فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1390)

نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1390)

 • تاریخ انتشار: 1392/02/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • امیر چراغی، بهزاد حبیب پور صفحه 1
  مخرب ترین موریانه در استان خوزستان گونه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) می باشد. در این پژوهش توانایی کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae، جدایه سراوان (DEMI 001) در مقابل موریانه M. diversus در آزمون زیست سنجی غیرانتخابی به دو روش آغشته سازی کاغذ صافی و غوطه ورسازی موریانه ها در سوسپانسیون اسپور قارچ و همچنین در آزمون زیست سنجی انتخابی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که غلظت و زمان کشندگی در روش آغشته سازی مقادیر بالاتری را در مقایسه با روش غوطه ورسازی دارند. کمترین میزان LC50 و LT50 مربوط به آزمون زیست سنجی غیرانتخابی به روش غوطه ورسازی بود که به ترتیب برابر با 104×1/3 اسپور در میلی لیتر و 02/1 روز بودند. میزان تغذیه از کاغذ صافی تیمار شده و تیمار نشده در آزمون انتخابی به خوبی نشان داد که سوسپانسیون اسپور قارچ مورد نظر در غلظت های مورد استفاده در این تحقیق برای موریانه هدف دورکنندگی نداشت. در مجموع این پژوهش نشان داد که میزان کشندگی قارچ بیمارگر M. anisopliae در مقابل موریانه M. diversus با روش ارائه قارچ در جمعیت ارتباط دارد.
 • محمد روحانی، محمد امین سمیع صفحه 14
  در سال های اخیر نانو ذرات جدید به خاطر ویژگی های الکتریکی، مکانیکی و شیمیایی آن ها که تفاوت معنی داری با ذرات بالک آن ها دارد موضوع تحقیقات قرار گرفته است. پیشرفت در علوم و فناوری نانو در دهه گذشته، فرصت های زیادی برای بررسی اثرات بیولوژیکی ازجمله اثرات حشره کشی نانو ذرات ایجاد کرده است. در این پژوهش نانو ذرات 70%Zn-28%TiO2-2%Ag و 70%Zn-29%TiO2-1%Ag به روش سولووترمال تهیه و اثر حشره کشی آن ها و آفت کش ایمیداکلوپراید روی شته خرزهره Aphis nerii (Hem: Aphididae) بررسی گردید. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داد که نانو ذرات سنتز شده در این پژوهش دارای اندازه 48 -49 نانومتر می باشند. در این پژوهش مقدار LC50 برآورد شده برای 70%Zn-28%TiO2-2%Ag، 70%Zn-29%TiO2-1%Ag و ایمیداکلوپراید به ترتیب74/476، 51/528 و 66/0 بود. نتایج این ثابت کرد که این نانو ذرات همانند ایمیداکلوپراید دارای کشندگی روی شته خرزهره هستند. همچنین نتایج این آزمایش نشان داد که ایمیداکلوپراید در غلظت 1 میکرولیتر بر میلی لیتر و نانو ذرات Zn-TiO2-Ag در غلظت 700 میلی گرم بر میلی لیتر بیشترین اثر کشندگی را داشتند.
 • هاجرفخاری، علیرضاجلالی زند، منصوره شایقی، سید محمد ابطحی صفحه 27
  نگرانی جوامع از نقش آفت کش های پایدار در محیط و راهیابی آنها به چرخه غذایی از جمله موضوعات مهم بهداشتی و زیست محیطی است. به همین علت شناخت و اندازه گیری ترکیبات شیمیایی در مواد غذایی، محیط زیست و بدن موجودات زنده الزامی می باشد. در این مطالعه، که از تاریخ مهرماه 1389 شمسی تا اسفند ماه صورت گرفته است، باقیمانده دو سم کلروپیریفوس و دلتامترین در چغندر قند های مناطق چغندر کاری استان اصفهان در شهرستان های اصفهان، برخوار، سمیرم، گلپایگان و فریدن با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC) بررسی شد. اندازه گیری مقادیر سموم کلروپیریفوس و دلتامترین بدست آمده از چغندرقندهای مورد برداشت در این شهرها نشان داد که بیشترین مقدار مربوط به سم کلروپیریفوس درشهرستان سمیرم و کمترین آن در گلپایگان مشاهده شد. در این میان مقدار باقیمانده سم فقط در چغندرقندهای شهر سمیرم مساوی یا بیشتر از حداکثر مجاز سم (05/0 میلیگرم سم در کیلوگرم چغندرقند) برآورد شد که این مقدار (mg/kg08/0=α) می باشد. در مورد سم دلتامرین مقدار باقیمانده سم در هیچکدام از مناطق بیش از حداکثر مجاز سم (01/0 میلی گرم در کیلو گرم چغندرقند) نبوده است و بیشترین میزان باقی مانده مربوط به منطقه برخوار می باشد و کمترین مقدار مربوط به دو منطقه اصفهان و گلپایگان است.
 • علیه یحیی پور، معصومه شایان مهر صفحه 37
  در طی سال های 1389 و 1390 به منظور شناسایی راسته پادمان نمونه برداری های متعددی از خاک و خاکبرگ مناطق مختلف شهر ساری به عمل آمد. استخراج نمونه ها در یک سیستم مشابه مکانیسم به کار رفته در قیف برلیز (فرار حشرات خاکزی از نور و گرما) از خاک و خاکبرگ صورت گرفت. به منظور شناسایی گونه ها اسلاید میکروسکوپی با استفاده از محلول هویر و یا محلول اسید لاکتیک و گلیسیرین (5:1) تهیه شد. گونه ها توسط کلید های شناسایی معتبر شناسایی شد. در این تحقیق جنس Orthonychiurus Stach، 1954 و Dicyrtomina Borner، 1903 برای اولین بار از ایران گزارش می شود. گونه های Xenylla welchi Tullberg، 1839، Orthonychiurus folsomi (Schaffer، 1900)، Dicyrtomina ornata (Nocolet، 1842)، Dicyrtoma fusca (Lubbock، 1842)، Sminthurinus aureus (Lubbock، 1862)، برای اولین بار از ایران گزارش می شود. گونه Sminthurinus elegans (Fitch، 1863) برای فون مازندران اولین بار گزارش می شود.
 • ویدا مهین پو، رضا فرخی نژاد، حمید رجبی معماری، زینب بهمنی صفحه 53
  جهت شناسایی گونه ها و جدایه های مختلف فوزاریوم عامل پوسیدگی ریشه گل مریم و بررسی تنوع ژنتیکی آنها در شهرستان دزفول نمونه برداری از گیاهان آلوده مزارع مختلف این شهرستان انجام گرفت. قارچ های وابسته به ریشه با استفاده از روش های معمول جداسازی در آزمایشگاه جداسازی گردیدند. جمعا 143 جدایه از جنس فوزاریوم شامل 110 جدایه Fusarium oxysporum، 27 جدایه F. solani و 6 جدایه F. equiseti شناسایی گردید. تنوع ژنتیکی جمعیت F.oxysporum با استفاده از گروه های سازگار رویشی و روش RAPD مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی گرو ه های سازگار رویشی 45 جدایه به طور تصادفی انتخاب گردید. سپس جهش یافتگان نیت در محیطDox Agar Chlorate C`zapeck و محیط حداقل (MMC) هر کدام با 3% کلرات پتاسیم تولید شدند. کلاس فنوتیپی جهش یافتگان نیت نیز روی محیط کشت پایه حاوی یکی از چهار منبع ازت (نیترات، نیتریت، هیپوزانتین و تارتارات آمونیوم) تعیین گردید. ازکل جهش یافتگان نیت تعداد 301، 171 و 75 عدد به ترتیب به nit1، nit3 و NitM تعلق داشتند. آزمون مکمل سازی بین جهش یافتگان تمام جدایه های انتخابی انجام شد. درنهایت چهار گروه VCG مشخص گردید که VCG a شامل 28 جدایه، VCG b شامل 10جدایه، VCG c شامل سه جدایه و VCG d شامل چهار جدایه بود. همچنین تنوع ژنتیکی این جدا یه ها با استفاده از سیزده آغازگر تصادفی بررسی شد. تجزیه خوشه ایداده های RAPD با استفاده از روش های UPGMA، Single و Complete انجام گرفت. بهترین نتیجه با استفاده از روش UPGMA وضریب تشابه Dice در سطح تشابه 61% به دست آمد که بر این اساس شش گروه ژنتیکی مختلف تشخیص داده شد. گروه I شامل دو جدایه، گروه II حاوی 12جدایه، گروه III حاوی دو جدایه و گروه IVو V تک عضوی و گروه VI نیز شامل دو جدایه بود. آزمون بیماریزایی که با استفاده از جدایه های انتخابی از گروه های مختلف VCG انجام گرفت نشان داد که تمام جدایه ها بیماریزا بودند. این مطالعه اولین گزارش از بررسی تنوع ژنتیکی F.oxysporum روی گل مریم در ایران می باشد.
 • هادی استوان صفحه 73
  تحقیقات متعددی در جنوب ایران طی سالهای 1378 تا 1379 جهت شناسایی کنه های مرتبط با ملخ ها صورت گرفت. در این بررسی ملخهای جمع آوری شده از نظر وجود کنه بویژه در ناحیه قفسه سینه و بالها بررسی شدند. از کنه های جدا شده از روی ملخها پس از شفاف سازی، با استفاده از مایع هویر اسلاید میکروسکوپی تهیه و سپس به همراه گونه های ملخهایی که روی آنها بودند شناسایی شدند. در بین گونه های شناسایی شده کنه Proctotydaeus schistocercae Fain & Evans، 1966 متعلق به خانواده Iolinidae و راسته Trombidiformes از روی حشرات بالغ ملخ صحرایی Schistocerca gregaria (Forskal) از منطقه اهواز استان خوزستان جمع آوری گردید. این اولین گزارش از وجود این کنه در ایران و به احتمال زیاد اولین گزارش در مورد ارتباط این کنه با ملخ صحرایی S. gregaria در دنیا است.
 • رضا حقیقی، هادی استوان، شهرام حسامی صفحه 79
  تحقیقاتی که در سال های 1390 تا 1391 به منظور مطالعه فون کنه های مرتبط با سوسک های پوست خوار نارون زیرخانوادهScolytinae در فضای سبز دانشگاه آزاد مرکز علوم و تحقیقات فارس صورت گرفت، گونه Caudacheles khayae متعلق به خانواده Cheyletidae (Acari: Trombidiformes) جمع آوری و شناسایی شد. این گونه برای اولین بار از ایران گزارش می شود. این کنه از دالان سوسک های پوست خوار نارون جمع آوری گردید.
 • ابوفاضل دوستی، مهدی غیبی، زینب بازیار صفحه 85
  طی این تحقیق مجموعا 7 گونه از خانواده Tabanidae متعلق به زیر خانواده Tabaninae و جنس Tabanus جمع آوری و شناسایی گردید. در این میان گونه Tabanus spodopteroides Olsufjev، Moucha & Chvala برای اولین بار از ایران گزارش می شود و تمام گونه ها برای فون استان فارس جدید هستند.
 • هادی استوان، آزاده عارف نیا صفحه 97
  در تحقیقاتی که به منظور جمع آوری و شناسایی فون سنهای آبزی رودخانه قره آغاج منطقه جهرم استان فارس طی سالهای 1383-1382 صورت گرفت در مجموع 14 گونه سن آبزی متعلق به شش خانواده به شرح زیر شناسایی که توسط دکتر Linnavuori از فنلاند و دکتر Zettel از اتریش مورد تایید قرار گرفتند.
|
 • Amir Cheraghi, Behzad Habibpour Page 1
  Microcerotermes diversus (Iso.: Termitidae) is one of the most destructive termites in Khuzestan province (Iran). In this study, ability of pathogenicity of the fungus Metarhizium anisopliae strain of Saravan (DEMI 001) against termite M. diversus was investigated in choice and no- choice bioassay trials by smeary and immersion methods. Results showed that concentration and time of fatality in the smeary method was higher than the immersion method. The lowest level of LC50 and LT50, it related to bioassay test no- choice with immersion method. Those level were 3.1 × 104 spore Ml-1 and 1.02 day, respectively. The feeding of treated and untreated filter paper in choice test showed that fungal conidial suspension in concentrations used in this study had no repellency effect against the target termite. Overall, this study showed that the fatality rate of fungal pathogen. M. anisopliae against termite M. diversus was associated with the fungus population.
  Keywords: Bioassay, Entomopathogen fungus, Biological control, Termite
 • Mohammad Rouhani, Mohammad Amin Samih Page 14
  In recent years noble metal nanoparticles have been the subjects of focused researches due to their unique electronic, mechanical and chemical properties that are significantly different from those of bulk materials. Improvements in nanotechnology in the past decayed has created various opportunities for evaluation of biologic effects such as insecticidal effects of nanoparticles. In this research, nanoparticles of 70%Zn-28%TiO2-2%Ag and 70%Zn-29%TiO2-1%Ag were synthesized through a solvothermal method and the insecticidal activity of Zn-TiO2-Ag nanoparticles and imidacloprid against the A. nerii was investigated. Results of Scanning Electron Microscopy (SEM) showed that these nanoparticles are approximately spherical with the diameter varying 48 and 49 nm, respectively. In this experiment, the LC50 value for 70%Zn-28%TiO2-2%Ag, 70%Zn- 29%TiO2-1%Ag and imidacloprid were calculated to be 476.74, 528.51 and 0.66, respectively. These results demonstrated that these nanoparticles have insecticidal effect on A. nerii. Additionally, the study showed that imidacloprid at 1 μl/ml and nanoparticles at 700 mg/ml had the highest insect mortality effect.
  Keywords: Aphis nerii, imidacloprid, insecticidal, nanoparticles
 • Hajar Fakhari, Ali Raza Jalali Zand, Mansoureh Abtahi, Seyed Mohammad Shayeghi Page 27
  Dangerous effects of pesticides on human and environmental health, especially their role in food chains; are the most important reasons to doing this study. Hence, it is necessary to investigate these compounds in the environment, food and living body. In this Study sinceSeptamber 2010 to March 2011, sugar beet samples from five areas of Isfahan province had been collected (Isfahan, Borkhar, Semirom, Golpayegan and Fereydan cities). Samples analyzed by chromatographic methods to determine the residue of two pesticide (Chloropyrifus and Deltamethrin) which had been used as usual pesticides in areas that are the main sugar beets producers for sugar factories in Isfahan province.In this study, High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC) was used to determine Chloropyrifus and Deltamethrin residues in sugar beets The highest amount of pesticide residue belongs to Deltamethrin in Semirom and the lowest one was observed in Golpayegan. The amounts of Deltamethrin residue in the collected sugar beets from Semirom were equal or higher than the maximum residue limitation (MRL) (0.05mg/kg). The amounts of Chloropyrifus residue in the sugar beets any areas not were equal or higher than the maximum residue limitation (MRL) (0.01mg/kg) and The highest amount of pesticide residue belongs to Chloropyrifus in Borkhar and the lowest one was observed in two areas of Isfahan and Golpayegan.
  Keywords: pesticide residue, High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC), Sugar beet, Isfahan
 • Elliyeh Yahyapour, Masoumeh Shayan Mehr Page 37
  In order to investigate the fauna of Collembola (springtails), several sampling were carried out from soil and leaf litter of different Sari regions during 2010- 2011. The Collembola were extracted from soil and leaf litter by heat and light in the system as Berlise funnel. Permanent microscopic slides were provided by Hoyer medium or mixture of lactic acid and glycerin (5:1). In this study the genus Orthonychiurus Stach, 1954 and Dicyrtomina Borner, 1903 were reported for the first time from Iran. Species of Xenylla welchi Tullberg, 1839, Orthonychiurus folsomi (Schaffer, 1900) and Dicyrtoma fusca (Lubbock, 1842), Dicyrtomina ornata (Nocolet, 1842) and Sminthurinus aureus (Lubbock, 1862) were new records for Iranian Collembola fauna. Sminthurinus elegans (Fitch, 1863) are new for Mazandaran fauna.
  Keywords: Collembola, springtails, faunistic, Sari, Iran, soil
 • Vida Mahinpoo, Reza Farokhi Nejad, Zaynab Bahmani, Hamid Rajabi Memari Page 53
  In this study, Fusarium root rot from Tubers in Dezful (Khuzestan, Iran) were identified and genetic diversity of domnnat species was determined. Root Associated fungi were isolated using common isolation technique in laboratory. Collectively 143 isolates of fungi including 110, 27, and 6 at 4 species of Fusarium oxysporum, F. solani, F.equiseti were recovered and identified respectively. Genetic diversity of the population of F.oxysporum was determined using VCG and RAPD techniques. For VCG method, 45 isolates of fungus were selected randomly. Then nit mutant were generated on MMC and Czapeck media each containing 3% KClO3. Phenotypic classes of nit mutants were determined according of the growth types on basal medium containing one of four nitrogen sources (Nitrate, Nitrate, Hypoxanthine, and Ammonium). From recovered nits, 301, 171, and 45 were nit 1, nit 3 and nit M respectively. Complementation test was conducted among different nit mutant of different isolates in all combinations. Results revealed that all isolates were placed into 4 VCG groups, the largest one containing 28 and the rest containing 10, 3 and 4 isolates respectively. In addition, genetic diversity of theses isolates was studied using thirteen primers. Cluster analysis of RAPD data was done using UPGMA, Single and Complete methods. The best results obtained by UPGMA and dice coefficient, which distinguished six main groups at 61% similarity level. In this grouping, group I, III and VI had 2 members each, group II had 12 members. Ten of that belonging to VCG a and groups IV and V had one member each. No close relation was observed between VCG and RAPD method results. Pathogenicity test that was conducted using selected isolates of different VCGs revealed that all were pathogenic to plant. This research is first report of genetic diversity of F. oxysporum on Tuberose in Iran.
  Keywords: Heterokarion, Nit mutant, Root rot, Molecular marker, Fusarium, Tuberose
 • Hadi Ostovan Page 73
  Several investigations was undertaken during 1999-2000 in south of Iran to collect mites associated with grasshoppers. Field collected grasshoppers were examined for the presence of mites on the body as well as thorax and wings. Mites were collected, cleared and mounted in Hoyer’s medium for study and the host grasshoppers identified. One species of Iolinid mites, Proctotydaeus schistocercae Fain & Evans, was collected from adults of desert locust, Schistocerca gregaria (Forskal)(Orthoptera: Acrididae) in Ahvaz region, Khuzestan province. This is the first record of P.schistocercae in Iran, and is most probably the first report of this species associated with S.gregaria in the world.
  Keywords: Proctotydaeus schistocercae, Iolinidae, Desert locust, Ahvaz, Iran
 • Reza Haghighi, Hadi Ostovan Page 79
  During 2011-2012, a faunistic study was conducted to collect and identify on mites associated with elm bark beetles in Fars Science and Research center (Fars province). One species of cheyletid mites, Caudacheles khayae Gerson (1968), was collected from galleries of elm bark beetles. This is the first record of Caudacheles khayae in Iran.
  Keywords: Caudacheles khayae, Elm bark beetles, mites, Iran
 • Abofazel Dousti, Mehdi Gheibi, Zeinab Baziar Page 85
  Family Tabanidae comprises 4290 species of flies worldwide, including the commonly known horseflies and deerflies. They are important vectors of human and animal diseases. In Iran so far more than 80 species and subspecies of this family have been identified. In the current study, flies were collected using insect net, Malaise trap and Nzi trap from the Shiraz area and suburbs.A total of seven species belonging to the family Tabanidae, Subfamily Tabaninae and Genus Tabanus were identified. The species T. spodopteroides is recorded for the first time from Iran. All species are new records for Fars province.
  Keywords: Fauna, Diptera, Horsefly, Tabanus, Tabanidae, Fars, Iran
 • Hadi Ostovan, Azadeh Aref Nia Page 97
  During 2003-2004, a faunistic study was conducted to collect and identify on aquatic Hemiptera in Ghare-Agag river in Jahrom region (Fars province). A total of 14 species belonging to 6 families were collected and identified.These species were confirmed by Dr.Linnavuori (Finland) and Dr. Zettel (Austria).They are listed as follows: Family Gerridae (Leach, 1815)1- Aquarius paludum paludum (Fabricius, 1794), 2- Gerris (Gerris) costae fieberiStichel, 1938,3- Gerris (Gerris) thoracicus (Schummel, 1832)Family Veliidae Brullé, 18361-Microvelia (Microvelia) pygmaea (Dufour, 1833), 2- Velia (Plesiovelia)mancinii lyciae Tamanini, 1955Family Hydrometridae (Billberg, 1820)1-Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758)Family Leptopodidae Brulle, 18361-Valleriola assouanensis (A. Costa, 1875)Family Corixidae Leach, 18151-Corixa affinis Leach, 1817, 2- Sigara (Tropocorixa) hoggarica Poisson, 1929,3- Sigara (Vermicorixa) lateralis (Leach, 1817), 4- Micronecta (Micronecta)anatolica anatolica Lindberg, 1922Family Notonectidae Latreille, 18021-Anisops debilis perplexus Poisson, 1929, 2- Notonecta (Notonecta) maculataFabricius, 1794, 3- Notonecta (Notonecta) viridis Delcourt, 1909
  Keywords: Aquatic Hemiptera, Jahrom, Iran, Ghare, Agag river