فهرست مطالب

اقتصاد منابع طبیعی - پیاپی 1 (پاییز 1391)

مجله اقتصاد منابع طبیعی
پیاپی 1 (پاییز 1391)

 • 122 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/05/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رحمان خوش اخلاق، مرضیه سادات سجادی*، مصطفی رجبی، مهدی خاشعی صفحات 1-20

  منابع آب به همان اندازه که به عنوان منابع طبیعی در نظر گرفته می شوند، به عنوان یک کالای سرمایه ای مورد توجه هستند. از آنجایی که منابع آب خدماتی را برای بخش هایی مثل شهری، کشاورزی، فعالیت های صنعتی و تفریحاتی ایجاد می کنند، به عنوان یک کالای سرمایه ای در نظر گرفته می شوند. همچنین، به خاطر اینکه منابع آب هدی های طبیعی و در زمان حاضر کمیاب هستند، به عنوان منابع طبیعی در نظر گرفته می شوند. این دارایی طبیعی، کالای با ارزشی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع است. اقتصاددانان با توجه به نهادهای تقاضا و عرضه آب می توانند برای تصمیم گیری در برخورد با کمیابی منابع آب اقدام کنند. مقالات نسبتا قوی در مورد تقاضای آب در بخش های مختلف، مثل شهری، کشاورزی و صنعت وجود دارد، اما با توجه به اینکه آب از بخشی به بخش دیگر انتقال پذیر است، نیاز به تخمین تقاضای کل آب نسبت به تخمین مجزای توابع تقاضا در بخش های مختلف بیشتر است. در این مقاله، تقاضای کل آب، اولا به کمک معادلات سیستم همزمان ارزیابی می شود و ثانیا تقاضای کل آب با دسته بندی متغیرهای تاثیر گذار بر تقاضا ارزیابی میشود. سپس مقدار عرضه، تقاضا و قیمت تعادلی برای سال های 1390 تا 1400 برای استان اصفهان پیش بینی می شود. از جمله نتایج این مقاله آن است که بین درآمد مصرف کننده و مقدار تقاضای کلی آب رابطه مثبت وجود دارد، آب و زمین نهاده های مکمل و نیروی کار و آب نهاده های جانشین هم هستند.

  کلیدواژگان: تقاضای آب، تابع تقاضای آب، تقاضای تجمیعی آب، مدیریت تقاضای آب
 • سعید عیسی زاده، سیدپرویز جلیلی کامجو، سعید مددی، داود محمودی نیا صفحات 21-36
  در دهه های اخیر روش های متفاوتی برای درونی کردن آثار جانبی یا تخمین تمایل به پرداخت نهایی برای کالاهای زیستمحیطی و کالاهای غیر بازاری پیشنهاد شدهاست. آزمون انتخاب که روشی نوین و از زیر مجوعه های الگوسازی انتخاب و از خانواده ترجیحات بیان شده و روشی سیستماتیک در تولید داده است، کاربرد های فراوانی در زمینه اقتصاد محیط زیست، اقتصاد حمل ونقل، اقتصاد شهری، بازاریابی، برآورد ترجیحات کشاورزان در مباحث بیمه و مکان یابی دفن زباله دارد. در این مطالعه، روش آزمون انتخاب تشریح و نحوه تعریف ویژگی ها و سطوح، طراحی آماری، ساختن مجموعه های انتخاب و طراحی پرسشنامه بیان شده است. برای ساختن مدل اقتصادی، تئوری ارزش لانکستر و تئوری مطلوبیت تصادفی همراه با در نظر گرفتن توزیعهای ویبول یا گومبل، مدل لاجیت شرطی، چندجملهای،مختلط، لاجیت با پارامترهای تصادفی بیان شده و در به کارگیری روش لاجیت آشیانهای، فرض استقلال گزینه های نامرتبط(IIA) و آزمون هاسمن- مک فادن بررسی میشود. روش لاجیت با استفاده از 1296 مشاهده از داده های مطالعه موردی گنجنامه همدان که در تابستان 1390 از 300 نفر از بازدیدکنندگان تفرجگاه استخراج شده بود، برآورد و تمایل به پرداخت نهایی افراد برای حفظ ویژگی های مختلف این تفرجگاه استخراج شد. نتایج مطالعات تطبیقی گویای آن است که روش آزمون انتخاب، برتری های گستردهای در زمینه جمع آوری داده، انتخاب مدل، تخمین و استخراج تمایل به پرداخت نسبت به سایر روش های ارزش گذاری دارد.
  کلیدواژگان: کالاهای زیست محیطی، ترجیحات بیان شده، مدل لاجیت، آزمون هاسمن
 • احمد جعفری صمیمی، علی صالحی صفحات 37-52
  یکی از منابع با اهمیت در تامین سلامت محیط زیست و افراد یک جامعه، ذخایر طبیعی، از جمله جنگل ها و مراتع است. در این مقاله براساس آخرین اطلاعات مربوط به حسابهای منطقهای استانها که مرکز آمار ایران در سال1391 منتشر کرده است، به ارزیابی مزیت نسبی ارزش افزوده ی جنگلداری در استانهای ایران و مقایسه وضعیت بین استانها پرداخته می شود. سپس اثر مزیت نسبی جنگلداری بر توسعه اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه بررسی میشود. نتایج نشان میدهد که بترتیب استانهای مازندران، گلستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری و گیلان بیشترین مقدار شاخص مورد نظر در طول برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص دادهاند. همچنین، نتایج برآورد بر اساس رگرسیون داده های تابلویی نشان میدهد که اثر مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری بر توسعه اقتصادی منفی و معنیدار است. این نتایج نشان میدهد که دیگر بخشهای اقتصادی ممکن است نقش بسیار مهمتری را نسبت به جنگلداری در توسعه اقتصادی استانها ایفا کرده باشند.
  کلیدواژگان: جنگلداری، مزیت نسبی آشکار، توسعه اقتصادی، استانهای ایران، داده های تابلویی
 • غلامرضا نوری، زهرا تقی زاده صفحات 53-66
  سرابها به عنوان یکی از منابع آبی تجدید شونده استان کرمانشاه از جاذبه های اکوتوریسمی به شمار میروند. آب این سرابها بیشتر مصرف کشاورزی وگردشگری دارد که در زمینه گردشگری دارای قابلیتهایی، همچون ماهیگیری، مشاهده گونه های گیاهی و جانوری، قایقسواری، اسکی روی آب و دیگر فعالیتهای آبی است. لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی توان منابع آبی سرابهای استان کرمانشاه برای توسعه فعالیتهای اقتصادی – اکوتوریسمی، با استفاده از پیمایش داده های میدانی در مدل سیستمی جین یانگ دنگ (EP) است. روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز، ابتدا به صورت توصیفی- تحلیلی و سپس پیمایش مطالعات میدانی است. براساس نتایج حاصل شده از این پژوهش، سرابهای منتخب به شش گروه تقسیم شده است، به گونهای که سراب های بیستون، طاق بستان، نیلوفر و روانسر بیشترین امتیاز را کسب نموده، دارای بیشترین قابلیت اکوتوریسمی می باشند. بنابراین باتوجه به اینکه این سرابها از منابع تجدید شونده محسوب میشوند میتوان ضمن رعایت اصول زیست - محیطی و اکولوژیک سرزمین با سرمایه گذاری های اقتصادی به منظور بهرهبرداری های متنوع همچون گردشگری، رفاه نسبی و در نتیجه توان اقتصادی استان را افزایش داد.
  کلیدواژگان: منابع آبی، فعالیتهای اقتصادی، اکوتوریسمی، سراب، کرمانشاه
 • شهرام گلستانی، ام البنین جلالی، مجید هاتفی مجومرد صفحات 67-84
  در پی تقاضای رو به افزایش و رشد عرضه گاز طبیعی در سال های اخیر، بازار گاز مورد توجه و مطالعه کارشناسان اقتصادی واقع شده است. کشورهای صادرکننده و واردکننده گاز، هر یک در راستای حداکثر کردن منافع خود در بازار جهانی گاز درصدد سیاستگذاری های ویژه ای هستند. یکی از سیاست های اتخاذ شده از سوی کشورهای صادر کننده، تشکیل «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» است. از ارکان لازم برای حداکثرسازی منافع، برآورد تابع تقاضای آن است. در این مقاله تابع مانده تقاضای بلندمدت گاز با استفاده از روش مکانیزم تصحیح خطای برداری برآورد شده است. در این راستا، از داده های سالانه 1980 تا2010 استفاده شده است. نتایج نشان می دهندکه مانده تقاضای با قیمت گاز رابطه منفی و با روند زمانی رابطه مستقیم دارد، به گونه ای که با افزایش یک دلار در قیمت گاز، میزان تقاضا به اندازه چهار تریلیون متر مکعب کاهش می یابد و به طور متوسط در هر سال تقاضا برای گاز به میزان 3/0 تریلیون متر مکعب افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: مجمع کشورهای صادرکننده گاز، گاز طبیعی، تابع مانده تقاضای، تابع تقاضای جهانی گاز، عرضه گروه حاشیه ای
 • جابر اعظمی، عباس اسماعیلی ساری، نادر بهرامی فر، سیدمحمود قاسمپوری صفحات 85-94
  هرچند محیط زیست مهمترین مولفه زیست انسان ها محسوب می شود، اما تاکنون ارزش واقعی و مساعدت های آن به درستی مشخص نشده است. پرندگان یکی از مهمترین مولفه های محیط زیست هستند که در سال های اخیر تخریب زیستگاه، صید بی رویه، افزایش آلاینده های زیست.- محیطی و برخورداری از اولویت پایین مدیریتی باعث کاهش زیاد تعداد آنها شده است. هدف از این پژوهش، بیان مختصری از ارزش های پرندگان با تاکید بر ارزش اقتصادی سه گونه از مهمترین پرندگان شمال ایران است. برای این منظور، دو تالاب بین المللی انزلی و گمیشان در سواحل جنوبی دریای خزر به عنوان مناطق هدف انتخاب شده است. سرشماری نیمه زمستانه و ثبت تعداد پرندگان به تفکیک هر گونه به روش Total Count صورت گرفته است. برای تعیین ارزش اقتصادی، ارزش ریالی روز بازار مد نظر بوده و در نهایت ارزش ریالی کل جمعیت به دست آمده است. ارزش اقتصادی سالانه این سه گونه در این تالاب ها به ترتیب 8/4 و 2/3 میلیارد ریال محاسبه گردید که با ملاحظاتی می توان آن را با تخمین دو برابر نیز محاسبه کرد. این اعداد، که فقط برای سه گونه محاسبه شده است؛ به خوبی بیانگر اهمیت فوق العاده این اکوسیستم هاست. این نتایج ضمن اینکه می تواند راهنمای خوبی برای سایر محققان در ارتباط با ارزش های حیات وحش باشد، می تواند دستاوردی مهمی برای مدیران و دوستداران محیط زیست تلقی شود تا در امر کنترل و کاهش آلاینده ها، حفاظت از زیستگاه ها و خصوصا مناطق زادآوری پرندگان آبزی همراه با یک توجیه اقتصادی کوشاتر باشند.
  کلیدواژگان: چنگر، اردک سرسبز، باکلان بزرگ، ارزش اقتصادی، پرندگان
 • منصوره ملکیان صفحات 95-107
  ارزش تفرجی پارک ها و اماکن تفرجگاهی، ارزشی است که مردم برای بازدید و استفاده از خدمات زیست - محیطی و تفرجی این گونه مراکز قائل هستند. کمی کردن ارزش این گونه اماکن تفرجی، نقش مهمی در مدیریت تلفیقی انسان و محیط ایفا میکند و مدیران از آن به عنوان ابزاری موثر به منظور بهبود سیاستهای زیست - محیطی استفاده میکنند. در این مطالعه، ارزش تفرجی پارک کوهستانی صفه و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه گزینش دوگانه برآورد شد. مدل لاجیت برای برآورد تمایل به پرداخت استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت پیشنهادی، میزان تحصیلات، درآمد، سن و اندازه خانوار تاثیر معناداری بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای استفاده از خدمات و تسهیلات تفریحی- تفرجی پارک کوهستانی صفه دارند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفریحی پارک کوهستانی صفه 9985 ریال در ماه به دست آمد.
  کلیدواژگان: ارزشگذاری مشروط، خدمات زیست، محیطی، پارک شهری، مدل لاجیت
|
 • R. Khoshakhlagh Sajadi, M. Rajabi, M. Khashei Pages 1-20

  Water resources are considered as a capital good as well as natural resources. Since، water resources create services for sectors such as municipalities، agriculture، industrial activities and recreation، then is considered as a capital good. Because it is a gift of nature and scarce at the same times، it is considered as a natural resources. This natural asset is a not replaceable and is a valuable good for economic development and societal development. Also it is important element in keeping economic equilibrium، stability of ecosystem and quality of environment. With due attention to demand water and supply، economists can come up with right decisions to deal with scarcity of water resources. There are good enough papers about demand for water in different sector such as municipalities، agriculture and industry. But considering that water is transferable، from one sector to another، then we need to estimate aggregate demand for water rather than considering it separately function. In this paper، aggregated demand for water، first in the context of simultaneities system of equations is evaluated and secondly، evaluates aggregated demand with classification for the variables affecting the demand. At the end quantity supplied and demanded and equilibrium prices are forecasted for 1390 to 1400 and for the province of Esfahan. Some finding of the research are that، there are a positive connection between consumer income and aggregated demand for water، land and water are complement inputs and labor and water are substitution inputs.

  Keywords: Water demand, Demand for Water, Aggregate demand for water, water demand management
 • S. Isazade, S. P. Jalili Kamjo*, S. Madadi, D. Mahmodi Niya Pages 21-36
  In recent decades different ways has been proposed to internalize externalities or to estimate the WTP. The choice experiment is the following sets of choice modeling and stated preference family and it is a systematic method of producing data. This article outlines the various methods of valuing non-market and environmental commodity then describes the choice experiment. How to define the attributes and levels، statistical design، building choice sets and design questionnaire are described. To build an economic model for this method Lancaster''s theory of value and Random utility theory with regard to Weibull or Gumbel distribution are explained. Conditional، polynomials، mixed logi tmodel، logit with random parameters model and to use a nested logit، the IIA property and how to test Housman-Mac Fadden are discussed. logit model estimates with 1296 observations that extract from 300 visitors in Hamedan’s Ganjname site in 2010 summer. Research suggests that the choice experiment method has a wide superiority than other valuation methods in gathering data، select a model، coefficient estimation and WTP and WTA derivation.
  Keywords: Environmental Commodity, Externality, logit Model, Housman test
 • A. Jafari Samimi, A. Salehi* Pages 37-52
  One of the most important resources in providing healthy environment is natural resources such as forests and pastures. In this study، based on the latest data on regional accounts published in 2012 by the Statistical Center of Iran، the paperuses the so-called value added comparative advantage of forestry in provinces of Iran to calculate the Revealed Comparative Advantage (RCA). The paper also deals with theimpactof comparative advantage of forestry on economic development during the fourth development plan. The resultsshow that the Mazandaran، Golestan، Sistan&Baluchestan، Chaharmahal&Bakhtiari and Ghilan enjoy higher comparative advantage respectively during the Iran’s fourth development plan. Also، based on Panel data regression our findingsdid not support a positive relationship between value added comparative advantage of forestry and economic development in provinces of Iran. This indicates that other economic sectors may have played more crucial role than forestry in economic development of the provinces.
  Keywords: Forestry, Revealed Comparative advantage (RCA), Economic development, Provinces of Iran, Panel data
 • Gh. R. Nori*, Z. Taghi Zade Pages 53-66
  Mirages as one of the renewable water resources of province are considered as ecotourism attractions. The water of these mirages has agriculture and tourism consumption. In tourism aspect، the mirages have the potentials such as fishing، observing plant and animal species، sailing، water skiing and other water activities. Using field data survey in the system model of Jin Ying Deng (EP)، this study aims to evaluate the water resources potential of mirages of Kermanshah Province for the development of economic - ecotourism activities. Required data was collected and analyzed through descriptive – analytic method and field data survey. According to the results of study، chosen mirages are divided into 6 groups in the way that Bistoon، Taqebostan، Niloofar، and Ravansar mirages got the most points and have the most ecotourism potential. Since mirages are considered as renewable water resources، by observing the ecological and environmental principles of the area، it is possible to increase the relative welfare and as a result the economic power of the province through economic investing for various exploitations such as tourism.
  Keywords: water resources, economic, ecotourism activities, mirage, Kermanshah
 • Sh. Golestani*, O. Jalali, M. Hatefi Pages 67-84
  In recent years، following the rising demand and supply of natural gas، economists have studied Natural gas market. Gas exporter and importer countries are involved in special policy so as to maximize their profit. One of such policies، which have been made by gas exporter countries، is foundation of “Gas Exporting Countries Forum” (GECF). Estimating of demand for GECF’s produced natural gas can be considered as one of the important tools to maximize the profit of GECF. In this paper، long-run residual demand function for GECF’s produced gas is estimated. In this regard، the yearly data over the period 1980-2010 are employed. Results indicate that the residual demand for GECF has positive relationship with gas price as well as the fact that there is positive relationship with time trend. Such that a dollar increase in gas prices، GECF’s demand decreases for four trillion cubic meters of gas per year; And demand for the GECF’s gas average annual increase of 0. 3 trillion cubic meters.
  Keywords: Gas Exporting Countries Forum (GECF), Natural Gas, GECF's Residual Demand Function, Global Demand for Gas, Supply of Fringe Group
 • J. Aazami, A. Esmaili Sari*, N. Bahramifar, S. M. Ghasempouri Pages 85-94
  Although، environment is most components for human life، but up to now، it''s real value and contribution is not specified clearly. Birds are one of the most important elements in the environment، which had already exposed by habitat destruction، increasing environmental pollution and low priority management that reduced their count in recent years. The purpose of this research was brief speech emphasizing the economic value of three species of birds in north of Iran. To achieve these purposes، two wetlands، Anzali and Gomaishan in the south coastal of the Caspian Sea، Iran، were chosen. Semi-winter census and registration numbers is performed on Total Count Procedure. To determine the economic value، market value considered and ultimately the value of the total population was derived. Annual economic value of these three species in the mentioned wetlands respectively، 4. 8 and 3. 2 billion Rials was calculated with the considerations set it with double the estimate. These numbers which are calculated only for three species can show importance of the ecosystem. While these results can be a good guide for other researchers associated with the value of wildlife، can be considered an important achievement for environmental managers to control and reduce the pollutants، habitat conservation improvement and especially regeneration areas for aquatic birds.
  Keywords: Coot, Mallard, Great cormorant, Economic value, Birds
 • M. Malekian* Pages 95-107
  Recreational value of parks and recreational resources is amounts the people are willing to pay in order to use ecosystem services and recreational facilities. Quantifying the real value of these resources has a great importance for integrated management of human and environment and can be used as an effective tool for environmental policy improvement. The current study aimed to determine recreational value of Sofeh Mountain Park and estimate individual’s willingness to pay (WTP) based on contingent valuation method (CVM) and dichotomous choices (DC). Logit model was used for measuring of individual WTP. The results showed that variables including individual preservation WTP، income، education، age and the number of family members were significantly correlated with individual’s willingness to pay. The estimation of the expectancy of WTP using logit model led to 9985 Rials monthly per person.
  Keywords: contingent valuation method, environmental services, urban park, logit model