فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - سال چهارم شماره 4 (زمستان 1391)
 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/12
 • تعداد عناوین: 24
|
 • معصومه ارزمانی، سید جواد پورنقی، سیده مهدیه سید کتولی، آسیه جفاکش صفحات 513-521
  زمینه و هدف
  شاخص های بیمارستانی مهمترین عامل نشان دهنده عملکرد بیمارستان می باشند. ابزاری هستند، برای مقایسه میزان خدمات، ارزیابی خدمات، مقایسه خدمات با استانداردها، یا برای مقایسه با سالهای گذشته از آن استفاده می شود. هدف این پژوهش بررسی عملکرد و سنجش کارایی بیمارستان های دانشگاهی استان با استفاده از نمودار پابن لاسو مقایسه آن با شاخص های کشوری می باشد
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه تحلیلی –مقایسه ای می باشد که به صورت توصیفی شاخص های عملکردی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی را در طی سالهای 89 و 90 مقایسه کرده است. اطلاعات خام با مراجعه به واحد آمار معاونت درمان و بر طبق فرمهای نظام نوین آماری جهت استخراج شاخص های مورد نظر جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Excel و نمودار Pabon Lasso، کارایی و عملکرد بیمارستان ها مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع شاخص درصد اشغال تخت در سال 89 و 90 بترتیب 81% و74%؛ شاخص متوسط اقامت بیمار بدون تغییر 2/3؛ شاخص فاصله چرخش تخت بدون تغییر 2/1 بدست آمد، که نسبت به استاندارد ها در وضعیت بهتری قرار داشتند و همچنین با استفاده از نمودار پابن لاسو برای سه شاخص فوق مشخص شد که سه بیمارستان در منطقه 3 و دو بیمارستان در منطقه 2 و یک بیمارستان در منطقه 4 قرار داشت.
  نتیجه گیری
  شاخص های عملکردی بیمارستان های وابسته به دانشگاه نسبت به استاندارد در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار داشتند و براساس مدل پابن لاسو، 50% بیمارستانها از کارایی نسبتا بالایی برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: شاخص عملکردی، بیمارستان دانشگاهی، استاندارد، کارایی، نمودار پابن لاسو
 • ادریس بذرافشان، فردوس کردمصطفی پور صفحات 523-532
  زمینه و هدف
  متیلن بلو رایج ترین ماده رنگی جهت رنگ آمیزی پنبه، پشم و ابریشم است. استنشاق این ماده می تواند سبب اختلال در تنفس شده و حال آنکه مواجهه مستقیم با آن نیز می تواند سبب آسیب های دائمی چشم، احساس سوزش در نقاط در معرض تماس، تهوع و استفراغ، تعریق زیاد، اختلالات ذهنی و متهموگلوبینمیا گردد. در مطالعه حاضر، خاکستر ساقه گیاه پرسیکا به عنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی مورد استفاده قرار گرفته است.
  مواد و روش کار
  در مطالعه حاضر که یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی است با هدف بررسی کارایی خاکستر ساقه گیاه پرسیکا در حذف رنگ متیلن بلو اثر پارامترهای مختلف بهره برداری شامل pH (13-2)، غلظت اولیه رنگ (mg/L 200-20)، زمان تماس (270-5 دقیقه) و دوز جاذب (g/L 10-2/0) مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حداکثر ظرفیت جذب خاکستر ساقه گیاه پرسیکا معادل mg/g 22/156 در pH معادل 13 و غلظت اولیه رنگ mg/L 80 و در این شرایط راندمان حذف رنگ بیش از 97 % بود. همچنین داده های تعادل با مدل های ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ تطبیق داده شد که حاصل امر نشانگر تطابق بهتر داده های حاصل از مطالعه حاضر با مدل جذب فروندلیچ (9314/0 R2=) نسبت به معادله جذب لانگمویر(8836/0 R2=) می باشد.
  نتیجه گیری
  در پایان چنین نتیجه گیری می شود که خاکستر ساقه گیاه پرسیکا از توانایی مطلوبی در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی و فاضلابهای صنعت نساجی برخوردار است
  کلیدواژگان: رنگ متیلن بلو، جذب سطحی، جاذب طبیعی، ساقه گیاه پرسیکا
 • سیدعلی بنی هاشم راد، مجیدرضا مختاری، محمدجواد مقدس، اسدالله گاراژیان، فاطمه فرازی صفحات 535-541
  زمینه و هدف
  مطالعات مختلف نشان داده اند حاشیه ترمیم ها همیشه مکان های مناسبی جهت تجمع پلاک و تکثیر باکتریها هستند که می توانند به التهاب لثه بیانجامند. هدف مطالعه مقایسه وضعیت پریودنتال ترمیم های صحیح مجاور لثه با گروه شاهد در بیماران مراجعه کننده به بخش ترمیمی وبیماری دهان دانشکده دندانپزشکی مشهددر سال 1388 می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه مورد شاهدی دندانهای50 بیمار در دو گروه دندانهای دارای یک یا چند سطح ترمیم شده و دندانهای سالم و بدون ترمیم قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شدند. برای بررسی وضعیت پریودنتال دو گروه از شاخص های ایندکس خونریزی(میزان خونریزی لثه حین معاینه)، پلاک(تجمع باکتری و خرده های غذایی چسبنده روی دندان) و لثه و عمق پروبینگ(وسیله ای به نام پروب را وارد لثه می کنیم میزانی که وارد شود عمق پروب است) استفاده شد.در تحلیل داده ها از آزمون ویلکاکسن استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند 50 درصد نمونه ها در گروه دندانهای ترمیم شده دارای شاخص پلاک صفر بوده در حالی که این میزان در گروه شاهد برابر 60 درصد گزارش گردید. 58 درصد نمونه ها در گروه دندانهای ترمیم شده و 74 درصد در گروه شاهد دارای شاخص لثه ای صفر بودند. 38 درصد دندانهای ترمیم شده و 72درصد نمونه های شاهد دارای ایندکس خونریزی صفر بودند. شاخص عمق پروبینگ نیز در دندان ترمیم شده بیشتر از دندان فاقد ترمیم می باشد و این تفاوت از نظر آمار در سطح 5% معنی دار است. آزمون آماری نشان داد که در هر چهار شاخص مورد اندازه گیری تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  حتی دندانهای با ترمیم صحیح نیز دروضعیت پریودنتال تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: ترمیم صحیح، ایندکس لثه ای، ایندکس پلاک، ایندکس خونریزی
 • سیدحمید حسینی، مهدی طرسکی، رحمان اسعدی، رضوان رجب زاده، سیدمحمد علوی نیا، علی خاکشور صفحات 543-551
  زمینه و هدف
  خودکشی یکی از موضوعات مهم و دارای اولویت در بخش سلامت به شمار می آید و معلول فاکتورهای متعددی است که در جوامع مختلف متفاوت می باشد. سازمان جهانی بهداشت خود کشی را اقدامی آگاهانه و ارادی تعریف کرده است که در طی آن فرد با انجام اقداماتی مرگبار به دست خویش زندگیش را پایان می بخشد. از آنجا که خودکشی از مهمترین اورژانس های روانپزشکی محسوب می گردد و اهمیت آن روز به روز بیشتر می گردد. مطالعه حاضر با بررسی روند خودکشی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان بجنورد صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که در سال1390 انجام شد و کلیه موارد اقدام به خودکشی طی سال های 90-85 مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان بجنورد به عنوان نمونه (2748نفر) در نظر گرفته شدند. داده ها بوسیله چک لیست و از طریق پرونده های موجود در بیمارستان تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماریSPSS16 و آمار توصیفی و کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین سنی افراد اقدام کننده به خودکشی66/8±44/23 بود. میزان اقدام به خودکشی در زنان (7/61درصد) و در مردان (3/38درصد) بود. بیشترین اقدام به خودکشی بوسیله قرص (5/87درصد) و سپس سم (4/7درصد) بوده است. بیشترین و کمترین اقدام به خودکشی به ترتیب در بیکاران(4/50درصد) و کارمندان(0/2درصد) بود کمترین میزان خودکشی در فصل پاییز و بیشترین در فصل بهار بود. بین جنس، وضعیت تاهل، محل سکونت، تحصیلات با اقدام به خودکشی رابطه معنی دار آماری مشاهده شد (05/0 p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای اقدام به خودکشی در سنین جوانی وخصوصا زنان پیشنهاد میگردد با برنامه ریزی دقیق توسط مسولین وخانواده ها وآموزش های لازم در این زمینه، گامی موثر در جهت رفع مشکلات این قشر آینده ساز برداشته شود.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، اقدام به خودکشی، عوامل مرتبط
 • سید کاوه حجت، محبوبه طباطبایی چهر، حامد مرتضوی، حسن مرادیان، جعفر جعفری، ابراهیم ابراهیمی ثانی صفحات 553-561
  زمینه و هدف
  وابستگی به مواد مخدر افیونی، یکی از مشکلات مهم بهداشتی در ایران است و اکثر بیماران وابسته به این مواد دچار اختلالات روانی همراه نیز می باشند. پژوهش حاضر با هدف، بررسی مقایسه ی نیمرخ روانشناختی دو گروه تحت درمان با متادون و گروه وابسته به مواد مخدر انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی،142 بیمار مرد وابسته به مواد مخدر و 146 نفر مرد تحت درمان نگهدارنده متادون مراجعه کننده به مراکز درمان با متادون شهر بجنورد مورد مقایسه قرار گرفتند. ابزار مطالعه، پرسشنامه SCL- 90- R بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، تی مستقل و با نرم افزار SPSS16 و ضریب اطمینان 95% تحلیل شدند.
  یافته ها
  متغیرهای تاثیر گذار در دو گروه (سن، تحصیلات، وضعیت تاهل، مدت و نوع مصرف مواد مخدر) همگن بودند. نمره میانگین کلی نیمرخ روانشناختی گروه وابسته به مواد مخدر (56/0±1/2) و گروه وابسته به متادون (62/0±58/1)بود که اختلاف معنی داری مشاهده گردید (001/0 P<). همچنین در کلیه زیر مقیاس های تست SCL90 تفاوت معنی داری به نفع گروه تحت درمان متادون مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون نسبت به افراد وابسته به مواد مخدر از علائم آسیب شناختی روانی کمتری برخوردار بودند، لذا درمان نگه دارنده با متادون علاوه بر بهبود وابستگی جسمی، آسیب های روانشناختی بیماران را نیز بهبود می دهد
  کلیدواژگان: نیمرخ روانشناختی، درمان نگهدارنده با متادون، وابستگی به مواد مخدر
 • حمید خاکشور، لادن صفاریان، علی خاکشور، مسعود شفیعی، سعید شکوهی راد، امیرحسین وجدانی صفحات 563-568
  زمینه و هدف
  کراتکتازی یک عارضه تهدید کننده بینایی می باشد که ممکن پس از عمل لیزیک ایجاد شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات کراس لینکینگ قرنیه با ریبوفلاوین و UVA بر درمان این عارضه انجام شده است.
  مواد و روش کار
  در این بررسی اینده نگر غیر تصادفی، در مجموع 23 چشم از 12 بیمار پس از مراجعه به کلینیک چشم پزشکی نوید دیدگان مشهد با تشخیص کراکتازی پس از لیزیک، برای کراس لینکینگ قرنیه انتخاب شدند. معاینات استاندارد شامل حدت بینایی اصلاح نشده، حدت بینایی اصلاح شده، اسلیت لامپ و معاینات توپوگرافیک قبل از عمل انجام شد. بیماران در فواصل 1، 3، 6، 12 و 18 ماهه پس از عمل پی گیری شده و تستهای فوق مجدد انجام شد.
  یافته ها
  میانگین دید اصلاح نشده قبل از عمل و در فواصل پی گیری 6، 12 و 18 ماهه پس از عمل به ترتیب عبارتند از37/0 ± 54/0، 33/0± 41/0، 33/0 ±42/0 و 36/0 ±5/0logMAR)011/0(P =. میانگین مقادیر کراتومتری قبل از عمل و در فواصل پی گیری 6،12 و 18 ماهه پس از عمل به ترتیب عبارتند از 72/3±49/43، 75/3± 68/42، 8/3± 62/42، 84/3 ±78/42.
  نتیجه گیری
  کراس لینکینگ یک عمل موثر در ثبات قرنیه و جلوگیری از پیشرفت عارضه اکتازی پس از لیزیک است و میزان بینایی و کراتومتری را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: کراس لینکینگ، لیزیک، اکتازی
 • مسعود خاکپور، معصومه مهرآفرید صفحات 571-583
  زمینه و هدف
  هدف این پژوهش مطالعه وضعیت اختلالات روانی و تاب آوری و ارتباط این دو متغیر در والدین دارای فرزند اول عادی و استثنایی بود.
  مواد و روش کار
  این پژوهش از نوع مقطعی است و از بین زوجین شهر فاروج که دارای فرزند اول عادی و استثنایی 7 تا 12 ساله بودند، به صورت تصادفی ساده، نمونه ای شامل 426 نفر انتخاب و به آزمونهای SCL-90 و تاب آوری کانر- دیویدسون پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار و آزمون های کروسکال والیس، تی مستقل و ضریب همبستگی انجام شد.
  یافته ها
  بین میزان اختلالات روانی والدین، بر حسب ابعاد 9 گانه روانی و تاب آوری، تفاوت معنی داری در سطح (05/0P <) وجود داشت. بین میزان اختلالات روانی و تاب آوری والدین با توجه به متغیرهای مختلف در سطح (05/0P <) تفاوت معنی داری وجود داشت. بین میانگین کلیت ابعاد روانی(GSI) و تاب آوری در والدین کودکان استثنایی و عادی در سطح (05/0P <) تفاوت معنی داری وجود داشت. بین کلیت ابعاد روانی (GSI) و تاب آوری کل آزمودنی ها، در سطح (01/0P <) همبستگی معنی داری (61/0r =) وجود داشت. 20 درصد والدین دارای اختلال روانی بودند.
  نتیجه گیری
  بین والدین عادی و استثنایی در میزان اختلالات روانی و تاب آوری با توجه به متغیرهای مختلف تفاوت وجود داشت. میزان اختلالات روانی زنان در مقایسه با مردان بیشتر بود و میزان تاب آوری مردان در مقایسه با زنان نیز بیشتر بود که نیازمند توجه جدی تر و برنامه ریزی بیشتر از سوی مسئولان است
  کلیدواژگان: اختلالات روانی، تاب آوری، والدین، کودکان عادی، کودکان استثنایی
 • اسماعیل خدائی، سیدرضا فاطمی، سعید سمرقندیان، موسی الرضا حاج زاده، زیبا رجائی صفحات 585-592
  زمینه و هدف
  از آنجائی که گیرنده های NMDA به عنوان یک هدف درمانی در سکته مغزی پیشنهاد شده اند، در این مطالعه اثر MK-801، آنتاگونیست غیر رقابتی گیرنده NMDA بر اختلالات حسی- حرکتی ناشی از ایسکمی در مدل انسداد شریان مغزی میانی (MCAO) مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار (350-300 گرم) بطور تصادفی در 5 گروه کنترل، شم، ایسکمی و دو گروه ایسکمی تحت تیمار با801 MK- با دوزهای 5/0 و 1 میلی گرم/کیلوگرم مورد بررسی قرار گرفتند. القاء ایسکمی با انسداد شریان مغزی میانی (MCAO) صورت گرفت. بررسی وضعیت حرکتی حیوانات با استفاده از تست روتارود و آزمون تخته شیبدار در طول سه روز مطالعه انجام شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی انجام شد.
  یافته ها
  القاء ایسکمی باعث کاهش مدت زمان باقی ماندن بر روی استوانه در حال حرکت روتارود و نیز کاهش زاویه تخته شیبدار در گروه ایسکمی نسبت به گروه شم گردید (001/0>P). تزریق MK-801 با دوزهای 5/0 و 1 میلی گرم/کیلو گرم در طی سه روز بصورت وابسته به دوز باعث افزایش مدت زمان باقی ماندن بر روی روتارود و نیز افزایش زاویه سطح شیبدار نسبت به گروه ایسکمی گردید (001/0>P).
  نتیجه گیری
  تزریق MK-801 اختلالات حسی- حرکتی ناشی از ایسکمی ناحیه ای مغزی را بهبود می بخشد، بنابراین استفاده از این دارو ممکن است ارزش درمانی برای بیماری سکته مغزی داشته باشد.
  کلیدواژگان: MK، 801، رسپتور NMDA، ایسکمی مغزی، انسداد شریان مغزی میانی
 • علی خاکشور، معصومه طاهرپور، ژیلا شیخی، عبدالرضا شاکری، ایران مددی، سیدحمید حسینی، فاطمه خراشادی زاده صفحات 595-600
  زمینه و هدف
  عفونت ادراری یک مشکل شایع و ریفلاکس ادراری شایعترین ناهنجاری ارولوژیک در اطفال محسوب می –گردد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع عفونت و ریفلاکس ادراری در کودکان 1 ماهه تا 12 ساله و توصیه به تشخیص زود هنگام و درمان مناسب و پیشگیرانه در سال1389 در بجنورد به انجام رسید.
  مواد و روش کار
  این مطالعه بصورت مقطعی در سال 1389 در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد انجام شد. شرکت کنندگان در مطالعه شامل کلیه اطفال 1 ماهه تا 12 ساله مبتلا به عفونت ادراری تب دار بودند که با تشخیص عفونت ادراری در این بیمارستان بستری شده بودند. تعداد 196 نفر از نمونه ها بصورت غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از کلیه واحدهای نمونه، در بدو پذیرش توسط پرستار آموزش دیده نمونه ادرار جهت انجام تست U/A و U/C گرفته شده و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و نتایج آزمایشگاهی تکمیل گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS18 و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از کودکان مورد مطالعه 5/73 درصد نمونه ها دختر و 5/ 23درصد پسر بودند. آزمون کای دو نشان داد که ارتباط معنی دار آماری بین متغیر های سن و کشت ادرار وجود دارد (004/0P=) بطوریکه بیشترین تعداد کشت ادراری مثبت در گروه سنی 2 تا 3 ساله بود. همچنین شیوع ریفلاکس در این گروه سنی بطور معنی داری از بقیه سنین بیشتر است (02/0P=).
  نتیجه گیری
  مطالعه انجام شده گویای این مطلب است که عفونت ادراری در کودکان 2 تا 3 سال شیوع بیشتری دارد و با توجه به اینکه ریفلاکس احتمال ابتلا به عفونت ادراری را افزایش می دهد، توجه به رعایت نکات بهداشتی و تاکید و آموزش های لازم پیشگیری کننده عفونت ادراری در کودکان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: ریفلاکس ادراری، عفونت ادراری، کودکان
 • روح الله دهقانی، محبوبه ابوطالبی، زهره برزگری، مریم قنبری، ایران زرقی صفحات 603-609
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت بندپایان آبزی در علوم زیستی و پزشکی و اهمیت اطلاع از ترکیب گونه ای این جانوران که درانتقال بیماری و یا به عنوان شاخص های زیستی مطرح هستند، این مطالعه به منظور شناسایی بندپایان آبزی در سال 1389 در شهرستان کاشان انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  تحقیق به روش توصیفی و در طی39 بار نمونه گیری در 13 مکان و روی تعداد 2303نمونه از لارو، پوره و بالغ جمع آوری شده از سه محل آبهای راکد و جاری صورت گرفت. نمونه ها، پس از انتقال به آزمایشگاه بوسیله استریو میکروسکوپ و با کمک کلید شناسایی مورد تشخیص قرار گرفتند.
  یافته ها
  از مجموع 2303 نمونه در طی39 بار نمونه گیری از رده حشرات 8/74، سخت پوستان به میزان 2/25 درصد جمع آوری گردید از حشرات راسته های دوبالان با 1287نمونه (8/55 درصد)، بال موداران با 158 نمونه (9/6 درصد)، یک روزه با 153 نمونه (7/6درصد)، آسیابک ها وسنجاقکها با 61 نمونه (6/2درصد)، ناجوربالان با 26 نمونه (1/1 درصد)، قاب بالان با 26 نمونه (1/1 درصد)، پله کوپترا با 13 نمونه (6/0 درصد) شناسایی گردید. از سخت پوستان آمفی پودا 414 نمونه (18 درصد) از آب های جاری، اوسترکودا، 139 نمونه(1/6 درصد) و کوپه پودا، 26 نمونه (1/1 درصد) از آب های راکد جمع آوری گردید
  نتیجه گیری
  در این بررسی برای اولین بار زیر رده های آمفی پودا، اوستراکودا از سخت پوستان و خانواده های دیکسیده و اریفیده و سراتوپوگونیده از دوبالان از کاشان گزارش شده است می توان نتیجه گرفت که ترکیب فونستیک بندپایان آبزی در کاشان بسار غنی می باشد.
  کلیدواژگان: فون، بندپایان، آبزی، زیستگاه، کاشان
 • محمدرضا جلیلوند، مسعود کیمیاگر، سیدحمید حسینی، رضوان رجب زاده، مریم سودمند، سیدمحمد علوی نیا صفحات 611-620
  زمینه و هدف
  چاقی مهمترین مشکل تغذیه ای- بهداشتی نوجوانان در کشورهای توسعه یافته است و مشکلات ناشی از آن از عمده ترین مسائل تغذیه ای و بهداشتی می باشد. مطالعه حاضر جهت تعیین شیوع چاقی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی استان خراسان شمالی انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 450 دانش آموز دبیرستانی استان خراسان شمالی و با نمونه‎گیری چند مرحله ای انجام شد. پرسشنامه وضعیت دموگرافیک، تن سنجی و فعالیت بدنی برای هر یک از نمونه‎های مورد بررسی تکمیل و داده ها توسط آزمون‎های آماری t-test، کای دو، ANOVA، همبستگی پیرسون و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمایه توده بدنی (BMI) در دختران به صورت معنی داری بیشتر از میانگین BMI در پسران بود. شیوع چاقی و اضافه وزن در سه رده سنی 16-14 سال در دختران تقریبا دو برابر پسران بود به طوری که در رده سنی 14 سال، 20 درصد دختران و 8/11 درصد پسران، در رده سنی 15 سال، 6/20 درصد دختران و 7/9درصد پسران و در رده سنی 16 سال، 3/13 درصد دختران و 7/8 درصد پسران دارای اضافه وزن و چاقی بودند. میانگین قد پسران در هر سه رده سنی بیشتر از صدک پنجاهم چارت CDC ولی میانگین قد دختران تنها در رده سنی 14 سال منطبق با صدک پنجاهم چارت مذکور بود و در دوره سنی دیگر (16 و 15 سال) کمتر از صدک پنجاهم چارت CDC بود. ارتباط معنی داری بین BMI با جنس، شغل، درآمد خانوار، کار با رایانه و BMI پدر وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای چاقی به خصوص در دختران، برنامه های مداخله تغذیه‎ای مناسب و تدوین برنامه‎های آموزشی در جهت ارتقاء سطح آگاهی‎های تغذیه‎ای و فرهنگ غذایی صحیح جامعه و بالاخص مادران از راهکارهای اساسی جهت کنترل و پیشگیری چاقی و اضافه وزن محسوب می‎گردد.
  کلیدواژگان: نوجوانان، چاقی، نمایه توده بدن، شیوع
 • میترا صالحی، رامین خداجو، زهرا صابری کریمیان، امین یوسفی، امیر آدینه زاده صفحات 623-629
  زمینه و هدف
  یکی ازمهمترین بیماریهای انگلی مشترک انسان ودام، بیماری کیست هیداتید است که توسط مرحله لاروی انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می شود. کرم بالغ این انگل در روده سگ و سگ سانان به عنوان میزبانان نهایی زندگی می کند و علف خواران نقش میزبانان واسطه اصلی رادارند. انسان به عنوان میزبان واسط اتفاقی با خوردن آب و سبزیهای آلوده به تخم انگل و یا تماس مستقیم با سگهای مبتلا آلوده می شود.
  مواد وروش کار
  مطالعه انجام یافته از نوع مقطعی گذشته نگر بود، و از روش سرشماری جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. داده های مورد نظر جمع آوری و در چک لیست تهیه شده، ثبت گردید. داده ها شامل مشخصات دموگرافیک (جنس، سن، شغل، محل سکونت) و موارد مرتبط با بیماری هیداتیدوزیس(عضومبتلا و تعداد کیست) بود. و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های فراوانی و درصد فراوانی نسبی ونرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  از تعداد 24 بیمار مبتلا به کیست هیداتید جراحی شده در بیمارستان های استان خراسان شمالی طی سالهای 1388 تا 1390،10نفر (7/41درصد) مذکر و14نفر (3/58درصد) مونث بودند. بیشترین آلودگی به کیست هیداتید به ترتیب در گروه های سنی40-31 سال (25 در صد) و در گروه های سنی کمتر از10 سال (8/20درصد) مشاهده گردید. از نظر عضو درگیر 13نفر(2/54 درصد) در کبد، 10نفر(7/41درصد) در ریه و1 نفر (1/4درصد) دارای کیست در کبد و ریه بودند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه با توجه به فراوانی سگ های ولگرد و شغل دامپروری در این استان، آموزش راه انتقال، مبارزه با سگ های ولگرد و درمان سگ های گله ضروری به نظر می رسد
  کلیدواژگان: کیست هیداتید، اکینوکوکوس گرانولوزوس، اپیدمیولوژی
 • سمیه ضمیری نژاد، محمود گلزاری، احمد برجعلی، سیدآرش اکابری، سیدکاوه حجت صفحات 631-638
  زمینه و هدف
  دانشجویان خوابگاهی، فشارهای روانی زیادی را تجربه می کنند که آن ها را بیشتر مستعد افسردگی می کند. افسردگی متداول ترین بیماری روانی در میان زنان است. رویکردهای روان درمانی مختلفی برای درمان افسردگی وجود دارد، اما در این مطالعه هدف مقایسه اثر بخشی آموزش تاب آوری گروهی و شناخت درمانی گروهی بر کاهش افسردگی دانشجویان دختر خوابگاهی است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه 45 نفر از دختران خوابگاهی که در تست افسردگی بک نمره 19 و بالاتر را کسب کردند انتخاب شده و 3 گروه 15 نفری تشکیل داده شد. دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل، که یکی از گروه های آزمایشی تحت آموزش تاب آوری به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ای، و گروه دیگر 8 جلسه 60 دقیقه ای شناخت درمانی دریافت کردند. و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. اعضای گروه های نمونه قبل و بعد از مداخلات مقیاس افسردگی بک- ویرایش دوم را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS15 و به کمک شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری تحلیل واریانس اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی LSD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری 01/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از این است که بین میانگین گروه های آزمایشی و گروه کنترل که روش آموزشی را دریافت نکرده بودند تفاوت معنی داری وجود دارد. اما بین دو گروه آزمایشی در میزان اثربخشی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  به کار گیری آموزش تاب آوری و شناخت درمانی در کاهش میزان افسردگی دانشجویان دختر خوابگاهی موثر است
  کلیدواژگان: آموزش تاب آوری، شناخت درمانی، افسردگی
 • خدیجه فوقی، اعظم حسینی، سیدکاوه حجت، شهریار احمدپور صفحات 641-647
  زمینه و هدف
  ناحیه هیپوکامپ دارای غلظت بسیار بالایی از عنصر روی می باشد که در انتقال سیناپسی و احتمالا در شکل پذیری و رشد هیپوکامپ نقش دارد. در این تحقیق قصد بر آن است که میزان روی را در تشکیلات هیپوکامپ جنین های رت در طی دوره های قبل و بعد از تولد با استفاده از متد Timm و ارتباط آن را با تغییرات حجمی زیر نواحی هیپوکامپ مورد بررسی قرار دهیم.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه از جنین های 11 و 21 و نوزادان 7 و 14 روزه رت ن‍‍ژاد ویستار استفاده گردید. نمونه ها با روش تیم رنگ آمیزی و میزان رنگ پذیری با استفاده از نرم افزار 5/7 Mat lab کمی گردید.حجم زیر نواحی هیپوکامپ نیز به شیوه کاولیاری اندازه گیری شد. نتایج با نرم افزار Mat lab 7 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نیجه رنگ آمیزی Timm در روز های 11 و 21 قبل از تولد و هفته اول و دوم پس از تولد منفی بود. میزان کمی شده رنگ پذیری به شیوه Timm نیز اختلاف معنی داری نشان نداد (05/0 P>). اختلاف حجم نواحی جیروس دندانه دار، ‍CA1 وCA3 در روزهای جنینی تا روز 7 پس از تولد اختلاف معنی دار نشان نداد (05/0 P>). در حالیکه این میزان در روز 14 پس از تولد اختلاف معنی داری با روز های 7 پس از تولد و دوره جنینی 11 و 21 نشان داد (05/0 P>).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد روی در جریان تکامل مورفومتریک هیپوکامپ نقش ندارد و هیپوکامپ از هفته دوم پس از تولد به شکل نهایی خود می رسد.
  کلیدواژگان: روی، هیپوکامپ، استریولوژیک، روش تیم
 • مرسا علیداد، علی محمدی ثانی، فائزه تجلی صفحات 649-654
  زمینه و هدف
  ماست یک فرآورده تخمیری است که به وسیله تخمیر لاکتیکی توسط باکتری های آغاز گر ماست بدست می آید. که در سراسر جهان مورد توجه می باشد و از طرفی آلودگی آن به آفلاتوکسین M1 می تواند بهداشت و سلامت مصرف کنندگان، خصوصا افراد حساس نظیر اطفال و سالخوردگان را به خطر اندازد، لذا استفاده از روش های بیولوژیکی حذف آفلاتوکسین M1 یا توکسین-زدایی میکروبی بهترین راه حل برای حذف آفلاتوکسین M1 در شیر و فرآورده های لبنی محسوب می شود. در این تحقیق به تعیین تاثیر استارتر ماست و سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی بر کاهش آفلاتوکسین M1 در ماست پرداخته شده است.
  مواد و روش کار
  شیر آلوده شده به آفلاتوکسین M1 در غلظت های (ppb) 05/0، 1/0، 5/0، 75/0 به منظور اثر حذف آفلاتوکسین M1 توسط استارترYC-280 و 431-L.casei در دمای 42 درجه سانتی گراد تلقیح شد. بعد از اینکوباسیون، ماست حاصله سانتریفوژ شد و سوپرناتانت بدست آمده برای تعیین غلظت آفلاتوکسین باقیمانده توسط روش الایزای رقابتی تعیین گردید و نتایج توسط نرم افزار آماری SPSS 16 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین درصد حذف آفلاتوکسین M1 به ترتیب با استارتر YC-280 و 431- L. casei35/94 % و 15/94 % بود.
  نتیجه گیری
  استارتر ماست و سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی می تواند به عنوان یک روش ایمن، بدون از دست رفتن ارزش تغذیه ای برای حذف آلودگی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، آفلاتوکسینM1، سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی، ماست
 • سارا نام آور، سیمین ناصری، رامین نبی زاده، امیرحسین محوی صفحات 657-663
  زمینه و هدف
  یکی از پارامتر های مهم در بحث کیفیت آب، میزان فلوراید آن است. فلوراید در غلظت های بالا می تواند باعث ایجاد عوارضی در بدن گردد. از مهمترین این عوارض بیماری فلوئوروزیس (دندانی و اسکلتی) است. بر اساس رهنمود سازمان بهداشت جهانی غلظت فلوراید در آب شرب نباید بیش از 5/1 میلی گرم در لیتر باشد. طبق مطالعات انجام شده در مناطقی از ایران غلظت فلوراید بیش از این استاندارد می باشد. امروزه استفاده از تکنیک های غشایی با توجه به مزایای این روش ها در صنعت آب گسترش بسیاری یافته است. تعیین کارایی فرایند های غشایی در تولید آب با کیفیت مناسب از نظر غلظت فلوراید در آب تولیدی از اهداف این مطالعه می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه کارایی غشاء نانوفیلتر (NF33-1812-50، FILMTEC) در حذف فلوراید آب بررسی واثر پارامتر های شیمیایی (غلظت اولیه فلوراید، غلظت سولفات و میزان هدایت الکتریکی آب خام، تاثیر کاتیون همراه با فلوراید) و فیزیکی (دبی ورودی) در کارایی حذف فلوراید مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که کارایی حذف با افزایش غلظت اولیه فلوراید، سولفات و هدایت الکتریکی آب خام و افزایش دبی ورودی کاهش می یابد. به علاوه راندمان حذف برای نمک فلورید کلسیم در مقایسه با نمک فلورید سدیم بیشتر می باشد.
  نتیجه گیری
  در مقایسه با مقدار استاندارد غلظت فلوراید آب تولیدی در تمامی نمونه ها در حد استاندارد بوده و کارایی حذف برای این غشا بیش از 85 درصد می باشد
  کلیدواژگان: تصفیه آب، فرایندهای غشایی، نانوفیلتراسیون، حذف فلوراید
 • میترا هاشمی، افسانه گرشاد صفحات 665-670
  زمینه و هدف
  همودیالیز رایج ترین روش درمان جایگزین کلیه در ایران است. با انجام همودیالیز کافی و موثر می توان کیفیت زندگی بیمار را بهبود بخشید. عدم کفایت دیالیز، باعث بروز عوارض متعدد اورمی در بیمار می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی امام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی 63 بیمار تحت همودیالیز دائم مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) بجنورد که سابقه حداقل3 ماه و بیش از یکبار دیالیز در هفته داشتند بررسی و اطلاعات دموگرافیک، زمان شروع دیالیز، مدت دیالیز در هرجلسه، دفعات دیالیز، وزن، نوع داروهای مصرفی، فشار خون، سرعت پمپ و نوع صافی جمع آوری شدند. سطح هموگلوبین و هماتوکریت و کلسترول و آلبومین سطح BUN (نیتروزن اوره خون) بلافاصله قبل از شروع همودیالیز و نیز بعد از خاتمه دیالیز اندازه گیری شد. سپس کفایت دیالیز بیماران با استفاده از فرمول Daugirddas II محاسبه شد. جهت تعیین اهداف مطالعه، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15 و آزمون های مجذور کای، تی مستقل و زوجی، آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد، سطح معنی داری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سن بیماران مورد مطالعه16±48 سال بود. 5/47% (29نفر) دارای ضریب2/1 kt/v >و نیز 1/36% (22نفر) 65 URR> داشتند. کفایت دیالیز در زنان بطور قابل توجهی بالاتر از مردان بود. میانگین فشار خون، وزن و BUN بعد از انجام دیالیز در افراد با 2/1 kt/v> و 65URR< کاهش نشان داد.
  نتیجه گیری
  کفایت دیالیز در این مرکز نسبت به برخی مطالعات جهانی و مطالعات داخلی کشور سطح پایین تری داشت. مطالعات بیشتری برای دست یافتن به علل پایین بودن کفایت دیالیز در این مرکز ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: همودیالیز، کفایت دیالیز، مرحله آخر بیماری کلیه
 • محمدامین یونسی هروی، هادی اکبری، علیرضا عارفخانی صفحات 673-680
  زمینه و هدف
  استفاده از معیارهایی که بتواند زخم بستر را پیش بینی کند می تواند به تشخیص زود هنگام و جلوگیری از پیشرفت این عارضه کمک نماید. هدف در این مقاله آنالیز تغییرات جریان خون بافت تحت فشار به منظور دستیابی به یک الگوی مشخص در شکل گیری زخم بستر است.
  مواد و روش کار
  تغییرات جریان خون در لایه های مختلف توسط یک سیستم نوری ثبت گردید. ثبت سیگنال های جریان خون از افراد در سنین مختلف انجام شد و تغییرات زمان فرکانس سیگنال ها در شرایط بدون فشار و همچنین با اعمال فشارهای 30 و 60 میلیمتر جیوه در ناحیه پاشنه پا مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز سیگنال با استفاده از نرم افزار مطلب صورت گرفت و سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته‎ها: 15 نفر (9 مرد و 6 زن) با میانگین سنی 54 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس ثبت تغییرات جریان خون مشاهده شد که با افزایش فشار، الگوی تغییرات زمان فرکانس جریان خون تغییرات معناداری داشته است. ضمن آنکه با افزایش عمق نیز تغییرات معنادار بودند (05/0P<). محتوای سیگنال با اعمال فشار های بیش از 30 میلیمتر جیوه از نظر دامنه و فرکانس نسبت به حالت مرجع بسیار متفاوت بود و تغییر الگوی ایجاد شده ناشی از اختلال در خونرسانی آن ناحیه می باشد.
  نتیجه گیری
  با اندازه گیری تغییرات جریان خون در لایه‎های مختلف بافت و آنالیز آن می توان الگویی برای شکل گیری زخم بستر شناسایی نمود و بر این اساس راهکاری برای ارزیابی رفتار بافت تحت فشار ارائه داد.
  کلیدواژگان: بافت تحت فشار، تغییرات جریان خون، زخم فشار
 • عبدالمجید قلیزاده، میترا غلامی، مهدی فرزادکیا، بابک کاکاوندی، ایوب رستگار، یوسف پورعشق، مجید کرمانی صفحات 683-693
  زمینه و هدف
  آلودگی آبها با آلاینده های آلی بویژه ترکیبات فنلی، بدلیل ماهیت بسیار سمی آنها، به عنوان معضلی محیطی در جهان مطرح بوده و بیوجذب تکنیکی نوین در حذف این آلاینده ها از آب و فاضلاب است. لذا هدف از این مطالعه، بررسی قابلیت جاذب بومی و ارزان جلبک قهوه ای در حذف ترکیبات فنلی است.
  مواد و روش کار
  آزمایشات به صورت ناپیوسته و در محیط آزمایشگاه و با سنجش HPLC انجام شد. جهت بهبود ظرفیت جذب بیومس جلبکی، پیش تصفیه توسط 2CaCl صورت گرفت و تاثیر پارامتر های دوز جاذب، pH و زمان تماس و غلظت های اولیه ترکیبات فنلی بررسی شد. همبستگی تعادلی و فرایند جذب با مدلهای ایزوترم و همچنین مدلهای سینتیک پژوهش گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که جذب در مدت زمان 2 ساعت به تعادل رسیده، بعد این مدت واجذب صورت گرفته و جذب کاهش یافت. فنل نسبت به 4-کلروفنل و 2-کلروفنل حذف کمتری نشان داده و 2-کلروفنل بیشترین حذف را داشت. حداکثر میزان جذب ترکیبات فنلی در pHخنثی بود. جذب با افزایش غلظت اولیه هر کدام از ترکیبات فنلی و کاهش دوز بیومس جلبکی کاهش یافت. مقادیر R2و انحراف معیار نرمال شده (NSD) نشان داد که فرایند جذب فنل از ایزوترم لانگمویر و جذب 2-کلروفنل و 4-کلروفنل از ایزوترم فروندلیچ پیروی کرده و در مطالعات سینتیک هر سه ترکیب با مدل شبه درجه دوم تناسب دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، جلبک قهوه ای سیستوسیرا ایندیکا ظرفیت جذب قابل قبولی نشان داده و می تواند بعنوان جایگزینی بومی و در دسترس در حذف ترکیبات فنلی از محلول های آبی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: جلبک قهوه ای، ترکیبات فنلی، جذب، ایزوترم، سینیتیک
 • محمد حسینی، جمیله رمضانی صفحات 695-699
  زمینه و هدف
  جهت تخمین میزان خطر بیهوشی در عمل جراحی قلب، سیستم های ارزیابی و پیش بینی کننده پیامدها ارائه شده اند؛ با توجه به اهمیت پیشگویی نتایج، این مطالعه با هدف بررسی مقیاس CARE-Score در آنالیز عوارض همراه با جراحی قلب، در بخش جراحی قلب باز بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی - همبستگی برروی 130 بیمار بستری در بخش جراحی قلب باز بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و به صورت آینده نگر در یک دوره سه ماهه صورت گرفت، جهت جمع آوری اطلاعات از فرم انتخاب نمونه، فرم مشخصات فردی، مقیاسCARE-Score، فرم عوارض و فرم اطلاعات مربوط به وضعیت فعلی بیمار استفاده گردید. دراین مطالعه جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای کمی از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است و ضریب اطمینان 95درصد (05/0α=) مدنظر بوده است. آنالیز داده ها به کمک نرم افزار SPSS12 انجام شده است.
  یافته ها
  نتایج ارتباط معنی داری را بین نمره CARE-Score با تعداد عوارض(001/0 P< و 86/0 r=) و مدت اقامت بیماران پس از عمل جراحی در بیمارستان (001/0 P< و 72/0 r=) نشان داد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، مقیاسCARE-Score توانایی پیشگویی عوارض جراحی قلب را نشان داد، استفاده از این مدل پیشگویی کننده قبل از عمل جراحی قلب، جهت تخمین خطر بیهوشی به کلیه متخصصین بیهوشی توصیه می گردد
  کلیدواژگان: مقیاس CARE، Score، جراحی قلب، مدت اقامت در بیمارستان، عوارض عمل
 • محمدحسین موقر صفحات 701-706
  زمینه و هدف
  از آنجا که اکثر بیماران دارای کمردرد مایلند تا برای درمان خود به روش های غیرتهاجمی روی آورند، هدف از این تحقیق مقایسه حرکت درمانی و رفلکسولوژی کف پا بر کاهش کمردردهای مزمن بود.
  مواد و روش کار
  این تحقیق، نیمه تجربی و کاربردی بر روی 36 مرد مبتلا به کمردرد مزمن با تشخیص پزشک و معیارهای ورود به تحقیق بود. آزمودنیها بطور تصادفی ساده به 3 گروه مساوی حرکت درمانی و رفلکسولوژی و کنترل طبقه بندی شدند. شدت درد بیماران بصورت پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از شاخصVAS اندازه گیری شد. پروتکل حرکت درمانی و رفلکسولوژی طی 30 جلسه (به مدت 10 هفته و در هر هفته 3 جلسه 30 دقیقه ای) بطور همزمان روی آزمودنیها اجرا شد. در این مدت، گروه کنترل هیچگونه درمانی انجام نمی داد. برای انجام محاسبات داده های خام از نرم افزار SPSS نسخه 18 و جهت تفسیر داده ها و معنادار بودن فرضیه های تحقیق، از روش آزمون t وابسته استفاده شد. همچنین برای مقایسه میانگین بین گروه ها از روش ONE WAY-ANOVA و آزمون LSD استفاده شد.
  یافته ها
  هر دو برنامه منتخب حرکت درمانی و رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش کمردردهای مزمن، بطور معناداری تاثیر داشت (001/0 > P). اما بین تاثیر آنها بر کاهش کمردردهای مزمن، تفاوت معناداری وجود نداشت (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  هر دو روش حرکت درمانی و رفلکسولوژی می توانند به یک اندازه جهت کاهش کمردردهای مزمن موثر باشند.
  کلیدواژگان: حرکت درمانی، رفلکسولوژی، ماساژ، کمردرد مزمن
 • زهره عباسی، ابوالقاسم امینی، مهدی حارث آبادی، حسن غلامی، سیدمحمد علوی نیا صفحات 709-720
  زمینه و هدف
  آموزش بالینی از مهمترین جلوه های آموزش و یادگیری می باشد که منجر به صلاحیت بالینی فراگیران می گردد که تحت تاثیر عوامل زیادی می باشد. مطالعات متفاوت میزان تاثیر عوامل متعدد را مختلف گزارش نموده است. که این مطالعه به بررسی مرور سیستماتیک عوامل تاثیر گذار بر آموزش بالینی پرداخته است.
  مواد و روش کار
  مطالعه به مرورسیستماتیک مقالات منتشر شده بین سال های 1371 تا 1390 پرداخته است و مراحل کار شامل جستجوی نظام مند، غربال مقالات، ارزیابی کیفیت، استخراج داده ها و آنالیز اطلاعات از پایگاه های اطلاعاتی معتبر پزشکی مثل Pubmed، SID، Iranmedex، Irandoc، Magiran Med lib، Scholare google و بانک اطلاعاتی داخلی شامل مجلات ایرانی و جستجوی دستی با استفاده از کلید واژه های آموزش بالینی، دیدگاه دانشجویان، آموزش پرستاری، آموزش مامایی انجام شد.
  یافته ها
  براساس نتایج، حیطه های اثر گذار بر آموزش بالینی به ترتیب شامل حیطه اهداف و برنامه ریزی آموزشی، عملکرد مربی، تعاملات و عوامل روانی اجتماعی، امکانات، محیط بالینی، خصوصیلت فردی دانشجو و ارزشیابی می باشد. و اکثر مربیان حیطه محیط بالینی و اکثر دانشجویان حیطه عملکرد مربی را به عنوان مهمترین حیطه اثر گذار در امر آموزش ذکر کرده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نیاز سنجی دقیق در هر حوزه و بررسی وضعیت موجود، بهترین راهکارها را جهت رسیدن به وضعیت مطلوب آموزش بالینی پیدا نموده و با همکاری مربیان، دانشجویان و افراد دخیل در بحث آموزش در جهت تحقق اهداف آموزش بالینی گام بردارند.
  کلیدواژگان: دیدگاه، دانشجویان، مربیان، آموزش پرستاری و مامایی، عوامل تاثیر گذار
 • علی زاهدیان، زهره غلامی، محسن شجاع صفحات 723-726
  آپاندیسیت یکی از بیماری های شایع منجر به جراحی است که در حال حاضر به 2 روش جراحی لاپاراسکوپیک و جراحی باز مورد درمان قرار می گیرد. یکی از عوارض بعد از عمل در این بیماری التهاب باقی مانده آپاندیس است که به شکل های مختلف گزارش گردیده است. این گزارش مربوط به بیماری است که با درد ربع تحتانی راست شکم پس از آپاندکتومی لاپاراسکوپیک مراجعه نموده است که پس از بررسی و آزمایشات مختلف و عدم وجود نکته خاص تحت عمل جراحی مجدد تشخیصی و نهایتا برداشتن باقی مانده آن قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: آپاندکتومی، لاپاراسکوپیک، آپاندیس باقی مانده
 • مجید غفوری، سیاوش درخشان، معصومه رحیمی صفحات 729-732
  مقدمه
  بیماران HIV مثبت معمولا بعد از آلودگی و طی دوره اولیه عفونت (سندرم رتروویرال حاد) وارد مرحله نهفتگی می شوند. گاها این بیماران حتی از آلودگی خود بی خبرند و تظاهر اولیه این آلودگی غالبا با یک عفونت ناشی از نقص سیستم ایمنی نمایان می شود. یکی از عوارض ناشی از آلودگی HIV عوارض عصبی و بیماریهای طناب نخاعی و اعصاب جمجمه ای است. واکوئولار میلوپاتی یک عارضه عصبی است که تنها در 20% بیماران مبتلا به ایدز دیده می شود.
  گزارش مورد: این گزارش یک جوان 20 ساله مبتلا به HIV بدون ریسک فاکتور قطعی انتقال HIV است که تظاهر اولیه بیماری به شکل کوادری پارزی ناشی از واکولار میلوپاتی است.هدف از این گزارش خاطر نشان کردن اهمیت وجود ناقلین بی علامت HIV، اهمیت انتقال و برخورد با تظاهرات نامعمول HIV به جامعه پزشکی و مسئولین بهداشتی می باشد.
  کلیدواژگان: میلوپاتی: بیماری طناب نخاعی که یکی از عوارض ایدز است. اچ آی وی: ویروس نقص ایمنی انسانی ایدز AIDS: سندرم نقص ایمنی اکتسابی
|
 • Pages 513-521
  Background& Objectivs: Indicators of hospital are the most important factors to show the performance of the hospitals. They are a tool for comparing the amount of services، evaluating services and comparing services with standards or comparing with previous years. The aim of this study was to investigate the performance of educational hospital of North Khorasan University of Medical Sciences and comparing to country indicators
  Material and Methods
  This project is an analytical study which describes and compares the performance of educational hospital of North Khorasan University of Medical Sciences in year 2011 and 2012. The data were collected by referring to statistical unit of health deputy and analyzed using Excel software and Pabon Lasso chart
  Results
  The indicator of bed of occupancy in 2011 was 81% and in 2012 was 74%. The indicator of average length of stay in both years was 3. 2 unchangeably and the indicator of bed turnover interval was 1. 2 in both years which was in a good status in compare to standards. Also by using Pabon lasso chart was determined that 3 hospitals were in zone 3، 2 hospitals were zone2 and one hospital was in zone 4.
  Conclusion
  performance indicators in educational hospitals of North Khorasan Universities of Medical Sciences was in a good condition in Comparison to the standards. The educational hospitals had high performance according to Pabon lasso chart، 50%.
  Keywords: Performance indicators, hospitals, standard, pabon lasso
 • Pages 523-532
  Background and Objectives
  Methylene blue (MB) is the most commonly used substance for dying cotton، wood and silk. On inhalation it can cause difficult breathing، while on the direct contact it may cause permanent injury of the eyes of human and animals، burning sensations، nausea، vomiting، profuse sweating، mental confusion and methemoglobinemia. In the present study، Salvadora persica stem ash was used as a low cost adsorbent for the successful removal of Methylene blue (MB) dye from aqueous solutions.
  Materials and Methods
  This research is an experimental study that was performed to survey efficiency of the Salvadora persica stem ash on removal of methylene blue from aqueous solutions. The effect of various operating parameters such as initial concentration of dye (20-200 mg L-1)، contact time (5-270 min)، adsorbent dosage (0. 2-10 g L-1) and pH (2-13) was investigated.
  Results
  The findings of this study were showed that the Salvadora persica stem ash was able to remove up to 97% of MB dye (156. 22 mg/g) from solutions with various initial dye concentrations at initial pH 13. Also، the equilibrium data were also fitted to the Langmuir and Freundlich equilibrium isotherm models. It was found that the data fitted to Freundlich (R2=0. 9314) better than Langmuir (R2=0. 8836) model.
  Conclusion
  Finally it was concluded that the Salvadora Persica stem ash can be used for textile industry wastewater treatment.
  Keywords: Methylene blue (MB), Adsorption, Natural adsorbent, Salvadora persica stem
 • Pages 535-541
  Background And Objective
  Marginal restorations are appropriate places for plaque accumulation and bacterial reproduction causing periodontal disease or tooth loss. the present study was conducted to compare the periodontal status in patients with correct marginal restorations and their controls referred to department of Oral Medicine and Operative Dentistry of Mashhad Dental School.
  Materials and Methods
  Fifty patients with one or more marginal restorations as well as their controls were studied in a randomized clinical trial study. Gingival bleeding and plaque indices were evaluated in both groups for the purpose Willcaxon test was used comparing the results in both groups.
  Results
  50 percent of cases had plaque index of 0 as the rate was 60 per cent in control samples. Considering gingival index، the percentage of patients with 0 gingival index was 58 and 74 in case and control groups respectively. Bleeding index of 0 was reported to be 38 and 72 per cent in case and control groups. Probing depth was more in case group than those of control. Statistical analysis showed significant difference between the two groups considering four measured variables (P < 05/0).
  Conclusion
  According to the results of this study، even the correct marginal restoration may have effect on periodontal status
  Keywords: Correct restorations, Plaque index, Bleeding index, Gingival index
 • Pages 543-551
  Background and Objective
  Suicide as a major health problem is a priority in health system، caused by different risk factors that differ in each society. Base on definition of world health organization suicide is a conscious act that the person try to end his/her life with lethal action. Since suicide is the most important psychological emergency، this study aimed to assess the suicide trend and its related factor in Bojnurd.
  Material and Methods
  study population consisted of all attempted suicide who admitted to the Emam reza hospital (2748-person) from 2006 until 2011. We used data from the hospital records and a check list was filled for each case. Descriptive statistics and chi square test were calculated using SPSS version 16.
  Results
  mean age of the study population was 23. 44 ± 8. 66. Suicide rate were 67. 1 and 38. 3 percent in women and men respectively. Most suicide was done by pills (87. 5%) and after that by poison (7. 4%). Most suicide was occurred in unemployed people (50. 4%) and fewer rates were observed in civil servants (2%). In regard to season، the lowest has occurred in spring and the highest in autumn. Sex، marital status، and education were significantly correlated with suicide (P-value<0. 05).
  Conclusion
  since the suicide was high among youth and women the precise training program should be designed for families by health policy makers to solve the problem of this group of people.
  Keywords: Epidemiology, Attempted suicide, related factors
 • Pages 553-561
  Background and Objectives
  Dependency on opiate drugs is one of the major health problems in Iran and most patients with substance dependency disorder are also co morbid with mental disorders. The present study compared the psychological profiles of patients on methadone maintenance treatment and substance dependent persons.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytic study، 142 substance dependents male patients and 146 male under methadone maintenance treatment who referred to MMT clinics in Bojnurd were compared. Data were collected by using SCL-90 – R. All data were analyzed by SPSS16 software and presented with chi-square and T tests in 95% confidence level.
  Results
  Variables affect the two groups (age، education، marital status، time and kind of drugs) were similar. Score of Overall psychological profile of drug-dependent group (2/1 ± 0/56) and the methadone group (1/58±0/62) were significantly different (p<0/0001). Also all subgroups scales in SCL90 were significantly different (p<0/0001) and were in favor of methadone group.
  Conclusions
  patients in methadone maintenance program had lower psychological problems than substance users and methadone maintenance treatment could improve both physical and psychological profiles of these patients.
  Keywords: Psychological profiles, methadone maintenance treatment, substance dependency
 • Pages 563-568
  Background and Objectives
  keratectasia is a sight-threatening complication that may occur after LASIK. The purpose of this study was to evaluate the effects corneal crosslinking with riboflavin and UVA for treatment of this complication.
  Material and Methods
  Twenty-three eyes of 12 patients in Non-Randomize Cohort study (referred to Navididegan Clinic) were selected for corneal crosslinking. Standard examinations like: UCVA-BCVA-slit lamp examination، topography were performed preoperatively and 1، 3، 6، 12 and 18 months after the procedure.
  Results
  The mean UCVA was 0. 54±0. 37 LogMAR preoperatively that changed to 0. 41±0. 33، 0. 42±o. 33 and 0. 5±0. 36 LogMAR in 6، 12 and18 months postoperation respectively (p=0. 011). Mean simk was 43. 49±3. 72 preoperatively and changed to 42. 68± 3. 75، 42. 62± 3. 8 and42. 78± 3. 84 in 6، 12 and 18 months postoperative respectively.
  Conclusion
  Crosslinking seems to be a safe procedure for stabilizing the progression of ectasia with stabilizing and improvement of UCVA and k-readings.
  Keywords: Crosslinking ectasialasik
 • Pages 571-583
  Background And Objectives
  This research aimed to study the mental disorders and resiliency in parents of normal and exceptional children.
  Material and Methods
  In this cross-sectional study is that، among all couples in which the first child 7 to 12 years old of normal and exceptional in Faruj studying in primary schools were selected by random sample of 426 subjects (213 couples) parents of normal and exceptional students after attending school، SCL-90 questionnaire and resiliency scale (CD-RISC) were performed. Data Analyze use by mean، standard deviation، Kruskal-Wallis، t-test and correlation.
  Results
  There are significant differences (P<0/05) in levels of subscales of mental disorders between two group of parents. There is a significant difference (P<0/05) between parents'' mental disorders and resiliency with variables (age، socioeconomic status، number of children، education، age differences، addiction، mental disorders in family and a history of separation from his wife). There is a significant difference (P<0/05) between GSI in parents of normally and exceptional students. There is a significant difference (P<0/05) between resiliency among scores of parents (both normal and exceptional children). There is a significant correlation (P<0/01) between GSI and resiliency in the total subjects (r = 0/61). 20 percent of the sample group had a mental disorder.
  Conclusion
  Because the parents of exceptional children and women have higher scores in GSI and have lower scores in resiliency than men، more serious attention and is planned by the authorities.
  Keywords: Mental Disorders, Resiliency, Parents, Normal Children, Exceptional Children
 • Pages 585-592
  Background and Objectives
  Since NMDA receptors have been introduced as a therapeutic target، the effect of MK-801، a non-competitive NMDA receptor antagonist، was evaluated on motor deficits following ischemia induced by middle cerebral artery occlusion (MCAO).
  Materials And Methods
  In this experimental study، thirty male Wistar rats (300-350g) were randomly divided into 5 groups (n=6 in each): intact control، sham-operated، ischemia and two ischemic groups treated daily with MK-801 at doses of 0. 5 and 1 mg/kg for 3 consecutive days. Ischemia was induced by transient middle cerebral artery occlusion (MCAO) for 15 minutes. Motor deficits in experimental groups were evaluated using rotarod and incline board tests for 3 consecutive days.
  Results
  According to results، MCAO induced sensory motor deficits in ischemic group، as rotarod time and incline board angles were decreased in ischemic group compared to sham operated group (P<0. 001). The administration of MK-801 for 3 days at doses of 0. 5 and 1 mg/kg increased rotarod time and incline board angle in treated groups compared to ischemic group (P<0. 001).
  Conclusion
  Our study revealed that MK-801 could improve motor deficits induced in ischemic rats. Thus، it may be suggested that MK-801 might have a therapeutic value for the treatment of stroke
  Keywords: MK, 801, NMDA receptor, Focal cerebral ischemia, Middle cerebral artery occlusion
 • Pages 595-600
  Background and Objectives
  Urinary tract infection is a common problem and reflux is the most common urologic abnormalities in pediatric. This study aimed to determine the prevalence of urinary tract infection and urinary reflux in children 1 month to 12 years، early diagnosis، appropriate treatment and prevention were done in 2010 in bojnurd
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was done in 2010 at Imam Reza hospital Bojnurd. Participants in the study included all hospitalized children from 1 month to 12 years who were diagnosed with febrile urinary tract infection. Non-probability samples of 196 subjects were selected. Urine tests (U / A and U / C)، demographic questionnaire and laboratory results were completed by a trained nurse. Data were analyzed using SPSS18software and presented with Chi-square test.
  Results
  The studied samples included 73. 5% female and 23. 5 percent male. Chi-square test showed a significant relationship between the age and urine culture (p=0. 004). Accordingly the maximum number of positive urine culture was seen in the age group of 2 to 3 years old. Urinary reflux prevalence in this age group were also significantly higher than other age groups (p=0. 02)
  Conclusions
  This study revealed that urinary tract infections are more common in children 2 to 3 years، and given that the reflux increases the risk of urinary tract infection، paying attention to health tips and necessity of training to prevent of urinary tract infection in children is recommended.
  Keywords: Bojnurd, urinary reflux, frequency, urinary tract infection, children
 • Pages 603-609
  Background and Objectives
  Given the importance of aquatic arthropods as vector in medical and bioindicator in life sciences and information on the composition of such animals، this study was conducted during 2010 in the city of Kashan.
  Material and Methods
  Descriptive study and sampling at 13 locations and over 39 times in 2303 on the number of larvae، nymphs، Pupa and adults were collected from Lentic and Lotic waters. The collected Samples were transferred to the laboratory and identified by using a stereo microscope and morphological keys.
  Results
  Total 2303 samples over 39 times the sampling of the class insecta 1724 (74. 8%) crustaceans، with 579 samples (25. 2%)، were collected. from insect: Order Diptera، with 1،287 cases (55. 8%)، Order Trichoptera with 158 samples (6. 9%)، Order Ephemeroptera 153 samples (6. 7%)، Order Odonata with 61 samples (2. 6%)، Order Heteroptera with 26 samples (1. 1%)، Order Coleoptera with 26 samples (1. 1%)، Order Plecoptera with 13 sample (0. 6) were identified. From Crustacea Class، Amphipoda 414 samples (18%) from Lotic water، Ostracoda 139 samples (6. 1%)، Copepoda 26 samples (1. 1%)، from the Lentic waters was collected.
  Conclusion
  For the first time، from Crustacea class، subclass of Ostracoda and from Diptera order، Ceratopogonidae، Eryphidae، Dixidae families were reported in Kashan. Therefore it can be concluded that the aquatic arthropods Fauna are very rich in Kasha..
  Keywords: Fauna, Aquatic, arthropods, Habitat, Kashan
 • Pages 611-620
  Background And Objectives
  Obesity is the most important nutritional problem among teenagers in developed countries and its resulted handicaps is the main nutritional and health issues. The aim of this study was to determine the prevalence of overweight and obesity and their related factors among high school students aged 14-17 years old in North Khorasan province.
  Material And Methods
  This cross-sectional study was carried out on 450 high school students who were in first، second and third stage. Samples were selected by random cluster sampling. Overweight and Obesity were determined according to body mass index (BMI) more than 85 percentile for corresponding with sex and age. Data were analyzed by SPSS version 16.
  Results
  The mean BMI were significantly higher among female students. The prevalence of overweigh and obesity was two times higher in females in three age categories. Mean height of males in three age categories was higher the 50 percentile of CDC chart، and mean height of female only in 14-year category was correspond with 50 percentile. There was a statistical significant relation between BMI with sex، job، family income، hours working with computer and fathers’ BMI.
  Conclusion
  appropriate nutritional intervention and educational program to increase the knowledge of families about the proper nutrition، especially in mothers are the best way to prevent and control obesity among children
  Keywords: adolescent, BMI, overweight, obesity, prevalence
 • Pages 623-629
  Background and Objectives
  One of the most common parasitic diseases of humans and animals is hydatid cyst which is caused by larval stage of the parasite Echinococcus granulosus. The adult worm of this parasite lives in the intestine of dogs and canine، as an ultimate hosts and grazings have the major intermediate hosts'' role. Humans as accidental mediator hosts are infected by eating and drinking foods contaminated with parasite eggs or through direct contact with infected dogs.
  Materials and Method
  This is a cross-sectional study. Data were collected by census method. The collected data were recorded in a check list according to the patients'' medical records. The data included demographic information (sex، age، occupation، place of residence) and related hydatidosis disease (affected limb and the number of cyst). Data were analyzed by SPSS software
  Results
  A total of24 patients with hydatid cyst operated in Northern Khorasan province hospital during2010 to2011. 10 cases (41/7%) were male and14 (58/3%) were female. Most hydatid cysts were observed in the age group of 31-40 years (25%) and in the age group of below 10years (20/8%) respectively. The members involved in13 cases (54/2%) in the liver،10 cases (41/7%) in the lung and one case (4/2%) had cysts in liver and lung، respectively.
  Conclusion
  Due to the abundance of stray dogs and animal husbandry in north khorasan province، training the ways of disease transmission، fighting stray dogs and cattle dogs ''treatment is recommended.
  Keywords: Hydatid cyst, Echinococcus granulosus, Epidemiology
 • Pages 641-647
  Background and Objectives
  Hippocampus area contains a high concentration of zinc which plays a role in synaptic transmission and probably plasticity andippocampus development. This study aimed to assess zinc level in the hippocampal formation of rat embryos by using Timm method and its relation with volume changes of subregions of hippocampus before and after birth.
  Material And Methods
  In this study، wistar rats'' embryos on days 11، 21 and postnatal days of 7 and 14 were used. Samples were stained by Timm method and the degree of staining was quantified by Mat lab7. 5 software، The volume of hippcampal sub regions were estimated by cavalieri’s method. The results were analyzed in Mat lab software7. 5.
  Results
  Timm staining on embryonic days of 21 and 11 before birth and first and second weeks after the birth were negative. The quantified results of Timm staining showed no significant level of difference (p>0. 05). The volume difference of dentate gyrus،CA3 and CA1 regions showed no meaningful difference till seventh day postnally (p>0. 05). while the volume changes of the day 14 after birth showed significant level of difference in comparison with the postnatal day of 7 and embryonic days of 11 and 21 (p<0. 05).
  Conclusion
  It seems zinc dose not play a role during morphometric development of hippocampus and hippocampus attains its final shape from postnatal Second week.
  Keywords: zinc, hippocampus, stereology, Timm method
 • Pages 649-654
  Background and Objectives
  Yoghurt is a fermented dairy produced by starter culture and consumed around the world. This food may become contaminated with aflatoxin M1 that caused threats to the health of consumers، especially young children and adults. So detoxification with biological methods is the best solution in milk and fermented dairy products. The aim of this study was to evaluate the effect of starter bacteria and lactobacillus casei in the reduction of aflatoxin M1 in Yoghurt.
  Materials and Methods
  Milk contaminated artificially with aflatoxin M1 (AFM1) at levels of 0. 05، 0. 1، 0. 5، and 0. 75 (ppb). Then starter was added and incubated at 42°C. In next step the cold yoghurt was centrifuged and the amount of aflatoxin M1 residue in the supernatant was measured by ELISA method. Finally، the results were analyzed with the SPSS 16.
  Results
  The analysis of yoghurts during manufacturing with starter YC-280، L. casei-431 showed that the mean percentages of absorbance were 94. 35% and 94. 15% respectively.
  Conclusion
  Starter culture of yoghurt and probiotic strain L. casei-431 are safe methods that can be used for detoxification without losing nutritional value.
  Keywords: Aflatoxin, Aflatoxin M1, Lb.casei, yoghur
 • Pages 657-663
  Background and Objectives
  One of the most important parameter in water quality is the amount of fluoride in water. Fluoride can cause bad effects on human body in high concentration. The most important of these is dental and skeletal fluorosis. According to the WHO guideline، fluoride concentration in drinking water should be limited in 1. 5 mg/l. According to the recent study، in some parts of Iran fluoride concentration is more than this standard. At present time، membrane technologies have a lot of advantages; therefore get improved in water industry. The aim of this study is investigation of membrane processes efficiency to product water with suitable quality of fluoride concentration in permeates.
  Material and Methods
  In this study، the efficiency of nanofiltaration membrane (NF33، 1812-50، FILMTEC) to remove fluoride from water was investigated. The effect of some chemical (initial amount of fluoride، sulfate and electrical conductivity (EC) and the effects of associated cation with fluoride ion) and physical (flow rate) parameters to remove fluoride were studied.
  Result
  Obtained results showed that the fluoride removal efficiency decreased with increasing in initial amounts of fluoride، sulfate and EC in feed water and increasing in flow rate. Moreover، this efficiency for CaF2 was higher than NaF.
  Conclusion
  Compare with standard، fluoride concentration in all samples was in standard range and fluoride removal efficiency for this membrane was over 85%.
  Keywords: water treatment, membrane technology, nanofiltaration, fluoride removal
 • Pages 665-670
  Background and Objective
  Heamodialysis is one of the most common replacement treatment of renal transplantation. Effective and adequate heamodialysis could improve the quality of life of patients. Inadequite heamodialysis can lead to multiple uremic complications. The aim of this study was to determine dialysis adequacy of hemodialytic patients based on urea kinetic modeling in hemodialysis center in Bojnourd.
  Materials and Methods
  This descriptive study was carried out on 63 patients who were under dialysis treatment (at least 3 month and once a week) in Imam Ali hospital،Bojnurd. Hemoglobin، hematocrit، cholesterol and BUN were measured before and after heamodialysis. Adequacy of dialysis was calculated by Daugirddas II. Data were analyzed by SPSS software 15 and presented with chi square، independent a paired t-test، ANOVA.
  Results
  Our results showed that %36. 1 of individuals have URR>65% and %47. 7 individuals have KT/V >1. 2. After dialysis mean blood pressure،weight،BUN showed meaningfull reduction. There was a significant difference between mean of BUN post dialysis and KT/V and URR. There wasn’t significant between KT/V URR and Hb Hct،Alt،cratinen،Chlostrol.
  Conclusion
  According to this study the adequacy of dialysis in patients was lower than those of same reported studies. we suggest more study in order to determine the underlying reasons for dialysis inadequacy in these patients.
  Keywords: Dialysis Adequacy.Hemodialysis, KT, V
 • Pages 673-680
  Background and
  Purpose
  Using predictive Criteria of bedsore could be helpful for early diagnosis and prevention of this complication. The aim of this study was to analysis of blood flow changes in tissue under pressure in order to achieve a specific pattern in the formation of bedsore.
  Material and Methods
  Blood flow changes in different layers were recorded by an optical system. Blood flow signals were recorded at different ages and time-frequency signals changes were evaluated in pressure -free conditions and also using pressures of 30 and 60 mm Hg in the heel area. Signal analysis was performed by using MATLAB and a significance level of 0. 05 was considered.
  Result
  15 volunteers (9 men and 6 women) with a mean age of 54 years were evaluated. Based on the records of blood flow، it was noticed that by increasing pressure، the pattern of time- frequency of blood flow changed significantly. Additionally the pattern of time- frequency of blood flow changes showed meaningful changes in relation to the depth of tissue (p<0. 05). Amplitude and frequency of signal content of more than 30 mm Hg of pressure were different compared to the reference case and also to the change in patterns caused by impaired perfusion in the area.
  Conclusion
  A model for the formation of bedsore can be identified by measuring and analyzing of blood flow changes in different layers of tissue and accordingly a new approach to evaluate the behavior of under pressure tissue can be suggested.
  Keywords: Under Pressure Tissue, Blood flow changes, Bed sore
 • Pages 683-693
  Background and Objectives
  The contamination of water by organic pollutant viz. phenolic compounds is a worldwide environmental problem due to their highly toxic nature. Biosorption has been attracted as a new technique to remove these contaminants from water and wastewater. The purpose of this study was to introduce an indigenous and inexpensive adsorbent، brown algae، for removal of phenolic compounds
  Material and Methods
  Phenol، 2-chlorophenol and 4-chlorophenol adsorption on Cystoseira indica has been investigated using HPLC، High Performance Liquid Chromatography. Pre-treatment، protonation and chemical cross-linking with CaCl2، have been done in order to improve the stability as well as the adsorption capacity of the algal biomass. The effect of various parameters like adsorbent dose، pH، contact time and initial phenolic concentration were studied for their optimization. The equilibrium binding has been described in terms of Langmuir or Freundlich isotherms and kinetic models.
  Results
  Data indicated that biosorption process was equilibrated for 2 hours and then desorption surpassed absorption process. Phenol showed lower elimination rate than 4-chlorophenol and 2-chlorophenol and 2-chlorophenol had most elimination. The rate of adsorption of phenol، 2-chlorophenol and 4-chlorophenol were found to be maximum at neutral pH. Equilibrium adsorption data for phenol، 2-chlorophenol and 4-chlorophenol were fitted by using Langmuir، Freundlich and Freundlich adsorption isotherms model respectively. Also it has been found that adsorption kinetics can be described according to the Pseudo-second order model، from which the R2 and the normalized standard deviation (NSD)، were determined.
  Conclusion
  The results showed reasonable adsorption capacity of Cystoseira indica brown algae and can be used as a native alternative to phenolic compounds removal from aqueous environments.
  Keywords: Brown algae, Phenolic Compounds, Sorption, Isotherms, Kinetics
 • Pages 701-706
  Background and Objectives
  Because most patients with back pain wish to treat themselves by noninvasive techniques، the purpose of this study was to compare the exercise therapy and foot reflexology on chronic low back pain was reduced.
  Material and Methods
  In this semi-empirical and applied study 36 male patients with criteria and diagnosis of chronic low back pain were selected for entry into the study. The subjects were randomly divided into three equal groups and controls namely as exercise therapy and reflexology. Pain intensity as the pre-test and post-test measured using the VAS. Exercise and reflexology treatment protocol during 30 sessions (3 sessions per week for 10 weeks and 30 minutes) was performed simultaneously on the subjects. In this period، the control group did not perform any treatment. Data were analyzed by spss software 18 and presented with t -tet،one way ANOVA and LSD
  Results
  Both selected program of exercise therapy and foot reflexology had meaningful effects on reducing low back pain (P<0. 001). There was no significant difference between their impacts on reducing chronic low back pain، (P<0. 001).
  Conclusion
  Both exercise therapy and reflexology treatments can be equally effective for reducing chronic low back pain.
  Keywords: Exercise therapy, Reflexology, Massage, Chronic low back pain
 • Pages 709-720
  Background and Objectives
  clinical education is one of the crucial aspects of teaching that leads to acquiring clinical qualification. Clinical education is affected by variety of factors which made us to conduct this systematic review on these factors.
  Material and Methods
  published articles since 1992 till 2011 were systematically reviewed based on systematic search، screening، quality evaluation، collecting and analyzing data from databases such as Pubmed، Irandoc، Iranmedex، SID، Magiran، INLM، Scholar google، Med lib، and Iranian journals. The searching was done using keywords clinical education، viewpoint، Midwifery، Nursing، Student.
  Results
  Based on results the effective factors included educational goals and plans، instructors performance، clinical environment، facilities، and students'' personal characteristics. Totally there were no significant differences between instructors'' and students'' views on the effect of clinical education but the effect of clinical environment was mentioned more by instructors and effect of instructors'' performance by students.
  Conclusion
  due to need for more precise assessment of each factor and present condition، more efficient strategies should be sought with the help of instructors، students and other stake holders.
  Keywords: student, teacher, viewpoint, nursing, midwifery education, effective factors
 • Pages 723-726
  Appendicitis is one of the most common surgical diseases that is currently treated by two surgical approaches، open and laparoscopic methods. One of the postoperative complications of appendectomy is stump appendicitis which has been reported in various forms. This report is dealing with an admitted case with lower right quadrant pain after laparoscopic appendectomy. After clinical and laboratory examination، the patient was candidate to diagnostic operation and finally the stump appendicitis was removed
  Keywords: appendectomy, laparoscopic, stump
 • Pages 729-732
  HIV positive patients have incubation period which is usually after infection and during the primary stage (acute retroviral syndrome). HIV positive patients are often unaware of their infections and early clinical manifestation of this infection is associated with an infection resulted from immuno suppression. Neurologic complications of HIV include spinal cord and cranial nerves diseases. Vacuolar myelopathy is a neurologic complication with 20% prevalence in AIDS stage. Here a 20 years old HIV positive case، without definite HIV risk factors and early clinical manifestation of quadriparesis resulted from vacuolar myelopathy is being reported. The goal of this report is to remind the importance and attention of assymptomatic HIV carriers and variety of contagious transmission and correct management of these complications to health community and authorities.
  Keywords: myelopathy –HIV, AIDS