فهرست مطالب

آموزه های فلسفه اسلامی - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 11، پاییز و زمستان 1391)

نشریه آموزه های فلسفه اسلامی
سال هفتم شماره 2 (پیاپی 11، پاییز و زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پژوهش ها
 • حسن احمدی، کاظم افرادی صفحه 3
  آرمان خواهی در زندگی انسان به گونه های مختلف تبلور یافته و اندیشمندان هر عصری آن را در قالب «اتوپیا» یا «مدینه فاضله» مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با بررسی افکار آرمان شهرگرایان مسلمان نشان می دهد که عبودیت خداوند، توجه به معنویت و روحانیت حیات انسان، احترام به انسانیت انسان و سعی در رشد کرامت های انسانی، وحدت و عدالت از جمله ویژگی های مهم آرمان شهرهای اسلامی است. تعابیری مثل مدینه فاضله، اسلام شهر، دارالسلام، شهر صالحان، خوبستان و... جامعه مد نظر اندیشمندان مسلمان است، نه ناکجاآباد، هیچستان یا لامکان یا اتوپیا. شهر آرمانی اسلام، کالبد و شکلی ثابت ندارد و متفکران اسلامی بیشتر ابعاد ذهنی شهر آرمانی را ارائه می کنند. آنان اصول را مد نظر قرار می دهند و بعدا کالبد با توجه به آن اصول و منطبق با شرایط زمانی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی به وجود خواهدآمد. لذا در اسلام یک آرمان شهر و یک شیوه شهرسازی اسلامی داریم، اما به تعداد شهرها می توانیم شهر اسلامی داشته باشیم.
  کلیدواژگان: آرمان شهر، اسلام، آرمان شهرگرایان مسلمان، مدینه فاضله
 • رضا اکبریان، نفیسه نجبا * صفحه 31

  دیدگاه سهروردی با ارائه تفسیر و تبیین جدیدی از علیت مورد استقبال متفکران پس از وی قرار گرفت. اما طرح دیدگاه ملاصدرا پس از سهروردی نقطه عطف دیگری در تاریخ فلسفه به شمار می آید و زیربنای تاملات بعدی محسوب می شود. سهروردی اگرچه رابطه عمیق تری بین علت و معلول نسبت به دیگر فلاسفه در نظر می گرفت، اما به عقیده او باز هم برای معلول می توان هویتی مستقل از علت در نظر گرفت. اما از نظر ملاصدرا چنین استقلالی هم مورد اشکال است. عقیده ملاصدرا در خصوص رابطه بین علت و معلول متاثر از اندیشه سهروردی است، اما با مبانی خاص وی، تفسیر جدیدی می یابد و شکل متفاوتی به خود می گیرد. اصالت وجودی بودن ملاصدرا و یگانه دانستن حقیقت وجود در عین داشتن مراتب شدید و ضعیف از دلایل متفاوت بودن و در عین حال متکامل تر بودن اندیشه صدرا نسبت به سهروردی است.

  کلیدواژگان: اضافه اشراقی، علت، معلول، سهروردی، ملاصدرا
 • حسین بهروان، معصومه سادات حسینی صفحه 59
  سیاست مدن، همواره از مباحث جدی فلاسفه بوده است و آنان پابه پای انبیا، به این اندیشه توجه کرده اند. باید خاطرنشان کرد که انبیا به صورت نظری و عملی، و فلاسفه به صورت نظری به این مسئله پرداخته اند.
  از میان فلاسفه یونان، فیلسوفان پیش از سقراط به مسئله سیاست توجه داشته و افلاطون و ارسطو، بسیاری از آثار خود را به این بحث اختصاص داده اند. در فلسفه اسلامی نیز فارابی لقب «فیلسوف سیاست» را یافته است، گو ابن سینا هم بخشی از رساله خود را به سیاست مدن اختصاص داده است. فلاسفه دیگر همچون ملاصدرا، پس از این دو، نکته ای جدید را در این باره نیفزوده اند و می توان گفت که تنها به تفصیل و بسط مباحث مجمل فارابی و ابن سینا همت گماشته اند.
  کلیدواژگان: اندیشه سیاسی فارابی، اندیشه سیاسی ملاصدرا، مقلد، مبدع
 • محمداسحاق عارفی صفحه 81
  یکی از مباحث مهم و پیچیده در باب نفس شناسی مسئله حدوث و بقای نفس است. مجرد بودن یک شیء با حدوث زمانی و مسبوق بودن آن با عدم سازش ندارد و نیز حدوث آن با بقا و جاودانگی آن سازگار نیست؛ زیرا حکما آنچه را که مسلم دانسته اند این است که هر موجودی که فاقد حامل امکان استعدادی وجود و عدم باشد (مجرد باشد) ازلی و ابدی است، نه حادث می گردد و نه فاسد و موجودی که دارای استعداد و حامل امکان استعدادی است در معرض کون و فساد بوده و ازلی و ابدی نخواهد بود. بنابراین مسئله اساسی این است که چگونه ابن سینا نفس مجرد انسانی را حادث می داند و در عین حال انعدام آن را امکان پذیر نمی داند؟ این دو امر چگونه قابل جمعند؟
  به نظر می رسد که هرچند ملاصدرا در این باره تلاش فراوان نموده است، مسئله یادشده همچنان باقی است و با مبانی وی همان گونه که مسئله مزبور قابل حل نیست بقای روحانی و مجردی نفس نیز با اشکال مواجه است.
  کلیدواژگان: ملاصدرا، نفس، حدوث، بقا، حدوث جسمانی، بقای روحانی
 • محمد مهدی کمالی صفحه 93
  عموم فلاسفه از دیرباز، حرکت در سه مقوله کم، کیف و این را پذیرفته اند. ابن سینا اثبات کرد که حرکت در مقوله وضع نیز ممکن است، اما به شدت با وقوع حرکت در جوهر و دیگر مقولات مخالف بود. صدرالمتالهین با طرح نظریه بدیع حرکت جوهری، جوهر را نیز از مقولاتی قرار داد که حرکت در آن ها رخ می دهد. اما او نیز همچون دیگر فلاسفه، حرکت در سایر مقولات را نپذیرفت، به ویژه در مقولاتی که افراد آن ها تدریجی الحصول است؛ چرا که حرکت در آن ها باعث به وجود آمدن پدیده «حرکت در حرکت» می شود که از دیدگاه همه فلاسفه، امری محال است.
  با وجود این، به اعتقاد علامه طباطبایی پذیرش حرکت جوهری، مستلزم پذیرش وقوع نوعی حرکت تبعی اما حقیقی در همه مقولات نه گانه عرضی است. لذا از دیدگاه ایشان حرکت در حرکت نه تنها محال نیست، بلکه تبیین چگونگی سرعت و کندی حرکات در پرتو پذیرش حرکت در حرکت ممکن است. این مقاله به تبیین زوایای نظریه ایشان و نقد و بررسی آن پرداخته است.
  کلیدواژگان: حرکت در مقولات، حرکت تبعی اعراض، حرکت در حرکت، ما فیه الحرکه، سرعت و بطء (کندی)
 • علیرضا کهنسال، نفیسه تحریرچی صفحه 121
  احراز یقین در دین اسلام، مطلوب است. با توجه به اهمیت موضوع امامت و اینکه تنها استدلال های برهانی یقین آورند، در این پژوهش سعی شده است تا به تطبیق شرایط برهان در دلیل «حفظ و نقل شرع» که منتج به وجوب نصب و اثبات عصمت است، پرداخته شود. مراد از این امر، اثبات ملازمات و مقدمات استدلال نیست، بلکه مطابقت شرایط منطقی برهان بر آن است. متکلمان اندیشمند در این مسئله بیشتر به قاعده عقلی لطف، و کمتر به قاعده حفظ و نقل شرع تمسک کرده اند. با توجه به اعتباری بودن لطف و وجوب آن بر خداوند، قاعده حفظ و نقل شرع اهمیت بیشتر می یابد؛ چرا که هم روایات بر آن تاکید دارند و هم با بهره گیری از میراث گران بهای منطق، شرایط برهان بر آن منطبق است
  کلیدواژگان: برهان، امام، یقین، حفظ و نقل شریعت، اعتباری
 • صفحه 139
|
 • Hasan Ahmadi, Kazem Afradi Page 3
  Idealism has crystallized in human life in different ways and thinkers of every age have posed it in the form of “Utopia” or “Virtuous city”. Studding the Muslim opinion of utopianism in a descriptive - analytical way, this research shows that the devotion to God, considering the spirituality of the human life, respecting the humanity of human and attempting to improve the human dignities, human emancipation from any shackles except serving God, unity and Justice are among the important features of an ideal Islamic cities. Concepts like utopia, Muslim Town, Dar al-Salam, the city of pious men, the place of good, and... is the society to which Muslim scholars have addressed, and not utopia, or nowhere or placeless. Ideal city in Islam doesn’t have any fixed body and form and Islamic thinkers have more provided its mental aspects. They considered the principles upon which its body will be existed later in comply with the social, historical and cultural terms. Therefore, in Islam, there is a Muslim utopia and a style of urban planning, but we may have Islamic cities as the same as the number of cities.
  Keywords: Utopia, Islam, Muslim utopianists, Virtuous city
 • Reza Akbarian, Nafiseh Nojaba Page 31

  By presenting a new explanation and commentary from causality, has led the view of Suhrawardi to be welcomed by next scholars. But bringing forth the view of Mulla Sadra after Suhrawardi is considered another milestone in the history of philosophy which is regarded as the ground of future reflections. Although, relationship between a cause and effect in view of Suhravardi is deeper than other philosophers, it can be regarded an independent entity for the effect other than a cause in his view, but such an independence is doubtable in view of Mulla Sadra. Mulla Sadra’s opinion about the relationship between cause and effect is influenced by the ideas of Suhrawardi, but on basis of his certain foundations, it takes a new interpretation and a different form. His view of principality and that there is only one truth and at the same time having the levels of intensity and weakness, is one of the reasons that his view is deferent and yet more perfect than Suhrawardi’s.

  Keywords: Illuminative relation, Cause, Effect, Suhrawardi, Mulla Sadra
 • Hussein Behravan, Masoumeh Sadat Husseini Page 59
  Civil politics has been always a serious issue for the philosophers issue and they have had a serious consideration to this thought following the prophets step by step. It should be noted that it has been considered by the prophets both in practice and theory and by philosophers just in theory. Among Greek philosophers, Plato and Aristotle have dedicated many of his works to the political thought. Al-Farabi has gained the title of “the philosopher of politic” in Islamic philosophy, too. It seems that Avicenna has dedicated a part of his treatise to the civil politics. And other philosophers, after al-Farabi and Ibn Sina, such as Mulla Sadra have added nothing new to it. In other words, philosophers such as Mulla Sadra have attempted just to develop the synopsis discussions of al-Farabi and Ibn Sina.
  Keywords: Farabi's political thought, Political thought of Mulla Sadra, Imitator, Innovator
 • Muhammad Eshaq Arefi Page 81
  One of the most important issues of the psychology is the creation and survival of soul. The problem is one of the issues that have faced many scholars with difficulty. The question arises when the abstractness of a thing doesn’t consist with its temporal contingency and also incompatibility of its contingency with its survival and eternity; because what is presumed by the philosophers is that everything is lack of possibility through preparedness of the existence and non-existence (immaterial), it will be eternal and not be created and corrupted and the everything that have the possibility through preparedness would be subject to the corruption and won’t be eternal. The question arises now is how dose Ibn Sina consider the human immaterial soul contingent yet believed that its corruption is impossible? How may they be come together? Positing the mentioned problem, Mulla Sadra has replied to it on the basis of both Peripatetic philosophers and on his own basis. Although Mulla Sadra has spent great efforts in this regard, it seems that the problem is still remained and as the problem cannot be solved on his base, the spiritual survival of the soul is also face with difficulty.
  Keywords: Mulla Sadra, Soul, Creation, Survival, Bodily creation, Spiritual survival
 • Muhammad Mahdi Kamali Page 93
  Motion in three categories: quantity, quality and place have long been accepted by all philosophers. Ibn Sina proved that the motion in category of position is possible but he strongly opposed of motion in substance and other categories. Giving the creative theory of movement in substance, Mulla Sadra placed the substance among the issues that motion occurs in them. But he, like other philosophers, did not accept motion in other categories, especially those categories that their individuals happen gradually. Because, occurrence of motion in them cause the phenomenon of “motion in motion" which is impossible in view of all philosophers. But in view of Allamah TabaTabaei, acceptance of substantial motion requires accepting a subordinate but real motion in all nine accidental categories. Therefore, in his idea, the motion in motion is not only possible, but also the explanation the speed and slow of the motions is possible in the light of motion in motion. This article has explained and criticized the aspects of his theory.
  Keywords: Motion in categories, Subordinate motion in accidents, Motion in motion, Subject of the motion, Sped, slow
 • Alireza Kohansal, Nafiseh Tahrirchi Page 121
  Gaining certainty is desirable in Islam. Given to the importance of the issue of Imamate, and that the demonstrative arguments only make certitude, in this study we have tried to adapt the conditions of the demonstrative argument on the reason of the “maintaining and quoting Sharia” that led to the necessity of determine the Imam and proving their innocence. It doesn’t mean to prove the concomitants and preparations of the reasoning; rather, it means to consist to it the logical conditions of the demonstration. Theologian thinkers have adhered to the rule of benevolence more than the rule of protecting and quoting the Sharia. Given to the conventionality of the benevolence and its incumbency upon God, the rule of maintaining and quoting the Sharia will become more important, for it has been expressed in the traditions and also can be consistent with the demonstration by using the rich heritage of the logic.
  Keywords: Argument, Imam, Certitude, Maintaining, quoting the Sharia, Conventional