فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره - سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1391)
 • سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1391)
 • 164 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1392/06/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، زهرا مرادیان*، نگین باانصاف صفحه 5

  این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع رفتارهای خودتخریبی و بررسی علل آن ها در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به انجام رسیده است. پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد. حجم نمونه 873 نفر شامل 586 زن و 287 مرد بود که به شیوه نمونه گیری طبقاتی و بنا به میزان درصد دانشجویان دانشکده ها و جنسیت انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته «سنجش رفتارهای خودتخریبی و علل آن» می باشد که در دو قسمت 31 پرسشی به منظور بررسی میزان شیوع رفتارهای خودتخریبی و 10 پرسشی برای بررسی علل احتمالی استفاده شد. مقدار ضریب آلفا کرانباخ درقسمت اول پرسشنامه برابر با 836/0و در قسمت دوم پرسشنامه (857/0) محاسبه شد. روایی محتوای پرسشنامه به تایید متخصصان؛ اساتید و کارشناسان روان شناس دانشگاه فردوسی مشهد رسید. رفتارهای خودتخریبی دانشجویان با توجه به متغییرهایی از قبیل سن، جنس، وضعیت تاهل، محل سکونت و مقطع تحصیلی در حیطه نرمال با استفاده ازآزمون های تی وآزمون آنالیز واریانس و در حیطه غیر نرمال از آزمون من ویتنی و آزمون کروسکال والیس مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از این امر است که تقریبا در مورد همه متغییر ها (سن، جنس، تاهل، محل سکونت و میزان تحصیلات) ورزش ناکافی (نداشتن فعالیت های حرکتی مناسب)، خواب زیاد، استرس،کم خوری افراطی و نداشتن تفریح و فعالیت های سالم مفرح دارای بیشترین میزان شیوع و رفتارهای مصرف دائم هرگونه مواد مخدر، سرقت، مصرف تفننی هرگونه مواد مخدر، فرار از خانه وهم جنس بازی دارای کمترین میزان شیوع می باشند. میزان شیوع رفتارهای خودتخریبی در مردان بیشتر از زنان بوده. دانشجویان مهمترین علل شیوع رفتارهای خودتخریبی را به علل خانوادگی، روانی عاطفی و اجتماعی نسبت دادند.

  کلیدواژگان: رفتار، خود تخریبی، علل، دانشجو
 • علی ناصری محمدآبادی، آزاده عسکری، فاطمه بهرامی، رباب صادق، جواد عابدی صفحه 25
  بر اساس نظریه تکاملی-کردارشناسی دلبستگی بالبی، کودک دارای یک سیستم رفتاری دلبستگی می باشد که از نزدیکی کافی مراقبین به نوزاد ضمانت می کند تا بقای نوزاد تامین شود. برای بررسی سبک های دلبستگی در بزرگسالی، فرم هایی بصورت خودگزارش دهی ایجاد شده است اما پرسشنامه هایی که به سنجش دلبستگی در نوجوانان بپردازند اند اندکند. هدف از این پژوهش هنجاریابی و اعتبارسنجی و همچنین پایایی سنجی پرسشنامه دلبسستگی والدینی و همسالان تجدید نظر شده بوده است که به سنجش سه زیر مقیاس اعتماد، ارتباط و بیگانگی در دو بعد همسالان با 25 سوال و بعد والدینی با 28 سوال می پردازد. به این جهت پرسشنامه از نسخه انگلیسی آن مورد ترجمه قرار گرفت و بر روی نمونه ای تصادفی مشتمل بر 600 نفر که شامل 300 پسر و 300 دختر پایه چهارم و پنجم که در مدارس ابتدایی ناحیه 5 اصفهان مشغول به تحصیل بودند اجرا گردید. نتایج پایایی سنجی با استفاده از ضرایب آلفا پایایی مناسبی برای زیر مقیاس های ابزار نشان داد. همچنین نتایج سنجش اعتبار همزمان پرسشنامه، همبستگی این زیر مقیاس ها با زیر مقیاس های مراقبت و حمایت افراطی والدینی از پرسشنامه پیوند والدینی را معنی دار و در جهت پیش بینی شده نشان داد. هنجارهای درصدی نیز برای زیر مقیاس های پژوهش محاسبه گردید. در مجموع، اعتبار و پایایی مناسبی برای این پرسشنامه بدست آمد که بیانگر مناسب بودن این ابزار برای مقاصد علمی و عملی می باشد.
  کلمات کلیدی
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، دلبستگی والدینی، دلبستگی همسالان، عزت نفس کوپراسمیت، پیوند والدینی
 • فاطمه سندی، ایرج صالحی، موسی کافی، سجاد رضایی صفحه 41
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری ادراک شده، میزان حرمت خود و سبک های هویت در دانش آموزان دختر دبیرستانی است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی است و 375 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی از دو ناحیه آموزش و پرورش شهر رشت در سال تحصیلی 1389- 1388 به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های شیوه های فرزندپروری بامریند، سبک های هویت برزونسکی و حرمت خود کوپر اسمیت پاسخ دادند. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد بین شیوه های فرزندپروری و سبک های هویت با میزان حرمت خود دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. ماتریس همبستگی نیز نشانگر رابطه معنی دار میان شیوه های فرزندپروری و سبک های هویت بود. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان دهنده توانایی پیش بینی کنندگی بیشتر متغیر شیوه فرزندپروری قاطعانه درمیان تمامی متغیرهای مستقل می باشد. نتایج نشان داد دانش آموزانی که تحت شیوه فرزندپروری قاطعانه پرورش یافته اند دارای میزان حرمت خود بالاتر و اغلب این دانش آموزان دارای سبک های هویت اطلاعاتی و یا هنجاری هستند اما دانش آموزان تحت شیوه فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه دارای حرمت خود پایین تر و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی هستند.
  کلیدواژگان: شیوه های فرزندپروری، حرمت خود، سبک های هویت، دختران دانش آموز
 • محمد نریمانی، عبدالله قاسم پور، عباس ابوالقاسمی صفحه 57
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیرکلامی، پردازش اطلاعات، بازداری پاسخ با بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 60 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی بود، که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون بازشناسی بیان چهره ای هیجان، آزمون حافظه وکسلر، آزمون استروپ و پرسشنامه پردازش اطلاعات استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه ورود استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین حافظه کلامی و پردازش اطلاعات با بازشناسی بیان چهره ای هیجان ارتباط مثبت معناداری وجود دارد (05/0>P & 01/0>P). همچنین بین بازداری پاسخ و بازشناسی بیان چهره ای هیجان ارتباط منفی معناداری وجود دارد (01/ 0>P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها بازداری پاسخ می تواند بازشناسی بیان چهره ای هیجان را در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مورد پیش بینی قرار دهد. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه ی آسیب شناسی و درمان اختلال اسکیزوفرنی دارد.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنی، بازشناسی بیان چهره ای هیجان، حافظه کلامی و غیرکلامی
 • سید ابوالقاسم مهری نژاد، معصومه جلیلی*، زهره خسروی، جواد غفاری صفحه 73

  امروزه شیوع انواع حساسیت ها رو به افزایش است. به همین دلیل شناسایی عوامل خطرساز روان شناختی در پیشگیری و درمان این بیماری ها ضروری می باشد. مطالعه حاضر به شناسایی ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به حساسیت می پردازد. در این پژوهش علی- مقایسه ای، از میان بیماران مبتلا به حساسیت مراجعه کننده به کلینیک طوبی در ساری، 110 نفر مرد و زن انتخاب شدند. 110 نفر گروه گواه سالم از بین جمعیت عادی شهر انتخاب و با نمونه مبتلا به حساسیت همتاسازی شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه NEO-FFI استفاده شد. سپس با استفاده از تحلیل واریانس وآزمون t داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی، برون گرایی و وظیفه شناسی مشاهده شد.

  کلیدواژگان: حساسیت، ویژگی های شخصیتی، روان رنجورخویی، وظیفه شناسی
 • فرشاد بهاری، محمدحسن بنی اسد، حسین خدمتگزار، فائزه اسحاقی صفحه 89
  نمایش روانی یکی از انواع هنردرمانی است که به صورت گروهی به فرد کمک می کند تا با تجسم و بازی کردن مسئله به جای فقط صحبت کردن، مسئله را بازنگری کند، همراه با بازخورد اعضای گروه،راه حل مناسبی پیدا کند و آن را در زندگی به کار گیرد. هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین تاثیر نمایش روانی بر کاهش شدت افسردگی و افزایش سلامت عمومی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی است. نوع تحقیق شبه آزمایشی همراه با گروه های آزمایش و گواه با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری را کلیه مردان افسرده شدید بستری شده در بخش اعصاب و روان بیمارستان لواسانی شهر تهران تشکیل می دادند. نمونه آماری 24 بیمار در دسترس که در دو گروه آزمایش و گواه به صورت جایگزینی تصادفی قرار گرفتند. جلسات نمایش روانی برای گروه های آزمایش به مدت 10 جلسه شامل مراحل آمادگی،اجرا و تمرین رفتاری تشکیل شد.از سیاهه افسردگی بک و پرسش نامه سلامت عمومی از گلدبرگ استفاده شد.داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که مداخله درمانی به روش نمایش روانی باعث کاهش افسردگی اساسی و افزایش سلامت عمومی در گروه آزمایش شد. بنابراین اجرای روش نمایش روانی منجر به کاهش بیشتر علائم و بهبود سلامت عمومی در حیطه های افسردگی و کارکرد اجتماعی در مقایسه با گروه گواه شده است و نیز دارو درمانی در کاهش علائم افسردگی به طور اختصاصی عمل کرده است.
  کلیدواژگان: سایکودرام، افسردگی، سلامت عمومی
 • اقبال زارعی، طاهره احمدی سرخونی صفحه 101
  هدف از اجرای پژوهش حاضر، پیش بینی نقش مولفه های هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با رضایت مندیزناشویی زوجین در شهر بندر عباس است. نمونه گیری به شیوه ی در دسترس انجام گرفته است. نمونهپژوهش شامل 150 زوج بوده است که به مراکز مشاوره شهر بندرعباس مراجعه کرده اند. ابزارهای پژوهش عبارتند از: پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ)، پرسش نامه هوش معنوی SQ)) و پرسش نامه رضایت مندیزناشوییENRICH. هم چنین پرسش نامه ها به صورت زوجی توسط هر دو زوج تکمیل شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهشهمبستگی ساده و رگرسیون چندمتغیری بوده است. یافته ها نشان می دهد که: از بینخرده مقیاس های مربوط به الگوهای ارتباطی و هوش معنوی زوجین، خرده مقیاس ارتباط سازنده متقابل وزندگی معنوی ازهوش معنوی بیشترین مقدار پیش بینی را در واریانس متغیر وابستهرضایت زناشویی دارد و رابطه قوی و مثبت معنی داری(001/0p<)وجود دارد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، الگوهای ارتباطی، رضایت زناشویی، زوجین
 • مریم معصومی زارع، عذری اعتمادی، سید احمد احمدی صفحه 117
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رویکرد تلفیقی(فرزندپروری مثبت و رفتار درمانی) به شیوه گروهی بر بهبود ارتباط مادر-کودک انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری مادران مقطع ابتدایی پسرانه اصفهان بودند. روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای بود. پرسشنامه ی رابطه مادر-کودک توسط مادران تکمیل شد و 30 نفر که نمره پایین تری به دست آوردند، به طور تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در 6 جلسه آموزشی 90 دقیقه ای شرکت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند. داده ها با نرم افزار SPSS و روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که روش تلفیقی به طور معناداری منجر به بهبود رابطه ی مادر-کودک در ابعاد تعارض و وابستگی شده است اما در رابطه مثبت مادر-کودک تفاوت معنی داری بین گروه کنترل و آزمایش مشاهده نشد. نتایج بعد از 2 ماه پیگیری در بعد وابستگی همچنان پایدار بودند، اما در بعد تعارض تفاوت معنی دار بین گروه کنترل و آزمایش از بین رفته بود. بنابراین آموزش مادران بر اساس رویکرد تلفیقی، روش مناسبی برای بهبود ارتباط مادر- کودک می باشد.
  کلیدواژگان: رویکرد تلفیقی، فرزندپروری مثبت، رفتار درمانی، رابطه ی مادر، کودک
 • حسین کارشکی، هوشنگ گراوند، محسن دهقانی نیشابوری صفحه 133
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش دغدغه ها، آرزوها و شکاف بین اهمیت اهداف و آرزوها و شانس دستیابی به آن ها در شادکامی است.این پژوهش به روش توصیفی طراحی و انجام شد. نمونه شامل 210 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. پرسش نامه اهداف و آرزوها و پرسش نامه شادکامی آکسفورد توسط دانشجویان تکمیل شد. پایایی و روایی سازه پرسش نامه شادکامی آکسفورد قبلا در ایران احراز شده استپایایی و روایی سازه پرسش نامه اهداف و آرزوها نیزتوسط پژوهش گراناحراز شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بجز همبستگی بین شکاف اهمیت معنویت با شانس دستیابی به آن با شادکامی، شکاف اهمیت اهداف و آرزوها و شانس دستیابی به آن هادر سایر مولفه ها با شادکامی رابطه منفیمعنی داری دارندو نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که 15 درصد واریانس متغیر شادکامی از طریق شکاف بین اهمیت اهداف و شانس دستیابی به آن ها قابل تبیین است و این مقدار به لحاظ آماری معنی دار است.نتایج آزمون چند متغیری نشان داد بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ شکاف بین اهمیت اهداف و آرزوها و شانس دستیابی به آن ها در خرده هدف های لذت و موفقیت مالی تفاوت معنی داری وجود دارد؛ اما در بقیه خرده هدف ها تفاوت معنی دار نیست. نتایج آزمون t نشان داد که دانشجویان دختر و پسر در شادکامی با هم تفاوت معنی داری ندارند.
  کلیدواژگان: شادکامی، اهداف و آرزوها، اهمیت، شانس دستیابی و شکاف
|
 • Hamid Reza Aghamohamadian Sharbaf, Zahra Moradian, Negin Baensaf Page 5

  The aims of thisdescriptive/survey study was to determine the prevalence of self-destructive behaviors and psychosocial correlates among students of Ferdowsi University of Mashhad. The data were collected from 873 (approximately 5 percent of total statistical population) students, including 586 female and 287 male students. The participants were given researcher-made questionnaire, “assessment of self-destructive behavior and its psychosocial correlates”.Analysis variance, Mann-Withney U,Kruskal-Wallisand t-test were employed to explore the prevalence of self-destructive behaviors of students along with age, gender, marital status, location of residency and educational degree. The result of study reveal that lack of exercise, much sleeping, high level of stress, Hypo-alimentation, less recreation, healthy fun activities and absence of hobbies, have high level of incidence in students. In contrast drugs addiction, stealing, fancy use of drugs, running away and homosexuality behavior havelow level of frequencyin students. Gender differs in self-destructive behavior, which male students in 22-26 shows higher level of self-destructive. Furthermore, the most important reasons of self-destructive behaviors prevalence among students were related to family problems, psychological-emotional causes and social problems, and the least important were respectively occupational causes, occupational situation as well as political grounds.

  Keywords: Self, Destructive Behaviors, Causes, Students
 • Ali Nasery Mohammadabadi, Azadeh Askari, Fatemeh Bahrami, Robab Sadegh, Javad Abedi Page 25
  According to Bowlby`s theory of attachment, a child build a behavioral attachment system which guarantees closeness of caregivers to infant that ensures the infants life. In order to investigate the attachment styles in adults, some self-report questionnaire have been developed,nevertheless the tools to assess theattachment style of the early adolescences are rare. Therefore the aim of current study is to standardize and validateas well as assessing the reliability of Inventory for Parent and Peer Attachment Revised (IPPA-R), on students sample which measures three aspects of attachment including trust, communication and alienation. Statistical population (n=600) of the research were 4th and 5th grade of elementary schoolstudying in 5th region of Isfahan of whom (300 boys and 300 girls). To calculate the reliability,Chrunbach's Alpha coefficient and Concurrent validity, Pearson correlation wasemployed.Concurrent validitywith care and overprotection dimensions of Parental Bonding Inventory(PBI) showed significant correlation with subscale of IPPA-R. Finally results revealed that the reliability and validity of IPPA-R scale is suitable for practical and academic purpose.
  Keywords: Standardization, validation, Attachment styles, Parental Attachment, Peer Attachment, Parental Bonding Inventory
 • Fatemeh Sandi, Iraj Salehi, Mosa Kafi, Sajjad Rezayi Page 41
  The purpose of this study was to investigate the relationship between parenting style perceived, self-esteem and identity styles among high school girlsstudents. The data were collected throughthe cluster sampling from 375 female students from among two of area high school education in Rasht.Participants responded to the Baumrind parenting styles, Berzonsky identity styles and Cooper Smith self-esteemquestionnaires. One-way analysis of variance (ANOVA),Correlation matrix and stepwise multiple regression analysis were employed to find out the relationship between the variables as well as differences between student levels.The results of ANOVA revealed thatthere is a significant relationshipbetween parenting styles, self-esteem levelsand identitystylesof students. Findings of the Correlation matrix also showed a significant relationship between parenting styles and identity styles. Results of using stepwise multiple regression analysisrevealed predictive ability of most variable in decisive parenting styles among all independent variables. On the whole, results showed that students have been growing under authoritative parenting style strongly display higher level of self-esteem and often have information and normative identity styles. In contrast the students under the authoritarian parenting style and permissivestyleshow the lower self-esteem and diffuse/avoidant identity style.
  Keywords: Parenting Styles, Self, Esteem, Identity Styles, Girl Students
 • Mohmad Narimani, Abdollah Ghasempour, Abas Abolghasemi Page 57
  The purpose of present correlational study was to investigatethe relationship between verbal and non-verbal memory, information processing, and response inhibition with facial expression recognition in patients with schizophrenia. The participants of the present studyselected through the available sampling method including60 patients with different type of schizophrenia,patientswith paranoid(n =30) and patientswith disorganized(n=30).The emotion facial expression recognition test, Wechsler memory test, Stroop test and information processing questionnaire were administered. To analyze the data,Pearson correlation coefficients and multivariate regression analysis with stepwise method were employed. Result of the study revealed that there is significant positive correlation between verbal memory and information processing with facial expression recognition (01/ 0>P).
  Keywords: schizophrenia, facial expression recognition, verbal, non, verbal memory
 • Seyed Abolghasem Mehrinejad, Masoumeh Jalili, Zohreh Khosravi, Javad Ghaffari Page 73

  Nowadaysprevalence of the allergic disorders reveals great increase.Accordingly the recognition of psychological factors related to diseases is essential for precaution as well as the treatment of disease.The aim of the comparative–causative study was to detect themental risky factors as well as personality characteristics of allergicpatientscompare toordinary people. A sample of 220 (male and female) were selected through the available samplingprocedureswhich consist of two groups, among them (n=110) allergic patients attended tothe sari tooba sub-special clinic and normal control groupwere matched with allergic samples (n=110). NEO-FFI questionnaire was completed by participants of both groups. Data were analyzed by ANOVA and t-test.Result of studyshowed significant difference between two groups at the fivefactorsof NEO-FFI such as neuroticism, extraversion and responsibility.

  Keywords: personality profiles, allergy, personality characteristics
 • Farshad Bahari, Mohammad Hassan Baniasad, Hossein Khedmatgozar, Faezeh Ishaqi Page 89
  Psychodrama is a kind of art therapy when is conducted as a form of group therapy,then helps a person to find an appropriate solution and applies it in his/her life through imagery and role-playing the problem with the feedback of members of group rather than talking it merely. The aim of present study was to determining the effect of psychodrama on depression and general health of the male patients with major depression. This research is a quasi-experimental studyconsists of experimental and control groups with pretest-posttests design. The populations of the study wereall male inpatients with severe depression in psycho-neurological ward at lavasani hospital. Twenty four inpatients were randomly selected andassignedtoexperimental (n=12) and control (n=12)groups. Patients in theexperimentalgroupunderwent 10sessions psychodrama included in 3 phases; preparation, enactment, and behavioral rehearsal. Participants were assessed on Beck Depression Inventory and Goldberg General Health Questionnaire. Data were analyzed through analysis ofcovariance and Wilk’s lambda tests. Findings of the studysuggest that psychodrama intervention decreased the symptoms of depression and increased general health, especially in two subscales;severe depression and social functioning of experimental patients in comparison with control group.
  Keywords: Psychodrama, Depression, General health
 • Eghbal Zarei, Tahereh Ahmadisarkhooni Page 101
  The aim of this research was to predict the role of different parameters of spiritualintelligencequotient, communication patterns with marital satisfaction of couples at Bandar Abbas city. A sample150couples who have referred to consultant centers was selected through theavailable sampling method. Following instruments were applied for this
  Purpose
  Communicative Patterns Questionnaire, spiritual quotient questionnaire, marital satisfaction questionnaire Enrich(for both husband and wife). To analyze data, correlation and multiples regression (Synchronous) method was used. The results of this study revealed thatfrom among subscalerelated to communication patterns and spiritual intelligence quotient,thesubscales such as mutualconstructivecommunication and spiritualliving can significantly predict, better marital satisfaction than spiritual intelligence quotient (P<0/001).
  Keywords: Spiritual Intelligence Quotient, Communication Patterns, Marital Satisfaction
 • Maryam Masomi, Ozra Etemadi, Seyed Ahmad Ahmadi Page 117
  The present study was designed to measure the effectiveness of integrative group training approach (positive parenting program and behavior therapy) to improve mother child relationship. The population of the study consists of all the mother of elementary school students in Isfahan during the year1388-1389. The sampling procedure was cluster sampling whichan area was chosen randomly from among five area of Isfahan. Participants were screened based on mother-child relationship questionnaire and those with lower score were randomly assigned to one of two groups,experimental and controlgroups.Treatment employed based on pre-test, post-test and follow up design to find out the Effectiveness of integrative group training approach (positive parenting program and behavior therapy) to improve mother child relationship.Experimentalgroup participated in 6 sessionsgroup training which duration of sessions were 90 minutes. To examine the research hypothesis ANCOVAwas employed.The results of the study showed that integrativegroup training approachhighly effective to improve the mother-child relationship in conflict and dependency dimension. Nonetheless no significant differences in mother-child positive relationship between experimental and control group was observed. Participants in experimentalgroup maintained the gains made from pre-treatment to post-treatment over the follow-up periodon dependency dimensionbut differences in conflictdimension disappeared between experimental and control groupover the follow-up period. On the whole, integrative group training approach is an appropriateapproachin improvement of mother-child relationship.
  Keywords: Integrative Group Training Approach, Positive Parenting Program, Behavior Therapy, Mother, Child Relationship
 • Hossein Kareshki, Hoshang Garavand, Mohsen Dehghani Neyshaboori Page 133
  The aim of present study is to determine the gap betweensignificance of goals, aspirations and possibilities to achieve them inStudents’ happiness.
  Methods
  Theresearch method of the study was descriptivedesign. The sample comprised 210 students ofFerdowsi University of Mashhad. Students completed the Goals and Aspirations Questionnaire and Oxford Happiness Inventory. Reliability and structural validity of Oxford Happiness Inventory has already confirmed in Iran. Researchers measured the reliability and structural validity of Goals and Aspirations Inventory which was found satisfactory. To analysis the data descriptive statistics (mean, standard deviation, Pearson correlation, regression), inferential statistics (T-test, multivariate analysis of variance MANOVA), has been used.
  Results
  Pearson correlation results revealed that except correlation between thespiritualityimportance gap and its achievement with happiness, the gap of importance of goals, aspirations and Possibilities to achieve them; other components have a significant negative correlation with happiness. Results of stepwise regression analysis indicated that 15% of variable variance of happiness through the gap between the goals and the chance to achieve them can be illustratedwhich is statistically significant. Multivariate test results indicated that there is a significant difference between the male and female students in terms of the gap between the importance of goals and aspirations and the chance to achieve them in sub-goals of pleasure and financial success.Nevertheless there is no significant difference in other sub-goals. T-test results showed that male and female students have no significant difference in their happiness.
  Keywords: Happiness, Importance of Goals, Aspirations, Achievement