فهرست مطالب

علوم و فنون هسته ای - پیاپی 63 (بهار 1392)
 • پیاپی 63 (بهار 1392)
 • 92 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1392/05/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بهروز رکرک *، عبدالحمید مینوچهر، احمدرضا ذوالفقاری، امیر موافقی صفحات 1-11
  امروزه در حوزه ی تحلیل عددی و علوم محاسباتی پژوهش های گسترده ای در زمینه ی استفاده از روش های بدون مش در حال انجام است. در این مقاله از یک روش بدون مش بر پایه ی درون یابی نقطه ای برای حل معادله ی پخش یک- گروهی نوترون در مختصات دو بعدی کارتزین استفاده شده است. برای درون یابی، از تابع های شعاعی وندلند استفاده شد. از روش گالرکین برای گسسته سازی شکل ضعیف معادله ی پخش نوترون استفاده شد و انتگرال های موجود در معادله با روش عددی گوس- لژاندر محاسبه شدند. برای ارزیابی روش معرفی شده، نمونه های مختلفی از معادله ی پخش نوترون در دو بعد حل و نتایج با پاسخ تحلیلی مقایسه شد. در مواردی که پاسخ تحلیلی وجود نداشت، مسئله با کد محاسباتی سایتیشن شبیه سازی و نتایج مقایسه شد. برای ارزیابی کارآیی روش، مسئله ی آزمون رید حل شد. به عنوان یک مسئله ی کاربردی، معادله ی پخش نوترون برای ربع قلب یک رآکتور آب تحت فشار (PWR) در دو بعد حل شد. هم چنین ترکیب تابع های شعاعی مختلف وندلند با تابع های چندجمله ای از نظر دقت نتایج با یک دیگر مقایسه شدند. مقایسه ی نتایج به دست آمده با پاسخ های تحلیلی و نتایج حاصل از شبیه سازی با کد سایتیشن نشان داد که روش استفاده شده از دقت و کارآیی مطلوبی برخوردار است و می تواند برای تولید کدهای هسته ای مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: معادله ی پخش نوترون، روش بدون مش، تابع های پایه شعاعی وندلند، روش گالرکین
 • محمد ایرانی، علیرضا کشتکار *، سیدمحمدعلی موسویان صفحات 12-23
  جاذب ترکیبی پلی وینیل الکل/ تترا اتیل اورتو سیلیکات با گروه عاملی مرکاپتو به روش سل- ژل تهیه شد و کاربرد آن در جذب یون های اورانیم (VI) در فرایند ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. گروه های عاملی موجود در جاذب های ترکیبی از طریق طیف سنجی تبدیل فوریه ی زیر قرمز (FTIR) تعیین شد. اثر پارامترهای موثر بر ظرفیت جذب یون های اورانیم به وسیله ی جاذب ترکیبی تهیه شده از قبیل درصد وزنی تترا اتیل اورتو سیلیکات و 3- مرکاپتوپروپیل تری متوکسی سیلان، pH، مقدار جاذب، زمان تماس، غلظت اولیه ی محلول اورانیم و دمای محلول محاسبه شد. حداکثر میزان جذب اورانیم توسط جاذب 08/39 میلی گرم بر گرم در دمای 45 درجه و pH برابر 5/4 به دست آمد که قابل قیاس با مقادیر اعلام شده توسط دیگر پژوهش گران است. داده های سینتیکی با سه مدل شبه مرتبه ی اول، شبه مرتبه ی دوم و دو نمایی تحلیل شدند. سه مدل هم دمای فرندلیچ، لانگمویر و دوبین- رادشویچ برای توصیف داده های تعادلی استفاده شد. محاسبه پارامترهای ترمودینامیکی نشان داد که فرایند جذب اورانیم به وسیله ی جاذب ترکیبی تهیه شده گرماگیر و خودبه خودی است. جاذب ترکیبی پلی وینیل الکل/ تترا اتیل اورتو سیلیکات اصلاح شده با گروه عاملی مرکاپتو به وسیله ی نیتریک اسید 5/0 مولار هیدروکلریدریک اسید 1/0 مولار با نسبت حجمی یکسان احیا شد و در پنج چرخه ی جذب- واجذب مورد استفاده قرار گرفت که تغییر چندانی در ظرفیت جذب مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: جاذب ترکیبی، گروه عاملی مرکاپتو، اورانیم، سینتیک
 • سعید علمدار میلانی *، محمود اسکندری نسب صفحات 24-34
  جداسازی توریم، اورانیم، آهن، تیتانیم و لانتانیدها (به نمایندگی لانتانیم، ایتریم و سریم) با استفاده از استخراج حلالی با استخراج کننده ی سیانکس272 ازمحیط های نیتراتی ساختگی مورد بررسی قرار گرفت. این محیط ساختگی حاوی 4-10 مول بر لیتر از هر کدام از عناصر مذکور بود. نتایج نشان داد که درصد استخراج Ti(IV)>U(VI)>Th(IV)>Fe(III)>Y(III)>Ce(III)>La(III) است. جداسازی بهینه ی توریم از سایر عناصر تحت مطالعه در غلظت 5/0 مول بر لیتر نیتریک اسید حاصل شد. روش تجزیه و تحلیل شیب نشان داد که توریم به شکل کمپلکس A.HA(3NO)2(OH)Th استخراج می شود. هم چنین، با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی، اثر عامل کمپلکس ساز، نوع و غلظت اسید بر فرایند عریان سازی فاز آلی باردار از توریم، اورانیم، لانتانیم، آهن و تیتانیم مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده، شرایط بهینه برای عریان سازی انتخابی فاز آلی از توریم با محلول 4SO2H+EDTA به غلظت 5/0 مول بر لیتر نسبت به اسید و 4-10×7/2 مول بر لیتر نسبت به EDTA به دست آمد. پارامترهای ترمودینامیکی فرایند استخراج توریم محاسبه شدند.
  کلیدواژگان: توریم، خاکی های نادر (لانتانیدها)، سیانکس 272، استخراج حلالی، تاگوچی
 • عباس رشیدی *، سیدجابر صفدری، رضا روستاآزاد صفحات 35-43
  پتانسیل اکسایش- کاهش در فرایند فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن کم عیار به وسیله ی باکتری اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان در شرایط مختلف به روش تجربی اندازه گیری شد. نتایج تجربی به دست آمده، با مدل پتانسیل ترکیبی به دست آمده از معادله ی باتلر- والمر برازش شدند. نتایج برازش نشان داد که این مدل برای پیش بینی پتانسیل اکسایش- کاهش محلول در فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن آنومالی 1 ساغند از دقت بسیار بالایی برخوردار بوده و درصد خطای نسبی حاصل از به کارگیری این مدل در فرآوری سنگ معدن استفاده شده، کم تر از %4 است. مقدارهای میانگین ثابت های km/kα، kc/kα و b (مربوط به نرخ های الکتروشیمیایی) در آزمایش های با چگالی پالپ 5 و %10 به ترتیب، برابر 260، 30606، و 0.01 به دست آمد. مقایسه ی نتایج تجربی به دست آمده از رابطه ی نرنست برای دو حالت با ضریب های فعالیت برابر با و مخالف یک نشان داد که درصد خطای نسبی حاصل از به کارگیری رابطه ی نرنست برای حالت اول (1=γi) کم تر از %45 و برای حالت دوم (1≠γi) کم تر از %35 است.
  کلیدواژگان: پتانسیل اکسایش-کاهش، فروشویی زیستی، اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان، اورانیم
 • علی پذیرنده *، محمدحسن جلیلی بهابادی، پیوند ابدی، میثم محمدنیا صفحات 44-53
  برای به دست آوردن توزیع شار نوترون های تند و گرمایی، توزیع چگالی قدرت نسبی در راستای افقی و محوری، ضریب تکثیر موثر و هم چنین ضریب قله سازی در هندسه ی مثلثی، کد محاسبات هسته ای نوترونیک 3DNFD توسعه داده شد و با معیارهای معتبر مقایسه گردید. در این کد با استفاده از روش تفاضل محدود، معادله ی پخش نوترون در دستگاه مختصات دکارتی در دو هندسه ی مربعی و مثلثی و هم چنین مختصات استوانه ای در حالت ایستا حل و در آن از روش های عددی تکرار برای حل دستگاه معادله های خطی استفاده شد. در اجرای کد دو نکته ی اساسی حایز اهمیت است: 1) دقت محاسبات 2) سرعت محاسبات. چون ایندو همواره در جهت عکس یک دیگر عمل می کنند، توجه به هر دو نکته به طور هم زمان حایز اهمیت است.
  کلیدواژگان: معادله پخش، هندسه چند بعدی، روش تفاضل محدود، ضریب بهینه سازی تفاضل محدود، گاوس-سایدل
 • مریم مکرمی، سیدفرهاد مسعودی * صفحات 54-59
  با استفاده از برهم کنش بین گشتاور مغناطیسی نوترون و میدان مغناطیسی شش قطبی که منجر به یافتن معادله ی مسیر خاصی برای حرکت نوترون می شود، چگونگی حرکت نوترون در میدان مغناطیسی شش قطبی مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از آن شرایط کانونی سازی نوترون های سرد در انتهای آهن ربای شش قطبی بررسی شد. هم چنین با بهره گیری از نتایج حاصل از شبیه سازی، نوع وابستگی طول موج کانونی شونده به شرایط مختلف از قبیل ابعاد و قدرت آهن ربای شش قطبی به دست آمد. اثرات ابعاد چشمه بر روی میزان کانونی شدن نیز مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: کانونی سازی، نوترون سرد، شش قطبی مغناطیسی، باریکه ی نوترون
 • مرضیه سیحون، رسا رجایی *، سیده لیلا حسینی، سارا شیخ نصیری، مونا سرابی صفحات 60-64
  خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی استخراج شده از دانه های زیره ی سیاه پرتودیده با تابش گاما با روش های انتشار از دیسک و تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC)، مورد بررسی قرار گرفت. دانه های زیره ی سیاه در سیستم گاماسل 220 با منبع کبالت 60 Co)60) در دزهای صفر، 10 و 25 کیلوگری پرتودهی شدند. سپس اسانس روغنی نمونه ها با روش کلونجر استخراج و میزان خاصیت ضد باکتری آن ها با روش انتشار از دیسک بر روی چهار گونه باکتری اشریشیا کلی (ATCC 25922)، سودوموناس آئروژنز (ATCC 27853)، باسیلوس سوبتیلیس (ATCC 6633) و استافیلوکوکوس اورئوس (29213ATCC) در دو محیط کشت PCA و MHA بررسی شد. سپس قطر هاله های عدم رشد آن ها مورد مطالعه قرار گرفت. هم چنین اثر ضد باکتری اسانس روغنی با آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین، کلرامفنیکل و جنتامایسین در شرایط مشابه مقایسه شد. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) روغن ها نیز برروی سوسپانسیون باکتری های مذکور تعیین شد. نتایج به دست آمده، خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی استخراج شده از دانه های زیره ی سیاه پرتودیده را نشان داد. به علاوه، مشخص شد که باکتری های گرم مثبت باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوسنسبت به اسانس روغنی حساسیت بیش تری در مقایسه با باکتری های گرم منفی اشریشیا کلی و سودوموناس آئروژنز دارند. نتایج هم چنین نشان داد که خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی به دست آمده از دانه های زیره ی سیاه پرتو دیده با دز 25 کیلوگری کاهش ناچیزی داشته است.
  کلیدواژگان: پرتو گاما، زیره ی سیاه، اسانس روغنی، خاصیت ضد باکتری
 • هادی خواجه آزاد *، محمدرضا اسکندری صفحات 65-74
  ویژه مقدارها و ویژه بردارهای سیستم های سه جسمی برهم کنش کننده تحت پتانسیل کولنی، در حالت های برانگیخته، بدون استفاده از تقریب یا وردش و صرفا با حل مستقیم معادله ی شرودینگر محاسبه شد. این کار با بیان مختصه های سیستم در دستگاه مختصات ژاکوبی و فوق کروی و بسط متعاقب قسمت زاویه ای تابع موج سیستم برحسب تابع های فوق کروی و قسمت شعاعی برحسب تابع های توسعه یافته ی لاگر انجام شد. به این ترتیب معادله ی شرودینگر برای سیستم های سه جسمی به یک معادله ی غیر دیفرانسیل ماتریسی برای محاسبه ی ویژه مقدارهای انرژی و ویژه بردارهای این سیستم ها تبدیل شد که با حل آن، ضریب های بسط (تابع موج) و ویژه مقدارهای انرژی به دست آمد. با محاسبه ی تابع موج، مقدار انتظاری پارامترهای ساختاری مختلف سیستم، مانند فاصله ی بین ذرات را می توان محاسبه کرد.
  کلیدواژگان: سیستم های سه بعدی جسمی، حالت های برانگیخته، ویژه مقدارها، ویزه بردارها، مقدارهای انتظاری
 • محمدحسن موسی زاده *، زهرا موسی پور صفحات 75-80
  فلزات قلیایی از نقطه نظر خواصفیزیکی- شیمیاییداراییکترکیبمنحصر به فرد هستند. از جمله می توان به بالا بودن رسانایی الکتریکیو گرمایی، کم بودن چگالی و گران روی، ساختار مایع در محدوده یوسیعی از دما، بالا بودن گرمای نهان تبخیر، و... اشاره نمود. این گونه فلزاتبه طور گسترده ایدرعلومو فن آوری جدید استفادهمی شوند. از جمله این که بهعنوانخنک کنندهدرنیروگاه های هسته ای کاربرد وسیعی دارند. در این کار پژوهشی از معادله ی حالت اقتباس شده از نظریه ی اختلال مکانیک آماری که به آن معادله ی حالت ایهم، سانگ و میسون (ISM) گفته می شود استفاده شده است. این معادله ی حالت، سه پارامتر وابسته به دما دارد که عبارت اند از B2(T) ضریب دوم ویریال، α(T) که معیاری از نرمی نیروهای دافعه است، و b(T) حجم کنار گذاشته شده با استفاده از این سه پارامتر، روابط ساده ای براساس دما و چگالی در نقطه ی بحرانی پیشنهاد شده است. بررسی خواص حجمی فلزات قلیایی و قلیایی خاکی با روابط جدید نشان داد که مقادیر محاسبه شده در مقایسه با داده های تجربی در محدوده ی وسیعی از دما و فشار رضایت بخش هستند.
  کلیدواژگان: فلزات قلیایی و قلیایی خاکی، ثابت های بحرانی، معادله ی حالت، نظریه اختلال
 • جواد رحیقی *، مرتضی جعفرزاده خطیبانی، محمد لامعی رشتی، حسین قدس، آزاده وکیلی، فرهاد ذنوبی، حسن زندی، حبیب عزیزی، پیوند طاهرپرور صفحات 81-87
  پس از طراحی و ساخت ستون شتاب دهنده با انرژی 150keV، طراحی و ساخت یک سیستم کامل شتاب دهنده با انرژی بیشینه ی 200keV در گروه فیزیک پژوهشکده ی علوم هسته ای انجام شد. در این راستا علاوه بر ساخت ستون شتاب دهنده با انرژی 200keV، منبع تغذیه ی 200keV، ترانس عایق بندی شده ی 200keV، چشمه ی یونی از نوع بسامد رادیویی، اتصال ها و متعلقه های مرتبط با هدایت باریکه در خلا، و سیستم کنترل، دیدبانی و... نیز طراحی و ساخته شدند. در این مقاله به طرح کلی دستگاه و توضیح مختصری از عملکرد اجزای اصلی و مهم آن پرداخته شده است. این شتاب دهنده نه نتها می تواند یک ابزار سودمند برای پژوهش گران باشد، بلکه در به دست آمدن فن آوری های مهم در زمینه های چشمه ی یونی، ولتاژ و خلا بالا نیز سهیم خواهد بود.
  کلیدواژگان: شتاب دهنده ی الکترواستاتیک، باریکه یون، منبع ولتاژ بالا
|
 • B. Rokrok*, H. Minuchehr, A. Zolfaghari, A. Movafeghi Pages 1-11
  These days, application of mesh free methods in the areas of numerical analysis and computational sciences has been the subject of many researches. In this paper, the mesh free method based on the point interpolation scheme is used to solve the one-group neutron diffusion equation in a two- dimensional Cartesian coordinate system. The Wendland type radial basis functions were applied to perform the interpolations. The Galerkin method was employed to discretise the weak form of the neutron diffusion equation. In order to calculate the integrations of the weak form of the equations, Gauss-Legendre scheme was applied. The efficiency and accuracy of the method was evaluated through a number of case studies. The results were compared with the analytical solutions. For the cases where the numerical solutions did not exist, the problem was simulated through the Citation code and the results were compared, accordingly. The Reed test problem was solved to show the performance of the developed code. A PWR reactor core was also simulated through the introduced method. The effect of combination of different Wendland functions with polynomial functions on the accuracy of the results was also assessed. There is a good agreement between the numerical and the analytical solutions, and also the result from the Citation code revealed the accuracy of the method, and the good performance of the applied method was also confirmed in this study. At last, the developed method introduced in this work was found to be applicable to implement the desired nuclear computational codes.
  Keywords: Neutron Diffusion Equation, Mesh Free Method, Wendland Radial Basis Functions, Galerkin Method
 • M. Irani, A.R. Keshtkar*, M.A. Mousavian Pages 12-23
  Poly (vinyl alcohol) / tetraethyl orthosilicate (PVA/TEOS) hybrid adsorbent modified with 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (TMPTMS) was prepared by the sol-gel method, and its application for the adsorption of uranium ions from aqueous solutions in a batch sorption process was studied. The functional groups of the hybrid adsorbents were characterized by the FTIR analysis. The batch adsorption studies such as TEOS content, TMPTMS content, pH, adsorbent dosage, contact time, initial concentration and temperature were investigated. The maximum adsorption capacity of uranium ions was found to be 39.08 mg g-1 at pH of 4.5 and temperature of 25˚C. The kinetic data were analyzed by Pseudo-first-order, Pseudo-second-order and Double-exponential kinetic models. The Freundlich, Langmuir and Dubinin-Radushkevich isotherm models were applied to describe the equilibrium data. Thermodynamic parameters indicated that the uranium sorption onto the adsorbent was an endothermic and spontaneous process. The PVA/TEOS/TMPTMS hybrid adsorbent was regenerated by 0.5 M HNO3/0.1 M HCl in an equal ratio solution and the adpsorption capacity did not change remarkably after five sorption-desorption cycles.
  Keywords: Hybrid Adsorbents, Mercapto Group, Uranium, Kinetics
 • S.A Milani *, M Eskandari Nasab Pages 24-34
  The extractive separation of thorium, uranium, iron, titanium and lanthanides, represented by lanthanum, yttrium and cerium, has been investigated by Cyanex272 into the synthetic nitrate solutions. The concentration of each studied element in the synthetic solution was 10-4 M. It was found that the extraction increases in the order of La(III)<Ce(III)<Y(III)<Fe(III)<Th(IV)<U(VI)<Ti(IV). Thorium was optimally separated utilizing 0.5 M nitric acid solution. The slope analysis method showed that thorium was extracted as Th(OH)2(NO3)A.HA. Also, the effects of complexing agent, acid type and acid concentration on the stripping of thorium, uranium, lanthanum and iron from the loaded organic phase were studied by Taguchi method. The optimum conditions for the selective stripping of thorium were observed when 0.5 M sulfuric acid and 2.7´10-4 M EDTA were used. The thermodynamic functions have been calculated.
  Keywords: Thorium, Rare Earths (Lanthanides), Cyanex272, Solvent Extraction, Taguchi
 • A Rashidi *, S.J Safdari, R Roosta, Azad Pages 35-43
  Oxidation-reduction potential (ORP) in uranium bioleaching from a low grade ore by Acidithiobacillus ferrooxidans is measured experimentally under different conditions. The experimental results are fitted to the mixed potential model, obtained from Butler-Volmer equation. The results from this fitting showed that the model predictes the ORP in uranium bioleaching from 1th anomaly of Saghand ore with very high accuracy the relative error of the present applied model in the process of the used ore is less than 4%. The average values of the electrochemical rates constants km/kα, kc/kα and b related to the experiments with the pulp density of 5% and 10% (w/v) were obtained to be 260, 30606 and 0.01 respectively. The experimental results were also compared with the Nernst equation prediction for two cases of γi=1, γi≠1. The results showed that the relative error of this model is less than 45% with activity coefficients equal to one and less than 35% with real activity coefficients.
  Keywords: Oxidation-Reduction Potential, Bioleaching, Acidithiobacillus Ferrooxidans, Uranium
 • A Pazirandeh *, M.H Jalili Behabadi, P Abadi, M Mohammadnia Pages 44-53
  A three-dimensional reactor static code for calculation of flux, power, multiplication factor and also power peaking factor in rectangular, triangular and cylindrical geometry core has been developed and benchmarked. For solution of the time independent neuron diffusion equation a finite difference method was used. To solve the equation with finite difference method, the speed of the applied numerical calculation is a major subject of interest, especially when the number of nodes increases. For this reason using an appropriate method to make the calculation faster is considered as the main priority. The aim of this paper is to present this three-dimensional nuclear reactor code with an emphasis made on the comparison between the advanced iterative algorithms in this code.
  Keywords: Diffusion Equation, Multi-Dimension Geometry, Finite Difference Method, Optimization Factor Finite Difference, Gauss-Seidel
 • M Mokarami, S.F Masoudi * Pages 54-59
  By means of interaction between neutron magnetic moment and magnetic sextupole that leads to a specific path equation for neutrons, the neutron motion in a sextupole magnetic field has been obtained. By utilizing the result, theconditions for focusing the cold neutron beam on the end of the magnet have been investigated. Also, using the simulated results, the focused wavelength has been obtained for different conditions depending on the dimensions of the sextupole magnet and its strength. The effect of the dimensions of the neutron source is also investigated on the focusing process.
  Keywords: Focusing, Cold Neutron, Magnetic Sextupole, Neutron Beams
 • M Sayhoon, R Rajaie *, S.L Hosseini, S Sheikh Nasiri, M Sarabi Pages 60-64
  The antibacterial activity of essential oil extracted from gamma irradiated caraway seeds was studied by using of disk diffusion method and Minimal inhibitory concentration and Minimal bactericidal concentration. Caraway seeds were irradiated at the dosages of 0, 10 and 25 kilogray by a 60Co source of Gammacell system 220. The essential oil samples were extracted using Clevenger method and their antibacterial activities were studied by the use of disk diffusion method on four species of bacteria, namely: Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeroginosa (ATCC 27853), Bacillus subtilis (ATCC 6633) and Staphylococcus aureus (ATCC 29213) on the PCA and MHA culture media. Afterward, the diameters of the inhibition zones were studied. In addition, the antibacterial activity of the essential oil was compared with antibiotics such as ciprofloxacin, chloramphenicol and gentamicin on these bacteria in similar conditions. Minimal inhibitory concentration and Minimal bactericidal concentration of essential oil were also determined on these bacterial suspensions. The results showed that the antibacterial activity of the extracted essential oil from the irradiated caraway seeds. In addition, the Gram positive bacteria of Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus were found tohave more sensitivity with respect to the Gram negative Escherichia coli and Pseudomonas aeroginosa. The results also showed that the antibacterial activity of essential oil extracted from the gamma irradiated with 25 kilogry caraway seeds decreased slightly.
  Keywords: Gamma Irradiation, Caraway, Essential Oil, Antibacterial Activity
 • H Khajehazad *, M.R Eskandari Pages 65-74
  Eigenvalues and eigenvectors of the excited states of three body molecular systems contacting under the coulomb potential are calculated parametrically by the direct solution of Schrodinger equation without using any approximation or variation parameters. This has done by expressing the coordinates of system in Jacobi and then in hyperspherical coordinates and consequently by the expansion of the angular part of wave function in hyperspherical harmonics and the spherical part of the wave function in extended Laguerre functions. Thus, the Schrodinger equation for three body molecular system becomes a non-differential matrix equation for eigenvalues and eigenvectors (expansion coefficients). After computing the expansion coefficients (wave function) the expectation value of various parameters of the system such as separation between particles can be determined.
  Keywords: Tree Body Systems, Excited States, Eigen Values, Eigen Vectors, Expected Values
 • M.H Mousazadeh *, Z Mousapoor Pages 75-80
  Alkali metals have a unique combination of physicochemical properties, such as extremely high electrical and thermal conductivities, law densities and viscosities, wide temperature ranges of a liquid state, great heat of evaporation, etc. Therefore, they are widely used in modern science and technology, especially liquid alkali metals act as a coolant in nuclear power plants. In this work, we developed an equation of state (EoS) based on statistical–mechanical perturbation theory for alkaline and alkaline earth metals. The theoretical EoS undertaken is Ihm–Song–Mason (ISM), and there are three temperature-dependent quantities that are required to use the EoS: the second virial coefficients B2(T), an effective van der Waals covolume, b(T) and a correction factor, α(T). Those are calculated from a two-parameter corresponding states correlation, which is constructed with two constants as scaling parameters, i.e., the temperature, Tc and molar density ρc at critical points. This new correlation has been applied to the ISM EoS to predict the volumetric behavior of alkali and alkali earth metals. We have tested the predicted EoS against the experimental data. The results show that in comparison to previous works, the present correlation is more accurate and covers a much wider range of temperature and pressure.
  Keywords: Alkaline, Alkaline Earth Metals, Critical Constants, Equation of State, Perturbation Theory
 • J Rahighi *, M Jafarzadeh Khatibani, M Lamehi Rachti, H Ghods, A Vakili, F Zounobi, H Zandi, H Azizi, P Taherparvar Pages 81-87
  Following the successful design and construction of a 150keV accelerator tube, the construction of a 200keV electrostatic accelerator system at the Physics Department of the Nuclear Science Research School has been completed. This accelerator includes a 200keV accelerator tube, a high voltage power supply capable of supplying 200kV at 10mA current and a 200kV isolating transformer. An RF type ion source with a system for the control of ion beam could provide ions to the accelerator system. The vacuum system employed is a turbo molecular pumping system coupled with a mechanical rotary pump, where they can provide clean vacuum in the order of 7-10 Torr. In this paper the design criteria and some technical details of the construction of the accelerator system are presented. The construction of this accelerator provides a useful tool for research in various fields and gives an opportunity for the Iranian industry to develop and build accelerator components such as RF, vacuum and accelerator control systems.
  Keywords: Electrostatic Accelerator, Ion Beam, High Voltage Power Supply