فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 2 (خرداد و تیر 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • غلامرضا مرادی، اصغر صدیق زاده، رسول یاراحمدی، شهناز باکند، علی اصغر فرشاد، بهزاد رضایی فرد، سعید موسوی، مهناز صلحی صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  به دلیل پیشرفت تکنولوژی نانو نگرانی ناشی از پیامدهای منفی این ذرات منتشره در مواجهه انسانی و زیست محیطی دو چندان شده است. ازجمله مهم ترین مدیای شناخته شده جهت کنترل نانو ذرات فیلترهای الیافی با نفوذپذیری خیلی پایین (ULPA) می باشند. در این مطالعه افت فشار و کارایی بستر الیافی ULPA جهت جمع آوری و حذف نانو ذرات آئروسلی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  کارایی و افت فشار صافی ULPA با استفاده از ذرات آئروسل نانو مقیاس ساکاروز در گستره ی سایزی nm 700 -70 و در سرعت جریان های مختلف cm.s-1 5-1.58 اندازه گیری شد. فیلتر مورد استفاده دارای ضخامت mm 4/0 بود. سیستم آزمون به صورت استوانه ای شکل از جنس فولاد ضد زنگ با سطح فیلتراسیون 13 سانتی متر ساخته شد. ذرات مورد نظر با استفاده از مولد الکترواسپری ذرات مدل 3480 تولید شد. از شمارشگر ذرات مدل CPC Models 5.410 ساخت شرکت Gream برای اندازه گیری غلظت عددی ذرات قبل و بعد از فیلتر و محاسبه کارائی بستر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان می دهد که، میزان نفوذپذیری بستر اولپا (مستقل از سرعت عبوری) برای ذرات 100 نانومتردر میان سایر اندازه های مورد مطالعه از حداکثر ممکن برخوردار بوده و به عنوان ناحیه MPPS در این مدیا تعیین شد. از طرفی آنالیز داده ها بیانگر ارتباط مشخصی بین پارامترهای قطر و راندمان قبل از MPPS (منفی) و بعد از MPPS (مثبت) می باشد. در تحقیق حاضر شواهد نشان می دهد با افزایش سرعت جریان، میزان نفوذپذیری و افت فشار در گستره اندازه ذرات مورد بررسی افزایش و فاکتور کیفیت کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  مدیای ULPA مورد بررسی در تحقیق حاضر دارای ناحیه MPPS ذرات 100 نانومتر در میان ذرات مورد مطالعه بوده و در شرایط آزمایشگاهی تحقیق حاضر به عنوان یک بستر کنترلی ذرات معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات، فیلتر اولپا، کارایی، MPPS
 • عباس زراءنژاد، موسی جباری، مهرزاد کشاورزی صفحات 11-23
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش خطاهای انسانی در بروز حوادث فاجعه بار در اتاقهای کنترل و عدم اثربخشی تکنیکهای کلاسیک شناسایی خطر در شناسایی دقیق خطاهای انسانی، باید از روش های تخصصی در شناسایی خطاهای انسانی استفاده نمود، به همین دلیل این پژوهش، با هدف شناسایی خطاهای انسانی در اتاق کنترل یک شرکت نفتی با استفاده از روش HEIST انجام شده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر، یک مطالعه مورد پژوهی از نوع کیفی است که در سال1390 با استفاده از روش HEIST انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش Walking-Talking Trough، برای طبقه بندی مراحل تصمیم گیری از مدل «Rose&Rose»، برای طبقه بندی عوامل موثر بر بروز خطا از طبقه بندی «Kirwan» و برای شناسایی انواع خطاها از مدل SRK استفاده شده است.
  یافته ها
  در مجموع300 خطای انسانی شناسایی شده است. در این میان سه عامل«تعامل با کنترلگرها و نشانگرها»، «دستورالعمل ها» و «آموزش و تجربه» به تنهایی71درصد از عوامل موثر در بروز خطای انسانی در اپراتورهای اتاق کنترل را به خود اختصاص داده اند. همچنین90درصد از خطاهای انسانی به تنهایی در مراحل «اجرای راهکار»، «مشاهده سیستم» و «انتخاب فرضیه» رخ داده است.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر با آشکار ساختن انواع سناریوهای احتمالی مربوط به خطاهای کاربران اتاق کنترل و پیامدهای نامطلوب ناشی از آن، بر وجود نقاط ضعف متعدد و ضرورت بکارگیری همزمان کنترل های مهندسی و مدیریتی به منظور کاهش خطاهای انسانی در سیستم مورد مطالعه تاکید می کند.
  کلیدواژگان: خطای انسانی، اتاق کنترل، HEIST، HTA، Rose &، amp، Rose
 • محمد جواد زارع سخویدی، عبدالرحمان بهرامی، علیرضا غیاثوند، حسین محجوب، لودویک تودوری صفحات 35-44
  زمینه و هدف
  ترکیبات هیدروکربنی هالوژنه یکی از گروه های بزرگ آلاینده های هوا بوده و تکنیک های متعددی جهت پایش تماس های محیطی و شغلی با آنها ارائه شده است. در این پژوهش کاربرد روش استخراج میکرونی از فاز جامد به عنوان یک روش عاری از حلال در نمونه برداری از 2- کلروفنول مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  غلظت های مختلف 2-کلروفنول در یک سیستم دینامیک تولید اتمسفر استانداد ساخته شد و تاثیر پارامتر های مختلف نمونه برداری شامل نوع فیبر، حالت کالیبراسیون و طول در سوزن بر روی عملکرد SPME بررسی قرار گرفت. نرخ نمونه برداری واقعی بر اساس نمونه برداری هم زمان تعیین گردید و در محاسبات مورد استفاده قرار گرفت تاثیر پارامتر های محیطی شامل درجه حرارت، سرعت، دما و همچنین زمان نگهداری بر روی عملکرد نمونه بردار بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که دما و سرعت در حالت دینامیک تاثیر معنی داری بر روی نرخ نمونه برداری ندارند. هر چند رطوبت می تواند به عنوان فاکتوری موثر در تعیین مقدار این ترکیب مداخله نماید. نتایج نشان داد که نگهداری نمونه در فیبر CAR/PDMS وابسته به دما بوده و با کاهش دما، قابلیت نگهداری آن افزایش می یابد. هر چند حتی در شرایط با دمای پایین نیز نگهداری بیش از 3 روز توصیه نمی گردد.
  نتیجه گیری
  استفاده از فیبر CAR/PDMS در سوزن میتواند به طور قابل قبولی در ارزیابی 2- کلروفنول در هوا مورد استفاده قرار گیرد. عدم تاثیر پذیری نرخ نمونه برداری در دامنه گسترده دمایی و سرعت جریان هوا، این شیوه را به گزینه مناسبی برای بررسی تماس با عوامل زیان آور شیمیایی در جامعه و محیط های کاری می نماید.
  کلیدواژگان: نمونه برداری از هوا، نمونه بردار غیرفعال، استخراجی فاز میکرونی جامد، 2، کلروفنول، ارزیابی تماس
 • محسن علی آبادی، محمد علیایی، مرتضی نوروزی، مریم فرهادیان، مجتبی کمالی نیا صفحات 45-53
  زمینه وهدف
  تصویر برداری تشدید مغناطیسی به عنوان یکی از تکنیک های مهم تشخیصی از منابع تولید میدان مغناطیسی پایا محسوب می شود. کارکنان تصویر برداری در زمان فعالیت شغلی در مواجهه با این میدان ها قرار دارند. هدف مطالعه بررسی میزان مواجهه شغلی با میدان های مذکور و اثرات بهداشتی احتمالی مرتبط با آن در مراکز تصویر برداری تشدید مغناطیسی بود.
  روش بررسی
  در 4 مرکز تصویر برداری شهر شیراز مواجهه شغلی 20 نفر از کارکنان با استفاده از پایش گر مدل HI 3550 مطابق با روش IEEE C95.3.1 اندازه گیری گردید.جهت بررسی علائم بهداشتی مرتبط با میدان مغناطیسی پرسشنامه ای بین 25 نفر کارکنان و 30 نفر از پرستاران بیمارستانی به عنوان گروه شاهد تکمیل گردید.اطلاعات حاصل با نرم افزار spss19 تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین مواجهه کارکنان با دستگاه های 5/1 تسلا برابر 7/2±6/48 میلی تسلا و پائین تر از حد مجاز (60 میلی تسلا) قرار داشت. با افزایش فاصله از دهانه دستگاه، شدت میدان مغناطیسی به طور قابل ملاحظه ای کاهش نشان داد.همچنین اختلاف معنی داری بین گروه مورد و شاهد در خصوص فراوانی علائم بهداشتی مشاهده نگردید(05/0 >P).
  نتیجه گیری
  علیرغم پائین تر بودن مواجهه شغلی کارکنان از حد مجاز توصیه شده، دستگاه های مذکور به عنوان مهم ترین منبع مواجهه با میدان مغناطیسی پایا محسوب می شوند. با توجه به عدم دستیابی به شواهد قطعی در خصوص اثرات بهداشتی میدان های مذکور، انجام مطالعات اپیدمیولوژیک بیشتر، اجرای مراقبت های بهداشتی و افزایش آگاهی کارکنان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: میدان مغناطیسی پایا، تصویر برداری تشدید مغناطیسی، اثرات بهداشتی
 • ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، میر محمد سید عباس زاده، محمد حسنی، تورج هاشمی صفحات 54-64
  زمینه و هدف
  از آن جا که اعضای هیات علمی از مهم ترین سرمایه های مراکز آموزش عالی به شمار می روند، بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با این منابع که می توانند بر عملکرد و استرس شغلی آنها موثر باشند، از اهمیت روز افزونی برخوردار شده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر میانجی رفتار پاسخگویی فردی در روابط علی وجدان و توافق پذیری با استرس و عملکرد شغلی اعضای هیات علمی بود.
  روش بررسی
  به منظور انجام این مطالعه نمونه ای به حجم 250 نفر عضو هیات علمی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از سه دانشگاه دولتی انتخاب شدند. داده ها از طریق مقیاس پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، پرسشنامه استرس، عملکرد شغلی و پرسشنامه پاسخگویی فردی جمع آوری گردید. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ویژگی شخصیتی با وجدان بودن با استرس رابطه منفی و معنی دار؛ با احساس پاسخ گویی رابطه مثبت و معنی دار و ویژگی شخصیتی توافق پذیری با عملکرد رابطه مثبت و معنی دار و با احساس پاسخ گویی رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه بین با وجدان بودن و استرس شغلی از طریق احساس پاسخ گویی میانجی گری می شود. نقش میانجی پاسخ گویی احساسی در رابطه بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری و عملکرد شغلی نیز تائید شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش، پاسخ گویی فردی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با استرس و عملکرد شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد. این نتایج بر ضرورت بازشناسی نقش میانجی پاسخ گویی فردی در بررسی رابطه علی ویژگی های شخصیتی وجدان و توافق پذیری با استرس و عملکرد شغلی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: با وجدان بودن، توافق پذیری، استرس شغلی، عملکرد شغلی، پاسخگویی فردی
 • محمد جواد جعفری، مهسا ماپار، نبی الله منصوری صفحات 65-78
  زمینه و هدف
  ارزیابیHSE پیمانکار یکی از موضوعات مهم مورد نظر کارفرما به شمار می رود که در انتخاب یک پیمانکار نقش دارد. روش مناسب ارزیابی می تواند نقش مهمی در انتخاب پیمانکار شایسته بازی کند. در این مقاله یک روش جدید ارزیابی HSE پیمانکاران در مرحله پیش از عقد قرار داد ارائه شده است.
  روش بررسی
  به منظور تدوین این روش جدید، پیمان ها به سه رده مختلف پیشرفته، متوسط و مقدماتی تقسیم بندی شدند. سپس پرسشنامه اطلاعات HSE پیمانکار برای بررسی وضعیت پیمانکار پیش از ورود به مناقصات در قالب 40 سئوال تنظیم گردید. جهت امتیازدهی به پرسشنامه مذکور و تعیین رتبه پیمانکار، 29 شاخص برای ارزیابی اولیه HSE پیمانکار مطابق با سئوالات پرسشنامه مذکور و در قالب هفت عنصر مدل HSE انجمن بین المللی تولیدکنندگان نفت و گاز تدوین گردید. با توجه به اینکه نقش هر شاخص، در هر یک از سه سطح پیمانی تعریف شده متفاوت است لذا، عناصر هفتگانه مدل HSE به تفکیک سطوح پیمان وزن دهی شدند. براساس وزن های بدست آمده، شیوه امتیازدهی پیمانکاران در هر سطح پیمان مشخص گردید. سرانجام، پیمانکاران براساس امتیاز کسب کرده از ارزیابی HSE خود در 4 گروه A، B، C و D رتبه بندی شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که وزن عناصر مدل HSE در هر رده از پیمان های سه گانه متفاوت است. در پیمان های پیشرفته و متوسط، تعهد و رهبری (به ترتیب با ضریب 9/4 و 3/4) و در پیمان های مقدماتی اجرا و پایش (با ضریب 3/3) دارای بیشترین وزن می باشند. همچنین خط مشی و اهداف راهبردی در هر سه گروه پیمان دارای کمترین وزن (در پیمان های پیشرفته 4/4، متوسط 6/3 و مقدماتی 4/2) می باشند. براساس روش رتبه بندی ارائه شده حداقل امتیاز کسب شده لازم برای واگذاری یک پیمان سطح 1 (پیشرفته) به یک پیمانکار رتبه A مساوی 537 و حداکثر امتیاز کسب شده برای یک پیمانکار رتبه D جهت احراز یک پیمان سطح 3 (مقدماتی) مساوی 123 می باشد.
  نتیجه گیری
  با روش رتبه بندی پیشنهادی می توان کلیه پیمانکاران را در مرحله پیش از عقد قرارداد ارزیابی نمود.
  کلیدواژگان: پیمانکار، مدیریت، HSE، ارزیابی
 • مهدی قاسم خانی، محمدرضا منظم، مرضیه عباسی نیا، سمیه محمود خانی، حبیب الله آقایی، مهدی اصغری، سمیه فرهنگ صفحات 79-86
  زمینه و هدف
  خستگی یکی از عوامل بروز عوارض و بیماری ها و ایجاد حوادث ناشی از کار بوده و باعث کاهش بازدهی در کار می گردد. همچنین درکارگران نوبت کار که دچار اختلالات خواب هستند اثرات ذکر شده تشدید می گردد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت خستگی کارگران و ارتباط آن با شاخص شدت بی خوابی در کارگران شرکت نورد و تولید قطعات فولادی استان تهران بود.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که بر روی 180 کارگر کارخانه نورد و تولید قطعات فولادی صورت گرفته و جمع آوری اطلاعات به صورت حضوری و با استفاده از پرسشنامه های استاندارد، انجام پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بالاترین درصد خستگی در کارگران روزکار و شیفت شب به ترتیب با امتیاز 6 و 7 و سطح خستگی 4 قراردارد. میانگین تمام نشانه های مرتبط با خستگی و امتیاز کل شاخص شدت بی خوابی در کارگران شیفت در گردش از شیفت ثابت بیشتر بوده و از نظر آماری این تفاوت معنی دار بود. ارتباط معنی داری بین شاخص شدت بی خوابی و علائم خستگی به دست آمد. شغل انبارداری بیشترین امتیاز را از دو جنبه خستگی و شاخص شدت بی خوابی به دست آورد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که سطح خستگی و شدت بی خواب در پرسنل این شرکت بالاست و از آنجایی که وقوع حوادث و کاهش بهره وری با خستگی و بی خوابی ارتباط دارد، با استفاده از تمهیداتی مانند کاهش ساعات کاری، استراحت و نرمش در حین کار، توجه کافی به نیازهای انسانی کارگران و بهبود نظام کاری می توان بی خوابی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: خستگی، شاخص شدت بی خوابی، شیفت کار، شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
 • جواد ملکوتی، وحید غرببی صفحات 87-98
  زمینه و هدف
  امروزه استفاده از دستگاه تی بی ام در عملیات حفاری مکانیزه، بویژه حفاری تونل های عظیم و با سرعت عملیاتی بالا، رایج شده است. در سالهای اخیر در پروژه های تونل سازی خصوصا در عملیات حفاری با ماشین های تی بی ام حوادث زیادی بوقوع پیوسته است. کنترل مخاطرات می بایست از طریق فرایند مدیریت ریسک صورت پذیرد. این مطالعه با هدف بررسی ریسک عملیات حفاری مکانیزه با استفاده از دستگاه تی بی ام، در یکی از پروژه های تونل سازی مکانیزه کشور انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه موردی توصیفی، به منظور تجزیه و تحلیل ریسک، از تکنیک ردیابی انرژی و آنالیز مانع استفاده شد. در فرایند جمع آوری اطلاعات از روش های مشاهده، تجربه و قضاوت کارکنان، چک لیست، آئین نامه ها و استانداردهای مرتبط و همچنین سوابق حوادث و شبه حوادث ثبت شده در واحد ایمنی استفاده گردید؛ شناسایی منابع انرژی، اهداف، احتمال و پیامدهای مخاطرات در کارگروه های متعدد و باحضور کارشناسان باتجربه انجام شد. ریسک های شناسایی شده الویت بندی شده و اقدامات کنترلی توصیه شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 51 منبع انرژی خطرناک در گروه های شش گانه ی انرژی شناسایی شد. 4/29% از این منابع انرژی شناسایی شده مربوط به انرژی های فیزیکی،6/19% مربوط به انرژی های شیمیایی، 41% مربوط به انرژی های مکانیکی، 8% مربوط به انرژی الکتریکی و تنها 2% مربوط به عوامل طبیعی بود. قسمت کرین با 5/19% و هریک از قسمتهای کارترهد و شیلد با اختصاص 10% از مجموع منابع انرژی خطرناک بترتیب خطرناک ترین و کم خطرترین نقاط در فرایند حفاری تونل با دستگاه تی بی ام بودند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج مطالعه، عملیات دستگاه تی بی ام دربردارنده ی منابع خطر متنوع و متعددی است. می توان از روش ردیابی انرژی و آنالیز مانع به عنوان یک روش موثر در تجزیه و تحلیل ریسک عملیات دستگاه تی بی ام استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آنالیز ریسک، حفاری، تی بی ام، روش ETBA
 • محسن فلاحتی، مجتبی ذکایی، حسن صادقی نایینی، غلامرضا مرادی صفحه 99
|
 • Gh.R. Moradi, A. Sadighzadeh, R. Yarahmadi, Sh Bakand, A.A. Farshad, B. Rzaiipour, S. Musavi, M. Solhi Pages 1-10
  Background And Aims
  With the increasing application of nanotechnology concerns about the negative effects of human exposure and environmental releases of these particles is also doubled. Among the most well-known media، ULPA filters are used to control nanoparticles. In this study، the efficiency and pressure drop of ULPA fiber bed for collection and removal of nanoparticles were investigated.
  Methods
  ULPA filter efficiency and pressure drop was measured by using nano-scale aerosol particle size range 70 -700 nm sucrose at different flow rates 1. 58 - 5 cm. s -1. The ULPA filter used had a thickness of 0. 4 mm. A cylindrical test system was constructed as a form of stainless steel with a filtration surface of 0. 013m2. Desired particles were generated using Electrospray 3480 model particle generator. Condensation particle counter CPC Models 5. 410 Gream Company was implemented to measure particle number concentration before and after filter bed and to calculate the performance.
  Results
  Results showed that the maximum amount of substrate permeability of ULPA media (independent of the velocity rate) was for the particles of 100 nm and it was determined as the MPPS in this media. However، data analysis revealed a significant relationship between diameter and efficiency parameters of the MPPS (negative)، and the MPPS (positive).
  Conclusion
  The ULPA media used in this study with the MPPS particles of 100 nm can be introduced as a particles control substrate for experimental conditions presented in the study
  Keywords: nanoparticles, ULPA filter, performance, MPPS
 • Abbas Zarranezhad, Moosa Jabbari, Mehrzad Keshavarzi Pages 11-23
  Background And Aims
  Considering the role of human errors in the incidence of catastrophic events in control rooms and also Lack of effectiveness of classical techniques to identify the human errors، special techniques are required for identification of human errors. Therefore، this study aimed to identify human errors in the control room in an oil company Using HEIST Technique.
  Methods
  The present study is a case study of qualitative research that was conducted with using HEIST Technique. Collection of the required information has been done with Walking-Talking Trough and «Rose & Roses» model that is used for classification the decision-making process. «Kirwan» model is used for classification of factors that are involved in human errors and Types of errors have been detected with the SRK Model.
  Results
  Overall، 300 human errors has been detected. Of which،» interactions with controllers and indicators «،» instructions «and» training and experience «alone causes 71 percent of human errors in control room operators. In addition، 90% of human errors were related to the «stages of implementation of the solution»، «observing system» and «selection hypothesis».
  Conclusion
  The results of this study showed a variety of possible scenarios resulting from human errors and their unintended consequences. These results emphasize that there are several weaknesses suggesting the implementation of both engineering and administrative controls simultaneously to reduce human errors
  Keywords: human error, control room, HEIST, HTA, Rose, amp, Rose
 • Mohammad Javad Zare Sakhvidi, Abdulrahman Bahrami, Alireza Ghiasvand, Hossein Mahjub, Ludovic Tuduri Pages 35-44
  Background And Aims
  Halogeneated hydrocarbons are among the most important classes of toxic chemicals considering environmental and occupational health which can be quantified by several methods. This study examined the applicability of solid phase microextraction for sampling and quantifying of 2-Chlorophenol in the air.
  Methods
  A dynamic standard atmosphere generation system was constructed and effects of sampling parameters such as fiber type، calibration mode and retraction length on sampler performance were studied. Actual sampling rate calculated according to side-by-side sampling was used for quantifications. The effects of environmental parameters including temperature، humidity، and air velocity، were studied.
  Results
  There was no significant difference among sampling rates at different temperatures and velocities (in dynamic conditions) but relative humidity had a significant negative effect on the sampling rate. Storage ability of the SPME samples were seriously depends on the time and temperature of storage. The SPME samples had a poor storage capacity in comparison with the charcoal samples. However، sample recovery increased with decreasing the storage temperature.
  Conclusion
  CAR/PDMS SPME in retracted mode is a good alternative for sampling and analysis of this class of compounds in the air. Its sampling rate is stable in wide range of temperatures and velocities. Therefore، it can be used readily in environmental and occupational exposure assessments.
  Keywords: Air sampling, Passive sampler, SPME, 2, Chlorophenol, Exposure assessment
 • Mohsen Aliabadi, Mohmmad Oliaee, Morteza Nowroozi, Maryam Farhadian, Mojtaba Kamalinia Pages 45-53
  Background And Aim
  Magnetic resonance imaging as one of the best medical scanning technique is considered to be the most important sources of static magnetic fields. The staffs of MRI ´s units frequently exposed to these static magnetic fields. This study aims to determine the occupational exposure level to mentioned field and its related health effects in MRI´s units.
  Methods
  The occupational exposure level of 20 staffs in the four MRI ´s units in the Shiraz city was measured using personal monitoring instrument model HI 3550 based on IEEE C95. 3. 1 method. A questionnaire related to health effects of magnetic fields was distributed and completed between 25 staffs of MRI ´s units and 30 nurses employed in typical hospital as a control group. Finally، the obtained data was analyzed by spss19 software.
  Results
  The result showed that the time weighted average of the staffs exposure was 48. 6±2 mT/8 hours in relation to 1. 5 T MRI systems. Therefore، occupational exposure of staffs was lower than Iran national exposure limits (60mT/8 hours). In addition، magnetic field strength decreased with increasing the distance from MRI system. In addition، the frequency of health effects related to magnetic fields such as anxiety، sleep and concentration disorders and tiredness between case and control groups were not significant (P >0. 05).
  Conclusion
  The staffs exposure to static magnetic fields compared with the national exposure limits were in the acceptable level. However، MRI devices were assigned to be the most important sources of static magnetic fields. While the available evidences in the scientific literatures in the worldwide are not sufficient to draw any conclusions about potential health effects of magnetic field، it is suggested that، health and training programs were applied to increase the awareness of staffs
  Keywords: Static Magnetic Field, Magnetic Resonance Imaging, Health Effects
 • Abolfazl Ghasemzadeh, Mir Mohammad Seyid Abbaszadeh, Mohammad Hassani, Touraj Hashemi Pages 54-64
  Background And Aims
  since faculty members are among the most important assets of higher education institutes، surveying and identifying factors associated with these sources which can be effective on their performance & stress، have gained increasing importance. Accordingly، the aim of this study was surveying the mediating effect of individual accountability in causal relations among conscientiousness، agreeableness، and stress and job satisfaction of faculty members.
  Methods
  To conduct this study a sample consisting of 250 faculty members in three state universities were chosen using random stratified sampling. The data were gathered through NEO big five factor inventories and stress، job satisfaction and individual accountability questionnaires. To evaluate the relations among latent variables، measured in conceptual model، the structural equation modeling was used.
  Results
  The results showed that the personality trait of conscientiousness bears a negative and significant relation with stress، a positive and significant relation with felt accountability،and the personality trait of agreeableness bears a positive and significant relation with satisfaction and a negative and significant relation with accountability. The results also showed that the relation between conscientiousness and job satisfaction is mediated through felt accountability. The mediating role of the felt accountability in the relation between the personality trait of agreeableness and job satisfaction was confirmed.
  Conclusion
  According to the results، individual accountability affects the relation among personality traits، stress and job satisfaction of faculty members. The results put emphasis on the necessity of reassessing the mediating role of individual accountability in surveying the causal relation among personality traits of conscientiousness، agreeableness، and stress and job satisfaction.
  Keywords: agreeableness, job performance, job stress, individual accountability
 • Mohammad Javad Jafari, Mahsa Mapar, Nabiolah Mansouri Pages 65-78
  Background And Aims
  Evaluation of the contractor’s HSE is a key issue for the employer that influences the selection of a contractor. An appropriate method of assessment can play a significant role in the selection of qualified contractors. This paper presents a new method for ranking of contractor’s HSE at pre-contract stage of a project.
  Methods
  To develop this new evaluation method، the c ontracts were categorized in 3 groups of advanced، medium and preliminary. In order to pre-assess the contractors’ status prior to their participation in bids، an HSE data questionnaire was developed in the frame of 40 questions. Then 29 indices were developed for primary HSE assessment based on International Association of Oil and Gas Producers (OGP). Because the role of each index is different in each category of contracts thus، seven elements of HSE model were weighted on the basis of contract category. Contractors scoring system was developed in each category of contract based on the obtained weights. Finally the contractors were categorized in four groups of A، B، C and D based on their scores obtained from their HSE evaluation.
  Results
  The results revealed that each term of HSE have different weight in each contract category. In advanced (group 1) and medium (group 2) contracts، the leadership plus commitment (coefficient of 4. 9 and 4. 3 respectively) and in preliminary contracts the execution and monitoring (coefficient 3. 3) have the highest weights. The Strategy and goals have the minimum weight in all 3 types of contracts (e. g. 4. 4 in advanced، 3. 6 in medium and 2. 4 in preliminary contracts). The minimum score required for an A group contractor to get an advanced contract is 537 while the maximum score of a D group contractor to obtain a preliminary contract is 123.
  Conclusion
  The new developed method is able to rank the HSE of contractors prior to sign the contract.
  Keywords: Contractor, HSE, Management, assessment
 • Mehdi Ghasemkhani, Mohammad Reza Monazam, Marzieh Abbasinia, Somayeh Mahmoodkhani, Habib Aghaee, Mehdi Asghari, Somayeh Farhang Pages 79-86
  Background And Aims
  Fatigue is indicated as a factor in occupational accidents and diseases and it can reduce individual efficiency. In shift workers who experience sleep disturbance، the occupational accidents and diseases occurring can be aggravated by fatigue. The present study aims to investigate the fatigue intensity and its relationship to insomnia severity among employees of Tehran rolling and steel production company.
  Methods
  This descriptive analytical study had been done among 180 workers of the mentioned company. Data collection was done by face-to-face survey method and using the standard questionnaires.
  Results
  Results showed that the fatigue score among fixed-dayshift and rotating-shift workers was 6 and 7 respectively and fatigue level for both groups was 4. In all symptoms associated with fatigue average score of rotating-shift were higher than dayshift and there was a significant difference between them. Relationship between the symptoms of fatigue with Insomnia Severity Index was significant. Warehousing received the highest scores of fatigue and severity of insomnia between different tasks under study.
  Conclusion
  Our findings indicate that level of fatigue and severity of insomnia among workers of industry is very high. Since this can lead to the occupational accident and reduction efficiency، it is necessary to provide facilities for personnel such as reducing working hours، doing regular rest and exercise during working time، paying sufficient attention to humanitarian needs and improving work system.
  Keywords: Fatigue, Insomnia Severity Index (ISI), shift workers, rolling, steel producing company
 • Javad Malakouti, Vahid Gharibi Pages 87-98
  Background And Aims
  In automated excavation operations especially excavating big tunnels with high operation speed the application of Tunnel Boring Machine (TBM) has been prevalent. Tunneling construction projects especially TBM excavating operations have experienced some accidents in recent years. Hazard control must be done through the process of risk management. This study was done w ith goal of risk analysis of automated excavation operations in one of the water transfer tunnel projects.
  Methods
  In this study for risk analysis، energy trace and barrier analysis technique was used. In data gathering process were used observation method، worker experience and judgments، checklist، standards & regulations and incident records. Recognition of energy sources، targets، probability and severity of hazards were done by competence experts in various team works. The identified risks were prioritized and control measures were recommended.
  Results
  In this study 51 hazardous energy sources in 6 energy categories were recognized. These identified energy sources included physical energy 29. 4%، chemical energy 19. 6%، mechanical energy 41%، electrical energy 8% and natural energy 2%. The crane section by 19. 5%، shield by 10% and cutter head by 10% were the most and the least dangerous part of tunnel boring machine in excavation process.
  Conclusion
  Based on the findings of the study، TBM operations include various energy sources. Energy trace and barrier analysis technique can be used effectively in risk analysis of TBM operations.
  Keywords: Risk Analysis, excavation, TBM, ETBA method