فهرست مطالب

زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) - سال پنجم شماره 2 (تابستان 1392)

فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)
سال پنجم شماره 2 (تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/06/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید میثم مطهری، مهدی حامد سقاییان، سکینه سعادت حسینیان صفحات 143-162
  اعتلای جایگاه زنان در جامعه اسلامی، از دغدغه های امام خمینی در سخنرانی هایشان است. ایشان به تاثیرگذاری زنان در نهضت اسلامی و نقش سازنده زنان در پیشرفت کشور اذعان می نمایند. از نظر امام، زنان در پیروزی انقلاب سهمی مساوی و در بعضی موارد بیش از مردان داشتند. ادبیات نمایشی مقاومت، جریانی است که داعیه آن انعکاس واقعه تاریخی جنگ تحمیلی است و یکی از راه های سنجش میزان هماهنگی تولیدات آن با تاریخ، تطابق آثار تولیدشده با آرای امام به عنوان قطب این واقعه است.
  روش تحقیق تطبیقی است. جامعه آماری پژوهش کلیه نمایشنامه های چاپ شده مقاومت از 1359 تا 1388 است. نمونه آماری از میان 120 نمایشنامه شامل آثار نویسندگان زن و مرد انتخاب شد. در این پژوهش، مقایسه حضور زن در آثار با تفکر امام خمینی(ره)، ملاک هماهنگی با واقعه جنگ تحمیلی می باشد. بنابراین ابتدا میزان مشارکت زنان نسبت به مردان در عرصه تولید (به عنوان نویسنده) و همچنین در متن نمایشنامه های دفاع مقدس؛ محاسبه و سپس آمار حضور زنان در تطابق با بیانات در مجموعه 22جلد صحیفه امام قرارگرفت. یافته ها نشان داد که زنان از جایگاه تاریخی مورد نظر امام در جریان هنری مذکور برخوردار نبوده اند.
  کلیدواژگان: بیانات امام خمینی(ره)، تصویر زن، نقش زنان، ادبیات نمایشی مقاومت، جنگ تحمیلی
 • مهران سهراب زاده، اسماعیل حسام مقدم صفحات 163-182
  این مقاله درصدد صورت بندی تحلیل روانکاوانه ای از سینمای ایران در دهه هشتاد شمسی است. فیلم های شاخص این دوره در فضایی تولید شده اند که نظرگاه خویش را در بازنمایی زندگی روزمره و اخلاق زیستی طبقه متوسط شهری برساخته اند. ازهمین رو، با انتخاب فیلم سینمایی به همین سادگی (به کارگردانی رضا میرکریمی/ 1386)، به مثابه نمونه ای از این صورت بندی گفتمانی، به تحلیل گونه ای از بازنمایی زیست روزمره طبقه متوسط شهری پرداخته شده است که در این دهه به شکلی از پروبلماتیک فرهنگ ایرانی مبدل گشته اند. این فیلم، از درون روایت خویش، اشاراتی دال بر توجه به ابژه های غایبی دارد که در گوشه و کنارهای زندگی روزمره رسوخ کرده اند و از درونشان دلالت هایی شکل گرفته که مسیر امر روزمره را در جهت امر ناخودآگاه سوژه رهنمون کرده است. این مقاله، با تحلیلی روانکاوانه، قصد آن دارد که به تفسیر و تاویلی از ابژه های غایبی بپردازد که زیست روزمره این سوژه ها را (که اغلب نیز زن اند)، آن گونه که در این فیلم ها بازنمایی شده، برساخت می کند؛ ابژه های غایبی که در برساختن سوژه های خط خورده و ازهم پاشیده نقشی اساسی در زندگی روزمره امروزین بازی می کنند.
  کلیدواژگان: ابژه غایب، امر ناخودآگاه، روانکاوی، زندگی روزمره، سینما، سوژگی
 • غلام رضا جمشیدیها، سهیلا صادقی فسایی، منصوره لولاآور صفحات 183-198
  تحول خانواده در جهان معاصر از مباحث کانونی جامعه شناسی خانواده طی دهه های اخیر است. تاثیر مدرنیته، به خصوص از بعد فرهنگی آن، بر تحولات خانواده در غرب، که به شکل گیری و تکوین خانواده مدرن و پست مدرن منجر گردیده است، موضوع تتبعات نظری و پژوهش های تجربی فراوانی بوده است. این مقاله در پی آن است که این موضوع را در جامعه ایران از منظر کنشگران اجتماعی، به ویژه از دیدگاه جنسیتی، بررسی و مهم ترین عوامل موثر بر این تحولات را شناسایی کرده و پیامدهای تاثیرات ناشی از آن را تحلیل نماید. این پژوهش به روش کیفی با نمونه های گزینشی و محدود در سطح شهر تهران انجام شده و جمع آوری داده ها با مصاحبه های عمیق صورت گرفته است. تحلیل یافته ها نشان می دهد، به لحاظ جنسیتی، تفاوت های درخور ملاحظه ای بین زنان و مردان در تعریف ویژگی های خانواده سنتی و مدرن، روایت آنان از دگرگونی ساختار و روابط خانوادگی در جریان تحول خانواده، نحوه مواجهه و میزان پذیرش این تغییرات، و شکل گیری گفتمان های مختلف در این زمینه وجود دارد.
  کلیدواژگان: ازدواج، تحول خانواده، خانواده سنتی، خانواده مدرن، دیدگاه جنسیتی، روابط خانوادگی، مدرنیته
 • فرزانه فرشیدنیک، محمود طاووسی، رضا افهمی صفحات 199-213
  جهان بینی و اندیشه های اعتقادی جوامع در شک لگیری صورت های هنری تاثیر بسزایی دارند. باور به تقدس مظاهر باروری از جمله باورهایی است که در اندیشه ایرانیان از دیرباز قابل مشاهده بوده و پس از اسلام نیز، در پیوند با حکمت اسلامی، از تداومی تاریخی برخوردار گشته است. انگاره های مونث، به عنوان نمادهای باروری، از دیرباز به صورت های گوناگون در اساطیر بسیاری از تمد نها شکل گرفته و مورد ستایش قرار گرفته اند. این اندیشه در طول زمان و در هنرهای مختلف ایرانی، در تحول و تطوری تاریخی، به صورت های متفاوت نمود یافته است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی روند شک لگیری این معنای واحد در صور گوناگون پرداخته است. بررسی این روند نشانگر آن است که جلوه های اساطیری باروری، که در صورت های مختلفی همچون آناهیتا و درخت زندگی نمود یافته، پس از اسلام و به ویژه در هنر و معماری عصر صفویه نیز، بر اساس پیوندهایی مفهومی و برقراری ترادفی معنایی با اندیشه و حکمت ایرانی اسلامی، در هنرهای گوناگون، در صور تهای نمادین متنوعی بروز یافته است. این مظاهر باروری در صورت هایی همچون آناهیتا، درخت زندگی، آب، و گنبد جانشین شده و انگار ه های مذکر طرفین با نمادهایی همچون شیر، مردان نگهبان، بز نر یا طاووس، سرو، و منار جایگزین گشته اند. درواقع، در بعد همنشینی، ساختاری از س ه تایی مقدس شکل گرفته که در یک روند جانشینی به صورت های گوناگونی بروز یافته است؛ به گونه ای که در همه این صورت ها، ضمن تنوع و افزودن بر زیبایی، معنایی واحد رامی توان جست وجو نمود.
  کلیدواژگان: اندیشه، جلو ه های باروری، نشانه شناسی، هنر ایران
 • عزت ملاابراهیمی، آزاده آزادی صفحات 215-226
  شاعران معاصر از تاثیر شگرف رنگ بر جسم و روح انسان سود جسته و برای بیان احساسات و عواطف درونی یا تشریح اوضاع اجتماعی و سیاسی زمانه خود از آن بهره گرفته اند. فدوی طوقان، شاعر متعهد و تاثیرگذار عرصه مقاومت فلسطین، نیز به کمک عنصر رنگ جلوه های مختلفی از دردمندی، دلتنگی، آرزومندی، و آرما نخواهی را در آثار خود به نمایش گذارده است. احساس زنانه و روح لطیف شاعر از ی ک سو و موقعیت سیاسی و اجتماعی حاکم بر سرزمین فلسطین از سوی دیگر، او را به سمت نمادگرایی و رنگ پردازی سوق می دهد. در این پژوهش، به روشی تحلیلی توصیفی، پربسامدترین مفاهیم نمادین رنگ از دیوان فدوی استخراج شده است. از یافت ه های پژوهش برمی آید که رنگ سیاه، سبز، و قرمز از پرتکرارترین رنگ ها به شمار می آیند. شاعر رنگ سبز را در معنی شادی، امید، نشاط، حرکت، و زیبایی یا سرزمین فلسطین و طبیعت این مرز و بوم به کار گرفته است. رنگ سیاه نیز بر مفاهیمی چون غم، اندوه، نومیدی، ظلم، خفقان، و حضور صهیونیست ها دلالت دارد. رنگ قرمز سرخی خون شهید، خروش همگانی، و عزم ملی را در اذهان متبادر می سازد.
  کلیدواژگان: سبز، سیاه، فدوی طوقان، فلسطین، قرمز
 • فریده حمیدی، مجید ابراهیم دماوندی، یاسین رستمی صفحات 227-238
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تفاوت های جنسی در رشد زبان و مهارت های آن در میان دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهرستان مریوان است.بدین منظور، 260 نفر (140 نفر پسر و 120 نفر دختر) از دانش آموزان پایه اول ابتدایی، که در سال تحصیلی 13891390 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، آزمون رشد زبان TOLD-P-3 برای سنجش رشد زبان و مهارت های آن بود که شامل شش خرده مقیاس اصلی و سه خرده مقیاس فرعی است. داده ها با استفاده از آزمون t گروه های مستقل تحلیل شدند.یافته ها نشان داد بین مهارت های گوش کردن، صحبت کردن، معناشناسی، و نحو تفاوت معناداری در دختران و پسران وجود دارد. اما بین مهارت سازماندهی گفتار در دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد. به این معنی که دختران در مهارت های گوش کردن، صحبت کردن، معناشناسی، و نحو رشد بیشتری دارند، اما در مهارت سازماندهی کردن، دختران و پسران تقریبا همانند یکدیگر عمل می کنند و تفاوتی بین آن ها وجود ندارد) 01/0(P≤.
  کلیدواژگان: دانش آموز پایه اول ابتدایی، رشد زبان، مهارت های زبان
 • حمید رضایی، ابراهیم ظاهری عبد وند صفحات 239-260
  قصه ها منابع مهمی هستند که در بسیاری از فرهنگ ها به وسیله زنان نقل می شوند و در آنها از وضع یت زنان طبقه فرادست و فرودست جامعه سخن می رود؛ بنابراین، بررسی آن ها می تواند نقش مهم ی در شناخت زو ایای مختلف زندگی زنان داشته باشد. هدف از این نوشتار، بررسی وضعیت زن در فرهنگ بختیاری بر اساس سی قص ه مکتوب است. فرهنگ بختیاری، فرهنگی مردسالار است که به رغم نگرش مثبت به زنان، آنان را فرودست تر از مردان می داند. در این فرهنگ، زنان در عرص ه های اقتصادی و سیاسی حضوری کم رنگ دارند و نگاهی مردسالار بر این زمینه ها حاکم است؛ البته زنان در برابر این فرهنگ مردسالار سکوت نکرده، بلکه بسیاری از کلیشه های جنسیتی موجود را، به خصوص در زمینه های اجتماعی، نپذیرفته و مردان را مجبور کرد هاند نظرشان را تغییر دهند. از جمله دغدغه های زن در این قصه ها، ازدواج و مبارزه با اندیشه های مردسالارانه است. از زنان انتظار می رود مطابق خواسته های مردان ازدواج کنند؛ اما آن ها، در بسیاری از موارد، این نگرش ها را رد کرده و طبق معیاره ای خود ازدواج نمود هاند. حضور زنان در قصه ها، هم از جهت کیفی و هم از نظر کمی، بررسی شده است. فعالیت های سیاسی و اقتصادی زن، اندیشه های مردسالارانه، مبارزه با اند یشه های مردسالارانه، ازدواج، و صفت های زن شخصیت های اصلی و فرعی از موضو عهای مورد بررسی در این مقاله اند.
  کلیدواژگان: ازدواج، زن، فرهنگ بختیاری، فعالیت سیاسی و اقتصادی، قصه
 • فائزه عرب یوسف آبادی، منیره فرضی شوب، محمد نعیم محمدی صفحات 261-281
  فرم یا صورت به این دلیل که شیوه بیان درمجموع به اثر ادبی ساختار و شکل می بخشد و در صورت، تجلی می یابد عاملی مهم در ماندگاری اثر است. در این مقاله، با تکیه بر نگرش سیستمی، به تبیین و بررسی عوامل و عناصر موثر در انسجام و یک پارچگی و فرم و شکل تمثیلات و مناظرات دیوان پروین اعتصامی پرداخته شده و این نتایج حاصل آمده است:1. در مناظرات پروین اعتصامی، به دلیل اینکه اجزای شعر در یک بافت گف توگویی محکم در هم تنی ده شده است، تداوم و انسجام متن به وضوح دیده می شود.
  2. بیان روایی پروین در تمثیلات و مناظراتش سبب شده که نسبت متقابل هر جزء یا دیگر اجزا به خوبی رعایت شود و ساختاری منسجم و هیئتی متشکل به وجود آید.
  3. پروین با استفاده هوشمندانه از موسیقی مناسب با محتوای این بخش از اشعارش، تداوم متن و ارتباط متقابل میان اجزای شعر را مستحک متر نموده است.
  4. پروین اعتصامی به مدد بهره گیری از شکل ذهنی کامل و سازمان یافته اش و با سازمانده ی به عناصر زبانی (آواها، واژگان، و صورت های نحوی) در شعرش توانسته است ساختاری قوی و شکلی ماندگار در ذهن مخاطب به وجود آورد.
  کلیدواژگان: پروین اعتصامی، تمثیل، ساخت، شکل
|
 • Mehdi Hamed Saghghaiiyan, Sakineh Saadat Hoseinian Pages 143-162
  The progress and excellence of females in the Islamic society is one of the fundamental concerns of Imam Khomeini in his interviews and speeches. He would frequently admit the importance and influence of women in the Islamic movement، as well as their important role in the progress of various fields in Iran. According to Imam Khomeini’s belief، women compared to men had an equal، and even sometimes bigger،role in the victory ofthe Islamic revolution in Iran. The sacred defense dramatic literature has been principally formedto reflect historical incidents of the Islamic revolution andimposed Iran-Iraq war occurred between 1980-1988. The level of appropriateness and adaptability of the sacred defense dramatic literature productions ontheimposed war historical incident was assessedby comparing such productions with Imam Khomeini''s opinions as the main axis of the sacred defense concept. The method used in this research is descriptive–comparative. The statistical society of this research is all of the holy defense dramatic literature works published between 1978 and 2009. The statistical samplesinclude 120 plays including works of female and male authors. In this study، the influence of females on the sacred defense dramatic literature against the words of Imam Khomeini have been considered as a basis to assess the conformity level of these works to the aforementioned historical incidents. Hence، females’ involvement in the production such works (as a writer) was firstly compared to male’s involvement. Then،statistics obtained regardingfemales’ involvement were compared toImam Khomeini’s viewpointsexpressed in Imam''s Sahifeh (a twenty-two volume book contained Imam''s speeches and letters). The results showed that females have not enjoyed the historical status in the aforementioned art movement as desired by Imam Khomein.
  Keywords: Imam Khomeini speeches, Women image, Females role, Sacred defense dramatic literature, Imposed Iran, Iraq war
 • Esmaeil Hesam Moghadam Pages 163-182
  The present article aims at giving a formative psychoanalysis of Iran cinema in the 2000s. It seems that all distinct moviesin this decade have been produced in an atmospherethatwasa representation of everyday-life and living ethics of middle class citizens. Drawing on the movie “how simple it is” directedby Reza MirKarimi (2009) as a typical sample of discursive formation، the present study aims to analysis a representation of everyday-life of the urban middle class، which in this decade turned into an Iranian culturally problematic issue. Utilizing its internal narration، this film indicates that “objet petit a” is penetrating through the everyday-life and within the “objet petit a” there are reasons formed which have directed the everyday affairs to the path of the unconscious affairs of subjectivity. The purpose of the present study is to expound the “objet petit a” based on a psychoanalysis perspective. According to the way the movie represents the subjects، this research also intends to show how the everyday-life of the subjects mainly dominated by women is constructed and how “objet petit a” involved in split subjects plays a key role in the current everyday-life.
  Keywords: Objet petit a, Cinema, Everyday, life, Unconscious, Subjectivity
 • Gholam Reza Jamshidiha, Soheila Sadeghi Fasaei, Mansooreh Lolaavar Pages 183-198
  the evolution of the family in the contemporary world has been one of the focal topics in the family sociology studies over past decades. The impact of modernity، especially from its cultural aspect، on the family development in the west that has led to the formation of the modern and post-modern family has beenpaid attention in recent theoretical and experimental studies. This research aimed to investigate the impact of modernity on the family development from the perspective of social actors especially from a gender perspective. In addition، the research intended to find those elements affecting such a development in the Iranian families، and analyse its consequences. This research was based on a qualitative approach with limited and selective samples in Tehran. The data collection was undertaken via comprehensive interviews. Findings showed that، from a gender perspective، there were considerable differences between males and females in (i) the definition of the modern and traditional family characteristics، (ii) their understanding of the transformation of the structure of the family and family relations during the transformation، (iii) their reaction and acceptance to the changes، and (iv) their different discourse formed during the changes.
  Keywords: Traditional family, Modern family, Gender perspective, Modernity
 • Pages 199-213
  Communities’worldview has an important role in shaping arts. Exploring the evolution of the Persian art and architecture indicates that، in different periods، despitethe changeof aesthetic and expression، there have relatively been some similar meanings in different forms of art. On the words، in different forms of art، expression might be changed but a unique meaning would bemarinated. In this research it is assumed that the roots of these semblances are in philosophical theories that have been dominant in the society. Art can be inspired by different theories، symbolism in Persian Mythological and mystical texts، andultimately leads to the creation of a special aesthetic expression that could create a similar meaning in different kinds of forms. The results of this research indicate that there has been an obvious connection between the Persian art and architecture and philosophy. InSafavids، the combination of various philosophical schools led to the creation of one of the most glorious periods of the Persian art and architecture. Thebelief in the sanctity of the symbols of fertilitythat are visible in the historical Iranian thoughtsas well as in various forms of art such as Anahita and tree of lifehave been replaced with waterfront and domes in the Safavids architecture. In all these shapes، a similar meaning would be visible.
  Keywords: Mythology, Persian art, Philosophy, Semiology, Symbols of fertility
 • Ezzat Molla Ebrahimi, Azadeh Azadi Pages 215-226
  Contemporary poets have enjoyed the effect of colour on man''sspirit and used them to express their feelings about social and political matters. FadavaToghan as an influentialPalestinian poet has used colours in her poems to reflect people''s pains، wishes and hopes. Woman''s feeling and the delicate spirit of the poet on the one hand and political and social situations dominated on Palestine land on the other hand have urged her to use colour. In this research، an analytical-descriptive method was applied and the most frequent concepts of colour have been extracted from her poetry book. The findings show that black، green and red have been the most frequent colours. In her works، green would stand for happiness، hope، beauty، movementand/or Palestine and the nature of the country. Black would stand for sadness، hopelessness، oppression، and the presence of Zionists. Red would mean martyr''s blood، national rise and movement.
  Keywords: Black, Fadava Toghan, Green, Palestine, Red
 • Majid Ebrahim Damavandi, Yasin Rostami Pages 227-238
  The purpose of the present study was to determine gender differences in the language development and skills of first grade students of primary schools in Marivan-Iran. To do this، 260 first grade students (140 males and 120 females) were chosen by multi stage cluster sampling and stratified random sampling methods among the first grade students in elementary schools in the 2011-2012 academic year. The test methodwas based on Test of Language Development-Primary Third Edition (TOLD-P-3) in order to assess language development and skills، which consists of 6 basic subscales and 3 secondary subscales. The obtained data were analyzed using the t independence test for comparing two groups. Results showed that girls outperformedin language development components like listening، speaking and semantics. However، there was no significant difference between the performance ofboys and girls in the organizing component (P≤0. 01).
  Keywords: Language development, Language skills, First grade elementary students
 • Pages 239-260
  Stories and fictions are important cultural resources which in many cultures are narrated by women. These storiescan bea reflection of ideals and desires of women in different levels of a society. Therefore، reviewing these stories and fictions would bebeneficial to better understand the various aspects of women’s life in a society. This research aims to study women’s positionin Bakhtiary’s culture usingthirty written stories. Bakhtiary’s culture is patriarchal anddespite positive attitude towards women in this culture، they are still looked upon inferior. In such a culture women have less contribution and influence in economical and political activitieswhere are dominated by men. However، Bakhtiary’s women have challenged discriminating attitudes ofthe patriarchal setting and rejected the existing sexual discriminations particularly in social settings. In this respect، theyhave even succeeded in altering some traditional views of their men toward themselves. The most significant preoccupations of women in these types of stories include marriage and combatingpatriarchal thoughts. For instance، women have been culturally obliged to obey men’s will on the matter of marriage، whereas، on many occasions، they have rejected this and married on their own choice. In this paper، the presence of women in these stories has been subjected to qualitative and quantitive analysis. In addition، the presence of women in the political and economicalactivities، struggling patriarchal thinking، partaking in naming their children، marriage، womanly issues، women characters، andthe number of women in the stories are thosethat have been dealt with in this paper.
  Keywords: Bakhtiary's culture, women, Story, Marriage, Economical, political activities
 • Faezeh Arab Yousef Abadi, Monireh Farzishob, Mohammad Naeim Mohammadi Pages 261-281
  As the form and appearance of a literature work inevitably affect thestructure and shape ofthat work، theyplay animportant role in its permanence. In this study، factors and elements affecting the cohesion، coherence، form and structure of allegories and debates in Parvin''s collection were analyzed using a systematic method. The results of the study can be categorizedin four groups. First، in Parvin''s debates، since different parts of her poems are dialogically interconnected، the cohesion and coherence in her worksisquite evident. Second، Parvin''s narration in allegories and debates has resulted in a reciprocal relationship between different parts so that an organic and coherent structure emerges. Third، the creative use of rhythms appropriate to the content of herallegories has resulted in thatthe coherence and the reciprocal relationship between different parts of her allegories would be maintained. Fourth، by using powerful and well-organized imagery along with the organization of linguistic elements (sounds، words and syntactic structures) in her poetry، Parvin could create a coherent structure as well as an everlasting image of her works in the reader''s mind.
  Keywords: Allegory, Etesami, Form, Parvin, Structure