فهرست مطالب

پزشکی ارومیه - سال بیست و چهارم شماره 6 (شهریور 1392)
 • سال بیست و چهارم شماره 6 (شهریور 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/22
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فرناز شمیلی، حسین زارع، محمد اورکی صفحات 379-392
  پیش زمینه و هدف
  هدف پژوهش حاضر مطالعه پیش بینی ابعاد جسمانی و روانی کیفیت زندگی بیماران ام اس از روی ادراک بیماری آنان است. دلیل اهمیت تحقیق حاضر این است که زمینه ساز تحقیقات آتی با هدف مدیریت صحیح باورها و ادراک بیماری در جهت ارتقا سطح کیفیت زندگی بیماران ام اس که به دلیل بیماری مزمن در سطح پایینی است، باشد.
  مواد و روش کار
  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به ام اس دارای پرونده فعال در انجمن ام اس شهر تهران می باشد و از این جامعه100 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.این پژوهش غیر آزمایشی (توصیفی و از نوع همبستگی) بود. اطلاعات بالینی (از جمله وضعیت ناتوانی گسترده) و دموگرافیک از بیماران گردآوری شد و شرکت کنندگان پرسشنامه های (ادراک بیماری بازنگری شده موس- موریس و ویمن، 2002 و پرسشنامه 54 سوالی کیفیت زندگی بیماران ام اس ویکری، 1995) را تکمیل کردند.
  یافته ها
  داده های پرسشنامه ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که: ادراک بیماری، ابعاد جسمانی و ابعاد روانی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام اس را پیش بینی می کند.
  نتیجه گیری
  ادراک بیماری بر کیفیت زندگی بیماران ام اس تاثیر دارد بنابراین نتایج این بررسی می تواند در تحقیقات مداخله ای آینده در جهت ایجاد ادراک بیماری مدیریت شده و ارتقای سطح کیفیت زندگی بیماران ام اس مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، ادراک بیماری، خودگردانی، کیفیت زندگی، وضعیت ناتوانی گسترده
 • بختیار ترتیبیان، فخرالدین یعقوب نژاد، احسان صبوری *، فاطمه خردمند صفحات 393-404
  پیش زمینه و هدف
  بروز بیماری های قلبی عروقی و سکته مغزی می تواند به دلیل کاهش تحرک و یا شیوه نامناسب زندگی باشد. فعالیت بدنی می تواند لیپیدها و کورتیزول سرم را تغییر دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی پاسخ پروفایل چربی و کورتیزول سرمی به یک جلسه فعالیت هوازی شدت متوسط در مردان میان سال غیرفعال بود.
  مواد و روش ها
  30 مرد میان سال سالم غیرفعال 50-40 سال در دو گروه ورزش و کنترل داوطلب شرکت در پژوهش شدند. آزمون ورزشی هوازی با شدت65% ضربان قلب طی یک جلسه (30 دقیقه) بر روی نوارگردان برای گروه ورزش اجرا شد. از تمام شرکت کنندگان، قبل، بلافاصله و 12 ساعت پس از انجام فعالیت خون گیری به عمل آمد. غلظت کورتیزول و چربی های سرمی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  غلظت کورتیزول، تری گلیسرید، کلسترول و VLDLدر گروه ورزش بلافاصله پس از فعالیت در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (05/0P<). تفاوت معنی داری در کورتیزل و چربی های خونی آن ها در مرحله ریکاوری مشاهده نشد. اختلاف غلظت کورتیزول و چربی های خون بلافاصله پس از تمرین با حالت پایه در گروه ورزش نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد(05/0P<). اختلاف سطوح کورتیزول، کلسترول، VLDLوLDL بلافاصله پس از تمرین با حالت ریکاوری در گروه ورزش به طور معنی داری از گروه کنترل بالاتر بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  فعالیت هوازی شدت متوسط، با تحریک کورتیزول، غلظت چربی ها را در خون به منظور سوخت و ساز آن ها افزایش می دهد و شرایط مطلوبی برای کاهش عوامل خطرزای قلبی عروقی فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: کورتیزول سرم، لیپیدهای خون، ورزش هوازی، مردان میان سال
 • امیر حیدری *، اعظم اکبری، تهمینه پیروی صفحات 405-413
  پیش زمینه و هدف
  کنترل کیفی و کمی اشکال داروئی از مباحث مهم در ارتباط با فرمولاسیون و صنعت داروسازی می باشد. تعیین دقیق مقدار ماده موثره در ترکیبات دارویی موجود در بازار داروئی، می تواند در تعیین طول تاریخ مصرف، کنترل دارو از لحاظ بازدهی بدنی و در نهایت تعیین کارائی و اثردهی دارو مفید باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی مقدار ماده موثره دکسترومتورفان در اشکال داروئی موجود در بازار دارویی ایران بود.
  مواد و روش کار
  ابتدا اشکال مختلف داروئی دکسترومتورفان با چند شماره سریال متفاوت انتخاب شد. ماده موثره آن ها براساس روش استاندارد فارماکوپه (USP) استخراج گردید و با استفاده از روشHPLC و آشکار ساز فلورسانس اندازه گیری گردیدند.
  نتایج
  نتایج حاصل از اندازه گیری مقدار دکسترومتورفان در 40 نمونه شکل داروئی دکسترومتورفان به ترتیب؛ قرص ها بین 124-104 درصد، قطره ها بین 92-87 درصد، شربت های ساده بین 119-91 درصد و شربت های ترکیبی بین 120-109 درصد مقدار موجود در برچسب هر یک از این فرآورده ها بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصله از اندازه گیری 40 نمونه شکل دارویی دکسترومتورفان در مقایسه با مقدار ماده موثره مورد ادعای لابراتوارهای داروسازی تولید کننده این فرآورده ها، نتایج قابل قبول و افزون بر برچسب داروئی در مورد اشکال داروئی قرص و شربت ها را نشان می دهد در حالی که مقدار ماده موثره در قطره های خوراکی کمتر از مقادیر مورد ادعا است.
  کلیدواژگان: دکسترومتورفان، اشکال داروئی و HPLC
 • غلامرضا منافی، خسرو حضرتی تپه *، کامبیز دیبا، حبیب محمدزاده، محمد اصغرزاده، شاه صنم غیبی صفحات 414-422
  پیش زمینه و هدف
  ژیاردیا لامبلیا یکی از شایع ترین پروتوزواهای تاژکدار روده ای است که گروه وسیعی از میزبانان مهره دار را آلوده می کند. ژیاردیا یکی از معمول ترین پاتوژن های روده ای در بچه هاست که باعث اختلالات شدید روده ای و تاخیر در رشد می شود.این مطالعه برای تعیین زیرگونه های ژیاردیالامبلیا به وسیله روش PCR-RFLP با استفاده از ناحیه گلوتامات دهیدروژناز از کودکان بستری شده در بیمارستان مطهری ارومیه، آذربایجان غربی در ایران انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 34 نمونه مدفوع از کودکان بستری شده در بیمارستان مطهری ارومیه که با استفاده از میکروسکوپ نوری دارای کیست های ژیاردیا بودند جمع آوری شد. کیست ها به طور نسبی به وسیله روش گرادیان سوکروز تغلیظ و سپس جهت حذف موثر مهار کننده های PCR، به وسیله آب مقطر استریل شستشو داده شد. DNA ژنومیک انگل ژیاردیا به وسیله سیکل های انجماد و ذوب کردن و سپس روش فنل کلروفرم استخراج شد. برای تمایز زیرگونه های A، B که در انسان ها یافت می شود یک آزمایش PCR-RFLP تک مرحله ای انجام گرفت. در این روش یک قطعه ای به اندازه432 bp مورد انتظار بود، تکثیر یافت و سپس برای تعیین زیرگروه های انگل، از آنزیم های محدود کننده اختصاصی RsaI، BspL1 استفاده شد.
  یافته ها
  از 720 نمونه بررسی شده میکروسکوپی، به طور کلی 34 نمونه از نظر وجود کیست ژیاردیا مثبت بودند که میزان شیوع انگل 72/4درصد گزارش شد.آزمایش PCR-RFLP بر روی این نمونه ها آشکار کرد که 28 نمونه (3/93%) دارای ژنوتایپ BIII و دو نمونه (7/6%) متعلق به زیر گروه BIV می باشد.
  نتیجه گیری
  PCR-RFLP یک روش قوی و قابل اعتمادی است که ما را در تعیین موثر ژنوتایپ در بین زیرگونه های ژیاردیا با استفاده از ژن ناحیه گلوتامات دهیدروژناز میسر ساخته و شناسایی وجود ژنوتایپ های مخلوط را ممکن می سازد. بر اساس نتایج یک منشا حیوانی از عفونت پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ژیاردیا لامبلیا، گلوتامات دهیدروژناز، ارومیه، ایران، آذربایجان غربی، PCR، RFLP
 • رخشانه گودرزی، بهناز خامسان، یعقوب حامدی، فاطمه یوسفی، محمد مهدی هوشمندی * صفحات 423-429
  پیش زمینه و هدف
  60درصد نوزادان ترم و 80درصد نوزادان پره ترم دچار زردی می شوند که 10-5درصد آن ها نیاز به فتوتراپی دارند. با توجه به اینکه فتوتراپی سبب جدایی مادر و نوزاد، اختلال در روند شیردهی و ایجاد نگرانی هایی درباره تخریب مواد ژنتیکی می شود به نظر می رسد روش هایی که میزان اشعه دریافتی را به حداقل می رساند، نتایج مثبتی داشته باشد. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر دو روش فتوتراپی مداوم و متناوب در کاهش سطح بیلی روبین نوزادان دچار زردی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود که در بین 100 نوزاد بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس انجام گرفت. نوزادان به صورت تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند؛ 39 نوزاد در گروه فتوتراپی متناوب(یک ساعت فتوتراپی و یک ساعت قطع فتوتراپی) و 45 نوزاد در گروه فتوتراپی مداوم (دو ساعت و چهل و پنج دقیقه فتوتراپی و 15دقیقه قطع فتوتراپی) قرار گرفتند. بیلی روبین تام هر 12ساعت بعد از شروع فتوتراپی اندازه گیری شد و اطلاعات دموگرافیک، نوع تغذیه و عوارض فتوتراپی برای هر نوزاد ثبت شد.
  یافته ها
  میانگین سن، وزن، نوع تغذیه و توزیع جنسیتی تفاوت معنی داری بین دو گروه نداشت. کاهش سطح بیلی روبین در هر دو گروه معنی دار بود(001/0p<). کاهش سطح بیلی روبین در گروه مداوم بیش از متناوب بود(01/0p<). اختلاف معنی داری بین طول مدت فتوتراپی و همچنین میزان عوارض در دو گروه نوزادان تحت درمان وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  فتوتراپی مداوم بیش از متناوب در کاهش سطح بیلی روبین در نوزادان فول ترم موثر بود ولی طول مدت فتوتراپی در مقایسه دو روش یکسان بود.
  کلیدواژگان: زردی نوزادی، بیلی روبین غیر مستقیم، فتوتراپی متناوب، فتوتراپی مداوم
 • آقاعلی قاسم نیان، *، عباسعلی گایینی، محمدرضا کردی، مهدی هدایتی، مهران رامی، بهلول قربانیان صفحات 430-440
  پیش زمینه و هدف
  ائوتاکسین یک کموکاین مهم در ابتلا به آسم است. آدیپونکتین نیز با یک توانایی ضد التهابی، به عنوان کاهش دهنده خطر دیابت و امراض قلبی عروقی عمل می کند. هدف از این مطالعه بررسی آثار 8 هفته تمرین استقامتی تناوبی، بر مقادیر پلاسمایی ائوتاکسین، آدیپونکتین، مقاومت به انسولین، نمایه های لپیدی سرم و ترکیب بدنی در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 36 نوجوان پسر دارای اضافه وزن و چاق، به طور تصادفی به دو گروه آزمایش(18 نفر) و کنترل(18 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 8 هفته، 4 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت40 دقیقه به تمرینات استقامتی تناوبی پرداختند. نمونه های خونی قبل و پس از 8 هفته تمرین، جهت ارزیابی مقادیر ائوتاکسین، آدیپونکتین، پروفایل های چربی و مقاومت انسولین گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تی تست دوگانه، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین استقامتی تناوبی در نمونه های گروه آزمایش موجب کاهش وزن بدن، درصد چربی بدن، نمایه توده بدن، مقاومت انسولین، دور کمر و تری گلیسرید پلاسما شد (P<0.05)، ولی تفاوت معنی داری در غلظت ائوتاکسین و آدیپونکتین پلاسما مشاهده نشد (P>0.05) علاوه بر این، همبستگی مثبت و معنی داری بین سطح اولیه ائوتاکسین با کلسترول تام و لیپوپروتئین با دانسیته پایین مشاهده شد(P<0.05). همچنین در تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام، بین مقاومت انسولین با ائوتاکسین همبستگی معنی داری وجود داشت (P<0.05)
  نتیجه گیری
  8 هفته تمرین استقامتی تناوبی بدون ایجاد تغییر معنی دار در سطح ائوتاکسین و آدیپونکتین پلاسما، موجب کاهش میزان تری گلیسرید پلاسما، مقاومت انسولین و چاقی مرکزی شد
  کلیدواژگان: تمرینات استقامتی تناوبی، ائوتاکسین، آدیپونکتین، شاخص مقاومت به انسولین، نمایه های لپیدی، ترکیب بدنی
 • راضیه محمدجعفری *، مهین نجفیان، الهام وهابی، صفورا غریب زاده صفحات 441-448
  پیش زمینه و هدف
  زایمان زودرس علت حداقل دو سوم موارد مرگ و میر نوزادان می باشد. دهانه رحم نقش مهمی در نگهداری جنین و جلوگیری از زایمان زودرس دارد. اندازه طول دهانه رحم با بروز زایمان زودرس ارتباط معکوس دارد. امروزه سونوگرافی از راه واژن یکی از راه های مهم در تشخیص نارسایی دهانه ی رحم و زایمان زودرس می باشد.این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی زایمان زودرس و اندازه ی طول دهانه ی رحم در سونوگرافی از راه واژن طراحی گردید.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه آینده نگر کوهورت(هم گروهی)، 76 نفر از زنان با سن حاملگی 24-16 هفته که به درمانگاه بیمارستان های آموزشی امام خمینی(ره) و رازی اهواز مراجعه کردند، پس از اندازه گیری طول دهانه رحم توسط سونوگرافی از راه واژن، در دو گروه طول دهانه رحم بین 26 تا 30 میلی متر(36 نفر) و گروه طول دهانه رحم بین 30 تا 35 میلی متر(40 نفر) به صورت آینده نگر تا زایمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان بروز زایمان زودرس در گروه اول 38درصد و در گروه دوم 5درصد به دست آمد.در تحلیل چند متغیر از بین متغیر های: طول دهانه رحم، شغل، تحصیلات، تعداد حاملگی، تعداد زایمان و سن، تنها طول دهانه رحم با زایمان زودرس ارتباط معنی داری داشت(p<0.01).
  نتیجه گیری
  زایمان زودرس تحت تاثیر عوامل مکانیکی و بیوشیمی است. زنانی که طی هفته 24 –16 بارداری از طول دهانه رحم کوتاه تر از 30 میلی متر برخوردارند خطر بیشتری برای زایمان زودرس دارند (p<0.01).
  کلیدواژگان: زایمان زودرس، طول دهانه رحم، سونوگرافی از راه واژن
 • غزاله داورنیا *، سعید راد، محمد کاظم طرزمنی صفحات 449-454
  پیش زمینه و هدف
  سندرم شریان مزنتریک فوقانی یکی از علل نادر انسداد دستگاه گوارش فوقانی است که با تهوع و استفراغ و کاهش وزن تظاهر می کند و با فشردگی قسمت سوم دوازدهه به وسیله مزنتر در سطح شریان مزنتریک فوقانی و اتساع ثانویه دوازدهه مشخص می گردد.
  تشخیص بالینی مشکل است و معمولا با رد سایر علل صورت می گیرد. هدف از این تحقیق ارائه ی نشانه های رادیولوژیکی این سندرم نادر توسط مطالعات باریمی و سی تی اسکن در جهت یافتن پیشگویی کننده ترین نشانه ها می باشد.
  مواد و روش کار
  50 بیمار با علایم مظنون به سندرم شریان مزنتریک فوقانی توسط مطالعات باریمی و سی تی اسکن مولتی دتکتور بررسی شدند.
  یافته ها
  دو نشانه مهم رادیولوژیکی برای تشخیص سندرم شریان مزنتریک فوقانی شامل اتساع قسمت نزولی دوازدهه ثانویه به فشردگی قسمت سوم آن و کاهش زاویه آئورتومزنتریک می باشد. سی تی اسکن مولتی دتکتور جهت اندازه گیری دقیق زاویه بین آئورت و شریان مزنتریک فوقانی بر سایر روش های تصویربرداری ترجیح داده می شود. 3 بیمار از 50 بیمار مورد بررسی به عنوان سندرم شریان مزنتریک فوقانی تشخیص داده شدند. بین قطر قسمت سوم دوازدهه و زاویه آئورتومزنتریک از نظر آزمون های آماری ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.01). در بیماران مبتلا متوسط زاویه 1±17 درجه و متوسط قطر قسمت سوم دوازدهه 46/0±024/0 سانتی متر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  سی تی اسکن مولتی دتکتور روش تصویر برداری ارجح در مقایسه با مطالعات باریمی است چرا که به وسیله آن سایر علل با علایم مشابه نیز قابل تشخیص می باشد.
  سی تی اسکن زاویه دقیق بین آئورت و شریان مزنتریک فوقانی را ارائه می دهد که اساسی ترین نشانه تصویربرداری تشخیصی برای این سندرم است.
  کلیدواژگان: سندرم شریان مزنتریک فوقانی، سی تی اسکن مولتی دتکتور، مطالعات باریمی
 • حسن نظری، علی رشیدی *، مهران مولوی صفحات 455-462
  پیش زمینه و هدف
  خطا در سیستم های بهداشتی و درمانی ماهیتی چند عاملی دارد. عوامل انسانی، سیستمی، ابزاری (تجهیزاتی) و فرآیندی از جمله عوامل موثر در بروز خطا هستند که با مدیریت این عوامل می توان وقوع خطای سیستم را کاهش داد. هدف از مطالعه حاضر بررسی خطاهای فنی در سیستم HIS و خطاهای انسانی که هنگام استفاده کاربران از سیستم رخ می دهد، می باشد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر به روش پیمایشی-تحلیلی انجام شد. و در آن سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) ارومیه بررسی و میزان خطاهای فنی و انسانی جریان اطلاعاتی بخش های مختلف بیمارستان در سیستم HIS با استفاده اطلاعات ذخیره شده در دیتا بیس و چک لیست از پیش طراحی شده شناسایی و در نهایت الگوی خطا و یا به عبارتی مسیر پربسامدترین خطاهای فنی و انسانی گزارش شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که بین خطاهای انسانی و میزان تحصیلات کاربران اختلاف معنی داری وجود دارد (00/0 P=). هر چند بین خطاهای انسانی و شیفت های مختلف اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0< P). همچنین بین خطاهای انسانی و بخش های مختلف بیمارستان که با سیستم HIS کار می کنند اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0> P). با بررسی مسیر جریان اطلاعات در سیستم HIS مشاهده شد که بیشترین خطاهای انسانی در شیفت شب و ایام تعطیل و در بخش های بالینی به ترتیب تا 40 درصد و 33/33 درصد اتفاق می افتد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تغییر نیازمندی های حوزه سلامت در طی زمان، سیستم های اطلاعاتی بایستی خود را با تغییرات صورت گرفته هم راستا نمایند؛ هرچند اعمال این تغییرات می بایست به موازات تغییرات ساختاری و ماموریت های مربوطه صورت پذیرد تا ضمن پاسخگویی به نیازمندی های کاربران مشکلات فنی را سبب نشوند.
  کلیدواژگان: سیستم HIS، خطاهای فنی و انسانی، پایش مسیر جریان اطلاعات، مرکز آموزش درمانی امام خمینی (ره
 • علی اکبر طاهر اقدم، علی پاشاپور، سمیه مصطفایی *، الیار صادقی حکم آبادی صفحات 463-466
  بیماری کندی (Kennedy disease) یا اتروفی عضلانی نخاعی و بولبار (BSMA) یک اختلال وابسته به جنس مغلوب با شروع در بزرگسالی است که در اثر تکرار تری نوکلئوتید سیتوزین آدنین - گوانین (CAG) ایجاد می شود. به علت هم پوشانی علایم این بیماری با سایر اختلالات نوروماسکولر نظیر امیوتروفیک لترال اسکلروزیس (ALS) یا اتروفی عضلانی نخاعی (SMA)، بیماری کندی گاهی اوقات اشتباه تشخیص داده شده یا مورد توجه قرار نمی گیرد. در این گزارش آقای 56 ساله ای با تشخیص بیماری کندی معرفی می شود که به مدت سه سال با تشخیص ALS تحت درمان بوده است.
  کلیدواژگان: امیوتروفیک لترال اسکلروزیس (ALS)، بیماری کندی (Kennedy disease)
 • قاسم سازگار *، محمد جواد سعیدی بروجنی، الناز خرداد صفحات 467-471
  شریان آگزیلاری ادامه ی شریان ساب کلاوین است که دیواره های آگزیلا را مشروب می سازد و در بازو به نام شریان براکیال ادامه ی مسیر می دهد. تا کنون واریاسیون های متنوعی از شریان آگزیلاری و شاخه های آن گزارش شده است. با توجه به اینکه خون رسانی اندام فوقانی به عهده ی عروق فوق می باشد شناخت شاخه ها و واریاسیون های آن ها امری مهم به نظر می رسد. در موردی که ما گزارش داده ایم: شریان توراکو دورسال که در حالت عادی ادامه ی شریان ساب اسکاپولار است از شریان توراسیک خارجی جدا شده و با آن تنه ی مشترک دارد، شریان ساب اسکاپولار که از قسمت سوم شریان آگزیلاری جدا می شود از بین دو ریشه ی عصب مدین عبور کرده و به شریان پروفوندا براکیئی تبدیل می شود، این در حالی است که در شرایط طبیعی شریان پروفوندا براکیئی از شریان براکیال جدا می شود، همچنین شریان های سیرکمفلکس هومرال قدامی و خلفی که در حالت نرمال از قسمت سوم آگزیلاری جدا می شوند، از شریان ساب اسکاپولار جدا می شوند. توجه به امکان وجود بالقوه ی چنین واریاسیون هایی در اندام فوقانی می تواند برای جراحان و آناتومیست ها ارزشمند باشد و به جراحان در کاهش امکان اشتباه و همچنین در کاهش عوارض جراحی کمک کند.
  کلیدواژگان: واریاسیون، شریان آگزیلاری، شریان ساب اسکاپولار، شریان پروفوندا براکیئی، شریان توراکو دورسال
|
 • Farnaz Shamili *, Dr Hossein Zare, Dr Mohammad Oraki Pages 379-392
  Background and Aims
  The aim of present research was to study the prediction of physical and mental aspects of quality of life in multiple sclerosis patients. The current study was important to pave the way for further investigation aimed for managing believes and perception in order to increase the quality of life in MS patients.
  Materials and Methods
  This non-experimental research was descriptive and correlative and was conducted on 100 members of MS patients that were selected by accessible sampling in Tehran MS Association. Clinical and demographic information were collected and the participants completed a range of questionnaire s. The data were analyzed by Pearson correlation and multivariate regression metod.
  Results
  According to the results illness perception can predict the physical and mental aspects of quality of life in multiple sclerosis patients.
  Conclusion
  Illness perception is effective on quality of life in multiple sclerosis patients. Further interventional study are necessary to improve the quality of life in MS patients.
  Keywords: Q uality of Life, Self regulation, Illness perception, Multiple sclerosis, Expanded disability status
 • Dr Bakhtyar Tartibian, Fakhredin Yaghoobnezhad, Dr Ehsan Saboory *, Dr Fateme Kheradmand Pages 393-404
  Background and Aims
  Incidence of cardiovascular disease and stroke can be due to decreased mobility or non-suitable life style. Exercise induces changes in blood lipids, cortisol. The aim of this study was to evaluate response of serum cortisol and lipid profile to a moderately intensive aerobic exercise in non-active middle-aged men.
  Materials and Methods
  Thirty middle-aged men with an age range of 40-50 years were volunteered in this study. The exercise group performed an aerobic exercise training on the treadmill up to 65% of maximum heart rate (HRmax) for 30 minutes. Blood samples were obtained from the two groups before, immediately after, and 12 hours after the exercise.
  Results
  Cortisol, triglyceride, cholesterol, and VLDL levels immediately after exercise in the exercise group showed a significant increase comparing to control subjects (p<0.05). There were not any significant changes in the cortisol and lipid profiles in the recovery state (p>0.05). The difference between the immediately after exercise values with that of the base values of cortisol and lipids concentrations was significant, and it increased in the exercise group comparing with the control group (p<0.05). There were significant increase in cortisol, cholesterol, VLDL and LDL levels in the exercise group immediately after exercise comparing with the recovery condition (p<0.05).
  Conclusion
  Moderately-intensive aerobic exercise, with stimulation of cortisol, increases the blood lipid concentrations in order to increase their metabolism, and it provides a desirable condition to reduce the cardiovascular risk factors.
  Keywords: Cortisol, Serum lipids, Aerobic exercise, Middle, aged men
 • Dr Amir Heidari *, Azam Akbari, Dr Tahmineh Peirouvi Pages 405-413
  Background and Aims
  Quality control is the most common function to test and measure material and product. Quality control of active ingredients in drug formulation is to control the quality of the products of a company and evaluate their stability. The purpose of this study was to determine the amount of dextromethorphan available in drug market of Iran.
  Materials and Methods
  For this purpose different pharmaceutical formulations of dextromethorphan with different serial number preparations were purchased from the market. Based on their standard methods of extraction (USP Pharmacopeia) the active ingredient dextromethorphan was extracted and determined by using HPLC Colum. The method utilize fluorescence detector.
  Results
  The results of this project on 40 commercial products were as follow: The respective forms of pharmaceutical tablets were 104-124%; drops 87-92%; simple syrup 91-119%; and syrup mixture 109-120% of labeled.
  Conclusion
  The assay results obtained from forty commercially available formulations of tablet and syrup were more than the amounts declared which agree with the tolerances indicated by the USP pharmacopeia while the assay results for drops were less than the declared values.
  Keywords: Dextromethorphan, Pharmaceutical dosage form, HPLC
 • Gholamreza Manafi, Dr Khosro Hazrati Tappeh *, Dr Kambiz Diba, Dr Habib Mohammadzadeh, Dr Mohammad Asgharzadeh, Dr Shahsanam Gheibi Pages 414-422
  Background and Aims
  Giardia lamblia is one of the most prevalent intestinal flagellate protozoan that infects a wide range of vertebrate hosts. Giardia is one of the most common intestinal pathogens in children causing sever intestinal disorder and growth retardation. This study was performed to determine subspecies of Giardia lamblia by the PCR-RFLP method, targeting the glutamate dehydrogenase(gdh) locus, in hospitalized children at the Urmia Mutahhari hospital, West Azarbaijan Province, Iran
  Methods
  In this study, thirty four stool specimen were collected from the hospitalized children in Urmia Motahhari hospital and dgiardia cysts were detected using microscopy. Cysts were partially purified by the sucrose density gradient method and then washed with sterile distilled water to effectively remove the PCR inhibitors. Genomic DNA of G.lamblia isolates was extracted by freeze-thaw cycles followed by phenol/ chloroform/isoamyl alcohol method. A single step PCR-RFLP assay was used to differentiate the assemblages A and B which been found in humans. In this method, 432 bp expected size were amplified and then for detection sub species were used of specific restriction RsaI and BspLI enzymes.
  Findings
  From 720 examined samples, totally 34 samples were positive in term of giardia cyst so the parasite spread rate was reported 4.72%. Analysis of PCR-RFLP on these samples revealed that 28 samples (93.3%) had the genotype BIII and two samples (6.7%) belonged to the subgroup BIV.
  Conclusions
  PCR-RFLP is a rapid and reliable method that enables us to effective genotype discrimination within Giardia assemblages using glutamate dehydrogenase gene, and makes it possible to identify the presence of mixed genotypes. In the base results, an animal source of infection is suggested.
  Keywords: Giardia, Glutamate dehydrogenase, PCR, RFLP
 • Dr Rakhshane Goodarzi, Dr Behnaz Khamesan, Dr Yaghoob Hamedi, Dr Fateme Yousefi, Dr Mohammad Mehdi Houshmandi * Pages 423-429
  Background and Aims
  About 60% of term infants and 80% of preterm infants are affected by jaundice in the neonatal period which 5-10 % of them require phototherapy. Phototherapy causes the separation of mother and infant, interfering with breastfeeding and there are also some concerns regarding to destruction of the genetic materials. Methods which might reduce the rate of photo would be useful. In this study, we compare the results of continuous and intermittent phototherapy methods on bilirubin levels of infants with hyperbilirubinemia.
  Materials and Methods
  This study was a randomized clinical trial study which has been undertaken on 100 newborn infants, those who hospitalized in Bandar-Abbas hospital. Using simple Randomization technique, infants were divided into two groups. First groups were 39 newborn infants who were undertaken in intermittent phototherapy (phototherapy was one hour on and one hour off) and the rest (45 infants) were in continuous phototheraphy (phototherapy was on for two hours and 45 minutes, and off for 15 minutes). After starting phototherapy, the total billirubin was measured every 12 hours. Demographic data, feeding method, and incidence of complications were gathered.
  Results
  Mean of age, weight, feeding type and gender distribution did not have any significant difference between two groups. The levels of bilirubin reduced significantly for both groups (p<0.001). The reduction rate of bilirubin were higher in continuous than intermittent group (p<0.01). There were not any significant differences in duration of phototherapy and incidence of side effects in two groups who were under phototherapy.
  Conclusion
  The level of bilirubin reduction was higher in the continuous phototherapy group than intermittent phototherapy and duration of phototherapy for reducing hyperbilirubinemia was similar in two groups of full-term infants.
  Keywords: Neonatal Jaundice, Indirect bilirubin, Continuous phototherapy, Intermittent phototherapy
 • Aghaali Ghasemnian *, Dr Abasali Ghaeini, Dr Mohamadreza Kordi, Dr Mehdi Hedayati, Dr Mehran Rami, Bouhlil Ghorbanian Pages 430-440
  Background and Aims
  Eotaxin is an important chemokine in asthma prevalence and adiponectin, with anti-inflammatory properties, acts as an agent that can decrease the risk of diabetes and cardiovascular diseases. The purpose of this study was to examine the effect of eight weeks of interval endurance training on plasma eotaxin, adiponectin levels, insulin resistance, serum lipid profile, and body composition in overweight and obese adolescents
  Materials and Methods
  In this semi-experimental study, 36 healthy overweight and obese male adolescents were randomly assigned to training (N=18) and control group (N=18). The training group underwent eight weeks of interval endurance training program (40 min/d, 4 d/wk). Adiposity, insulin resistance, lipid profile, eotaxin, and adiponectin were measured before and after the completion of exercise training. To evaluate the results, Paired T-test, Pearson correlation coefficient, and Stepwise multiple regression analysis were used.
  Results
  The results showed that eight weeks of interval endurance training decreased the body weight, body fat percent, BMI, Insulin resistance, waist circumference, and triglycerides levels in training group (p<0.05), without changes in eotaxine and adiponectin levels (p>0.05).also there was a significant and positive relationship between eotaxine with cholesterol and LDL levels following training (p<0.05). Moreover, stepwise multiple regression analysis show that there was a significant relationship between eotaxin and insulin resistance (p<0.05).
  Conclusions
  After eight weeks of interval endurance training, without changes in eotaxine and adiponectin levels decreased triglyceride, insulin resistance and central obesity in overweight and obese adolescents
  Keywords: I nterval endurance training, Eotaxin, Adiponectin, Insulin resistance index, Lipid profile, Body composition
 • Dr Razeyeh Mohamadjafari *, Dr Mahhin Najafian, Elham Vahaby, Safoora Gharibzadeh Pages 441-448
  Background and Aims
  At least two third of neonatal morbidity and mortality are due to preterm labor. Transvaginalultrasonography has an important role in diagnosis of cervical incompetency and prediction of preterm labor. T he aim of this study was to determine the value of ultrasonographically measured cervical length between 16-24 weeks gestation in the prediction of spontaneous preterm delivery.
  Materials and Methods
  A prospective cohort study examined cervical length by transvaginal ultrasonography between 16-24 weeks gestation. A total of 75 women who referred to prenatal clinic of imam Khomeini and Razi educational hospitals in Ahvaz and met inclusion criteria after measuring cervical length (c l) by transvaginal ultrasonography (TVS). They included two groups (36 cases with c l =26-30 m and 40 cases with cl=30-35mm. Then they followed until delivery.
  Results
  The incidence of preterm labor in c l=26-30 mm was 38% and in group with c l=30-35 mm was 50%. Respectively, in the multivariate analysis, age, parity, job, education, and cl. There was a statistically sign ificant relation between cl and preterm birth. (p<0.01)
  Conclusion
  Mechanical and chemical factors can effect on the cl and cause preterm labor. A short cervix seen on 16-24 weeks gestation was a strong predictor of preterm birth.
  Keywords: Preterm birth, Cervical length, Transvaginal ultrasonography
 • Ghazaleh Davarnia *, Dr Saeed Rad, Dr Mohammad Kazem Tarzamani Pages 449-454
  Background and Aims
  Superior Mesenteric Artery Syndrome (SMAS) is a rare cause of upper intestinal obstruction manifested by retching or vomiting. Thanks to the difficulties arising in its diagnosis, it is usually done by elimination of other causes. We tried to report on the radiological manifestation of this rare syndrome aiming to find reliable predictable signs in imaging.
  Materials and Methods
  The findings obtained from abdominal MDCT and barium meal of 50 adult patients with clinical symptoms suspected for SMAS.
  Result
  Our study showed two radiographic signs for diagnosis of SMAS: which are dilatation of descending duodenum because of D3 compression and decreased aorto-mesenteric angle. Multi-Detector-Computerized-Tomography (MDCT) was preferable to obtain the exact angle range between SMA and aorta. There was a significant correlation between D3 diameter and aorto-mesenteric angle (p<0.01). 3 cases were diagnosed as SMAS, among 50 cases enrolled in this study. The mean angle was 17±1 degree and the mean D3 diameter was 0.46±0.024 cm.
  Conclusion
  MDCT is preferable imaging modality compared to barium study where we can exclude other simulating causes with different symptoms. It can provide the exact angle between SMA and aorta which is a essential imaging sign for diagnosis
  Keywords: SMA, SMAS, Varicocele, Barium meal, MDCT, scan
 • Hassn Nazari, Dr Ali Rashidi *, Dr Mehran Molavi Pages 455-462
  Background and Aims
  Errors in the Health and Medical Systems has multi-dimensional parameters. Human parameters, system, equipment are the error making factors and by managing these parameters such errors can be reduced. The aim of this study was to survey the path of information and errors within the HIS system.
  Materials and Methods
  T his study was based on analytic al method in which the hospital information system of Urmia Imam Khomeini Medical Education center were analyzed; in doing so the technical errors also the human errors in the path of information from deferens parts of the hospital in the HIS system were found using a prepared che c klist. Finely t he algorithm of errors or in other words the path in which there was a high technical and human error were reported.
  Results
  According to t he finding s there wa s a great gap between the human errors and the education level of operators (p =0/000). In contrast there was a signatures difference between the human errors and different working times (p >0/05). Also there was no significant difference between the human errors and various parts of the hospital working with HIS (P<0/05). By analyzing the path of information in the system of HIS, it was seen that maximum error occurs in the time shifts of nights and holidays and the clinical wards up to 40% and 33.33%, Respectively.
  Conclusion
  By paying attention to the changes in the needs of the h ealth area as time goes on, the information system should adapt itself to the changes; these changes should be in parallel with the changes in the structure and the missions so that it would fulfill the needs of operators and prevent errors.
  Keywords: HIS System, H uman, technical errors, I nformation path, Imam Khomeini Medical Education center
 • Aliakbar Taheraghdam, Ali Pashapour, Somaiyeh Mostafaei *, Elyar Sadeghi Hokmabadi Pages 463-466
  Kennedy's Disease (KD) Bulbar and spinal muscular atrophy (BSMA) is an adult onset, X-linked, recessive disorder caused by expansion of a polymorphic CAG tandem repeat. Because Kennedy’s clinical symptoms overlap with some other neuromuscular disorders such as amyotrophic lateral sclerosis (ALS) or spinal muscular atrophies, KD sometimes is misdiagnosed or left unnoticed. Here we describe a case of Kennedy’s disease confirmed by genetic testing who had been diagnosed and treated with ALS for three years. We describe a 56-year-old man presented with progressive onset of lower limbs muscular atrophy, weakness, and fasciculations since five years ago. He also complained of instability and fatigue when walking. Since three years ago, he had difficulty in swallowing and talking. He denied any sensory symptoms and sphincter disturbances. On examination at disease beginning he had normal mental status, bilateral facial palsy, tongue atrophy and fasciculation. The patient had lower limb muscle atrophy with mild weakness. The deep tendon reflexes all were depressed and the plantar responses were abolished. There were no sensory and cerebellar signs. Neuroimaging didnt show any significant pathology. Electrodiagnostic examination (EDX) revealed neurogenic pattern with low compound muscle action potentials (CMAP) and acute and chronic denervation pattern in tested muscles, so the patient diagnosed with ALS and treatment started with Riluzole, six months ago we visited him again with new onset sensory symptoms of face and limb parenthesis. Sensory examination revealed mild impairment of pinprick and thermal senses at limbs although senses of vibration and joint position were normal. He had also perioral and facial fasciculations. Since patient's signs and symptoms progression was gradual with developing of sensory findings we questioned the initial diagnosis and reevaluate it later on, EDX study showed decreased lower extremities CMAP with absent F-wave and H-reflects. All sensory parameters were near absent. Genetic studies revealed an increased CAG repeat number (50 normal up to 34), confirming the diagnosis of Kennedy disease. KD is the most common disease which is confused with ALS and recognition of KD is important because its prognosis, natural history, family testing, and management is different from ALS so it is necessary to rule out KD in suspected male cases of ALS.
  Keywords: Amytrophic lateral sclerosis (ALS), Kennedy's Disease (KD)
 • Ghasem *, Mohammad Javad Saeedi Borujeni, Elnaz Khordad Pages 467-471
  Axillary artery originate from subclavian artery and feed axilla walls and after inferior border of teres major, this artery continues its route as brachial artery and several branches originate from it. So far some various variation of axillary artery and its branches are reported. Since axillary artery feeds the upper limb, it seems essential to be aware of its branches and variations. In this case we observed variation in axillary artery and its branches: thoracodorsal artery which is resumption of subscapular artery in normal situation, originates from lateral thorasic. subscapular artery which derived from the third part of the axillary artery is sandwiched between two roots of median nerve at its origin and anterior and posterior circumflex humeral arteries originated from subscapular. profunda brachii (a branch of brachial artery in normal situation) was resumption of subscapular artery. noticing the possibility of existence of these variations in the upper limb can be valuable and help surgeons to reduce the potential of mistakes and side effects in surgery
  Keywords: Variation, Axillary artery, Subscapular artery, Profunda brachii artery, Thoracodorsal artery