فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (بهار و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/02/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس کریمی، همایون رضایی نژاد صفحات 5-34
  با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، نقش این مرجع و دادگاه های عمومی دادگستری در گونه های مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری را تبیین کنیم. در این مطالعه فقدان مجموعه قواعد دادرسی اداری را مورد تاکید قرار می دهیم. رویکرد این نوشته در تبیین فرایند رسیدگی به این دعاوی، نقش ماهیت رابطه حقوقی و اختلاف ناشی از آن در صلاحیت و فرایند رسیدگی به این دست دعاوی است؛ هرچند تشکیل دادگاه های اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تامین حقوق مردم در ارتباط با این دعاوی می باشد.
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، خطای اداری، روابط اداری، مراجع عمومی و اختصاصی، نهادهای عمومی و دولتی
 • سعید حبیبا، مجتبی اشراقی آرانی صفحات 35-53
  امروزه با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش بالای آفرینه های فکری از یک سو و ترس از ورود خسارت به این اموال یا ایجاد مسئولیت برای تجار و مخترعان از سوی دیگر، ضرورت دارا بودن بیمه مالکیت فکری بیش از پیش آشکار شده است. حال، با توجه به جدید بودن این نوع بیمه نامه به ویژه اگر به طور خاص خطرات مالکیت فکری را پوشش دهد، شناسایی ارکان این نوع قرارداد بیمه و بررسی مسائل ویژه آن با توجه به ماهیت خاص آفرینه های فکری و متفاوت بودن مفهوم خطر، موضوع عقد بیمه لازم و جالب توجه به نظر می رسد. در این مقاله به تفصیل به این مسائل پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: بیمه مالکیت فکری، خطر، موضوع بیمه، قلمرو زمانی، قلمرو مکانی
 • فخرالدین اصغری آق مشهدی، شهرام اصغری صفحات 55-69
  به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می پردازد نمی تواند مبلغ پرداخت شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با این حال، قانون گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبه مبلغ پرداخت شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می پردازد، پرداخت دین ظهور در تبرع ندارد و ثالث می تواند برای جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و استیفای ناروای مدیون یا به عنوان اداره فضولی مال غیر مبلغ پرداخت شده را وصول کند.
  کلیدواژگان: شخص ثالث، دین، استیفای ناروا، دارا شدن ناعادلانه
 • رضا مقصودی صفحات 97-125
  اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می شود، در برخی موارد هزینه های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظه شاخص هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی، از اعمال صلاحیت گسترده خودداری نماید.
  کلیدواژگان: عدم اعمال صلاحیت، ایراد امر مطروحه، دادگاه نامناسب، نزاکت، قرار منع دعوی
 • ابراهیم رهبری، نجمه کاظمی آهوئی صفحات 127-156
  حفاظت از منافع در تعاملات تجاری، دغدغه اشخاص و بنگاه ها بوده و آنها کوشیده اند از ابزارهای گوناگونی که در اختیار دارند برای این منظور بهره گیرند. توافق یا شرط عدم رقابت از وسایل کارآمدی تلقی می شود که با توجه به کارکرد خاص آن در بازداری سایرین از انجام فعالیت های تجاری مشابه به خصوص در غیاب مقررات قانونی صریح، می تواند طیف متنوعی از منافع تجاری از جمله اسرار تجاری، شهرت تجاری، فهرست مشتریان، آموزش های ارائه شده به مستخدمین، مهارتهای خاص و منحصر به فرد مستخدمین، و علائم و اسامی تجاری را در مناسبات تجاری مختلف تحت حمایت قرار دهد. این مقاله در صدد آن است که، ضمن اشاره ای اجمالی به مفهوم توافق عدم رقابت، با مطالعه موازین قانونی، آراء حقوق دانان و آخرین آراء قضایی در نظام های حقوقی مختلف، به تحلیل ابعاد کارکردی آن در حمایت از منافع مشروع قانونی در تعاملات تجاری پرداخته و نشان دهد که، به رغم دیدگاه رایج، با لحاظ قابلیت های ویژه و مقاصد توافق عدم رقابت، نباید گستره کارکرد آن را به منافع یا روابطی خاص محدود نمود.
  کلیدواژگان: توافق عدم رقابت، کارکرد قراردادی، حمایت از منافع تجاری، روابط تجاری، مناسبات استخدامی
 • سید مجید میرحسینی صفحات 157-181
  امروزه قواعد حل تعارض از انحصار عوامل خشک و بی هدف جغرافیایی خارج شده و کارکرد ابزاری و عمدتا اقتصادی یافته است. تحولی که می توان از آن به عنوان «منفعت گرایی قاعده مند» در تعارض قوانین یاد کرد و نمونه های بارز آن را در مقررات متحدالشکل روم دو ملاحظه نمود. از جمله در دیباچه این مقررات، به هنگام تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های قهری ناشی از تولید کالا، این هدف گذاری و فایده محوری در قالب «حمایت از مصرف کنندگان کالا» ظاهر شده و به عنوان مبنای صلاحیت «قانون محل اقامت زیان دیده» از آن یاد شده است- مبنایی ظاهری که باید در تحلیل دقیق و جامع تر از آن چشم پوشی کرد و «حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اروپایی در مقابل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان غیراروپایی» را جایگزین آن دانست؛ چرا که حمایت از مصرف کننده، در فرایند حل تعارض، جز از طریق فراهم آوردن فرصت انتخاب قانون صلاحیت دار برای او یا دادگاه امکان پذیر نیست. راه حلی که در مقررات روم دو مغفول مانده، اما با مبانی حقوق داخلی ایران سازگار و قابل دفاع می باشد.
  کلیدواژگان: مقررات روم دو، مسئولیت ناشی از تولید کالا، تعارض قوانین
|
 • Abbas Karimi, Homayoon Rezaei Nejad Pages 5-34
  In spite of the establishment of the administrative justice court as an especial forum for hearing the actions against the public and state institutions including municipality، the cases against that municipality do not follow a same way and depending on the roots of such liability، the procedures are different. In this paper by outlining the different actions against the municipality we tries to identify in which cases the administrative justice court and in which cases the general courts are competent to hear the cases against municipality.
  Keywords: Tort law, administrative justice court, general courts, especial forums
 • Saeed Habiba, Mojtaba Eshraghi Arani Pages 35-53
  Presently، due to economic importance and the high value of intellectual property assets or their possibility to being damaged، having intellectual property insurance coverage is a necessity. However، since it is a new policy that provides special coverage of intellectual property risks، it is necessary to explain its elements such as risk (sinister)، insurable interest holder، time and the territorial limits of this policy، which are examined in this article.
  Keywords: Intellectual property insurance, risk, Insurable interest, time limit, territorial limit
 • Fakhroddin Asghari Aghmashhadi, Shahram Asghari Pages 55-69
  Under article 267 of the civil code، a person who pays the debt of the other without his permission cannot recover the amount paid as the payment of debt in this situation appears to be gratuitous. Nevertheless، in different codes، the legislator has permitted a third party to pay the debts of the others in some situations.. By carefully examining these cases، it can be said that anytime the third party pays the other''s debt in order to prevent his loss or the debtor''s، the payment does not appear to be gratuitous and the third party can recover the amount paid for restraining the unjust enrichment and undue utilization and because of handling their property.
  Keywords: third party, debt, undue utilization, unjust enrichment
 • Reza Maghsoody Pages 97-125
  The exercise of jurisdiction as a feature of sovereignty application of states has passed from traditional rule of territoriality and has included goods outside of state territory. The expansion of jurisdictional rule that has been justified on the basis of state interests and legitimate benefits of private persons imposed enormous costs on litigant parties and forums. The provision of public benefits and fairness hearing requires that the forum decline from extended jurisdiction while considering factors such as parallel proceeding in foreign countries، the existence of suitable situations for proceeding in foreign countries or the necessity of comity observance to foreign states
  Keywords: Decline of jurisdiction, Lis Alibi Pendens, Forum non, Conveniens, Comity, Anti, suit injunction
 • Ebrahim Rahbari, Najmeh Kazemi Ahooei Pages 127-156
  The protection of legitimate interests in commercial relations has raised endless concerns for persons and undertakings and they have always tried to employ different available tools achieving mentioned goals. The Non-competition agreement or clause is considered an efficient instrument، with special attention in its function in preventing others from competitive activities، particularly in the absence of explicit statutes. It can protect diverse varieties of legal interests such as trade secrets and good will in various relations. This paper examines statutes، doctrines and the latest judicial judgments in different legal systems about functional aspects of the non-competition clause in commercial relations. It also shows that، in observing the potentials and goals of the non-competition agreement، its function، in despite of dominant approaches، should not be limited to supporting certain interests and relations.
  Keywords: non, competition agreement, non, compete clause, contractual function, protection of commercial interests
 • Seyed Majid Mirhoseini Pages 157-181
  Presently، conflict rules have gone beyond inflexible and purposeless physical connection factors and have approached instrumentalism and economic functions. This evolution defined as rule utilitarianism in conflict of laws and determination of applicable law to product liability in Rome II Regulations in this manner. Protection of consumers in this category has been said to be the foundation of the application of the law of the country in which the person who sustained the damage had his or her habitual residence when the damage occurred. But this foundation should not be regarded as the true purpose of this rule because this result would not be achieved unless the person who sustained the damage could choose the applicable law among several national laws that are in connection to his litigation; The freedom to choose the governing law by consumers is appropriate to legal foundations in Iranian law.
  Keywords: Rome II regulations, product liability, conflict of laws