فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال هفتاد و یکم شماره 7 (پیاپی 151، مهر 1392)
 • سال هفتاد و یکم شماره 7 (پیاپی 151، مهر 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا شاه سیاه، مهران سکاکی، زهرا صفایی نراقی صفحات 421-428
  زمینه و هدف
  سارکوم کاپوزی (Kaposi''s Sarcoma، KS) در منطقه مدیترانه و در بیماران مبتلا به ایدز شیوع بالایی دارد. کشور ما نزدیک منطقه مدیترانه بوده و شیوع HIV نیز در کشور ما رو به افزایش است. با توجه به وجود ویروس هرپس انسانی هشت (HHV-8) در تمام موارد سارکوم کاپوزی، یافتن آن به روش Polymerase Chain Reaction (PCR) به شناسایی موارد غیرتشخیصی کمک می کند. ژنوتایپ های این ویروس در نژادهای مختلف شیوع خاص خود را دارد که در جمعیت ایرانی این بررسی انجام نشده است.
  روش بررسی
  بیماران مبتلا به سارکوم کاپوزی را بین سال های 1380 تا 1390 در بیمارستان رازی تهران انتخاب کرده و با استخراج DNA ویروس HHV-8 از بلوک های پارافینی آن ها، تکثیر قطعه ای از ژنوم این ویروس به روش PCR انجام شد. در نهایت قطعه مورد نظر در ژنوم برای تعیین توالی فرستاده شد و ژنوتایپ تعیین گردید.
  یافته ها
  بر روی 45 نمونه با تشخیص سارکوم کاپوزی PCR انجام گرفت. نتایج PCR در 35 مورد مثبت بودند. روی نمونه های 28 بیمار که نتایج مثبت قابل قبول برای ژنوتایپ داشتند، تعیین توالی انجام شد. 20 مورد ژنوتایپ C، هفت مورد ژنوتایپ A و یک مورد هم منفی گزارش شد. ارتباطی بین مراحل مختلف KS با ژنوتایپ های HHV-8 یافت نشد.
  نتیجه گیری
  از آنجا که HHV-8 در حدود 100% ضایعات KS وجود دارد و حساسیت PCR در تشخیص این ویروس بسیار بالاست، می توان با شناسایی DNA ویروس به وسیله PCR بر روی بلوک های پارافینی، تشخیص قطعی KS را در آن ها مورد تایید قرار داد. هم چنین شیوع ژنوتایپ های مختلف HHV-8 در کشور ایران تعیین شد.
  کلیدواژگان: ویروس هرپس انسانی هشت (HHV، 8)، سارکوم کاپوزی، واکنش زنجیره پلیمراز (PCR)، ژنوتایپ
 • مهدی مقتدایی، حسین فراهینی، حمیدرضا فیض، فرزام مکرمی، راضیه نبی صفحات 429-436
  زمینه و هدف
  یکی از نگرانی های اصلی بیماران کاندید عمل تعویض مفصل زانو (Total Knee Arthroplasty، TKA) درد می باشد که طی 72 ساعت پس از عمل شدید و طاقت فرسا است؛ ک نترل مناسب درد، در زود به راه افتادن بیمار، شروع فیزیوتراپی، کاهش اقامت بیمارستانی و مهم تر جلب رضایت بیمار نقش به سزایی دارد، در پژوهش های جدید، روش تزریق بی حسی در اطراف و داخل زانو با استفاده از ترکیب چندین داروی مختلف نتایج امیدوارکننده ای در کاهش درد و جلب رضایت بیماران به همراه داشته است. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی روش بی حسی موضعی (I) با بلوک عصب فمورال (F) بر کاهش درد، رضایت مندی، مصرف مورفین و نتیجه بالینی پس از عمل TKA انجام شده است.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی دوسویه کور، تعداد 36 بیمار در دو گروه 18 نفری F (Femoral nerve block) یا I (Local infiltration analgesia) قرار گرفتند؛ ش دت درد (Visual Analog Scale، VAS)، نتیجه بالینی عمل (بر اساس دامنه حرکت)، مصرف مورفین و رضایت بیمار از کنترل درد مقایسه شد.
  یافته ها
  مصرف مورفین گروه I در 24 ساعت اول پس از عمل کم تر از گروه F به دست آمد؛ هم چنین شدت درد (VAS) در شش ساعت اول پس از عمل، کم تر از گروه F بود (05/0 P<)؛ هرچند میانگین VAS در گروه F طی 12 ساعت پس از عمل پنج بود که به میزان یک واحد کم تر از گروه I بود (05/0 P<). سایر متغیرها در بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. کنترل درد در هر دو روش رضایت بخش بود.
  نتیجه گیری
  روش بی حسی موضعی اطراف زانو نسبت به روش بلوک عصب فمورال با درد کم تر در شش ساعت اول و مصرف مورفین کم تر طی 24 ساعت اول پس از عمل و افزایش رضایت مندی بیمار همراه بود و به طور کامل در کنترل جراح قرار داشت.
  کلیدواژگان: بی دردی، بی حسی موضعی، مورفین، بلوک عصب
 • حسین فخرزاده، فرشاد شریفی، ندا مهرداد، فاطمه جعفر آقایی، زهره بادامچی زاده، ندا نظری صفحات 437-444
  زمینه و هدف
  هدف از انجام این مطالعه ارزیابی نحوه ارتباط بین آدیپونکتین سرم با عوامل خطر شناخته شده و مرسوم بیماری های قلبی- عروقی و ضخامت لایه میانی- داخلی شریان کاروتید (Carotid Artery Intimal-Medial Thickness، CIMT) و امتیاز کلسیم شریان کرونر (Coronary Artery Calcium Score، CACS) در بیماران دیابتی نوع دو جدید بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد- شاهدی CIMT (اندازه گیری شده به روش فراصوت نگاری (Ultrasonography)، CACS (تعیین شده به وسیله برش نگاری رایانه ای با قدرت تفکیک بالا (High resolution computed tomography)، آدیپونکتین سرم، قندخون ناشتا، چربی های سرم، نمایه توده بدنی (BMI)، فشارخون سیستولی، دیاستولی و متوسط فشارخون شریانی در 123 بیمار دیابتی نوع دو بدون علامت و 152 شرکت کننده سالم همگون سازی شده از لحاظ سن و جنس، اندازه گیری شد.
  یافته ها
  آدیپونکتین سرم و سایر چربی ها به طور معنی داری در دیابتی ها پایین تر بود (01/0 P<). CIMT چپ و راست، CIMT میانگین، CACS، قندخون ناشتا، فشارخون سیستولی و فشارخون متوسط شریانی به طور معناداری در شرکت کنندگان دیابتی در مقایسه با افراد غیردیابتی بالاتر بود (05/0 P<). میانگین CIMT در شرکت کنندگان دیابتی ارتباط مثبتی با سن (001/0 P<) و سطح تری گلیسرید سرم (01/0 P=) وجود داشت. هم چنین مشاهده شد که CACS با سن ارتباط مثبت (004/0 P=) و با سطح کلسترول سرم با تراکم بالا (HDL-C) ارتباط معکوس (002/0 P=) داشت.
  نتیجه گیری
  علی رغم پایین تر بودن سطح آدیپونکنین سرم در شرکت کنندگان دیابتی ارتباطی بین سطح سرمی آدیپونکتین سرم با CIMT و CACS دیده نشد. در افراد دیابتی علاوه بر سن، سطح سرمی تری گلیسرید با CIMT در ارتباط است. درحالی که CACS ارتباط معکوسی با HDL-C سرم دارد.
  کلیدواژگان: آدیپونکتین، تصلب شرایین، دیابت ملیتوس نوع 2
 • حمیدرضا فتحی، فرید فریدونی صفحات 445-451
  زمینه و هدف
  پلاسمای غنی از پلاکت مشتق اتولوگ خون است که به تازگی اهمیت استفاده بالینی از آن در جراحی پلاستیک مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه نتایج درمانی تزریق توام پلاسمای غنی از پلاکت و چربی در بیماران مبتلا به نارسایی ولوفارنژیال ارزیابی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آینده نگر، در 15 بیمار (9 نفر پسر و شش نفر دختر) در گروه سنی 20-15 سال مبتلا به شکاف کام و نارسایی ولوفارنژیال خفیف/ متوسط، تزریق ترکیب یک میلی لیتر Platelet-Rich Plasma (PRP) و چهار میلی لیتر چربی تحت سدیشن در دیواره خلفی حلق در محاذات ولوم روی فاشیای پره ورتبرال انجام شد. قبل از تزریق، شش هفته و شش ماه پس از تزریق با اندوسکوپی نازال صدای بیمار ضبط شد و پاتولوژی گفتاری بیمار توسط گفتار درمان تعیین شد.
  یافته ها
  جابه جایی ولار شش هفته پس از تزریق افزایش معناداری را نشان داد (049/0 P=). سایز Gap شش هفته پس از تزریق در 60% بیماران ناپدید شد (019/0 P=). شش ماه پس از تزریق میزان جابه جایی دیواره های طرفی فارنژیال در 3/73% موارد افزایش معناداری را نشان داد (04/0 P=). در ارزیابی آئرودینامیک، عبور هوا از بینی هنگام تکرار کلمات کاهش معناداری را داشت (05/0 P<). هم چنین ارزیابی گفتار درمانی بهبود معناداری را در کیفیت تکلم بیماران نشان داد (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد، تزریق توام پلاسمای غنی از پلاکت و چربی منجر به بهبود رزونانس صوتی و کاهش عبور هوا از بینی در موارد درمان شده می شود که می توان آن را جایگزین پروسیجرهای ماژور مانند ولوفارنژیوپلاستی در درمان نارسایی ولوفارنژیال خفیف/ متوسط نمود.
  کلیدواژگان: نارسایی ولوفارنژیال، تزریق توام پلاسمای غنی از پلاکت و چربی، هیپرنازالیتی، تکلم
 • کامران آقاخانی، سعید محمدی، امیر مولانایی، آزاده معماریان، مریم عامری صفحات 452-457
  زمینه و هدف
  آسیب های ناشی از سوختگی آب جوش و غذای داغ شایع بوده و از عوامل منجر به مرگ و عوارض شدید می باشد. هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک مصدومین بستری شده به دلیل سوختگی آب جوش و غذای داغ بود تا از این طریق گروه خطر شناسایی و روش های پیشگیری و درمانی مناسب با گروه خطر طراحی و اجرایی گردد.
  روش بررسی
  برای انجام این مطالعه توصیفی گذشته نگر، اطلاعات لازم با بررسی پرونده بیماران بستری شده در بیمارستان شهید مطهری تهران از سال 1386 الی 1390 گردآوری شد. متغیرهای جمع آوری شده شامل سن، جنس، عامل سوختگی، درجه، نحوه، درصد سوختگی و سرنوشت نهایی مصدومین ناشی از آب جوش و غذای داغ بودند.
  یافته ها
  از 1150 بیمار سوخته با آب جوش و غذای داغ، 1/42% مونث بودند. شایع ترین سن سوختگی یک سالگی بود و 50% بیماران زیر سه سال سن داشتند. 1011 مورد (9/87%) سوختگی با آب جوش و 139 مورد (1/12%) سوختگی با غذای داغ را تجربه کردند. انگیزه سوختگی در 3/0% (سه مورد) دگرسوزی و 7/99% (1147 مورد) حادثه بود. بیش ترین تعداد سوختگی در کودکان مذکر 12 سال و کم تر 484 نفر (1/42%) و کم ترین تعداد در افراد مذکر بالای 12 سال 180 نفر (7/15%) دیده شد. میانگین درصد سوختگی در گروه بالای 12 سال 11% و در گروه 12 سال و کم تر 9/30% به دست آمد. میانگین مدت بستری بیمارستانی 4/11 روز و میزان مورتالیتی مطالعه 8/4% بود.
  نتیجه گیری
  در افراد 12 سال و کوچک تر خطر بروز سوختگی با مایعات داغ بیش از سایرین بود. هم چنین درصد سوختگی نیز در این جمعیت بیش تر بود. بنابراین توصیه می شود در اماکنی که کودکان 12 سال و یا کوچک تر به ویژه جنس مذکر حضور دارند به مسایل ایمنی در رابطه با احتمال سوختگی با مایعات داغ توجه خاص شود.
  کلیدواژگان: سوختگی، اطفال، بالغین، میزان مورتالیتی
 • سید مرتضی باقری، محمدهادی قریب صفحات 458-463
  زمینه و هدف
  اختلال عملکرد جنسی در مردان، ممکن است ناشی از نارسایی سیستم شریانی اجسام غاری باشد. مشکل شریانی در ناتوانان جنسی می تواند خبر از وجود مشکلات عروقی خطیرتری از جمله در عروق کرونر بدهد. مطالعه داپلر رنگی با پاپاورین از روش های تشخیصی در بیماران با ناتوانی جنسی است که انجام آن زمان بر است و اضطراب فراوانی برای بیماران ایجاد می کند. در این مطالعه ارزش حداکثر سرعت سیستولی (Peak Systolic Velocity، PSV) حالت شل آلت را در پیشگویی مشکل شریانی در ناتوانان جنسی مورد بررسی قرار دادیم.
  روش بررسی
  این مطالعه در سال 1390 در بیمارستان هاشمی نژاد تهران به صورت مطالعه مقطعی برای ارزیابی روش تشخیصی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه شامل بیماران با ناتوانی جنسی بودند که تحت داپلر رنگی آلت تناسلی قبل و بعد از تزریق پاپاورین قرار گرفته و بر اساس معیارهای موجود و هم چنین بروز پدیده نعوظ به عنوان استاندارد تشخیصی، وجود مشکل شریانی در آن ها جستجو شد. نتایج به دست آمده قبل از تزریق پاپاورین براساس نتایج حاصله بعد از تزریق تطبیق داده شد و مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع داده های مربوط به 59 بیمار به صورت کامل استفاده شد. در این میان میانگین سنی بیماران 1/13 ± 6/45 سال (24 تا 74 سال) بود. 22 مورد در پایان نرمال بودند (3/37% از کل بیماران با ناتوانی جنسی)، 29 مورد نارسایی وریدی (نشت وریدی) داشتند و هشت مورد مشکل شریانی داشتند. PSV قبل از تزریق کم تر از cm/s 5/10 دارای حساسیت 8/93% و ویژگی 3/91% در جهت پیشگویی وجود مشکل شریانی در بیمار بود.
  نتیجه گیری
  میزان PSV قبل از تزریق cm/s 5/10 با حساسیت و ویژگی مناسبی دارای قابلیت افتراق بیماران دارای مشکل شریانی از بقیه بیماران با ناتوانی جنسی است.
  کلیدواژگان: ناتوانی جنسی، پاپاورین، مشکل شریانی
 • مهرناز رسولی نژاد، آذر حدادی، مجتبی هدایت یعقوبی، بنفشه مرادمند بدیع، ندا علیجانی صفحات 464-470
  زمینه و هدف
  عفونت ایدز (Human Immunodeficiency Virus، HIV) با تضعیف سیستم ایمنی، بزرگ ترین عامل گسترش بیماری سل در سال های اخیر و یکی از علل مرگ در بیماران HIV مثبت می باشد. در بین بیماران با سل فعال، بیماران با عفونت هم زمان HIV بیش ترین ریسک برای عود را داشته اند. عفونت HIV میزان سل راجعه را افزایش می دهد که ممکن است به دلیل فعال سازی مجدد اندوژن یا عفونت مجدد اگزوژن باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی پیامدهای سل در بیماران HIV مثبت درمان شده با رژیم استاندارد بود.
  روش بررسی
  این مطالعه کوهورت گذشته نگر بر روی بیماران HIV مثبت مبتلا به سل مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و بخش عفونی بیمارستان امام خمینی (ره) در سال های 91-1382 انجام شد. پیامد مورد مطالعه شامل شکست، عود و مرگ و میر بود. هم چنین ارتباط پیامدها با تعداد CD4، دریافت کوتریموکسازول، دریافت آنتی رتروویرال، نوع سل، بیماری های وابسته به ایدز (AIDS defining illness) بررسی شد.
  یافته ها
  از 135 بیمار، هشت نفر (9/5%) مونث و 127 نفر (1/94%) مذکر بودند. میانگین کل سن افراد 02/10 ± 14/40 سال بود. از نظر راه ابتلا به عفونت HIV، بیش ترین راه تزریق وریدی مواد بود. سه مورد (22/2%) شکست، 15 مورد (1/11%) عود تا زمان بررسی و 21 مورد (8/15%) مرگ و میر داشتند. سطح CD4 مهم ترین و موثرترین متغیر در عود بیماران بود (ریسک خطر (Hazard ratio) = (4/1-11/0)392/0، ریسک نسبی (Relative risk) = (103/1-539/0) 809/0، 068/0 P=). با توجه به 95% CI، تاثیر CD4 بر عود نیز معنادار نبود و دریافت آنتی رتروویرال مهم ترین و موثر-ترین متغیر در افزایش بقای بیماران بود. ((Relative risk) = (918/0-513/0)686/0، (Hazard ratio) = (45/0-41/0) 137/0، 001/0 P=).
  نتیجه گیری
  بیش ترین عامل موثر بر پیامد بیماران دریافت آنتی رتروویرال بود.
  کلیدواژگان: سل، HIV، پیامد، شکست، عود، مرگ و میر
 • سیدکاظم نظام، مهتاب بیانی، محمد شیرخدا، احمد خسروی، سید حمیدهمتی صفحات 471-475
  زمینه و هدف
  بیماری های کیسه صفرا و عفونت معده با هلیکوباکترپیلوری (HP) هر دو می توانند سبب درد اپیگاستر شوند که باید افتراق داده شوند تا بدین شکل از انجام اعمال جراحی غیرضروری جلوگیری شود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد- شاهدی، افراد مورد از بیماران کاندید کله سیستکتومی به علت سنگ صفراوی و موارد کنترل فاقد سنگ صفرای بودند. تست سرولوژی lgG Anti H چک شد و موارد مثبت در گروه مورد و شاهد مقایسه شدند.
  یافته ها
  تعداد 70 نفر وارد مطالعه شدند. 35 نفر در گروه مورد و 35 نفر در گروه شاهد که از لحاظ سن و جنس همگن بودند. در هر گروه مورد و شاهد به ترتیب 2/68% و 2/31% دارای HP مثبت و 1/34% و 8/65% دارای HP منفی بودند که مقایسه این دو گروه دارای اختلاف معنی دار آماری بود (004/0P=).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر می تواند تقویت کننده نظریه نقش HP در تشکیل سنگ صفراوی باشد. مطالعات آینده نگر وسیع تری جهت بررسی این موضوع پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سنگ کیسه صفرا، کله سیستکتومی، هلیکوباکترپیلوری
 • سید سعید اشراقی، مهدی فتاحی بافقی، علی غفوری، پروین حیدریه، شادی حبیب نیا، معصومه رسولی نصب، حجت یزدانبد، حسین کشاورزی صفحات 476-479
  زمینه
  نوکاردیا باکتری رشته ای گرم مثبت، هوازی، پارشیال اسید فست و از راسته اکتینومایست ها و قادر است عفونت های خطرناک و کشنده ای را در افراد مستعد به خصوص مبتلایان به نقص سیستم ایمنی به وجود آورد.
  معرفی بیمار: یک مرد 39 ساله مبتلا به بیماری بهجت در مرداد ماه سال 1390 به اورژانس بیمارستان دکتر شریعتی به علت درد در ناحیه پهلوی چپ و ران چپ مراجعه نمود. در بررسی های میکروسکوپی از ناحیه آبسه، مجموعه ای از لنفوسیت ها، نوتروفیل ها و ماکروفاژهای کف آلود به همراه باسیل های گرم مثبت با خصوصیات نوکاردیاآستروییدس دیده شد. باکتری جدا شده به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، ونکومایسین، سفتریاکسون، آمیکاسین و کوتریماکسازول حساس و به کلیندامایسین اریترومایسین، پنی سیلین G، سفالوتین و جنتامایسین مقاوم بود. در نهایت بیمار با تشخیص نوکاردیوزیس جلدی با کوتریماکسازول درمان گردید.
  نتیجه گیری
  به دلیل بالا بودن میزان ابتلا و مرگ و میر در افراد نقص ایمنی، تشخیص سریع و درمان به موقع برای این بیماران ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: نوکاردیا، بیماری بهجت، آبسه ران، آنتی بیوگرام
 • هایده حائری، غزاله شاکر، فهیمه اسدی آملی، مینو احمدی نژاد صفحات 480-484
  زمینه
  متاپلازی سنگفرشی در غده تیرویید یافته هیستوپاتولوژی ناشایعی بوده و به طور معمول در همراهی با ضایعات پاتولوژیک غده تیرویید می باشد. اغلب به تعداد کم و به شکل کانونی در اندازه های کوچک دیده شده و تنها در موارد نادری متاپلازی وسیع سنگفرشی در غده تیرویید دیده می شود، به نحوی که حتی ممکن است ضایعه اصلی پاتولوژیک را بپوشاند و باعث مشکل تشخیصی شود.
  معرفی بیمار: بیمار آقای 53 ساله ای است با سابقه چهارساله هیپوتیروییدی که اکنون با توده سفت و ندولار در ناحیه قدام گردن مراجعه نموده است. بیمار با تشخیص سیتولوژی مشکوک به بدخیمی تحت توتال تیروییدکتومی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  متاپلازی وسیع سنگفرشی در غده تیرویید می تواند باعث اشتباه تشخیصی و تفسیر نادرست از بررسی هیستوپاتولوژی و سیتولوژی گردد.
  کلیدواژگان: سلول سنگفرشی، متاپلازی، تیروییدیت، غده تیرویید
|
 • Reza Shah Siah, Mehran Sakaki, Zahra Safaie-Naraghi Pages 421-428
  Background
  In the Mediterranean region، Kaposi''s sarcoma (KS) has a high prevalence especially in patients with AIDS. Iran is located close to the Mediterranean region and the HIV prevalence is increasing in our country. In some stages، Kaposi''s sarcoma is morphologically similar to other vascular tumors. Owing to the presence of human herpesvirus 8 (HHV-8) in all cases of Kaposi''s sarcoma، detection of virus DNA by PCR method can help in the identification of non-diagnostic cases. Moreover، the prevalence of HHV-8 genotypes is different in various regions of the world and in different races. There are limited studies performed on the HHV-8 genotypes in Iranian population.
  Methods
  Patients with Kaposi''s sarcoma from 2001 to 2011 who refer to Tehran Razi Hospital were enrolled in this study. HHV-8 DNA was extracted from paraffin blocks and amplification of the virus genome was performed by PCR method. Finally، the target DNA fragment was used for sequencing and genotype determination.
  Results
  PCR was performed on 53 cases. In 8 cases with suspicious morphology، PCR was negative and they were excluded from study. Of remaining 45 cases، 35 had positive PCR results، 7 had negative results and 3 had low PCR product. Samples from 28 cases that had positive PCR results، which were acceptable for genotyping، were chosen for sequencing. Twenty cases had genotype C، 7 cases had genotype A and one case was negative. The results are consistent with other studies in our geographical area. No correlation was found between the different microscopic stages and HHV-8 Genotypes.
  Conclusion
  Since the HHV-8 is obtained in almost 100% of KS lesions and PCR s ensitivity in detection of the virus is close to 100 %، KS diagnosis can be confirmed in suspicious cases by detection of HHV-8 DNA on paraffin blocks. Moreover the prevalence of HHV-8 genotype was determined in Iran.
  Keywords: genotyping techniques, human herpesvirus 8, kaposi, polymerase chain reaction, sarcoma
 • Mehdi Moghtadaei, Hossein Farahini, Hamid Reza Faiz, Farzam Mokarami, Razieh Nabi Pages 429-436
  Background
  Pain is one of the greatest concerns of patients undergoing total knee arthroplasty (TKA); which is severe and intolerable within 72 hours post-surgery. Appropriate pain management is a key factor in patient''s early mobilization، launching physiotherapy، less hospital length of stay and more importantly، patient''s satisfaction. New studies with the infiltration of combined analgesic agents peri and intra-articularly has shown encouraging results in pain reduction، good clinical outcome and patient''s satisfaction. The purpose of this study was to compare the analgesic effect of locally infiltrated analgesia (I) compared with single injection femoral nerve block (F) and its impact on pain relief، patient''s satisfaction، morphine consumption and clinical outcome.
  Methods
  This research was a double-blind randomized clinical trial on 36 consecutive patients undergone TKA divided into group (F) in which the ipsilateral femoral nerve in the inguinal area was blocked by a single injection of 20 ml ropivacaine (10 mg/ml) and group (I) which a combination of ketorolac، ropivacaine and epinephrine was injected peri and intra-articularly on the knee during TKA. Pain intensity measured by visual analog scale (VAS)، clinical outcome (based on range of motion)، morphine consumption and patient''s satisfaction of pain management after TKA were compared between the two groups.
  Results
  Pain intensity score (VAS) and Morphine consumption were statistically less in group I than group F during the first 6 hours and 24 hours post surgery respectively (P< 0. 05); however، group F had 12-hour VAS score of 5 which was less than group (I) by 1 grade in pain scale (VAS) (P< 0. 05). Other parameters were not statistically different in the two groups and patients'' response to our pain management protocols proved to be satisfactory in both groups.
  Conclusion
  Lower level of pain and morphine consumption in group (I) during the first 24 hours post-surgery in contrast to group (F) and its ease of use by a surgeon intra-operatively، introduce local infiltration analgesia as an effective method to decrease the patient''s pain and improve patient''s satisfaction in early post-surgery period after total knee arthroplasty.
  Keywords: analgesia, local anesthesia, morphine, nerve block
 • Hossein Fakhrzadeh, Farshad Sharifi, Neda Mehrdad, Fatemeh Jafaraghaeii, Zohreh Badamchizadeh, Neda Nazari Pages 437-444
  Background
  The aim of this study was to assess the association of serum adiponectin and a set of traditional cardiovascular risk factors with carotid artery intimal-medial thickness (CIMT) and coronary artery calcium score (CACS)، as markers of subclinical atherosclerosis in subjects with early type 2 diabetes mellitus.
  Methods
  Carotid artery intima- media thickness (measured by B-mode ultrsonography)، coronary artery calcium score (determined by high resolution computed tomography)، serum adiponectin، Fasting blood sugar، serum lipids، body mass index (BMI)، systolic blood pressure، diastolic blood pressure and mean arterial pressure were measured in 123 asymptomatic newly diagnosed cases of type 2 diabetes mellituss and 152 age and sex matched healthy control subjects.
  Results
  Serum adiponectin and lipids were significantly lower in those with type 2 diabetes mellitus (P<0. 01). Left، right and mean carotid artery intima- media thickness، coronary artery calcium score، fasting blood sugar، systolic blood pressure، diastolic blood pressure and mean arterial pressure were significantly higher among diabetic patients compared to healthy controls (P<0. 05). Mean carotid artery intima- media thickness was positively and independently related to age (P<0. 001) and triglyceride (P=0. 01) in diabetic group. Coronary artery calcium score was associated positively with age (P=0. 004) and inversely with high density lipoprotein (HDL) cholesterol (P=0. 002) among diabetics.
  Conclusion
  Although adiponectin was lower in diabetics compared to controls، it had no significant association with carotid artery intima- media thickness and coronary artery calcium score as markers of subclinical atherosclerosis. In patients with type 2 diabetes in addition to age، serum triglyceride levels are correlated with carotid artery intima- media thickness، while HDL cholesterol is inversely correlated with coronary artery calcium score.
  Keywords: adiponectin, atherosclerosis, diabetes mellitus type 2
 • Hamid Reza Fathi, Farid Fereyduni Pages 445-451
  Background
  Velopharyngeal insufficiency causes hypernasal vocal quality and can also result in audible nasal air emission and difficulty in producing pressure consonants. The resulting speech is often socially unacceptable and can be difficult to understand. Platelet-rich plasma is an autologous derivative of whole blood. Today، the importance of clinical use of Platelet-rich plasma in the plastic surgery is considered. This study was designed to evaluate the effectiveness of combined Platelet-rich plasma and fat injection in the treatment of velopharyngeal insufficiency.
  Methods
  In this prospective clinicaltrial study، of 15 patients including 9 males and 6 females and aged 15-20 years with mild/ moderate velopharyngeal insufficiency who were injected with 5 mL of combined Platelet-rich plasma (1 mL) and fat (4 mL) in the front volume in the posterior pharyngeal wall in the pre-vertebral fascia under sedation. Speech samples were recorded by nasoendoscopy before the injection، and at 6 weeks and 6 months after the injection. Assessment of pathologic speech was done by speech therapist.
  Results
  Velar displacement showed significantly increased at 6 weeks after the injection (P=0. 049). Velopharyngeal gap disappeared in 60% of patients at 6 weeks after the injection (P=0. 019). Lateral pharyngeal wall movement showed significantly increased in 73. 3% of the patients at 6 months after the injection (P=0. 04). After the treatment، aerodynamic assessment showed significantly decreased in nasal air escape during phonation and repeat the words (P<0. 05). Assessment speech therapist showed significantly improve quality of phonation in these patients (P<0. 05).
  Conclusion
  It seems that، combined Platelet-rich plasma and fat injection lead to improve voice resonance and reduce nasal air escape in all treated cases. It can be a promising alternative to major procedures، such as velopharyngoplasties، for the treatment of mild/ moderate velopharyngeal insufficiency.
  Keywords: improvement, phonation, platelet, rich plasma fat, velopharyngeal insufficiency
 • Kamran Aghakhani, Saeed Mohammadi, Amir Molanaei, Azadeh Memarian, Maryam Ameri Pages 452-457
  Background
  Damages caused by scald burns are common and can cause severe complications and death. The purpose of this study was to define risk groups and then methods of prevention and treatment is designed to fit.
  Methods
  Data for this retrospective study of hospitalized patients in Shahid Motahari Hospital in Tehran from 2007-2011 were compiled. Data including age، sex، cause of burn، and degree of burn and ultimate fate of the victims were collected from scald burns. Burns caused by boiling water and hot food (Scald)، in two age groups: 12 and under 12 years (children) and more than 12 years (adults) were compared in terms of statistics.
  Results
  A total of 1150 patients consisting of males (57. 9%) and females (42. 1%) were studied. The most common age was 1 year old and 50% of patients were under 3 years of age. 87. 9% burned with boiling water and 12. 1% had experienced burns with hot food. Incentive to burn was 0. 3% cross burning and 99. 7% incident. A maximum number of burns in children 12 years and younger males (42. 1%) and a minimum number in men over 12 years (15. 7%) were observed. Mean percentage of burns was 11% in over 12 years group and 30. 9% in 12 and under 12 years group. The average hospital stay was 11. 4 days and the mortality rate was 4. 8%. The final status of the patients was as fallows: full recovery 904 cases (78. 6%)، partial recovery 134 (11. 7%)، clearance with personal consent 41 (3. 6%)، death 55 (4. 8%) and 16 cases (3. 1%) were among other reasons.
  Conclusion
  In general it can be said، scald burns incidence in individuals aged 12 and younger were more than the older ones and the mean of burns was lower in individuals with over 12 years old. There was a sexual preference for males under 12 years. Mortality rate in the two groups has not any statistically significant difference. There was no statistically significant association between sex and mortality rate. Some of our findings are depending on cultural، social and economic conditions، so generalized this findings to other geographical areas should be done with caution.
  Keywords: adult, burns, mortality rate, pediatrics
 • Seyyed Morteza Bagheri, Mohammadhadi Gharib Pages 458-463
  Background
  Arterial insufficiency is a well-recognized etiology of erectile dysfunction. Moreover، nowadays it is appreciated that it can herald silent coronary artery disease in involved patients. However color Doppler study of penis with intracavernosal injection (ICI) of Papaverin، as a helpful diagnostic study، is somehow time consuming and technically demanding، as a result، radiologists are reluctant to accomplish. Hence، in a search for more plausible parameters، we were determined to validate PSV in flaccid state for predicting possible arterial insufficiency in patients.
  Methods
  In a cross sectional study to evaluate diagnostic tests، accomplished in Hasheminejad Urology center in Tehran throughout 2011، we studied 59 patients with the complaint of erectile dysfunction. They were referred to our ultrasound clinics by urologists in order to undergo color Doppler study of penis by ICI of Papaverin. They were studied comprehensively before and after injection. Primary and secondary diagnostic criteria of arterial disease in color Doppler and consequently the physiologic event of full erection were designated as gold standard diagnostic considerations. The resulted data were matched and analyzed with SPSS software.
  Results
  Fifty nine patients underwent the study، with the mean age of 45. 6 ± 13. 1 (24 to 74 year old). Twenty two cases revealed normal study (non-organic causes as 37. 3%)، 29 were classified as venous leakage، and eight of them demonstrate arterial insufficiency in the study. A flaccid state PSV of 10. 5 cm/s as cut off had a sensitivity of 93. 8%، specifity of 91. 3% and negative predictive value of 93. 8% to predict arterial disease.
  Conclusion
  A flaccid state PSV of 10. 5 has a suitable statistical value to proclaim arterial insufficiency in cavernosal arteries in patients with erectile dysfunction as a complaint.
  Keywords: arterial insufficiency, erectile dysfunction, papaverin
 • Mehrnaz Rasoolinejad, Azar Hadadi, Mojtaba Hedayat Yaghoobi, Banafshe Moradmand Badie, Neda Alijani Pages 464-470
  Background
  HIV infection reduces the immune system and is the most significant factor in the spread of TB in recent years and one of the causes of death in HIV -seropositive patients. TB is the most commonly diagnosed opportunistic infection and the most frequent direct cause of death among HIV infected patients. The HIV infection can accelerate progression of TB infection to active TB disease. Among patients with active TB، those with HIV co-infection have the greatest risk for relapse. Regardless of increasing rate of TB and HIV in Iran، we decided to s urvey outcome of TB in HIV positive patients who treated with standard regimens in the years 2003-2012.
  Methods
  This retrospective cohort study was conducted on HIV-positive patients with TB referred to Behavioral Diseases Consultation Center and Infectious Diseases Ward of Imam Khomeini Hospital from 2003 to 2012. Outcome was defined as failure، relapse and mortality. Moreover، the relationship between outcomes and number of CD4، co-trimoxazole and antiretroviral intake، type of TB and AIDS defining illness was studied.
  Results
  This study had 135 patients، 8 (5. 9%) were females and 127 (94. 1%) were males. The mean age of the patients was 40. 14+10. 02 and the most way to catch HIV in this study was intravenous drug user. There were 3 (2. 22%) cases of failure، 15 (11. 1%) relapse، and 21 (15. 8%) deaths. Antiretroviral therapy، AIDS defining illness، type of TB and co-trimoxazole intake did not soley affect relapse. CD4 level was the most effective variables in relapse [Hazard ratio: 0. 392 (0. 11-1. 4); Relative Risk: 0. 809 (0. 593-1. 103) (P=0. 068)]. However، regard to CI95%، the impact of CD4 on relapse is not significant and antiretroviral intake was the most important and effective variable in increasing their survival. Hazard ratio: 0. 137 (0. 141-0. 45); Relative Risk: 0. 686 (0. 513-0. 918) (P=0. 001)
  Conclusion
  Overall، receiving antiretroviral was the most important factor influencing the outcome of patients.
  Keywords: acquired immunodeficiency syndrome, mortality, recurrence, treatment failure, tuberculosis
 • Seyed Kazem Nezam, Mahtab Bayani, Mohammad Shir-E-Khoda, Ahmad Khosravi, Seyed Hamid Hemmati Pages 471-475
  Background
  On of the most common gasterointrestinal disease is gallstone disease and it`s prevalence is 11%-36%in autopsies. If gallstone leads to symptoms and side effect cholecystectomy will be inevitable. Gastric infection due to H. P will cause several symptoms of which dyspepsia and epigastric pain are outstanding. Gall stones also usually causes epigastric and/or right upper quadrant pain. Pain in other abdominal quadrant is less common. In this study we investigated the coincidence of gall stone and gastro intestinal H. P regarding the common symptom، between these two conditions to prevent unnecessary operation.
  Methods
  The cases were adopted from cholecystectomy candidates due to gall stone disease (proved by ultrasonography). The control group were normal people who proved to be gall stone free ultrasonographicly. Serum IgG anti H. P was checked and compared between the two groups.
  Results
  Seventy percent of patients entered into the study which consisted of 35 case and 35 controls. The two groups were not significantly different in age and gender. There were 22 (68. 8%) and 10 (31. 2%) H. P positive cases in case and control groups respectively. Thirteen (34. 2%) and 25 (65. 8%) cases were H. P negative in case and control groups respectively. Comparing these results will reveal a statistically significant difference (P=0. 004).
  Conclusion
  The relationship between gastric H. P and gall stone in this study supports the role of H. P in gall stone formation. According to our results and the common symptoms of two conditions specially in atypic biliary colic، it seems that in many cases gastrointestinal H. P causes the pain. Prospective studies are recommended.
  Keywords: cholecystectomy, dyspepsia, gallstones, helicobacter pylori
 • Seyyed Saeed Eshraghi, Mehdi Fatahi Bafghi, Ali Ghafouri, Parvin Heidarieh, Shadi Habibnia, Masoumeh Rasouli Nasab, Hojat Yazdanbod, Hosein Keshavarzi Pages 476-479
  Background
  Nocardia species are Gram-positive، partially acid fast، non-motile، catalase positive، aerobic and saprophytic actinomycetes found all around the world. They invade the human body from the environment via trauma and respiratory tract and cause cutaneous، pulmonary and systemic diseases. They are able to grow in various media. The organisms opportunistically infect both immunocompromised and immunocompetent individuals. Behcet''s disease is an autoimmune disease and immunocompromised patient which may suitable host for Nocardia bacterium. The present study is the first case report of isolation of Nocardia from the thigh abscess in a patient with behcet’s disease from Iran.
  Case Presentation
  A 39-year-old man with Behcet’s disease in August 2011 was admitted to Shariati hospital Tehran، with swelling and pain in the left flank and left thigh. Microscopic identification from direct microbiological slide of thigh abscess discharge demonstrated number of lymphocytes، neutrophils and macrophages foamy and white blood cells together with filamentous bacteria. Further microbiological characterization using phenotypic and antibiogram tests with disk diffusion method، demonstrated that the isolated bacterium is Nocardia asteroides complex. The bacteria were sensitive to ampicillin، vancomycin، ceftriaxone، amikacin and cotrimoxazole but it was resistant to clindamycin، erythromycin، penicillin G، cephalothin and gentamicin. The patient was treated with cotrimoxazole.
  Conclusion
  Because of the high incidence and high mortality of Nocardia infection in immunocompromised cases، rapid detection and timely treatment for these patients is necessary.
  Keywords: abscess, behcet syndrome, microbial sensitivity tests, Nocardia
 • Haideh Haeri, Ghazaleh Shaker, Fahimeh Asadi Amoli, Minoo Ahmadinejad Pages 480-484
  Background
  It is rare to find squamous metaplasia in the thyroid gland. Its existence is usually seen in association with a pathological lesion such as mucoepidermoid carcinoma، squamous cell carcinoma and diffuse sclerosing variant of papillary thyroid carcinoma. In most cases the squamous cells are few in number and squamous metaplasia is focal and small in size. Extensive squamous metaplasia of the thyroid gland is a very rare finding.
  Case Presentation
  We report a case of massive squamous metaplasia in Hashimoto thyroiditis in a 53 year-old- male with a four year history of hypothyroidism. Also seen in the history is impaired thyroid function tests of low T3 and T4 levels with rise in TSH. The patient currently presented with neck discomfort and a somewhat firm nodular neck mass. Ultrasonography revealed heterogeneous nodular enlargement of both thyroid lobes and a calcified nodule of the left lobe. Fine needle aspiration of the thyroid nodule was performed which reported findings suspicious for malignancy. Based on these findings the patient underwent total thyroidectomy.
  Conclusion
  In this article we address the causes and sources of massive squamous metaplasia in the thyroid gland. We also discuss the histopathologic differential diagnostic lesions which could be the cause of potential pitfalls encountered in the interpretation of the cytopathology and histopathology of such lesions arising in this gland.
  Keywords: metaplasia, squamous cell, thyroid gland, thyroiditis