فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اکبر کمیجانی، سجاد ابراهیمی صفحات 1-27
  این تحقیق به بررسی نقش سطوح توسعه مالی در رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری نیروی کار برای 36 کشور در حال توسعه ی در دوره ی زمانی 1980-2010 می پردازد. نتایجی که از برآورد روش پانل پویا GMMبدست می آید نشان می دهد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار در سطح توسعه ی مالی پایین منفی بوده و از یک سطح توسعه مالی به بالا شاهد اثر مثبت نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار هستیم. همچنین اثر منفی نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی پایین و اثر مثبت نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی بالا بر روی رشد اقتصادی نیز وجود دارد.بنابراین با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشورهای با توسعه ی مالی پایین آثار نامطلوب داشته، پیش نیاز حرکت این کشورها به سمت نظام های ارزی منعطف تر و شناورتر، توسعه ی بازارهای مالی در این کشورها است. به علاوه نتایج مدل برای کشورهای نفتی نیز نشان می دهد که برای رهایی این کشورها از آثار نامطلوب و منفی نوسانات نرخ ارز مانند سایر کشورهای در حال توسعه ی نیاز به توسعه مالی دارند با این تفاوت که کشورهای نفتی باید به سطح توسعه ی مالی بالاتر نسبت به سایر کشورها برسند.
  کلیدواژگان: نرخ ارز، توسعه مالی، بهره وری و پانل پویایGMM
 • شهرام گلستانی، انسیه لاغری فیروز جایی، هادی لاغری فیروز جایی صفحات 29-46
  همواره مباحث مربوط به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای هر جامعه ای، مورد توجه و مطالعه صاحب نظران اقتصادی بوده است. به علاوه، بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی،یکی از دغدغه های اصلی دولت ها محسوب می شود؛ که رفع آن به عنوان یکی از وظایف اصلی و اولیه بر عهده آنها است. برای مبارزه با بیکاری و حل مسئله اشتغال باید ابتدا کانال هایی که به افزایش بیکاری و یا بوجود آمدن گره در بازار کار ختم می شوند را شناسایی کرد. این مقاله کوششی است جهت شناسایی شوک هایی که منجربه بوجودآمدن گره در بازار نیروی کار وافزایش بیکاری در ایران می شوند. بدین منظور از تحلیل سری های زمانی مبتنی بر الگوی VAR و روابط هم انباشته کننده استفاده شده است. برای تخمین مدل از داده های سالانه دوره زمانی 1344-1389 استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت وافزایش نقدینگی موجب بوجود آمدن گره در بازار کار شده و بیکاری را افزایش می دهند؛ اما افزایش حجم سرمایه باعث کاهش بیکاری می شودودر جهت رفع این گره عمل می کند.
  کلیدواژگان: گره نیروی کار، بیکاری، شوکهای برونزا
 • ابراهیم مرادی، مصیب پهلوانی، احمد اکبری صفحات 47-62
  تاکنون مطالعاتی با استفاده از روش تصریح توابع تولید مرزی-تصادفی و برآورد کارآیی فنی محصولات کشاورزی در کشور انجام شده است، اما به نقش عوامل غیر قابل کنترل توجهی نشده است. وقتی کارآیی بنگاه های مختلف تولیدی بررسی می شود ممکن است که عواملی باعث عدم تجانس بنگاه ها و تفاوت در کارآیی آنها شوند. بیشتر این عوامل، توسط تولید کننده ی قابل کنترل نیستند؛ مانند بارندگی، نوع خاک، بیماری ها و سایر عوامل. در این مطالعه،سطح زیر کشت محصول پنبه در هر استان به عنوان عامل عدم تجانس مشاهده شده، در محاسبه ی کارآیی هزینه در نظر گرفته شده است وتاثیر عامل عدم تجانس بر کارآیی هزینه ی تولید پنبه در هر استان با استفاده از تصریح تابع هزینه ی مرزی – تصادفی مدل «پیت و لی» و «داده های تابلویی» بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت نرمال شده کود شیمیایی و دستمزد نرمال شده نیروی کار، بیشترین تاثیررا بر هزینه ی تولید در هر هکتار پنبه در کشور دارند. به طوری که هر یک درصد افزایش در قیمت کود شیمیایی و دستمزد نیروی کار به ترتیب 33/0 و31/0 درصد هزینه تولید در هکتار را افزایش می دهند. استان کرمان با 96 درصد بالاترین کارایی و استان یزد با 70 درصد کمترین کارایی هزینه تولید پنبه در کشوررا داشته اند. سطح زیر کشت هر استان به عنوان عامل عدم تجانس،تاثیر معناداری بر کارآیی هزینه نداشته است. استفاده صحیح و منطقی از کودهای شیمیایی و توسعه مکانیزاسیون متناسب با وضعیت هر استان، می تواند در کاهش هزینه تولید نقش مهمی داشته باشد.
  کلیدواژگان: کارایی هزینه، عدم تجانس مشاهده شده، روش مرزی تصادفی، پنبه و ایران
 • محمدحسن فطرس، جواد براتی صفحات 64-83
  تشخیص عوامل کلیدی محرک انتشار دی اکسیدکربن برای ارزیابی سیاست ها و راهبردهای کاهش اثرات تغییر اقلیم ضروری است. حمل و نقل حلقه اتصال بخش های مختلف اقتصاد است و بیش از 23 درصد انتشار CO2 کشور را به عهده دارد. پس، توجه به این بخش ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به تحلیل عواملی می پردازد که انتشار CO2 ناشی از مصرف سوخت سنگواره ای در بخش حمل و نقل را تحت تاثیر قرار می دهند. برای این منظور از روش «تجزیه ی شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی» و «شاخص دیویژیای میانگین حسابی» استفاده می شود. دوره ی مورد مطالعه 1376-1389است. عوامل اثرگذار مورد بررسی ضریب انتشار، شدت انرژی، ترکیب سوختی، شیوه ی حمل و نقل، تغییرات ساختاری، فعالیت اقتصادی به صورت سرانه و رشد جمعیت می باشند. نتایج نشان می دهند که فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختاری و رشد جمعیت به ترتیب بیشترین اثر را بر رشد انتشار CO2 در بخش حمل و نقل داشته اند. شدت انرژی نقشی کاهشی در انتشار CO2 برای کل بخش حمل و نقل داشته است. مقایسه ی نتایج به دست آمده از دو روش مختلف تجزیه، صحت یافته های مطالعه را تایید می کنند.
  کلیدواژگان: انتشار CO2، شدت انرژی، بخش حمل و نقل و تکنیک های تجزیه شاخص
 • محمدنبی شیهکی تاش، حمید حجتی صفحات 85-103
  هدف محوری این مقاله سنجش کشش تغییرات حدسی و ارزیابی ضریب قدرت بازاری در صنایع منتخب ایران می باشد. در این مقاله مدلی ارایه شده که رفتار و عملکرد صنایع منتخب را نشان می دهد. این مدل ساختار بازار را از رقابت تا انحصار مورد بررسی قرار می دهد و ارتباطی بین رفتار مصرف کننده و تولید کننده برقرار می کند. در این تحقیق 10 صنعت کارخانه ای ایران در کد ISIC چهار رقمی انتخاب شده اند و قدرت بازاری و کشش تغییرات حدسی در چهارچوب داده های تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در صنعت لبنیات و چاپ و نشر با مقادیر حدسی محاسبه شده به ترتیب در حدود 1/3 و 1/02 بیشترین رفتار تبانی گری مشاهده می شود. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که صنایع مواد شیمیایی و فولاد به ترتیب با 5/9 و 4/07 دارای بیشترین قدرت بازاری و صنایع سیمان و مواد آشامیدنی به ترتیب با 0/33 و 0/34 دارای کم ترین قدرت بازاری در میان ده صنعت بررسی شده می باشند.
  کلیدواژگان: کشش تغییرات حدسی، قدرت بازاری و صنایع منتخب
 • مجید احمدیان، ویدا ورهرامی صفحات 105-121
  مخزن فراساحلی پارس جنوبی یکی از بزرگ ترین ذخایر گازی جهان است. این مخزن فراساحلی به صورت مشترک در مرز ایران و قطر قرار گرفته که بهره برداری از این مخزن، گام مهمی در راستای توسعه ی اقتصادی کشور محسوب می شود. در این مقاله به دنبال مدل سازی مسیر بهینه ی استخراج از این مخزن در شرایط رقابتی و انحصاری و تخمین این مدل ها هستیم مشترک بودن این مخزن با کشور قطر بر اهمیت دستیابی به این مسیر بهینه می افزاید. از سویی از آنجا که بهره برداری از این ذخایر منتج به حفاری و استخراج در اعماق بالای دریا می شود و تمام فعالیت های حفاری و استخراج در کشور میزبان صورت می گیرد، لذا در صورت انعقاد قراردادهای توسعه ای و استخراجی با شرکت های بزرگ نفتی و گازی داخلی یا خارجی باید مفادی مبنی برمحدودیت های زیست محیطی در قرارداد لحاظ شود که مبتنی بر آنها شرکت طرف قرارداد به تلاش برای استخراج از مخزن با کم ترین آلودگی برآمده و به دنبال استفاده از تکنولوژی های جدید در فعالیت های اکتشافی و استخراجی باشد. لذا محدودیت های زیست محیطی در قالب دو سناریو وارد جریان مدل سازی شدند. در ادامه به تخمین مسیر بهینه ی استخراج و قیمت با استفاده از مدل های نظریه پردازی شده و داده های مربوط به سال های 1381-1391 می پردازیم. لازم به ذکر است که در تخمین مدل با استفاده از داده های تجربی محدودیت زیست محیطی لحاظ نگردیده و تنها در راستای مدل سازی در نظر گرفته شده اند.
  در نهایت بیان می گردد که اعمال محدودیت های زیست محیطی به عنوان یکی از مفاد قراردادها به طور غیرمستقیم به میزان استخراج از مخزن خواهد افزود.
  کلیدواژگان: تامین مالی، مخزن فراساحلی پارس جنوبی، مسیر بهینه استخراج و قیمت و محدودیت زیست محیطی
 • حامد عطریانفر، سیدمهدی برکچیان، سیدفرشاد فاطمی اردستانی صفحات 123-138
  در این مطالعه ابتدا محتوای اطلاعاتی متغیرهای گوناگون اقتصادی برای پیش بینی قیمت مسکن در شهر تهران بررسی شده و سپس عملکرد برخی از روش های ترکیب پیش بینی برای پیش بینی این متغیر ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استفاده از اطلاعات متغیرهای گوناگون به وسیله تکنیک های ترکیب پیش بینی می تواند باعث افزایش دقت پیش بینی گردد. در این میان، دقت روش های ساده ترکیب از روش وزن های بهینه، علیرغم برخورداری از پشتوانه نظری، بیشتر است. همچنین بطور کلی اختصاص اهمیت بیشتر به پیش بینی های اخیر (در روش مجذور خطای تنزیل شده) و همفزونی کمتر اطلاعات (در روش خوشه بندی) موجب افزایش دقت پیش بینی می گردد. از طرف دیگر انقباض وزن ها به سمت وزن های یکسان (در روش انقباضی) با کاهش میزان خطای تخمین، عملکرد پیش بینی را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: ترکیب پیش بینی، ارزیابی پیش بینی، قیمت مسکن، مدل خودرگرسیون با وقفه توزیع شده
 • مسعود نیکوقدم، محمود هوشمند، مسعود همایونی فر، مصطفی سلیمی فر صفحات 139-171
  در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و تولید سرانه، در کنار عواملی چون سرمایه‎گذاری در سرمایه های مادی و انسانی، ثبات جوامع، نقش دولت، نوع نظام سیاسی کشور و نیز رشد جمعیت، یکی از عوامل مهم و اثرگذار که کمتر به آن پرداخته شده، «ساختار سنی جمعیت» است. از اینرو در مقاله حاضر تاثیر ساختار سنی جمعیت بر تولید سرانه را با تاکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این راستا، ابتدا با توجه به ادبیات رشد نئوکلاسیک، به طراحی و استخراج یک مدل تجربی پرداختیم که نشان‎دهنده رابطه ساختار سنی جمعیت با درآمد سرانه باشد، سپس در مرحله بعد، این مدل مورد آزمون تجربی قرار گرفت. برای آزمون تجربی مدل، اطلاعات در دسترس 82 کشور دنیا را برای دوره زمانی 1982 تا 2008 مورد استفاده قرار دادیم. نتایج بیانگر این است که افزایش یک درصد در سهم جمعیت زیر 15 سال از کل جمعیت، باعث کاهش 1/08 درصد در درآمد سرانه می‎شود. همچنین افزایش یک درصد در سهم جمعیت 15 تا 64 سال و یک درصد در سهم جمعیت بالای 65 سال از کل جمعیت، به ترتیب باعث افزایش 3/39 درصد و 0/34 درصد در درآمد سرانه می‎شود.
  کلیدواژگان: ساختار سنی جمعیت، درآمد سرانه، روش پانل دیتا
|
 • Akbar Komeyjani, Sajad Ebrahimi Pages 1-27
  This study examines the role of financial development levels in relationship between exchange rate volatility and productivity growth for 36 developing countries in 1980- 2010 period. Estimation result from dynamic panel method of GMM estimation show that the effect of exchange rate volatility on productivity growth has been negative in countries with low financial development level and positive in countries with higher financial development level. Also there is this effect for economic growth. In other word، exchange rate volatility has negative effect on economic growth in low financial development and positive effect in higher financial development level. Therefore due to unfavorable exchange rate volatility effects in countries with low financial development، movement toward a more flexible exchange rate regime requires further financial market development. Moreover، estimation results for oil exporting countries show that these countries to get riding from negative effects of exchange rate volatility need to financial development more than other developing countries.
  Keywords: Exchange rate, financial development, productivity, dynamic panel (GMM)
 • Shahram Golestani, Ensiye Lagari, Hadi Lagari Pages 29-46
  Always، the issues about job-creating and elimination of unemployment، as one of the essentials of each society; was attention by the economists. In addition the unemployment as a economical، sociological، and political destructive phenomenon; is one of the main concerns of all governments in the worlds. The obviation of the phenomenon، as one of the primary tasks of governments، is part of their responsibilities. To deal with unemployment and overcome it، at first the channels that rising unemployment or cause wedge in the job market should be identified. This paper is an attempt to identify shocks that lead to creation wedge in labor market and increasing unemployment in Iran. For this purpose، time series analysis، based on VAR model and cointegration relations is used. Accordingly، the annual data over the period 1344- 1389 were used. The results show that increase in oil revenues، government’s budget deficit، and liquidity cause to creation of wedge in labor market and increase the unemployment. But increment in total capital cause the decrease in unemployment and lead to elimination of the wedge in labor market.
  Keywords: labour wedge, Financial shocks, Monetary shocks
 • Ebrahim Moradi, Mosayeb Pahlavani, Ahmad Akbari Pages 47-62
  A number of studies estimated technical efficiency of agricultural production by using stochastic frontier production functions in Iran. But the uncontrollable factors are not attention to estimation production function. When the performances of firms are considered it might be some factors cause heterogeneity of firms and difference of firm efficiency. Most of these factors are not controllable by the producer، such as rainfall، soil type، diseases and other factors. In this study، the area under cotton cultivation in any province as the heterogeneity observed in the calculation of cost-efficiency is considered. And the impact of heterogeneity on the efficiency of cotton production costs in each province was investigated by Using stochastic frontier cost function Pitt and Lee model and panel data. The results show that the normalized price of fertilizer and wage labor normalized has maximum impact on the cost of production per hectare of cotton in the country. So that everyone percent increases in the price of fertilizer and labor، 0. 33 and 0. 31 percent increase cost in hectare، respectively. Kerman Province with 96 percent efficiency of cotton production in the country had the highest cost efficiency. Whereas Yazd province with 70 percent efficiency had the lowest cost efficiency. The area cultivation as the heterogeneity factor has not significant effects on cost efficiency. Correct and rational use of fertilizers and mechanization development appropriate to the circumstances of each province can play an important role in reducing the cost of production.
  Keywords: Cost Efficiency, Observed Heterogeneity, The Stochastic
 • Mohammadhassan Fotros, Javad Baraty Pages 64-83
  The identification of key factors driving CO2 emissions is essential for the formulation of effective climate change mitigation policies and strategies. Transportation، as a linkage between different parts of the economy، has of more than 23 percent of the country''s CO2 emissions. This study analyzes the factors affecting CO2 emissions of fossil fuel consumption in the Iranian transport sector for the period 1997-2010. For this purpose، Decomposition Analysis of Logarithmic Mean Divisia Index and Arithmetic Mean Divisia Index are employed. Factors influencing CO2 emissions are coefficient of emission، energy intensity، changes in fuel mix، mode of transportation، structural changes، per capita economic income، and population growth. Results show thateconomic activity، structural changes، and population growth have respectively the greatest impacts on the CO2 emissions growth in Iranian transport sector. Energy intensity has had a reductive role in CO2 emissions for the whole transportation sector. Results obtained from different decomposition methods، are in concordance.
  Keywords: CO2 emissions, energy intensity, transport sector, index decomposition technique
 • Mohammadnabi Shihakitash, Hamid Hojati Pages 85-103
  In recent studies، many economists have focused on the industry and market. Policymakers in order to provide a comprehensive framework for target market need to have information about the structure of the market and the factors affecting it. The model that is presented in this research shows the behavior of selected industries. This model investigates the structure from competition to monopoly and makes a link between the consumer and the producer behavior. In this paper ten manufacturing industry in Iran with 4 degree ISIC is chosen and market power and conjectural elasticity is examined using panel data. The results suggest that the dairy and print industries with 1. 3 and 1. 02 respectively، have the most conjectural variation، hence the collusive behavior is shown in these industries. Also cement and beverage industries with -0. 27 and 0. 51 respectively، have the most competitive structure. In addition chemical and steel industry، respectively، with 5. 9 and 4 have the most market power and cement and beverage industries، respectively، with 0. 33 and 0. 34 have the least market power among the industries surveyed.
  Keywords: conjectural variation elasticity, market power, selected industries
 • Majid Ahmadian, Vida Varahrami Pages 105-121
  South Pars offshore resource is the biggest gas resource of world. This offshore resource is cooperating with Ghatar and extraction from this resource is the main mean for Iran economic growth. In this paper we want to model optimal extraction path of this resource in competitive and monopoly conditions and estimate these paths. But because extraction of this resource is from the bottom of see and all of extraction and drilling process are in owner resource country which causes to environmental damages. Therefore we should improve some environmental restrictions on Investor Company، which these extractions induce Investor Company to use from some new technology in drilling and extraction process. We model environmental extraction as two scenarios and estimate optimal path of extraction and price with data 2002-2012. We do not apply environmental restrictions in estimation and apply them only in modeling. Finally we conclude that these environmental restrictions cause to improvement of optimal extraction indirectly.
  Keywords: Financing, South Pars Offshore Resource, Optimal Path of Extraction, Price, Environmental Restriction
 • Hamed Atrianfar, Seyedmehdi Barakchian, Seyedfarshad Fatemi Pages 123-138
  In this study، the information content of diverse range of economic variables for Tehran house price forecast has been examined and then the performance of some forecast combination methods for this target variable has been evaluated. The results show that using the information of various variables through forecast combination techniques can improve the forecast accuracy. Among these techniques، simple combination methods are more accurate than the optimal weight methods although latter has theoretical background. Also، in general، putting more emphasis on the recent forecasts (in the discounted squared error methods) and less information aggregation (in clustering methods) can improve forecast accuracy. On the other hand، shrinking weights toward the equal weights (in shrinkage methods) can improve forecast performance through reducing estimation error.
  Keywords: Forecast Combination, Forecast Evaluation, House Price, Auto Regressive Distributed Lag Model
 • Masood Nikogadam, Mahmood Hoshmand, Masood Homayounifar, Mostafa Salimifar Pages 139-171
  In investigation of effective factors on economic growth and per-capita income، in addition to investment in physical and human capital، social stability، role of government، type of political system، and population growth، “population age structure” is one of the effective and important factors absent from much of body of research. Therefore، in this paper، we study the effect of population age structure on per-capita income، with emphasis on the role of population in labor supply and human capital. Doing so، firstly we design and extract an empirical model that shows the relationship between population age structure and per-capita income according to the neoclassical growth literature، then in the next step، the model was tested experimentally. For an empirical test of the model، information available on 82 countries for the period 1982 to 2008 has been used. The results suggest that with 1-per cent increase in the share of the population under 15 years in overall population، per-capita income decreases by 1. 08 per cent. With a 1-per cent increase in the share of the population 15 to 64 years and 1-per cent increase in the share of the population over 65، the per-capita income increases by 3. 39 per cent and 0. 34 per cent، respectively.
  Keywords: Population age structure, per, capita income, panel data approach