فهرست مطالب

طب نظامی - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 56، تابستان 1392)
 • سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 56، تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدی شهبازی، امیر وزینی طاهر صفحات 103-110
  اهداف
  هدف از این پژوهش بررسی میزان سلامت روانی و عزت نفس دانشجویان سال اول و آخر یک آموزشگاه نظامی بود.
  روش ها
  تحقیق حاضر از نوع علمی- مقایسه ای بود. تعداد 55 نفر از دانشجویان سال اول و 55 نفر از دانشجویان سال آخر یک آموزشگاه نظامی به صورت داوطلبانه برای حضور در تحقیق انتخاب شدند، که همگی پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28) و فرم اصلاح شده پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل در سطح معنی داری 95/0 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان می دهد، که دانشجویان سال آخر از بین مقیاس های سلامت روانی، در علائم اضطراب و اختلال خواب، و نیز علائم افسردگی به میزان معنی داری در شرایط بهتری نسبت به دانشجویان سال اول قرار داشتند، اما تفاوت معنی داری از لحاظ نمرات عزت نفس مشاهده نشد. از سوی دیگر بین سلامت روانی و عزت نفس هر دو گروه دانشجویان سال اول و آخر ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0p<).
  نتیجه گیری
  برنامه ها و فرآیند آموزشی موجود در این آموزشگاه موجب ارتقاء سلامت روانی دانشجویان شده است، که این امر خود موجب افزایش عزت نفس آنها نیز خواهد شد. با توجه به قرار گرفتن دانشجویان در سنین جوانی و احتیاج به شکل گیری شخصیت و ثبات در عرصه های مسوولیت پذیری های آینده، و نیز با توجه به ماهیت برنامه های آموزشی موجود، این افراد نیاز بالایی به انجام فعالیت های جسمانی و حرکتی دارند. زیرا فعالیت جسمانی باعث بهبود سلامت روانی و بالا رفتن عزت نفس در آنها می شود..
  کلیدواژگان: سلامت روانی، عزت نفس، دانشجویان افسری
 • ابراهیم علی دوست قهفرخی، وحید خدایی استیار، مجید جلالی فراهانی، خاطره تکنیک صفحات 111-116
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف، مقایسه آسیب های عملکردی اندام فوقانی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی نظامیان کاربر ایستگاه های تندرستی و نظامیان غیرورزشکار با تاکید بر طبقه بندی آسیب های عملکردی اندام فوقانی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1390 روی 120 نفر مرد عضو رسمی ارگان نظامی کشور (شامل 60 نفر کاربر ایستگاه تندرستی و 60 نفر غیر ورزشکار) که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل چهار پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، کیفیت زندگی (SF-36)، سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه بومی سازی شده آسیب های عملکردی اندام فوقانی (DASH-38) بود. داده ها با نرم افزار SPSS17 به کمک آزمون هایT آماری تحلیل و مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین سنی در گروه ورزشکار و غیر ورزشکار به ترتیب 11/3±22/36 و 03/4±81/35 سال بود. میانگین وزن در گروه ورزشکار و غیرورزشکار به ترتیب 41/7±74/70 و 95/6±29/69 کیلوگرم بود. گروه نظامیان کاربر ایستگاه تندرستی نسبت به نظامیان غیر ورزشکار از کیفیت زندگی و سلامت عمومی بالاتری برخوردار بودند و میزان آسیب های عملکردی اندام فوقانی در نظامیان کاربر ایستگاه تندرستی به طور معنی داری پایین تر بود (p< 0.05).
  نتیجه گیری
  استفاده از ایستگاه های تندرستی موجب افزایش کیفیت زندگی، سلامت عمومی و کاهش میزان آسیب های عملکردی اندام فوقانی در نظامیان می گردد. بنابراین گنجاندن تمرینات ورزشی در برنامه های روزمره نظامیان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سلامت عمومی، آسیب عملکردی، ایستگاه تندرستی، نظامی
 • اسفندیار آزادمرزآبادی، رضا کرمی نیا، شهرود سلیمانی، محمد غلامی فشارکی صفحات 117-124
  مقدمه
  نیروهای مسلح یکی از ارکان مهم دفاعی هر کشوری هستند و یکی از آسیب های جدی که می تواند نیروهای مسلح را تضعیف کند، مصرف مواد اعتیادآور می باشد. از این رو در مطالعه ای مقطعی به بررسی صفات شخصیتی سربازان وابسته و غیر وابسته به مواد در سال 1389پرداختیم.
  روش ها
  این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- مقایسه ای می باشد. نمونه مورد مطالعه متشکل از 100 نفر (50 نفر وابسته به مواد و 50 نفر بهنجار) از سربازان با حداقل6 ماه خدمت و عدم وجود بیماری جسمی خاص در زمان مطالعه بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری این مطالعه را پرسشنامه فرم کوتاه NEO-FFI و پرسشنامه ی اطلاعات دموگرافیک تشکیل می داد. در این مطالعه با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (مقایسه میانگین ها، تحلیل واریانس) و با استفاده از نرم افزار SPSS16 جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین مقیاس های روان رنجور خویی (001/0p<)، برون گرایی (001/0p<)، انعطاف پذیری (001/0p<) و با وجدان بودن (001/0p<) بین نمرات گروه معتادان و گروه بهنجار تفاوت معنی دار وجود داشته، اما در مقیاس دلپذیر بودن تفاوت معنی دار بین دو گروه وابسته به مواد و بهنجار (94/0p=) مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  افراد وابسته به مواد در مقایسه با گروه بهنجار از میزان کمتری از ابعاد شخصیتی مثبت برخوردار بوده و به این دلیل این افراد زندگی پر از مشکلی را سپری می کنند و لذا نظارت بی وقفه ای را جهت کاهش آسیب پذیر شدن این گروه می طلبد.
  کلیدواژگان: صفات شخصیتی، وابستگی به مواد، اعتیاد، سرباز
 • فاطمه بصیری، عباسعلی ایمانی فولادی، قاسم باقرپور، حمیده محمودزاده حسینی، معصومه فروتن کودهی، محمدرضا نورانی صفحات 125-132
  اهداف
  متعاقب آسیب آکسونی در سیستم عصبی محیطی شبکه وسیع و پیچیده ای از سیتوکین ها فعال میشوند که در راس این شبکه، سیتوکین پیش التهابی TNF-α از اهمیت چشمگیری برخوردار است. به نظر میرسد غلظت بالای آن در سرعت ترمیم عصب محیطی تاثیر گذار بوده و احتمال افزایش سرعت ترمیم متعاقب استفاده از مهار کننده های این پروتئین وجود دارد.
  روش ها
  در این مطالعه 110 سر موش صحرایی در دو گروه تجربی و کنترل دسته بندی شدند. بلافاصله بعد از ایجاد جراحت آکسونی، 6/0اتانرسپت به هر یک از رت ها در گروه تجربی و همین مقدار نرمال سالین به هر یک از رت های گروه کنترل به صورت داخل صفاقی، تزریق شد. برای بررسی میزان شدت بیان ژن TNF-α، رت ها 1 و3 روز، 1، 3 و 6 هفته بعد از جراحت و برای بررسی ایمنوهیستوشیمی و مورفولوژی 1، 3 و 6 هفته بعد از جراحت مورد آزمایش قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیان ژنTNF-α، 1 روز بعد از آسیب به عصب محیطی بطور چشمگیری افزایش می یابد. استعمال اتانرسپت در گروه تجربی بعد از جراحت، این افزایش ناگهانی در میزان بیان ژن TNF-α را بطور معناداری کاهش میدهد. (P >0.001) در بررسی های ایمنوهیستوشیمی و مورفولوژی نیز ترمیم عصب در گروه های تجربی که در آنها، پروتئین TNF-α توسط اتانرسپت مهار شده بود، در مقایسه با گروه کنترل، بهتر صورت گرفته است.
  نتیجه گیری
  به نظر میرسد استفاده از آنتاگونیست، TNF-α بعد از جراحت موجب مهار این پروتئین و تسریع ترمیم عصب میگردد.
  کلیدواژگان: TNF، α، جراحت عصبی، اتانرسپت
 • حسین جباری بیرامی، یلدا موسی زاده*، علی جنتی صفحات 133-142
  اهداف

  هدف این مطالعه بررسی نظرات صاحب نظران و دست اندرکاران مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد کوچک سازی بیمارستان ها با استفاده از مکانیسم های ادغام و برون سپاری است.

  روش ها

  این مطالعه کیفی طی سه جلسه بحث گروهی متمرکز با مشارکت 20 نفر از مدیران و صاحب نظران انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.

  یافته ها

  در مجموع پنج درون مایه اصلی و هجده زیر موضوع شناسایی گردید. درون مایه های اصلی شامل مفاهیم کوچک سازی، بستر و شرایط لازم برای کوچک سازی، جنبه های مختلف برون سپاری در بیمارستان ها، عوامل تعیین کننده ی ادغام درون و بین بیمارستانی و چالش های پیش روی کوچک سازی در ایران می شد.

  نتیجه گیری

  هدف از کوچک سازی، افزایش بهره وری و ارائه بهترین خدمت به بیمار است. لذا پیشنهاد می گردد قوانین مورد نیاز در این خصوص تدوین و حمایت مسئولین در سطح وزارتخانه و دانشگاه های علوم پزشکی جلب گردد.

  کلیدواژگان: مطالعه کیفی، بیمارستان، کوچک سازی، برون سپاری، ادغام
 • طاهره گل کاری، امیر قمرانی، هاجر صالحی، حمیدرضا عرب صفحات 143-148
  اهداف
  مفهوم شیفتگی در مرکز روانشناسی مثبت قرار دارد. شیفتگی حالتی است که در آن فرد کاملا در یک فعالیت درگیر می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی نظامی اصفهان در سال 1391 بود.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود و شرکت کنندگان پژوهش، 260 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی نظامی در اصفهان در سال 1391 بودند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار و مقیاس رضایت شغلی انجام شد. داده ها با استفاده از آماره های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و با نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین شیفتگی مرتبط با کار و سه زیر مقیاس آن (جذب، لذت و انگیزه درونی) با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد (001/0p<) و بعد لذت کاری بیشترین سهم را در پیش بینی رضایت شغلی به خود اختصاص داده بود (001/0p<).
  نتیجه گیری
  در مجموع نتایج حاصل از پژوهش، ارتباط شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی کارکنان را تایید نمود. بنابراین سازمان ها باید در نظر داشته باشند که شیفتگی مرتبط با کار، می تواند برای کارکنان و سازمان ها مفید واقع شود. لذا مدیران باید به راهکارهایی برای حفظ و ارتقاء رضایت شغلی کارکنان بیندیشند.
  کلیدواژگان: شیفتگی مرتبط با کار، رضایت شغلی، کارکنان
 • سیمین نقوی، جعفر انیسی، حمیدرضا توکلی، فاطمه رحمتی نجارکلایی، زهرا جهان بخشی صفحات 149-156
  اهداف
  تغذیه سالم بعنوان یکی از مهمترین جنبه های سلامت شناخته شده و بر عملکرد جسمی و فکری افراد تاثیر زیادی دارد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی 327 نفر از کارکنان چهار مرکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) بصورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرارگرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه بسامد خوراک (FFQ) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS15 و آزمون های تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون مقایسه میانگین های مستقل، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد بررسی 6/7±02/35 و میانگین سابقه کار آنان 8/7±72/11 تعیین گردید. نتایج نشان داد بین میزان مصرف لبنیات، میوه و سبزیجات با اضطراب، افسردگی، شکایات جسمانی، گوشه گیری اجتماعی و نمره کل سلامت روان در هر دو جنس ارتباط معناداری وجود دارد (01/0>P). اما ارتباط بین مصرف سایر گروه های غذایی با سلامت روان معنادار (05/0)
  کلیدواژگان: سلامت روان، الگوی تغذیه، کارکنان
 • فیروز ولی پور، عباس رضایی، احمد جنیدی جعفری، علی خوانین صفحات 157-162
  اهداف
  عوامل باکتریایی موجود در هوا می توانند بعنوان یک مدل جهت بررسی عوامل بیولوژیک عمل نمایند. این مطالعه با هدف استفاده از فرایند فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی در حذف سودوموناس آئروژینزا از هوا به عنوان یک مدل بیوآئروسلی انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه نانوذرات اکسید روی با اندازه 20 تا 40 نانومتر و غلظت 5 درصد بر روی زئولیت طبیعی ایران تثبیت شد. لامپ فرابنفش A با توان های 8، 16 و 24 وات جهت فرایند فتوکاتالیست مورد استفاده قرار گرفت.. سویه باکتریایی مورد استفاده در این مطالعه سودوموناس آئروژینزا (ATCC: 27853)بود. ، غلظت آئروسل باکتریایی مورد استفاده در محدوده 107عدد باکتری در هر میلی لیتر جریان هوا بود که با استفاده از نبولایزر تهیه و در سیستم تزریق گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تعداد باکتری باقی مانده در جریان هوا با افزایش توان منبع فرابنفش در سیستم کاهش می یابد. به طوریکه درتوان 24، 16 و 8 وات به ترتیب نقطه شکست فرایند 170، 120 و 30 دقیقه بدست آمد.
  نتیجه گیری
  فرایند فتوکاتالیست کامپوزیت نانوذرات اکسیدروی تثبیت شده بر روی زئولیت طبیعی ایران، سیستمی با قابلیت حذف بالا است که می تواند هوای آلوده با عامل بیولوژیک را با راندمان مناسبی در طولانی مدت حذف نمایید.
  کلیدواژگان: نانوذرات، اکسید روی، اشعه فرابنفش، زئولیت، بیو آئروسل
 • فربد عبادی فردآذر، عزیز رضاپور، احمد راهبر، سید مرتضی حسینی شکوه صفحات 163-168
  اهداف
  این مطالعه با هدف برآورد تابع تقاضای دارو برای خانوارهای شهری و روستائی در ایران و شناسایی متغیرهای اثرگذار انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه مطالعه توصیفی- گذشته نگر در سال 1390 انجام گردید. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات بودجه خانوار در یک سری زمانی 21 ساله (1389-1369) استفاده گردید. تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و آزمون t آماری انجام گرفت.
  یافته ها
  رابطه معنی دار بین هزینه های داروئی خانوارها و متغیرهای مستقل تابع مشتمل بر شاخص قیمت دارو، درآمد خانوارها و هزینه ویزیت پزشکی وجود داشت. خانوارهای با درآمد بالا (دهک دهم) بیشتر از خانوارهای با درآمد پایین (دهک اول) در بخش دارو هزینه کرده اند. مقدار کشش قیمتی و درآمدی تقاضای دارو برای خانوارهای شهری و روستایی و همچنین میزان تاثیر ویزیت پزشکی بر تقاضای داروی خانوارهای شهری کمتر از یک و بیشتر از صفر برآورد شد.
  نتیجه گیری
  سیاست گزاران سلامت باید در اتخاذ سیاست های افزایش تعرفه خدمات دارویی، پوشش بیمه ای و جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و القایی دارو بررسی همه جانبه انجام دهند.
  کلیدواژگان: دارو، تقاضا، درآمد، قیمت
|
 • Mehdi Shahbazi, Amir Vazini Taher Pages 103-110
  Aims
  This article aims to survey the mental health status and the self-stem of freshmen and seniors at a Military University.
  Methods
  The article is based on casual comparative type of research design. Accordingly، 55 seniors along with 55 freshmen from a Military University volunteered to complete General Health Questionnaire number 28 together with revised self-esteem questionnaire belonged to Cooper-Smith. Additionally، the information provided was analyzed by statistical measures of Pearson’s Correlation Coefficient and Independent T-test at 0/95 significance level.
  Results
  Findings indicate that seniors significantly surpass freshmen in the scale of mental health. Furthermore they experience sleeping disorders، anxiety and depression symptoms less than freshmen. However، both groups didn’t considerably differ from each other as to self-esteem scale. Still strong connection is seen between mental health and self-esteem in both cadets’ groups (p<0/05).
  Conclusion
  Educational courses and programmers at a Military University result in improving the students’ mental health and similarly raising their self-esteem. Considering that cadets are spending their youth، they need more physical activity thereby strengthening their personalities. Bodily exercises build up students’ self-esteem and as a result prepare them for shouldering future responsibilities.
  Keywords: Mental Health, Self, Esteem, officer's Students
 • Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi, Vahid Khodayi Estiyar *, Majid Jalali Farahani, Khatere Teknik Pages 111-116
  Aims
  The purpose of this study was to compare functional injuries of upper limbs، quality of life and general health between athlete and non-athlete militaries، with emphasis on classification of functional injuries of upper limbs.
  Methods
  the research method was descriptive that 120 martial men (60 men were non-athlete and 60 men were athlete) were randomly selected in 2011. The data collection was done by 4 questionnaires including demographic information، quality of life (Short Form health survey: SF-36)، General health (GHQ-28) and functional injuries of upper limbs (The Disabilities of the Arm، Shoulder and Hand questionnaire: DASH-38). Analysis of data was done by T tests using SPSS 17 software.
  Results
  The average ages of athletes and non-athletes were 36. 22±3. 11 and 35. 81±4. 03. The average weights of athletes and non-athletes were 70. 74±7. 41 and 69. 29±6. 95. The athlete martial men had better quality of life and general health، and also had less functional injuries of upper limbs than non-athlete militaries (p< 0. 05).
  Conclusion
  sport activity in health stations can lead to increase in quality of life، general health along with decrease in functional injuries of upper limbs in martials. Hence، we suggest sport doing in daily programs of the martial.
  Keywords: Quality of Life, General Health, Functional Injuries, Health Stations, Martial
 • Esfandiar Azadmarzabadi, Reza Karaminiya, Shahrood Soleymani Shahrood Soleymani, Mohammad Gholami Fesharaki Pages 117-124
  Aims
  The armed forces constitute the defensive foundation of a country meanwhile drug-dependency is regarded as damaging and incapacitating to military organizations. Hence this article aims was comparison of personality traits of substance-dependent and non-dependent soldiers in the time period of 1389.
  Methods
  The article is a comparative descriptive study in which، a sample population of 100 soldiers comprising 50 substance-dependent and 50 non addicts are surveyed. The sample population have already done 6 months of their national service and none of them was physically suffering from a particular disease while the research undertaking. The tools employed in this research are NEO-FFI and demographic questionnaires and the data provided was analyzed by descriptive statistic (frequency، percentage، mean، standard deviation) alongside inferential statistic (means’ comparison، ANOVA) measures using SPSS software (version 16).
  Results
  The results suggest that the drug-dependent’s mean scores significantly differ from non-addict soldiers’ in the scales of Neuroticism (p<0/001)، Extroversion (p<0/001)، Openness to Experience (p<0/001) and Conscientiousness (p<0/001); Even so they didn’t vary together so much in respect of Agreeableness.
  Conclusion
  In conclusion، substance-dependent soldiers possess fewer attributes compared to the non-dependent and as a result، they undergo severer life conditions. Moreover they need constant supervision in order to cover their vulnerability.
  Keywords: Substance, Dependent, Addiction, Military Personnel
 • Fatemeh Basiri, Abbas Ali Imani Fooladi, Ghasem Bagherpoor, Hamideh Mahmoodzadeh Hosseini, Foroutan Koudehi, Mohammad Reza Nourani Pages 125-132
  Aims
  As a result of Axonal cruch in peripheral nervous system، extensive and complicated pathways of cytokines are activated. The most important member of these pathways is TNF-α، that is a pro-inflammatory cytokine which its concentration influences on nerve recovery. It is probable that the nerve recovery quickens after employing inhibitors of this protein.
  Methods
  In this research 110 rats are categorized into 2 experimental and control groups.. Immediately after crushing the sciatic nerve، 0. 6 mg/Kg of Etanercept was injected to each rat in experimental groups’، interaperitoneally. Saline was also used as a control which was injected to control rats.
  Results
  TNF-α expression extremely increased after nerve crush and Etanercept usage significantly reduced TNF-α expression، a day after nerve crush (p˂0. 001). Nerve recovery based on immunohistochemistry and morphological observations in experimental group was better than the else by comparison.
  Conclusion
  The results suggests that the use of TNF- α’s antagonist after the injury can inhibit TNF-α expression and thereby hastening the nerve recovery.
  Keywords: TNF, α, Nerve Crush, Etanercept
 • Hossein Jabari Beirami, Yalda Mousazadeh, Ali Janati Pages 133-142
  Aims

  The aim of this study is determining views of hospital management board and experts of Tabriz University of Medical Sciences about hospital downsizing by outsourcing and integration mechanisms.

  Methods

  This study was done within three group discussions with the contribution of 20 managers and experts and the gathered was analyzed using content analysis.

  Results

  After data analysis and extracting the codes، 5 main themes and 18 sub-themes were identified. Main themes were downsizing، its infrastructure and its requirements، different aspects of outsourcing in hospitals، determinative integration factors of internal and overall and downsizing challenges in Iran.

  Conclusion

  The aim of downsizing is to increase the efficiency and providing the best service to the patient. Hence، it is recommended making required laws and gaining the support of Health Ministry as well as medical sciences universities.

  Keywords: Qualitative Study, Hospital, Downsizing, Outsourcing, Integration
 • Tahereh Golkari, Amir Ghamarani, Hajar Salehi, Hamidreza Arab Pages 143-148
  Aims
  The concept of flow is a matter of concentration in positive psychology. Flow is a state in which people completely become immersed in an activity. This article aims to survey the correlation of Occupational flow and job satisfaction within the employees of Isfahan Military Industrial Company in 1391.
  Methods
  The study is descriptive and the sample population include 260 personnel of Isfahan Military Industrial Company. The information was gathered by Occupational Flow and Job Satisfaction Questionnaires. Then، it was analyzed using Pearson’s Correlation Coefficient and Stepwise Regression measures by means of SPSS 18 software.
  Results
  Findings indicate that there is significant connection between occupational flow (absorption، enjoyment، personal motivation) and job satisfaction (p>0/001). Furthermore job enjoyment plays a major role to the job satisfaction (p<0/001).
  Conclusion
  All things considered، the study proves that occupational flow has relationship with job satisfaction. Thus، managing boards ought to take into account occupational flow as major parameter to the employees’ job satisfaction.
  Keywords: Occupational Flow, Job Satisfaction, Personnel
 • Simin Naghavi, Jafar Anisi, Hamidreza Tavakoli, Fatemeh Rahmati Najarkolaei, Zahra Jahan Bakhshi Pages 149-156
  Aims
  Good nutrition is considered one of the paramount components of health which strongly influences humans’ physical and mental functioning. This Article aims to explore the connection between nutrition and mental health of the staff of Baqiyatallah Medical Sciences University.
  Methods
  In this survey 327 people from four medical departments of the university were picked at random and the research tools included food frequency questionnaire (FFQ) accompanying the General Health Questionnaire (GHQ-28). Afterwards the data was analyzed by SPSS15 software and statistical measures of ANOVA، Means’ Comparison، independent sample T-test، Spearman correlation test and multiple regression analysis.
  Results
  The mean age of the sample population and their mean job experience were 35/02±7/6 and 11/72±7/8 respectively. Results indicated that consumption of dairy products، fruit and vegetable significantly correlates with physical complaints، anxiety and social withdrawal. In fact، the total mental health score is affected by staff’s nutrition (P<0. 01). Nevertheless، Correlation of other food groups with mental health wasn’t of great significance (P>0. 05).
  Conclusion
  The findings lead to the belief that nutrition and mental health of the staff of Baqiyatallah Medical Sciences University directly correlate with each other and sufficient intake of various nutrients can reduce mental health problems such as anxiety and depression.
  Keywords: Mental Health, Nutrition Patterns, Staff
 • Firouz Valipour, Abbas Rezaee, Ahmad Jonydi Jafari, Ali Khavanin Pages 157-162
  Aims
  Bacterial agents in the air can act as a model for biological agent. This study used for studing the photo catalytic process of Zinc Oxide nanoparticels for removal of air contaminated with pseudomonas aerognisa
  Methods
  In this study ZnO nanoparticles of 20-40 nm 5% immobilized on iranian natural zeolite (INZ). For photo catalytic process Ultraviolet A with power 8، 16 and 24 W were used. pseudomonas aerognisa. strain (ATCC: 27853) was applied in the research. The bacterial aerosol with concentrations of 107 colony forming units (CFU) per mL air flow were prepared by a nebulizer and injected to the system.
  Results
  The result of this research shows that the Residual bacteria in the effluent air flow digress with increases power of Ultraviolet. The brick trough for 24، 16 and 8 w/cm2 achieve 170، 120 and 30 min respectively
  Conclusion
  ZnO nano particles immobilized on iranian natural zeolite photocatalytic process with high removal Air contaminated with biological agent that can cause them to maximize the efficiency of filtration and purification.
  Keywords: Nanoparticels, ZnO, UV, Zeolite, Bio, aerosol
 • Farbod Ebadifardazar, Aziz Rezapoor, Ahmad Rahbar, Sayyed Morteza Hosseini Shokouh Pages 163-168
  Aims
  This article aims to estimate the function of medicine demand throughout urban and rural households in Iran and identify its influential factors.
  Methods
  This descriptive-retrospective study was conducted in 2011 and the data required was collected from household’s budget-expense information for a 21 year period (1989-2010). Furthermore the aforementioned data was analyzed using Eviews software and T-test.
  Results
  There was a significant relationship between the households’ medicine expenditure and independent variables of function including households’ income، drug price index and Gp’s visit cost. Besides، high-income households (first deciles) were spending more than the low-income (10th deciles) on medicine. Both price and income elasticity of medicine demand within urban and rural households together with the impact of Gp’s visit on medicine demand were calculated between 0 and1.
  Conclusion
  Authorities in the field of healthcare should devise programs to increase drug allowance and expand insurance coverage accompanied by preventing from fake demand for medicine.
  Keywords: Medicine, Demand, Income, Price