فهرست مطالب

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران - سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1391)
 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی لونی منفرد*، عبدالله جعفرزاده صفحه 3
  یکی از معضلات مربوط به عدم باروری حیوانات اهلی، ناباروری حیوان نر و پایین بودن کیفیت اسپرماتوزوئیدهای آن است. مطالعات قبلی نشان داده اند که افزودن مکمل های غذایی محتوی اسیدهای چرب غیر اشباع مناسب به جیره می تواند موجب افزایش اسپرماتوژنز و بهبود کیفیت اسپرماتوزوئید شود. به منظور بررسی ارتباط بین لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون با فعالیت اسپرماتوژنیک و ساختار هیستومورفومتریک بیضه، از 30 راس بز نر که به سه گروه مساوی یک ساله، دو ساله و سه ساله تقسیم بندی شده بودند؛ نمونه ی خون از ورید وداج اخذ شد. برای اندازه گیری غلظت سرمی کلسترول و تری گلیسرید تام از روش آنزیمی، برای اندازه گیری لیپوپروتئین ها از روش رسوب دهی و برای اندازه گیری هورمون تستوسترون از روش رادیوایمونواسی استفاده شد. به منظور بررسی هیستومورفومتریک، مقاطع پارافینی 5 میکرونی از یک سوم بالایی بیضه تهیه و با روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شد. داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند (05/0p<) نتایج نشان داد که میزان سرمی کلسترول، تری گلیسرید، VLDL-c و LDL-c در سنین مختلف، اختلاف آماری معنی داری با یکدیگر ندارد. مقادیر HDL-c، تستوسترون، مساحت لوله های اسپرم ساز، مساحت بافت بینابینی، قطر لوله های اسپرم ساز، ارتفاع اپیتلیوم زایا، تعداد و قطر سلول های لیدیگ و تعداد اسپرماتید از سن یک سالگی تا دو سالگی افزایش و از سن دو سالگی تا سه سالگی کاهش معنی دار نشان داد. میزان سرمی HDL-c با تعداد سلول های لیدیگ بیضه و نیز مقادیر تستوسترون همبستگی مثبت داشت. همچنین مقادیر سرمی تری گلیسرید با میزان ارتفاع اپیتلیوم زایای بیضه همبستگی منفی داشت. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش مقادیر سرمی HDL-c و تری گلیسرید به ترتیب اثرات مفید و آسیب رسان بر روی فعالیت اسپرماتوژنیک و ساختار هیستومورفومتریک بیضه در بزهای نر بومی استان ایلام دارد.
  کلیدواژگان: لیپید، لیپوپروتئین، بیضه، تستوسترون، بز، اسپرماتوژنز، بافت شناسی
 • مژگان خدادای، رحیم پیغان، احمد حمیداوی* صفحه 17
  این پژوهش به منظور بررسی اثر پودر سیر بر تغذیه و شاخص های رشد ماهی کپور معمولی (Carpio Cyprinus) انجام پذیرفت. ماهیان کپور با میانگین وزنی اولیه ی 5/5±5/25 گرم به مدت 60 روز و در 9 تانک 2000 لیتری (30 قطعه بچه ماهی در هر تانک) با جریان آب 5/1 لیتر در دقیقه ذخیره شدند. برای تغذیه ی آنها غذای پودری کپور ماهیان از کارخانه ی بهسان تغذیه (BTA) تهیه گردید. برای این آزمایش ماهیان را به 3 تیمار غذایی تقسیم کرده که دارای (0 و 1/0 و 1 درصد سیر) بودند و برای هر تیمار 3 تکرار در نظر گرفته شد. برای بررسی رشد ماهیان و مقایسه ی بین تیمارها در پایان هفته ی هشتم از شاخص های رشد شامل افزایش وزن مطلق (WG)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، نرخ رشد ویژه (SGR)، میزان افزایش وزن نسبی (WGR)، استفاده شد. میزان نرخ رشد ویژه بین تیمار دوم و تیمار سوم تفاوتی نداشت (05/0P). میزان FCR در هر سه تیمار تفاوتی نداشت (05/0P). میزان افزایش وزن مطلق تیمارها متفاوت بود؛ به طوری که مقدار آن در تیمار سوم بیش از تیمار دوم و تیمار دوم بیش از تیمار اول بود. این تفاوت اندک لیکن معنی دار بود (05/0>P). این تحقیق نشان داد اضافه کردن پودر سیر به غذا موجب بهبود تولیدات در ماهی کپور معمولی شده است.
  کلیدواژگان: پودر سیر، شاخص های رشد، ماهی کپور معمولی، پرورش ماهی
 • علیرضا غدیری*، محمد رحیم حاجی جاجی کلایی، جواد آذری بیدسکان صفحه 27
  هدف از انجام این تحقیق بررسی یافته های اولتراسونوگرافی کبد گاو دو رگ است که به نظر می رسد در ایران تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. بدین منظور 15 راس گاو دو رگ سالم انتخاب شدند. موهای سمت راست از خلف کتف تا تهیگاه و از زایده عرضی مهره ها تا پایین شکم کاملا تراشیده و پوست تمیز و شسته شد. اولتراسونوگرافی برای جستجوی کبد از خلف دنده ی سیزده تا هفتمین فضای بین دنده ای و از سطح پشتی به شکمی انجام گرفت. یافته های اولتراسونوگرافی شامل امکان مشاهده کبد از هر فضای بین دنده ای، موقعیت مرز پشتی و شکمی کبد از میانی-پشتی، وضعیت اکوژنیسیته، ضخامت، اندازه و زاویه ی کبد، موقعیت، قطر و عمق سیاه رگ های باب و میان خالی خلفی و موقعیت و اندازه ی کیسه ی صفرا بود. اکوژنیسیته ی بافت کبد یکنواخت بود و درون آن سیاه رگ های کبدی و باب به خوبی قابل مشاهده بودند. بافت کبد از فضاهای بین دنده ای هفت تا دوازده و خلف دنده ی سیزده قابل اولتراسونوگرافی بود. کبد بیشترین ضخامت و اندازه را به ترتیب در فضاهای بین دنده ای ده (cm 4/11) و یازده (cm 7/17) داشت. میانگین زاویه ی کبد بین 7/29 تا 2/42 درجه بود. سیاه رگ های اصلی باب و میان خالی خلفی در فضاهای بین دنده ای ده تا دوازده به خوبی قابل رویت بود. کیسه ی صفرا تقریبا گلابی شکل، کشیده، مایع صفراوی درون آن بدون اکو و دیواره ی آن در تمامی موارد قابل رویت بود. کیسه ی صفرا در فضای بین دنده ای ده، در تمام موارد به خوبی قابل اسکن بود.
  کلیدواژگان: اولتراسونوگرافی، کبد، گاو دو رگ، ایران
 • داور شاهسونی*، مهرداد مهری، آتنا جامی الاحمدی صفحه 37
  مسمومیت با سرب در همه ی جانداران و از جمله آبزیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در این تحقیق به بررسی نقش تیامین به عنوان یک عامل شلاته کننده بر اثرات سمی سرب و همچنین تاثیر آن روی فعالیت آنزیم های سرم خون ماهی کپور پرداخته شد. برای این منظور، از چهار گروه 25 تایی ماهی کپور (5±60 گرمی) با یک تیمار و یک تکرار استفاده گردید.گروه اول به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. سایر گروه ها به مدت 15 روز و به میزان 7 میلی گرم در لیتر استات سرب دریافت کردند. گروه های سوم و چهارم علاوه بر دریافت استات سرب، هم زمان به ترتیب به میزان 40 و 80 میلی گرم در لیتر تیامین دریافت کردند. فعالیت آنزیم های سرم شامل GGT،ALT، AST، LDH و ALP اندازه گیری شد. آنزیم ALT بین گروه 4 و 2 اختلاف معنی داری را نشان داد (002/0>p). آنزیم GGT بین گروه 2 و 3 (023/0=P) و همچنین بین گروه 2 و 4 اختلاف معنی دار (018/0=P) را نشان داد. آنزیم LDH بین گروه 1 و 2 (001/0=P)، گروه 2 و 3 (001/0=P) و گروه 2 و 4 (001/0=P) اختلاف معنی داری را نشان داد. میزان آنزیم های ALP وAST اختلاف معنی داری را بین گروه های مختلف نشان نداد (05/0
  کلیدواژگان: کپور معمولی، خون، آنزیم، سرم، سرب، تیامین
 • فرزانه حسینی*، حسین نوارنی، مهرداد یادگاری، سپیده شبانیان بروجنی صفحه 45
  این مطالعه به منظور بررسی اثر استروئید های آنابولیک-آندروژنیک تستوسترون انانتات و ناندرولون دکانوات بر سیستم کبدی در خرگوش انجام شد. به همین منظور، 15 سر خرگوش سفید نیوزیلندی نابالغ ماده ی 45-42 روزه، به مدت یک هفته در شرایط استاندارد نگه داری شدند. سپس خرگوش ها به صورت تصادفی به سه گروه مساوی (گروه تحت درمان با ناندرولون، گروه تحت درمان با تستوسترون و گروه کنترل) تقسیم شدند. چهار دوز ناندرولون دکانوات (mg/kgBw 10) با فواصل یک هفته به خرگوش های گروه ناندرولون، چهار دوز تستوسترون انانتات (mg/kgBw 5) با فواصل یک هفته به خرگوش های گروه تستوسترون و 3/0 میلی لیتر نرمال سالین به خرگوش های گروه کنترل تزریق شد. یک هفته بعد از هر تزریق، با استفاده از فیلم و کاست ماموگرافی تعدادی رادیوگراف از ناحیه ی شکمی آنها تهیه و سپس به بخش سونوگرافی منتقل شدند. نتایج رادیولوژی تفاوتی را از نظر تغییر دانسیته، اندازه و محل قرارگیری کبد در دو گروه تحت درمان با ناندرولون و تستوسترون در مقایسه با گروه کنترل نشان ندادند؛ در حالی که در بررسی های سونوگرافی کاهش اکوژنسیته بافت کبدی در گروه تحت درمان با ناندرولون نسبت به دو گروه دیگر دیده شد. براساس این نتایج چنین به نظر می رسد که دو داروی ناندرولون و تستوسترون با این دوز و این دوره ی مصرف، می توانند تغییر قابل برگشتی را روی کبد ایجاد کنند که شناسایی آن با استفاده از روش رادیولوژی، امکان پذیر نیست؛ در حالی که با استفاده از روش سونوگرافی در زمان مصرف داروها، این تغییرات قابل مشاهده هستند.
  کلیدواژگان: خرگوش، کبد، ناندرولون دکانوات، تستوسترون انانتات
 • تقی تقی پور بازرگانی*، آریا بدیعی، علیرضا خسروی، فرهنگ ساسانی، تقی زهرایی صالحی، ایرج اشرافی، مریم هاشمیان صفحه 53
  از 23 شهریورماه تا 13 مهرماه 1389، تعداد بیست راس گاو شیری در یکی از گاوداری های اطراف تهران علایم مسمومسیت با سم T-2 را نشان دادند که این علایم عبارت بودند از زمین گیری روی جناق سینه، بی اشتهایی، لاغری، تب، توقف حرکات شکمبه، مدفوع شل و تیره تا زغالی رنگ. در کالبدگشایی، آبکی و زنگاری بودن محتوای روده ی کوچک و پرخونی پاسیو بند مانند بافت زیر مخاط آن ثابت ترین یافته بود. محتوای سکوم همیشه شل و تیره رنگ بود و زیر مخاط آن در بعضی از بیماران پرخونی پاسیو چند ضلعی (لانه زنبوری) داشت و حداقل سه مورد از 6 مورد نمونه ی مدفوع در آزمایش مخفی خون/خون مخفی، مثبت بودند. ثابت ترین یافته ریزبینی انتریت نکروتیک ائوزینوفیلیک به همراه ادم در روده کوچک بوده و عضلات چه اسکلتی و یا قلبی دچار دژنرسانس و نکروز بودند. در همه ی مراحل طحال هموسیدروز داشت و ریه در بیشترین موارد درگیر پنومونی بینابینی از نوع لنفاتیک فولیکولار بود. کبد در همه موارد دژنرسانس مرکز لوبولی به همراه خونریزی داشت. پرخونی پاسیو، نفریت بینابینی و دژنره شدن از نوع واکوئولار در نمونه های کلیه مشاهده شد. در یک مورد نمونه های نخاع و اعصاب محیطی دمیلینه شده بودند. اشریشیاکلی به طور خاص از کشت مدفوع و کبد جدا شد و CBC یک راس گاو مورد مطالعه موید وقوع عفونت باکتریایی بود. 5 گونه فوزاریوم، یک گونه آسپرژیلوس، جنس پنی سیلیوم و جنس Mucor از نمونه ی سیلوی کپک زده این دامداری جدا گردید و گونه Fusarium sporotrichoides در تولید سم T-2 و F.moniliforme در تولید فوزاریک اسید بسیار توانمند بودند. اطلاعات مذکور موید وقوع مسمومیت باسم T-2 در گاوداری مورد نظر است.
  کلیدواژگان: مسمومیت، سم T، 2، گاو، از پاافتادگی، مدفوع شل تیره رنگ، پرخونی پاسیو، تورم روده
 • حسین اسماعیلی*، علی خلعتبری، محمدرضا محمدیان صفحه 65
  بروسلوز بیماری است که توسط باکتری های جنس بروسلا ایجاد می شود و یکی از شایع ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است که شیوع جهانی داشته و سالانه بیش از 500000 مورد بیماری انسانی از آن گزارش می شود. بروسلوز در ایران، اولین بار در سال 1932 گزارش و برنامه کنترل بروسلوز نشخوارکنندگان کوچک در سال 1961 آغاز شد. هدف از این مطالعه، برآورد میزان آلودگی شیر خام گله های گوسفند سقط کرده و بز به این باکتری در برخی استان های کشور می باشد. در این بررسی نمونه های شیرخام از گله های گوسفند و بز دارای مشکل سقط جنین از استان های فارس، کرمان، همدان، خراسان شمالی و خراسان رضوی جمع آوری شد. نمونه های شیر گوسفند و بز گله به منظور بررسی وضعیت آلودگی بروسلایی به محیط بروسلا آگار منتقل و پلیت ها به صورت روزانه تا 5 روز به لحاظ رشد پرگنه ها کنترل شدند. برای تایید پرگنه های بروسلایی آزمایش های میکروبی و بیوشیمیایی نیز انجام گرفت. نتایج این بررسی آشکار کرد که 43 درصد نمونه ها آلوده به میکروب بروسلا بودند. تمام نمونه های استان کرمان و 10 درصد نمونه های استان خراسان رضوی دارای نتایج مثبت در کشت بودند. جداسازی بروسلا از 43 درصد از نمونه های شیر خام در این بررسی نشان داد که شیرهای خام دارای خطر بالقوه ای برای انتقال بروسلوز هستند. پیش گیری نیاز به مایه کوبی گله و افزایش آگاهی عمومی از طریق برنامه های آموزشی بهداشتی دارد.
  کلیدواژگان: بروسلوز، گوسفند و بز، شیر خام، ایران
 • مسعود طالب خان گروسی*، ابراهیم گلزار صفحه 71
  هدف از این پژوهش، بررسی اثر نورژستومت کاشتنی و استرادیول والرات بر میزان باروری گاوهای شیری کم بارور پرتولید نژاد هلشتاین بوده است. یکصد و شش راس گاو شیری کم بارور نژاد هلشتاین، نورژستومت کاشتنی (3 میلی گرم) را در زیر پوست سطح محدب گوش و به طور هم زمان محلول تزریقی حاوی 3 میلی گرم نورژستومت و 5 میلی گرم استرادیول والرات را در روز صفر دریافت کردند. کپسول کاشته شده در روز نهم پس از کاشت، برداشته شد. گاوها، در ساعات 48، 56 و 72 بعد از برداشت، به طور مصنوعی تلقیح شدند. شکاف پوستی در گاوهای گروه شاهد (58 راس)، در محلی مشابه با دام های گروه درمان، ایجاد شد (روز صفر). دام های این گروه، به طور مصنوعی، در زمان فحلی تلقیح شدند. دام های هر دو گروه در روز 60-50 بعد از تلقیح از طریق راست روده، مورد معاینه ی آبستنی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات به دست آمده با استفاده از مربع کای نشان داد که میزان آبستنی در گروه درمان (51 درصد) به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل (21 درصد) بود (05/0>P). تعداد زایش دام ها، فصول مختلف سال، روزهای شیردهی و تلقیحات قبل از مطالعه، تاثیر معنی داری بر میزان باروری نداشت (05/0
  کلیدواژگان: کم بارور، نورژستومت، استرادیول والرات، باروری، گاوهای شیری پرتولید
 • عبدالناصر محبی*، احمدرضا محمدنیا، پریسا رییسی دهکردی صفحه 79
  مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی تغییرات احتمالی فعالیت سرمی آنزیم آلکالین فسفاتاز استخوانی (BALP) در گاوهای شیری مبتلا به لنگش انجام شد. بدین منظور، نمونه های خون از گاوهای مبتلا به زخم کف سم و بیماری خط سفید اخذ و نیز نمونه ی خون دیگری یک ماه پس از درمان گرفته شد. متناظر با گاوهای مبتلا به لنگش، از گاوهای سالم در همان سن و با همان تعداد شکم زایش نیز نمونه گیری به عمل آمد. فعالیت سرمی BALP به روش رسوبی-حرارتی اندازه گیری شد. نتایج حاکی از بالاتر بودن معنی دار فعالیت آنزیم در گاوهای مبتلا به زخم کف سم در مقایسه با گاوهای سالم بود. فعالیت آنزیم در سرم گاوهای مبتلا به زخم کف سم، پس از درمان به نحو چشم گیری کاهش یافت. بیماری خط سفید تغییر معنی داری در میزان فعالیت سرمی BALP ایجاد نکرد. بر اساس این یافته ها، چنین به نظر می رسد که سنجش BALP می تواند به عنوان ابزاری مفید جهت تشخیص و ارزیابی کارایی درمان در لنگش مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: لنگش، گاو شیری، آلکالین فسفاتاز استخوانی، زخم کف سم، بیماری خط سفید
|
 • Louei Monfareda.*, Jaafar Zadeh, A Page 3
  Male infertility and low quality of its spermatozoa is one of the most problems that often cause unsuccessful animals mating. The previous studies demonstrated that dietary supplementation with appropriate polyunsaturated fatty acids can produce major increases in spermatogenesis and improvement in sperm quality. To investigate the correlation of serum lipids and lipoproteins with spermatogenic activity and histomorphometric structure of the testis, 10 male goats were divided into three equal groups included one, two and three years of age and blood samples were collected from the jugular vein. The serum concentrations of total cholesterol and triglyceride were measured by enzymatic method, serum levels of lipoproteins were determined by Precipitation method Precipitation and serum levels of testosterone were measured by Radio Immuno Assay method. For histomorphometric study, the 5 µ sections were made and stained with Hematoxyline-Eosin. Data was statistically analyzed by the one way ANOVA and Pearson correlation tests (p≤0.05). Results showed that serum levels of total cholesterol, triglycerids, VLDL-c and LDL-c had not significant differences between different ages. The serum levels of HDL-c, testosterone, as well as the area of spermatic tubules and testicular interstitium, diameter of seminiferous tubules, germinal epithelium height, number and diameters of the leydig cells; number of spermatid cells had significant increase from one year group to two years group but significant decrease from two years animals to three years group. The serum HDL-c values were significantly correlated with the number of leydig cells as well as testosterone serum levels. Also triglycerides values had correlated with germinal epithelium height. It can be concluded that increased serum levels of HDL-c and triglycerides have respectively a benefit and deleterious effects on the spermatogenic activity and histomorphometric structure of the testes in the male goats of Ilam province.
  Keywords: Lipid, Lipoprotein, Testis, Testosterone, Goat, Spermatogenesis, Histology
 • Khodadadim., Peyghanr., Hamidavi, A.* Page 17
  This study was undertaken to determine the effect of garlic powder on the growth indices of Cyprinus carpio. The experiment was done during 60 days and the fish whose initial mean weight was 22.5± 3.5 g was stocked in 9 flow-through tanks of 2000 liter capacity, includes 30 pieces of fish in each tank(Dugenci, et al) with a flow rate of 1.5 liter in a minute(Tan, et al. 2007). The control group was fed with concentrate (powder food) provided by Behsan Taghzieh Factory (BTF). To mix the garlic powder completely with the food, we used the powder food. To do the experiment the fish was divided into three groups and three replicates were considered for each group. The first group was just fed with powder food. After considering the amount of food and computing 0.1% of its biomes body, per kg, 1% garlic was added to the food of the second group. This amount for the third group was about 0.1% of the computed biomes of food. Comparing control group with other groups shows that garlic powder does not have any significant effect on the growth eighth week, we used the indicates which consist of Weight Gain (WG), Feed Conversion Ratio (FCR), Specific Growth Rate (SGR) and Weight Gain Rate (WGR). The rate of special growth was significant between first and two other groups (P<0.05). The rate of FCR had not been changed in each group (P>0.05). The rate of WGR among three groups had been increased significantly in the second group while this change between the second and third group was considerable too (P<0.05). This research studies the effect of adding garlic powder to the food of Cyprinus carpio and its effect on indicies growth of the fish.
  Keywords: Garlicpowder, Growth rate, Common carp, Cyprinus carpio, Fish
 • Ghadiri, Ar*, Haji Hajikalaee, M.R., Azari Bideskan, J Page 27
  The aim of this study was centered on ultrasonographic findings and techniques of the liver in the mixed breed cow. This study conducted on 15 clinically healthy female mixed breed cows of the same age. Cows were shaved on their right side from the caudal region of elbow up to the flank and from transverse processes of vertebral up to the ventral aspect of the abdomen. Ultrasound examination of liver was performed according to the approved techniques from the caudal aspect of 13th rib to the 7th intercostal spaces (ICS). Items surveyed in this study included the possibility of finding liver from each ICS, distance between the position of liver in each view from the dorsal midline during expirations, echogenicity of liver, depth of liver, depth and diameter of portal vein and caudal vena cava and position and size of gall bladder. The liver tissue was completely accessible from 8th to 12th ICS. The parenchymal pattern of liver consists of numerous weak echoes homogenously distributed over the entire liver. Several vessels were observed while the lumen of these vessels was anechoic and thus appeared black. The caudal vena cava was consistently positioned dorsal and medial to the portal vein. It was usually looked triangular or drop-like on cross-sectional view. It was completely accessible between the 10th to 12th ICS. The diameter and depth was increasing cranially. The portal vein was usually visualized in the 10th to 12th ICS. It was round or slightly oval in shape. The diameter was decreasing toward the cranial while the depth was increasing. The gall bladder was visualized in most of the cows. Its shape was mostly slim and oblong, sometimes pear shaped, and rarely round.
  Keywords: Liver, Ultrasonography, Mixed Breed Cattle, Cow
 • Shahsavanid.*, Mohrim., Jamialahmadi, A Page 37
  Lead poisoning is of great importance in all living creatures including aquatic animals. In the present study, the effects of the ion –exchanging (chelating) agent, thiamin, on toxic effects of lead (Pb), as well as serum activities of some blood enzymes in common carp (Cyprinus carpio) were studied. Accordingly, 4 duplicate groups of 25 fish (60±5g) were used. The first group was considered as the control. All other groups received lead acetate at 7mg/L for 15 successive days. In addition to lead acetate, the 3rdand the 4th groups received thiamin at 40 and 80 mg/L, respectively. The activities of serum enzymes including GGT, ALT, AST, AST and ALP were evaluated. A significant difference was observed in ALT activity between the second and the fourth groups (P<0.002). The amount of GGT activity in the second group was significantly different from the third (P=0.023) and the fourth (P=0.018) groups. Serum LDH activity was significantly different between the first and the second (P=0.001), the second and the third (P=0.001), as well as the second and the fourth (p=0.001) groups. The levels of ALP and AST activities showed non-significant variations among different groups (P>0.05). The results of the current research suggest beneficial effects for thiamin in improving blood biochemical parameters in fish exposed to lead.
  Keywords: Cyprinus carpio, Blood, enzyme, serum, Lead, Thiamin
 • Hosseinif.*, Nouranih., Yadegarim., Shabanian Borojeni, S Page 45
  This study evaluates the effects of anabolic-androgenic steroids testosterone enantate and nandrolone decanoate on liver tissue in rabbits. In this study, 15 immature female New Zealand white rabbits of 42-45 days old, were maintained for 7days. Rabbits were divided into three groups randomly (Treated with nandrolone, testosterone and control group). Four doses of nandrolone decanoate (10 mg/kgBw), 4 doses testosterone enantate (5 mg/kgBw) and 0.3 ml saline were injected to the rabbits of three groups. One week after each injection, radiographs were prapered from abdomen. Radiological evaluation of two groups of nandrolone and testostron injection didn’t show any difference in density, size and liver location. Son graphic evaluation of the group under nandrolone injection showed liver tissue echogenesity reduction in compared with other two groups. the results of this study shows that nandrolone and testosterone injections with these doses and period, can make reversible changes in liver tissue and these changes can be detected by sonography.
  Keywords: Rabbit, Liver, Nandrolone Decanoat, Testosterone Enantate
 • Taghipour Bazarganit.*, Badieia., Khosravia., Sasanif., Zahraii Salehit., Ashrafii., Hashemian, M Page 53
  Twenty of the dairy cows in a dairy herd around Tehran province showing of T-2, toxin intoxication. Sign includes: Sternal recumbency, in appetite, emaciation, fever, soft and dark feces. The persistent histopathological findings of small intestine were necrotic and eosinophilic enteritis and oedema. Skeletal and cardiac muscles had degenerated and necrotic lesions. Spleen always had hemosiderosis. Lymphatic follicular interstitial pneumonia was the main lesion of lungs. Centrolobular degeneration and hemorrhage were consistent defect of liver. Passive Congestion, interstitial nephritis, vacuolar degeneration were present in kidneys. In a spinal cord and peripheral nerve sample demyelination was noticed. E.Coli was isolated from feces and liver. CBC of an affected cow indicated a bacterial infection. Serology and brain test for botulism and rabies were negative. Five specified Fusarium, a specified Asperfillus and genuses of pencillium as well as mucor were isolates from a corn silage sample of the dairy herd. F. sporotichoides and F.moniliforme were very potent in production of T-2 toxin and fusaric acid, respectively. All abovementioned documents confirm the incidence of T-2 toxin intoxication in the dairy.
  Keywords: T, 2 toxin, Dairy cow, Soft dark feces, Congestion, Enteritis, Fatal toxicosis
 • Esmaelih.*, Khanjaria., Mohammadian, M.R Page 65
  Brucellosis, especially caused by Brucella melitensis, remains one of the most common zoonotic diseases worldwide with more than 500,000 human cases reported annually. In Iran, brucellosis was first recognized in 1932 and control of small ruminant brucellosis began in 1961. The aim of this survey was to detect the brucella in raw milk samples of sheep and goat flocks in some provinces of Iran. In this survey raw sample milks were achieved from sheep and goat flocks with abortion from Fars, Kerman, Hamadan, North Khorasan and Khorasan Razavi Provinces. Fresh sheep and goat raw milk samples were achieved from flocks with abortion. For investigation of brucella samples were transferred to brucella agar medium and observed for growth of brucella colony everyday till 5 days. For confirmation of brucella colony microbiolgical and biochemical test were done. Results of this survey revealed that 43% of samples were contaminated with brucella. All samples of Kerman Province and 10 percent of Khorasan razavi,s samples detected as positive in culture. The isolation of brucella from 43% of the raw milk samples in this survey reveals the potential risk that raw milk carries for brucellosis. Prevention is dependent upon increasing public awareness through health education programs.
  Keywords: brucellosis, sheep, goat, raw milk, Iran
 • Talebkhan Garoussim.*, Golzar, E Page 71
  The objective of this study was: the effect of norgestomet implant and estradiol valerate on the conception rate of subfertile high yielding Holestein dairy cows. One hundred and six high yielding subfertile dairy cows received norestomet implant contains 3 mg norgestomet subcutaneously in the convex surface of the ear using plunger and simultaneously, 2 ml IM injectable solution contains 3mg norgestomet and 5mg estradiol valerate (Day 0). The implant was removed 9 days later (Day 9). The animals were inseminated artificially at 48, 56 and 72 hours after implant removal. In control group (No: 58), at once they received an incision at the same area with plunger (Day 0) and then inseminated artificially at oestrus time. All the cows were examined for pregnancy diagnosis 50-60 days later by rectal palpation. The obtained data analyzed using Chi-square statistical method. Conception rate in treatment group was significantly more than control group (50.94% vs 20.68%) (P<0.05). The lactation number, different seasons, the day in milking, and the number of insemination did not affect significantly on conception rate. It is concluded that ovulation synchronization with norestomet implant and estradiol valerate can be useful and valuable approach in improvement of fertility in subfertile high yielding dairy cows
  Keywords: Dairy cows, Estradiol valerate, High yielding, Norgestomet, Subfertile
 • Mohebia.*, Mohamadnia, A.R., Raissi Dehkordi, P Page 79
  This study was performed to evaluate the probable changes in serum bone specific alkaline phosphatase (BALP) in dairy cows suffering from lameness. In this regard, blood samples were taken from cows which suffering from white line disease and sole ulcers. Blood samples also were taken one month after treatment. In addition, blood samples were taken from healthy cows at the same age and parities. Serum activity of BALP was assayed using heat-precipitation method. The results showed a higher activity of serum balp in cows which suffering from sole ulcers compare to healthy cows. The enzyme activity was significantly decreased after treatment in cows that suffering from sole ulcers. The serum BALP activity was not significantly changed by white line disease. Based on these findings, it seems that the determination of the serum activity of BALP could be used as a useful tool to diagnosis the lameness and evaluation of treatment effectiveness.
  Keywords: Lameness, Dairy cows, Bone alkaline phosphatase (BALP), Sole ulcer, White line disease