فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات سلامت - سال دهم شماره 2 (پیاپی 30، خرداد و تیر 1392)
 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 30، خرداد و تیر 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/25
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سر مقاله
 • محمد دهقانی، محمدحسین حیوی حقیقی صفحه 169
  حذف کاغذ از بیمارستان ها اغلب یکی از اهداف بارز پیاده سازی سیستم های کامپیوتری ثبت دستورات پزشک (CPOE یا Computerized physician order entry)، پرونده ی الکترونیکی پزشکی (EMR یا Electronic medical record) و سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS یا Hospital information system) می باشد (1)؛ به طوری که در گذشته، پیشگویان ظهور بیمارستان های بدون کاغذ را پیش بینی کرده بودند، اما افسانه بودن بیمارستان های بدون کاغذ به مرور زمان به اثبات رسیده است (2). استفاده ی همزمان از کاغذ و سیستم های کامپیوتری در بیمارستان ها دلایل مختلفی از جمله روانشناختی، ارگونومیکی، فن آوری و سازمانی دارد (1). Luff و همکاران، قابلیت سفارشی سازی سریع، استفاده ی راحت از علامت زن های رنگی، نوشتن یادداشت ها، انعطاف پذیری، کوچک بودن و جا به جایی آسان را از ویژگی های کاغذ می دانند که باعث ماندگاری آن در بیمارستان ها گردیده است (3). Harper و Sallen اظهار می نمایند: «هر چند استفاده از کاغذ دارای محدودیت هایی می باشد، اما دلایل مهمی برای محتاط بودن در ادامه ی استفاده از آن وجود دارد» (4).
 • مقاله پژوهشی
 • علی محمدی، امیر عباس عزیزی، رامین چراغ بیگی، روح الله محمدی، جواد زارعی، علی ولی نژادی صفحه 172
  مقدمه
  منبع اصلی درآمد بیمارستان ها، ارائه و فروش خدمات به بیمه شدگان سازمان های بیمه گر می باشد. بنابراین کنترل این منابع به منظور استفاده صحیح و کارآمد و جلوگیری از هدر رفتن آنها می تواند به ارتقاء کیفیت خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و سایر افراد جامعه کمک کند. لذا هدف این پژوهش بررسی میزان کسورات اعمال شده سازمان های بیمه گر خدمات درمانی و تامین اجتماعی نسبت به هزینه های ارسالی بیمارستان های آموزشی دانشگاه بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه، توصیفی مقطعی و از نوع پژوهش های کاربردی و مستندات پژوهش شامل صورت حساب های ارسالی بیمارستان های آموزشی خرم آباد به سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی بود. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست بود و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین کسورات بستری و سرپایی، نسبت به صورت حسابهای ارسالی به سازمان بیمه خدمات درمانی 22/4% بود. بیشترین و کمترین میزان کسورات به ترتیب مربوط به بیمارستان شهدای عشایر با 46/5٪ و بیمارستان اعصاب و روان با18/0% بود. و همچنین هزینه بیهوشی بیشترین درصد کسورات (46/18%) را داشت. میانگین کسورات بستری و سرپایی نسبت به صورت حساب های ارسالی به بیمه تامین 6/4% بود. بیمارستان شهدای عشایر با 24/6% بیشترین و بیمارستان اعصاب و روان با 19/0% از کمترین میزان کسورات برخوردار بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  اگرچه درصد کمی از صورت حسابهای ارسالی مشمول کسورات شده بودند ولی همین مقدار کم کسورات نیز بار مالی قابل توجهی را به بیمارستان ها تحمیل کرده بود. علل مهم کسورات: مستند سازی ناقص پرونده، عدم آشنایی با سیستم اطلاعات بیمارستان، ثبت ناقص و اشتباه وارد کردن کد بیمه، زیاده خواهی، محاسبات اشتباه، عدم آموزش کافی و عوامل دیگر عنوان شده است. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود که دانشگاه جهت کم کردن میزان کسورات سیاستی مناسب اتخاذ کند.
  کلیدواژگان: کسورات، بیمه خدمات درمانی، بیمه تامین اجتماعی، صورت حساب، بیمارستان
 • زهرا زارع فضل الهی، سمیه تمجید، بهلول رحیمی * صفحه 181
  مقدمه

  در عصر فن آوری، دستیابی سریع و موثر به اطلاعات بدون استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات غیر ممکن است. استفاده ی نادرست از فن آوری نوین برای انتقال دانش تخصصی، منجر به نارسایی آن و باعث اتلاف هزینه خواهد شد. بنابراین شناخت قابلیت های فن آوری اطلاعات و آگاهی از نیازهای استفاده کنندگان نهایی آن بسیار ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین میزان استفاده از فن آوری اطلاعات توسط دستیاران تخصص بالینی در مراکز آموزشی- درمانی ارومیه در سال 1390 بود.

  روش بررسی

  این پژوهش به صورت توصیفی- مقطعی با استفاده از پرسش نامه ی توسعه یافته ی تمجید و رضایی در سال 1388 انجام گردیده است که روایی آن توسط متخصصان و پایایی با ضریب (alpha Cronbach''s) معادل 82 تایید گردید. نمونه گیری به روش سرشماری مطابق با حجم جامعه ی آماری به تعداد 157 نفر، بین کلیه ی دستیاران تخصص بالینی مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1390 انجام گردید. پس از جمع آوری پرسش نامه ها اطلاعات وارد نرم افزار SPSS گردید و نتایج با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی) بررسی و به صورت جداول و نمودار ارایه شد.

  یافته ها

  میزان استفاده از انواع فن آوری های اطلاعاتی Athens (4/52 درصد)، Multimedia (1/42 درصد) شبکه های اطلاع رسانی پزشکی داخلی (5/36 درصد) و Full-text (1/31 درصد) متوسط ارزیابی شده است. همچنین ایشان استفاده از دستیار دیجیتال شخصی مانند دستیار دیجیتال شخصی (9/88 درصد)، پست الکترونیک (54 درصد)، فایل های صوتی الکترونیکی (2/34 درصد)، فن آوری آگاهی رسانی (8/27 درصد)، سرویس پیام کوتاه (1/15 درصد)، وبلاگ (9/11 درصد)، گفتگوی الکترونیکی (2/3 درصد) را به میزان زیاد و بسیار زیاد تشخیص داده اند.

  نتیجه گیری

  با آموزش کافی، نحوه ی استفاده از فن آوری اطلاعات و آشنایی با کاربرد آن در برنامه ریزی آموزشی و بالینی دستیاران تخصص بالینی، تهیه ی راهنماهای مکتوب استفاده از فن آوری اطلاعات بر اساس نیازسنجی دستیاران تخصص بالینی، به کارگیری افراد متخصص در مراکز آموزشی- درمانی، تجدید نظر و گنجاندن طب مبتنی بر شواهد که اساس کار آن در به کارگیری صحیح فن آوری اطلاعات از جمله اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی در درمان بیماران می باشد، می توان امیدوار بود که دستیاران تخصص بالینی بیش از پیش به استفاده از فن آوری اطلاعات در کار حرفه ای خود رغبت نشان دهند.

  کلیدواژگان: تکنولوژی اطلاعات، بیمارستان ها، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دستیاران
 • لیلا قادری نانسا، زکیه پیری، اسحق سلمانی، هادی قلی پور، رحیم شرقی صفحه 190
  مقدمه
  امروزه توزیع گسترده ی سیستم های اطلاعات بیمارستانی در موسسات مراقبت بهداشتی- درمانی نیازمند ارزیابی حرفه ای است تا سودمندی عملی این کاربردها را ارزیابی کند. پرسنل پرستاری، به دلیل این که بزرگترین گروه پرسنلی در بیمارستان هستند، نقش مهمی در اتخاذ و ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستان بازی می کنند. هدف این پژوهش، ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های آموزشی- درمانی تبریز بود.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع تحلیلی- مقطعی بود. جامعه ی پژوهش شامل 1133 پرستار مراکز آموزشی- درمانی تبریز بود که از سیستم اطلاعات بیمارستانی استفاده می کردند. این پژوهش در عرض 6 ماه صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ی استاندارد ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی ایزو 9241/10 بود، که دارای 75 سوال اختصاصی شامل 7 معیار (مناسب برای انجام وظایف، خود توصیف کنندگی، قابل کنترل بودن، سازگاری با انتظارات کاربران، تحمل خطا، مناسب برای سفارشی سازی، مناسب برای یادگیری) بود که روایی آن توسط متخصصان تایید شد و پایایی آن با آزمون alpha Cronbach''s، 81 درصد به دست آمد. پرسش نامه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای توسط 354 نفر از پرستاران تکمیل گردید و یافته ها به کمک آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 تحلیل شد.
  یافته ها
  بیشترین میزان رضایت پرستاران از سیستم های اطلاعات بیمارستانی طبق مقیاس لیکرت (5-1) به ترتیب مربوط به معیار سازگاری با انتظارات کاربران 96/2، مناسب بودن برای انجام وظیفه 93/2، مناسب بودن برای آموزش 93/2، تحمل خطا 83/2، خود توصیف کنندگی 77/2، قابل کنترل بودن 72/2 و مناسب بودن برای سفارشی سازی با 56/2 امتیاز بود. بیشترین میزان رضایت پرستاران از شرکت نرم افزاری رایاوران با میانگین 95/2 بود.
  نتیجه گیری
  میانگین میزان رضایت کاربران از معیارهای هفت گانه ی ایزو در ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی در حد مطلوب قرار گرفت و برای رسیدن به درجه ی کاملا مطلوب بایستی به انتظارات کاربران توجه خاصی مبذول نمود.
  کلیدواژگان: نظام های اطلاعات بیمارستانی، نظام های کامپیوتری، پرستاران
 • مهدی کاهویی، حسن بابامحمدی، سهیلا بیات، صدیقه فولادیان، مریم شاهسون طغان صفحه 201
  مقدمه
  سیستم اطلاعات پرستاری پیشرفت هایی همچون تاثیر بر بار کاری، برنامه ریزی موثر در روش های کاری و برقراری ارتباط بین مشاغل متعدد را برای رفع چالش های متعدد سازمان های مراقبتی به همراه داشته است. این مطالعه با هدف شناسایی تجربه ی پرستاران از تاثیر سیستم اطلاعات پرستاری بر کارایی خدمات پرستاری انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه ی تحلیلی روی 316 نفر از پرستاران بیمارستان های تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی سمنان در سال 1391 انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته ای بود که سواد کامپیوتری و درک پرستاران از تاثیر سیستم کامپیوتری بر کارایی خدمات پرستاری را می سنجید. پرسش نامه ی مذکور پس از تایید صاحب نظران و بررسی پایایی آن بر اساس ضریب Cronbach alpha بین جامعه ی آماری توزیع گردید. داده ها به وسیله ی تست های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شد.
  یافته ها
  4/52 درصد از پرستاران تاثیر سیستم اطلاعاتی بر تسریع عملیات پرستاری، 7/49 درصد داشتن وقت بیشتر برای مراقبت از بیمار و 3/49 درصد از آنان حتی تبادل اطلاعات بین بخشی را تجربه کرده بودند. پرستاران اعتقاد داشتند که به هنگام ارایه ی مراقبت نمی توانند همزمان اطلاعات بالینی را وارد کامپیوتر کنند و دوباره کاری در ثبت اطلاعات وجود دارد. بین برخی از مشخصات دموگرافیک و ویژگی های سواد کامپیوتری پرستاران و تجربه ی آنان رابطه ی معنی داری وجود داشت (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  سیستم اطلاعات پرستاری بر کارایی برخی از خدمات پرستاری تاثیر مثبت داشت، ولی منجر به افزایش بار کاری پرستاران شده است. پس لازم است که این سیستم به روش موثرتری استفاده شود تا مدیران بتوانند منابع را بهتر توزیع کنند، سوء تفاهم ها را کاهش دهند و حمایت از این سیستم را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: خدمات پرستاری، پرستاران، کارایی، سیستم اطلاعات پرستاری
 • ژیلا آقارضایی، رضا خواجویی، لیلا احمدیان، لاله آقارضایی صفحه 213
  مقدمه
  سیستم های اطلاعات سلامت، قابلیت ارتقای کیفیت مراقبت های بهداشتی و درمانی را دارند. سیستم اطلاعات آزمایشگاه از جمله ی این سیستم ها می باشد. با وجود فواید این سیستم، مطالعات نشان داده اند که طراحی برخی از آن ها باعث ایجاد مشکلاتی در تعامل کاربران با سیستم گردیده است. هدف این مطالعه، ارزیابی کاربردپذیری این سیستم برای شناسایی این مشکلات بود.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود که با استفاده از روش ارزیابی هیوریستیک (Heuristic) به بررسی سیستم اطلاعات آزمایشگاه مورد استفاده در 60 بیمارستان کشور پرداخت. این مطالعه از مرداد تا آبان ماه 1391 انجام شد. دسترسی به سیستم در بیمارستان آموزشی باهنر کرمان صورت گرفت. در این ارزیابی، مشکلات کاربردپذیری موجود در قسمت های مختلف سیستم اطلاعات آزمایشگاه (پذیرش سرپایی، پذیرش بستری، دریافت نمونه و جوابدهی) شناسایی گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. داده ها با یک فرم استاندارد طراحی شده بر اساس روش هیوریستیک گردآوری شد. روایی محتوایی فرم توسط سه نفر متخصص انفورماتیک پزشکی تایید شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ی 16 انجام گرفت.
  یافته ها
  در این ارزیابی، 162 مشکل شناسایی گردید. بیشترین تعداد مشکلات مربوط به مولفه ی انعطاف پذیری و کارایی و کمترین تعداد، مربوط به مولفه ی کمک به کاربران در تشخیص، شناسایی و اصلاح خطاها بود. بیشترین تعداد مشکل، مربوط به بخش سرپایی سیستم با 51 مورد و کمترین، مربوط به بخش دریافت نمونه ی آن با 29 مورد بود.
  نتیجه گیری
  طراحی بسیاری از سیستم های اطلاعات سلامت موجود، با وجود استفاده ی گسترده در سطح کشور، دارای مشکلات کاربردپذیری است که می تواند کیفیت تعامل کاربران با سیستم و در نتیجه پیامد مراقبت را تحت تاثیر قرار دهد. رعایت استانداردها و قواعد موجود در طراحی رابط کاربرهای سیستم های اطلاعاتی مانند هیوریستیک های ذکر شده در این مطالعه می تواند باعث کاهش مشکلات گردد.
  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعات آزمایشگاه، خطاهای پزشکی، ارزیابی، رابط کاربر
 • صدیقه محمداسماعیل، فریده موحدی صفحه 225
  مقدمه
  مهارت های هوش هیجانی می توانند به عنوان راه بردی مفید در تعامل بین کتابدار و مراجعه کننده در نظر گرفته شود تا از طریق آن نیاز مراجعان و خدمات درخواستی آنان به بهترین نحو شناسایی گردد. بنابراین توجه به آن مهارت ها در روند ارتباط کتابداران با کاربران می تواند بسیار حایز اهمیت باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت رابطه ی هوش هیجانی و مهارت های اطلاع رسانی مرجع مجازی در کتابداران کتابخانه های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع پیمایشی تحلیلی است. جامعه ی پژوهش شامل 44 نفر از کتابداران کتابخانه های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1389 بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه ی استاندارد هوش هیجانی و پرسش نامه ی محقق ساخته ی مهارت های میز مرجع مجازی بود که مولفه های مستخرج در آن بر اساس مطالعه ی متون و منابع مرتبط با این حوزه گردآوری گردید. روایی پرسش نامه ها با استفاده از نظر متخصصان موضوعی و پایایی آن ها بر اساس Cronbach alpha برای پرسش نامه ی هوش هیجانی 82/0 = a و پرسش نامه ی مهارت های میز مرجع مجازی 92/0 = a مورد تایید قرار گرفت و داده ها به وسیله ی شاخص های مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی و آزمون های آماری پارامتری t تک نمونه ای و t برای گروه های مستقل و همچنین ضریب همبستگی Pearson مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در توصیف مولفه های هوش هیجانی، بزرگترین میانگین مربوط به مولفه ی خودانگیزی (34/12)، کوچکترین میانگین مربوط به مولفه ی مدیریت استرس (12) به دست آمد. در توصیف مولفه های اطلاع رسانی و مرجع مجازی، بزرگترین میانگین مربوط به مولفه ی ارتباط با کاربر (61/55)، کوچکترین میانگین مربوط به مولفه ی اشاعه و انتقال اطلاعات (80/27) به دست آمد. میانگین هر یک از مولفه های مهارت های خودآگاهی، توان سازگاری، خودانگیزی، مدیریت استرس، خلق و خوی عمومی از میانگین مقیاس کمتر است. میانگین مولفه ی مهارت های شخصی و حرفه ای به ترتیب با میانگین های 83/11 و 16/4 از میانگین مقیاس بیشتر است. اما میانگین مولفه ی ارتباط با کاربر و انتقال اطلاعات از میانگین مقیاس کمتر است، در حالی که بین مهارت اطلاع رسانی و مرجع مجازی با میانگین مقیاس تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بین مولفه های هوش هیجانی و مهارت های اطلاع رسانی و مرجع مجازی همبستگی مستقیم، معنی دار و مثبت قوی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط مستقیم میان هوش هیجانی و مولفه های آن با مهارت های مرجع مجازی، بنابراین هر چه مولفه های هوش هیجانی کتابداران افزایش پیدا کند، مهارت های اطلاع رسانی و اجرای مرجع مجازی نیز در آنان افزایش می یابد، در نتیجه تعامل بیشتر بین کتابدار و مراجعه کننده به وجود می آید و نیاز مراجعان و خدمات درخواستی آن ها بهتر شناسایی و رفع می گردد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، خدمات مرجع، مرجع مجازی، کتابداران
 • الهام بابایی، محمد ساجدی صفحه 234
  مقدمه
  مردم اشتیاق زیادی برای به دست آوردن اطلاعات پزشکی دارند. موتورهای جستجوی عمومی، اغلب نمی توانند به خوبی از عهده ی این کار برآیند. یکی از راه های بازیابی اطلاعات در زمینه ی موضوعی پزشکی، استفاده از موتورهایی است که به صورت اختصاصی برای اطلاعات پزشکی طراحی شده اند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی میزان کارایی موتورهای کاوش تخصصی پزشکی در بازیابی مدارک مربوط به بیماری های زنان و مامایی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع تطبیقی بود که برای انجام پژوهش، 5 کلید واژه ی مربوط به بیماری های زنان و مامایی با مشورت پزشکان متخصص زنان انتخاب گردید و کلید واژه های متخصصان در سر عنوان موضوعی پزشکی مش MeSH (Medical subject headings) از زبان طبیعی به زبان کنترل شده در آمدند. کلید واژه ها در 5 موتور کاوش تخصصی پزشکی با نام های: (MedHunt) HONsearch، Omni، PogoFrog، Search Medica، Trip Database که جامعه ی آماری این پژوهش را تشکیل دادند، مورد جستجو قرار گرفت. ابزار گرد آوری داده در این پژوهش، سیاهه ی وارسی (چک لیست) بود. 10 نتیجه ی اول در هر موتور بازیابی و با سیاهه ی وارسی که شامل 47 مولفه بود، بررسی شد. روایی سیاهه بر اساس مشاهدات متخصصان و استادان کتابداری و اطلاع رسانی و استفاده از مطالعات و متون مرتبط مورد تایید قرار گرفت. بررسی های آماری و انجام محاسبات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 13 انجام شد. آزمون 2χ جهت مقایسه به کار گرفته شد.
  یافته ها
  از کل 250 مدرک بازیابی شده در روز آمدی، Search Medica (94 درصد)، در مرتبه ی نخست و Pogofrog(78 درصد) در مرتبه ی دوم قرار گرفت. از نظر دقت، Search Medica (94 درصد) در رتبه ی اول و Pogofrog (92 درصد) در رتبه ی دوم قرار گرفت. از نظر بازیافت، بین موتورهای پزشکی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در ارتباط با اعتبار منابع بازیابی، بالاترین نتایج معتبر مربوط به Pogofrog (66 درصد) و Search Medica (44 درصد) در مرتبه ی دوم قرار گرفت. از نظر امکانات و قابلیت های جستجو، Medhunt با امتیاز 25 بالاترین امتیاز کسب شده را داشت.
  نتیجه گیری
  در مجموع به طور میانگین بیشتر از نیمی (75 درصد) از نتایج بازیابی شده، از موتورهای کاوش پزشکی در این پژوهش در حوزه ی مورد بررسی مرتبط هستند. به کاربران توصیه می شود که برای جستجوی اطلاعات در رابطه با بیماری های زنان و مامایی برای این که به نتایج تخصصی تری دست پیدا کنند به موتور Search Medica که دارای توانایی بیشتری در یافتن مدارک مرتبط تر و دقیق تر و پوشش موضوعی وسیع تر می باشد مراجعه نمایند.
  کلیدواژگان: موتور جستجو، ذخیره و بازیابی اطلاعات، بیماری های زنان، اینترنت
 • محمدرضا هاشمیان، محمد جواد آل مختار، اکبر حسن زاده صفحه 247
  مقدمه
  «استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» بر تعیین و تشخیص ماهیت و گستره ی اطلاعات مورد نیاز، دسترسی به اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، استفاده ی موثر از اطلاعات و درک مسایل اقتصادی و حقوقی- اجتماعی مربوط به استفاده از اطلاعات تاکید دارد. در این پژوهش، از این استانداردها به عنوان مبنایی برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استفاده شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع پیمایشی بود. تعداد 150 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه ی سنجش سواد اطلاعاتی بر مبنای «استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» برگرفته از پایان نامه ی دکترا، گردآوری شد. روایی (روایی سازه) و پایایی پرسش نامه (alpha Cronbach''s) برابر با 98/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS، آزمون t و ANOVA استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره ی رعایت استانداردها در تمامی موارد به طور معنی داری بیشتر از حد متوسط (50) و کمتر از حد ایده آل (100) بود (001/0 > P). همچنین میانگین رعایت استاندارد در تمامی موارد در دختران و پسران دانشجو با هم یکسان بود (05/0 < P). همچنین بین سال های مختلف تحصیلی در استانداردهای 1 و 5 اختلاف معنی داری وجود داشت و در کل استانداردها نیز این اختلاف معنی دار بود. در استانداردهای 2، 3 و 4 بین سال های مختلف تحصیلی، اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  میانگین نمرات سواد اطلاعاتی دانشجویان به طور معنی داری بالاتر از حد متوسط بود که از دلایل آن می توان به شیوه ی خود اظهاری مورد استفاده در تکمیل پرسش نامه ها اشاره کرد. از طرفی یافته ها نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان در کل استانداردها به طور معنی داری از حد ایده آل پایین تر است، که توجه به آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی و ارتباط دانشجو و هیات علمی را ضروری می سازد.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، دانشجویان، استانداردها، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • اسماعیل شاه طهماسبی، حسین صادقی سقدل، مهدی باسخا، خبات نسایی صفحه 255
  مقدمه
  کارایی را باید حلقه ی گمشده ی بخش سلامت در کشورهای در حال توسعه دانست. نگرانی هایی که در مسیر نیل به اهداف «توسعه ی هزاره ی سازمان ملل» وجود دارد، افزایش کارایی در استفاده از منابع محدود این بخش را به صورت جدی تری مورد توجه قرار داده است. از این رو، هدف این پژوهش ارزیابی کارایی این کشورها در زمینه ی هزینه های بهداشتی دولت بوده است.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر، یک تحلیل مقطعی بود که با استفاده از داده های 88 کشور در حال توسعه، با به کارگیری یک ورودی و 8 خروجی استخراج شده از داده های آماری شاخص های توسعه ی جهانی در سال 2010 میلادی، انجام گرفت. از روش تحلیل پوششی داده ها، به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل برای ارزیابی کارایی هزینه های بهداشتی دولت از سال 08-2000 میلادی استفاده شد. در این راستا، ابتدا کشورها با استفاده از روش تحلیل خوشه ایبه دو دسته تقسیم بندی شدند و تحلیل کارایی جداگانه ای برای هر گروه ارایه شد. علاوه بر این، با استفاده از تحلیل تشخیصی چندگانه، اهمیت هر یک از متغیرها در خوشه بندی نیز استخراج گردید.
  یافته ها
  بر اساس روش تحلیل خوشه ای، در خوشه ی اول 49 کشور و در خوشه ی دوم 39 کشور قرار گرفتند. توسط تحلیل تشخیصی چندگانه مشخص شد که شاخص های مرگ و میر نوزادان، کودکان زیر 5 سال، نرخ باروری کل و امید به زندگی، نقش اصلی در تمایز دو خوشه دارند. حضور ایران در میان کشورهای کارا و در رتبه ی شانزدهم در خوشه ی اول، نشان خوبی از خروجی های کشور دارد.
  نتیجه گیری
  شاخص واکسیناسیون سرخک بیشترین حساسیت را در بین شاخص های خروجی در میان کشورهای خوشه ی اول داشت که این نشان از عملکرد بهتر کشورهای این خوشه نسبت به این مبحث دارد. در خوشه ی دوم، هیچ کشور بدون حساسیتی وجود نداشت و این نشان از عدم رشد متوازن کشورهای این خوشه در زمینه ی شاخص های بهداشتی دارد.
  کلیدواژگان: هزینه های مراقبت های بهداشتی، کارایی، کشورهای در حال توسعه
 • بهروز پورآقا، ابوالقاسم پوررضا، علی حسن زاده، محمد مهدی صدرالهی، خلیل اهوازی، رقیه خبیری صفحه 270
  مقدمه
  دارو، حلقه ی جداناپذیر از زنجیره ی درمان است و نقص فرایند درمان به دلیل هزینه ی بالای دارو یا عدم دسترسی مناسب به دارو، مطمئنا هزینه های بیشتری را در فرایند درمان به دنبال دارد. هدف این مطالعه، تعیین میزان تاثیر درآمد خانوار، دسترسی جغرافیایی، پرداخت مستقیم بیمار، ویزیت پزشکان و میزان بستری بیمه شدگان، بر میزان بهره مندی از داروهای تحت پوشش بیمه در داروخانه های طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی بود.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت تحلیلی انجام شد. برای سنجش تاثیر مولفه های مذکور بر میزان بهره مندی از دارو، از بانک های اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی در هر استان طی سال های 88-1377 استفاده شد. جامعه ی پژوهش، 24 میلیون نفر از افراد تحت پوشش این سازمان بودند که طی این سال ها برای دریافت دارو به بخش درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان مراجعه نموده بودند. برای تخمین مدل از رگرسیون دو طرف لگاریتمی با لحاظ اثرات ثابت و از نرم افزار Eviews نسخه ی 7 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های تخمینی حاصل از مدل نشان داد که بار مراجعه به پزشکان متخصص (37/0 = β)، میزان موارد بستری در درمان غیر مستقیم (17/0 = β)، دسترسی جغرافیایی به داروخانه (17/0 = β)، بار مراجعه به پزشکان عمومی (16/0 = β) و پرداخت از جیب بیماران (12/0- = β) به ترتیب بیشترین تاثیر بر بهره مندی از داروهای تحت پوشش را داشته اند. همچنین هزینه ی خانوار (924/0 = P و 005/0- = β)، میزان بستری (076/0 = P و 033/0 = β) و ویزیت پزشکان در درمان مستقیم (577/0 = P و 026/0 = β)، تاثیر معنی دار بر بهره مندی از دارو در داروخانه ی طرف قرارداد نداشته است.
  نتیجه گیری
  اهمیت تامین دارو برای بیمه شدگان به قدری بالا است که افزایش هزینه های دارویی بیمه شدگان نمی تواند مانع از مصرف آنان شود. بنابراین این موضوع می تواند زمینه ی هزینه های کمرشکن را برای برخی از خانواده ها مهیا سازد. همچنین سیاستگذاران درمان سازمان تامین اجتماعی باید در توزیع عادلانه ی منابع درمان در استان های مختلف کشور تامل بیشتری داشته باشند تا پیامد آن، بهره مندی عادلانه تر از خدمات درمانی باشد.
  کلیدواژگان: تامین اجتماعی، هزینه های دارویی، بهره مندی
 • حمید رواقی، لیدا شمس*، آیدین آرین خصال، مسعود صالحی صفحه 281
  مقدمه

  تعهد کارکنان به سازمان مولد دارایی نامشهود است که می تواند بر ارایه ی بهتر خدمات تاثیر به سزایی داشته باشد، از آن جایی که ارایه ی خدمات تنها با نیروی انسانی کارآمد امکان پذیر است، در این مطالعه به بررسی رابطه ی تناسب فرد- سازمان و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته شده است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر به صورت تحلیلی و مقطعی در سال 1390 انجام گردیده است. جامعه ی پژوهش، کلیه ی کارکنان شاغل در مراکز آموزشی- درمانی عمومی بودند. بیمارستان های فیروزگر، بهارلو، شریعتی و حضرت رسول اکرم به صورت تصادفی انتخاب شدند و حجم نمونه (150 نفر) به روش طبقه ای- نسبتی بین بیمارستان ها تخصیص داده شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه ی تناسب فرد- سازمان Scrogines و تعهد سازمانی Myer و Allen جمع آوری گردیده است. روایی و پایایی پرسش نامه های مذکور مورد سنجش قرار گرفته است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از طریق آزمون های همبستگی Pearson/Spearman، Cronbach''s alpha و ICC: Intra crosscorrelation صورت پذیرفته است.

  یافته ها

  با عنایت به بررسی های صورت گرفته، سطح تناسب فرد- سازمان در بین کارکنان متوسط (میانگین: 48/4، انحراف معیار: 73/0) بوده است و در بین ابعاد تعهد سازمانی، تعهد هنجاری (68/4) بیش ترین میانگین (انحراف معیار: 78/0) و تعهد مستمر (42/4) کم ترین میانگین (انحراف معیار: 31/1) را به خود اختصاص داده اند. به طور کلی، میزان تعهد سازمانی بالایی در بین کارکنان وجود دارد. همچنین بین تناسب فرد- سازمان و تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری و تعهد سازمانی در کل کارکنان ارتباط آماری معنی داری ملاحظه شده است.

  نتیجه گیری

  با عنایت به اهمیت بهداشت و درمان و نقش مهمی که نیروی انسانی در ارایه ی خدمات و تحقق اهداف غایی بیمارستان ها به عهده دارد، بر ما است که با عنایت به اثبات رابطه ی تناسب فرد- سازمان و تعهد سازمانی، در تصمیمات و سیاست گذاری جذب، انتخاب و تعدیل نیروی انسانی به متناسب نمودن فرد و سازمان توجه بیشتری شود.

  کلیدواژگان: تناسب فرد، سازمان، تعهد سازمانی، کارکنان، بیمارستان ها
 • مهدی محمدی، امین باقری صفحه 292
  مقدمه
  از جمله مهارت ها و توانمندی های ضروری مدیران در جامعه ی دانش بنیان، مهارت های مدیریت دانش فردی است. هدف از مطالعه ی حاضر، ارزیابی مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است.
  روش بررسی
  روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی مدیران آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی و مدیران گروه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 90-1389 بود. بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، 91 نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی انتخاب و مورد سنجش قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده، مقیاس مدیریت دانش فردی محقق ساخته است. روایی آن بر اساس روش تحلیل صوری و تحلیل گویه و پایایی آن به واسطه ی Cronbach’s alpha با نمره ی کل (93/0) مورد سنجش و تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و Repeated measure anlysis of variance و Multivariate analysis of variance استفاده شده است.
  یافته ها
  مدیران دارای سطح متوسطی از مهارت های مدیریت دانش فردی بودند. تفاوت معنی داری بین ابعاد مدیریت دانش فردی وجود داشت (0001/0 > P، 63/96 = f). همچنین، بالاترین میانگین مولفه ی مدیریت یادگیری خویشتن 19 و پایین ترین میانگین مولفه ی شبکه ی همیاران دانشی 37/14 و مهارت های کاوشگری 30/14 به دست آمد. در مقایسه میان مولفه های جمعیت شناختی، جنسیت (01/0 > P، 5/2 = f) و نوع سازمان (دانشکده، سازمان مرکزی) (01/0 > P، 5/2 = f) تفاوت معنی داری یافت شد ولی در سایر مولفه ها تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  از آن جا که مهم ترین وظیفه ی مدیران دانشگاهی در کنار سایر وظایف، تصمیم گیری در زمینه ی فرایند یاددهی- یادگیری و مسایل آموزشی و پژوهشی است و از سویی، آن ها به عنوان اعضای هیات علمی نیز فعالیت می کنند، بر این اساس، برخورداری از مهارت های مدیریت دانش فردی و همچنین مدیریت یادگیری خویشتن ضروری است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدیران، دانشگاه ها
 • علیرضا موغلی، سید رضا سید جوادین، سید علی اکبر احمدی، آزاده علوی صفحه 302
  مقدمه
  امروزه سازمان ها برای نهادینه کردن اخلاقیات در اعضای سازمانی خود، به تکنیک ها و ابزارهای متعددی متوسل شده اند. از این رو، در این پژوهش، به بررسی اهمیت و تاثیر اخلاق کار در ایران با تکیه و تاکید بر اصول اخلاق اسلامی و فرهنگ حاکم بر سازمان ها، با لحاظ رفتار شهروندی سازمانی و واسطه گری ارزش های شغلی پرداخته شد.
  روش بررسی
  پژوهش از نوع میدانی و کاربردی بود که در سال 1390 انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر تشکیل دادند. تعداد کارکنان 8282 نفر و روش نمونه گیری خوشه ایاز نوع طبقه ای- تصادفی بود و تعداد نمونه، 239 نفر برآورد شد، که با توزیع 3 پرسش نامه، در نهایت تعداد 198 پرسش نامه برگشت داده شد (نرخ برگشت 83 درصد). برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای، اسناد کاوی، مقالات و پایان نامه های معتبر و جستجوی الکترونیکی در سایت های معتبر علمی استفاده گردید. برای تایید پایایی پرسش نامه ها از ضریب alpha Cronbach''s (درصد 76) و برای تعیین قابلیت اعتبار آن، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری Lisrel انجام شد.
  یافته ها
  بالاترین ضریب همبستگی در میان متغیرهای این پژوهش، مربوط به رابطه ی بین ارزش های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (54 درصد) بود. از میان متغیرهای پژوهش فقط دو متغیر پشتکار و جدیت در کار (18 درصد) و روابط سالم و انسانی (15 درصد) بر رفتار شهروندی دارای اثر مستقیم، اثر غیر مستقیم و اثر کلی بودند که اثر کلی آن ها از اثرات مستقیم و غیر مستقیم بیشتر بود. همچنین ارزش های شغلی، تاثیر مستقیم بر رفتار شهروندی داشت.
  نتیجه گیری
  اخلاق کار اسلامی بر نگرش کارکنان به جهت ایجاد رفتار مطلوب تاثیر قابل توجهی داشت، همچنین ارزش های فردی و جمعی در محیط های کار، با گسترش توجهات اجتماعی به ارزش های انسانی و اخلاقی هسمو بود و اخلاق کار اسلامی با واسطه ی ارزش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی نیز تاثیر گذار بود.
  کلیدواژگان: اخلاق کار اسلامی، رفتار شهروندی سازمانی، ارزش های شغلی
 • مقاله مروری نقلی
 • مهناز صمدبیک، مریم احمدی * صفحه 312

  نسخه نویسی دارویی یکی از فرایندهای مهم و حیاتی در هر کشور است و بقای هیچ جامعه ی مدرنی بدون فرایندهای نسخه نویسی دارویی قانونمند ممکن نیست. لزوم استفاده از نوآوری های فنی برای ارایه ی مراقبت بهداشتی با کیفیت و فشار دولت ها برای حرکت به سمت یک جامعه ی اطلاعاتی در مراقبت بهداشتی موجب گردیده است که استفاده از فن آوری های جدید و سیستم های الکترونیکی در نسخه نویسی به عنوان راه حل نهایی برای غلبه بر مشکلات مهم و فراوان فرایند نسخه نویسی کاغذی مانند افزایش سریع هزینه های دارو و خطاهای مهم نسخه نویسی مطرح گردد. از این رو، مقاله ی حاضر با هدف فراهم نمودن اطلاعات کاربردی در زمینه ی سیستم نسخه نویسی الکترونیک برای ذی نفعان تهیه شده است. این مقاله نوعی مطالعه ی مروری- نقلی (Narrative review) است، که از طریق جستجوی کلمات کلیدی مرتبط با نسخه نویسی الکترونیک در موتورهای جستجوی Yahoo و Google، پایگاه ها و بانک های اطلاعاتی PubMed، ISI Web of Science، Scopus، EMBASE و کتابخانه ی ملی دیجیتال پزشکی ایران با اعمال معیار ورودی زبان انگلیسی و بدون محدودیت زمان انجام شد و مقالات و راهنماهای مرتبط با مشکلات نسخه نویسی کاغذی، مفهوم، ویژگی ها، سطوح، مزایا، ذی نفعان و استانداردهای سیستم نسخه نویسی الکترونیک انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. سیستم های نسخه نویسی الکترونیک فرصتی را برای بهبود فرایند نسخه نویسی، کاهش عوارض ناخواسته ی دارویی و صرفه جویی هزینه های مراقبت بهداشتی فراهم می کند. تقویت و حمایت سیستم نسخه نویسی الکترونیک ایمن و سریع، نیاز به همکاری کلیه ی ذی نفعان این سیستم دارد، تا دستیابی به بالاترین سطح تکاملی سیستم نسخه نویسی الکترونیک و ادغام با پرونده ی الکترونیک سلامت به یک واقعیت تبدیل گردد. بنابراین لازم است، زیرساخت لازم برای پیاده سازی سیستم نسخه نویسی الکترونیک یکپارچه ی ملی و ایمن در کشورهای فاقد این سیستم فراهم گردد و سیاستگذاران نیز از استراتژی ها و مشوق های مناسبی برای غلبه بر موانع پیاده سازی و به کارگیری این سیستم استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: نسخه نویسی الکترونیک، نسخه نویسی دارویی، استانداردها
 • مقاله مروری
 • لیلا شهرزادی، فهیمه باب الحوائجی، حسن اشرفی ریزی صفحه 325
  اطلاعات، عنصر حیاتی جوامع اطلاعاتی است که با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود، به عنوان کالایی با ارزش در تعاملات اقتصادی، نقش ویژه ای ایفا می کند. کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی نیز به عنوان مراکز اصلی مبادله ی این کالای اقتصادی به منظور تداوم حیات در عصر اطلاعات، ملزم به انجام ارزیابی های مداوم اقتصادی در مورد خدمات اطلاعاتی خود بر مبنای شاخص های استاندارد هستند. تحلیل هزینه- سودمندی از جمله شیوه های ارزیابی اقتصادی کاربرمدار، نظام مند و کمیت پذیر است که به مقایسه ی منافع حاصل از محصول یا خدمتی خاص با هزینه های مصروف می پردازد. این روش در کتابخانه ها به مقایسه ی پیامدهای مثبت خدمات کتابخانه نسبت به هزینه های صرف شده برای فراهم آوردن آن ها می پردازد و روشی برای ارزیابی مزیت های نسبی سرمایه گذاری طرح های مختلف ارایه ی خدمت به کاربران بر حسب تخصیص منابع مالی می باشد. نتایج آن می تواند به اتخاذ بهترین نوع تصمیم گیری در جهت استفاده ی مطلوب از منابع مالی، منتهی شده و در نهایت اصلاح عملکرد کتابخانه را در پی داشته باشد.
  در این مقاله با توجه به ویژگی ها و قابلیت های این شیوه ی ارزیابی، پس از مقدمه ای کوتاه به شرح مفاهیم، مراحل اجرا، کاربرد، مولفه ها و شاخص های اصلی تحلیل هزینه- سودمندی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و در پایان به مزایا، محدودیت ها و شیوه های بهره گیری از نتایج حاصل از آن، پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل هزینه، سودمندی، کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی
 • هاجر ستوده، کیانوش رشیدی صفحه 341
  قرابت میان فضای مجازی و ذهن انسان، به این فن آوری جذابیتی بی همتا و گاه مقاومت ناپذیر داده است. این جذابیت در کنار مزایای بی شمار فن آوری های اطلاعاتی باعث شده است که کاربران در سراسر دنیا رویکردی گسترده به آن داشته باشند. در مقاله حاضر که به روش متن پژوهی انجام شده است، تلاش می شود تاثیرات نامطلوب شبکه ی اینترنت و بازی های رایانه ای بر ابعاد مختلف روان، اخلاق و اجتماع مرور و بررسی شود تا ضرورت آگاهی رسانی، آموزش و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و همچنین سیاست گذاری های تربیتی و قانونی بیش از پیش آشکار گردد. گرچه استفاده از شبکه ی اینترنت و بازی های رایانه ای می تواند تاثیرات سازنده ای برای سلامت روان، روابط اجتماعی، مهارت های شناختی و یادگیری داشته باشد، اما شمار تاثیرات روان شناختی، اخلاقی و اجتماعی بسیار زیاد است و می تواند تاثیرات سازنده را تحت الشعاع قرار دهد. در میان پیامدهای استفاده ی ناآگاهانه از بازی های رایانه ای و شبکه ی اینترنت می توان به اعتیاد و وابستگی بیمارگونه، سوء استفاده ی جنسی، گسیختگی روابط خانوادگی و اجتماعی، مسوولیت گریزی، خشونت و پرخاشگری، افسردگی، کناره گیری و درونگرایی، کاهش عزت نفس، افت تحصیلی و شغلی، اضطراب، اختلالات فکری و عاطفی اشاره کرد. شمار فراوان تاثیرات نامطلوب روانی، اخلاقی و اجتماع اینترنت و بازی های رایانه ای و همچنین شمار فراوان پژوهش هایی که به بررسی این تاثیرات پرداخته اند، نشان از فراگیر بودن مخاطرات در سراسر جهان و در عین حال، افزایش روزافزون آگاهی، حساسیت و توجهات به اهمیت موضوع دارد. با توجه به وابستگی شدید فن آوری ها و تاثیرات آن ها به بافتار، لازم است در هر جامعه تحقیقات گسترده ای در این باره انجام شود تا بتوان با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، مذهبی خاص آن جامعه به راهکارهایی مناسب و اثربخش دست یافت.
  کلیدواژگان: فن آوری اطلاعات، رایانه ها، اینترنت، سلامت روان
 • مقاله کوتاه
 • احمدرضا رئیسی، عفت محمدی، مجتبی نوحی صفحه 357
  مقدمه
  سازمان های بیمه از تاثیرگذارترین سازمان ها در نظام سلامت می باشند که می توانند از طریق قطع ارتباط مالی بین ارایه دهنده و گیرنده ی خدمت به ارتقای اثربخشی، بهره وری و رضایت مندی بیماران منجر شود. با توجه به این که سازمان های کنونی بیمه ی سلامت در کشور، با تعاریف و اهداف عالیه ی بیمه ی سلامت در جهان فاصله دارند، این مطالعه با هدف ارایه ی راهکارهایی جهت ارتقای کمی و کیفی بیمه های سلامت کشور ایران انجام شده است.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر به صورت کیفی در دو مرحله انجام شد. در ابتدا با بررسی متون از پایگاه های اطلاعاتی سازمان های بیمه ای و مقالات مرتبط و مطالعه ی قوانین و مقررات مربوط به انواع بیمه های سلامت در کشور، ضعف ها و آسیب های موجود شناسایی و در مرحله ی بعد عوامل شناسایی شده به صورت چک لیست سازمان یافته که اعتبار آن با نظرسنجی از صاحب نظران با روش Delphi محرز گردید، در اختیار صاحب نظران دانشگاهی در اصفهان و تهران قرار گرفت و به بحث گذاشته شد. در نهایت چک لیست ها با استفاده از نرم افزار SPSS اولویت بندی شدند و راهکارهایی پیشنهاد گردید.
  یافته ها
  وجود سازمان های بیمه ای متعدد و ناهماهنگ، عدم وجود پوشش همگانی مشکلات مربوط به منبع هزینه ای و سهم زیاد پرداخت از جیب توسط بیمه شده، مشکلات مربوط به تعرفه ها و عدم ارتباط صحیح بین سازمان های بیمه گر و مراکز بهداشتی درمانی، به عنوان مهم ترین ضعف های کنونی بیمه های سلامت شناسایی شد.
  یکپارچه سازی بیمه های سلامت بر اساس قوانین و یک الگوی مشخص و تعریف شده، تدوین صحیح بسته ای بیمه ی پایه ی سلامت و شفاف سازی مرز بین بیمه های پایه و مکمل، گسترش پوشش بیمه ای، تدوین قوانینی جهت قطع ارتباط مالی بین ارایه دهنده و گیرنده ی خدمت و در نهایت ایجاد همبستگی اجتماعی به گونه ای که یارانه های متقاطع بین گروه های کم درآمد و پر درآمد وجود داشته باشد، راهکارهای منتخب جهت ارتقای کمی و کیفی سیستم بیمه ی سلامت در کشور شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  وزارت های بهداشت، درمان، رفاه و تامین اجتماعی باید جهت حل مشکلات مربوط به سیستم بیمه ی سلامت، اقدامات اجرایی را بر اساس انجام مطالعات متعدد در این زمینه صورت دهند و تنها به ارایه ی قوانین در برنامه های چند ساله ی توسعه اکتفا نکنند؛ چراکه آسیب های ادامه ی این روند در نهایت متوجه ی ضعیف ترین اقشار جامعه (بیماران، افراد کم درآمد و...) می شود.
  کلیدواژگان: بیمه، بیمه ی سلامت، مطالعه ی کیفی
|
 • Ali Mohammadi, Amir Abbas Azizi, Ramin Cheraghbaigi, Rouhollah Mohammadi, Javad Zarei, Ali Valinejadi Page 172
  Introduction
  The main source of hospital income is through selling health care services provided to the insured. Thus، the quality of services and facilities to the insured population and other individuals can be improved by controlling these sources to make correct and efficient use of them and to avoid wasting. Therefore، the aim of the preset study was to analyze the deduction rate by medical services and social security insurance organizations with accounts and bills sent to university hospitals.
  Methods
  This was a cross-sectional، descriptive applied study. The study documents included all bills sent by university hospitals of Khorramabad to medical services and social security organizations. The tool for data collection was a check list.
  Results
  The mean deductions of hospitalization and outpatient accounts sent by medical services insurance was 4. 22%، and the highest and lowest deductions accounts were related to Shohadaye Ashayer with 5. 46 % and psychiatric hospital with 0. 18%، respectively. Besides، the anesthesia cost had the highest percentage of bills deductions (18. 46%). The mean of hospitalization and outpatient deduction’s accounts sent with social security insurance was 4. 22%. Shohadaye Ashayer Hospital with 6. 24 % had the highest deduction and Psychiatric Hospital with 0. 19 % had the lowest deduction.
  Conclusion
  Although deduction was applied to a small percentage of accounts، a significant financial burden was imposed to the hospitals. The major causes of deduction included incomplete documentation records، lack of familiarity with hospital information systems، incomplete and incorrect registration insurance code، up coding، incorrect calculations، lack of adequate training and other factors. Universities are recommended to reduce the amount of deductions to adopt appropriate policy.
  Keywords: Insurance, Social Security, Health Services, Hospitals
 • Zahra Zare Fazlollahi, Somayeh Tamjid, Bahlol Rahimi Page 181
  Introduction

  Nowadays, without utilization of information technology, it is impossible to have effective access to required information. Inappropriate use of new technology for professional knowledge transmission leads to inadequacy of technology as well as cost wasting. Therefore, it is necessary to enhance general understandings about information technology (IT) abilities and also End-User Needs. This article reviewed the usage of IT by residents of Urmia university hospitals during 2012.

  Methods

  A cross-sectional study was done using Tamjid-Rezaie developed questionnaire. The questionnaire validated by expert’s direct interview and also verified by Cronbach’s Alpha coefficient (82). Data were collected by sampling method among 157 members of a target group.

  Results

  Following items have been found to be used as “many” and “too many”: Personal digital assistant (88.9%), e-mail (54%), pod cast (34.2%), alert (27.8%), RSS (15.1%), SMS (15.1%), Athens (11.9%), weblog (11.9%), and chat (3.2%).

  Conclusion

  Following improvements were strongly recommend in order to establish reasonable usage of IT advantages: good education of residents to empower them about information acquisition from electronic sources, preparation of user friendly hard copy manuals, employment of IT experts in health research centers, practical representation of IT advantages via correct utilization of IT-health related sources.

  Keywords: Information Technology, Hospitals, Urmia University of Medical Sciences, Residents
 • Leila Ghaderi Nansa, Zakiyeh Piri, Eshagh Salmani, Hadi Gholipour, Rahim Sharghi Page 190
  Introduction
  Nowadays، the widespread distribution of hospital information systems (HIS) in healthcare institutions requires professional evaluation to assess the practical usefulness of these applications. Nursing staff are the largest group of staff in a hospital and play an important role in the adoption and evaluation of HISs.
  Methods
  This was a descriptive، analytic، cross-sectional study. This study was done during six months. The study subjects included nursing staff of university hospitals of Tabriz University of Medical Sciences who used HIS. Data were collected by the questionnaire ISO 9241/10 to assess HIS which comprises 75 items in seven criteria (suitability for the task، self-descriptiveness، controllability، conformity with user expectations، error tolerance، suitability for individualization، and suitability for learning). The validity of the questionnaires was confirmed by experts. Sampling was done using cluster sampling that included 354 nurses.
  Results
  Findings showed the most satisfaction rate of the nurses with HIS according to the criteria of ISO 9241/10 were as the following: conformity with users expectations (2. 96)، suitability for the task (2. 93)، suitability for learning (2. 93)، error tolerant (2. 83)، self-descriptiveness (2. 77)، controllability (2. 72) and suitability for individualization (2. 56). The most satisfaction rate of the nurses of HIS vendors was Rayavayan with score 2. 95.
  Conclusion
  Mean of users satisfaction with the criteria of ISO Metrics in HIS was in a desirable level. Particular attention should be given to users'' expectations to achieve the desirable condition.
  Keywords: Hospital Information System, Computer Systems, Nurses
 • Mehdi Kahouei, Hassan Babamohamadi, Soheila Bayat, Sedigheh Fooladian, Maryam Shahsavan Toghan Page 201
  Introduction
  Nursing information system (NIS) has made progressions in resolving multiple challenges of healthcare organizations such as influencing the workload، effective planning in working methods and communication among multiple jobs. This study aimed to investigate the experience of nurses in impact of NIS on nursing services efficiency.
  Methods
  This descriptive study was conducted on 316 nurses in affiliated hospitals of Semnan University of Medical Sciences and Social Security Organization in 2011-2012. Data collection tool was a researcher-made questionnaire that evaluated the computer literacy and nurses’ perception with effect of computer system on nursing services efficiency. After expert confirmation and reliability assessment based on Cronbach’s alpha، the questionnaire was distributed among the study subjects. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics.
  Results
  Most nurses experienced the impact of information system on nursing practice acceleration (52. 4%)، having more time for patient care (49. 7%)، and the ease of intersectional information exchange (49. 3%). They believed that they could not enter clinical data into computer simultaneous with care delivery، and there was duplication in recording information. There was a significant association among some of demographic profile and characteristics of computer literacy and nurses’ experience (P < 0. 05).
  Conclusion
  The results showed that NIS had a positive influence on some of nursing services; however، it increased their workload. Hence، it is necessary that NIS is employed by more effective methods. This issue allows managers to distribute resources better، reduce misunderstandings، and increase nursing support for new technology.
  Keywords: Nursing Services, Nurses, Efficiency, Nursing Information System
 • Zhila Agharezaei, Reza Khajouei, Leila Ahmadian, Laleh Agharezaei Page 213
  Introduction
  Health information systems (HIS) have the potential to improve the quality of healthcare. Laboratory information systems (LIS) are of widely used ones among them. Despite many benefits of HISs، many studies have indicated problems in user interaction with these systems due to poor design of their interfaces. The present study aimed to evaluate the applicability and usability of LIS.
  Methods
  This was a descriptive، cross-sectional study which employed heuristic evaluation method to evaluate the design of LIS used in 60 Iranian hospitals. This study was done from August to November 2012. The system was accessed in Bahonar University Hospital in Kerman. In this study، the identified applicability and usability problems concerning different parts of LISs (outpatient admission، inpatient admission، sample collection، and test result reporting) were discussed. Data were collected using a standard form designed based on heuristic method. The content validity was confirmed by three medical informatics specialists.
  Results
  This evaluation identified 162 applicability and usability problems. The highest number of problems concerned «flexibility and efficiency of use» and the lowest number concerned heuristic «help users recognize، diagnose، and recover from errors». Based on different parts of the system، the highest number of problems (n = 51) concerned «outpatient admission» and the lowest ones (n = 29) concerned «sample collection» part.
  Conclusion
  Despite wide usage throughout the country، the design of many existing HISs suffers from usability and applicability problems which diminish the quality of user interaction and subsequently the quality of health care. Consideration of standards and principles for user interface design such as those heuristics used in this study can reduce the number of applicability problems.
  Keywords: Laboratory Information Systems, Medical Errors, Evaluation, User Interface
 • Sedigheh Mohammadesmaeil, Farideh Movahedi Page 225
  Introduction
  The main aim of this study was to recognize the correlation between the emotional intelligence factors and virtual reference skills in academic libraries of medical sciences in Iran.
  Methods
  In this study، the study population consisted of 44 subjects (employed in academic libraries of medical sciences) who were randomly selected. The data collection tools were two questionnaires one of which was to measure emotional intelligence skills based on interpersonal subscale of Bar-on emotional intelligence questionnaire، and the second one was based on researcher-made information questionnaire، in order to evaluate the virtual reference skills. The reafter، the collected data were studied and analyzed via central indices and dispersion (scattering) of descriptive statistics and statistical tests of parametric single sample-t and t for independent group as well as Pearson correlation coefficient and step by step multiple regression.
  Results
  The findings of the study showed a significant correlation between the emotional intelligence factors and the related subscales with virtual reference skills.
  Conclusion
  The regression analysis results showed that empathy skills can foretell and adapt the virtual reference skills in librarians.
  Keywords: Emotional Intelligence, Reference Services, Virtual Reference, Librarians
 • Elham Babaei, Mohammad Sajedi Page 234
  Introduction
  People are eager to obtain medical information. Existing web search engines cannot handle medical search well because they do not consider its special requirements. One way to restore data in the fields related to medicine is using the search engines that are designed specifically for medical information. This study was performed to compare the level of efficiency of specialized and technical search engines in retrieving documents concerning the obstetrics and gynecological diseases.
  Methods
  To do so، a comparative method was used. Thus، some consultations were made with the obstetricians and the gynecologists، and five keywords related to women''s diseases were chosen and searched at five engines i. e. Honsearch (Medhunt)، Omni، Pogo Frog، Search Medica، and Trip Database. The required data for this research were collected via a checklist. The first 10 retrieval results of each restoring engine were investigated via the checklist including 47 constituents. The checklist was examined by five experts and professors of Library and Information Sciences. Those questions، which needed to be reviewed for correction، were revised. Thereby، the validity of checklist was confirmed. In this study، the significance level was considered 0. 05 (P < 0. 05) or the coefficient of trust was equal to 95%.
  Results
  Among 250 retrieved documents Search Medica with 94% of items retrieved was in the top and Pogo Frog with 78% of items retrieved stood in the second place. In addition، given the precision، Search Medica with 94% placed in top and Pogo Frog with 92% was in the second place. In terms of retrieving، no significant difference was observed among the medical search engines. In connection with the authority level of the retrieved resources، the highest authority went to Pogo Frog with 66% and Search Medica with 44% was placed in the second level. Regarding search possibilities and potentials، Med Hunt with score 25 gained the highest rank.
  Conclusion
  Totally، more than half of the retrieved results (75%) in the field of medical search engines were relevant. In order to obtain more specific results، users are advised to search information about gynecological diseases in Search Medica engine which provides enormous potential benefits in retrieving more accurate and relevant documents where broad coverage across a variety of subject areas are encompassed.
  Keywords: Search Engine, Information Storage, Retrieval, Gynecology, Obstetrics, Internet
 • Mohammadreza Hashemian, Mohammadjavad Alemokhtar, Akbar Hasanzadeh Page 247
  Introduction
  According to Association of College and Research Libraries (ACRL)، information literacy is defined as a set of abilities requiring individuals to «recognize when information is needed and have the ability to locate، evaluate، and use effectively the needed information». ACRL provides «Information literacy competency standards for higher education». The purpose of this study was to evaluate the medical student information literacy competency of Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  This was an analytical-descriptive study. Total of 150 medical students of Isfahan University of Medical Sciences participated in the study. The data were collected by information literacy questionnaire based on «information literacy competency standards for higher education»، according to Ghasemi’s PhD thesis. The validity and reliability of the questionnaire have been previously confirmed by Ghasemi.
  Results
  The mean score of students were significantly up to 50 and bellow 100 in all the standards (P < 0. 001). There was no significant difference between male and female students in all the standards (P > 0. 05). There was a significant difference between students in various levels of education in standards 1 and 5; however، there was no significant difference in standards 2، 3 and 4 (P > 0. 05).
  Conclusion
  Self-examination can be one of the reasons affecting the findings; because the means were significantly up to the moderate level. On the other hand، reaching the upper level of information literacy skills needs information literacy training and relationship between students and faculty members.
  Keywords: Information Literacy, Students, Standards, Isfahan University of Medical Sciences
 • Esmaeil Shahtahmasbi, Hossein Sadeghi, Mehdi Basakha, Khabat Nesaei Page 255
  Introduction
  Efficiency is the missed part of a health sector in developing countries. Moreover، concerns about the Millennium Development Goals (MDGs) lead to specific attention for optimal use of limited resources in health sector.
  Methods
  This study utilized data envelopment analysis (DEA) and linear programming methods to evaluate the efficiency of the government health expenditures from 2000 to 2008 for a sample of 88 developing countries. First of all، the countries were classified into two categories using cluster analysis method; and then، the efficiency analysis was applied separately for each group. In addition، by the use of multiple discriminant analysis (MDA)، the importance of each variable in the clustered groups was determined
  Results
  According to the cluster analysis، the first cluster composed of 49 countries and second cluster included 39 countries. MDA revealed that the infant mortality، mortality of children under 5 years، total fertility rate and life expectancy had a main role in disparity of the two clusters. Due to appropriate outputs، Iran took 16th rank among the first cluster countries.
  Conclusion
  Measles vaccine is the most sensitive output in the first cluster countries due to appropriate performance in that indicator. In the second cluster، there was no country without sensitivity; in other words، these countries cannot achieve to the balanced growth in their health sector.
  Keywords: Healthcare Costs, Efficiency, Developing Countries
 • Behrooz Pouragha, Abolghasem Pourreza, Ali Hasanzadeh, Mohammad Mehdi Sadrollahi, Khalil Ahvazi, Roghayeh Khabiri Page 270
  Introduction
  Medicine is an inseparable link of health chain; a flaw in health process for high expenditures of the medicine or inappropriate access shall certainly bring higher costs in the mentioned procedure. The present study aimed to evaluate the impact of the households’ income، geographical access، patients’ direct payment، physician''s visit and insured'' inpatient rate on the amount of medicine utilization in the pharmacies contracted with the Social Security Organization (SSO).
  Methods
  This was a descriptive and analytical study. The bank data in 1988-2009 from SSO''s provincial branches were used to evaluate the impact of the above mentioned elements on drug utilization rate. The study subjects included 24 million individuals under coverage of the organization appearing before the direct and indirect health section to receive medicine during the mentioned years. We analyzed the data using linear fixed-effects models by EViews Software.
  Results
  The findings of the study showed that the specialist''s visit (β=0. 37)، inpatient rate in indirect health section (β=0. 17)، geographical access (β=0. 17)، GP''s visit (β=0. 16) and out of pocket (OOP) payment (β= -0. 12) had the highest impact on drug utilization، respectively. The households’ income (P=0. 927; β= -0. 005)، inpatient rate (P=0. 076; β= 0. 033) and physician''s visit in direct health section (P=0. 577، β= 0. 026) had not significant effect on the medicine utilization in the contracted pharmacies.
  Conclusion
  Drug provision is of high importance in away that any growth in the price does not play an avoiding role in its consumption، which may cause catastrophic costs for some households. The SSO''s policy makers shall ponder about the upright distribution in order for better healthcare services utilization.
  Keywords: Social Security, Drug Costs, Utilization
 • Hamid Ravaghi, Lida Shams, Aidin Aryankhesal, Masoud Salehi Page 281
  Introduction

  Commitment of staff is intangible asset that can highly provide better services. Since providing healthcare services is only possible through efficient human resources، this study evaluated the association between person-organization fit and organizational commitment of staff in university hospitals of Tehran University of Medical Sciences.

  Methods

  This was a descriptive and cross-sectional study which was conducted in 2011. All the staff employed in university hospitals and medical centers have been chosen. Firoozgar، Baharloo، Shariati and Hazrate Rasoul Hospitals were randomly selected as the study samples. Sample size (n = 180) distributed between the hospitals using the class-ratio method. Data were collected using person-organization fit (Scrogines) and organizational commitment (Myer and Allen) questionnaires، and their validity and reliability were evaluated. Data analysis was done through the Spearman-Pearson correlation test، Cronbach''s alpha and Intra cross-correlation tests.

  Results

  According to the study، the level of person-organization fit between staff was moderate (4. 48). In the dimensions of organizational commitment، normative commitment (4. 68) had the highest mean and continuous commitment (4. 42) had the lowest mean. In general، organizational commitment among the staff has been in high levels. In addition، there was a statistical significant association between person-fit and affective commitment، continuance commitment، normative commitment and organizational commitment.

  Conclusion

  Considering the important role of healthcare organizations and human resources for providing services and achieving conclusive goals، it is necessary to prove the association between person-organization fit and organizational commitment and policymaker must give more attention to the person-organization fit in attraction، selection and adjustability of staff.

  Keywords: Person, Organization Fit, Organizational Commitment, Staff, Hospitals
 • Mehdi Mohammadi, Amin Bagheri Page 292
  Introduction
  The main purpose of this study was to evaluate the dimensions of personal knowledge management (PKM) of administrators in Mashhad University of Medical Sciences. A survey research method was applied to conduct the study.
  Methods
  A simple random sample of 91 academic، research، student affair، financial administrators، and department chair subjects in Mashhad University of Medical Sciences participated in the study by responding to PKM questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire was tested and verified. The collected data were analyzed via descriptive statistics، repeated measure analysis and multivariate analysis of variance procedures.
  Results
  Results showed that Most of the administrators had a medium level of PKM skills. Furthermore، results indicated that highest mean was self-learning management (19) and lowest mean were knowledge networks (14. 37) and research skills (14. 30). Comparing PKM skills of administrators to sex (f = 2. 50; P = 0. 01) and type of organization (between faculty and central organization of university) (f = 2. 50; P = 0. 01) demonstrated a significant difference; however، the rest did not so.
  Conclusion
  PKM skills are one of the most essential skills of administrators، especially educational administrators، because of their task such as teaching and improvement of every educational and research activity.
  Keywords: Personal Knowledge Management, Administrators, Universities
 • Alireza Mooghali, Seyed Reza Seyedjavadin, Seyed Ali Akbar Ahmadi, Azadeh Alavi Page 302
  Introduction
  Nowadays، organizations have resorted to various techniques and strategies to institutionalize ethic according to which the organizational members behave. Hence، by focusing on Islamic ethics and culture governing organizations، the present study was an attempt to investigate the importance of work ethics in organizations and its outcomes in Iran، taking into account the organizational citizenship behavior and the impact of job values.
  Methods
  239 out of 8282 employees of Isfahan University of Medical Sciences who all hold at least a bachelor’s degree were selected. The participants were selected using cluster stratified random sampling method. They were given three questionnaires; however، only 198 (83%) were returned. The required data for this practical field study were collected through the documents، papers or theses existed in libraries، or online in valid scientific databases. Cronbach''s alpha coefficient and factor analysis were used to assess the validity and reliability of the questionnaires، respectively.
  Results
  The highest correlation coefficient among the variables was between the organizational citizenship behavior and job values. Furthermore، among all the variables، only two (perseverance or efficiency at work، and healthy relationship) had a direct، indirect and general impact on citizenship behavior. The amount of general impact was higher than the other two. Moreover، job values affect citizenship behavior directly.
  Conclusion
  Islamic work ethics significantly affects employees’ viewpoint and made them behave appropriately in an organization. Furthermore، the values of each individual or the whole group in working atmosphere were in line with the increased social attention to humane and ethical values، i. e. considering job values، Islamic work ethics affect organizational citizenship behavior.
  Keywords: Islamic Work Ethics, Organizational Citizenship Behavior, Job Value
 • Mahnaz Samadbeik, Maryam Ahmadi Page 312
  Introduction

  The medication prescription is one of the vital and important processes in each healthcare system and no modern society could live without regulated medicine prescription. Electronic prescribing has emerged as a viable and definitive solution to counter shortcomings of the current paper-based prescribing processes. This study aimed to present an overview of electronic prescription and familiarizes the key real and potential stakeholders with practical concepts and global experiences in the field of e-prescribing. In this review study، PubMed، ISI Web of Science، Scopus، EMBASE databases، Iranian National Library of Medicine (INLM) portal، and Google and Yahoo search engines were searched for relevant English publications concerning the problems of paper-based prescription، and concept، features، levels، benefits، stakeholders and standards of electronic prescription system. Electronic prescribing systems provide the potential to dramatically improve the outcome of prescribing processes، reduce adverse drug events، and save healthcare costs. Strengthening and supporting electronic prescription system requires the collaboration between all the system stakeholders and establishment of infrastructure for underlying healthcare information. Therefore، it is necessary to allocate a high priority to design and implement a national، unified and safe electronic prescription system by health care systems.

  Keywords: Electronic Prescriptions, Standards, Medication Prescriptions
 • Leila Shahrzadi, Fahimeh Babalhavaeji, Hasan Ashrafi, Rizi Page 325
  Information is a critical factor in information societies. By its very nature، it plays a key role as a valuable commodity in economic interactions. Libraries and information centers are the main centers for information exchange in order to sustain life in the information era. They are required to continuously assess information services economically based on standard indicators. Cost-benefit analysis (CBA) is a user-centered، systematic and quantifiable economic evaluation method which compares the benefits with costs a particular product or service. In libraries، CBA is a way to compare the positive outcomes with the expenditures. Besides، it is a method to evaluate relative advantages of different projects serving users in terms of allocating resources. And its results can lead to making the best decision for the optimal use of resources and reforming the library function. In this paper، regarding the features and capabilities of this evaluation method، the concepts، procedures، implementation، applications، components and major indices of cost-benefit analysis in libraries and information centers were explained and its advantages، limitations and procedures were discussed.
  Keywords: Cost Benefit Analysis, Libraries, Information Centers
 • Hajar Sotudeh, Kianoosh Rashidi Page 341
  The relationship between the cyberspace and human brain gives the technology a unique and sometimes irresistible attraction. The aspect، along with the numerous advantages of modern information technologies (IT)، makes users have a wide approach toward ICT throughout the world. The present study attempted to review the literature on undesirable psychological، ethical and social effects of the internet and computer games in order to highlight the serious need for training users، taking preventive measures and also making educational and legal policies. In spite of all their constructive impacts on psychological health، social relations، cognitive skills and learning، technologies have such wide detriments that could override their advantages. Among the consequences of uninformed usage of the technologies، one may notice addiction and pathological dependency، sexual abuse، disruption of family and social relations، non-responsibility، violence and aggression، depression، isolation and introversion، low self-esteem، school and job failure، anxiety، and finally mental and emotional disorders. The wide range of undesirable consequences، as well as an increasing body of researches on the matter، implies the seriousness of the dangers all over the world and the requirement of an increasing awareness، sensibility and attention. Given the high context-dependency of technologies، it is necessary to conduct a wide range of studies in order to get to suitable and effective and well-proportioned solutions to specific social، cultural، and religious conditions.
  Keywords: Information Technology, Computers, Internet, Mental Health
 • Efat Mohamadi, Ahmad Reza Raeisi, Mojtaba Nuhi Page 357
  Introduction
  Insurance agencies are the most influential organizations in the health system so that they can enhance the effectiveness، efficiency and patient satisfaction through eliminating the financial relationship between provider and client services. Given the current health organizations in Iran and different definitions and higher goals، this study aimed to provide solutions to enhance the quality and quantity of health insurance in Iran.
  Methods
  The present study was conducted in two stages. The first stage was done through literature review of databases related to insurance organizations، articles and study of laws and regulations related to various types of health insurance and the weaknesses and vulnerabilities in Iran. After identifying the factors in organized the checklist، they were discussed with experts.
  Results
  Existence of many uncoordinated insurance agencies، lack of universal coverage، problems related to resource costs and problems related to lack of actual tariff were identified as a major weakness of current health insurance. Integration of health insurance law and defining a clear pattern، correct formulation of the basic health insurance package and a clear line between basic and supplementary insurance، expansion insurance coverage، legislation for the financial disconnect between the service provider and the recipient، and ultimately creating social cohesion in a way to provide cross-subsidies between low income and high income groups were the qualitative and quantitative approaches to enhance the health insurance system in Iran.
  Conclusion
  Ministry of Health and Welfare and Social Security have to solve problems related to the health insurance system، enforcement action based on several studies done in this area and does not suffice to the rules provided in the development of multi-year program; because more damage of the process ultimately impact the weakest class of the society (patients، people with low income، etc.).
  Keywords: Insurance, Health Insurance, Qualitative Research