فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل - سال پنجم شماره 2 (تابستان 1392)
 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فهیمه نجفی نشلی*، اسحق علی صابری، نرگس فرهاد ملاشاهی، محمدحسن نجفی نشلی صفحه 9
  مقدمه
  درد بعد از درمان کانال ریشه همواره یکی از دغدغه های بیماران و دندانپزشکان بوده است. با اینکه درمان اندودنتیک باعث تسکین درد می شود، اما تسکین حاصله به ندرت فوری و کامل است. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر استفاده پروفیلاکتیک آمی تریپتیلین با ایبوپروفن در کنترل دردهای بعد از معالجه ریشه می باشد.
  روش پژوهش: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترل شده با پلاسبو 75 بیمار با دندان های مولر سمپتوماتیک و وایتال با درد متوسط تا شدید انتخاب شدند. بیماران به صورت تصادفی در یکی از سه گروه مورد مطالعه وارد شده تا یکی از گروه های دارویی (کپسول های متحدالشکل پرشده با یکی از مواد شامل ایبوپروفن 600 میلی گرم، آمی تریپتیلین 50 میلی گرم، و پلاسبو) را دریافت کنند. داروها به صورت تک دوز و 90 دقیقه قبل از کار تجویز شدند. اطلاعات مربوط به شدت درد توسط بیماران بر اساس نمودار VASدر ساعت های معین ثبت شد. اطلاعات توسط آزمون Repeated Measures ANOVAو Tukey مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در زمان های حین درمان، و در ساعات 12، 18، 24، 36 و 48 بعد از درمان میانگین شدت درد در گروه های آمی تریپتیلین و ایبوپروفن به طور معنی داری کمتر از گروه پلاسبو بود. اما تفاوت شدت درد در ساعت های 6، 60، 72 بعد از درمان بین سه گروه معنی دار نبود. اختلاف بین شدت درد در گروه آمی تریپتیلین با ایبوپروفن در هیچ کدام از زمان ها معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که تجویز آمی تریپتیلین مانند ایبوپروفن برای کنترل دردهای بعد از درمان معالجه ریشه در بیمارانی که درد متوسط تا شدید را قبل از کار تجربه کرده اند، موثر واقع می شود.
  کلیدواژگان: داروهای ضدالتهاب، آمی تریپتیلین، ایبوپروفن، درد بعد از درمان معالجه ریشه
 • محمد امین خندان بارانی، نجمه یزدان پناه صفحه 15
  مقدمه
  در سالهای اخیر که جمعیت بشر به سرعت افزایش یافته، مشکلات آب در جهان سوم و توزیع آن بیشترین اثر خود را بر تخریب ذخایر آبی بهویژه در مناطق خشک و کم آب مانند سیستان برجای گذاشته است. بدین منظور این مطالعه با بررسی کیفیت آب در سه مخزن چاه نیمه های زابل در فصول مختلف سال 1390 صورت گرفت.
  روش پژوهش: تحقیق حاضر بهصورت توصیفی- مقطعی به مدت یک سال در سه مخزن انجام گردید. برای نمونه برداری از هر مخزن 3 ایستگاه در بخشهای ورودی، میانه و خروجی مخزن تعیین گردید. نمونه برداری از هر ایستگاه در چهار فصل سال 1390، هر فصل از سه عمق مختلف (10، 20 و 30 سانتیمتری) صورت گرفت. در مجموع 324 نمونه در چهار فصل از سه ایستگاه موجود در هر یک از سه مخزن از سه عمق و در سه تکرار برداشت شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، پارامترهای کیفی آب شامل خصوصیات مختلف فیزیکی، شیمیایی و میکروبی (EC، pH، TDS، DO، TSS، کدورت، هدایت الکتریکی، سختی، نیترات، نیتریت، فسفات، دما، کلیفرمها، BOD و COD) اندازه گیری گردید. در نهایت، کیفیت آب با استفاده از برخی شاخص های جهانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصله از نمونه برداری با استانداردهای ملی ایران، FAO، شاخص WQI و ویلکوکس بررسی و با توجه به دیدگاه های مختلف در مورد استفاده در بخش شرب و کشاورزی مقایسه شد. نتایج بررسی شاخص WQI نشان داد که برای سه مخزن 1، 2 و 3 مقدار این شاخص بهترتیب برابر با 54، 59 و 58 بود که از نظر کیفیت آب شرب در دامنه متوسط قرار میگیرد. همچنین بر مبنای شاخص ویلکوکس مشخص شد که کیفیت آب هر سه مخزن در کلاس C2S1 تا C3S1 قرار میگیرد. نتایج نشان داد که همه پارامترها غیر از pH، منیزیم، نیترات، سدیم، BOD، COD و DO تغییرات معنی داری بین فصول مختلف (05/0p<) نشان دادند. همچنین اغلب پارامترهای مورد مطالعه هر سه مخزن در یک دامنه قرار داشت و از بین همه پارامترهای کیفی آب متوسط سالانه کلی فرم، سدیم، کدورت و TSS تفاوت معنی داری (05/0p<) بین سه مخزن داشتند. همچنین میانگین کلیفرمهای گوارشی در مخزن 2 بطور معنی داری بیشتر از دو مخزن دیگر بود که به آلودگی در مجاورت مخزن یادشده مرتبط دانسته شد.
  نتیجه گیری
  بررسی نمودار ویلکوکس و نیز شاخص WQI نشان داد که هر سه مخزن از نظر مصرف کشاورزی و شرب در وضعیت متوسطی طبقهبندی می شوند.
  کلیدواژگان: کیفیت آب، نمودار ویلکوکس، شاخص WQI، مخازن چاه نیمه
 • مینو یغمایی، علیرضا انصاری مقدم، نجمه جهانی، مژگان مختاری صفحه 25
  مقدمه
  با توجه به شیوع کورتاژ تخلیه ای به عنوان یکی از روش های مورد استفاده در سقط سه ماهه اول بارداری این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تجویز میزوپروستول خوراکی پس از کورتاژ تخلیه ای بر میزان درد، خونریزی و ضخامت آندومتر متعاقب کورتاژ انجام گرفت.
  روش پژوهش: در این کارآزمایی بالینی 120 زن کاندید کورتاژ تخلیه ای در سه ماهه اول بارداری به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه مورد مطالعه در دو نوبت بلافاصله و شش ساعت پس از انجام کورتاژ تخلیه ای 200 میکروگرم میزوپروستول خوراکی به بیماران تجویز شد و افراد دو گروه از نظر میزان درد در ساعت های 6 و 24 و روز دهم پس از عمل، تعداد روزهای خونریزی و مقدار خونریزی و ضخامت آندومتر در سونوگرافی روز دهم پس از عمل مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که تجویز میزوپروستول سبب کاهش مدت خونریزی از 3/2± 8/5 روز به 5/1±5/3 روز(001/0 >P) و مقدار خونریزی از 1/2± 6/8 روز به 8/1±7/5(001/0 >P) و کاهش ضخامت آندومتر در سونوگرافی روز دهم پس از جراحی از 6/1 ± 1/7 میلی متر به 3/1 ± 2/5 (001/0 >P) شده است. اما به لحاظ بالینی تاثیر چندانی بر میزان درد پس از جراحی نداشته است.
  نتیجه گیری
  تجویز 200 میلی گرم میزوپروستول خوراکی بلافاصله و شش ساعت پس از عمل کورتاژ تخلیه ای در سه ماهه اول بارداری می تواند موجب کاهش تعداد روزهای خونریزی، مقدار خونریزی و کاهش ضخامت آندومتر در سونوگرافی روز دهم پس از عمل شود.
  کلیدواژگان: سه ماهه بارداری، اول، کورتاژ، میزوپروستول، دوره پس از جراحی
 • نور محمد یعقوبی، زانیار شیخه پور، محبوبه راحت دهمرده صفحه 32
  مقدمه
  عدالت سازمانی تلقی کارکنان از میزان رعایت انصاف و برابری در محیط کار میباشد. به نظر میرسد که عدالت سازمانی با سلامت روانی رابطه داشته باشد. با توجه به اینکه مطالعات انجام شده در این زمینه اندک میباشند، این پژوهش سعی دارد که رابطه ادراک کارکنان از عدالت سازمانی را با سلامت روانی آنان، مورد بررسی قرار دهد.
  روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش پیش رو کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان می باشند (500 نفر)، که به این منظور 133 نفر از این کارکنان به طور تصادفی ساده انتخاب و به دو پرسشنامهی عدالت سازمانی (OGQ) و سلامت عمومی (GHQ) پاسخ داده اند. پرسشنامه عدالت سازمانی، عدالت را در چهار بعد (توزیعی، روی های، بین فردی و اطلاعاتی) و پرسشنامه سلامت عمومی، سلامت روانی را در چهار بعد (علایم جسمانی، علائم اضطرابی و اختلال خواب، علائم اجتماعی و علائم افسردگی) مورد آزمون قرار میدهد. تحلیل داده ها با استفاده از spss و همبستگی پیرسون انجام شد.
  یافته ها
  نتیجه به دست آمده حاکی از وجود رابطه معنی دار و معکوس بین عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت روی های، عدالت اطلاعاتی و عدالت بین فردی با سلامت روانی کارکنان میباشد،که رابطه بین ادارک از عدالت سازمانی و عدالت اطلاعاتی با سلامت روانی در سطح اطمینان 99 درصد و رابطه بین عدالت توزیعی، عدالت روی های و عدالت بین فردی با سلامت روانی در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار میباشد. همچنین قویترین رابطه بین خود ادراک از عدالت سازمانی و سلامت روانی میباشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق که عدالت سازمانی و ابعادش با سلامت روان رابطه معنی داری داشتند. بنابراین به منظور داشتن منابع انسانی سالم، مخصوصا از نظر سلامتی روانی ایجاد شرایطی در سازمان که منابع انسانی عدالت بالایی را در سازمان درک کنند ضروری به نظر میرسد، چون عدم ادراک عدالت توسط کارکنان و در نتیجه آن پایین بودن سلامتی روانی، مشکلی است که به فرد و سازمان صرفنظر از مقام سازمانی که دارا می باشد، آسیب وارد میکند.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، پرسشنامه سلامت روانی و سلامت روان
 • حسینعلی خزاعی، آرمان جلیلی، مهدی مقرنسی، سالار اندرزی صفحه 42
  مقدمه
  واکنش های ایمونو هماتولوژیک به شرایط استرس زا، از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. هدف ازتحقیق حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین بی هوازی شدید بر برخی شاخص های ایمونوهماتولوژیک در ورزشکاران می باشد.
  روش پژوهش: این مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد که در آن تعداد 20 ورزشکار حرفه ای رشته والیبال با میانگین سنی 5 ± 25 سال به صورت هدفمند دعوت به همکاری شدند. در این تحقیق از آزمون وینگیت 30 ثانیه برای ارزیابی توان بی هوازی استفاده شد. نمونه های خونی قبل، بلافاصله بعد و دو ساعت بعد از تمرین جمع آوری شد و سطوح شاخص های ایمونوهماتولوژیک در آزمایشگاه تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سطوح سلول های ایمونوهماتولوژیک (لکوسیت، لنفوسیت، نوتروفیل، اریتروسیت و پلاکت ها) قبل، بعد و دوساعت پس از تمرین تغییر معناداری دارد (P<0.01).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که یک جلسه تمرین شدید بی هوازی تاثیر معناداری بر شاخص های ایمونوهماتولوژیک ورزشکاران دارد.
  کلیدواژگان: تمرین شدید بی هوازی، لکوسیت، لنفوسیت، نوتروفیل، اریتروسیت، پلاکت، هموگلوبین و هماتوکریت
 • مریم عابدی، منصور دبیرزاده، علیرضاظهور، لیلابیرانوند، علی وطن پرست صفحه 53
  مقدمه
  عفونت های انگلی روده ای از جمله رایج ترین عفونتها در سراسر جهان هستند. تحقیقات اپیدمیولوژیکی انجام شده در کشورهای مختلف نشان داده است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی فرد علت مهم است. نظر به اهمیت مطالعات اپیدمیولوژیک به عنوان اولین قدم جهت شناخت وکنترل انواع آلودگی های انگلی و نیز به دلیل نبود آمار دقیقی از میزان آلودگی در متقاضیان کارت سلامت شهرستان زابل، انجام این بررسی ضروری به نظر رسید.
  روش پژوهش: در این مطالعه مقطعی که در نیمه اول سال 1391 انجام شد، جمعا 210 نفر از متقاضیان کارت سلامت با روش نمونه گیری آسان انتخاب گردیدند و متغیرهایی از قبیل سن، جنس و شغل ثبت شد. برای تشخیص آلودگی های انگلی از روش مستقیم و فرمالین اتر استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان شیوع آلودگی 4/25 درصد بود. میزان شیوع آلودگی درمردان 5/25 درصد و در زنان6/24 درصد بود. میزان آلودگی به تک یاخته های روده ای شامل ژیاردیا 6/56 درصد، انتامباکلی 30/28 درصد، انتامباهیستولیتیکا 89/1 درصد و آسکاریس43/9 درصد، انگل کرمی تنیا 89/1 درصد و هیمنولپیس نانا 89/1% بوده است. در این مطالعه بین جنس و شغل بامیزان آلودگی انگلی ارتباط معنی داری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  جهت کاهش آلودگی در این افرا د، مواردی مثل آزمایش مدفوع هرسه ماه یک بار با روش های برتر تغلیظی فرمالین-اتر، نظارت و اعمال ضوابط و مقررات دقیق بهداشتی از سوی کارشناسان بهداشت، آموزش های مستقیم در مورد بهداشت فردی اجتماعی و آموزش نحوه انتقال انگل ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: انگل های روده ای، اپیدمیولوژی، متقاضیان کارت سلامت، زابل
 • شیرین فردوسی، لیلا فارسی* ، سید مجتبی تجلی، حسین سلطانی صفحه 60
  مقدمه
  توکسوپلاسموز یکی از بیماری های انگلی شایع در دنیا است که عامل آن می تواند به مدت 50 روز در دمای 4 درجه سانتی گراد در شرایط یخچال بانک خون زنده بماند. بنابراین یکی از عوامل خطر زا برای انتقال توکسوپلاسما، عفونت منتقله از طریق تزریق خون دهندگان به ظاهر سالم است. ویروس اپشتین بار (EBV) نیز، یک گاماهرپس ویروس بوده و انتقال آن از طریق فرآورده های خونی سلولی و پلاسمای غنی از پلاکت گزارش شده است. در ایران بررسی خونهای اهدایی از نظر توکسوپلاسما گوندی و ویروس اپشتین بار انجام نمی شود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما گوندی و اپشتین بار ویروس در اهداکنندگان خون پایگاه انتقال خون گناباد بوده است.
  روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که به روش مقطعی انجام گرفت، سرم 300 نفر از اهداکنندگان خون در سال 1390 به طور تصادفی انتخاب و عیار آنتی بادی های IgG و IgM توکسوپلاسموز و IgG اپشتین بار ویروس با روش الایزا اندازه گیری شد. پس از ورود اطلاعات به نرم افزار آماری SPSS 16 داده ها آنالیز گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه 300 اهدا کننده مورد بررسی قرار گرفتند که 62 نفر (7/20درصد) زن و 238 نفر (3/79درصد) مرد بودند. میانگین سنی نمونه ها 34 سال (حداقل 18 و حداکثر 62 سال) بود. طبق نتایج این مطالعه 48 نفر (16درصد) از اهدا کنندگان تنها برای IgG، 5 نفر(6/1درصد) برای IgGو IgM و 2 نفر (6/0درصد) تنها برای IgM مثبت بودند. بنابراین شیوع آنتی بادی های IgG و IgM توکسوپلاسموز به ترتیب 7/17درصد و 3/2درصد به دست آمد. اهدا کنندگان IgM توکسوپلاسموزیس مثبت شامل 4 اهداکننده مستمر، یک نفر اهداکننده با سابقه و دو نفر اهداکننده بار اول بودند. آنتی بادی IgG اپشتین بار ویروس در 139 نفر (3/46درصد) مثبت بود. از 139 نفر مثبت 109 نفر مرد(3/46درصد) و 30 نفر زن(4/48درصد) و از نظر نوع اهداکننده، 36 نفر اهدا کننده بار اول، 34 نفر اهداکننده با سابقه و 69 نفر اهداکننده مستمر بودند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه عفونت حاد توکسوپلاسما در 3/2درصد از اهدا کنندگان شناسایی شده که با توجه به اینکه 4 نفر جزو اهدا کنندگان مستمر و یک نفر جزو اهداکنندگان با سابقه بودند، لزوم انجام غربالگری برای این آلودگی ها را در مراکز انتقال خون آشکار می سازد در این مطالعه میزان شیوع عفونت EBV در مقایسه با دیگر مطالعات از درصد کمتری برخوردار بود.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسما گوندی، اپشتین بار ویروس، سرولوژی، اهداکنندگان خون
|
 • Najafi Nesheli Fahimeh *, Saberi Eshagh Ali, Farhad Mollashahi Narges, Najafi Nesheli Mohammad Hasan Page 9
  Introduction
  Postoperative pain following root canal therapy in of concern for the patient and dentist. Despite the fact that the pain relief afforded by endodontic treatment is effective، it is rarely immediate and complete. The purpose of this study was to compare the efficacy of amitriptyline with ibuprofen in controlling of post-endodontic pain.
  Methods
  This randomized double-blind placebo controlled clinical trial included 75 patients with symptomatic vital molar which presented with moderate to severe endodontic pain. Patients were randomly allocated in one of 3 groups to receive uniform capsules containing placebo، ibuprofen 600mg or amitriptyline 50mg as single dose 90 min before root canal treatment. Pain intensity was recorded in Visual Analogue Scale (VAS) chart in defined times before، during and after treatment by patients. Data was statistically analyzed by Repeated Measures ANOVA and Tukey test.
  Results
  Statistically significant differences in mean pain score was seen between ibuprofen and amitriptyline groups with placebo group during، and 12، 18، 24، 36، 48 hours after treatment; but the difference was not significant at 6، 60، 72 hours after treatment. The difference between amitriptyline group and ibuprofen group was not statistically significant at any time.
  Conclusion
  The results showed that amitriptyline administration is as effective as ibuprofen in management of post-endodontic pain in patients presented with moderate to severe pain.
  Keywords: anti, inflammatory drugs, amitriptyline, ibuprofen, post, endodontic pain
 • Khandan Barani Mohammad Amin, Yazdanpanah Najme Page 15
  Introduction
  Recently، as human population has been increased quickly، water problems and its distribution have affected water storage in the Third World، especially in arid and semi-arid areas like Sistan. The aim of this study was to investigate water quality of three reservoirs of Chah- Nimeh during different seasons of 1390.
  Methods
  This research was done as descriptive-cross sectional for one year on three reservoirs. For water sampling، three stations at inlet، middle and outlet of each reservoir were chosen. The sampling was performed during four seasons of 1390، at the water depths of 10، 20 and 30 cm each at three replicates so that، totally، 324 water samples were taken. Then different water qualities including EC، pH، TDS، DO، TSS، turbidity، salinity، hardness، nitrate، nitrite، phosphate، temperature، coliform، BOD and COD were measured at laboratory. Finally، measured water qualities were assessed according to the universal standards.
  Results
  The results of sampling were compared with the relevant standards of Iran، FAO، WQI and Wilcox regarding to different applications in drinking and agriculture sections. Assessment of the WQI showed that for the studied reservoirs this index was 54، 59 and 58، respectively، indicating moderate drinking water quality. Also، based on the Wilcox index، water quality classified as C2S1 and C3S1. The results also indicated that all the measured parameters except pH، Mg، NO3، Na، BOD، COD and DO showed significant changes (p<0. 05) with season. Also، coliform، Na، turbidity and TSS showed significant differences (p<0. 05) among the studied reservoirs، whereas most of the water quality parameters were in a similar range among the three reservoir. Also، the average coliform in reservoir No. 2 was higher than that of the other two reservoirs which was attributed to the pollution of adjacent area.
  Conclusion
  Assessment of Wilcox Diagram and WQI index showed that all the three reservoirs were classified in moderate condition for agricultural and drinking applications.
  Keywords: Water Quality, Wilcox Diagram, WQI Index, Chah, Nimeh reservoirs
 • Minoo Yaghmaei, Alirezaansari, Moghaddam, Najmeh Jahani, Mojgan Mokhtari Page 25
  Introduction
  Evacuation and curettage is a widely used method for management of first trimester abortion. This study was conducted to compare the effect of oral misoprostol on pain scores، duration and amount of vaginal bleeding and endometrial thickness following surgical evacuation for first trimester abortion.
  Methods
  This was a clinical trial on 120 patients who underwent surgical evacuation for first trimester abortion. The patients were randomized in two groups to receive either 200 microgram of oral misoprostol immediately and 6 hours after evacuation or no misoprostol. The two groups، were compared for pain severity 6 and 24 hours and 10 days after operation. Duration and amount of bleeding and endometrial thickness were assessed 10 days after surgery.
  Results
  The mean duration of vaginal bleeding was 3. 5 ± 1. 5 days in observation group، which was shortened as compared with 5. 8 ±2. 3 days in control group (P <0. 001). Amount of vaginal bleeding was reduced (5. 7 ± 1. 8 vs. 8. 6 ± 2. 1، P < 0. 001). Endometrial thickness 10 days after evacuation was less (5. 2 ± 1. 3 vs. 7. 1 ± 1. 6، P < 0. 001). But significant difference was not seen inpain scores in two groups.
  Conclusion
  200 microgram oral misoprostol immediately and 6 hours after surgical evacuation for first trimester abortion is effective in reducing duration and amount of vaginal bleeding and endometrial thickness.
  Keywords: Pregnancy Trimester, First, Curettage, Misoprostol, Postoperative Period
 • Yaghoubi Noor Mohammad, Shekhepor Zaniyar, Rahat Dahmardeh Mahboobeh Page 32
  Background
  Organizational justice has shown the perception of fairness and equality in the workplace by staff. It seems that organizational justice related with mental health. Given that studies in this field are scarce، this study is trying to examine the relationship between perception of organizational justice and mental health by staff in their work environment.
  Method
  Population of this study was the workers of Jahad-e Keshavari of Zahedan city (500)، that 133of them filled the Questionnaires (GHQ and OGQ). (OGQ)، were tested organizational justice in four dimensions (distributive justice، procedural justice، interpersonal justice and informational justice)، and (GHQ) were tested general health in four dimensions (physical symptoms، anxiety and Impaired Sleep Symptoms، social symptoms and depression symptoms). The data were analyzed by SPSS and Pearson correlation tests.
  Results
  The obtained results indicate a significant relationship between organizational justice، distributive justice، procedural justice، interpersonal justice and informational justice with mental health staff، that the relationship between perceptions of organizational justice and informational justice whit mental health at 99% confidence level and the relationship between distributive justice، procedural justice، interpersonal justice with mental health at 95% confidence level are significant. Also the strongest relationship is between perceptions of organizational justice and mental health.
  Conclusion
  According to the research findings، the organizational justice dimensions were inversely and significantly associated with mental health. So، in order to have a healthy human resource، especially in terms of mental health، to Create the conditions in which human resources understand high equity in their organization، is necessary، because the lack of justice perception by human resource and thereby lower mental health is a problem that Regardless of organizational authority، can cause damage to a person or organization.
  Keywords: organizational justice, (GHQ), mental health
 • Khazaei Hossein Ali, Jalili Arman, Moghrensi Mehdi, Andarzi Salar Page 42
  Introduction
  Immunohematological reactions to stressful situations have been interested of many investigators. The aim of this study was to investigate the effect of an intense anaerobic workout session on some parameters of athletes.
  Methods
  In this analytic descreptive cross-sectional study، 20 professional athletes in volleyball field with mean age 5 ± 25 years were invited purposefully to study. In this study، 30 second Wingate test was used to assess anaerobic power. Samples of peripheral blood before، immediately after and two hours after exercise were collected and levels immunohematological indices were determined.
  Results
  The results of this study showed that immunohematological cells such as leukocytes، lymphocytes، neutrophils، erythrocytes and platelets counts before، after and two hours after practice، have changed significantly (P <0. 01).
  Conclusion
  Results showed that one session of intense anaerobic exercise has significant effect on immunohematological indices of athletes.
  Keywords: Intense anaerobic exercise, leukocytes, lymphocytes, neutrophils, erythrocytes, platelets
 • Abedi Maryam, Dabirzadeh Mansoor, Zohor Alireza, Biranvand Leila, Vatanparast Ali Page 53
  Background
  Intestinal parasitic infections are amongst the most common infections worldwide. Epidemiological research carried out in different countries has shown that the social and economical situation of the individual is an important cause، due to the importance of epidemiological studies as first pace to identify and control the variety ofparasitical contaminations as well as lack of exact statistical information in this case، it is essential to be done among person asking for health card.
  Methods
  This is a cross sectional study done using simple sampling from 210 persons that came to take health care in central laboratory in Zabol city. Data were collected by means of questionnaire consisting of information such as age، sex and job. Stool specimens were examined microscopically for the presence of parasite eggs، cysts and trophozoites using direct and formalin-ether concentration methods.
  Results
  The results showed that Incidence was 25/4%. Infection rate in men 25/5%and womens it wa 24/6%. protozoic Infection were Giardia (56/6%)، Enthamoeba Coli (28/30%)، Enthamoeba histolitica (1/89%) and helminth in infections were Hymenolips nana (1/89%)، Ascaris (9/43%)، Teania (1/89%). The was no significan differene incidence and sex، gob.
  Conclusion
  To reduce the pollution in the maple، where Three months، a high stool method like formaldehyde concentration، Monitor and enforce strict health regulations by health experts، Direct instruction in social hygiene and parasite transmission mode of education is proposed.
  Keywords: intestinal parasite, epidemiology, health card applicants, Zabol
 • Ferdowsi Shirin, Farsi Leila, Tajalli Seyed Mojtaba, Soltani Hossein Page 60
  Background
  Toxoplasmosis is a zoonosis with prevalent geographic distribution. The parasite can stay alive in citrated blood for 50 days at 4 0C. On the other hand، Epstein-Barr Virus (EBV) is a gamma-herpesvirus and transmission of EBV through transfusion of blood products and Platelet-rich plasm has been reported. Screening for Toxoplasma and EBV is not mandatory in Iran blood banks. The aim of this consideration was to determine the frequency of antibody against Toxoplasma and EBV in blood donors referred to Gonabad Blood Transfusion Organization (East of Iran).
  Methods
  A total of 300 serum samples were collected in 2011 from healthy voluntary blood donors who have referred to Gonabad Blood Transfusion Organization. After bloodletting and parting of serum، ELISA test was performed for all individuals. Results were analyzed by SPSS 16 software.
  Results
  of 300pateints studied، 62 (20. 7%) were female and 238 (79. 3%) were male. Mean age was 34 years old. Fifty-five (18. 3%) donors tested seropositive for anti-T. gondii antibodies; 48 (16%) donors were positive for only IgG، 5 (1. 6%) were positive for both IgM and IgG and 2 (0. 6%) were positive for only IgM anti-T. gondii antibodies. Thus the prevalence of IgG and IgM anti T. gondii antibodies was 17. 7% and 2. 3% respectively. Positive persons for IgM were 2 first-time blood donors، 1 sporadic donor and 4 regular donors. Forty six percent were positive for VCA- IgG Epstein-Barr virus antibody. The seropositivity rates for females and males were found as 48. 4 % and 46. 3%، respectively. Positive persons were 36 first-time blood donors، 34 sporadic donors and 69 regular donors.
  Conclusion
  Our study showed T. gondii infection in 2/3% of voluntary donors that revealed significance of screening this antibody especially in regular donors. About EBV the results of this study confirmed lower distribution pattern to compare those reported in other studies.
  Keywords: Toxoplasma Gondeii, Epstein, Barr virus, Serology Blood Donors