فهرست مطالب

پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - سال نهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار 1392)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • المیرا حقیقی، معصومه مهربان، سیدعلی مرتضوی، محبوبه سرابی جماب، ریحانه نوربخش، محمد آرمین صفحه 1
  هدف از این پژوهش مطالعه آلودگی کشمش های تولیدی در استان خراسان رضوی به قارچ های مولد آفلاتوکسین و تعیین میزان آفلاتوکسین در آن ها بود. بدین منظور 50 نمونه کشمش از 5 شهر کاشمر، خلیل آباد، بردسکن، مشهد و قوچان (10 نمونه از هر شهر) فراهم گردید. نتایج نشان داد که از 50 نمونه کشمش مورد آزمایش 6 نمونه (12 درصد) فاقد آلودگی قارچی و 44 نمونه (88 درصد) آلودگی قارچی داشت. کمترین و بیشترین میزان آلودگی قارچی به ترتیب در نمونه های کشمش شهرهای قوچان و کاشمر مشاهده شد. بررسی قارچ های جداسازی شده از نمونه های آلوده زیر نور فرابنفش درمحیط کشت نارگیل آگار نشان داد که 29 نمونه (9/65 درصد) تولیدکننده آفلاتوکسین و 15 نمونه (09/34 درصد) فاقد توانایی تولید آفلاتوکسین هستند. حضور آفلاتوکسین در نمونه های کشمش دارای قارچ های تولیدکننده آفلاتوکسین با استفاده از روش کروماتوگرافی با کارآیی، بالا تایید گردید، هر چند غلظت آفلاتوکسین در این نمونه ها کمتر از حد مجاز تعیین شده توسط استاندارد ملی ایران بود (5 نانوگرم در گرم). هرچند با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که در حال حاضر خطر جدی سلامت عمومی جامعه را تهدید نمی کند، ولی با توجه به مصرف سرانه کشمش در کشور (22 کیلوگرم در سال)، بهتر است این مساله به عنوان یک خطر در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: کشمش، آلودگی قارچی، قارچ های مولد آفلاتوکسین، خراسان رضوی
 • پروین شرایعی، رضا فرهوش، هاشم پورآذرنگ، محمدحسین حدادخداپرست صفحه 10
  پایداری اکسایشی روغن کانولا تحت تاثیر روغن مغز بنه طی 48 ساعت سرخ کردن در دمای 180 درجه سانتیگراد در مقایسه با آنتی اکسیدان سنتزی ترسیو بوتیل هیدروکینون با اندازه گیری تغییرات مقدار کل ترکیبات قطبی و اجزاء تشکیل دهنده آن بررسی شد. مقدار کل ترکیبات قطبی در طول زمان سرخ کردن به صورت خطی افزایش پیدا کرد (ضریب تبیین بیش از 98/0). روغن مغز بنه و بویژه سطح 1/0 درصدی آن باعث افزایش پایداری روغن کانولا شد. ساختار ترکیبات قطبی با استفاده از کروماتوگرافی غربال ملکولی با کارایی بالا تعیین شد و اجزاء تشکیل دهنده آن شامل تری آسیل گلیسرولهای پلیمری، تری آسیل گلیسرولهای دیمری، تری آسیل گلیسرولهای اکسید شده، دی آسیل گلیسرولها و اسیدهای چرب آزاد نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. توانایی روغن مغز بنه در ممانعت از تشکیل تری آسیل گلیسرولهای پلیمری و اکسید شده به ترسیو بوتیل هیدروکینون نزدیک بود، در حالی که توانایی آن در ممانعت از تشکیل دی آسیل گلیسرولها و اسیدهای چرب آزاد بمراتب بهتر از ترسیو بوتیل هیدرو کینون بود
  کلیدواژگان: ترکیبات قطبی، روغن کانولا، روغن مغز بنه، سرخ کردن، کروماتوگرافی غربال ملکولی با کارایی
 • مرجان سلیمان پور، رسول کدخدایی، آرش کوچکی، سیدمحمدعلی رضوی صفحه 21
  در این تحقیق، اثر صمغ قدومه شهری (صفر، 2/0، 4/0 و 6/0 درصد وزنی) بر خصوصیات امولسیون روغن ذرت در آب تهیه شده با کنسانتره پروتئین آب پنیر (2 درصد وزنی) در 7pH: مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی ویژگی های امولسیون، قطر متوسط، سطح مخصوص ویژه، توزیع اندازه قطرات امولسیون، ویسکوزیته و رفتار جریان اندازه گیری شد. نتایج بررسی ها حاکی از این بود که با افزایش غلظت صمغ از صفر به 2/0 درصد، قطر متوسط ذرات (D3،2) به طور معنی داری کاهش یافت اما با افزایش غلظت تا 6/0 درصد تغییر معنی داری در اندازه ذرات امولسیون ها مشاهده نگردید. افزایش غلظت صمغ اثر معنی داری بر سطح مخصوص قطرات (m2/ml) و پهنای توزیع ذرات امولسیون ها نداشت. منحنی توزیع اندازه ذرات امولسیون ها نشانگر یکنواختی بیشتر قطرات فاز پراکنده در امولسیون حاوی غلظت بالای صمغ (6/0 درصد) بود. بررسی ویسکوزیته و رفتارجریان امولسیون ها نیز بیانگر این بود که ویسکوزیته امولسیون ها به طور قابل ملاحظه ای با افزایش غلظت صمغ افزایش یافت و امولسیون های حاوی صمغ در تمامی موارد رفتار رقیق شونده با برش را نشان دادند. نتیجه بررسی رفتار جریان امولسیون ها نشانگر تبعیت رفتار امولسیون ها از مدل هرشل باکلی بود
  کلیدواژگان: امواج فراصوت، صمغ قدومه شهری، پایداری امولسیون، رفتار جریان
 • معصومه بحرینی، محمد باقر حبیبی نجفی، محمدرضا باسامی، مرتضی عباس زادگان صفحه 31
  در این مطالعه کیفیت میکروبی سبزیجات خام پس از برداشت در شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت و میزان فراوانی میکروبهای شاخص و بیماریزای روده ای در این منطقه تحقیق شد. در این پژوهش 98 نمونه سبزی خام در طی یک دوره 7 ماهه از اواسط بهار تا اواسط پاییز آزمایش شد. نتایج نشان داد که سطوح فراوانی باکتری های مزوفیل هوازی بر روی 83 درصد سبزیجات خام کمتر از cfu/g 107 بود و 100 درصد سبزیجات به انتروباکتریاسه و باکتری های کلی فرمی آلوده بودند و میانگین آنها از 1 تا 2/6 سیکل لگاریتمی متغیر بود. میانگین باکتری های خانواده اسید لاکتیک و کپک ومخمر به ترتیب عبارت بود از 1/4 و 5/4 سیکل لگاریتمی و میزان فراوانی کپک ومخمر در 83 درصد سبزیجات خام کمتر از 5 سیکل لگاریتمی بود. 7/12 درصد سبزیجات خام به اشرشیا کلی آلوده بودند اما فقط 1/4 درصد نمونه ها میزان آلودگیشان بیشتر از 2 سیکل لگاریتمی بود. سطوح فراوانی اشرشیا کلی O157:H7 و سالمونلا بر روی سبزیجات خام به ترتیب 4 و 7/12 درصد بود. 9/94 درصد نمونه ها به استافیلوکوکوس اورئوس آلوده بودند که 8/7 درصد آنها کواگولاز مثبت بودند.
  کلیدواژگان: سبزیجات خام، باکتریهای روده ای بیماریزا، کیفیت میکروبی، میزان فراوانی
 • رحمت الله اشتواد، داود کلانتری * صفحه 40

  در این تحقیق مطالعه تجربی ضریب اصطکاک داخلی و درصد تخلخل چهار رقم از ارقام برنج های پرمحصول ایرانی به نام های نعمت، ندا، پژوهش و پردیس در چهار سطح رطوبتی 8، 11، 15 و 20 درصد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ضریب اصطکاک داخلی برنج های ارقام ذکر شده با افزایش رطوبت از 8 تا رطوبت تعادل 1±11 درصد کاهش و پس از آن افزایش می یابد. مقدار زاویه اصطکاک داخلی در رطوبت تعادلی 1±11 درصد برای هر یک از ارقام نعمت، ندا، پژوهش و پردیس به ترتیب 30/39، 50/37، 95/33 و 38/34 درجه تعیین شد. با توجه به نتایج بدست آمده، مشاهده گردید که مشخصات بیوفیزیکی ظاهری ارقام نظیر طول دانه، قطر دانه، زبری نسبی سطح خارجی دانه، ریشک انتهایی دانه و موارد دیگر بر رابطه ی بین تنش برشی و تنش نرمال موثر است. همچنین میزان تخلخل رابطه مستقیم با نوع رقم و رطوبت دانه دارد. درصد تخلخل این 4 رقم در رطوبت تعادلی به ترتیب 8/70 برای نعمت، 9/63 برای ندا و 7/62 و 5/66 برای ارقام پژوهش و پردیس به دست آمد. با توجه به نتایج به نظر می رسد تفاوت های ظاهری ارقام می تواند بر رابطه ی بین تنش برشی و تنش نرمال موثر باشد اما نوع واریته تاثیر محسوسی در تنش برشی اولیه ندارد.

  کلیدواژگان: برنج، ضریب اصطکاک داخلی، تخلخل، ارقام اصلاح شده، رطوبت
 • فاطمه رئیسی، محمد حجت الاسلامی، سید هادی رضوی، مهدی بهمن، محمد علی شریعتی صفحه 50
  در این پژوهش سه واریته از برنج طارم، عنبر بو و هاشمی انتخاب گردید، وضعیت فلزات سنگین آن ها بررسی شد و با استفاده از آب زیر نقطه بحرانی در دمای 100 و 120 درجه سانتی گراد از سبوس برنج عصاره گیری به عمل آمد و به منظور تهیه تیمارهای نوشیدنی مقادیر 5، 10، 15 و 20 درصد از عصاره در فرمولاسیون نوشیدنی انگور قرمز به کار رفت. نمونه های حاصله پس از بسته بندی و پاستوریزاسیون به مدت سه ماه در یخچال نگهداری شد. سپس ویژگی های رئولوژیکی نمونه ها با استفاده از دستگاه رئومتر بروکفیلید مدلLV-DV III در دمای 5 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اندازه گیری ویژگی های فیزیکی و شیمیایی عصاره های حاصل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون آماری دانکن مورد بررسی قرار گرفت (05/0> P). نتایج نشان دادکه در روش عصاره گیری با استفاده از آب زیر نقطه بحرانی، با افزایش درجه حرارت میزان استخراج ترکیبات موجود در سبوس برنج افزایش می یابد. بررسی ویژگی های رئولوژیکی نمونه ها بیانگر این است که با افزایش مقدار عصاره ی سبوس برنج در فرمولاسیون نوشیدنی مقدار ضریب قوام تیمارهای نوشیدنی کاهش و اندیس جریان آن ها افزایش می یابد. در کلیه تیمارها میزان ضریب قوام هر نمونه در طی سه ماه یک روند افزایشی را طی کرد
  کلیدواژگان: سبوس برنج، عصاره گیری، نوشیدنی انگور قرمز، ویژگی های رئولوژیکی
 • جواد توکلی، محمدحسین حداد خداپرست، رضا اسماعیل زاده کناری، محمود امین لاری، علی شریف صفحه 61
  در این پژوهش قدرت آنتی اکسیدانی روغن پوست کلخونگ با روغنهای پوست بنه و کنجد که به عنوان روغنهایی با قدرت آنتی اکسیدانی بالا شناخته شده هستند، مقایسه شد. نسبت بین اسیدهای چرب غیر اشباع دارای چند پیوند دوگانه به اسید های چرب اشباع روغنهای پوست کلخونگ، پوست بنه و کنجد به ترتیب 52/0، 26/0 و 06/3 بود. مقدار ترکیبات فنلی روغنهای پوست کلخونگ، بنه و کنجد به ترتیب 67/99، 73/645 و 72/81 میلی گرم بر کیلوگرم تعیین شد. میزان ترکیبات توکوفرولی روغن پوست کلخونگ (3/2154) به صورت معنی داری بیشتر از روغنهای کنجد و پوست بنه (به ترتیب 69/993 و 91/648 میلی گرم بر کیلوگرم) بود. قدرت آنتی اکسیدانی سه روغن ذکر شده به کمک سه آزمون اندازه گیری قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد DPPH، اندازه گیری قدرت احیا کنندگی آهن III و رنسیمت تعیین شد که در هر سه آزمون ذکر شده به صورت معنی داری بیشترین قدرت آنتی اکسیدانی مربوط به روغن پوست کلخونگ بود و بعد از آن به ترتیب روغن کنجد و پوست بنه قرار داشتند. همچنین رابطه مستقیم بین میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی سه روغن مطالعه شده در این پژوهش و قدرت آنتی اکسیدانی آنها تعیین شد.
  کلیدواژگان: روغن پوست کلخونگ، قدرت آنتی اکسیدانی، ترکیبات آنتی اکسیدانی، روغن پوست بنه، روغن کنجد
 • عبدالحسین آقابابایی، رضا کسایی صفحه 68
  آلودگی ناشی از استفاده از مواد پلاستیکی سنتزی موجب نگرانی علاقمندان به محیط زیست شده است. این امر پژوهشگران را به تحقیق بر روی بیو پلیمر ها به منظور استفاده در صنایع بسته بندی وا داشته است. مقاومت ضعیف در برابر رطوبت مهمترین نقص آن ها می باشد. فیلم های خوراکی از نشاسته واکسی با مقادیر متفاوتی از اسید سیتریک یا متیل سلولز به روش مرطوب تهیه شدند. تاثیر افزایش اسید سیتریک و متیل سلولز بر روی خواص فیزیکی فیلم ها شامل نفوذ پذیری نسبت به بخارآب واکسیژن و خواص مکانیکی فیلم ها شامل مقاومت کششی، درصد ازدیاد طول تا نقطه پارگی و مدول الاستیک مورد بررسی قرار گرفتند. نفوذ پذیری آن ها نسبت به بخار آب (WVP) با استفاده از روش مهاجرت رطوبت از فنجانک ها اندازه گیری شدند. سرعت مهاجرت اکسیژن ((OTR از طریق اندازه گیری عدد پراکسید روغن موجود در فنجانک ها اندازه گیری شدند. خواص مکانیکی فیلم ها با استفاده از دستگاه کشش اندازه گیری شدند. افزدون اسید سیتریک تا 5 درصد موجب کاهش نفوذ پذیری به بخار آب و اکسیژن شد. فیلم حاوی 5 درصد (وزنی/ وزنی) اسید سیتریک، کمترین WVP را نشان داد، در حالیکه با افزایش اسید سیتریک به میزان 20 درصد موجب افزایش نفوذ پذیری به بخار آب و ازدیاد طول فیلم ها تا نقطه پارگی و کاهش مقاومت کششی فیلم هاگردید. افزدون متیل سلولز تا 30 درصد (وزنی/ وزنی) نفوذ پذیری به بخار آب و اکسی‍ژن را کاهش داد.
  کلیدواژگان: نشاسته واکسی، اسید سیتریک، متیل سلولز، نفوذ پذیری به بخار آب، خواص مکانیکی
 • ساجده بهرانی، بابک قنبرزاده، حامد همیشه کار، محمود صوتی خیابانی صفحه 81
  یکی از کاربردهای نانو فناوری در زمینه علوم غذایی و دارویی، درون پوشانی (انکپسولاسیون) ترکیبات زیست فعال و تولید سیستم های نانوحامل به منظور غنی سازی و تولید مواد غذایی فراسودمند می باشد. نانوحامل ها با استفاده از بیوپلیمرها (پروتئین ها و پلی ساکارید ها) و یا ترکیبات بر پایه لیپید تولید می شوند. در این تحقیق، تولید و ویژگی های نانوکمپلکس های پکتین کازئین به عنوان یک نانوحامل بالقوه توسط آزمون های طیف سنجی فرو سرخ (FTIR) و اندازه گیری اندازه و توزیع ذرات بررسی شد. نتایج FTIR، ایجاد برهمکنش های الکتروستاتیک بین پکتین و کازئین را نشان داد. تصاویر مربوط به میکروسکوپ الکترونی گذاره(TEM) و نتایج پتانسیل زتا و اندازه ذرات تشکیل دیسپرسیون پایدار با حداقل اندازه 86 نانومتر را در 1/4 = pH، کازئین 1% و پکتین 45/0 % نشان دادند. محلول های نانوکمپلکس در تمامی غلظت ها و در آهنگ برشی ثابت، در مقایسه با محلول های خالص پکتین و کازئینات سدیم دارای تنش برشی و ویسکوزیته بالاتری بودند و رفتار رئولوژیکی محلول های بیوپلیمری از حالت نیوتنی در محلولهای خالص به سمت رفتار غیرنیوتنی روان شونده با برش (سودوپلاستیک) در برخی نمونه های کمپلکس حاوی کازئین و پکتین تغییر کرد.
  کلیدواژگان: نانوکمپلکس کازئین، پکتین، طیف سنجی فرو سرخ، پتانسیل زتا، اندازه ذرات، رئولوژی پایا
 • هاجر شکرچی زاده، سید امیر حسین گلی، هدیه دقیقی صفحه 101

  یکی از مراحل تهیه روغن سویای خوراکی رنگبری روغن خام با استفاده از خاک رنگبر می باشد. پس از جدا کردن خاک رنگبر از روغن با استفاده از صافی، به دلیل جذب سطحی بالای این خاک، حدود 20 تا 40 درصد روغن در آن باقی می ماند که این سبب ضایعات مقدار زیادی روغن می شود. در این مطالعه به استخراج و بررسی روغن سویای باقیمانده در خاک رنگبر پرداخته شده است. به منظور تعیین اثر نوع گاز مصرفی در حین عبور روغن از صافی، ازجریان هوا و جریان گاز ازت برای تامین فشار و خروج بیشتر روغن از خاک استفاده شد. روغن باقیمانده در خاک های مورد بررسی با استفاده از روش سوکسله استخراج شد و پس از تعیین درصد روغن موجود در آنها، برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی روغن های استخراج شده بررسی شد. در نهایت نوع اسیدهای چرب روغن های مورد بررسی با دستگاه GC تعیین گشت.

|
 • Elmira Haghighi, Masumeh Mehraban, Seyed Ali Mortazavi, Mahbubeh Sarabi Jamab, Reyhaneh Noorbakhsh, Mohammad Armin Page 1
  The aim of this study was to investigate the mold contamination of main raisins varieties produced in Khorasan Razavi Province with aflatoxin-producing fungi and determine amount of aflatoxins. For this purpose 50 samples were collected from different markets in Kashmar, Khalil abad, Bardaskan, Mashhad and Quchan (10 samples from each city). The result showed that from 50 raisin samples, 44 samples (88%) were contaminated with fungi. The lowest and highest level of fungal contamination were observed in Quchan and Kashmar, respectively. Aflatoxigenic potential of fungi that isolated from contaminated samples were evaluated using Coconut Agar Medium and under UV light (365 nm). It is observed that 29 samples (65.9%) had Aflatoxigenic fungi. The presence of aflatoxin was confirmed by high pressure liquid chromatography. No sample had greater AFB1 levels than the maximum allowed levels (5 ng/g) in raisins accepted by ISIRI (Institute of Standards and Industrial Research of Iran). Although the amount of AFB1 in raisin varieties produced in Khorasan Razavi Province, does not appear to create a serious public health problem at present, because of Percapita consumption of raisins in Iran (22 kg/year) it is necessary to consider it as a serious health problem.
  Keywords: Raisin, Fungi contamination, Aflatoxin, producing fungi, Khorasan Razavi Province
 • Parvin Sharayei, Reza Farhoosh, Hashem Poorazarang, Mohammah Hossien Haddad Khodaparast Page 10
  Measuring the rate of changes in total polar compounds (TPC) content and polar fractions, the oxidative stability of canola oil during frying process as affected by bene kernel oil (BKO, 0.05 and 0.1%) and tert-butylhydroquinone (TBHQ, 100ppm) was investigated. It was observed that the TPC content increased linearly with frying time (R2 > 0.98). The canola oil containing the BKO (especially 0.1%) was significantly capable of increasing oxidative stability. The TPC analysis by high-performance size-exclusion chromatography allowed the separation and quantification of triglyceride polymers (TGP), triglyceride dimers (TGD), oxidised triglyceride monomers (oxTGM), diglycerides (DG), and free fatty acids (FFA) during frying. The ability of the BKO to resist the TGP and oxTGM formations was near to that of the TBHQ, whereas the ability of the BKO to resist the DG and FFA formations was better than that of the TBHQ.
  Keywords: Canola oil, Bene kernel oil, Thermo, oxidative, hydrolytic degradations, High, performance size, exclusion chromatography, Frying, Polar compounds
 • Marjan Soleimanpour, Rasul Kadkhodaee, Arash Koocheki, Seyed Mohammad Ali Razavi Page 21
  The effect of addition of Qodumeh shahri (Lepidium perfoliatum) seed gum on the emulsion properties were investigated in this study. L. perfoliatum seed gum with 0-0.6% (w/w) concentration was used together with 2% (w/w) WPC to emulsify 20% (w/w) corn oil. The emulsion was analyzed for emulsion stability, particle size, specific surface area, particle size distribution and rheological properties. The mean particle size of emulsion decreased by increase in Qodume shahri seed gum up to 0.2% (w/w). Further increase in gum concentration had no significant effect on mean particle size of emulsion. Moreover, increase in gum concentration had no significant effect on particle size distribution (span) and specific surface area (m²/ml) of the emulsions. The rheological data indicated that increase in gum concentration significantly affected the viscosity, consistency coefficient (k) and flow behavior index (n) of the emulsions. Viscosity and consistency coefficient increased by increasing gum concentration. However, the flow behavior index decreased by the increase in Qodume shahri gum concentration. The flow behaviors of emulsions containing gum were well predicted by Herschel–Bulkley model (R2 > 0.99). While, in absence of gum, emulsion Showed Newtonian behavior.
  Keywords: High intensity ultrasound, Qodumeh shahri, Emulsion stability, Flow properties
 • Masumeh Bahreini, Mohammad Bagher Habibi Najafi, Mohammad Reza Bassami, Morteza Abbaszadegan Page 31
  We investigated the microbiological quality of raw vegetables in Mashhad, Iran. In order to document the incidence of indicator and pathogenic microorganisms in this area. ninety eghit raw vegetable samples collected during 7 months were analyzed. All samples were examined for the presence of aerobic mesophilic bacteria, coliforms, Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Escherichia coli O157:H7, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, yeast and mould. Our data showed that the incidence levels of aerobic mesophilic bacteria was less than 107 cfu/g on 83% raw vegetables and 100% of raw vegetables were contained Entrobacteriace and total coliforms, and their range varied from 1 log to 6 log cfu/g. The mean counts of Lactic acid bacteria and yeasts and moulds were 4.1 log cfu/g and 4.5 log cfu/g, respectively, and the incidence levels of yeasts and moulds in 83% of raw vegetables was less than 5 log cfu/g. Our results were similar with other studies that determined microbial levels on raw vegetables. 12.7% of samples raw vegetables contained E.coli, but only 4.1% were higher than ≥ 2 log cfu/g. The incidence levels for E.coli O157:H7 and Salmonella on raw vegetables were 6% and 12.7% respectively. 94.9% of raw vegetables were contaminated with S. aureus and 7.8% of them were coagulase positive.
  Keywords: Raw vegetables, Enteric pathogenic bacteria, Microbial quality, Incidence level
 • Rahmatollah Eshtavad, Davood Kalantari Page 40

  In this work, experimental studies of internal friction coefficient and porosity of four high productive rice varieties in Iran (Nemat, Neda, Pajouhesh and Pardis) have been presented. Moisture content varied in four different ranges between 8 and 20%. The obtained results indicated that the internal friction coefficient decreased with increasing the moisture content from 8 to 11%, then decreased with increasing the moisture content. The internal friction angles for Nemat, Neda, Pajouhesh and Pardis at the equilibrium moisture content, i.e., 11%, were 39.3, 37.5, 33.95 and 34.38° respectively. Based on results obtained in this study, the apparent physical properties of the rice varieties, e.g., length of the grain, cross sectional diameter of the grain, relative roughness of the external surface of the grain, etc. have significant influence on the normal stress-shear stress relationship. Meanwhile, porosity of the samples depends on the type of variety and moisture content. Porosities of the samples at equilibrium moisture content were 70.8% for Nemat, 63.9% for Neda, 62.7% for Pajouhesh and 66.5% for Pardis.

  Keywords: Rice, Internal friction coefficient, Porosity, Improved cultivar, Moisture content
 • Fatemeh Raiesi, Mohammad Hojjatoleslamy, Seyed Hadi Razavi, Mahdi Bahman, Mohammad Ali Shariaty Page 50
  In this study, three varieties of rice including Tarom, Anbarbo and Hashemi were selected and their heavy metals Content were analyzed. Subcritical water was used to provide rice bran extract at temperatures 100 and 120 ° C. In order to provide grape juice treatments, we used 5, 10, 15 and 20 % of extract in the formulation of red grape drink. samples which had packed and pasteurized, kept in the refrigerator for three months, then Rheological measurements were carried out by using Brookfield rheometer at 5°C. Physical and chemical characteristic evaluated by using SPSS software and one-way ANOVA and Duncan test >P) 0.05). Increasing temperature results in increasing rice bran extraction in subcritical water extraction method. Investigation of rheological properties showed that increasing in amount of rice bran extract cause to decrease consistency coefficient and increase flow index. Consistency coefficient of treatments during storage indicated that consistency coefficients were increased for all treatment
  Keywords: Rice Bran, Extraction, Subcritical Water, Rheological properties
 • Javad Tavakoli, Mohammad Hossien Haddad Khodaparast, Reza Esmailzade Kenari, Mahmud Amin Lari, Ali Sharif Page 61
  In this study, antioxidant activity of kolkhung skin oil, baneh skin oil and seasame oil were compared. The ratio between polyunsaturated to saturated fatty acids (PUFA/SFA) of kolkhung skin oil, bane skin oil and seasame seed oil were 0.52, 0.26 and 3.06, respectively. Total phenolic contents of kolkhung skin oil, bane skin oil and seasame seed oil were 99.67, 645.73 and 81.72 mg/kg, respectively. Total tocopherol content of kolkhung skin oil (2154.3mg/kg) was significantly higher than those of the other investigated oils, followed by seasame seed oil and bane skin oil (993.69 and 648.91 mg/kg, respectively). Antioxidant activity of the three mentioned oils were determined by DPPH, FRAP and rancimat tests. Antioxidant activity of kolkhung skin oil was significantly higher than those of the other investigated oils, followed seasame seed oil and bane skin oil, respectively. Also it was found a correlation between amount of antioxidant compounds of oils and their antioxidant activity.
  Keywords: Kolkhoung skin oil, Antioxidant activity, Antioxidant compounds, BaneH skin oil, Sesame oil
 • Abdolhossien Aghababaei, Reza Kasaai Page 68
  Pollution arising from plastic waste materials caused a great worry for researchers who are interested in protection of environment. This problem shifts their subject to bio-polymers for applications in packaging industries. However, their low water barrier properties are a critical problem. The effects of citric acid and methyl cellulose on water vapor and oxygen permeabilities and mechanical properties of starch composite thin films have been studied. Water vapor permeability (WVP) has been measured using a vial coated by a film. Oxygen transmission rate (OTR) of a film was determined from measurement of peroxide value for a definite amount of oil that is placed in a vial and coated by the film. Mechanical properties were measured using a tensile machine. Increase in citric acid concentration up to 5% citric acid (w/w), resulted in a decrease in water vapor and oxygen permeabilities. A film containing 5% of citric acid exhibited a minimum value for WVP, whereas the value of WVP and elongation at the break increased and tensile strength decreased for a film containing 20% of citric acid (w/w). Increase in methyl cellulose up to 30% resulted in decrease in WVP and OTR.
  Keywords: Waxy Starch, Citric acid, Methylcellulose, Water Vapor permeability, Mechanical properties
 • Sajedeh Bahrani, Babak Ghanbarzadeh, Hamed Hamishekar, Mahmud Sowti Khiabani Page 81
  Encapsulation of bioactive ingredient and production of nano carriers in order to food enrichment and production of functional food is one of the applications of nano technology in food science and pharmaceutical. Nano carriers are produced using biopolymers (proteins and polysaccharids) or lipid based materials. In this research, production and characterization of pectin-casein nanocomplexes as a potential nanocarrier were investigated by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and measurement of particle size and distribution. FTIR results showed electrostatic interactions between pectin and casein. Transmission Electron Microscopy, zeta potential and particle size showed stable dispersion with 86 nm at pH = 1.4, casein %1 and pectin 0.45. Nanocomplex solutions compared to pure pectin and sodium caseinate solutions have higher shear stress and viscosity in constant shear rate and rheological behavior of biopolymer solutions were altered from Newtonian to non Newtonian in complexes includes casein and pectin.
  Keywords: Casein, pectin nanocomplex, FTIR, Zeta potential, Particle size, TEM, steady rheology