فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 58 (هفته چهارم تیر 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/30
 • تعداد عناوین: 4
|
 • نازلی نوالی، پروین باستانی، بهناز نجف نژاد، فاطمه ملاح صفحات 1-7
  مقدمه
  عفونت زخم، یک عفونت باکتریال در محل برش جراحی است که در 1/7-2/1 درصد جراحی ها و 15-3 درصد سزارین ها رخ می دهد. جهت پیشگیری از عفونت، روش های مختلفی پیشنهاد شده است که از آن جمله می توان به مصرف آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل و تکنیک صحیح جراحی اشاره کرد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه برش لایه ای از جلد و زیر جلد در هنگام ترمیم جدار شکم به دنبال عمل جراحی در کاهش میزان عفونت زخم انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1391 بر روی 740 بیمار داوطلب انواع جراحی های زنان و سزارین که در خطر بالای عفونت زخم بودند، در مرکز آموزشی درمانی الزهرا و طالقانی تبریز انجام شد. بیماران به دو گروه تقسیم شدند و در یک گروه، ترمیم محل برش جراحی به صورت متداول انجام شد و در گروه دوم، لایه ای از جلد و زیر جلد در محل برش، برداشته شد. یافته های بالینی عفونت زخم طی 10 روز پس از جراحی، بررسی و مقایسه شدند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های تی، کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  دو گروه مداخله و شاهد از نظر متغیرهای قبل از عمل شامل سن، وزن، قد و توزیع فراوانی عوامل خطر عفونت زخم، تفاوت آماری معنی داری نداشتند (05/0p).
  نتیجه گیری
  برش لایه ای از جلد و زیر جلد در محل برش جراحی در هنگام ترمیم جدار به دنبال جراحی های زنان و مامایی توانست به وضوح میزان عفونت زخم را به ویژه در حضور عامل خطر چاقی کاهش دهد.
  کلیدواژگان: باز شدن زخم، برش جراحی، عفونت زخم
 • سرمقاله
 • تبدیل تولید داخلی به پای ه های اقتصادی کشور
  صفحه 2
 • آناهیتا خدابخشی کولایی، صدیقه حیدری، ابوالقاسم خوش کنش، محمود حیدری صفحات 8-15
  مقدمه
  زایمان، یکی از تاثیرگذارترین تغییرات در زندگی زنان است. این تغییر، نه تنها برای زنان تجربه ای فراموش نشدنی است، بلکه با توجه به اهمیت آن، نوع زایمان در شکل گیری اثرات روان شناختی و جسمانی زنان بسیار موثر می باشد. دو مقوله روان شناختی هوش معنوی و تاب آوری در برابر استرس، می تواند بر ترجیح نوع زایمان تاثیرگذار باشند لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی زنان باردار با تاب آوری در برابر استرس و ترجیح روش زایمان آنها انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی و همبستگی در سال 1391 بر روی 211 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ایبود. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های تاب آوری در برابر استرس کونور- دیویدسون، هوش معنوی کینگ و یک پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته انجام شد. داده ها از طریق محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تاب آوری در برابر استرس زنان باردار با تمام مولفه های هوش معنوی ارتباط معنی داری داشت (001/0>p). ترجیح روش زایمان نیز با دو مولفه هوش معنوی؛ یعنی تفکر انتقادی وجودی و تولید معنای شخصی، ارتباط معناداری داشت (05/0>p). بین ویژگی های جمعیت شناختی با تاب آوری و ترجیح روش زایمان ارتباط معناداری وجود نداشت (05/0=p).
  نتیجه گیری
  ایجاد معنای شخصی در زندگی، با تحمل درد و فشار همراه است. افرادی که تمایل به زایمان طبیعی دارند، مفهوم درد را به معنای ارزشمندی و تحمل آن را به عنوان فردی که می تواند در برابر سختی ها تاب آور باشد، می پذیرند. به نظر می رسد که ارتقاء هوش معنوی می تواند باعث افزایش تاب آوری زنان در دوران بارداری و ترجیح زایمان طبیعی شود.
  کلیدواژگان: تاب آوری، زایمان، زن باردار، هوش معنوی
 • فریبا شکیبا، منوچهر ازخوش، بهروز دولتشاهی، سید جلال یونسی، مریم افتخار صفحات 16-23
  مقدمه
  امروزه با پیشرفت علم پزشکی، امکان باروری برای بسیاری از زوجین فراهم شده است ولی با توجه به ویژگی های این روش های درمانی و چالش های پیش روی آن، پذیرش آنها به عوامل متعددی بستگی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی افراد نابارور با نگرش آن ها نسبت به روش های نوین کمک باروری انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه همبستگی توصیفی در تابستان سال 1391 بر روی 250 زن و مرد نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری استان یزد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه دو قسمتی که حاوی مشخصات فردی و عبارات نگرشی بود، گردآوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های تی مستقل، آنوا و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بین طول مدت ازدواج (01/0=p)، مدت زمان ناباروری (001/0=p)، سن (04/0=p) و میزان درآمد ماهیانه (004/0=p) با نگرش افراد نسبت به روش های کمک باروری نوین ارتباط آماری معنی داری وجود داشت، ولی بین جنسیت، سطح تحصیلات و نوع سکونت با نگرش افراد نسبت به روش های کمک باروری تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0
  نتیجه گیری
  طولانی شدن مدت زمان ازدواج، مدت زمان ناباروری، افزایش سن و وضعیت اقتصادی مناسب، نگرش زنان و مردان نابارور نسبت به روش های کمک باروری را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: جمعیت شناختی، روش های کمک باروری، ناباروری، نگرش
|
 • Nazli Navali, Parvin Bastani, Behnaz Najafnejad, Fatemeh Malah Pages 1-7
  Introduction
  Surgical wound infection is a bacterial infection in surgical site that cause problem in 1. 2 to 7. 1% of surgeries and 3 to 15% of cesarean deliveries. Different ways have been recommended to prevent infection in obstetrics and gynecologic surgeries such as prescribing prophylactic antibiotics and applying correct operation techniques. The aim of this study was comparing the effect of excising of a layer of cutaneous and subcutaneous during abdominal wall closing after surgeries on reducing wound infection.
  Methods
  This randomized clinical trial was carried out in Taleghai and Alzahra hospitals، Tabriz، Iran during 2012 on 740 gynecologic operation candidates who were high risk of wound infection. Cases were divided into two groups. In first group closing incision site was performed traditionally and in second group a layer of cutaneous and subcutaneous all around incision site was resected. Clinical findings of wound infection during 10 days after operation was studied and two groups were compared. Data were analyzed using SPSS software version 17، t-test، chi-square and Exact Fisher tests. P value less than 0. 05 was considered significant.
  Results
  The differences between both control and intervention groups were not statistically significant regarding age، weight، height and distribution of wound infection factors (p>0. 05). 28 cases (7. 4%) in intervention group and 45 women (12. 1%) in control group had wound infection، that the difference was statistically significant (p=0. 04). Among risk factors of wound infection، intervention only made a significant statistical reduction in wound infection in obese patients in relation to control group (p<0. 05).
  Conclusion
  Resection of a layer of cutaneous and subcutaneous during abdominal wall closing after obstetrics and gynecologic surgeries can decrease wound infection especially in obese patients.
  Keywords: Wound Infection, Surgical Wound Dehiscence, Excision
 • Anahita Khodabakhshi Koolaee, Sadigheh Heidari, Abolghasem Khoshkonesh, Mahmood Heidari Pages 8-15
  Introduction
  Childbirth is one of the wonderful experiences in woman’s life. As this experience is unforgettable، the type of delivery is effective in formation of women’s physical and psychological impacts. Two psychological elements; spiritual intelligence and resilience to stress could be effective in preference delivery method. This study was done to investigate the relationship between spiritual intelligence and resilience to stress in preference of delivery method in pregnant women.
  Methods
  This descriptive-correlational study was conducted on 211 pregnant women who referred to Tehran health centers in 2012. Randomized cluster sampling method was used. Data were collected by Connor-Davidson resilience scale and sub-scales، King Spiritual intelligence scale and a demographic research made questionnaire. Data were analyzed by Chi-square test، Pearson correlation coefficient and regression. P value less than 0. 05 was considered significant.
  Results
  All sub-scales of spiritual intelligence were associated with pregnant women’s resilience (p<0. 001). Two sub-scales of spiritual intelligence; critical existential thinking and personal meaning making were associated with pregnant women’s preference of delivery method (p<0. 05). There was no significant relationship between demographic characterizes and preference of delivery method (p=0. 05).
  Conclusion
  The women who had critical existential thinking and personal meaning making preferred to tolerate more the pain of due and find the meaning in their pain. Spiritual intelligence would improve interested of pregnant women’s resilience and natural delivery preference.
  Keywords: Delivery, Obstetric, Pregnant Women, Resilience, Psychological, Spiritual Intelligence
 • Fariba Shakiba, Manoochehr Azkhosh, Behrooz Dolatshahee, Jalal Younesi, Maryam Eftekhar Pages 16-23
  Introduction
  Nowadays، with advances in medical sciences، possibility of fertility has been provided for many couples، but according to characteristics of this methods and challenges facing these therapies، their acceptance will depend on several factors. The aim of this study was determining the relationship between demographic characteristics of infertile cases with their attitudes toward modern assisted reproductive techniques.
  Methods
  This descriptive-correlational study was carried out on 250 infertile men and women who referred to infertility research center of Yazd، Iran، 2012. Cases were selected randomly. Data were collected by two-part questionnaire containing demographic information and attitudinal statements and analyzed using SPSS software version 18، independent t-test، ANOVA and Spearman correlation coefficient tests. P value less than 0. 05 was considered significant.
  Results
  The differences between duration of marriage (p=0. 01)، duration of infertility (p=0. 000)، age (p=0. 04) and income (p=0. 004) were statistically significant with attitudes toward assisted reproductive techniques. But، no significant differences were found between attitudes scores toward assisted reproductive techniques and gender، education level and type of accommodation (p>0. 05).
  Conclusions
  The increase in duration of marriage، duration of infertility، age and adequate income will affect infertile attitudes toward assisted reproductive techniques.
  Keywords: Attitude, Demographic Characteristics, Infertility, Reproductive Techniques, Assisted