فهرست مطالب

انسان و محیط زیست - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 15، زمستان 1389)
 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 15، زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مریم طهماسبی، کورش رضایی مقدم صفحه 3
  بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران از توریسم به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این صنعت بخش عظیمی از درآمدهای ملی بسیاری کشورهای جهان سوم را به خود اختصاص می دهد. مدیریت طبیعت گردی در ایران یک عنصر حیاتی برای رشد و توسعه جامعه است. ایران با تنوع آب و هوایی، گونه های گیاهی و حیات وحش منحصر به فرد می تواند جایگاه ممتازی در میان کشورهای جهان کسب نماید. استان خوزستان نیز با دارای بودن عرصه های طبیعی و چشم اندازهای زیبا توانایی جذب گردشگران داخلی و خارجی را دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این صنعت در خوزستان به دلیل عدم توجه کافی با مسایل و مشکلات عدیده ای نظیر ضعف ر مدیریت و برنامه ریزی، عدم وجو قوانین صریح، کمبود اعتبارات مالی، کافی نبودن پرسنل آموزش دیده و متخصص و عدم مشارکت محلی مواجه است. یافته ها همچنین نشان دهنده روند ناپایداری و تخریب اکوتوریسم روستایی در استان خوزستان می باشد. در پایان مقاله، پیشنهاداتی برای حرکت در جهت توسعه پایدار اکوتوریسم استان ارایه شده است.
  کلیدواژگان: توریسم روستایی، اکوتوریسم، توسعه پایدار، توریسم پایدار، خوزستان
 • مجید عباس پور، عبدالرضا کرباسی، محمدصادق سخاوت جو، محسن سعیدی، فاطمه زاهد صفحه 17
  در حال حاضر کشورهای مختلف به منظور پیشبرد اهداف خود در جهت توسعه و گسترش همه جانبه دارای برنامه های مدون کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می باشند که به وسیله گروه های تخصصی در بخش های مختلف نظیر حمل و نقل، راهکارهای اجرایی توسعه و دورنمای آن ها به صورت شاخص های کمی و کیفی تعیین گردیده و به عنوان سندی برای توسعه کشورها به کار می رود. به طور کلی برخی از برنامه ها و استراتژی های دارای اهمیت ویژه برای وزارت راه و ترابری شامل توسعه و گسترش حمل و نقل ریلی در کشور، توسعه شبکه راه های ارتباطی کشور، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل و طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور است که وزارت راه سعی بر تحقق آن ها دارد. با توجه به این که هر گونه گسترش توام با اثرات و پیامدهای زیست محیطی متعدد است لذا انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی به ویژه طرح های حمل و نقل ریلی در راستای جلوگیری از بروز اثرات زیان بار به محیط و ارایه روش های کاهش اثرات براساس تاکید اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ضرورت ویژه دارد. در این تحقیق به منظور هدایت مجریان و مشاوران طرح های حمل و نقل ریلی، با شناسایی کلیه فعالیت ها و جنبه های اثر گذار بر محیط زیست ناشی از از پروژه های ریل سازی، ویژگی های محیط زیست موجود اعم از محیط زیست فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای هر محیط به تفصیل شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و سپس روش های شناخت آن ها ارایه شده است. با شناخت محیط زیست موجود و فعالیت های طرح، اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح بر محیط های مختلف شامل اثرات بر محیط خاک، آب، هوا، صدا و پوشش گیاهی و جانوری شناسایی شده و روش های کاهش اثرات و برنامه های پایش و مدییت زیست محیطی برای آن ها ارایه شده است. در نهایت با استفاده از نتایج کلیه موارد فوق دستور العمل ارزیابی زیست محیطی طرح های حمل و نقل ریلی در 12 بند که هدایت گر مشاوران جهت انجام صحیح ارزیابی است تدوین گردیده است.
  کلیدواژگان: ارزایبی اثرات زیست محیطی، روش های کاهش اثرات، پایش و مدیریت زیست محیطی، حمل ونقل ریلی
 • زهرا اللهیان، اکرم الملوک لاهیجانیان، فریده حق شناس صفحه 37
  با وجودی که تفکر درباره مفهوم محیط زیست، اهمیت و ارزش آن قدمتی به اندازه خود جامعه انسانی دارد، و از آن جایی که تحقیق حاضر در رشته مدیریت سازمان های غیر دولتی نوشته شده است، مشخصه ها کارآمدی سازمان های غیر دولتی زیست محیطی شهر تهران در دستیابی به آرمان هفتم اهداف توسعه هزاره (تضمین پایداری محیط زیست) بررسی می گردد. یکی از اهداف اصلی اهداف توسعه هزاره، آرمان هفتم آن (تضمین پایداری محیط زیست) است. در این تحقیق ضمن بررسی مبانی نظری مرتبط شامل: نقش و اثر گذاری سازمان های غیر دولتی، اهداف توسعه هزاره و وضعیت فعلی محیط زیست درجهان و ایران و نظریه های مرتبط با موضوع تحقیق از یک سو و در نظر گرفتن مشخصه های کارآمدی سازمان های غیر دولتی در بهبود محیط زیست و ارتقاء این نقش و نهادینه نمودن آن، مد نظر قرار گرفته است. مشخصه های کارآمدی که مورد بررسی قرار گرفته اند، عبارتند از: مشارکت، مشروعیت (حاکمیت قانون)، شفافیت، مسئولیت پذیری، اجماع و مردم محوری، عدالت و انصاف، کارآیی و اثر بخشی، پاسخگویی.
  در تحقیق حاضر، جامعه آماری شامل مدیران، اعضای داوطلب و موظف سازمان های غیر دولتی زیست محیطی شهر تهران می باشد و حجم نمونه با فرض جامعه آماری نامحدود، در سطح اطمینان 95/0، محاسبه شده است و روش نمونه گیری، تصادفی سازده و روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه می باشد سپس به تحلیل داده ها براساس آزمون واگرایی پرداخته و در نهایت راهکارها و پیشنهادهایی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: سازمان های غیردولتی، سازمان های غیردولتی زیست محیطی، توسعه پایدار، آرمان های اهداف توسعه هزاره سوم، حکمرانی مطلوب
 • سید محمدرضا علوی مقدم، اعظم قاسمی صفحه 51
  یکی از مسایلی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است این است که علیرغم صرف هزینه های کلان برای پروژه های عظیم محیط زیستی نتایج چندان رضایت بخشی حاصل نمی شود. این موضوع متفکران را به این فکر رهنمون کرد که حل مسایل محیط زیستی جدای از امور فنی نیازمند رویکرد جدیدی شامل رویکردهای جامعه شناختی، اخلاقی، فلسفی و... می باشد. اخلاق زیست محیطی شاخه جدیدی از مبحث اخلاق فلسفی است و در خصوص روابط اخلاقی بین انسان ها و دنیای پیرامون آن ها بحث می کند. هدف این مقاله، آشنا کردن متخصصان محیط زیست با دیدگاه های مختلف اخلاق و فلسفه محیط زیست در جهان امروز است. ضمن شرح مختصری از مکاتب مختلف اخلاقی به بیان مکاتب اخلاقی زیست محیطی مانند مکتب انسان مدارانه و خداباورانه پرداخته می شود. در این میان لازم است متفکران کشور ما نیز با توجه به پیشینه های مذهبی و فرهنگی دیدگاه های اخلاقی و فلسفی خود را در خصوص محیط زیست ارایه دهند تا پروژه های مهندسی و محیط زیستی در عرصه عمل به نتیجه بهتری نایل شود. با توجه به ضرورت آشنایی مهندسان با مبانی اخلاقی و فلسفه زیست محیطی در دنیای امروز، در ادامه این مقاله به نقش کدهای اخلاقی مهندسی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: اخلاق و فلسفه زیست محیطی، ارزش های اخلاقی، کدهای اخلاقی، معضلات محیط زیست
 • مرجان خانزاده نطنزی صفحه 57
  امروزه پیشرفت شهرنشینی به عنوان امری اجتناب ناپذیر باعث خلق یک دغدغه فکری برای اندیشمندان و طراحان شهری و محیطی در جهت ارایه راهکارهایی برای تعدیل معضلات ناشی از آن شده است و پرداختن به این امر منتج به دستیابی الگوهایی جهت تقلیل اثرات مخرب ناشی از آن و همچنین بالا بردن کیفیت محیط زندگی شهری گشته است. بشر امروزه به ارزش و اهمیت خلق فضاهای پایدار پی برده و در تلاش برای پاسخ دهی به نیازها و خواسته های خود اما با در نظر گرفتن افق هایی پایدار می کوشد. نتیجه این تلاش در رفع نیاز شهر نشینی آفرینش الگوهای شهری است پایدار، شهری متراکم و فشرده. اما مانند بسیاری موارد این دست یافته بشری نیز بدون پیامد نمی باشد. تحقیقات نشان داده اند که افزایش تراکم، باعث بر هم زدن تعادل موجود در پرتوافکنی فضاهای شهری و انتقال گرمایی بین زمین، ساختمان ها، اتمسفر و همچنین تولید گرمای داخلی خود شهر گردیده، دمای هوای شهری را افزایش داده و بر سرعت باد نیز تاثیر گذار است. از طرفی دیگر افزایش تراکم می تواند به معنای کاهش فرصت های خلق فضاهای سبز شهری و در نتیجه کاهش مطلوبیت فضا باشد و همچنین به سبب افزایش ازدحام آلودگی هوا را به دنبال داشته باشد. در این خصوص، بام ها به مثابه رویه هایی که بیشترین سهم از پلان شهرهای فشرده را به خود اختصاص می دهند می توانند بسیار مورد توجه قرار گیرند. از طرفی نیز اثرات بهبود بخش پوشش های گیاهی در مطلوب سازی کیفی شرایط آب و هوایی (معتدل سازی اثرات و پیامدها ناشی از تراکم شهری، کاهش امواج گرمایی و خورشیدی، سرعت باد و آلودگی هوا) می تواند به عنوان پتانسیلی بالقوه در طرح ها لحاظ گردد. در این پژوهش، با استفاده از مدل غیر ایستابی ارایه شده بروس (ENVI-met) به شبیه سازی سایتی در شرایط مختلف سه گانه (وضع موجود، افزایش تراکم و سبز سازی بام) پرداخته شده و نتایج حاصل از سبز سازی بام بالاخص بر روی دمای هوا و وزش باد به دست آورده شده است. در انتها مقایسه نتایج حاصله با پژوهش های دیگر انجام گرفته باعث دستیابی به بینشی جامع تر از بهره و تاثیر سبز سازی بام در بهبود شرایط خرداقلیمی بالاخص در شهرهای فشرده و با مقیاس استفاده گسترده تر از گیاهان گردیده است و در خاتمه بحث به دلیل آگاهی بیشتر از ارزش به کارگیری این مهم به عنوان یکی از اهداف قابل وصول و کاربردی در پروژه های شهری و معماری- به اختصار سایر منافع آن نیز شمرده شده است.
  کلیدواژگان: افزایش تراکم، مدل بروس، شبیه سازی، بام سبز، خرداقلیم
 • مجتبی سمنانی رهبر، شهام انوشه صفحه 63
  تاثیر و ارتباط متقابل هر فرآیند صنعتی با محیط زیست اطرافش از دیدگاه بالادستی تحت تاثیر منابع طبیعی مورد استفاده و از دیدگاه پایین دستی تحت تاثیر محصولات جانبی و تخریب ناشی از آن است که علاوه بر تخریب محیط زیست، کمبود مواد اولیه و انرژی های تجدید ناپذیر را در بر خواهد داشت. در این مقاله تخریب محیط زیست که در اثر تخلیه جریانات جرمی واحدی صنعتی ایجاد می گردد بررسی گردیده و از شاخص های نرخ اشباع، درجه، فاکتور و توزیع اکولوژیک برای نشان دادن میزان تخریب استفاده شده است. داده ها نشان می دهند برای واحدهای صنعتی موجود، نرخ اشباع ایدئولوژیک بیش از یک است که بیانگر آلایندگی محیط زیست توسط آن ها است. به عنوان مطالعه موردی تخریب محیط زیست ناشی از فرآیندهای تولید فولاد ارایه گردیده است. همچنین شاخصی برای کمیابی مواد انرژی ارایه شده و با توجه به ذخایر مواد اولیه و انرژی های تجدید ناپذیر فعلی، شاخص کمیابی مواد و انرژی حاصل از ذخایر فسیلی نشان داده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد در صورت افزایش قیمت، می توان میزان برداشت از منابع فسیلی انرژی را افزایش داد که این امر کاملا به اقتصاد جهانی و فناوری های جدید وابسته است و می تواند یک راه برای جلوگیری از کمبود انرژی محسوب گردد.
  کلیدواژگان: مواد، تخریب، کمیابی، انرژی، نرخ اشباع اکولوژیک
 • سعید ملماسی، سید علی جوزی، سید مسعود منوری، الهه جعفریان مقدم صفحه 73
  صنایع پتروشیمی با توجه به ترکیبات متنوع آن و نیز به واسطه دارا بودن فلزات سنگین، از پتانسیل ایجاد آثار سوء بر بهداشت و سلامت افراد و تخریب محیط زیست را برخوردارند. در این مطالعه اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت صنعت پتروشیمی تولید کننده PET-PTA واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که عمده صنایع پتروشیمی موجود در این منطقه در مجاورت خورها احداث شده اند، آلودگی های ناشی از این صنایع، خورهای موجود در منطقه را به عنوان مهم ترین اکوسیستم های دارای تنوع زیستی بالا تحت تاثیر قرار می دهد. جهت بررسی آثار سوء ناشی از صنعت پتروشیمی مورد مطالعه از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. در این روش دو معیار اثر بر سلامت و بهداشت افراد و تخریب زیست محیطی مورد سنجش قرار گرفته است. معیار اثر بر سلامت و بهداشت افراد با اولویت بندی اثر انتشار آلاینده ها بر کارکنان منطقه ویژه و افراد بومی پیرامون آن و معیار تخریب زیست محیطی از طریق اولویت بندی دومعیار میزان آلودگی و حساسیت محیط پذیرنده نمره دهی و ارزشگذاری شده است. براساس نتایج اندازه گیری های دوره ای و ماهیت فعالیت های صنعت پتروشیمی مورد مطالعه، 9 نوع آلاینده عمده شامل فلزات سنگین، ترکیبات نفتیCOD TSS، H2S، CO، NOx، SO و ذرات معلق ارزشگذاری و مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که آلودگی آب، مهم ترین عامل آلاینده محیطی ناشی از فعالیت صنعت مذکور می باشد. همچنین آلودگی زیست محیطی ناشی از تخلیه پساب خروجی سیستم های تصفیه مجتمع های صنعتی به خورهای اطراف به ویژه خور زنگی قابل تامل است. میزان TSS و ترکیبات نفتی با وزن های به ترتیب 326/0 و 235/0 مهم ترین آلاینده های آب به لحاظ میزان آلودگی و آثار سوء وارده بر محیط پذیرنده شناسایی شده و می بایست کنترل گردد. تاثیرگذاری آلودگی هوا ناشی از انتشار آلاینده های گازی شکل و ذرات معلق نیز در اولویت دوم اهمیت شناخته شده است.
  کلیدواژگان: صنایع پتروشیمی، بررسی اثرات زیست محیطی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، آلودگی آب
 • محمد باقری، حمیدرضا عظمتی صفحه 83
  بحران سلامت و عدم ایمنی محیطی در ابعاد جسمی و روانی، فضاهای شهری و مسکونی معاصر را تهدید می کند. فقدان ایمنی شهروندان در مقابل تصادفات، عدم امنیت در فضاهای شهری و سکونتی، انزوا، افسردگی و گسست اجتماعی در محلات شهری و نیز وابستگی مفرط شهروندان به اتومبیل و کم تحرکی در اقشار مختلف از بیماری های مزمن شهری و محیطی هستند. در چنین شرایطی اتخاذ رویکردهای نوین برنامه ریزی و طراحی محیط برای ارتقای سلامت محیطی شهروندان ضروری است. طراحی فضاهای باز و محلات شهری مناسب با آسایش و سلامت شهروندان یکی از اهداف طراحی شهری پایدار به شمار می رود که در سال های اخیر- به ویژه در کشورهای توسعه یافته- گسترش زیادی داشته و ارایه راهنماها و معیارهای طراحی برای آسایش، سلامت و ایمنی شهروندان از نتایج چنین رویکردی بوده است. فرضیه این نوشتار آن است که رویکرد طراحی محلات شهری پایدار از طریق طراحی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری و نواحی مسکونی می تواند به ارتقای سلامت عمومی شهروندان منجر شود. بر این اساس طراحی فضاهای باز و سبز محلی، برنامه ریزی فضاهای شهری پیاده، ایجاد محلات متراکم با کاربری های مختلط مسکونی و تجاری و اداری، اجرای طرح های شهری میان افزا در فضاهای باز و بلا استفاده، افزایش دسترسی فیزیکی و بصری ساکنان به طبیعت از طریق طراحی طبیعت گرا، ایجاد فرصت های فرهنگی- اجتماعی و تجاری- تفریحی در محله، کاهش وابستگی زندگی شهری به اتومبیل از طریق تجهیز محلات به خدمات عمومی نظیر مدارس محله ای، توسعه شبکه حمل و نقل بین محلی و ارتقای کیفیت فضاهای جمعی در مراکز محلی متناسب با گروه های جمعیت استفاده کننده از راهبردهای پایدار برای ارتقای سلامت و ایمنی عمومی در محیط شهری شناخته شده است. بدیهی است که افزایش کارایی محیط و منظر شهری و استفاده بیشتر شهروندان نیز به ترویج و گسترش فعالیت فیزیکی و حمل و نقل غیر موتوری نیز کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: طراحی پایدار، اختلاط کاربریها، فضاهای پیاده مدار، توسعه نو سنت گرا، حمل و نقل عمومی، سلامت و ایمنی
 • مریم محمدی روزبهانی، نسرین چوبکار صفحه 89
  اکوسیستم های مرجانی مکانی برای تغذیه و تخم گذاری بسیاری از گونه های دریایی اعم از بی مهرگان و مهره داران (جلبک ها، علف های دریایی، اسفنج ها، نرم تنان، سخت پوستان و ماهی ها) می باشند، تنوع زیستی در این اکوسیستم ها درحد قابل توجهی می باشد و از این نظر بسیار حایز اهمیت هستند. با توجه به اهمیت بالای این اکوسیستم ها در حفظ تنوع زیستی و از طرفی شکننده بودن آن ها در برابر عوامل مخرب و آلاینده زیست محیطی و نیز از آن جا که مدت زمان بسیار زیاد و گاه حتی صدها سال برای ایجاد پولیپ های مرجانی زمان لازم است، حفظ این پناهگاه ها بسیار با اهمیت است چرا که مانند بسیاری از بحران های زیست محیطی که عامل موثر، دخالت های نا بجای انسان می باشد، در این زمینه نیز از بین رفتن صخره های مرجانی در نتیجه فعالیت های مخرب انسان ها مانند آلودگی حاصل از ترکیبات نفتی و روغنی، پساب های آلوده کشاورزی و صنعتی، گرم شدن جهانی، برداشت نابجا، فعالیت های مخرب توریسم، صیادی و... به یک بحران مهم تبدیل شده است. قبل از بروز زیان های جبران ناپذیر ناشی از نابودی این اکوسیستم های زیبا و آسیب پذیر، نقاط بحرانی از نظر حفاظتی باید شناسایی گردیده و با مدیریت صحیح ضمن بازسازی این ذخایر از آسیب های بیشتر جلوگیری گردد چرا که اغلب این موجودات دیر تجدید شونده و حتی برخی تجدید ناپذیر هستند. همچنین در صورت تخریب مناطق مرجانی با فراهم شدن شرایط محیطی مساعد حداقل 500 سال برای باز سازی این مناطق زمان لازم است. ایجاد و توسعه زیستگاه مصنوعی نیز به عنوان مرجان مصنوعی یکی از راهکارهای مهم حفاظتی و احیاء کننده در این زمینه به شمار می رود.
  کلیدواژگان: اکوسیستم مرجانی، عوامل تهدید کننده، حفاظت
|
 • Maryam Tahmasbi, Kurosh Rezaei, Moghaddam Page 3
  Many planners and policy makers have argued that tourism is the main branch of sustainable development. This allocates a great part of national income in many countries especially in third world. Ecotourism management is vital element for growth and development of society in Iran. Diversity of climate، plants and wildlife in Iran is suitable for ecotourism management. Khuzesta province with natural spaces ad beautiful landscapes can absorb foreigner and inner tourists. The findings of this paper indicate that this industry is confronted with several problems and difficulties like weakness of management and planning، lack of clear rules and financial credits، insufficient training of staff and experts and lack of participation of local people. The findings show unsustainability and degradation of rural ecotourism in Khuzestan province. At the end of this paper has provided some recommendations for sustainable development of ecotourism in Khuzestan.
  Keywords: Rural tourism, Ecotourism, Sustainable development, Sustainable tourism, Khuzestan
 • Majid Abbaspour, Abdoreza Karbasi, Mohammad Sadegh Sekhavatjou, Mohsen Saeedi.Fateme Zahed Page 17
  In the recent years، different countries have approved some short time، medium time ad long time plans to achieve development in all sectors such as transportation sector. These plans are determined by expert groups in each sector according to quality and quantity indexes and these are utilized as country''s development document. Generally، some of the plans and strategies have special importance for transportation ministry such as rail way transportation development، road network development، renovation of transportation fleet and comprehensive study plan of country transportation. As regards that any development has environmental impact، therefore environmental impact assessment (EIA) of each plan specially transportation is the target of this study، is necessary due to prevention of harmful effects and presenting mitigation plans for environment. This study has been done to conduct administrative and consultants of rail way plans، so determination of all actions in construction and operational phases is necessary. Also it is very important to determine main parameters about physical، biological and socio-economical environment. According to all of above implementations the impacts of rail ways project on different environment involving air، water، sound، soil، plant and animal will be determined and in next step mitigation plans ad environmental monitoring program will be prepared. Finally environmental impact assessment guideline is developed for consultants and administrative involving 12 subjects.
  Keywords: Environmental Impact Assessment (EIA), Mitigation plans, Environmental monitoring, Rail way transportation
 • Akramolmolok Lahijanian, Zahra Hagh Shenas, Zahra Elahian Page 37
  Although the concept of thinking about the environmental importance and its value as old as human society itself، and since the study in the field of NGO management. Is written، came to work the features of environmental NGOs Tehran in achieving the ideals seventh Millennium Development Goals (ensure environmental sustainability) will be dealt. One of the main goals of the Millennium Development Goals is the seventh cause (ensure environmental sustainability). The review also includes relevant theoretical foundations: the role and influence non-governmental organizations، the Millennium development Goals and the current state of the environment in the world and Iran، and theories associated with the research topic one hand and considering the characteristics of effective NGOs improve the environment and promote the institutional role and making it، has been studied include participation، legitimacy (the rule of law)، transparency، responsibility، consensus and people thrust، justice and fairness، efficiency and effectiveness، accountability. In this study، statistical community، including managers، members and volunteers required environmental NGOs in Tehran is the sample size assuming unlimited Statistical Society، 095 confidence level، is calculated and sampling، simple random and methods، is descriptive method of data collection Tribe questionnaire is then based on test data analysis and ultimately paid divergence and propose solutions that are presented.
  Keywords: NGOs, environmental nongovernmental organizations, of sustainable development, The Millennium Development Goals, Good governance.
 • Mohammad Reza Alavi Moghaddam, Azam Ghasemi Page 51
  Nowadays، the management of environmental issues such as hazardous waste is not simply a technical problem. But is confounded by legal، social، political and even ethical considerations. Environmental ethics asks about the moral relationships between humans and the world around us. Due to important issues of our present world، the understanding of main principles of environmental ethics and philosophy is become essential for all specialists who are working at different fields. The environmental issues cannot be solved without the help of all people specially managers and engineers. The main aim of this paper is to compare different ethical perspectives regarding to our environment. In this paper، different ethical perspectives including humanisms، biocentrism (life-centered)، ecocentrisms (eco-centeric)، utilitiarinism are briefly explained. In addition، the point of view of religious regarding to environment is briefly discussed. Humanism claims that we are unique because of our intelligent، foresight and creativity and on the other hand، eco-centrism claims that all ecological processes and systems have intrinsic values and right regardless of whether they are useful to us. Furthermore، the importance and role of the Codes of Ethics for engineers، which are adopted by several professional associations، are described in the paper
  Keywords: Environmental ethics, Philosophy, Ethical values, Codes of ethics, Environmental issues
 • Marjan Khanzadeh Natanzi Page 57
  Today، thinkers and environment and urban designers are concerned about the inevitable growth of metropolises trying to propose some methods to moderate its effects. This has resulted in some patterns that reduce its disturbing effects along with improving the quality of life in these cities. Mankind is aware of the value of the sustained spaces and is trying to answer his needs، holding permanent horizons in view. These efforts resulted in patterns of sustained metropolises، a steady and dense city. But this human achievement is not، like his other achievements، without a consequence. Research shows that increase in the density of the city disturbs the balance in the illumination of the city spaces in addition to damaging the heat transfer between the earth، buildings and the atmosphere. It also affects the internal heat of the city، increases the temperature and influences the velocity of the wind. In another view. Higher density means a decreased opportunity for building green spaces resulting in a demolished desirability of the spaces. It also results in crowdedness and brings about air pollution. As flat planes that occupy a large share in such dense cities، roofs are of great importance to us. Good effects of green patterns on improving the climatic conditions like moderating undesirable consequences of dense cities decrease of heat and sun waves، the velocity of the wind and pollution posits a good potential in plans. Bruce''s non-hydrostatic model is used in this research to simulate a site in three conditions of its current state، increase in density and greening the roofs. Then effects of rooftop greening especially on air temperature and wind velocity are studied. Finally a comparison is made between the results of this research and other researches done in this field achieve a broader insight into how greening the roofs may affect low-scale environmental conditions specially in dense cities by using plants in higher scales. There is also a discussion about other benefits of this approach to show its value in architectural and urban projects.
  Keywords: High density, Bruse Model, Simulation, Green Rooftops, Microclimatic
 • M. S. Rahbar, S. Anoosheh Page 63
  The interactions of any industrial process with its environment، are located either upstream due to the rarity of natural resources، or downstream due to the rejection of noxious by products. In this paper، the indexes were presented for illustration of environment nuisance as rate of ecological saturation، ecological points and factors. The analysis results for different discharges of many industrial plants into environment show that rate or ecological saturation is more than one which demonstrates environment pollution by them. As an example، the inventory of the air، water ad rejected solids pollutions during the production of one kilogramme of steel was presented. Also، the rarity of raw materials and fossil energy reserves were shown by the relative indexes (criterion). Analysis of data shows that if the price of oil (or natural gas) increases، its exploitation can inereses and consequently، prevents the rarity of energy which depends on world economic condition and technology progress.
  Keywords: nuisance, rarity, raw materials, energy, rate of ecological saturation
 • Maryam Mohammadi Roozbahani, Nasrin Choobkar Page 89
  Coral reefs provide good places for nutrition and breeding of many marine species including invertebrates and vertebrata (algae، marine grasses، sponges، Mollusca، crustacean، fish، etc…). Biodiversity is noticeable in these ecosystems and for this reason they are very important. With regarding to high important of these ecosystems for preserving of biodiversity and fragility of them as compared to destructive factors and environmental pollutants، and also because very long time recovery، approximately more than 100 years، protect of these shelters is very important. These important ecosystems are affected by many environmental crisis that occur by human، such as: oil compounds، agricultural and industrial sewages، global warming، climate changes، tourism، over fishing، coastal development، etc…. It is necessary to recognized and manage crises points for preserving. Creation and development of artificial reef (Ekoreef) is one of the most important strategies for preserve and restoration of coral reefs.
  Keywords: Coral reefs, Conservation, Destructive factors