فهرست مطالب

یافته - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 55، تابستان 1392)
 • سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 55، تابستان 1392)
 • ویژه نامه گیاهان دارویی
 • تاریخ انتشار: 1392/07/05
 • تعداد عناوین: 13
|
 • ابراهیم فلاحی، علیرضا غیاثوند، فرزاد ابراهیم زاده، امیرحسین خلخالی راد صفحات 5-14
  مقدمه
  سیب مهمترین میوه مصرفی در تعداد زیادی از کشورهای جهان می باشد و اهمیت بسیار زیادی در رژیم غذایی و سلامت فرد دارد. این تحقیق با هدف تعیین میزان ویتامین ث (اسید اسکوربیک)، اسیدهای آلی غالب (اسید سیتریک و مالیک)، و ترکیبات فرار و معطر میوه سیب ارقام زرد و قرمز لبنانی در شهرستان های خرم آباد و بروجرد انجام گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع سیب استان لرستان دارای اسید اسکوربیک در حدود سه برابر مقدار موجود در جدول ترکیبات مواد غذایی ایران است. از نظر اسید مالیک و سیتریک تفاوت معنی داری بین سیب زرد و قرمز وجود نداشت.
  یافته ها
  مقدار اسید اسکوربیک در سیب قرمز و زرد به ترتیب 49/9 و 09/9 میلی گرم در 100 گرم و در مجموع 29/9 میلی گرم در 100 گرم بود. مقدار اسید مالیک در سیب قرمز و زرد به ترتیب 26/0 و 27/0 و اسید سیتریک در هر دو نوع سیب 28/0 میلی گرم در 100 گرم بود. اسیدیته سیب قرمزدر حدود 4 و سیب زرد 7/3 بود. سیب قرمز دارای اسیدیته بیشتری نسبت به سیب زرد بود. از نظر مواد فرار بیشترین فراوانی در بین سیب قرمز و زرد مربوط به فارنسین بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی نمونه های میوه مورد نیاز در اواخر شهریورماه سال 1387 جمع آوری شد. برای این منظور از هر درخت که به عنوان یک واحد آزمایشی محسوب شد و تعداد 5 عدد سیب در مرحله بلوغ فیزیولوژیکی چیده شد. ترکیبات فرار و معطر با استفاده از روش جدید ریز استخراج با فاز جامد از فضای فوقانی – مافوق صوت (SPME GC/MS)، میزان اسید آسکوربیک (ویتامین ث) با استفاده از روش 2، 6- دی کلروفنل اندوفنل و میزان اسیدهای آلی میوه (اسید مالیک و سیتریک) به روش تیتراسیون اندازه گیری شد.
  کلیدواژگان: سیب، ارزش غذایی، مواد فرار، ویتامین ث، اسیدهای آلی، لرستان
 • افشین نظری، علیرضا غیاثوند، غلامرضا حسن زاده، مرضیه رشیدی پور، شهلا احمدی صفحات 15-24
  مقدمه
  گیاهBoiss Taraxacum syriacum از گونه Taraxacum officinalis (قاصدک) است که در طب سنتی برای درمان یرقان و اختلالات کبدی و سنگ صفرا مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی ریشه گیاهBoiss Taraxacum syriacum (TSBE) در مسمومیت کلیوی ناشی از استامینوفن مورد بررسی قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه Taraxacum syriacum Boiss در مسمومیت کلیوی ناشی از استامینوفن در موشهای صحرایی تا حدودی نقش محافظتی دارد که به نظر می رسد در این میان نقش ترکیبات فنولی از جمله کارواکرول آن حائز اهمیت است.
  یافته ها
  با استفاده از روش ریز استخراج بیست و یک ترکیب مختلف شیمیایی از جمله 1- 1 دی متیل دیبوران، 1 پروپن 3 اتوکسی، 3-5 اکتادین دوآن، نونانال، دکانال، نونانوئیک اسید و کارواکرول در نمونه ریشه گیاه استخراج و شناسایی گردید. کراتینین در TSBE با دوز دویست میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه مسموم کاهش معنی دار پیدا کرده بود. در مطالعات هیستوپاتولوژیک نیز، نکروز کلیوی در گروه های عصاره (100و200 میلی گرم بر کیلوگرم) کاهش یافته بود.
  مواد و روش ها
  استخراج و شناسایی ترکیبات ریشه گیاه با استفاده از روش SPME-GC/MS (Solid Phase Microextraction) انجام گرفت. در این تحقیق تجربی آزمایشگاهی 30 موش نر بالغ به طور تصادفی پنج گروه تقسیم شدند (6= n). حیوانات در ابتدا با مقادیر مختلف TSBE (50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم، گاواژ) روزانه به مدت هفت روز پیاپی تیمار شدند، سپس در معرض دوز سمی استامینوفن (APAP) (700 میلی گرم بر کیلوگرم داخل صفاقی) قرار گرفتند. در گروه کنترل آب مقطر به مدت هفت روز تجویز شد. در گروه سمی استامینوفن آب مقطر به مدت هفت روز دریافت و در روز هفتم دوز سمی استامینوفن تزریق شد. بیست و چهار ساعت بعد نمونه خونی برای اندازه گیری کراتینین سرمی مجزا گردید و کلیه موش ها جدا شده و برای بررسی های هیستوپاتولوژیک در فرمالین ده درصد قرار داده شدند.
  کلیدواژگان: استامینوفن، تاراکساکوم سیریاکوم، مسمومیت کلیوی، SPME
 • حسن احمدوند، فرشید غضنفری، رضا یاراحمدی، مونا منکاوی، رضوان وجدیان صفحات 25-32
  مقدمه
  اکسیداسیون لیپیدها و ازجمله LDL نقش مهمی در ایجاد آترواسکلروز دارد. با استفاده از مواد آنتی اکسیدان در جیره غذایی مانند ویتامین E و اسانس گیاهانی مانند اسانس مرزه خوزستانی می توان از اکسیداسیون LDL جلوگیری و در نتیجه باعث جلوگیری از ایجاد و پیشرفت آترواسکلروز شد. هدف از این تحقیق بررسی اثر غلظت های مختلف اسانس روغنی مرزه خوزستانی (ساچوریا خوزستانیکا) بر مهار بر اکسیداسیون LDL سرم درمحیط برون تنی است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان میدهد که اسانس روغنی مرزه خوزستانی باعث جلوگیری ازاکسیداسیون LDL واین ترکیبات ممکن است اثرات مشابهی در شرایط درون تنی داشته باشد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان می دهد که اسانس روغنی مرزه خوزستانی باعث کاهش اکسیداسیون LDL سرم می شود، بطوری که میزان زمان تاخیری براساس غلظت اسانس روغنی مرزه خوزستانی (50، 100و 200 میکروگرم بر میلی لیترو ویتامین Eباغلظت 100میکرومولار) به ترتیب 33/33، 66/66، 100 و11/111 درصد افزایش یافت. اثر مهاری اسانس روغنی مرزه خوزستانی بر اکسیداسیون LDL متناسب با غلظت (50، 100و 200 میکروگرم برمیلی لیتر) است.
  مواد و روش ها
  از افراد سالم بعد از یک شب ناشتایی نمونه خون تهیه شد و LDL سرم جداشده را در گروه های کنترل، اکسید شده با مس و اسانس روغنی مرزه خوزستانی با غلظت های (50، 100 و 200 میکروگرم برمیلی لیتر) و ویتامین E با غلظت 100 میکرومولار به عنوان کنترل مثبت مطالعه شد. جهت بررسی اکسیداسیون LDL مقدار دی ان های کونژوگه، زمان تاخیری ((Lag time و MDA (مالون دی آلدئید) تشکیل شده اندازه گیری شد و اثرات غلظت های مختلف اسانس روغنی مرزه خوزستانی و ویتامین Eبر مهار اکسیداسیون LDL سرم تحت اثر مس بررسی شد.
  کلیدواژگان: اکسیداسیون LDL، اسانس روغنی ساچوریا خوزستانیکا
 • مریم رفیعی راد، سعید ولی پور چهارده چریک صفحات 33-41
  مقدمه
  عوارض دیابت ممکن است ناشی از تولید رادیکال های آزاد باشد که سبب بروز مشکلات حافظه می شود و ابتلا به زوال عقل را افزایش می دهد. هم چنین افراد دیابتی در معرض خطر دردهای عصبی هستند. اسیدگالیک دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد رادیکال های آزاد است. در این مطالعه اثر تجویز اسیدگالیک، بر حافظه اجتنابی غیرفعال و درد در موش های دیابتی بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  حیوانات به گروه های کنترل (سالم)، دیابتی با STZ (mg/kg60)، 3 گروه سالم و 3 گروه دیابتی که به مدت دو هفته اسید-گالیک (mg/kg 10، 50 و100) را به روش گاواز دریافت کردند، تقسیم شدند. میزان قند خون با خون گیری از ناحیه دم اندازه گیری شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این تحقیق اسیدگالیک احتمالا با اثر آنتی اکسیدانی قوی منجر به جاروب رادیکال های آزاد و کاهش عوارض ناشی از دیابت از جمله درد می گردد و احتمالا بر مسیرهای عصبی حافظه در نواحی خاص مغز اثر می کند و سبب بهبود حافظه در موش های سالم و دیابتی می شود.
  یافته ها
  یافته ها کاهش معنی دار حافظه (تاخیر در پایین آمدن از سکو) در گروه دیابتی در تمامی روزها به جز روز یادگیری (P≤0.01) را نشان داد. دوز 50 اسیدگالیک افزایش معنی داری در حافظه موش های غیردیابتی در روز اول(P≤0.01)، سوم و هفتم(P≤0.05) و نیز دوز 10 در روز اول (P≤0.05) ایجاد نمود. هم چنین افزایش معنی دار حافظه روز اول(P≤0.01)، سوم و هفتم(P≤0.05) گروه های دیابتی دریافت-کننده دوز 50 و10 اسید گالیک مشاهده گردید. در رفلکس دورکشیدن دم(تاخیر در پرتاب دم) از کانون درد کاهش معنی داری(P≤0.01) در گروه دیابتی مشاهده شد و تنها در گروه دریافت کننده دوز 50 اسیدگالیک، افزایش معنی داری(P≤0.01) در تاخیر در پرتاب دم مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: دیابت، اسید گالیک، درد، حافظه، موش صحرایی
 • سمانه چهارمیری دوخواهرانی، وجیهه کرباسی زاده، مریم محمدی سیچانی، مجید توکلی صفحات 43-51
  مقدمه
  امروزه عفونت های باکتریایی و مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل ایجاد کننده آن ها از مهم ترین چالش های پیش روی سیستم های بهداشتی می باشند. از این رو اخیرا استفاده از عوامل ضد میکروبی با منشا طبیعی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره ی آبی گال های مازوج و قلقاف بر باکتری های گرم منفی بود.
  مواد و روش ها
  فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی دو گال بر سویه های باکتریایی جدا شده از نمونه های بالینی با مقاومت دارویی چندگانه (Pseudomonas aeruginosa، Acinetobacter baumannii، Escherichia coli) و سویه های باکتریایی مرجع به روش آگار دیفیوژن و آگار دایلوشن تعیین گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که گال های مازوج و قلقاف منابعی از ترکیبات ضد باکتریایی می باشند که می توان از آن ها علیه باکتری های گرم منفی با مقاومت چندگانه استفاده نمود؛ لذا مطالعه بر روی فعالیت ضد باکتریایی سایر عصاره های این دو گال و بررسی های فارماکولوژیک ضروری می نماید.
  یافته ها
  عصاره آبی هر دو گال فعالیت ضد باکتریایی بالایی را علیه تمام سویه های مورد بررسی نشان دادند. قطر هاله عدم رشد برای عصاره آبی گال های قلقاف ومازوج به ترتیب در محدوده 20-8 و 26-8 میلی متر بود. اندازه ی قطر هاله ی عدم رشد با غلظت عصاره نسبت مستقیم داشت (05/0>p). پایین ترین میزان MIC مربوط به عصاره آبی گال مازوج (mg/ml 128/0) بود.
  کلیدواژگان: فعالیت ضد باکتریایی، گال های بلوط، مقاومت دارویی چندگانه
 • سمیه سبزعلی، سالار بختیاری، آرمان رستم زاد، کریمه حقانی صفحات 53-59
  مقدمه
  در طب باستانی اعراب و چین از گیاه خرزهره برای درمان بیماری ها استفاده می شود. در این تحقیق خواص ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرزهره بومی ایلام بر روی باکتری های بیماری زا مورد بررسی قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که باکتری های گرم مثبت نسبت به عصاره خرزهره حساس تر از باکتری های گرم منفی می باشند. و با توجه به قطرهاله های عدم رشد باکتری ها می توان عنوان کرد که عصاره هیدروالکلی خرزهره اثر باکتری کشی قابل توجه بر باکتری های تحت مطالعه دارد.
  یافته ها
  بیشترین تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه خرزهره در غلظت 76 میلی گرم بر میلی لیتر بود. بیشترین قطر هاله عدم رشد در غلظت 76 میلی گرم مربوط به باکتری 2321E. faecalis (05/0p<) و کمترین قطر در همین غلظت مربوط به P. aeruginosa بود. نتایج نشان داد که کمترین میزان MIC مربوط به باکتری 1885S. aureus در غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر بوده و بیشترین میزان MIC مربوط به باکتری E. coli و P. aeruginosa در غلظت 76 میلی گرم می باشد (05/0p<).
  مواد و روش ها
  گیاه مذکور از کوه های زاگرس شهر ایلام جمع آوری و پس از شناسایی و نامگذاری، عصاره به روش ماسراسیون تهیه شد. غلظت های مختلف عصاره با استفاده از روش دیسک دیفیوژن بر روی باکتری ها تاثیر داده شد. از آنتی بیوتیک های تشخیصی به عنوان کنترل مثبت و از DMSO به عنوان کنترل منفی استفاده گردید. میزانMIC و MBC نیز مشخص شد.
  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی، خرزهره، ضد باکتریایی
 • مریم رضایی، مژگان آزادپور، رضا رومیانی، حمید معادی، مرضیه رشیدی پور، غلامرضا طالعی صفحات 61-65
  مقدمه
  در سال های اخیر، استفاده از مواد طبیعی به جای داروهای شیمیایی سنتتیک دارای عوارض جانبی، در پیشگیری و کنترل عفونت های مختلف تاکید شده است. با افزایش روز افزون مصرف گیاهان دارویی در درمان طبی، این شاخه از طب مکمل، جایگاه ویژه ای در درمان بیماری ها پیدا کرده است. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی بذر یونجه در مقایسه با آنتی بیوتیک های جنتامایسین، پنی سیلین و سیپروفلوکسازین بر روی سویه های استاندارد باکتری های سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوسیتوژنز صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  آزمایشات با استفاده از روش های دیسک دیفیوژن و میکروبراث دایلوشن انجام شد و MIC (حداقل غلظت مهارکننده رشد) و MBC (حداقل غلظت کشنده) گیاه شناسایی شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این تحقیق عصاره آبی گیاه مذکور می تواند کاندید مناسبی برای بررسی های آزمایشگاهی و تکمیلی جهت جداسازی ترکیبات فعال موجود در آن برای دستیابی به داروهای ثر ضد میکروبی باشد.
  یافته ها
  حداقل غلظت مهارکننده رشد عصاره آبی گیاه یونجه بر باکتری های گرم مثبت لیستریا منوسایتوژنز و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 25/206 و6600 میکروگرم بر میلی بوده و بر باکتری های گرم منفی تست شده در این مطالعه تاثیری نداشت.
  کلیدواژگان: اثرات آنتی باکتریال، عصاره آبی، آنتی بیوتیک، یونجه
 • حمید مومنی، اشرف صالحی، ابوالفضل سراجی صفحات 67-76
  مقدمه
  شمار قابل توجهی از مردم، برای درمان بیماری های مختلف، در جستجوی جایگزینی برای طب رایج، می باشند. افسردگی یکی از بیماری هایی است که در زنان دو برابر مردان دیده می شود و یکی از علل آن، اختلالات هورمونی می باشند. از آنجا که گیاهان دارویی در درمان این اختلالات موثرند؛ این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سه داروی ویتاگنوس، گل مغربی و ویتامین E بر افسردگی زنان مبتلا به درد سینه دوره ای انجام شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش، نشان داد که دو داروی گیاهی به میزان مشابه، باعث کاهش افسردگی شده اند. از آنجا که از نظر اقتصادی مصرف داروی ویتاگنوس بسیار با صرفه تر است؛ توصیه می شود از این دارو در زنان مبتلا به افسردگی استفاده شود.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری در سطح افسردگی بیماران، قبل از مداخله درمانی و بعد از آن، در دو گروه گل مغربی و ویتاگنوس مشاهده شد. در گروه ویتامین E، تفاوت آماری معنی داری قبل از مداخله درمانی و بعد از درمان، مشاهده نشد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی، 210 زن مبتلا به ماستالژی دوره ای که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند؛ به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه، تقسیم شدند. در ابتدا، سطح افسردگی به وسیله پرسشنامه بک سنجیده و سپس به مدت سه ماه، در گروه اول، داروی ویتاگنوس، در گروه دوم، کپسول روغن گل مغربی و در گروه سوم، ویتامین E داده شد. در پایان مجددا امتیاز افسردگی، سنجیده و از طریق تست های آماری با هم مورد مقایسه قرار گرفت.
  کلیدواژگان: ویتاگنوس، گل مغربی، ویتامین E، داروهای گیاهی، افسردگی، درد سینه دوره ای
 • فرشته جهانیان نجف آبادی، مریم محمدی سیچانی، مجید توکلی صفحات 77-83
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره های متانولی و استونی گال خرنوک بر روی همه باکتری های مورد آزمایش فعالیت ضد باکتریایی نشان دادند. بنابراین، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که عصاره های متانولی و استونی گال خرنوک از بلوط Quercus infectoria را می توان به عنوان یک ترکیب ضد باکتریایی در درمان پیشنهاد نمود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی آزمایشگاهی در پاییز 1390 انجام شد. گال ها از جنگل های بلوط لرستان جمع آوری شد. گال، خشک و آسیاب گردید و با حلال های متانول و استون به روش خیساندن عصاره گیری شد. غلظت های 50، 25، 5/12، 25/6، 12/3، 56/1 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره های متانولی و استونی به روش سری رقت تهیه گردید. خاصیت ضد باکتریایی عصاره های حاصل در غلظت های مختلف، با استفاده از روش انتشار چاهک بر باکتری های مذکور، مورد بررسی قرار گرفت. روش میکرودایلوشن برای تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره ها استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس انجام شد.
  یافته ها
  عصاره های متانولی و استونی گال خرنوک اثرات ضدباکتریایی قابل قبولی علیه باکتری های مورد آزمایش داشتند. بین فعالیت ضدباکتریایی عصاره های متانولی و استونی گال و غلظت عصاره ها ارتباط معناداری وجود داشت(05/0> (p. اثر ضد باکتریایی عصاره های متانولی و استونی گال خرنوک بر باکتری استافیلوکوکوس آرئوس بیشتر از باسیلوس سرئوس و باسیلوس سوبتیلیس بود. حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره های گال خرنوک mg/ml 56/1 تا 13/3 بود. حداقل غلظت کشندگی عصاره های گال خرنوک mg/ml 13/3 تا25/6 بدست آمد.
  مقدمه
  گال بلوط گونه دارمازو به عنوان داروی گیاهی سابقه استفاده طولانی دارد. گال خرنوک در اثر رشد غیرطبیعی بافت گیاهی تحت تاثیر واکنش زنبورها بر روی جوانه های جانبی و انتهایی سرشاخه های درخت بلوط گونه دارمازو به وجود می آید. در این پژوهش خاصیت ضد باکتریایی عصاره های متانولی و استونی گال Andricus moreae با نام محلی خرنوک از درخت بلوط گونه Quercus infectoria بر باکتری های گرم مثبت شامل استافیلوکوکوس آرئوس، باسیلوس سرئوس و باسیلوس سوبتیلیس مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: فعالیت ضدباکتریایی، گال، Andricus moreae، Quercus infectoria، استافیلوکوکوس آرئوس
 • محمدحسین اسماعیلی، اسماعیل عباسی، محمد صوفی آبادی صفحات 85-93
  مقدمه
  گیاه بابونه(Matricaria chamomilla) دارای فلاونوئید آپی ژنین می باشد که از خود اثرات شبه بنزودیازپینی نشان می دهد و بنابراین ممکن است در درمان ترک اعتیاد مفید باشد. در این تحقیق اثرات تزریق محیطی(درون صفاقی)عصاره هیدروالکلی بابونه بر علایم قطع مصرف مرفین در موش سفید صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  تزریق درون صفاقی عصاره بابونه می تواند علائم مهم سندرم ترک اعتیاد به مرفین را در موش صحرایی کاهش دهد. بنابر این لازم است اجزای موثر آن شناسایی و اثر آن در انسان نیز مورد بررسی قرار گیرد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تزریق درون صفاقی عصاره بابونه هرسه دوز تجویز شده، میزان بروزعلایم ترک مانند پریدن و بالارفتن را به صورت وابسته به دوز کاهش داد(001/0< P)
  مواد و روش ها
  24 موش نر (200تا250گرم) از نژاد ویستار انتخاب و با تزریق مرفین بصورت روزی دو بار به مدت 7 روز معتاد شدند. سپس موش ها به 4 گروه 6 تایی تقسیم شدند: گروه کنترل، که سالین و سه گروه بابونه، که عصاره بابونه(10،25و50 میلی گرم بر کیلوگرم)،30 دقیقه قبل از تزریق نالوکسان(5 میلی گرم بر کیلوگرم) به صورت درون صفاقی دریافت کردند.در تمام گروه ها 3ساعت بعد از آخرین تزریق مرفین، نالوکسان تزریق وعلائم ترک همچون پریدن و بالارفتن برای 30 دقیقه مطالعه شد. داده ها به دست آمده با انجام آزمون ANOVA مورد بررسی قرار گرفت.
 • اشرف صالحی، حمید مومنی، ابوالفضل سراجی صفحات 95-109
  مقدمه
  مستالژی یکی از شایع ترین دلایل نگرانی زنان است که باعث مراجعه مکرر آنها جهت مشاوره به مراکز مراقبت های بهداشتی می-شود. هدف کلی این پژوهش، مقایسه ی تاثیر گل مغربی و ویتاگنوس بر ماستالژی دوره ای بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  ویتاگنوس، اثرات درمانی خوبی برای درمان مستالژی دوره ای دارد و می تواند به عنوان روش درمانی اثربخش مورد استفاده قرار گیرد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین معیار درد در سه گروه بعد از مداخله کاهش یافته است و میانگین روزهای بدون درد در سه گروه افزایش داشته است و میانگین روزهای با درد متوسط در سه گروه کاهش یافته است و میانگین روزهای با درد شدید در سه گروه کاهش داشته است (چارت کاردیف) (0001/0< P). آزمون های آماری نشان داد که اثر ویتاگنوس بیشتر از ماده دیگر بوده است (0001/0< P).
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی های بالینی یک مرحله ای است. نمونه پژوهش 210 زن مبتلا به مستالژی که در سه گروه هفتاد نفره قرار گرفتند. در گروه اول، قرص ویتاگنوس، گروه دوم کپسول گل مغربی و گروه شاهد ویتامین E به مدت دو ماه داده شد. قبل و در دو ماه بعد از مداخله نمره درد سینه توسط پرسشنامه ارزیابی و با هم مقایسه شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. در این بررسی از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون K.S، مان ویتنی یو، ANOVA و آزمون t زوجی استفاده شد.
  کلیدواژگان: مستالژی دوره ای، ویتامین E، گل مغربی، ویتاگنوس، چارت کاردیف، معیار ده واحدی درد
 • محمد مهرنیا، طاهر نژاد ستاری، مصطفی اسدی، ایرج مهرگان صفحات 111-120
  مقدمه
  گیاهQuercus infectoria Oliv. یکی از مهمترین گونه های دارویی رشته کوه زاگرس می باشد که از زمان های قدیم به عنوان یک گیاه دارویی شناخته شده مورد توجه بوده است. مطالعات نشان داده درخت دارمازو دارای دامنه وسیعی از خواص دارویی می باشد. در این پژوهش معرفی جامع گیاه دارویی درخت دارمازو، محل های پراکنش و روش های صحیح تشخیص آنها ارائه گردیده است.
  بحث و نتیجه گیری
  معرفی گیاه دارویی دارمازو در راستای شناسایی و بهره برداری صحیح و اصولی از این گونه با ارزش داروئی صورت گرفته و با تعیین DNA بارکدینگ آن، میزان خلوص و یا تقلبی بودن نمونه های موجود در بازار سنجیده می شود.
  یافته ها
  بلوط دارمازو، حالت رسیدگی یکساله را نشان می دهند، در حالی که سایر بلوط ها حالت رسیدگی دو ساله را نشان می دهند. این گونه پیاله فاقد پایک بلند می باشد. معمولا برگهای جوان دارای حاشیه صاف و برگهای مسن در حاشیه دندانه دار می باشند. تصاویر میکروسکوپی الکترونی نشان داد که برگها عمدتا صاف و بدون کرک یا دارای کرکهای تنک و پراکنده هستند. توالی نوکلئوتیدها شامل حدود 680 جفت باز DNA می باشد.
  مواد و روش ها
  نمونه ها از محل رویشگاه طبیعی در مناطق مختلف زاگرس جمع آوری گردیدند. بعد از شناسایی، برگهای سالم برای استخراج DNA و مطالعات میکروسکوپ الکترونی مورد استفاده قرار گرفتند. برگ نمونه های تازه برای حفظ کیفیت DNAبر روی سیلیکاژل خشک شدند. بعد از استخراج DNA، تخلیص محصول PCR و تعیین توالی، با استفاده از نرم افزار Sequencher توالی نوکلئوتیدها ویرایش شدند.
  کلیدواژگان: دارمازو، زاگرس، DNA بارکدینگ، بلوط، گیاهان داروئی، Quercus infectoria
 • سید ابراهیم حسینی، داود مهربانی، فاطمه سادات رضوی، مریم رفیعی راد صفحات 121-128
  مقدمه
  فرزند سالم با جنسیت دلخواه یکی ازبزرگترین آرزوهای هر زوج می باشد. از بخش های مختلف خرما در طب سنتی برای درمان اختلالات تولیدمثلی استفاده می گردد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره آبی گرده نخل بر نسبت جنسیت نوزادان در موش های سوری انجام گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  احتمالا اثر افزایش نوزادان نر نسبت به ماده با تجویز عصاره آبی گرده نخل را می توان به داشتن املاح معدنی غنی نظیر پتاسیم و سدیم نسبت داد که نیازمند تحقیقات بیوشیمیایی بیشتر در آینده می باشد.
  یافته ها
  با توجه به یافته های ما در این مطالعه عصاره آبی گرده نخل باعث افزایش معنی دار نسبت نوزادان نر نسبت به نوزادان ماده می شود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش از موش های کوچک آزمایشگاهی با وزن تقریبی 35-30 گرم در گروه های کنترل، شاهد و تجربی نر و ماده مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه های تجربی نر و ماده خود به سه دسته 8 تایی تقسیم شدند که به ترتیب دوزهای mg/kg 100،200 و 400 عصاره آبی گرده نخل را در هر روز به مدت 35 روز دریافت کردند و در روز آخر تجویز موش های نر و ماده از گروه های مختلف با هم جفت گیری نموده و پس از تولد نوزادان نسبت جنسیت آنها مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با کمک آزمون های ANOVA، Duncan وt Wilcox on Tes مورد ارزیابی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: عصاره آبی گرده نخل، موش، نسبت جنسیت
|
 • Ebrahim Falahi, Alireza Ghiasvand, Farzad Ebrahimzadeh, Amir Hosein Khalkhali Rad Pages 5-14
  Background
  Apple is the most consumed fruit in many countries of the world and has very important role in individual''s diet and health. The aim of this study was to determine the vitamin C (Ascorbic acid)، organic acids (citric acid and malic acid)، and phenolic compounds concentrations of apple cultivars grown in Khorramabad and Boroujerd cities.
  Materials And Methods
  At this cross-sectional study، fruit samples were collected at the middle of 2008 (September). For this reason each tree calculated as trial unit and 5 apples were picked at the physiological puberty period. Phenolic compounds concentrations were measured by a new method using solid phase micro extraction of the upper atmosphere - supersonic (SPME GC / MS)، Ascorbic acid concentrations were gained by 2، 6-dichlorophenol-indophenol method، and organic acids concentrations were calculated by Titration method.
  Results
  Ascorbic acid concentrations in Red and Golden delicious apples were 9. 49 and 9. 09 mg and 9. 29 mg in total per 100 grams. Malic acid concentrations in Red and Golden delicious apples were 0. 26 and 0. 27 and citric acid concentrations in Red and Golden delicious apples were 0. 28 mg per 100 grams in both cultivars. Acidity of Red delicious was 4 and Golden delicious was about 3. 7. The acidity of Red delicious was higher than the Golden one. α-farensene was the most phenolic compound in both cultivars.
  Conclusion
  Finally، apple cultivars grown in Lorestan have 3 times more ascorbic acid than the amount which mentioned in Iranian Food Consumption Table. There were no significant relation about malic and citric acid in both cultivars.
  Keywords: Apple, Nutritional value, Phenolic compound, vitamin C, organic acids
 • Afshin Nazari, Alireza Ghiasvand, Gholamreza Hassanzadeh, Marziye Rashidipour, Shahla Ahmadi Pages 15-24
  Background
  Taraxacum Syriacum Boiss from Taraxacum Officinalis species is used in traditional herbal medicine for the treatment of jaundice، liver disorders and gallstones. This study was designed to investigate the ethanolic extract effect of the root of Taraxacum Syriacum (TSBE) on Acetaminophen-induced nephro-toxicity.
  Materials And Methods
  The root of Taraxacum Syriacum Boiss were analysed using SPME-GC/MS (Solid Phase Microextraction). In this experimental study، 30 male rats were randomly divided into 5 groups (n=6). The rats were treated firstly with different doses of TSBE (50،100 and 200 mg/kg، p. o.) daily for 7 days then they intraperitoneally were injected with 700 mg/kg Acetaminophen. Water was administered to the control group for seven days. Toxic (Acetaminophen) group received water for seven days and on day 7، 700 mg/kg Acetaminophen was intraperitoneally injected. Twenty-four hours after the Acetaminophen administration، animals were anaesthetized and blood was collected from the heart for assaying serum creatinine. Kidneys were removed، then cut off and placed in 10% formalin for histopathology assessment.
  Results
  21 chemical components of Taraxacum Syriacum Boiss root including 1،1-dimethyldiborane، 1-propene 3-ethoxy، 3،5-octadien-2-one، nonanal، decanal، nonanoic acid and carvacrol were identified and extracted. Creatinine reduced significantly in the experiment group (TSBE 200 mg/kg) in comporison with the toxic group. Also، in histopathology assessment، kidney necrosis reduced in experimental groups (TSBE 100، 200 mg/kg).
  Conclusion
  TSBE seems to have a protective role in Acetaminophen induced nephro-toxicity and the role of phenolic compounds such as carvacrol is important.
  Keywords: Acetaminophen, Taraxacum Syriacum Boiss, Nephro, toxicity, SPME
 • Hasan Ahmadvand, Farshid Ghazanfari, Reza Yarahmadi, Mona Mankavi, Rezvan Vajdian Pages 25-32
  Background
  Oxidation of lipids such as low-density lipoprotein (LDL) has been strongly suggested as a key factor in the pathogenesis of atherosclerosis. Thus the inclusion of some anti-oxidant compounds such as vitamin E and Satureja Khozistanica Essential oil (SKE) in daily dietary food stuff may inhibit the production of oxidized LDL and may decrease both the development and the progression of atherosclerosis. The aim of this research is to study inhibitory effects of different concentrations of essential oil Satureja Khozistanica on LDL oxidation in vitro.
  Materials And Methods
  Fasting blood samples from normal people after an overnight fasting were collected and then isolated LDL was incubated without CuSO4 as control and incubated with CuSO4 and several concentration of SKE (50، 100 and 200 mg/ml); and vitamin E as positive control (100 µM). Then the formation of conjugated dienes، lag time and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) were measured. Inhibition of this Cu-induced oxidation was studied in the presence of several concentration of SKE and vitamin E.
  Results
  The results showed that SKE induced LDL oxidation and decrease the resistance of LDL against oxidation in vitro. SKE at concentrations of 50، 100 and 2000 µg/ml، and vitamin E (100 µM); showed an increase rate of 33. 33، 66. 66، 100. 00 and 111. 11% respectively، against oxidation in vitro. The inhibitory effects of the SKE on LDL oxidation were dose-dependent at concentrations of 50، 100 and 200 µg/ml.
  Conclusion
  This study showed that Satureja Khozistanica prevented the oxidation of LDL in vitro and it may suggest that it has the similar effects in vivo.
  Keywords: Satureja Khozistanica essential oil, LDL oxidation
 • Maryam Rafieirad, Saeed Valipour Chardahcherik Pages 33-41
  Background
  Complications of diabetes can be caused by the production of free radicals، which lead to memory problems and increase the risk of dementia. Diabetics are at risk of nervous pains. Gallic acid has antioxidant properties and activity against free radicals. In this study the effect of oral administration of Gallic acid، were examined on passive avoidance memory and pain in diabetic rats.
  Materials And Methods
  Rats were divided into control، diabetes with STZ (60mg/kg)، 3-groups of control and 3 groups of diabetic rats and received Gallic acid (10، 50&100 mg/kg oral، for two weeks). Blood glucose levels were measured from tail.
  Results
  Results showed a significant reduction in memory (delayed coming down from the podium) in the diabetic group all days except day of learning (P≤0. 01). Dose of 50 mg/kg Gallic acid caused a significant increase in non-diabetic rats on the first day of memory (P≤0. 01)، third and seventh (P≤0. 05) and dose of 10 mg/kg on the first day (P≤0. 05). Compared with diabetic group a significant increase was observed in the first day (P≤0. 01)، third and seventh (P≤0. 05) in diabetics receiving doses of 50 and 10mg/kg Gallic acid. The reflex for tail pulling away from the center of pain was significantly lower (P≤0. 01) in the diabetic group. And only the dose of 50 caused a significant increase in the diabetic group (P≤0. 01).
  Conclusion
  Probably Gallic acid with strong antioxidant effect led to scavenge free radicals and reduced the complications of diabetes، including pain and may have effects on neural pathways in specific brain regions and has led to improved memory in normal rats and diabetic.
  Keywords: Diabetes, Gallic ¬acid, Pain, Memory
 • Samaneh Chaharmiri Dokhaharani, Vajihe Karbasizadeh, Maryam Mohammadi, Sichani, Majid Tavakoli Pages 43-51
  Background
  Nowadays، bacterial infections and antibiotic resistance of their etiologic agents are among the most important challenges facing the health systems. Therefore the application of antimicrobial agents with natural origin has been deeply studied recently. The aim of this study is to evaluate antibacterial effects of aqueous extracts of Ghalghaf and Mazuj galls on gram-negative bacteria.
  Materials And Methods
  The antibacterial activity of aqueous extract of two galls on the bacterial strains from clinical samples with multi-drug resistance (Pseudomonas aeruginosa، Acinetobacter baumannii، Escherichia coli) and reference bacterial strains were determined using agar dilution and agar diffusion methods.
  Results
  The aqueous extracts of both galls showed antibacterial activity against all studied bacterial strains. Inhibition zone diameter for aqueous extracts of Ghalghaf and Mazuj are in the ranges of 8-20 and 8-26 mm respectively. The size of the inhibition zone diameter was directly proportional to the concentration of extracts (p< 0. 05). The lowest amount of MIC related to aqueous extract of mazuj gall (0. 128 mg / ml).
  Conclusion
  This study showed that two galls of Mazuj and Ghalghaf are contained of antibacterial compounds that could be used against multi-drug-resistant gram negative bacteria. Therefore the antibacterial activity of other extracts of these galls and pharmacologic studies are necessary.
  Keywords: Multi, drug resistance, Quercus infectoria galls, Antibacterial activity
 • Somaye Sabzali, Salar Bakhtiyari, Arman Rostamzad, Karime Haghani Pages 53-59
  Background
  Nerium oleander is used to cure several diseases in China and the Arabs، ancient medicine. This study tried to investigate the anti-bacterial activities of the hydroalcoholic extract of Nerium oleander which is native of Ilam province.
  Materials And Methods
  Nerium oleander was collected from the Zagros mountains، Ilam province، Iran. After naming and identification، the plant extract was provided by the maceration method. The Pothogenic bacteria were effected by different concentrations of the extract using the disc diffusion method. Diagnostic antibiotics were used as positive control. MIC and MBC were also determined.
  Results
  The maximum effect of Nerium oleander’s hydroalcoholic extract was found in the concentration of 76 mg/ml. The maximum zone of inhibition in 76 mg/ml concentration was related to E. faecalis 2321 bacterum، and the minimum zone of inhibition was related to P. aeruginosa in the same concentration. In determining MIC and MBC، it was found that S. aureus1885 had the lowest MIC in 5 mg/ml concentration، and E. coli and P. aeruginosa showed the highest MIC in 76 mg/ml concentration.
  Conclusion
  The results showed that positive gram bacteria were more sensitive to Nerium oleander extract than negative gram bacteria. According to the bacteria’s zones of inhibition، it can be concluded that hydroalchohalic extract of Nerium oleander has a considerable anti-bacterial effect on the bacteria under the investigation.
  Keywords: Hydroalcoholic extract, Nerium oleander, Anti, bacterial
 • Maryam Rezaei, Mozhgan Azadpour, Reza Romiani, Hamid Maadi, Marziye Rashidipour, Gholamreza Talei Pages 61-65
  Background
  In recent years، it has been recommended to use natural materials، instead of chemically synthesized drugs with side effects، in the control and treatment of infections. Increasing use of medicinal plants for medical treatment made for this branch of complementary medicine a unique position. The present research was done to study anti-microbial effect of Medicago sativa exctract in comparison with Ciprofloxacin، Gentamicin and Penicillin antibiotics on clinical strains and phatogenic bacteria such as P. aeruginosa، E. coli، Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes.
  Materials And Methods
  Experiments were conducted using micro broth dilution and disc diffusion methods، and MIC and MBC of the plant have been evaluatead.
  Results
  MIC Medicago sativa extract was effective on gram-positive bacteria Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes on the 206. 25 and 6600 µg/ml and on the gram-negative bacteria tested in this study had no effect.
  Conclusion
  Based on the research findings، mentioned herbal extract can be a good candidates for laboratory studies to separate active compounds in this plant to achieve effective antimicrobial drugs.
  Keywords: Antibacterial effects, Aqueous extract, Antibiotic, Medicago sativa
 • Hamid Momeni, Ashraf Salehi, Abalfazl Seraji Pages 67-76
  Background
  Substantial number of people، for the treatment of various diseases، are seeking an alternative to conventional medicine. Depression is one of the most common mental disorders which is observed twice in women than in men and one of its causes in women is hormonal imbalance. Since the medicinal plants are effective in the treatment of this disorder، this research carried out to study the effect of Evening primrose oil، Vitex Agnus Castus and vitamin E، on depression in women with cyclic Mastalgia.
  Materials And Methods
  In this clinical trial، 210 women with cyclic Mastalgia with the inclusion criteria were selected by convenience sampling، and randomly divided into three groups. At first، the level of depression measured by Beck Depression Inventory and then Vitex Agnus in the first group، Evening primrose oil in the second group and vitamin E in the third group were given for three months. Finally depression levels were assessed again by Beck Depression inventory (BDI). The data were collected and compared through statistical tests.
  Results
  Significant differences were observed in depression levels of patients before and after treatment in Vitex agnus and Evening primrose oil groups. But، no significant difference was observed before treatment and after treatment in Vitamin E group
  Conclusion
  The results showed that these 2 herbal drugs reduced a similar rate of depression، but Vitex agnus drug is recommended to be used by women with depression، because it is more economical.
  Keywords: Vitex Agnus Castus, Evening Primrose oil, Herbal drugs, Depression, Cyclic Mastalgia
 • Fereshte Jahaniyan, Najaf Abadi, Maryam, Mohammadi, Sichani, Majid Tavakoli Pages 77-83
  Background
  Quercus infectoria gall (Oak) has a long history of use as a medicinal plant. Andricus moreae galls arise on young branches of Quercus infectoria as a result of attack by bees. In this research، the antibacterial activity of methanol and acetone extracts of gall (Quercus infectoria) against Staphylococcus aureus، Bacillus cereus، B. subtilis strains was evaluated.
  Material And Methods
  this empirical-experimental study was carried out in Autumn،2011. Getlls were collected from Lorestan oak forests and then were dried and grinded. Acetone and methanol extracts of the galls were prepared by maceration. The viscosities of 50،25،12. 5،6. 25،3. 12 and 1. 56 mg/ml were provided from methanol and aceton extracs by serial dilution method. The agar plate well diffusion method was used for antibacterial assay of different samples. Broth microdillution method was used for evaluate MIC and MBC of extracts. Data was analyzed by SPSS-16 software.
  Results
  All extracts demonstrated significant inhibitory effect against selected bacterial strains. There were statistically significant correlations between antibacterial activity and extracts concentration (p<0. 05). Antibacterial activity of Andricus moreae gall methanol and acetone extracts against Staphylococcus aureus was more than Bacillus cereus، B. subtilis. The MIC values of the Andricus moreae gall extracts ranged from 1. 56 mg/ml to 3. 13 mg/ml whereas the MBC values ranged from 3. 13mg/ml to 6. 25 mg/ml.
  Conclusion
  Methanol and acetone extracts of Andricus moreae were effective against all of tested bacteria. These findings show that methanol and acetone extracts of galls of Quercus infectoria may can be suggested as a natural antibacterial treatment.
  Keywords: Antibacterial, Gall, Andricus moreae, Quercus infectoria, Staphylococcus aureus
 • Mohammad Hosein Esmaeili, Esmaeel Abassi, Mohammad Sofiabadi Pages 85-93
  Background
  Matricaria chamomilla (MC) contains flavonoids such as apigenine which exerts benzodiazepine-like activity، therefore it may be helpful for morphine withdrawal syndrome treatment. In this study the effects of peripheral (ip) injection of MC hydroalcoholic extract was investigated on morphine withdrawal syndrome signs in rats.
  Material and Methods
  24Male Wistar rats (200-250gr) were addicted with morphine injections twice a day for 7 days. Then the animals were divided into 4 groups (n= 6): Control group (saline) and three chamomile groups that received chamomile extract (10، 25، 50 mg/kg/ip)، 30 min before naloxone administration. In the test day، all groups were received naloxone (5mg/kg/ip) 3h after last injection of morphine and then the withdrawal behavior (jumping، climbing) were assessed for 30 minute. The obtained data were analyzed using ANOVA.
  Results
  Our results showed that، all three doses of MC extract which were injected intraperitoneally، attenuated dose-dependently most of morphine withdrawal signs such as jumping and climbing (P <0. 001).
  Conclusion
  These results suggest that، the intra-peritoneal injection of MC extract can reduces effectively morphine withdrawal syndrome in rats. Therefore it is necessary to study its effect on humans and also identify its effective components.
  Keywords: Addiction, Morphine withdrawal signs, Matricaria chamomilla, Rat
 • Ashraf Salehi, Hamid Momeni, Abolfazl Seraji Pages 95-109
  Background
  Mastalgia is a one of the most common reasons for consultation to all the women who make repeated visits to health care centers. The aim of this research was to compare the effect of Evning primrose and Vitex on mastalgia.
  Materials And Methods
  This study is a one-stage clinical trials which carried out on 210 women with Mastalgia whom were placed in three groups of 70. The first group: Vitex tablets، the second group: primrose capsules and the control group: vitamin E were given for 2 months. Before and 2 months after the intervention scores for chest pain were campared and evaluated by a questionnaire. The results were analyzed using SPSS software.
  Results
  Results showed that the mean pain score in the intervention group has dropped and average days without pain have increased in the three groups and average days with moderate pain decreased in all three groups and average days with severe pain have decreased in all three groups (Cardiff chart) (p<0. 0001). Statistical tests showed that the effect of Vitex has been more than the others (p<0. 0001).
  Conclusion
  The results showed that Vitex، has a good therapeutic effect on cyclic Mastalgia and can be used as an effective treatment.
  Keywords: Cyclic Mastalgia, Cardiff chart, Evening Primrose oil, Numerical pain scale, Vitex, Vitamin E
 • Mohammad Mehrnia, Taher Nejadsatari, Mostafa Asadi, Iraj Mehregan Pages 111-120
  Background
  Quercus infectoria is one of the most important medicinal plants in the Zagros mountains، which from the ancient time has been taken into consideration as a known medicinal plant. Studies have shown، this species contains a wide range of medicinal properties. In this research comprehensive introduction of this medicinal tree، places of distribution and manners of correct diagnosis have been proposed.
  Materials And Methods
  Specimens were collected from natural habitats in different regions of Zagros. After identification، normal leaves were used to extract DNA and SEM studies. To maintain the quality of DNA، fresh leaves were dried on silica gel. After extraction of DNA، purification of PCR product and sequencing، nucleotide sequences were edited using Sequencher software.
  Results
  In oak galls، fruits matured in one year، whereas in other species fruits matured in biennial. In this species cuppule is sessile or semisessile. Margin of leaves is complete or lobate. SEM images showed that the leaves are glabrous or posses sparse and scattered trichomes. Nucleotide sequence of DNA is about 680 bp.
  Conclusion
  The introduction of oak galls has been done to identify and correct exploitation of this valuable medicinal plant، and with determination of its DNA barcoding، the rate of purity or fraud of the samples in the market is evaluated.
  Keywords: Oak galls, Zagros, DNA barcoding, Oak, Medicinal plants, Quercus infectoria
 • Seyed Ebrahim Hosseini, Davod Mehrabani, Fatemeh Sadat Razavi, Maryam Rafieirad Pages 121-128
  Background
  One of the biggest dreams of every couple is to have a healthy child of the desired sex. Different parts of the palm are used in traditional medicine for the treatment of reproductive disorders. Therefore، this study carried out with the aim of investigating the effect of palm pollen aqueous extract on the sex ratio of offspring in mice.
  Materials And Methods
  In this study the mice weighing approximately 35-30 g were used in the control groups، experimental and control male and female. Each group consisted of 8 male and female mice، respectively. Each of the experimental groups were divided into three groups of 8 mice that received doses of 100، 200 and 400 mg / kg palm pollen extract per day for 35 days. And on the last day of administration، mice were mated with males and females from different groups and after birth were studied in relation to their gender. Data were analyzed using tests of ANOVA، Duncan and t Wilcoxon Tes.
  Results
  Regarding the findings، palm pollen aqueous extract causes a significant increase in the proportion of male infants than female infants.
  Conclusion
  Probably pollen extract minerals such as potassium and sodium have effect on the increase of male infants than the female ones، that needs to do more biochemical investigations in the future.
  Keywords: Palm pollen extract, Mice, The sex ratio