فهرست مطالب

پژوهش های حسابداری مالی - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 15، بهار 1392)
 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 15، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیدمصطفی علوی، حمید حقیقت صفحات 1-12
  افشای اطلاعات مالی شرکت ها که از طریق صورت های مالی اساسی منتشر می شود، مبنای بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان بوده و یکی از وظایف اساسی شرکت هاست. در دسترس و شفاف بودن این اطلاعات یکی از موارد ضروری برای حداقل کردن عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و سرمایه گذاران بوده و این امکان را به سهامداران و سرمایه گذاران می دهد تا عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند.گزارشگری کامل، به موقع و با کیفیت منجر به افزایش شفافیت این اطلاعات شده و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. از طرف دیگر افشای توام با شفافیت صورت های مالی می تواند کسب بازده های غیر واقعی را کاهش دهد. در میان اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ها، سود از اهمیت بالایی برخوردار است و مورد توجه بسیاری از استفاده کنندگان می باشد. در این تحقیق ارتباط بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام در دو حالت بررسی شده است. ابتدا رابطه بین این دو متغیر بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی آزمون شده است و سپس با اضافه کردن متغیرهای کنترلی این دو متغیر بررسی شده اند. آزمون فرضیه های تحقیق، با بکارگیری اطلاعات مالی 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1389 صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارتباط منفی و معنی داری بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام با و بدون وجود متغیرهای کنترلی در محیط بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
  کلیدواژگان: شفافیت سود حسابداری، بازده غیرعادی سهام، بازده واقعی سهام و بازده بازار
 • داریوش فروغی، هادی امیری، آقای هادی شیخی صفحات 13-28
  در این پژوهش، تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بررسی شده است. بدین منظور و بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، از تفاوت میانگین بازده حاصل از استراتژی انتخاب شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، در محدوده زمانی سال های 1376-1387 استفاده شده است. کیفیت اقلام تعهدی هر شرکت برمبنای مدل فرانسیس و همکاران (2005) محاسبه گردیده است. نتایج بررسی نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی توانایی لازم برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها را ندارد. در ادامه مجددا با تشکیل جداگانه 25، 50 و 64 پورتفوی ساختگی و انجام آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحله ای بر مدل فاما و فرنچ، مجددا اثر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت ها آزمون شده است. نتایج انجام این آزمون نیز برای هر کدام از پورتفوی های ساختگی، دلالت بر عدم توانایی کیفیت اقلام تعهدی برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت اقلام تعهدی، رگرسیون مقطعی دو مرحله ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، اندازه شرکت
 • ام البنین منتظرقائم، علی رحمانی صفحات 29-50
  این پژوهش به بررسی مدیریت جریان وجه نقد حاصل از عملیات و نیز به شناسایی انگیزه هایی می پردازد که در ترغیب شرکت ها به انجام مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات موثر هستند. انگیزه های مورد بررسی شامل؛ اول ناتوانی مالی؛ دوم، پایداری کمتر سود؛ و سوم، واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات می باشد.. مدیریت جریان نقد را می توان «قضاوت مدیران در انتخاب رویدادها برای اصلاح گزارشگری مالی، به منظور گمراه نمودن استفاده کنندگان بیرونی و بوجود آوردن نتایج مثبت» تعریف کرد. این پژوهش از نظر روش، جزء تحقیقات همبستگی و از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1379 و نمونه پژوهش شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات و پایداری کمتر سود؛ واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات می باشد، تاثیر ناتوانی مالی در مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات به اثبات نرسید.
  کلیدواژگان: مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات، ناتوانی مالی، پایداری سود، واگرایی سود و جریان نقد حاصل از عملیات
 • سعید فتحی، کریم آذربایجانی، ایمان تقوی زاده، باقر عسگرنژاد نوری صفحات 51-66
  یکی از ویژگی های برجسته اقتصاد کشورهای مختلف دنیا در طول دهه های اخیر، رشد قابل توجه بازارها و نهادهای مالی می باشد به طوری که برخی این تغییرات را تحت عنوان مالی شدن نامگذاری نموده اند. به علاوه در طول دهه های اخیر نرخ رشد سرمایه گذاری ثابت در کشورهای مختلف نسبتا کاهش یافته است. پدیده مالی شدن با فراهم آوردن فرصت های سرمایه گذاری مالی و ایجاد هزینه های ناشی از تامین مالی باعث کاهش سرمایه گذاری ثابت در شرکت های غیر مالی می شود. در این پژوهش به تحلیل تاثیر مالی شدن بر سرمایه گذاری ثابت شرکتهای غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. بدین منظور درآمد و هزینه های مالی به عنوان ابعاد مالی شدن و متغیرهای مستقل و خالص سرمایه گذاری ثابت مشهود شرکتهای غیرمالی به عنوان مغیر وابسته در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت سالانه طی دوره زمانی 87-1381 گردآوری شد. بر اساس پیش فرضهای اقتصادسنجی، روش رگرسیونی مبتنی بر داده های ترکیبی انتخاب و بر اساس آن تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیه ها انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، فرضیه اول مبنی بر ارتباط هزینه های مالی بر سرمایه گذاری واقعی شرکتها پذیرفته شد اما فرضیه دوم مبنی بر ارتباط درآمدهای های مالی بر سرمایه گذاری واقعی شرکتها رد شد.
  کلیدواژگان: مالی شدن، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مالی، سرمایه گذاری واقعی
 • محمد جواد ساعی، محمدعلی باقرپور ولاشانی، سید ناصر موسوی بایگی صفحات 67-86
  تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است که می تواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد. در همین راستا، هدف تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش هاست که: نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها بین عناصر صورت های مالی چگونه بوده؛ و آیا این نسبت در سال ها و صنایع مختلف متفاوت است؟ و آیا مبالغ تجدید ارائه شده تفاوت معنی داری با مبالغ اولیه دارند؟ در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات مالی 229 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380تا 1387، مشخص گردید، بیشترین فراوانی تجدید ارائه ها مربوط به بدهی ها؛ صنعت خودرو و قطعات، و سال 1384 است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها، در سال ها، و صنایع مختلف، معنی دار است. علاوه بر آن، با بررسی اختلاف میانگین ها معنی داری تفاوت ارقام اولیه و تجدید ارائه شده به تایید رسید. لذا توصیه می شود در تحقیقات آینده و سایر بررسی های مالی از ارقام تجدید ارائه شده استفاده گردد. در ضمن، با توجه به معنی داری تفاوت مبلغ تجدید ارائه سود انباشته ابتدای دوره با مبلغ اولیه آن (که نشان دهنده تجدید ارائه های مرتبط با بیش از یک سال قبل است)، توصیه می گردد تجدید ارائه صورت های مالی به بیش از یک سال قبل تسری داده شوند، بخصوص در مورد ارقام کلیدی، مثل سود خالص عملیات در حال تداوم و سود هر سهم.
  کلیدواژگان: تجدید ارائه صورت های مالی، صورت های مالی تجدید ارائه شده، تعدیلات سنواتی
 • غلامحسین گل ارضی صفحات 87-96
  رفتارجمعی در بازار سرمایه نشان دهنده وضعیتی است که سرمایه گذاران به صورت عمد و یا غیر عمد اقدام به انجام عملیات مشابهی می نمایند. بر خلاف رفتار جمعی عمدی که سرمایه گذاران به دلایل مختلف منطقی یا غیر منطقی و به صورت آگاهانه اطلاعات و تحلیل های شخصی خود را نادیده گرفته، اقدام به پیروی از سرمایه گذاران دیگر می نمایند، در رفتار جمعی غیرعمدی دسترسی یکسان سرمایه گذاران به اطلاعات بازار و واکنش یکسان آنها به این اطلاعات باعث می گردد تا رفتارهای مشابهی توسط سرمایه گذاران در بازار مشاهده شود. هر چند رفتارجمعی عمدی پدیده ای مخرب و زمینه ساز بروز ناهنجاری هایی از قبیل: حباب و سقوط شدید قیمت ها در بازاربه حساب می آید، رفتارجمعی غیرعمد پدیده ای مطلوب و نشان دهنده کارایی اطلاعاتی در بازار است. تحقیق حاضر با رویکرد تبعیت از بتا و نیز به کارگیری مدل فضای حالت اقدام به آزمون تبعیت جمعی سرمایه گذاران از عامل بازار و نیز عمدی یا غیرعمدی بودن آن در یک دوره‎ زمانی 120ماهه (فروردین 80 الی اسفند 89) نموده است. نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران به صورت عمدی و دائمی ازعامل بازار تبعیت می نمایند.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، رفتار جمعی، رفتار جمعی عمدی، رفتار جمعی غیر عمدی، تبعیت از بتا
 • وحید بیگلری، نجمه حاجیان، مسعود سعیدی صفحات 97-118
  مطالعات انجام شده پیرامون رابطه مدیریت سود با قراردادها در توجیه ادعاهای خود با دشواری هایی روبرو هستند. بعضی از محققین به نقش بازار سرمایه در ایجاد انگیزه برای مدیریت سود اشاره کرده اند [13]، [10]، [11]، [39]. فرضیه اصلی این تحقیق آن است که در شرایطی که تقاضای سهام بالاست مدیریت سود افزایشی است تا حدی که به سود پیش بینی شده نزدیک شویم. بررسی انجام شده در سه گروه از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که بر حسب میزان تقاضای سهام طبقه بندی شده اند نشان می دهد، شرکت هایی که میزان عرضه سهام آن ها بالاتر است کمتر سود را به صورت افزاینده اداره می کنند و بیش تر به دنبال آن هستند تا اندوخته های حسابداری را توسعه دهند. شرکت هایی که تقاضای سهام آنها بالاتر است بیشتر سود را به صورت افزاینده اداره می کنند تا سود گزارش شده را مساوی یا کمی بیشتر از سود پیش بینی شده نشان دهند. بنابراین، انگیزه مدیران برای مدیریت سود تحت تاثیر اطلاعات عرضه و تقاضای سهام قرار می گیرد. نتایج بدست آمده یافته های مشترک پاره ای از تحقیقات تجربی درباره چگونگی توزیع تعهدات غیرمنتظره و خطاهای پیش بینی را توضیح می دهد.
  کلیدواژگان: حساسیت قیمت سهام نسبت به اطلاعات سود، انگیزه های بازار سرمایه، مدیریت سود، خطای پیش بینی سود، اخبار سود
|
 • Seyed Mostafa Alavi, Hamid Haghighat Pages 1-12
  Disclose of Complete، timeliness and with quality reporting، leads to increase transparency. On other side disclosure whit transparency can decrease information asymmetry. Also Disclose mid transparency financial statements decrease abnormal returns. Among of information that public by firms، earnings are material. Main of this study، explorer relation between earnings transparency and abnormal return. Therefore in the first step investigate relation between transparency and abnormal return and then add control variable. In order test of hypotheses have used Data from 92 firms that listed in Tehran stock exchange. Result show there is a significant and negative relation between earnings transparency and abnormal returns.
  Keywords: Earnings Transparency, Abnormal Return, Actual Return, Market Return
 • Dr Daruosh Foroghi, Dr Hadi Amiri, Hadi Sheikhi Pages 13-28
  In this research the effect of accruals quality on stock risk premium of listed companies in Tehran Stock Exchange has been studied. for this purpose، and based on the three factors model of Fama and French (1993)، the difference of average return made by the strategy of choosing the companies with high accruals quality and low accruals quality between the years 1997-2008، has been used. the accruals quality of each company is calculated on the basis of Fransis et al model (2005). the survey results indicate that accruals quality do not have the ability to interpret the stock risk premium of the companies. Then، by forming 25، 50 and 64 mimicking portfolios separately، and running the two-stage cross sectional test on Fama and French model (1993) the effect of accrual quality on risk premium of companies has been examined again. The results of this test for all mimicking portfolios confirmed the inefficiency of accrual quality in determining the behavior of companies’ risk premium.
  Keywords: Accrual Quality, Two, Stage Cross Sectional Regression, Three Factors Model of Fama, French, Firm Size
 • Omolbanin Montazerghaem, Ali Rahmani Pages 29-50
  In this study we are dealing with the possibility of CFO management as well as identifying of effective motivates in encouraging companies to manage CFO. The motives include: (i) financial distress; (ii) lower earnings persistence; (iii) earning divergence and CFO. CFO management can be defined as judgment of directors in selection of economic events for medication of financial reporting in order to mislead external users and to show positive performance. This research is a correlation and applied research. Our data is the companies listed in Tehran Stock Exchange during 1379-1388. The study sample includes 130 companies listed in Tehran Stock Exchange. Our results indicate a positive relationship between the CFO management and earning persistence; and negative relationship between CFO management and we find no evidence of relationship between financial distress and CFO Management.
  Keywords: Cash Flow from Operating (CFO) Management. Financial Distress, Earning Persistence, Earning Divergence, CFO
 • Dr Saeed Fathi, Dr Karim Azerbayjani, Iman Taghavizadeh, Bagher Asgarnezhad Nouri Pages 51-66
  One of the outstanding features of economies of different countries is a significant change in the fieldof finance in recent decades، which means that financial markets and institutions have gained an increasing prominent position in the global economy. These changes have come to be known as financialization. Also، the growth rate of fixed investments in different countries in the past decades has decreased. Hence، one of the common views in economic theory is that the financialization phenomenon is effective in providing required conditions for increasing financial investment of non-financial corporations by decreasing their fixed investments. Therefore، in this research، we analyze the effect of financialization on fixed investments of non-financial corporations listed in the Tehran Stock Exchange. Income and financial expenses are recognized as aspects of financialization as well as independent variables، and net fixed investment of non-financial corporations is a dependent variable. Required data are gathered annually from 2002 to 2008. The suitable regression method is chosen based on econometric assumptions and the hypotheses analyses are based on this method. There is a dissimilarity variance problem in using the random effects method، and to solve، the generalized least square regression method for estimating the model is chosen. Based on the results of estimating the regression equation، the first hypothesis، i. e.، financial expenses effect real investment of non financial corporations، is accepted، but the second hypothesis، i. e.، financial incomes effect real investment of non financial corporations، is rejected.
  Keywords: Financialization, Investment, Financial investment, Real investment
 • M. J. Saei, M. A. Bagherpour Valashani, S. N. Mosavi Baaighi Pages 67-86
  This study investigates the following questions: which item of restatements have the most frequency? Are the nature and types of restatements different among years and industries? And، is there a significant difference between primary and restated figures? The results، based on 1603 firm-Years observations of listed companies in Tehran securities exchange، indicate that the most frequency of restatements have occurred in liabilities، car industry، and the year of 2005. The findings also show that the types and nature of the restatements are different through the years and industries. In addition there is a significant difference between primary and restated figures. Thus we suggest that researchers and analysts use restated data for financial reviews and analysis. Finally the significant difference of primary and restated amount of the «beginning retained earning» shows that the retroactive restatement must be extended beyond one year، especially for key items such as EPS and operating net income.
  Keywords: Restatement, restated financial statements, Prior, period Adjustments
 • Gh Golarzi Pages 87-96
  Herding behavior in capital market is a condition that investors intentionally or unintentionally do similar actions in buying and selling. Unlike intentional herding that investors consciously ignore their private information and imitate from others، in unintentional herding the origin of investors’ uniform actions is shared access to market information. Although intentional herding is destructive phenomena and is origin of anomalies such as bubbles، crashes،… in market، unintentional herding is a sign of informational efficiency in market. In this research we via state space model and by beta herding approach، investigate the investor herding to market factor and separate such herding from common movements that induced by movements in fundamental variables. This research has conducted for 1380-1389 period (120 month). In this research we find that investors in Tehran Stock Exchange (TSE)، continuously and intentionally herd to market factor.
  Keywords: Behavioral Finance, Herding Behavior, Intentional Herding, Unintentional Herding, Beta Herding
 • Vahid Biglari, Najmeh Hajian, Masoud Saeedi Pages 97-118
  Prior studies regarding the relationship of earnings managements and contracts have been facing with some difficulties in explaining their findings [13]، [10]، [11]، [39]. Some researchers have highlighted the role that capital markets plays in inducing earnings management. The main hypothesis of this research is that when demand to buy a company’s stock is high، the company will conduct income increasing earnings management to the extent that the reported income meets forecasted income. The findings of the analyses that are conducted on a sample of companies listed in Tehran Stock Exchange reveals that companies that have high ask offers do less income increasing earnings management. Instead، they decide to make earnings baths so that they can exploit in the future. However، the companies that enjoy high bid for their stocks do income increasing earnings management to meet the forecasts and produce positive earnings surprises. Therefore it is concluded that، the companies’ decision to manage the earnings is influenced by the ask and bid of the stocks. The findings of this research help to explain the complexities in previous findings regarding the discretionary accruals and forecasts errors.
  Keywords: Stock Price Sensitivity to Earnings News, Equity Market Incentives, Earnings Management, Earnings Forecast Errors, Earnings New