فهرست مطالب

 • پیاپی 17 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/02/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مسعود تقوایی، حمیدرضا وارثی، مظفر بهمن اورامان صفحه 7
  امروزه رشد و توسعه فیزیکی سریع و پرشتاب شهرها تحولات چمشگیری را در کیفیت کالبدی و کارکردی آنها سبب شده است و به تبع آن معضلات، مشکلات و نیازهای جدیدی را در عرصه برنامه ریزی شهری مطرح ساخته است. شهر کرمانشاه نیز به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران، از این قاعده مستثنی نبوده که با توجه به توسعه بدون برنامه آن در سال های اخیر و تمرکز و تراکم بیش از حد انواع کا ربری های به-ویژه کاربری ها و خدمات درمانی در بخش مرکزی مسائل و مشکلاتی از جمله نارسایی در شبکه حمل و نقل، کمبود پارکینگ و... مواجه می باشد که با توجه به ارتباط دوجانبه بین ساختار فضایی و کالبدی و سیستم های حمل و نقل موجود به عنوان عامل ارتباط دهنده کاربری ها در شهر به عنوان تعیین کننده رفتار ترافیکی و میزان ترافیک شهری باید مورد توجه جدی قرار بگیرند. این پژوهش با هدف شناخت پیامدهای توزیع نامناسب کاربری ها (خدمات پزشکی) بر ترافیک شهری و چند و چون آن در مرکز شهر کرمانشاه صورت پذیرفته است. نوع پژوهش توسعه ای کاربردی و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی بوده که بر اسلس رویکرد سیستماتیک استوار است. روش گردآوردی داده ها اسنادی، کتابحانه ای، و پیمایشی بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از مدل های AHP، عملیات بافرینگ و تحلیل عاملی و به کمک نرم افزارهای GIS، SPSS، Auto CAD و Excel صورت گرفته است.
  نتایج به دست آمده از پژوهش نشان دهنده آن است که مکان یابی کاربری های بهداشتی درمانی در سطح شهرکرمانشاه بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی و برنامه ریزی نبوده و از پخشایش مناسبی برخوردار نیستند؛ به طوری که تمرکز بسیار زیاد این کاربری ها در محدوده ای از بخش مرکزی شهر سبب تداخل شعاع کارکردی آنها در این منطقه و عدم دسترسی مناسب محدوده وسیعی از دیگر مناطق شهری به این نوع کاربری ها شده است. همچنین این تمرکز، بیشترین تاثیر را در جذب سفرهای روزانه به این بخش از شهر داشته است. به طوری که بیشتر مشکلات ترافیکی بخش مرکزی شهر ناشی از همین امر می باشد. در پایان جهت کاهش مشکلات یاد شده پیشنهاداتی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی کاربری زمین، ترافیک شهری، مرکز شهر، تراکم، شهر کرمانشاه، مدل AHP
 • علی زنگی آبادی، غلامرضا شیران، خیری گشتیل صفحه 37
  تصادفات ترافیکی در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعی در سطح جهان مطرح است که همه ساله جان تعداد زیادی از مردم را گرفته و هزینه های اقتصادی بزرگی را به جامعه وارد می نماید. در کشور ما نیز این موضوع به مشکلی بزرگ و مهم درآمده است؛ به گونه ای که ایران به لحاظ تصادف ها و سوانح جاده ای و ترافیکی به عنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر ناشی از آن معرفی شده است. با توجه به این که بزرگراه های شهری سهم بسزایی از تردد و سفرهای شهری را به خود اختصاص می دهند، بنابراین در این تحقیق علل تصادف های بزرگراه های شهر اصفهان در سال های 88 و 89 مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر در پی شناسایی علل تصادفات در بزرگراه های درون شهری اصفهان، تعیین سهم هر یک از عوامل موثر در بروز تصادفات در بزرگراه ها، تحلیل توزیع و پراکنش فضایی تصادفات رخ داده در بزرگراه های مورد مطالعه و ارائه راهکارها و رهنمودها برای کاهش عوامل تاثیر گذار در بروز تصادفات با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی بوده که در قالب تحلیل های همبستگی و خی دو و تحلیل فضایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به انجام رسیده است. همچنین مطابق فرضیات مطرح شده در پژوهش، بیشترین دلایل تصادفات در بزرگراه ها و ارتباط بین تخطی از سرعت مجاز و شدت تصادفات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین دلایل تصادف در بزرگراه های درون شهری اصفهان، عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم و عدم رعایت فاصله طولی می باشد. در این میان سبقت و سرعت غیر مجاز بیشترین تصادفات فوتی در بزرگراه ها را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، تصادف، بزرگراه، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • محمود صفارزاده صفحه 59
  علت اصلی بسیاری از تصادفات انسان بوده و در اکثر این موارد، راننده دچار تخلف شده است. با توجه به هزینه های سنگین تصادفات ترافیکی و اختصاص بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور به این امر، لازم است تا تخلفات ترافیکی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور کاهش یابد. یکی از مهم ترین ابزار موجود برای این منظور، جریمه کردن رانندگان متخلف است. جریمه ها دارای انواع و میزان متفاوتی بوده و تعیین نوع و میزان جریمه دارای اهمیت زیادی است. هدف از این تحقیق، بررسی سطح جریمه های نقدی و غیر نقدی در ایران، نسبت به 14 کشور مبنای انتخاب شده می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان جریمه های نقدی در ایران نسبت به سایر کشورها پایین اما نسبت جریمه ها به درآمد متوسط افراد جامعه به نسبت زیاد است. با این حال، تعداد زیاد تخلفات ترافیکی در ایران و هزینه بالای ناشی از تصادفات، بالاتر بودن میزان نسبت جریمه به درآمد افراد جامعه را توجیه می نماید. حتی برای کاهش تعداد تخلفات می توان میزان این جریمه ها را برای دوره های کوتاه مدت و میان مدت افزایش داد تا رعایت قوانین و مقررات ترافیکی به عنوان یک هنجار و عادت در جامعه تبدیل شود. هم چنین بررسی جریمه های غیر نقدی در ایران در مقایسه به کشورهای مبنا، نشان می دهد که این جریمه ها نیاز به بازنگری و مطالعات کارشناسی دارد، تا قوانین سختگیرانه تری با جزئیات بیش تر در این رابطه وضع شود. اهمیت کار بر روی امتیازهای منفی، به دلیل تاثیرگذاری بیش تر این جریمه ها و وابسته نبودن آن ها به سطح درآمد افراد جامعه است.
  کلیدواژگان: تخلفات ترافیکی، جریمه، امتیاز منفی، تصادفات ترافیکی، سرانه درآمد، ناخالص ملی
 • حمید سوری، الهه عینی، محمدرضا مهماندار، کریم خسروی صفحه 75
  در ایران پس از سالها قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مورد بازنگری قرار گرفت. این مطالعه با هدف تعیین نظرات ذینفعان مربوطه از جمله رانندگان، پلیس حاضر در صحنه، کارشناسان و خبرگان مرتبط در مورد قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی کشور انجام شد. مطالعه حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. در این مطالعه 801 نفر شامل 241 کارشناس و متخصص حمل و نقل و 560 راننده وسیله نقلیه شخصی و عمومی مورد بررسی قرار گرفتند. از پرسش نامه های محقق ساخته که جداگانه برای رانندگان و کارشناسان تهیه شده بود استفاده شد. انتخاب رانندگان به صورت تصادفی هدفمند و سهمیه ای به نسبت توزیع رانندگان در محورهای بین شهری و بقیه در محورهای درون شهری بودند.
  یافته ها
  این تحقیق نشان داد که میانگین سنی کارشناسان و خبرگان ترافیکی 6/8 + 5/35 و میانگین سنی رانندگان مورد بررسی 5/10+ 8/37 بود. به نظر افراد مورد مطالعه مهمترین برتری قانون جدید و بالاترین تاثیر به ترتیب مربوط به افزایش مبلغ جریمه، درج امتیاز منفی و توقیف خودرو به علت دو تخلف هم زمان حادثه ساز است. در خصوص سازگاری میزان جریمه با درآمد 9/70 درصد از کارشناسان و خبرگان آن را ناسازگار عنوان کرده اند. 9/75 درصد از کارشناسان و خبرگان و 8/66 درصد از رانندگان رضایت بالا و متوسط از قوانین جدید راهنمایی و رانندگی داشتند. بین میزان جریمه با سطح درآمد جامعه و میزان رضایت از قوانین جدید راهنمایی و رانندگی ارتباط معناداری منفی مشاهده شد (28/0- = r و 001/0> p). بین کاهش تخلف رانندگی و میزان رضایت از قوانین جدید ارتباط معناداری منفی مشاهده شد. (001/0 > P و 25/0 - = r).
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین جدید راهنمایی و رانندگی کشور فرصتهای ارزشمندی را برای کاهش تخلف و جرح و فوت ناشی از سوانح ترافیکی ایجاد کرده است و نظر مثبت اکثر رانندگان، کارشناسان و متخصصان عرصه ترافیک از قانون جدید که میتواند حامی مناسبی برای اثربخشی بیش تر این قانون در کشور باشد. اعمال جدی، کامل و مستمر اجرای قوانین جدید توسط پلیس، به روز کردن مستمر قانون و افزایش رضایت مندی کاربران، نکته ای اساسی در افزایش موفقیت این قانون در پیشگیری از تخلف و جرح و فوت ناشی از سوانح ترافیکی کشور است.
  کلیدواژگان: نظر سنجی، جرائم نقدی، توقیف، سرعت مجاز، راهنمایی و رانندگی، مقررات، تخلفات
 • نورمحمد یعقوبی، ابوذر کیهانیان، ابراهیم سمیع پورگیری*، سلیمه لطیفی صفحه 91
  مطالعه ی حاضر به منظور بررسی و شناسایی راه کارهای مدیریتی جهت حل معضلات ترافیکی شهرستان تنکابن از شهرهای شمالی استان مازندرن انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه رانندگان وسایط نقلیه سواری شخصی و عمومی شهرستان تنکابن می باشد. روش نمونه گیری طبقه بندی شده برای انتخاب نمونه ها استفاده و تعداد کل نمونه ها بالغ بر 406 نمونه شامل 126 و 280 راننده وسیله نقلیه شخصی و عمومی می باشد. داده ها مربوط به سال 1388 و از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد، سهم وسایط نقلیه ی شخصی بالغ بر 95 درصد و سهم وسایط نقلیه عمومی تنها 5 درصد خودرو های موجود در شهرستان تنکابن را به خود اختصاص داده اند. یافته ها نشان می دهد، کلیه ی مسایل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و اجرایی شهروندان و موقعیت جغرافیایی محیط مورد مطالعه، به عنوان عوامل دخیل در ایجاد معضل ترافیک، نقش بسزایی دارند. نتایج نشان می دهد، تمایل شدید مردم به داشتن وسیله ی نقلیه شخصی است. همچنین براساس یافته های پژوهش مشخص شد، ارتباط معنی داری بین متغییرهای پنج گانه ی توسعه از دیدگاه پاسخگویان وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت ترافیک، حمل و نقل، وسایط نقلیه عمومی و شخصی
 • ادریس جعفری*، منیرالسادات صمدیان صفحه 109
  بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون گریزی همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافیکی در همه جوامع می باشد که بسته به بافت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی جوامع، میزان و نوع آن متفاوت خواهد بود. گرچه در بروز تخلفات رانندگی عوامل محیطی نیز دخیل می باشد، اما علل انسانی علاوه بر اینکه به عنوان اصلی ترین عامل بروز علت تخلفات است می تواند عاملی موثر در جهت تعدیل و رفع سایر نواقص و کمبودها باشد. این مقاله با کاربرد عملی داده کاوی در داده های تخلفات ترافیکی بررسی نموده است که شناسایی رانندگان پرخطر چگونه انجام شده و آیا می توان با دانستن سوابق تخلفاتی و مشخصه های فردی و محیطی، آنان را شناسایی و قوانین لازم را برای کاهش تخلفات ترافیکی تدوین و اجرا نمود.در اجرای روش دسته بندی در داده کاوی دو تکنیک شبکه های عصبی و درخت تصمیم در اطلاعات تخلفات بکار گرفته شد و در انتها برای بهبود نتایج از رویکرد ترکیبی، متشکل از تکنیک خوشه بندی و درخت تصمیم استفاده شده است.
  کلیدواژگان: داده کاوی، تخلف ترافیکی، شبکه عصبی، خوشه بندی، درخت تصمیم
 • شهاب حسین پور*، بابک میربها، پوریا زنگانه رنجبر صفحه 133
  در میان کاربران معابر شهری، عابران پیادهبه عنوان آسیب پذیر ترین گروه-ها که در معرض خطرات زیادی می باشند، محسوب می گردند. زیرا تصادف یک وسیله نقلیه با عابر پیاده تقریبا به طور اجتناب ناپذیری منجر به جرح یا مرگ عابر پیاده می شود. از سوی دیگر تمامی شهروندان در طول روز حداقل یک بار از این مد حمل و نقلی استفاده می نمایند. لذا توجه، تامین و افزایش ایمنی این دسته از شهروندان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و همواره یکی از دغدغه های مدیران شهری می باشد. ایمنی عابرین پیادهمقوله ای است که بایستی در کنار مطالعات حمل ونقل و ترافیک شهری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. تحقیقات نشان می دهد که بهبود تجهیزات ایمنی عابرپیاده به خصوص در گذرگاه های عرضیتاثیر بسزایی در افزایش ایمنی و کاهش تصادفات عابران دارد. لذا لحاظ نمودن موارد آیین نامه های شهری در طراحی و مکان یابی گذرگاه های عابران پیاده بسیار حائز اهمیت می باشد. در تحقیق جاری، ضمن ارائه ضوابط مربوط به گذرگاه-های عرضی تردد عابرین پیاده، نواقص آنها شناسایی شده و دسته بندی می گردد. سپس با مطالعه موردی بر روی گذرگاه های عرضی معابر شریانی منطقه 3 شهرداری تهران، که از طریق مطالعه میدانی و کتابخانه ای حاصل گردیده، میزان فرآوانی هر نقص مشخص شده و ارزیابی مناسبی از وضعیت گذرگاه ها احصا گردیده است. در نتیجه تحلیل این نواقص نقاط قوت و ضعف گذرگاه های عرضی مشخص شده و همچنین می توان اولویت بندی مناسبی برای رفع نواقص در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: گذرگاه های عرضی، نواقص گذرگاه ها، تجهیزات و علائم، نوع و جانمایی گذرگاه، آرامسازی
|
 • M. Taghvaei, H.R. Varesi, B. Oraman Page 7
  Today the rapid growth and development of cities has caused remarkable evolutions in the quality of its application, which in turn have proposed new problems and needs in the field of urban planning. Kermanshah as one of the large metropolises is not excluded from this condition considering the unplanning development in recent years and excessive concentration and congestion of different usages specially in health and care services have encountered with some problems including transportation systems and lack of parking lot; and regarding mutual connection between special construction and available transportation systems as connective means of usages in city as determiners of traffic behaviour and urban traffic extent should be paid into attention. This study is done with the purpose of identifying the consequences of the improper distribution of usages (medical services) on urban traffic and its quality in the downtown of Kermanshah. The kind of research is developing – applicative and its study method is analytic descriptive and survey. The procedure of data collection has been documentary and questionnaire. This study concludes that localization of health and care usages in Kermanshah city have not been based on the regulations and principles of urbanization and planning - and have not such proper distribution that high concentration of these usages in an area of downtown causes interruption of them in. have had their performance in this region and improper accessibility of the most large domain of other urban regions to these usages. This concentration have had the most effective impact on leading daily trips to this part of city. Therefore, most of the traffic problems of central part of the city stems from this displacement.
  Keywords: earth application planning, city traffic, downtown, congestion, Kermanshah city, AHP model, medical application
 • A. Zangi Abadi, Gh. Shiran. Kh. Gashtil Page 37
  One of the most remarkable and important consequences of traffic accidents, often neglected, are the damages and casualties in these accidents. A community’s general safety is such a demanding challenge to meet, which requires coordinated and integrated efforts in launching preemptive plans and measures. Everyday people come across different and various systems, among which traffic systems are not only most complicated systems but also deemed as the most dangerous ones as well. Hence, this study aims at identifying the causes of car crashes on Isfahan highways between 2009 and 2010 within the city perimeter, calculating the efficacy of each functioning factor in these accidents, analyzing the spatial distribution of the accidents on the specific highways, and proposing guidelines and solutions for reducing the effective factors of accidents. In carrying out the study, the researcher adopts analytic-descriptive and survey methods and approaches the research by spatial analysis using GeographicInformation System (GIS). Regarding research hypothesis, this study also tries to investigate the most common causes of accidents, and explores relationship between violation of speed limit and severity of accidents. The results of the research reveal that the most common causes of accidents on Isfahan highways (within the city) are: inattention to the right of way (priority), failure to observe safe longitudinal distance between two vehicles, and distraction. Although speeding and overtaking do not account for a significant percentage of the accidents, the consequences and intensity of these accidents are very shocking. Inarguably most of the accidents resulting in the death of drivers and passengers are consequences of speeding and overtaking in routes where such acts are forbidden. The faster a car moves, the more severe is the accident, while the more aged is the drivers, the less possible is the occurrence of accidents. Most accidents happen in the age group ranging from 18 to 35 years. Finally with recourse to density function analysis of spatial analysis using Geographic Information System (GIS), frequency of occurrence of accidents on the highways is investigated and required data is elicited. The researcher comes to the conclusion that these highways in Isfahan, namely Shahid Khararzi, khayam, ZobAhan and Shahid Agharebparast have the highest occurrence of accident while other highways, Isfahan Eastern Highway, Shahid Hemat and Shahid Sayyad Shirazi have the least incidents of crashes.
  Keywords: Spatial Analysis, Collision, Highway, Geographic Information System (GIS), traffic accident
 • M. Safarzade Page 59
  The main cause of many accidents is human and in many cases a driver commits on offence. Regarding heavy costs of traffic accidents and allocating a remarkable part of Iranian GNP to this problem, traffic violations and accidents as its consequences should be decreased. One of the important accessible ways for this purpose is to fine violating drivers. The fines have various types and extents and determining its kind and extents is of paramount importance. The aim of this research is to study crash and non-crash fines in iran and other countries in comparison with 14 selected countries. The results of the research conclude that crash fines level in iran in comparison with other countries is low, but the fines ratio to average income of people is almost high. However, the high number of traffic violations in iran and heavy costs exposed by the accidents, justify unbalanced ratio of fines and individuals income. in order to reduce the violations number, we can even increase fines level for short and medium term periods in this way observing traffic regulations can be considered as a norm and habit in society. Reviewing non-crash fines in iran in comparison with index countries, also represents that these fines need to be revised and studied by experts so that more detailed heavy rules can be enforced. Importance of working on demerit points is due to better effective of this fines and their independence to individuals in come.
  Keywords: traffic violations, fine, demerit, point, traffic accident, national gross income leve
 • H. Soori, E. Eyni, M.R. Mehmandar, K. Khosravi Page 75
  Background And Objective
  After many years, traffic laws has been revised. Traffic laws is up-to-dated by using traffic police experiences and lesson learnt from other countries. This study aimed to determine road user view points about new traffic laws fraction.It view point of research type, the present study is practical and is a cross sectional field study. Totally 801 subjects, 241 traffic experts and authorities and 560 drivers of public and private transportation were studied. Drivers were selected by quota and purposive sampling randomly in urban and rural roads. This study indicates that Mean ± SD experts, ages was 8.6 ±35.5 and drivers, was 10.5 ±37. Based on subject opinion the superiority and effectivenss of new regulation were fine in creasing, negative score for fraction and arrestment for two simultaneous fractions. Regarding compliance of fine with the level of income %70.9 of traffic experts and authorities express that it was incompatible. %75.9 of traffic experts and authorities and %66.8 of drivers had moderate and high satisfaction with new traffic regulation. A negative significant correlation was observed between satisfaction with new regulation and the amount of fine (r= - 0.28, p<0.001) and fraction decreasing(r= - 0., p<0.001). This research concludes that new traffic laws created valuable opportunities to reduce fractions, wound and fatalities caused by traffic injuries and the majority of drivers, traffic expert and authorities, positive attitude can be appropriate supporter to effectiveness of new traffic laws. Severity, continuously and completed police enfoprcement, to implement the new traffic laws plus promotion of road users satisfactions is a fundamental point to increasing success of new traffic laws to fatal and non-fatal road traffic injury prevention.
  Keywords: survey, fine, speed limit, traffic police, regulations, violations
 • N.M. Yaghoobi, A. Keyhanian, E. Sami, Poor Giri Page 91
  The recent study was done for the aim of studing and detecting management guidelines for the solution of traffic problems in Tonekabon city among the northem cities of Mazandaran province. The categorized sampling procedure is being used for selecting samples. Data collected the result of the study represents that the share of personal vehicle is %95 and public vehicles is only %5 of available cars in Tonekabon city. The findings also show all social, economic, cultural, environ mental and administrative problems of citizen and studied geographical location as effective factors in traffic crisis play important roles. The findings represent sever inclination of people to personal vehicles. The responders view point.
  Keywords: traffic management, transportation, personal, public vehicles, traffic, urban traffic, management
 • E. Jafari*, M. Samadian Page 109
  Negligence to the traffic rules and law breaking regarded as one of the causes of traffic accidents and problems always in all societies that depend on cultural, social, economical and geographical context and its extent and kind will different. Although the role of enviromental phenomena is important but the role of human is the effective factor in decreasing and removing other errors and shortages. This article through practical data searching on the traffic violations data to has studied the ways of recognizing high risk drivers and if it is possible, through knowing the violations records and environmental and personal features, to identify them and ratify traffic rules for reducing traffic violations. In the way of applying categorization method in data searching two techniques including nervous networks and decision tree in violations information have been used. And in the end, to improve the results, combination approach including categorization and decision tree techniques have been used.
  Keywords: data searching, traffic violations, nervous network, categorization, decision tree
 • Shahab Hassanpour*, Babak Mirbaha, Poorya Zanganeh Ranjbar Page 133
  Among urban road users, pedestrians are the most vulnerable group which is exposed to many serious risks. Death or serious injuries is inevitable from the collision between a vehicle and a pedestrian. From other hand, all civilians use this mode of transport almost every day. So, considering the safety of pedestrians can be very important and is always is one of the main challenges of urban authorities. The safety of pedestrian is a challenge which should be considered with urban transportation studies. Recent researches show that improving pedestrian safety facilities, especially crosswalks, has a great impact on enhancing safety and reducing pedestrian collisions. So, using urban codes in designing and locating pedestrian crosswalks can be very useful. In this research, after discussing the requirements for pedestrian crosswalks, the shortcomings are presented and are categorized. Then, with field surveying in region 3 of Tehran municipality, the numbers of each shortcoming was defined and evaluated. In conclusion the pros and cons for each crosswalk was defined and priotrized.
  Keywords: Crosswalks, Defects, Signs, Crosswalk Locating, Calming