فهرست مطالب

 • پیاپی 17 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • تناسب حوزه نشر کتاب های ورزشی با انتظارات مخاطبان با تاکید بر عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی
  سارا کشکر، حمید قاسمی، رضا صادقی صفحات 5-27
  هدف این تحقیق بررسی تناسب کتاب های روزشی با انتظارات مخاطبان و نقش عناصر آمیخته بازاریابی در روند بازاریابی کتاب های ورزشی است. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است که به شکل میدانی انجام گرفت. ابزار سنجش تحقیق سه پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از اطمینان از روایی و پایایی، مورد استفاده قرار گرفتند. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون مستقل بررسی شد. جامعه آماری تحقیق عبارت بود از 15 ناشر کتاب های ورزشی، 25 فروشنده کتاب های ورزشی، و تعداد نامشخص مشتریان کتاب های ورزشی مراجعه کننده به بخش فروش کتاب های ورزشی نمایشگاه کتاب. در مورد ناشران و فروشندگان کتاب های ورزشی به علت محدود بودن تعداد افراد جامعه، نمونه گیری انجام نگرفت تمام افراد جامعه در پژوهش بررسی شدند. اما در مورد جامعه مشتریان کتاب های ورزشی که به بخش کتاب های ورزشی نمایشگاه مراجعه می کردند، آمار دقیقی در دست نبود. بنابراین باتوجه به آخرین سطح جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق تعیین شد که در مجموع اطلاعات 274 پرسشنامه قابل بهره برداری بود. یافته های تحقیق گویای ارزیابی مطلوب کیفیت کتاب های ورزشی در بین ناشران بیش از مشتریان و کتابفروشی ها بود. درحالی که از نظر مشتریان کتاب های ورزشی ویژگی های مطلوبی نداشتند. همچنین کتابفروشی ها نیز بیش از مشتریان به مطلوبیت کیفیت کتاب های ورزشی اذعان داشتند. اما مشتریان از کیفیت کتاب های ورزشی رضایت نداشتند. در مورد طرح کتاب های ورزشی نیز ناشران بیش از کتابفروشی ها و مشتریان اعتقاد داشتند که طرح و ویژگی کتاب های ورزشی مطلوب است. همچنین بررسی عناصر پنجگانه آمیخته بازاریابی گویای اهمیت عامل محصول، روابط عمومی و قیمت از نظر مخاطبان در روند بازاریابی کتاب های ورزشی بود.
  کلیدواژگان: کتاب های ورزشی، انتظارات، مخاطبان، آمیخته بازاریابی، مشتریان، کتابفروشی ها، ناشران
 • سیدشاهو حسینی، مهرزاد حمیدی، آسیه قربانیان رجبی، سیدنصرالله سجادی صفحات 29-54
  هدف تحقیق حاضر، شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور و بررسی تنگناها و چالش های فرا روی آن بود. برای گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه تحقیق، نظرسنجی و برگزاری جلسات شورای راهبردی پرداخته شد و از پرسشنامه های محقق ساخته و تحلیل SWOT استفاده شد. در بخش نظرسنجی، 256 نفر از اعضای جامعه آماری شامل 13 نفر از مدیران و اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، 5 نفر از مدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، 9 نفر از مدیران حوزه ورزش قهرمانی و 9 نفر از کارشناسان مرکز استعدادیابی سازمان تربیت بدنی، 52 نفر از روسای فدراسیون های ورزشی، 30 نفر از مدیران و روسای پایگاه های قهرمانی و استعدادیابی مراکز استان های کشور، 52 نفر از مربیان تیم های ملی، 20 نفر از نخبگان و 86 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها مطلع در ورزش قهرمای به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش دلفی، برگزاری جلسات شورای راهبردی و چندین مرحله تحلیل راهبردی، 4 قوت، 13 ضعف، 4 فرصت و 7 تهدید تایید و براساس آزمون آماری فریدمن رتبه بندی شدند. علاوه بر این، نتایج نشان داد استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور با تنگناها و چالش هایی همچون نگاه مدیران و مسئولان ورزش کشور به ورزش مدارس به عنوان پایه ورزش قهرمانی، فعالیت پایگاه های قهرمانی و مراکز استعدادیابی، حضور بخش خصوصی در استعدادیابی ورزش قهرمانی، فعالیت باشگاه های ورزشی در پرورش استعداد، تاثیر مسائل سیاسی بر عملکرد سازمان ها و نهادهای مجری استعدادیابی، فقدان نظام جامع حمایت از ورزشکاران و مربیان نخبه، فقدان شایسته سالاری در تعیین مدیران و مربیان ورزشی کشور، فقدان طرح یکپارچه، اجرایی و ساختارمند در استعدادیابی وضعیت اقتصادی معیشتی خانواده های دارای استعداد، محدودیت های حاکم بر فعالیت های ورزشی بانوان، امکانات و تجهیزات مناسب برای استعدادیابی و آمایش و قطب بندی ورزش ها در نقاط مختلف کشور مواجه است. تدوین برنامه راهبردی و انتخاب راهبردهای مناسب به منظور استفاده حداکثر از قوت ها و فرصت ها و برطرف ساختن ضعف ها و تهدیدها و کمک به کاهش آثار برخی از این تنگناها و چالش ها بر عملکرد استعدادیابی در ورزش قهرمانی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تنگناها، چالش ها، استعدادیابی، ورزش قهرمانی، تحلیل SWOT
 • یزدان سبحانی، حبیب هنری، جواد شهلایی، علیرضا احمدی صفحات 55-73
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی است. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه فدراسیون های ورزشی بودند که 12 فدراسیون (7 فدراسیون انفرادی و 5 فدراسیون تیمی) به عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد کارکنان فدراسیون های منتخب 378 نفر بود که براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 191 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه فناوری اطلاعات فتحی (1389)، مدیریت دانش عسگری (1384) دو ضریب اعتبار آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0، 79/0 به دست آمد. از روش های آمار توصیفی به منظور طبقه بندی نمره های خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی (آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون چندگانه) به منظور بررسی فرضیه تحقیق استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین مولفه های فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی منتخب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که مولفه های فناوری اطلاعات پیش بینی کننده معناداری برای مدیریت دانش هستند. به نظر می رسد تجهیز فدراسیون های ورزشی به فناوری های روز دنیا و ایجاد امکان آشنایی و کار با این فناوری ها برای کارکنان این سازمان ها می تواند چرخه گردش دانش در بخش های مختلف سازمان را تسهیل کند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، فدراسیون ورزشی، کارکنان
 • فرشته روان بخش، محمدرضا اسمعیلی، اکبر آفرینش خاکی صفحات 75-93
  هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان و نحوه گذران اوقات فراغت ممتازین کنکور و راه نیافتگان به دانشگاه در استان یزد و نقش ورزش در گذران این اوقات است. 132 نفر از دانش آموزان دختر و پسر با رتبه زیر 1000 و 121 نفر از دانش آموزان دختر و پسر راه نیافته به دانشگاه پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل کردند. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (کای – اسکور، U مان ویتنی و فریدمن) استفاده شد. نتایج نشان داد دانش آموزان ممتاز کنکور در شبانه روز 3 – 2 ساعت و دانش آموزان پذیرفته نشده بیشتر از 3 ساعت اوقات فراغت دارند. دانش آموزان ممتاز کنکور ساعات اوقات فراغت خود را به تماشای تلویزیون، ورزش، هم صحبتی با دوستان و اقوام می پردازند، اما در گروه دانش آموزان پذیرفته نشده این فعالیت ها به ترتیب مطالعه غیردرسی، تماشای تلویزیون و گوش دادن به موسیقی بود. جالب توجه است فعالیت جسمانی در اوقات فراغت ممتازین کنکور رتبه دوم و برای دانش آموزان پذیرفته نشده در رتبه چهارم قرار دارد. بنابراین میان نحوه گذران اوقات فراغت ممتازین کنکور و راه نیافتگان به دانشگاه و همچنین جایگاه فعالیت جسمانی در گذران اوقات فراغت آنها تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: اوقات فراغت، فعالیت جسمانی، دانش آموز
 • مجید جلالی فراهانی، احمد محمودی، ابراهیم علی دوست قهفرخی، آرام مرادی صفحات 95-108
  این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه وفاداری مشتریان مجموعه های ورزشی دولتی و خصوصی شهر تهران با روش توصیفی و از نوع پیمایشی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری، مشتریان مجموعه های ورزشی شهر تهران با حداقل شش ماه سابقه فعالیت ورزشی بودند که براساس نمونه گیری خوشه ایاز بین مناطق 22گانه شهر تهران، 4 منطقه به صورت تصادفی انتخاب شدند و بعد از شناسایی مجموعه های ورزشی دولتی و خصوصی مناطق منتخب، 10 باشگاه دولتی و 10 باشگاه خصوصی انتخاب و از هر باشگاه 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. از 400 پرسشنامه توزیعی، بعد از جدا کردن پرسشنامه های مخدوش، 386 پرسشنامه قابل استفاده بود. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار 88/0 استفاده شد. اطلاعات با استفاده از آزمون مستقل و تحلیل عاملی تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد از دیدگاه مشتریان، بین دقت در انتخاب برند، هزینه تغییر، رضایتمندی و وفاداری تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 P>)، ولی تفاوت بین کیفیت خدمات در باشگاه های ورزشی دولتی و خصوصی معنادار بود (05/0 P<). باتوجه به نتایج پژوهش می توان گفت از دید مشتریان ارائه کیفیت خدمات مطلوب به عنوان یکی از مولفه های وفاداری، اهمیت بیشتری نسبت به دیگر مولفه ها دارد.
  کلیدواژگان: وفاداری مشتریان، باشگاه ورزشی، خصوصی، دولتی
 • مهربان پارسامهر، مستانه بلگوریان، محسن سعیدی مدنی صفحات 109-127
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان احساس امنیت، اعتماد، هنجارهای اجتماعی، شبکه های اجتماعی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی، به عنوان مولفه های اساسی مرتبط با سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی در میان نوجوانان دانش آموز شهر یزد است. جامعه آماری پژوهش، نوجوانان دانش آموز (17 – 14 سال) شهر یزد هستند که 382 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی استفاده شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره، در بین نوجوانان دانش آموز پسر، متغیرهای شبکه های اجتماعی و احساس امنیت بیشترین مقدار از واریانس مشارکت در فعالیت ورزشی را تبیین می کنند. این در حالی است که در نوجوانان دانش آموز دختر، تنها متغیر شبکه های اجتماعی بیشترین مقدار از واریانس متغیر مورد بررسی (مشارکت در فعالیت ورزشی) را تبیین می کند. در نتیجه گیری کلی، یافته های پژوهش نشان داد آن دسته از نوجوانان دانش آموز پسری که به مشارکت اجتماعی علاقه بیشتری از خود نشان می دهند، در مقایسه با نوجوانان دانش آموز دختر، به فعالیت های فوق برنامه (فعالیت های ورزشی) توجه بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مشارکت ورزشی، احساس امنیت، مشارکت اجتماعی، شبکه های اجتماعی
 • جواد مرادی چالشتری، محمدرضا مرادی، سهیلا نوروزیان قهفرخی، اکرم جعفری صفحات 129-147
  هدف از این تحقیق پرداختن به موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت فوتبال ایران است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره باشگاه های لیگ برتر، اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و مدیران سابق فوتبال ایران (240 = n) تشکیل می دهند. 148 نفر براساس جدول انتخاب حجم نمونه مورگان به عنوان نمونه مشخص، و پرسشنامه محقق ساخته 63 سوالی که طی یک مطالعه مقدماتی و به روش دلفی تهیه شد، بین آنها توزیع و جمع آوری شد. روایی پرسشنامه را 14 متخصص تایید کردند و آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه را 885/0 نشان داد. تجزیه وتحلیل آماری یافته ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی کلوموگروف – اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی، صورت پذیرفت. یافته ها نشان داد بین عامل اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت فوتبال ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در بین عوامل اثرگذار بر بهبود وضعیت موجود، برحسب مقدار بار عاملی به دست آمده خصوصی سازی و حضور در بازار بورس بیشترین بارعاملی را به دست آوردند. براساس یافته های تحقیق، موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی را به سه دسته کلی می توان تقسیم کرد: دسته اول موانعی اند که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارند؛ دسته دوم موانعی که ریشه در ساختار صنعت ورزش کشور دارند؛ دسته سوم موانعی که ریشه در ساختار نهادهای فوتبال دارند.
  کلیدواژگان: موانع اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، صنعت فوتبال
 • محمود گودرزی، عبدالمهدی نصیرزاده، ابوالفضل فراهانی، مریم وطن دوست صفحات 149-172
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان کرمان است. نمونه آماری پژوهش، 30 تن (22 مرد و 8 زن) از استادان تربیت بدنی موسسات آموزش عالی، مدیران هیات علمی تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی، مدیرعامل های باشگاه های حاضر در لیگ های برتر کشور و دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی استان بودند که در زمینه فعالیت های ورزشی نقش داشتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحب نظر و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (91 درصد) تایید شد. پرسشنامه مشتمل بر 47 سوال رتبه بندی شده در زمینه بررسی قوت ها، ضعف ها و تهدیدهای ورزش همگانی استان کرمان بود. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمن تجزیه وتحلیل شد. همچنین پس از تجزیه وتحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی ورزش همگانی استان کرمان، محرز شد که اداره کل تربیت استان کرمان در زمینه ورزش همگانی در موقعیت WT قرار دارد که باید از راهبرد تدافعی (تغییر یا رها کردن) استفاده کند. در نهایت، براساس تحلیل های راهبردی به تدوین برنامه راهبردی اداره کل تربیت بدنی استان کرمان در ورزش همگانی اقدام شد و موضوعات آن شامل بیانیه چشم انداز، ماموریت، اهداف بلندمدت، راهبرد و برنامه های عملیاتی ورزش همگانی استان کرمان بود.
  کلیدواژگان: توسعه ورزش، استان کرمان، ورزش همگانی، راهبرد
 • رسول نوروزی سیدحسینی، هاشم کوزه چیان، حبیب هنری، ابراهیم نورزوی سیدحسینی صفحات 173-190
  هدف از این تحقیق تعیین ارتباط سبک های رهبری مربیان با رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران بود که با روش تحقیق توصیفی – همبستگی و به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری تحقیق کلیه جودوکاران لیگ برتر (162 نفر) بودند. در این تحقیق نمونه آماری براساس جدول حجم نمونه گیری مورگان 125 جودوکار در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اطلاعات فردی، مقیاس رهبری در ورزش (95/0 = α) و پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران (94/0 = α) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و در راستای تعیین ارتباط از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین سبک های رهبری مربیان و رضایتمندی بازیکنان رابطه معناداری (05/0 P<) وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق رابطه مثبت و معنی داری را بین سبک رهبری دموکراتیک با رضایتمندی بازیکنان نشان داد (05/0). ولی بین سبک های رهبری و حمایت اجتماعی، آموزش و تمرین، بازخورد مثبت و استبدادی با رضایتمندی بازیکنان ارتباط معناداری مشاهده نشد (05/0P<). به طور کلی سبک های رهبری مربیان عاملی مهم و پیش بینی کننده در رضایتمندی ورزشکاران است. ازاین رو می توان گفت مربیان می توانند نقش مهمی در شکل دهی رضایتمندی در ورزشکاران داشته باشند.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، مربیان، رضایتمندی، جودوکاران
 • رحیم رمضانی نژاد، مرتضی رضایی، آذر خسروی، مینا ملایی صفحات 191-214
  هدف پژوهش حاضر مقایسه شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان از دیدگاه کارشناسان، ورزشکاران و مربیان بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارشناسان تربیت بدنی استان گیلان، نواب و دبیران هیئت های ورزشی، ورزشکاران و مربیان شهرستان تشکیل داده بودند (470 نفر) که از این میان، 345 نفر (4/73%) در پژوهش شرکت کردند. ابزاراولیه پژوهش، پرسشنامه مک لین و زاکراجسک (1996) شامل 56 سئوال با 6 بعد بود که روایی صوری و محتوایی آن را 20 نفر از استادان صاحب نظر دانشگاهی تایید کردند و ثبات درونی آن نیز با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ، 75/0=α محاسبه شد. از تحلیل عاملی اکتشافی همراه با چرخش متعامد و آزمون غیر پارامتریک کروسکال والیس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتیجه تحلیل عاملی نشان داد که شاخص های ارزیاب عملکرد مربیان را می توان درهشت عامل رفتارهای کاری و فنی، آموزش و رشد ورزشکار، عملکرد فردی مربی، روابط عمومی، امور مالی، عملکرد تیم، حفظ و نگهداری تیم و شناخت و مدیریت تیم با ارزش ویژه بزرگتر از 1 طبقه بندی کرد. ضمنا از دیدگاه آزمودنی ها، رفتارهای کاری و فنی (39/0±57/4)، آموزش و رشد ورزشکار (42/0±48/4) و عملکرد فردی و فنی مربی (27/1±44/4) مهم ترین ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان بود. البته اولویت ابعاد رفتارهای کاری و فنی، آموزش و رشد ورزشکار و روابط عمومی در سه گروه ورزشکاران، مربیان و کارشناسان معنی دار بود (05/0P≤). به طور کلی، سازمان ها و مدیران ورزشی می توانند از کلیه این چهار عامل اساسی برای ارزیابی مربیان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، مربی، رفتارهای کاری و فنی، عملکرد تیم
|
 • Proportionality of Published Sport Books to Beneficiarie's Expectations with an Emphasis on Sport Marketing Mix Elements
  Sara Keshkar, Hamid Ghasemi, Reza Sadeghi Pages 5-27
  The aim of this study was to assess the proportionality of sport books to beneficiaries'' expectations and the role of marketing mix elements in marketing of these books. This research was a descriptive and field survey. Three researcher-made questionnaires with confirmed validity and reliability were used to collect the data. The research hypotheses were examined by independent t test. The statistical population consisted of 15 publishers، 25 book sellers and an unlimited number of customers of sport books who visited sport book pavilion of the book exhibition. As the population of publishers and sellers of sport books was limited، all of them were considered as the sample while as the number of customers who visited the sport book pavilion in the book exhibition was not exact، their sample size was determined as 384 subjects according to Morgan sampling table. The questionnaires were distributed among them and 274 questionnaires were returned to be used. Results showed that publishers believed that sport books had high quality in contrast to customers and sellers. Customers believed that the quality of these books were low. Sellers mentioned that sport books had higher quality when compared to the customers. Customers were not satisfied with the quality of the books. Publishers believed that the design and specificity of the books were suitable in contrast to customers and book sellers. Also، among five elements of marketing mix، the element of product، public relations and price were rated as the most important elements in sport book marketing from the viewpoints of beneficiaries.
  Keywords: Sport Books, Expectations, Beneficiaries, Marketing Mix, Customers, Publishers, Book Sellers
 • Seyyed Shahoo Hosseini, Mehrzad Hamidi, Asieh Ghorbanian Rajabi, Seyyed Nasrollah Sajjadi Pages 29-54
  The aim of this paper was to identify the strengths، weaknesses، opportunities and threats of talent identification in championship sport of I. R. Iran and to examine its bottlenecks and challenges. For data collection، the documents and related literature were reviewed، council meetings were held and a researcher-made questionnaire and SWOT analysis were used. 256 subjects including 13 managers and members of executive board of National Olympic Committee، 5 managers of National Olympic and Para-Olympic Academy، 9 managers from championships، 9 experts from talent identification center of Physical Education Organization، 52 heads of sport federations، 30 managers and heads of championship and talent identification centers of provinces، 52 national team coaches، 20 elites and 86 members of faculties who were expert in championship sport were selected as the sample of the study. Using Delphi method، council meetings and several stages of strategic analysis، 4 strengths، 13 weaknesses، 4 opportunities and 7 threats were identified and ranked based on Friedman statistical test. In addition، the results showed that talent identification faced with bottlenecks and challenges including the sport managers and authorities'' attitudes towards school sport as the basis of championship، the activity of championship sport institutes and talent identification centers، the participation of public section in talent identification of championship sport، the activity of sport clubs to grow talent، the effect of political issues on the function of organizations and institutions responsible for talent identification، lack of a comprehensive system to support elite athletes and coaches، lack of competency to determine sport managers and coaches، lack of an integrated، administrative and structured plan in talent identification of the economic status of the talented families، limitations on women’s sport، facilities and proper equipment for talent identification and sport polarization in different areas of the country. It is recommended to develop a proper strategic program، to select proper solutions in order to use strengths and opportunities، to eliminate weaknesses and threats and to help to reduce the effects of some of these bottlenecks and challenges on the function of talent identification in championship sport.
  Keywords: Bottlenecks, Challenges, Talent Identification, Championship Sport, SWOT Analysis
 • Yazdan Sobhani, Habib Honari, Javad Shahlai, Alireza Ahmadi Pages 55-73
  The present study aimed to examine the relationship between information technology and knowledge management in sports federations. The research method was correlation and survey. The statistical population included all sport federations and the sample consisted of 12 federations (7 individual federations and 5 team federations). Out of 378 employees from the selected sport federations، 191 employees were selected as the sample by random sampling proportional method. Fathi (1389) information technology questionnaire and Askari (1384) knowledge management questionnaire were used to collect data. Their reliability was calculated by Cronbach’s alpha coefficient as r=0. 85، r=0. 79 respectively. Descriptive statistics was used to rank data and draw tables and graphs and inferential methods (K-S test، Pearson correlation coefficient، one–way analysis of variance and multivariate regression analysis) were used to examine research hypotheses. The results showed a positive and significant relationship between information technology and knowledge management components in the selected sports federations. The result of multivariate regression analysis showed that components of information technology were significant predictors of knowledge management. It seems that to equip sports federations with modern technologies and to provide facilities for employees to work with them can facilitate the flow of knowledge in various parts of organizations.
  Keywords: Information Technology, Knowledge Management, Sport Federation, Employees
 • Fereshteh Ravanbakhsh, Mohammad Reza Esmaeili, Akbar Afarinesh Khaki Pages 75-93
  This study aimed to investigate the extent and manner of leisure time of students who were accepted in University entrance exam by highest grades and those who were not accepted in Yazd province and the role of sport in their leisure time. 132 male and female students who were accepted in university entrance exam by highest grades (under 1000) and 121 male and female students who were not accepted completed a researcher-made questionnaire. Descriptive and inferential statistics (Chi Square، U Mann–Whitney and Friedman tests) were used to analyze data. The results showed that students accepted in university entrance exam by highest grades had 2–3 hours of leisure time every day while those who were not accepted had over 3 hours of leisure time. The accepted students spent their leisure time on watching TV، exercise and chatting with friends and family respectively while those who were not accepted spent their leisure time on non-educational studies، watching TV and listening to music respectively. Physical activity occupied the second place for the accepted students and the fourth place for the students who were not accepted. Therefore، there was a significant difference in the manner of leisure time and physical activity in their leisure time between accepted students and those who were not accepted.
  Keywords: Leisure Time, Physical Activity, Student
 • Majid Jalali Farahani, Ahmad Mahmoodi, Ebrahim Alidoost Ghahfarokhi, Aram Moradi Pages 95-108
  The aim of this study was to investigate and to compare customers'' loyalty in private and public sport clubs of Tehran with a descriptive survey and field method. The statistical population of the study included customers of sport clubs in Tehran who had participated in sport activities for at least 6 months. Based on cluster sampling method، 4 regions out of 22 regions from Tehran were randomly selected; then، 10 private clubs and 10 public clubs from these regions were selected; then، 200 subjects from each club were randomly selected. A researcher–made questionnaire with 0. 88 reliability was used to collect data. 400 questionnaires were distributed among the subjects and finally 386 questionnaires were collected. Data were analyzed with factor analysis and independent sample t test. The results showed no significant difference in brand selection، change costs، satisfaction and loyalty from customers'' viewpoint (P>0. 05)، but a significant difference was observed in service quality between private and public sport clubs (P˂0. 05). It can be concluded that the most important factor in customers'' loyalty was service quality.
  Keywords: Customer's Loyalty, Sport Club, Private, Public
 • Mehraban Parsamehr, Mastaneh Belgoorian, Mohsen Saeidi Madani Pages 109-127
  This paper aimed to investigate the relationship between components of social capital (security، trust، social norms، social networks and participation in social activities) and physical activity participation among the adolescent students in Yazd city. The statistical population of the study included adolescent students (14-17 years old) from Yazd city. 382 adolescents were randomly selected through multistage cluster sampling. Data are gathered by social capital and physical activity participation questionnaires. Results of multivariate regression analysis showed that for boys، the components of social networks and security explained the greatest amount of variance of participation in physical activity while for girls، component of social networks explained the greatest amount of variance of participation in physical activity. Generally، the findings showed that boys who were more interested in social participation pay more attention to physical activities in comparison with female students.
  Keywords: Social Capital, Physical Activity Participation, Feeling Safe, Social Participation, Social Networks
 • Javad Moradi Chaleshtari, Mohammad Reza Moradi, Soheila Noroozian Ghahfarokhi, Akram Jafari Pages 129-147
  The aim of this research was to study those economic barriers influencing foreign investment attraction in Iran football industry. The statistical population consisted of all managers and board of directors of the clubs of the premier league، board of directors of football federation and former directors of football (n=240). 148 subjects were selected as the sample by Morgan table and completed a researcher–made (using Delphi method in a pilot study) questionnaire which consisted of 63 items. The validity of the questionnaire was approved by 14 professionals. Reliability of the questionnaire was determined as 0. 885 by Cronbach alpha coefficient. Data were analyzed with Kolmogorov–Smirnov test، Pearson correlation coefficient and factor analysis. Results showed a positive and significant relationship between economic factor and foreign investment attraction in Iran football industry. Based on the calculated loading factor، among those factors influencing the improvement of the current situation، privatization and attendance at stock exchange had the highest loading factors. Based on research findings، these barriers could be divided into three general categories: the first group included those barriers rooted in economic structure of the country; the second group consisted of those barriers rooted in the structure of Iran sport industry and the third group consisted of those rooted in the structure of football institutions.
  Keywords: Economic Barriers, Foreign Investment, Football Industry
 • Mahmoud Goudarzi, Abdol Mehdi Nasirzadeh, Abolfazl Farahani, Maryam Vatan Doust Pages 149-172
  The aim of this research was to design and codify a development strategy for sport for all in Kerman province. The statistical sample of this research consisted of 30 physical education professors of higher education institutes، physical education managers of academic board in Sciences، Research and Technology Ministry، physical education managers and experts، managers of sport clubs participating in the premier league and sport management M. A. students with sport activity experience (22 men and 8 women). A researcher-made questionnaire was used to collect data; its validity was approved by experienced professors and its reliability was verified by Cronbach alpha coefficient α=91%). The questionnaire included 47 ranked questions about strengths، weaknesses، opportunities and threats of sport for all in Kerman province. The data were analyzed by descriptive statistics and Friedman test. After the analysis of strengths، weaknesses، opportunities and threats and the formation of evaluation matrix of all internal and external factors of sport for all in Kerman province، it was observed that physical education general office of Kerman province was located in WT area in sport for all and this office had to use offensive strategy. Finally، based on strategic analyses، the strategic plan of physical education general office in Kerman province was developed and its subject were vision statement، mission، long–term objectives، strategy and action plans for sport for all in Kerman province.
  Keywords: Sport Development, Kerman Province, Sport for All, Strategy
 • Rasool Norouzi Seyed Hosseini, Hashem Koozehchian, Habib Honari, Ebrahim Norouzi Seyed Hosseini Pages 173-190
  The aim of this study was to determine the relationship between leadership styles of coaches and satisfaction of Iranian elite judo players which was carried out by a descriptive – correlation field method. The statistical population of this study consisted of all 162 judo players of premier league in Iran. Statistical sample consisted of 125 judo players based on Morgan sample size table. In order to collect data، demographic questionnaire، Leadership Scale for Sport (α=0. 95) and athletes'' satisfaction questionnaire (α=0. 94) were used. Descriptive methods were used to analyze the data and in order to determine the relationship، a multivariate regression was used. Data analysis showed a significant relationship between the leadership styles of coaches and the players'' satisfaction (P<0. 05). Also، the findings showed a significant positive relationship between democratic leadership style and the athletes'' satisfaction (P<0. 05). But، there was no significant relationship between leadership styles of social support، training and instruction positive feedback and authoritarian on the one hand and the satisfaction of the players on the other hand (P˂0. 05). Generally، leadership styles of coaches were important predictors of athletes'' satisfaction. Hence، it can be stated that coaches can play an important role in forming the athletes'' satisfaction.
  Keywords: Leadership Style, Coaches, Satisfaction, Judo Players
 • Rahim Ramezaninejad, Morteza Rezai Soufi, Azar Khosravi, Mina Mallaie Pages 191-214
  The aim of the present research was to compare the performance evaluation indicators of club coaches from experts، athletes and coaches'' viewpoints. The statistical population included all physical education experts of Guilan province، heads، deputy heads and secretaries of physical education boards، athletes and coaches from Rasht city (n=470) and 345 subjects (73. 4%) participated in the research. The questionnaire designed by Mclean and Zakrajsek (1996) which included 56 items and 6 dimensions was used to collect data and the content and face validity was confirmed by 20 university experts and the internal consistency of was calculated by Cronbach''s alpha (α=0. 75). Exploratory factor analysis with varimax rotation and non-parametric Kruskal-Wallis test were used to analyze data. Factor analysis result showed that coaches'' performance evaluation indicators could be divided into 8 factors with eigenvalue>1: task and technical behaviors، athletes’ growth and instruction، coaches’ personal performance، public relations، fanatical affairs، team performance، team maintenance and team recognition and management. Also، from the participants’ viewpoints، task and technical behaviors (4. 57±0. 39)، athletes’ growth and instruction (4. 48±0. 42) and coaches’ personal and technical performance (4. 44±1. 27) were the most important evaluation dimensions of coaches’ performance. In addition، the priority of task and technical behaviors، athletes'' growth and instruction and public relations among the three groups (athletes، coaches and experts) was significant (P≤0. 05). Generally، organizations and sport coaches can use all these indicators to evaluate coaches.
  Keywords: Performance Evaluation, Coach, Task, Technical Behaviors, Team Performance