فهرست مطالب

 • پیاپی 61 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فخرالدین اصغری آقمشهدی، مهدی ایثاری صفحات 11-32
  هنگامی که اصحاب دعوی در یک دادرسی به نتیجه مطلوب خود دست پیدا نمی کنند سعی می کنند با طرح دعوی دیگری در محاکم، اعم از جزایی و حقوقی، به خواسته ی خود برسند. تاثیر تصمیمات گرفته شده محاکم در دادرسی های بعدی بحث اصلی و اساسی قاعده اعتبار امر مختوم می باشد. بررسی تاثیر احکام کیفری و مدنی بر یکدیگر موضوعی است که رویه قضایی در مواجهه با آن رویه یکسانی ندارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده در حقوق کیفری و مدنی و بیان مسائل پیش رو پرداخته می شود و این نتیجه به دست می آید که امر مختوم در رسیدگی های کیفری و مدنی بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند.
  کلیدواژگان: امر مختوم، حقوق مدنی، حقوق کیفری، تعارض احکام، رویه قضایی
 • حسین آقایی نیا، هادی میرزایی برزی صفحات 33-56
  جرم که جوهره ی حقوق جزا را تشکیل می دهد عبارتست از این که ارکان مادی و معنوی در کنار هم گردآیند (در اکثریت جرایم) و از طرفی قانون نیز آن رفتار را مجرمانه تلقی کرده باشد. بنابراین، تحقق رفتار مادی در کنار عنصر معنوی (به غیر از جرایم مادی صرف) و حصول مطلوب، وقوع جرم تام را در پی خواهد داشت. اما همواره در عالم خارج، جرم تام محقق نمی شود و گاه رفتارهایی ارتکاب می یابند که در قالب جرم تام قرار نمی گیرند. با این وصف، این رفتارها در راستای تحقق قصد مجرمانه انجام گرفته اند، لیکن جرم منظور واقع نشده است. در حقوق ایران، علی رغم اهمیت فراوان جرایم ناقص، به ویژه سیاست کیفری مقنن در جهت پیشگیری از وقوع جرم یا ورود آسیب مستقیم، به تعریف این جرایم و تبیین چهارچوب و ویژگی های آن پرداخته نشده است. این مقاله تلاش دارد ضمن تعریف جرایم ناقص، مبانی جرم انگاری، ویژگی ها، ارکان و اقسام آن را بیان نماید. خاطر نشان می شود، تمییز جرایم ناقص در مقابل جرایم تام ما را به این امر رهنمون می سازد که حقوق جزا تا چه میزان از رفتار انجام شده اشخاص را می تواند کنترل نماید و چه هنگام می توان از حقوق کیفری و نقش آن در ممنوع ساختن رفتاری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: جرم ناقص، جرم تام، شروع به جرم، تبانی، تحریک، تجری
 • محمدحسن صادقی مقدم، مجتبی اشراقی آرانی صفحات 57-78
  مسئولیت مدنی متصدیان حمل هوایی به خصوص از جنبه ی محدوده مسئولیت از آن دسته از موضوعات حقوق هوایی است که مقررات مختلفی را در سطح بین المللی و داخلی به خود اختصاص داده است. کشور ما پس از الحاق به کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل های بعدی آن در سال 1354، حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی (در پروازهای داخلی) را در مقاطع مختلف از جمله 1358، 1360 و 1364 قاعده مند نموده و در نهایت در سال 1391 با وضع «قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی» آخرین اصلاحات مورد نظر را اعمال می نماید. قانون مزبور متضمن قواعد و نکات قابل ملاحظه ای است که در این مقاله از جهات علت وضع، قلمرو قانون، حدود مسئولیت و تحلیل اقتصادی و تطبیقی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی به منظور اعمال و اصلاح از سوی قانونگذار پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: حدود مسئولیت، شرکت هواپیمایی، پرواز داخلی، کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترال، قانون 1391
 • مصطفی فضائلی، راضیه حکمت آراء صفحات 79-108
  ارتباط شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی از رابطه عمیق بین عدالت و صلح حکایت دارد. از آن جایی که جنایات تحت صلاحیت دیوان (نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) اصولا در وضعیت هایی رخ می دهد که متضمن تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه است و از این جهت با اختیار شورای امنیت نسبت به حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی مرتبط می گردد، نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین المللی امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر این اساس، با تصویب اساسنامه دیوان، در موارد مختلفی به نقش شورای امنیت در تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم مشمول صلاحیت دیوان پرداخته شده که شامل موارد ذیل است: الف) ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دادستان ب) تسهیل و تضمین همکاری دولت ها با دادستان در مرحله تحقیق و تعقیب بین المللی و نیز تعلیق تحقیق یا تعقیب. ج) نقش شورای امنیت و دادستان در تعقیب جرم تجاوز. بررسی تاثیر این موارد بر تحقق عدالت کیفری بین المللی، موضوع مقاله حاضر است.
  کلیدواژگان: عدالت کیفری بین المللی، شورای امنیت، دیوان کیفری بین المللی، عدالت و صلح، جرم تجاوز
 • علی اصغر کریمی صفحات 109-138
  موضوع تعیین خوانده یا خواندگان دعوی یکی از مسائل و مشکلات مهم در دادرسی های مدنی است. اهمیت قضیه بدین جهت است که قانون آیین دادرسی مدنی بدون آنکه تعریفی از خوانده دعوی ارائه و یا ضوابط مربوط به تعیین آن را مشخص نماید، خواهان دعوی را مکلف نموده تا خوانده یا خواندگان دعوی خود را به درستی تعیین و آنگاه نام و سایر مشخصات آن ها را در برگ دادخواست قید نماید.
  علاوه بر آن مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی در همه موارد تنها مدعی علیه یعنی شخص و یا اشخاصی که مدعی برعلیه آن ها ادعا دارد، نیست بلکه در بسیاری از موارد علاوه بر آن ها افراد دیگری نیز باید به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار گیرند که قانون آیین دادرسی به بعضی از موارد آن مانند لزوم خوانده قراردادن هر دو طرف دعوی اصلی، توسط خواهان دعاوی ورود شخص ثالث و اعتراض ثالث اشاره نموده است.
  در این مقاله به چگونگی ضوابط مربوط به تعیین خوانده و یا خواندگان دعوی در قانون و رویه قضایی و همچنین بیان نظر علمای حقوق در این مورد خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: آیین دادرسی، خوانده، دعوی، دادگاه، رویه قضایی، قانون
 • فرید محسنی صفحات 139-174
  فساد اداری از جمله جرائم و معضلاتی است که همه دولت ها در صدد مبارزه با آن می باشند. جرائم زیر گروه فساد اداری از زمره جرائم یقه سفیدی است که از پیچیدگی های خاصی برخوردار می باشد و با روش های متنوعی ارتکاب می یابد. غالبا منشا این گونه جرائم، سوء استفاده شخصی کارمندان از منابع عمومی و نیز بهره بردن از زوایای تاریک، مبهم و غیر شفاف امور اداری است. در مقابل، روش های مقابله و پیشگیری از آن از موضوعات مهمی است که همواره در کانون توجه دولت ها قرار داشته است. اگرچه سیاست جنائی دولت ها همواره در جهت مبارزه با فساد اداری بوده، ولی ابزارهای لازم برای اعمال این سیاست محدود بوده است. پدیداری فناوری اطلاعات، امکان و مجالی مطلوب برای ایجاد دولت الکترونیک و درنتیجه پیشگیری از این قبیل جرائم تلقی می گردد. نوشتار حاضر، ضمن بحث در مورد مفهوم و ویژگی های فساد اداری، اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات برای شفاف سازی و نیز تسهیل اجراء قوانین مرتبط با آن را تبیین می نماید.
  کلیدواژگان: فساد اداری، فناوری اطلاعات، شفافیت، دولت الکترونیک، جرم شناسی، پیشگیری
 • سید فضل الله موسوی، حسن لطفی صفحات 175-208
  «پدرمآبی» به مفهوم حمایت از فرد در مقابل خود او و منع او از اضرار به خود است که در حقوق سنتی قراردادها در خصوص افراد دارای اهلیت قانونی جایگاهی نداشت، ولی امروزه در قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده و بدین وسیله، دخالت دولت با انگیزه منع کارگران از اضرار به خود در قراردادهای کار، از طریق مقررات حقوق کار تجویز گردیده است. این مفهوم به لحاظ نظری و عملی در سنت های فکری و نظام های حقوقی مختلف، به اندازه منع اضرار به غیر، از حمایت فراگیر، یکسان و مطلقی برخوردار نبوده و محل اختلاف نظرهای فراوانی است. بر این اساس، مقاله حاضر ابتدا به طور جداگانه به بررسی جایگاه پدرمآبی در اندیشه ها و آموزه های مکاتب فردگرا، جامعه گرا و اسلام پرداخته است و سپس با تشخیص ضعف این جایگاه در سنت فکری لیبراسیسم و وجود ظرفیت و قابلیت پدرمآبی در آموزه های شریعت اسلام در عین خروج قراردادها از حوزه آن، دیدگاه های موافق و مخالف را در قالب توجیه ها و انتقادها در این خصوص مورد بررسی قرار داده و در نهایت در راستای برقراری سازش بین نظرات متغایر، چارچوب و اصولی را برای تجویز سطح مطلوبی از مداخله های پدرمآبانه در قراردادهای کار پیشنهاد می نماید.
  کلیدواژگان: پدرمآبی، منع اضرار به خود، قراردادهای کار، قوانین کار، توجیه های پدرمآبی
|
 • Fakhreddin Asghari Aghmashhadi, Mehdi Isari Pages 11-32
  When the parties in a trial do not achieve the desired outcome، try with another lawsuit in the courts، both criminal and legal to achieve their desires. The effect of decisions made by the courts in subsequent proceedings is the main issue of rule «Res Judicata». The evaluation of effects of criminal and civil judgments on each other is a matter that judicial procedure has no same approach in facing it. This article reviews the rule in criminal and civil law and concludes that «res Judicata» has reciprocal effect in civil and penal proceedings.
  Keywords: Res Judicata, Civil Law, Criminal Law, Conflict of Judgments, Judicial Procedure
 • Hosein Agheinia, Hadi Mirzaee Barzi Pages 33-56
  Crime which forms the nature of criminal law is congregate of actus Reus and mens rea (in most crimes) and it is crucial that law consider the conduct criminal. In other words occurrence of criminal conduct with mens rea (except strict liability) and also occurrence of wanted result amounts to completed crime. But we are not always encountered with completed crime and sometimes conducts are committed which are not considered as a completed crime although these conduct were committed with criminal intent، target crime has not occurred. Though inchoate offences are so important due to stifling the crime and criminal policy in order to preventing the occurrence of crime or inflicting a direct harm it is not defined in Iranian criminal law and its framework and features are not determined. This article tries to define inchoate offences and consider criminalization bases and features and elements and types of inchoate offences. It''s crucial to mention that distinguishing inchoate offences from completed crime leads us to understand how criminal law can control persons conduct in other words we can find out when criminal law can be used in order to prevent unlawful conducts.
  Keywords: Inchoate offence, completed crime, attempt, conspiracy, provocation
 • Mohammad Hasan Sadeghi Moghadam, Majtaba Eshraghi Arani Pages 57-78
  Liability of air carriers especially in respect of liability limits has been subject of various regulations in both domestic and international levels. Our country by ratifying 1929 Warsaw convention and subsequent protocols in 1976 has regulated liability limits of Iranian airlines in various milestones including 1980، 1982 and 1984 and finally passed the Act of Delimiting Liability of Iranian Airlines in 2012 to apply the last amendments thereto. The said Act includes some considerable rules and points which are analyzed in this article in respect of the cause of act، its scope، limits of liability and comparative & economic analysis. In the end، some solutions are proposed to for amendment of the existing Act.
  Keywords: Limits of liability, Airline, Domestic Flight, Warsaw convention, 2012 Act
 • Mostafa Fazaeli, Razieah Hekmatara Pages 79-108
  Relationship between the UN Security Council، the institution of international criminal justice demonstrates a deep relationship between peace and justice. Therefore by ratification of statute of international criminal court، in different cases we can see the roles of UN Security Council in prosecute، trail and punishment those who commit the crimes within the jurisdiction of international criminal court. As the goal of the present paper these roles of UN Security Council have been clarified. They include: (1) referring the case from the Security Council according to paragraph (b) of Article 13 of the Statute and investigating it by the Court’s prosecutor، (2) during the process of investigation and prosecution of international crimes، Security Council can facilitate and guarantee the cooperation between states and prosecutor and also hinder the function of prosecutor to investigate and prosecute international criminals by suspending the initiation or continuation of investigation and prosecution based on the seventh chapter of the Charter، (3) role of Security Council in prosecuting crime of aggression. Influence of these roles on the implementation of international criminal justice is under discussion in this article.
  Keywords: international criminal justice, Security Council, International Criminal Court, Peace, Justice, Crime of aggression
 • Ali Asghar Karimi Pages 109-138
  The matter of designating respondent/s in a claim is one of the most significant problems in civil proceedings. The said subject is of great importance because presenting no definition of plaintiff in a claim or respective criteria thereof، Civil Procedure Code obligates plaintiff of a claim to exactly determine respondent/s of a claim and then، to insert their full names and particulars in petition form accordingly. Moreover، considering Civil Procedure Code، respondent of a claim is not a defendant i. e. the person/s against whom the plaintiff brings a claim. But، in most cases، in addition to the defendant، other parties must be addressed as respondents of a claim. Some of the same have been designated by Civil Procedure Code. In this study، we are willing to conduct a research on the criteria، associated with designating respondent/s of a claim in law and judicial precedent، presenting corresponding comments by law scholars in this regard. It is hoped that we would minimize respective problems with designating respondent and that the results، obtained from this research would be used by students، lawyers and judges accordingly.
  Keywords: Proceeding Procedure, Respondent, Claim, Court, Judicial Precedent, Law
 • Farid Mohseni Pages 139-174
  Administrative Corruption is including the crimes and problems which all governments seek to fight against it. The administrative corruption subgroup crimes are among white-collar crimes with their particular complexities and the various methods of commission. The origins of such crimes often are the employee’s personal abuse of public resources and taking advantage of the dark and opaque aspects of administrative affairs. Reciprocally، the methods of its confrontation and prevention are of important issues that have always been focused by governments. Although the governments criminal policies have always been in order to fight administrative corruption، but the necessary tools for applying this policy have been limited. The emergence of information technology is a desirable possibility and opportunity to establish e-government، and thus the prevention of such crimes. This article، while discussing the concept and characteristics of corruption، explains the importance of application of information technology for transparency and facilitation of enforcement of related laws.
  Keywords: Administrative Corruption, Information Technology, Transparency, E, Government, Criminology, Prevention
 • Sayed Fazlollah Mousavi, Hasan Lotfi Pages 175-208
  Paternalism، which has not accepted in the traditional contract law with regard to the persons of Legal capacity، nowadays، is recognized in the labour law and thereby، the government intervention in the labour contracts is prescript to prevent workers from harm to them. This conception is not protected in theory and practice of different theoretical traditions and legal systems as fully and widely as the harm to other، and it is very controversial. Accordingly، this article، firstly، examines the paternalism position in the thoughts of the individualist، communitarian and Islamic schools and then it considers the agreeing and disagreeing views about it with respect to weakness of the paternalism position in Liberalism and its capability in canon law of Islam. Finally، it proposes a framework and some principles prevailing the paternalistic intervention in the labour contracts to establish agreement between mutually discarding views، and thereby it offer the legislator a way by which they can organize the relation of two social groups of workers and employers.
  Keywords: Paternalism, Harm to himself, Labour Contracts, Labour Law, Justification of paternalism