فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 3 (1391)
 • گیاهپزشکی
 • تاریخ انتشار: 1392/01/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آمنه اسدی، محمد قدمیاری صفحه 5
  کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis (Lep.: Pyralidae)، یکی از آفات مهم برنج در ایران می باشد. امروزه از بازدارنده های پروتئاز در جهت تولید گیاهان تراریخته مقاوم به آفات استفاده می شود. با توجه به اینکه اولین قدم در راه رسیدن به این هدف شناسایی نوع پروتئازهای موجود در لوله گوارش است، به همین دلیل در تحقیق حاضر ویژگی های بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی این حشره مورد بررسی قرار گرفت. لاروهای سن آخر کرم ساقه خوار برنج از داخل ساقه های گیاه برنج رقم هاشمی در استان گیلان جمع آوری شده و به طور تصادفی برای اندازه گیری فعالیت آنزیمی انتخاب شدند. لوله گوارش لاروها جدا شد و برای انجام آزمایش ها در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. اثر pH (4 تا 13)، دما (15تا 85درجه سلسیوس)، یون ها (5 و 10 میلی مولار) و بازدارنده ها روی فعالیت پروتئاز لوله گوارش با استفاده از بافر فسفات-گلایسین- استات سدیم 50 میلی مولار و سوبسترای آزوکازئین اندازه گیری شد. فعالیت تریپسین با استفاده از سوبسترای BApNA و کیموتریپسین با استفاده از سوبسترای BTEE تخمین زده شد. نتایج نشان داد که میزان فعالیت پروتئاز کل، تریپسین و کیموتریپسین در لوله گوارش کرم ساقه خوار برنج به ترتیب برابر با 47/0 mg protein IU/، 387/0 و 41/22 میکرو مول بر دقیقه بر میلی گرم پروتئین بدست آمد. pH بهینه برای فعالیت پروتئاز در لوله گوارش 10- 11 و بهترین دما برای فعالیت آنها 55 درجه سلسیوس بدست آمد. اثر یون ها روی فعالیت آنزیم پروتئاز نشان داد که Hg+، Co2+،Fe2+، Zn2+ و Mn2+ فعالیت آنزیم های پروتئاز را در لوله گوارش کاهش داده، در حالی کهNa+، K+، Mg2+، Ca2+و Ba2+ فعالیت آنزیم های پروتئاز را افزایش دادند. اثر بازدارنده ها روی آنزیم پروتئاز نشان داد که یدواستات، یدو استامید، EDTA، PMSF، TPCK و TLCK به ترتیب 24% و 33%، 21/8%، 15/26%، 9/14% و 71/25% فعالیت پروتئازی را کاهش می دهند. بنابراین وجود سرین پروتئازها در لوله گوارشی کرم ساقه خوار برنج به خوبی مشخص می گردد.
 • مریم اسدی فار فار، حمیدرضا صراف معیری، اورنگ کاوسی صفحه 25
  کنه(Acari: Carpoglyphidae). Carpoglyphus lactis L به عنوان یکی از مهم ترین آفت میوه خشک در سطح جهان شناخته می شود. اخیرا خسارت این آفت از خرماهای انباری در ایران گزارش شده است. در چند دهه گذشته اسانس های گیاهی به دلیل خصوصیاتی مانند اثر کشندگی، دورکنندگی و ضد تغذیه ای به عنوان عواملی بالقوه برای کنترل آفات انباری بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در این آزمایش سمیت تنفسی اسانس های رازیانه Foeniculum vulgare Mill.، زیره سبز Cuminum cyminum L. و نعناع Mentha spicata L. علیه مراحل تخم و ماده ی بالغ C. lactis در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±75درصد و شرایط تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانس های گیاهی به روش تقطیر با آب و به کمک دستگاه کلونجر استخراج شدند. مقادیر LC50 زیره سبز، رازیانه و نعناع پس از 24 ساعت تیمار برای کنه های بالغ به ترتیب 17/3 و 38/3 و 48/2 میکرولیتر بر لیتر هوا بود. میزان این شاخص برای مرحله تخم به ترتیب 99/16، 29/21 و 64/7 میکرولیتر بر لیتر هوا بدست آمد. آزمون نسبت سمیت ها نشان داد. اثر تخم کشی اسانس نعناع به طور معنی داری بیشتر از دو اسانس دیگر بوده است، اما از نظر بالغ کشی اسانس نعناع و زیره سبز اختلاف معنی داری با هم نداشتند.
 • آیت الله سعیدی زاده صفحه 37
  نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne javanica، از نهال های زیتون آلوده جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه فرنگی تکثیر گردید. نهال های یکساله زیتون ارقام کرونیکی، مانزانیلا و روغنی در بستری از خاک لومی شنی استریل به میزان 2000 گرم کشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر اساس طرح کاملا تصادفی در چهار تیمار با پنج تکرار انجام گرفت. میزان مایه تلقیح نماتد 2000، 3000 و 4000 عدد لارو سن دوم برای هر گلدان در نظر گرفته شد. گلدان ها در شرایط گلخانه با نور طبیعی و دمای 25-27 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. میزان فعالیت کمی کاتالاز در ریشه با استفاده از بافر فسفات سدیم و پراکسیداز هیدروژن بر حسب تغییر جذب مخلوط واکنش در 240 نانومتر در دقیقه در میلی گرم پروتئین، در مراحل زمانی یک، 5، 10 و 15روز پس از مایه زنی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نماتد موجب کاهش فعالیت آنزیم کاتالاز شده است به طوری که کمترین میزان آن در روز 10 و 15پس از مایه زنی مشاهده شده است (05/0≤ p).
 • درنا سعادت، آرش راسخ، علی اصغر سراج صفحه 47
  منابع غذایی در دسترس پارازیتوئیدها متاثر از تفاوت های کمی و کیفی میزبان های در دسترس می باشد. این امر می تواند ویژگی های زیستی پارازیتوئیدها را تحت تاثیر خود قرار دهد. رقابت های درون و بین گونه ای نیز در بسیاری از موارد نقش مهمی در اندازه، ساختار و پایداری جوامع حشرات دارند. پژوهش حاضر به منظور چگونگی تاثیر تراکم و کیفیت میزبان (از نظر سالم و پارازیته بودن) روی استراتژی تخم گذاری زنبور اکتوپارازیتوئید Habrobracon hebetor انجام گرفت. این مطالعه روی لارو سن پنجم بید آرد، Ephestia kuehniella، در اتاقک رشد (دمای 1±25 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره روشنایی: تاریکی 8:16) انجام پذیرفت. مطابق با نتایج به دست آمده هنگامی که زنبورهای پارازیتوئید به تعداد بیشتری میزبان دسترسی داشتند (10 لارو)، به طور معنی داری تعداد میزبان های بیشتری را پارازیته کردند و در مجموع تعداد تخم های بیشتری گذاشتند، در مقایسه با تیماری که زنبورها به پنج لارو میزبان معرفی شده بودند. در آزمایش بعدی، به طور قابل انتظاری دسترسی به لکه هایی که از نسبت بیشتری میزبان های سالم برخوردار بودند، منجر به افزایش تعداد میزبان پارازیته و همچنین تعداد کل تخم های گذاشته شده گردید. اما در تیماری که زنبورها دسترسی به میزبان سالم نداشتند، در میزبان های پارازیته، بیشترین میانگین تعداد تخم ها، شمارش شد. همچنین درصد تفریخ تخم و نسبت جنسی تحت تاثیر کیفیت لکه واقع نشد. مطابق با نتایج به دست آمده، معرفی تعداد مناسب لارو میزبان به زنبور پارازیتوئید، می تواند در موازنه بین تعداد میزبان های پارازیته و میانگین تخم های اختصاص داده شده به هرمیزبان، تاثیرگذار باشد، و منجر به تولید حداکثر نتاج با بهترین کیفیت گردد. این نسبت می تواند در سنین مختلف لاروی بید آرد، E. kuehniella و همچنین روی لاروهای سایر گونه های میزبان متفاوت باشد.
 • حمیدرضا صراف معیری، حسین پور عسگری، مریم اسدی فار فار صفحه 65
  کنه کپک Tyrophagus putrescentiae (S.) علاوه بر اینکه آفتی چندخوار است و از انواع محصولات انباری، قارچ ها و بذر گیاهان تغذیه می کند همچنین به عنوان یک میزبان جایگزین برای پرورش انبوه کنه های شکارگر به صورت تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه پارامترهای جدول زندگی کنه کپک با بستر غذایی مخمر نان در شرایط آزمایشگاهی و در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و تاریکی مطلق، بر اساس تئوری جدول زندگی دو جنسی سن- مرحله مورد بررسی قرار گرفت. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)، نرخ خالص تولید مثل (R0)، نرخ ناخالص تولید مثل(GRR) و متوسط زمان یک نسل(T) این کنه انباری به ترتیب 344/0 روز1-، 411/1 روز1-، 7/276 فرد، 02/337 فرد و 3/16 روز محاسبه گردید. میانگین تخم ریزی کنه کپک 06/47±24/528 تخم به ازای هر ماده در طول زندگی برآورد شد. این پژوهش معرف مخمر نان به عنوان یک غذای مناسب جهت پرورش انبوه T. putrescentiae برای استفاده از آن به عنوان طعمه جایگزین برای پرورش کنه های شکارگر می باشد.
 • حمیدرضا صراف معیری، نرگس عزیزیان، فاطمه پیرایش قر صفحه 79
  کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch) یکی از آفات مهم و چندخوار می باشد که خسارت قابل توجهی به محصولات کشاورزی وارد می سازد. استفاده مکرر از سموم شیمیایی توسعه مقاومت به آفت کش ها، اثرات نامطلوب بر موجودات غیر هدف، ظهور آفات ثانویه، طغیان مجدد آفات و آلودگی های زیست محیطی را به همراه داشته است. در سال های اخیر اسانس های گیاهی به عنوان ترکیبات طبیعی برای حفاظت از گیاهان مورد توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش سمیت تماسی سه ترکیب فرموله شده بر پایه اسانس های گیاهان دارویی شامل رزماری 10% و نعناع فلفلی 2%، روغن زیتون تلخ 10%، نعناع فلفلی 7% و پونه 2% و روغن زیتون تلخ 5%، نعناع فلفلی 7% و پونه 2% به روش غوطه ورسازی برگی روی ماده بالغ کنه تارتن دولکه ای مورد بررسی قرار گرفت. اسانس های گیاهی به روش تقطیر با آب و به کمک کلونجر تهیه شدند. آزمایش ها در دمای 1±25 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±50 درصد و تناوب نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. غلظت 50 درصد کشنده (LC50) ترکیبات فرموله شده به ترتیب 567/1، 521/8 و 448/14 میلی لیتر بر لیتر پس از 24 ساعت بدست آمد. نتایج نشان داد که ترکیب فرموله شده بر پایه اسانس های رزماری و نعناع فلفلی، به طور معنی داری نسبت به دو ترکیب فرموله شده دیگر، بیش ترین اثر کشندگی را روی مرحله بالغ کنه تارتن دولکه ای داشته است و پتانسیل قابل توجهی در مدیریت این آفت را داراست.
 • حسین مددی، عماد مهاجری پاریزی صفحه 89
  برای تصمیم گیری موثر در مورد مدیریت کنترل آفات و تعیین کارایی دشمنان طبیعی شناخت خصوصیات زیستی و پارامترهای رشد آن ها ضروری است. دراین تحقیق ویژگی های زیستی شته نخودفرنگی در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. این شته از آفات مهم مزارع محسوب می شود و داری پراکنش وسیعی می باشد. آزمایشها درانکوباتور با شرایط دمایی25 درجه ی سانتی گراد، رطوبت نسبی10 ± 65 درصد و دوره نوری 16:8 L:D انجام شد. در این آزمایش تعداد 55 پوره همسن شته نخودفرنگی از 100 ماده بالغ با عمر 12 ساعت بعنوان کوهورت انتخاب و بصورت انفرادی روی باقلا که بصورت دیسک برگی تهیه شده بود گذاشته شدند. در هر روز تلفات و تولید مثل شته ها ثبت گردید و هر سه روز یکبار دیسکهای برگی تعویض شد. این آزمایش تا مرگ آخرین عضو کوهورت ادامه یافت. داده های مربوط به این آزمایشات توسط نرم افزار Excel و با استفاده از روش Birch مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. طول دوره قبل از بلوغ شته نخودفرنگی 88/7 روز و طول عمر حشرات بالغ نخودفرنگی 53/16 روز بدست امد. بیشترین میزان باروری روزانه و کل در شته نخودفرنگی به ترتیب 13 و 118 پوره مشاهده شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت(r m)، نرخ متناهی آزمایش جمعیت(λ)، نرخ خالص تولیدمثل(R0)، مدت زمان دو برابر شدن جمعیت(DT) و متوسط مدت زمان یک نسل(T) برای شته نخودفرنگی به ترتیب 44/0،56/1، 65/132، 56/1، 56/12 تعیین گردید.
 • رقیه مردانی، علیرضا یوسفی، رضا فتوت صفحه 101
  به منظور بررسی تاثیر آللوپاتیکی غلظت های مختلف عصاره گندم بر رشد چاودار با استفاده از روش آنالیز تصویری آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال 1390 انجام گرفت. در این آزمایش تاثیر غلظت های مختلف عصاره ساقه رقم شهریار (10، 25، 50، 75 و 100 درصد) بر سرعت رشد ساقه چه و ریشه چه چاودار در طول زمان، وزن خشک ساقه چه و ریشه چه، مساحت و زاویه گسترش ریشه چاودار در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شد. روند رشد ساقه چه و ریشه چه در طول زمان، زاویه گسترش و مساحت ریشه چاودار با استفاده از آنالیز تصویری بررسی شد. روش استفاده شده بطور مناسبی توانست روند رشد گیاهچه چاودار را در طول زمان مشخص نماید. عصاره ساقه رقم شهریار در همه غلظت های مورد بررسی به طور معنی داری باعث کاهش رشد گیاهچه های چاودار شد. همچنین میزان اثر بازدارندگی با افزایش غلظت عصاره افزایش یافت. اثر بازدارندگی عصاره بر ریشه چاودار بیشتر از ساقه بود. به طوری که غلظت 100% طول نهایی ریشه چه و ساقه چه چاودار را نسبت به شاهد به ترتیب 3/93 و 6/74 درصد کاهش داد. در این آزمایش مساحت و زاویه ریشه چاودار با افزایش غلظت عصاره کاهش یافت که توصیه می شود به عنوان صفات جدید در بررسی توان آللوپاتیکی مورد استفاده قرار بگیرند.
  کلیدواژگان: زیست سنجی، آللوپاتی، آنالیز تصویری، مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز
 • فهیمه نیاستی، آیت الله سعیدی زاده صفحه 121
  نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica غالبا روی ریشه های گوجه فرنگی در مناطق کشت این گیاه مشاهده می شود. در این آزمایش اثر آنتاگونیستی قارچ Trichoderma viride بر میزان تکثیر و گالزایی نماتد روی ریشه گیاه میزبان در چهار رقم از گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نماتد M. javanica، از بوته های گوجه فرنگی آلوده منطقه ورامین جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد مورد نظر روی نشاءهای گوجه فرنگی رقم محلی تکثیر گردید. در این آزمایش گیاهچه های شش برگی گوجه فرنگی رقم بانی بست، فلات، موبایل و والتر در بستری از 2000 گرم خاک لومی شنی سترون کشت شدند. آزمایش بر اساس طرح کاملا تصادفی در چهار تیمار و پنج تکرار به صورت ذیل طراحی گردید: شاهد، نماتد، نماتد+قارچ و نماتد+سم. میزان مایه تلقیح نماتد 2000 لارو سن دوم، در مورد قارچ 106×1 زادمایه در میلی لیتر و در مورد نماتدکش (راگبی) دو گرم برای هر گلدان تعیین گردید. گلدان ها در شرایط نور طبیعی و دمای 25-27 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. پس از گذشت دو ماه از مایه زنی، بوته ها از خاک خارج و پارامترهایی مانند تعداد گال و توده تخم نماتد در هر ریشه شمارش شد. بر طبق نتایج بدست آمده، بکارگیری قارچ آنتاگونیست موجب کاهش فعالیت نماتد گردید. بیشترین و کمترین گالزایی نماتد روی ریشه به ترتیب در ارقام والتر و موبایل مشاهده شد (05/0≤ p).
|
 • Amaneh Asadi, Mohammad Ghadamyari Page 5
  The rice stem borer is one of the most damaging pests on rice in Iran. The proteaese inhibitors are used for producing resistant transgenic plants to pests. The first step for resistant plant is identification of dominant proteases in deigestive system of a pest. Therefore، the biochemical properties of proteases from digestive system of Chilo suppressalis were determined in this study. Fifth larval instars were collected from rice seedling stems، Oryza sativa L. ‘variety of Hashemi’ in the northern provinces of Iran and were randomly selected for measuring of enzyme activity. Larval gut was dissected، homogenized and the resulted supernatants were stored at -20 °C for further analyses. The effect of pH، temperature، ions and inhibitors on digestive protease activities were measured using 50 mM acetate sodium- glycine- phosphate buffer with azocasein as the substrate. Tryptic and chymotrptic activities were assayed using BApNA and BTEE as substrates، respectively. Results showed that the activity of total protease، trypsin and chymotrypsin in digestive system were 0. 47 IU/mg protein، 0. 387 and 22. 41 µmol-1min-1mg protein-1، respectively. Results showed that the optimal pH for protease activity in digestive system was 10-11. Also optimal temperature for protease activity in digestive system obtained as 55°C. Effect of ions on protease activity showed that Hg+، Co2+، Fe2+، Zn+2 and Mn2+ decreased protease activity in the digestive system of C. suppressalis، whereas Na+، K+، Mg2+، Ca2+ and Ba2+ increased its activity. Effect of inhibitors on protease activity showed that idoasetamid، idoasetat، EDTA، TLCK، TPCK and PMSF decreased 24%، 33%، 8. 21%، 25. 71%، 14. 9% and 26. 15% protease activity، respectively. Therefore، the serine was active in digestive system of C. suppressalis.
  Keywords: The rice stem borer, Proteases, Trypsin, chymotrypsin, Systeine protease
 • Maryam Asadi Fa Far, Hamid Reza Sarraf Moayeri, Aurang Kavousi Page 25
  The dried fruit mite، Carpoglyphus lactis L. (Acari: Carpoglyphidae) is known as one of the most important pest species of dried fruit worldwide. Recently، damage of this pest on stored date fruits has been reported from Iran. In the past few decades، herbal essential oils have received much attention as potential control agents for stored-product pests، because of their lethal، repellent and antifeedant effects. In this experiment، fumigant toxicity of cumin (cuminum cyminum L.)، fennel (foeniculum vulgare Mill) and spearmint (Mentha spicata L.) essential oils were tested against female adults and eggs of C. lactis at 25± 1°C، 75±5% relative humidity and full darkness condition. The essential oils were extracted using Clevenger-type water distillation. After 24h of exposure، the LC50 value of cumin، fennel and spearmint against female adults were 3. 17، 3. 38 and 2. 48 μl/l air، respectively. In ovicidal bioassays، the LC50 values for the above mentioned essential oils were 16. 99، 21. 29 and 7. 64 μl/l air، respectively. The results show that spearmint oil had the highest adulticidal effect rather than the other essential oils، but there was no significant difference between the lethal effect of cumin and spearmint essential oils. Spearmint essential oils also had significantly the highest lethal effects against eggs of C. lactis in comparison with those of cumin and fennel.
  Keywords: Essential oils, Bioassay, Stored, product mite, Fumigant toxicity
 • Ayatollah Saeedizadeh Page 37
  Root-knot nematode، Meloidogyne javanica، was isolated from infested olive seedlings and after identification it was propagated on tomato seedlings. One-year-old seedlings of olive cultivars، Koroneiki، Manzanilla and Roghani، were transplanted to pots containing 2000g of sterilized sandy loam soil. Experiment was conducted in completely randomized design with four treatments and five replications. Pots were inoculated with secondary juvenile (J2) (2000، 3000 and 4000 no/pot) of nematode. Pots were arranged in glasshouse benches with the temperature of 25-27°C and natural light. Quantitative activity of catalase (CAT) in root was measured using phosphate sodium buffer and hydrogen proxidase according to change in absorbance of the reaction mixture at 240 nm per minute per milligram of total protein، on 1،5،10 and 15 days after inoculation. Results showed that CAT activity decreased in seedlings inoculated with nematode reaching its minimum level at the 10th and 15th day (p≤0. 05).
  Keywords: Catalase, Root, knot nematode, Olive
 • Dorna Saadat, Arash Rasekh, Ali Asghar Seraj Page 47
  Host quality is an intrinsic feature that is determined by quantitative and qualitative differences in hosts. These differences can change nutritional resources available and consequently affect on life history traits of parasitoid. Competition plays an important role in the size، structure and stability of insect communities. The aim of this paper was the effect of host density and host quality on Habrobracon hebetor oviposition strategy. The experiments was performed on 5th instar larvae of Ephestia kuehniella in growth chamber at 25±1° C، 50-60% RH and a 16:8 (L: D) photoperiod. Results showed that access to more number of hosts (10 larvae) caused to increase the number of hosts parasitized and total number of eggs laid in the presented patch. Wasps that encountered with previously parasitized hosts by conspecific parasitized the less number of hosts and the total number of eggs laid was reduced than females that encountered only healthy larvae. In treatment that females were only introduced into paralyzed hosts the most number of eggs laid on parasitized host. Furthermore، patch quality did not effect on egg hatching rate and sex ratio. The results of this study could provide better conditions for mass rearing of H. hebetor. It is important to use the proper ratio of H. hebetor females and larvae host، because in trade off between the number of parasitized hosts and the average eggs laid، the maximum progeny with the best quality to be produced.
 • Hamid Reza Moayeri, Hossein Pouraskari, Maryam Asadi Far, Far Page 65
  The polyphagous mould mite، Tyrophagus putrescentiae (S.) feeds on kinds of various stored product، fungus and plant seeds also is used as an alternative host for commercially mass rearing of predatory mites. In this study، life table parameters of mould mite were examined on baker´s yeast under laboratory conditions of 25 °C، 70±10% relative humidity and full darkness، based on age-stage، two-sex life table theory. The intrinsic rate of increase (rm)، finite rate of population increase (λ)، net reproductive rate (R0)، gross reproductive rate (GRR) and mean generation time (T) were 0. 344 day-1، 1. 411 day-1، 276. 7 offspring، 337. 02 offspring and 16. 3 day respectively calculated. The mean fecundity of mould mite females was estimated 528. 24±47. 06 eggs per female during their lifetime. This study suggests baker´s yeast as a suitable food in order to mass rearing of T. putrescentiae as an alternative prey for rearing of predatory mites.
  Keywords: Intrinsic rate of increase, Fecundity, Developmental time, Survival
 • Hamid Reza Sarraf Moayeri, Narges Azizian, Fatemeh Pirayeshfar Page 79
  The two-spotted spider mite، Tetranychus urticae Koch، is one of the most important polyphagous pests that cause considerable damage to agricultural crops. Frequent pesticide applications have caused development of pest resistance to pesticides، undesirable effects on non target organisms، secondary pest outbreak، pest resurgence and environmental pollution. In recent years، herbal essential oils have been received attention as natural plant protection compounds. In this study، contact toxicity of three formulated compositions based on herbal essential oils including)chinaberry oil 10%+peppermint oil 7%+pennyroyal oil 2%)، (chinaberry oil 5%+ peppermint 7%+ pennyroyal oil 2%) and (rosemary oil 10%+peppermint 2%) by leaf dipping method were tested against female adults of T. urticae. The essential oils were obtained by Clevenger-type water distillation. Experiments were carried out at 25±1°C، 50±10% relative humidity and under a photoperiod of 16L: 8D. The LC50 values for the formulated compositions were 21. 962، 30. 894 and 56. 783 ml/L، 24hrs after treatment، respectively. The results showed that formulated composition based on rosemary and peppermint oils showed the highest lethal effects against female adults of T. urticae rather than the other compositions and have significant potential for two-spotted spider mite management.
  Keywords: Plant essential oils, Bioassay, T. urticae, LC50
 • Hossein Madadi, Emad Mohajeri Parizi Page 89
  Life table construction is an important practice in population dynamics determination. Moreover، calculating life history and growth parameters is critical for effective decision making in pest management. Pea aphid Acyrthosiphon pisum Harris is a cosmopolitan and important pest of alfalfa fields. In this study، life history traits of pea aphid، under controlled conditions including 25 ± 1º C، 65 ± 10% R. H. and 16:8 (L: D) photoperiod were calculated. 55 first instar nymphs of A. pisum (less than 12 hrs. old) were selected as cohort and placed on detached faba bean leaf discs individually. Mortality and fecundity rates were recorded daily until the death of all aphids. The results showed that the preadult period and longevity of pea aphid were 7. 88 and 16. 53 days respectively. Maximum daily and total fecundity were 13 and 118 nymphs and intrinsic rate of increase (rm)، finite rate of increase (λ)، net reproductive rate (R0)، doubling time (DT) and mean generation time (T) were 0. 44 (/day)، 1. 56 (/day)، 132. 65offsprings، 1. 56 day and 12. 56 day respectively.
  Keywords: Age, specific life table, Pea aphid, Intrinsic rate of increase
 • Roghayeh Mardani, Alireza Yousefi, Reza Fotovat Page 101
  This study was conducted to investigate the allelopathic effects of different concentrations of wheat aqueous extract on rye seedling growth using image analysis. Shoot aqueous extract of the Shahriar cultivar at different concentrations (10، 25، 50، 75 and 100%) was made to determine its effect on rye root and shoot length over time، root and shoot dry weights، root area and spread of 10-day-old rye seedlings. The experiment was carried out in a completely randomized design with three replication. Data on Root and shoot length over time، root spread and area of rye collected using image analysis. Shoot aqueous extract significantly inhibited rye seedling growth when compared with the distilled water (control). The inhibition of seedling growth was concentration dependent and، the degree of inhibition increased with increasing concentration. Significant inhibition of root length at all concentrations showed that root length is a more sensitive indicator of phytotoxic activity. In this study، the area and spread of rye root system were reduced significantly with increasing extract concentrations. Therefore، it was suggested that the spread and area of root can be used as new credit traits to determine allelopathic activity.
  Keywords: bioassay, allelopathy, image analysis, non, chemical weed management
 • Fahimeh Niasti, Ayatollah Saeedizadeh Page 121
  The root-knot nematode Meloidogyne javanica often occurs on tamato roots wherever this crop is cultured. In this study the effects of antagonistic fungus Trichoderma viride were assessed on the reproduction of M. javanica. In this study M. javanica was recovered from infested tomato plants in Varamin farms, and after identification it was propagated on tomato cv. local seedlings. In this study six-leaf seedlings of tomato cultivars, Bony best, Falat, Mobile and Walter were transplanted to pots containing 2000g of sterilized sandy loam soil. Experiment was conducted in completely randomized design with four treatments and five replications. Treatments were as fallows: control, nematode, fungus, nematode+fungus and nematode+Rugbi. Pots were inoculated with 2000 J2 of the nematode, 1×106 propagule/ml of fungus, and 2g/pot of Rugbi (nematocide) according to the treatments. Pots were arranged in glasshouse benches with the temperature of 25-27°C and natural light. Experiment was terminated after two months and fallowing parameters were determined i.e., no. of gall and egg mass of nematode per root system. The result showed that application of antagonistic fungus resulted in a significant decrease in the activity of nematode on plants. The use of fungus and Rugbi resulted in a maximum reduction in galling and nematode multiplication (P≤0.05). Galling maximum and minimum on root system were on cv. Walter and Mobile, respectively (P≤0.05).
  Keywords: Nematode, Root, knot, Fungus, Biological control