physical activity and sport in female students of Azad university of Saveh. Quasi-experimental design was used in present study. The statistical population included 100 female students of Saveh Azad University who selected foundation course in second Semester of the academic year 1387-1388. Research participants (n=80) selected randomly by stratified random sampling based on Morgan table sample from the students of 8 teacher, and then participated in pretest and posttest, In the initial and final stage of Academic Semester. In order to assessment of physical fitness AAPHER Youth Physical Fitness Test was applied. The instrument for evaluation of attitude was the (ATPA) questionnaire (Mozafari 1381) this questionnaire include 6 domain such a Physical activity as a social experience, Physical activity for health and fitness, Physical activity as the pursuit of vertigo, Physical activity as an aesthetic experience, Physical activity as catharsis, Physical activity as an ascetic experience. Based on research findings and outcome there was no difference between physical fitness of participants before and after passing foundation course يک (p=0. 933), while in the components of supine and sitting positions (p=0/045) and adroitness (p=0. 043) a statistically significant differences was observed. The findings of this study indicated significant change in 3 domains of attitude includeing social experience (p=0/024), aesthetic experience (p=0/001) and total attitude toward physical activity (p=0/038) from pretest to posttest. In the light of findings of present study we can conclude that although some changes are observed on physical characteristics of students after passing foundation course, but because of reasons such as lack of the time of the subject schedule, it results in no significant changes. Additionally, the present research suggest in term of observing some considerations some of the foundation courses presented in universities have the capacity to effect the student’s attitude toward physical activities.
  Keywords: Attitude, Physical activity, Physical fitness, Student
 • Comparison self-Esteem and Life Satisfaction of Athletic and Non- Athletic Student of Tarbiat Modares University
  Mr Hashem Kuzechian, Mr Rasool Noruzi Seyed Hoseini (Ms) Hadis Moradi Pages 61-76
  The objective of this study was to compare the self-esteem and life satisfaction of the athletic students of Tarbiat Modares University with the non-athletic ones، which was carried out by a descriptive field method. The statistical population of this study comprised all the students of Tarbiat Modares University. In order to collect the related data، demographic characteristics questioner، Diener’s life satisfaction questioner، and copper Smith’s self-esteem questioner were used. The questioners were distributed among the statistical sample set of students which comprised 240 athletic and 240 non-athletic students. Descriptive statistics method was used to analyze the data and in order to compare the groups; analysis of variance (ANOVA) and Duncan’s post-hoc test were utilized. The data revealed that: there was a significant difference (F=7. 591، p<0. 05) between the self-esteem of the athletic and non-athletic students and، in the Duncan’s post-hoc test show in comparison with the other groups، the female athletic students had the highest level of self-esteem (p<0. 01). Also، there was a significant difference (F=25. 732، p<0. 05) between the life satisfaction of the athletic and non-athletic students and، in the Duncan’s post-hoc test show in comparison with the other groups، the female students had the highest level of life satisfaction (p<0. 01). Therefore، the results of the present study show that athletic activities enhance self-esteem and life satisfaction.
  Keywords: Self esteem, Life satisfaction, Athletic, Students
 • Mr Siros Jafari, Mr Mahmood Goodarzi, Mr Abolfazl Farahani Pages 77-88
  The main purpose of the present study is to compare the Superior Foundation in general offices and physical Education offices in LORESTAN based on EFQM Superior Foundation model. The used method in this investigation is descriptive-analytical type on a sample consisting of 60 persons from physical Education offices of LORESTAN, including of Chairmen, Accessorial and staff that filled out 50 standard Inventory of EFQM and in this research have been used from descriptive statistics for classification, arrangement, average calculation, standard deviation, frequency percent and diagram of data. The analysis of data carried out by using SPSS and soft ware’s for determined of normal variables used from COLOUMGRAPH SMIRINOUPH and ANOVA test. According to the result of ANOVA test and significant level p≤0.5, we suggest that exists significant relationship between leadership component and Superior Foundation as for 0.29 obtained value. Results also indicate that there is no significant relationship between Superior Foundation and other components of EFQM model, including: policies and strategy, staff, partnership and resource, the results of customer, process, staff, society and key performance. The conclusion shows that average score of Superior Foundation of physical education offices in LORESTAN based on EFQM model is 55.06. Also between 9 component of Superior Foundation, process components is the lowest and leadership component is the highest rate. The conclusion with respect to assessment of Superior Foundation indicates that BOROUJERD is on higher organizational position and KOOHDASHT is on the lowest one.
  Keywords: Organizational sublimity, Physical Education office, EFQM model, ANOVA test
 • Mr Mohammad Soltan Hoseini, Mr Gholamreza Shabani Bahar, Mr Reza Homayi Pages 89-106
  The purpose of this study was to determine proportional share of organizational health on employees’ quality of life at physical education offices in kohgeloyeh& Boyrahmad province. Research method was descriptive correlative and statistical population included all employees in year 1389, out of which 218 employees were selected randomly as statistical sample. Research instruments were two including a self-made organizational health question-aired and world health organization (1998). Reliability for both questionnaires was calculated at 83% and 82% after a first study. Analysis of collected data through regression analysis showed that: consistency’s sub indicators, relation competency, optimum use of resources, morale and organizational health integrity have effect on four sub indicators (physical health (0.81), mental health (0.95), community relation (0.88) and environment of life (0.90)) of quality of life (0.001).
  Keywords: Quality of Life, Organizational Health, Physical Education Offices
 • Mr Seyedreza Mousavi Gilani, Mr Hassan Assadi, Mr Mahmood Goudarzi Pages 107-124
  The purpose of this research was market segmentation of sport tourism in Iran for foreign tourists according to nationality, natural sport attractions, and modeling of target market. A questionnaire including 53 questions was developed by researchers. The validity and reliability of the questionnaire were examined and approved (a=0/93); it was distributed among 710 international participants from 53 countries attending in Fajr International Sports Event, in 2009-2010The questionnaires were filled out by 475 participants. The data were then analyzed using factor analysis. The results showed that European and American, Arab, South and Central Asian nationalities had the most interest in sport events and competitions (97,350/0). Using Lisrel software (8.8), confirmatory factor analysis resulted in five tourism natural - Sport attractions. Also, applying exploratory factor analysis, four factors including attractions related to mountain and snow (Eigen value 6.87), attractions related to shore and water sports (Eigen value 1.85), attractions related to competitions and sport events (Eigen value 1.42), and attractions related to desert and salt-desert (Eigen Value 1.19), were model of sport tourism target market in Iran for foreign tourists. The results revealed that four factors of exploratory analysis determined and predicted a high percentage of 62.950/0 of sport tourism target market in Iran for foreign tourists.
  Keywords: Market segmentation, Sport tourism, Natural, sport attractions, Target market, Fajr Decade
 • Mr Mojtaba Rajabi, Mr Farzad Ghafuri, Mr Javad Shahlayi Bagheri Pages 125-136
  The purpose of this study was comparing customer satisfaction and service quality among men and women, in private sport clubs of Shahro od city. The population evaluated in this study, the 1500 club gym and private customers that city shahrood than 330 people as customers sample randomly selected. Data collection tool in this study and the questionnaire has six subscales. Its validity by experts in this field study and test its validity by Cronbach's alpha 0/75 and 0/73 respectively. Study findings showed that between the mean rank in the operating environment and operating equipment and physical access to the service men and women there is no significant difference. Other variables in the behavior of employees, employee reliability and training programs between the average price ranking men and women that there are significant differences. This means that women score higher items have reported these variables, so the club managers to increase female customers should pay special attention to four factors employee behavior, reliability, staff, training programs, and price.
  Keywords: Service quality, Customer satisfaction, Private, Sport clubs
 • Mr Vahid Saatchian, Mr Alireza Elahi, Mr Mahdi Nazemi Pages 137-154
  The purpose of this study was to priories the factors of fans supportive reasons and the relationship with attendance and their Supporting in popular club of Iran pro league. The method that applied in this research was descriptive-correlation and was carried out as a field study. The population was total of pro league soccer fans that from 18 teams, 4 teams were elected. So, according to Morgan’s sampling table 810 questionnaires were gathering from samples to analyze the data. Based on a review of the current literature, nine elements were identified and a questionnaire was developed for measuring them. Questionnaire reliability was confirmed by factor analysis, related masters and professional, and validity In a primary study by Cronbach’s alpha (0.81). The results showed that 40/2% of fans, rather than 16 year, supported their team continuously. According to Friedman test, team interest, football interest, other interest (color, player & brand), socializing, Excitement, club dependency, other efficacy (families, friends), club administration and escape rationally had highest influence on fans supportive reasons to their team. In next stage, only club dependency and escape was related to fans attendance for Supporting team. Finally, by identifying importance of each supportive behavior, managers can focus on ways to attract retinue and develop of pro league fans
  Keywords: Sport marketing, Soccer fans, Iran pro league, team supporting
 • Mr Shahriyar Mohammadi (Ms) Farideh Ashraf Ganjuyi, Mr Bahram Yusefi Pages 155-174
  The purpose of this study is survey of International Technology (IT) status quo and compiling strategies in football federation of I.R.IRAN. The nature of present study is descriptive in which data was collected through on the sample population. For this, questionnaire of the study was distributed among the sample group of eighty-five participants who were the employees of the football federation based on altogether sampling. The questionnaire used in the study is researcher-made with 53 items and its validity and reliability is calculated using the Chroenbach α formula (α>o.7). Data processing methods including software, hardware and human ware are the variables of the study. Data collected is analyzed through using SPSS-16, Friedman’s test and descriptive statistics, matrix for evaluation of internal and external factors and SWOT. The study strategies are presented based on these matrices. The result was that software, hardware and human ware and the main variable of data processing fell to the WO, SO, WT and WO zones, respectively. The findings of the study prescribe 15 strategies for football federation in the IT section, 2 of which are assigned to SO, 7 strategies to WO, 3strategies to ST and 3 of them to WT zones.
  Keywords: Football Federation, Information, Technology, Information Technology (IT), SWOT Analysis
 • Mr Rasool Noruzi Seyed Hoseini, Mr Hashem Kuzechian, Mr Fereydon Tondnevis Pages 175-190
  The purpose of this study is to understand the relationship between Leadership Styles of Coaches and Achievement Motivation of Iranian Elite Judo Players, which was carried out by a descriptive field method. The statistical population of this study comprised the entire Judo Players of pro League (162 judo player) in Iran. Statistical sample set of which is comprised 125 Judo Players. In order to collect information demographic questionnaires, Leadership Scale for Sport (=α 0/95) and Sport orientation Questionnaire (=α 0/90) were used. Descriptive methods were used to analyze the data and in order to determine the relationship a multiple variable regression was used. Data analysis results showed that there is a significant relationship between the Leadership Styles of Coaches and the Achievement Motivation (p<0/01). Also, the findings showed that there is a significant positive relationship between leadership styles of democratic, social support and positive feedback on the one hand, and the Achievement Motivation, on the other(p<0/01). But, there was no correlation between the styles of training and instruction and authoritarian types of leadership on the one hand and the Achievement Motivation of the players, on the other (p>0/05). Generally Leadership styles of coaches are important and predictive factor in athlete’s Achievement Motivation.
  Keywords: Leadership Styles, Coaches, Achievement Motivation, Judo Players
 • Mohammad Rahimi, Mohammad Kashtidar, Jafar Khoshbakhti Pages 191-208
  The purpose of this study was measurement of cultural intelligent of manages elected federations in Iran and review its relationship with transformational leadership style. Statistical population study 58 federation managers that 52 managers complete questionnaires. The method of this study was descriptive – correlation. In this study use cultural intelligent questionnaire (Ang et al, 2007) and transformational leadership style scale (Bass, Alovio, 1993). In this research use the KolmogrovSmirnof, Pearson correlation, t-test and Analysis Variance. The results showed that, overall, managers have cultural intelligent relative. Pearson correlation test showed that, there are significant between cultural intelligent and leadership style, and behavior with leadership style. Regression analysis of test showed that cultural intelligent can be as variable pre-interview of leadership. t-test results showed that were not significant difference between cultural intelligent and leadership style with gender and field of study (physical education and non-PE). ANOVA test results showed was significant different that between knowledge and leadership style with education level. Kruskal and Alis test results showed that, there is no meaningful difference between research variables and background work and management. Considering to positive relationship between cultural intelligent and transformative leadership style, given the necessary to the cultural intelligent managers will highlight for better efficiency organizations.
  Keywords: cultural intelligent, transformational leadership style, federation manager