فهرست مطالب

مجله مطالعات ناتوانی
سال یکم شماره 1 (پاییز و زمستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد عاشوری، معصومه پور محمد رضای تجریشی، سیده سمیه جلیل آبکنار، جمال عاشوری، سید محمد موسوی خطاط صفحات 1-14
  هدف
  این پژوهش ارتباط صفات شخصیت، راهبردهای مدیریت منابع و راهبردهای انگیزشی را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی پایه دوم دبیرستان شهرستان های استان تهران بررسی می کند.
  روش بررسی
  شرکت کنندگان 200 دانش آموز کم توان ذهنی (126 دختر و 74 پسر) پایه دوم دبیرستان شهرستان های استان تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. همه آن ها پرسشنامه صفات شخصیت (کاستا و مک کری، 1992)، پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و همکاران، 1991) و پرسشنامه تجدید نظر شده هدف های پیشرفت (الیوت و موریاما، 2008) را تکمیل کردند. داده ها به روش رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که پذیرش، وظیفه شناسی، نظم دهی به تلاش، کمک طلبی، هدف تبحرگرا، هدف اجتناب از عملکرد و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و روان رنجورخویی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار دارند. خودکارآمدی، وظیفه شناسی، هدف تبحرگرا و روان رنجورخویی توانستند 45 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کردند و خودکارآمدی بیشترین نقش را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از اهمیت توجه به متغیرهای انگیزشی (خودکارآمدی و هدف تبحرگرا) و شخصیتی (وظیفه شناسی و روان رنجورخویی) در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی بود. تلویحات نظری یافته ها مورد بحث قرار گرفت.
 • فرانک علی آبادی، محمد کمالی، حسن عشایری، حسن زیرکی زنگبار صفحات 15-22
  هدف
  درمان و توانبخشی ناتوانی های مربوط به مهارت های درشت دستی بیماران مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک اغلب کاری دشوار و چالش برانگیز است. بنابراین بهره گیری از یک روش مداخله ای آسان و موثر مانند موسیقی درمانی جهت تکمیل روند توانبخشی این بیماران بسیار ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر به منظور بررسی فرضیه فوق یعنی «تاثیر موسیقی اصیل ایرانی بر مهارت های درشت دستی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک» انجام گردیده است.
  روش بررسی
  20 بیمار (9 دختر و 11 پسر) مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک در محدوده سنی 7 تا 12 سال در این مطالعه نیمه تجربی شرکت داده شدند. 10 نفر از افراد انتخاب شده به صورت تصادفی در گروه آزمایش و بقیه در گروه کنترل قرار گرفتند. مداخله درمانی شامل 20 جلسه موسیقی درمانی فعال بود. مهارت های درشت دستی هر دو گروه قبل و بعد از شروع مداخله، با تست جعبه و مکعب ارزیابی گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های ناپارامتری یو من- ویتنی و آزمون ویلکاکسون استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده این بود که میانگین امتیازات پیش آزمون و پس آزمون مهارت های درشت دستی گروه آزمایش، در سمت مغلوب به طور معناداری افزایش یافته (0.05>P)، ولی در سمت غالب تفاوت معناداری ایجاد نگردیده است.
  نتیجه گیری
  فعالیت های موسیقایی در این مطالعه باعث بهبود مهارت های درشت دستی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک در سمت مغلوب شده است. اما به نظر چنین می آید که فعالیت های مذکور در سمت غالب تاثیری نداشته است.
 • مصطفی قربانی، روزبه کاظمی، سورنا موسوی، آریان شمیلی، مالک امینی صفحات 23-28
  هدف
  هدف از مطالعه ما بررسی تاثیر استفاده از اسپلینت اکستنشن بر روی عملکرد دست بیماران سکته مغزی مزمن بود.
  روش بررسی
  14 بیمار سکته مغزی مزمن بر اساس معیارهای ورود در این مطالعه شرکت کردند و پس از ارزیابی های اولیه اسپلینت به آن ها داده شد. برای ارزیابی دامنه حرکتی از گونیا متری، عملکرد اندام فوقانی از مقیاس فوگل مایر و برای اندام اسپاستیسیتی از مقیاس آشورث تعدیل یافته استفاده شد. بیماران موظف بودند اسپلینت اکستنشن را به مدت 1 ماه و به صورت 2 ساعت در روز و تمام طول شب (6 تا 8 ساعت) بپوشند. ارزیابی ها در پایان هفته اول، سوم و چهارم دوباره تکرار شدند.
  یافته ها
  تفاوت شدت اسپاستیسیتی دست و دامنه حرکتی غیرفعال مچ دست قبل و بعد از استفاده 1 ماهه از اسپلینت اکستنشن معنادار بود (0٫001>P و 0٫01=P). و تغییرات در سایر متغیرها معنادار نبود (0٫05
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان می دهد که با استفاده 1 ماهه از اسپلینت اکستنشن در زاویه 30 درجه اسپاستیسیتی کاهش و دامنه حرکتی پاسیو مچ افزایش می یابد. ولی تغییرات در سایر متغیرها قابل توجه نمی باشد.
 • میترا خلف بیگی، محمد کمالی، نرگس شفارودی، ثریا عسکری صفحات 29-41
  هدف
  این مطالعه به بررسی تجربیات افراد دارای نابینایی اکتسابی در ارتباط با چگونگی انجام دادن فعالیت های روزمره زندگی و تطابق با آن ها و نقش عوامل محیطی در روند انجام فعالیت های روزمره این افراد می پردازد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت کیفی و به شیوه پدیدارشناسی انجام گرفته است. 22 بزرگسال 60-20 ساله دارای نابینایی اکتسابی به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق قرار گرفتند. مصاحبه ها ضبط شده و سپس به صورت کتبی پیاده شد. داده های حاصل با استفاده از روش ون مانن تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  عوامل محیطی موثر در انجام فعالیت های روزمره توسط افراد نابینا این گونه در پنج مضمون اصلی ظهور یافتند. این پنج مضمون عبارتند از: محصولات و فناوری (مربوط به حیطه بررسی تجهیزات و فناوری کمکی مخصوص نابینایان و کمبودهای موجود در آن)، محیط فیزیکی (بررسی نقش موانع شهرسازی)، حمایت ها و روابط (شامل کمک گرفتن از دیگران، حمایت خانواده، جامعه، متخصصین و ارائه دهندگان خدمات)، نگرش ها (دربرگیرنده نگرش خانواده، جامعه، متخصصین و ارائه دهندگان خدمات)، و خدمات و سیاست گذاری ها (شامل بررسی نقش عواملی چون امنیت، قوانین حمایت کننده، عوامل اقتصادی و آموزشی و ارائه خدمات).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه تاثیر چالش های محیطی و تجربه انجام فعالیت های روزمره افراد مبتلا به نابینایی اکتسابی را تایید کرده و می تواند افق و چشم انداز جدیدی را به روی متخصصان توانبخشی به ویژه کاردرمان گرها در رابطه با روند و شیوه انجام فعالیت های روزمره به طور مستقل با توجه به شرایط محیطی بگشاید.
 • سید محمد موسوی خطاط، فرهاد نصرتی نژاد، علی اخوان بهبهانی، ایروان مسعود اصل صفحات 42-46
  هدف
  افسردگی یکی از چهار بیماری عمده در دنیا و شایع ترین علت ناتوانی ناشی از بیماری ها است. نظر به اهمیت برنامه ریزی برای پیشگیری، پژوهش حاضر به منظور ارزیابی میزان افسردگی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج انجام گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش را کل دانشجویان رشته پرستاری (200 نفر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج تشکیل می دهد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد بک به همراه داده های دموگرافیک انجام شد. برای تحلیل داده از نرم افزار SPSS و برای رسم نمودارها از نرم افزار اکسل استفاده شد. آزمون تی مستقل نیز برای مقایسه میانگین افسردگی مردان و زنان به کار گرفته شد.
  یافته ها
  از کل مردان، 40 درصد دارای درجاتی از افسردگی بودند. از این تعداد، 29٫3 درصد دارای افسردگی خفیف، 8 درصد افسردگی متوسط و 2٫7 درصد افسردگی شدید بودند. از کل زنان، 54٫4 درصد درجاتی از افسردگی داشتند که در 44 درصد، خفیف؛ 7٫2 درصد متوسط و 3٫2 درصد موارد شدید بود. در مجموع 49 درصد دارای درجاتی از افسردگی بودند. میانگین افسردگی 58٫17 با انحراف معیار 2٫11 به دست آمد. همچنین یافته های پژوهش میزان افسردگی در مردان را کمتر از زنان نشان داد (0٫08=P). نتایج آزمون t نشان داد که تفاوت میزان افسردگی در بین زنان و مردان به لحاظ آماری معنی دار است.
  نتیجه گیری
  با توجه به فراوانی افسردگی در بین دانشجویان، باید تدابیری اتخاذ گردد تا عواملی که در بروز افسردگی موثر بودند شناسایی و اقداماتی از طرف دانشگاه برای کاهش آن به کار گرفته شود.
 • مهدی رهگذر، مسعود کریملو، الهه کاظمی صفحات 47-52
  در این مقاله سعی شده است که مفاهیم گم شدگی داده به صورت ساده و کاربردی توضیح داده شود.گم شدگی داده در تمامی پژوهش های علوم اجتماعی، رفتاری، پزشکی وجود دارد. در آمار، گم شدن داده به وضعیتی گفته می شود که بخشی از مجموعه داده ها گزارش نشده باشند. گم شدگی داده باعث کاهش تطابق جامعه نمونه با جامعه کل شده و می تواند منجر به نتیجه گیری اشتباه در مورد جمعیت اصلی شود.گم شدگی داده یک اتفاق معمول بوده و بسته به میزان آن، می تواند اثر قابل توجهی در نتیجه گیری به دست آمده از داده ها داشته باشد. تمامی روش های برآورد پارامترها بر پایه فرض کامل بودن مجموعه داده ها استوار است و تحت برقراری این شرایط منجر به برآوردهایی نااریب می شوند؛ و البته با افزایش نسبت گم شدگی، مقدار اریبی نیز افزایش خواهد یافت.برای دهه ها، محققین از روش های قدیمی استفاده می کرده اند، این روش ها متکی به تصحیح مجموعه داده ها با صرف نظر کردن از موردهای دارای مقادیر گم شده و یا جایگزینی مقادیری تخمینی با مقادیر گم شده بودند. متاسفانه اکثر این روش ها وابسته به برقراربودن فرض دلایل گم شدگی داده و نوع سازوکار گم شدگی است؛ و در صورت عدم برقراری این فرض منجر به اریبی نتایج می شود.
|
 • Mohammad Ashori, Masoume Pourmohammad Rezaei Tajrishi, Sayede Somaye Jalil Abkenar, Jamal Ashoori, Muhammad Moosavy Khatat Pages 1-14
  Objective
  This research investigated the relationship personality traits، resources management strategies and motivational strategies in predicting academic achievement whit intellectual disability students at second grade of high school in townships of Tehran.
  Materials and Methods
  The participants were 200 students (126 girls and 74 boys) at second grade of high school in townships of Tehran that were selected with a stratified randomly sampling method. All of them completed the personality traits questionnaire (Costa and McCrae، 1992)، motivational strategies for learning questionnaire (Pintrich and et al، 1991) and achievement goals questionnaire-revised (Elliot and Murayama، 2008). the data were analyzed by method of step wise regression.
  Results
  The findings showed that openness، conscientiousness، effort regulation، help seeking، mastery approach goal، performance avoidance goal and self-efficacy have a positive and significant relationship with academic achievement and neuroticism and test anxiety have a negative and significant relationship with academic achievement. Self-efficacy، conscientiousness، mastery approach goal and neuroticism predicted 45 percent of variance of academic achievement and self-efficacy had the most contribution in prediction of academic achievement.
  Conclusion
  The results are due to the importance of motivational variables (self-efficacy and mastery approach goal) and personality (conscientiousness and neuroticism) in predicting academic achievement on the student with intellectual disability. Theoretical implications of findings were discussed.
 • Hasan Ziraki Zangbar, Hasan Ashayeri, Mohammad Kamali, Faranak Aliabadi Pages 15-22
  Objective
  Management and rehabilitation of disabilities relevant to fine motor skills in spastic cerebral palsied patients is often complex and challenging، therefore exploiting an easy and effective method similar to music therapy for completing the rehabilitation process can be very essential. The Aim of the present study was to investigate the mentioned hypothesis that is the effect of Persian traditional music on gross manual dexterities of spastic cerebral palsied children.
  Materials and Methods
  twenty patients (9 girls and 11 boys) suffering from spastic cerebral palsy with ranging in age from 7-12 years participated in this semi-experimental study. Ten of them randomly assigned to experimental group and followed to control group. Musical intervention performed for experimental group. Level in Gross manual dexterity of two groups assessed before and after intervention via the Box and Block Test. Data was analyzed by U Mann-Whitney and Wilcoxon Signed Ranks Test.
  Results
  The results indicate that Patients in the experimental group demonstrated a significant increase from pretests to posttests in non-dominant hand (P<0. 05)، but there was no significantlydifference between pretest in comparison whit posttest of in dominant hand (P>0. 05).
  Conclusion
  It can be conclude that active musical activities can improves gross manual dexterity of spastic cerebral palsied children in non-dominant hand.
 • Malek Amini, Aryan Shamily, Sorena Moosavi, Ruzbe Kazemi, Mostafa Qorbani Pages 23-28
  Objective
  Spasticity and contracture in the flexor muscles of the wrist may occur after stroke، especially in which early recovery did not appear. Splints are prescribed to reduce spasticity and to prevent contracture after stroke. Although there is a few research in this field. The aim of our study is to examine the impact of the Extension splint on function of upper extremity in chronic stroke patients.
  Material and Methods
  Fourteen patients with chronic cerebrovascular accident participated in the study according to inclusion criteria، and after initial assessments they were given splints. Goniometry was the method of assessing range of motion، and Fugl-Meyer assessment was used to examine the function of upper extremity، and spasticity of upper limb was evaluated by Modified Ashworth Scale. Patients were instructed to wear the extension splints for 1 month and 2 hours a day and all night (6 to 8 hours). Assessments were repeated at the end of the first، third and fourth weeks.
  Results
  The difference of wrist`s spasticity level and passive range of motion of wrist were significant before and after 1 month (P<0. 001، P=0. 01). And other items did not significantly improve (P>0. 05). Also a result indicates that there are improvements in all outcomes to some extent and these results were not significantly different in the outcomes.
  Conclusion
  The results show that 1-month using of this splint with 30-degrees of wrist extension reduces spasticity and improves passive wrist range of motion. But changes in other outcomes were not significant.
 • Soraya Askari, Narges Shafaroudi, Mohammad Kamali, Mitra Khalaf Beigi Pages 29-41
  Objective
  The purpose of this study was to describe the experiences of adult people with acquired blindness in performing their activities of daily living and to investigate the role of environmental factors in this process.
  Materials and Methods
  A qualitative phenomenological method has been designed for this study. a sample 22 adults with acquired blindness who were blind for more than 5 years of life were purposefully selected and semi-structured in-depth interviews were conducted. The interviews were transcribed verbatim، coded and analyzed using van Manen’s method.
  Results
  The five clustered themes that emerged from the interviews included: 1) products and technology - discusses the benefits and drawbacks to using advanced technology to promote independence. 2) physical environment- ''The streets are like an obstacle course''،3) support and relationships- refers to the assistance that blind people receive from family، friends، and society، 4) attitudes- includes family and social attitudes toward blind people، and 5) services and policies- such as social security، supportive acts، economic factors، educational problems and providing services.
  Conclusion
  findings identify how performance of blind people in daily living activities is affected by environmental factors and what are these factors. The results can enable occupational therapists and other health care professionals who are involved with blind people to become more competent during assessment، counseling، teaching، giving support، or other interventions as needed to assist blind people. Recommendations for further research include more studies of this population to identify other challenges over time. This would facilitate long term goals in the care. Studies that include more diversity in demographic characteristics would provide greater generalizability. Such characteristics as adolescent age group، married and single، ethnicity، and socioeconomic status are particularly important to target.
 • Irvan Masoudi Asl, Ali Akhavan Behbahani, Farhad Nosratinejad, Muhammad Moosavy Khatat Pages 42-46
  Objective
  This research was planned to evaluated depression in nursing students at Azad University of Yasouj.
  Materials and Methods
  This study is a descriptive and an instrument used was Beck Inventory scale for depression. All undergraduate nursing students at Azad university of Yasouj (200 people) were tested with Persian language version of Beck Depression Inventory (BDI). for analysis of information we used SPSS & Excel. The main statistical method for data analysis was independent T test.
  Results
  Data analysis showed 60٪ of men are normal and 40٪ showed degree depression. Our study showed mild depression in 29. 33٪, moderate depression in 8٪, and severe depression in 2. 67 ٪ of this group. In woman group we found 45. 5٪ are normal and 55. 5٪ are depressed. We found mild depression in 44٪, moderate depression in 7. 2٪, and severe depression in 3. 2 ٪ of this group. On the whole we found that 51٪ of subjects were normal and 49٪ were depressed. In depressed group our study showed mild depression in 38. 5٪, moderate depression in 7. 5٪, and severe depression in 3٪ of studentsUsing a factor analysis test (T test), it was revealed that two factors (sex and depression). The results of analysis showed significant difference between males and females. T test for depression was showed significantly different between female (19. 2) and male (14. 88) subjects.
  Conclusions
  This research shows that is a high proportion of nursing students have depression. We have suggested some recommendations in order to prevent and control the sources of the depression.
 • Elaheh Kazemi, Masoud Karimlo, Mahdi Rahgozar Pages 47-52
  In this paper، we are presenting the basic concepts of missing data in a very simple but practical approach. Missing data are ubiquitous throughout the social، behavioral، and medical sciences. In Statistics، missing data occur when no data value is stored for the variable in the current observation. Missing data reduce the representativeness of the sample and can therefore distort inferences about the population. Missing data are a common occurrence and can have a significant effect on the conclusions that can be drawn from the data. All the methods of parameters estimation are based on the completion of data set assumption and only in this case the result will be a non- biased one، and with the increase of missing proportion، the rate of biased results increase too. For decades، researchers have relied on a variety of old techniques that attempt to “fix” the data by discarding incomplete cases or by filling in the missing values. Unfortunately، most of these techniques require a relatively strict assumption about the cause of missing data and are prone to substantial bias.