فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 85، 1392)
 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 85، 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مریم شاهنده، علیرضا آقا یوسفی صفحات 345-354
  زمینه و هدف
  بیمار ی های قلبی عروقی مهمترین علت مرگ در کشورهای توسعه یافته است و عوامل خطر متفاوتی نیز برای این بیمار ی ها مطرح است که از آن میان عوامل فشارزای روان شناختی نقش مهمی در ایجاد و یا تشدید و استمرار این اختلالات دارند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی تفاوت بین بیماران عروق کرونر (مورد) و افراد سالم (شاهد)، از نظر خشم و کیفیت زندگی انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع مورد- شاهدی بوده است. جمعیت مورد مطالعه، بیماران مراجعه کننده به کلنیک تخصصی بیمارستان گلستان اهواز بودند، که 40 بیمار مرد و 40 بیمار زن کرونری بر اساس تشخیص پزشک متخصص و همچنین 40 مرد و 40 زن مراجعه کننده به درمانگاه که به تشخیص پزشک سالم بودند، به عنوان گروه شاهد، با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای هر چهار گروه آزمون سیاهه بروز خشم - صفت اسپیلبرگر(STAXI-2) و پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به سلامت (SF-36) انجام شد و نتایج آن با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) مورد مقایسه آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  اثر تعاملی عوامل خشم و کیفیت زندگی در گروه های آزمودنی بیمار و شاهد (51/16137F=) در سطح (0/001 >P) معنی دار می باشد، مقایسه میانگین ها نشان داد که میزان خشم مردان و زنان بیمار در کیفیت زندگی مطلوب، تاحدودی مطلوب و نامطلوب، از مردان و زنان گروه شاهد بیشتر است.
  نتیجه گیری
  بطوریکه در مطالعه اخیر مشاهده شد خشم و سبک زندگی نامطلوب می تواند بستر ساز ابتلا به بیماری ها قلبی عروقی باشد. لذا افزایش آگاهی می تواند از عوامل موثر در پیشگیری ابتلا به بیماری ها قلبی عروقی و از طرفی با آموزش های افرادی بیمار در کنترل خشم و داشتن زندگی سالم سلامتی آنها ارتقاع خواهد یافت.
  کلیدواژگان: خشم، کیفیت زندگی، بیماری های عروق کرونری
 • مجید امین زاده، محسن حسین زاده، رویا نیکفر، مهدی قادریان، صدیقه محسن پوریان صفحات 355-361
  زمینه و هدف
  با تغییر در شیوه ی زندگی، اضافه وزن و چاقی در دوران کودکی یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اهواز بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه ی مقطعی در سال 1389 بر روی 1594 نفر از دانش آموزان سالم 6 تا 10 ساله مدارس ابتدایی شهر اهواز انجام گردید. وزن و قد برای همه اندازه گیری و نمایه ی توده ی بدنی (BMI) محاسبه شد. صدک BMI بالاتر از 85 و یا 95 صدک های استاندارد، به ترتیب به عنوان اضافه وزن و چاقی در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان به ترتیب 8/18 درصد و7/17 درصد بود. توزیع جنسی 38/52 درصد پسر، 62/47 درصد دختر، و توزیع سنی از 6 تا 10 سال به ترتیب: 0/18 درصد، 3/21 درصد، 9/19 درصد، 2/20 درصد، و 5/20 درصد بود. شانس اضافه وزن 74/21 درصد در مقابل17/16 درصد، و چاقی 08/21 درصد در مقابل 65/14 درصد در دختران در مقایسه با پسران تفاوت معنا داری را نشان داد (به ترتیب 001/0>p و 005/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که شیوع اضافه وزن و چاقی مخصوصا در دختران قابل توجه است. افزایش نزدیک به 100 درصدی هر دو مورد اضافه وزن و چاقی در این ناحیه در کمتر از ده سال هشداردهنده است. اجرای برنامه های مداخله ای برای جلوگیری از رفتارهای پرخطر اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: چاقی، اضافه وزن، نمایه ی توده ی بدنی، کودکان دبستانی
 • مهرنوش ذاکرکیش، نجمه رحیمی، حمید معرفتی، زهرا کوثری صفحات 363-373
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه مقایسه ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران دیابتی در شهر کرمان و اهواز با تفاوتهای اقلیمی و نژادی و فرهنگی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی روی 211 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز و 190 بیمار مراجعه کننده به مرکز دیابت ثامن الحج کرمان انجام شد. جمع آوری اطلاعات براساس پرونده بیماران و مصاحبه حضوری، معاینه فیزیکی و انجام آزمایشات صورت گرفت. داده ها توسط نرم افزار15 SPSS تجزیه و تحلیل شد. جهت مقایسه میزانهای شیوع از آزمون استاندارد chi- square استفاده شد و میانگین ها با آزمون استاندارد t test مقایسه شدند.
  یافته ها
  بیماران اهواز 211 نفر شامل: 144 بیمار زن (6/68%(و 67 بیمار مرد (4/31%) بودند. متوسط سنی بیماران اهواز 32/10±52/55 سال و متوسط طول دوره بیماری 39/6±72/6 سال بود. در بیماران ساکن شهر کرمان از مجموع 190 بیمار 161 نفر زن (85.5%) و 29 نفر مرد (14.5%) بودند. متوسط سنی آنها 75/9±37/54 سال و متوسط طول دوره بیماری آنها 48/7±78/8 سال بوده است. در بیماران شهر اهواز فشار خون بالا، مصرف سیگار و کمبود -C HDL شیوع بالاتری داشت(به ترتیب 0/0001> P =0004/0، P و 0/0001> P). در مقابل 4/20% بیماران کرمان اپیوم مصرف می کردند ودیس لیپیدمی به صورت اختلال در محور تری گلیسیرید در آنها شایع تر بود(به ترتیب0/0001 >P و 0/027 = P). شیوع نارسائی کلیه و اختلال کنترل قند در هر دو گروه قابل توجه بود.و تفاوت معنی داری با هم نداشت.
  نتیجه گیری
  عوامل خطر ساز قلبی عروقی در بیماران هر دو شهر شیوع بالایی دارد. با توجه به شیوع بالاتر دیس لیپیدمی در کرمان و فشار خون در اهواز میتوان نقش نژاد، تاثیرات اقلیمی و عادات اجتماعی را بعنوان فاکتورهای موثر مطرح کرد.
  کلیدواژگان: دیابت شیرین، ریسک فاکتور قلبی عروقی، اختلال لیپید، فشارخون، سیگار
 • یدالله زرگر، طیبه رحیمی پردنجانی، علی محمدزاده ابرهیمی، زهرا نوروزی صفحات 375-383
  زمینه و هدف
  عوامل و زمینه های بسیاری در شکل گیری اعتیاد وجود دارند که یکی از مهم ترین آنها آمادگی فردی می باشد. اعتیاد به مواد مخدر اغلب دامنگیر افرادی می شود که از آمادگی برای ابتلا برخوردارند. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی بامدادگرایی و کیفیت خواب با آمادگی اعتیاد در دانشجویان دانشگاه شهیدچمران می باشد.
  روش بررسی
  بدین منظور تعداد 150 نفر از دانشجویان دانشگاه با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسش امه های تحقیق را تکمیل نمودند. ابزار تحقیق شامل پرسش نامه ی 13 ماده ای بامدادگرایی (CSM)، پرسش نامه ی 18 ماده ای کیفیت خواب پیتزبرگ (PSQI) و مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد) (IAPS) می باشد.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان می دهد که بین بامدادگرایی با آمادگی کلی اعتیاد و خرده مقیاس های آن رابطه ی ساده ی معنادار و معکوسی وجود دارد. بین کیفیت خواب با آمادگی کلی اعتیاد و خرده مقیاس های آن رابطه ی ساده ی معنادار و معکوسی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون با روش مرحله ای بیانگر این است که بین بامدادگرایی و کیفیت خواب با آمادگی اعتیاد، رابطه ی چندگانه ی معناداری وجود دارد. لذا می توان به جای تاکید صرف بر مصرف مواد یا الکل، به عوامل زیربنایی آن مثل ارتباط برخی ویژگی شخصیتی همچون بامدادگرایی- عصرگرایی و کیفیت خواب با آمادگی به اعتیاد توجه شود و تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گیرد.
  نتیجه گیری
  در مجموع، بر اساس این یافته ها می توان گفت، افراد بامدادگرا و افرادی که کیفیت خواب بالایی دارند، آمادگی کمتری برای اعتیاد به مواد مخدر دارند.
  کلیدواژگان: بامدادگرایی، کیفیت خواب، آمادگی به اعتیاد
 • شیوا جوادی پور، علی قربانی، نگین مرادی، حمید نورالهی مقدم، احسان نادری فر صفحات 385-392
  زمینه و هدف
  بیماری پارکینسون، اختلالی نورولوژیک است که از طریق کاهش پیشرونده دوپامین در مغز شناخته می شود. کاهش ترشح دوپامین می-تواند بر حرکات غیر گفتاری، و به همان میزان بر جنبه های تولید گفتار نیز تاثیر بگذارد. دیزآرتری نوعی از اختلالات گفتاری است که به دلیل آسیب به دستگاه عصبی مرکزی یا محیطی و در نتیجه ی آشفتگی در کنترل عضلانی ساز وکار گفتاری روی می دهد. ترکیبی از تحقیق بر گفتار طبیعی و گفتاری که از لحاظ نورولوژیکی آسیب دیده، منجر به بهبود فهم تنظیمات عصبی گفتار می شود. این پژوهش با هدف بررسی اکوستیکی و ادراکی واکه های گفتار افراد مبتلا به پارکینسون و عادی انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و به صورت مقطعی انجام شده است. در این بررسی نمونه صدای 18 فرد مبتلا به پارکینسون و 18 فرد عادی در محیط بدون سروصدا جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Praat تجزیه و تحلیل شدند. برای بررسی تفاوت میان داده ها از آزمون های Independent Samples Test و Maan-Whiteny استفاده شد.
  یافته ها
  متغیرهای مورد بررسی در دو گروه مورد مطالعه تفاوت های معنادار نشان دادند. بررسی F1-F0در واکه های افتاده کاهش معنادار نسبت به افراد عادی نشان دادند. (P<0/001) F2-F1در واکه های افراشته کاهش معنادار نسبت به افراد عادی نشان دادند (P<0/05).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از اثرات بیماری بر ویژگی های گفتار افراد دیزآرتریک است و با استفاده از رویکرد اکوستیکی می توان این تفاوت ها را به طور دقیق مشخص کرد.
  کلیدواژگان: پارکینسون، وضوح گفتار، دیزآرتری، اکوستیک، واکه
 • صفا رکابی، الهام رجایی بهبهانی، فروغ خلیلی نژاد، میلاد سروری، ابراهیم عینی، نعیم الهایی صفحات 393-400
  زمینه و هدف
  در درمان اندودنتیک دندان های شیری و دایمی، تعیین طول کانال ریشه ی دندان یک مرحله قطعی است. روش مرسوم برای تعیین طول کانال، تفسیر رادیوگرافیک از قرار دادن فایل در کانال دندان و اندازه گیری فاصله ی بین نوک فایل وارد شده و نوک اپکس رادیوگرافی می باشد. در این مطالعه به مقایسه ی روش آپکس یاب الکتریکی NSK با رادیوگرافی در تعیین طول کانال ریشه در دندان های مولر شیری نکروز پرداخته شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه بر روی 60 کانال از20 دندان مولر شیری به روش In vivo انجام گردید. طول کانال توسط دستگاه اپکس یاب الکتریکی NSK اندازه-گیریشده و سپس با رادیوگرافی مقایسه گردیده است. داده های جمع آوری شده تحت برنامه ی SPSS نسخه ی 13 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و آزمون مورد استفاده برای مقایسه ی گروه ها Paired Samples Test بود.
  یافته ها
  میانگین اندازه ی کانال برای دندان های D در روش الکتریکی و رادیوگرافی به ترتیب mm83/13 و mm82/13؛ (81/0=p) و برای دندان های E نیز به ترتیب mm15 و mm03/15؛ (57/0=p) به دست آمد که تفاوت آماری معناداری نداشتند. در کل نمونه ها میانگین اندازه ی کانال در روش الکتریکی و رادیوگرافی به ترتیب mm42/14 و mm43/14 بود که تفاوت آماری معناداری نداشتند (85/0=p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق شاید بتوان دستگاه اپکس یاب الکتریکی را به عنوان جایگزینی برای روش رادیوگرافی در دندان های شیری معرفی نمود.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی، اپکس یاب الکتریکی، پالپ تراپی، مولر شیری نکروز
 • سیداحسان محمدیانی نژاد، رضا باورصاد شهری پور، نسترن مجدی نسب، داوود کاشی پزها، مرتضی عقبایی، نوشین مشهدی زاده، داوود شلیل احمدی، مجتبی خادمیان قادیکلایی، محمدرضا نژادسلامی صفحات 400-408
  زمینه و هدف
  این مطالعه به بررسی تاثیرات استفاده از آلبومین تزریقی در بهبود عملکرد بالینی بیماران دچار خونریزی حاد مغزی پرداخته است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور می باشد. بیماران سکته ی مغزی هموراژیک که حداکثر 24 ساعت از وقوع آن گذشته وارد مطالعه شدند. بیماران به دو گروه تقسیم شدند، گروهی آلبومین را طی 7 روز، روزانه 2 ساعت به صورت وریدی و گروه دیگر نرمال سالین دریافت کردند. سرانجام بیماران در بدو بستری و روز هشتم و ماه سوم بر اساس معیار NIHSS ارزیابی شدند و در نهایت تحلیل آماری و ارزیابی میزان تاثیر مداخله در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  60 بیمار بررسی شدند، 30 بیمار آلبومین و 30 بیمار دارونما دریافت کردند. بیماران دو گروه از نظر سن، جنس و ریسک فاکتورها همسان بودند، در سایر بررسی ها میزان مرگ ومیر دو گروه از نظر آماری تفاوت معناداری نداشتند (0/353 =P). همچنین بین دو گروه روزهای بستری در بیمارستان تفاوت معناداری نداشت (0/343=P) و در بررسی حجم هماتوم قبل (0/596=P) و بعد از درمان (483/ 0= P) هم تفاوت معنا داری دیده نشد. در روز اول بستری (0/474 =P) و سه ماه بعد از درمان (0/095=P) برحسب نتایج به دست آمده دیده شد که بین NIHSS دو گروه تفاوت معناداری از لحاظ آماری وجود ندارد. نتایج مربوط به روز هشتم بعد از درمان نشان داد که تفاوت NIHSS میان دوگروه از لحاظ آماری معنادار می باشد (0/025=P).
  نتیجه گیری
  بررسی این مطاله نشان داد که استفاده از آلبومین تزریقی در بیماران سکته ی مغزی خونریزی دهنده در هفته های نخست باعث بهبود در عملکرد بالینی بیماران شود، ولی در طولانی مدت اثرات آن کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: سکته ی مغزی خونریزی دهنده، آلبومین، معیار NIHSS، حجم هماتوم
 • سیدحسین خزاعی، زهره احمدی آلکویی، مهدی شهریاری صفحات 409-418
  زمینه و هدف
  آلوده شدن آب و خاک به فلزات سنگین ناشی از فعالیت های صنعتی، از مهمترین خطراتی است که اکوسیستم های طبیعی و انسان را تهدید می-کند. این فلزات به دلیل عدم تجزیه پذیری و خاصیت تجمع زیستی در بافت های زنده در زنجیره ی غذایی به حرکت درآمده و با ورود به بدن مصرف کنندگان موجب بروز بیماری های مختلفی می گردد، از این رو ماهیان از جمله موجوداتی هستند که قابلیت تجمع زیستی بسیار بالایی از این فلزات را دارا می باشند. با توجه به این موارد سلامت کیفی ماهیان مصرفی مردم شهرستان خرمشهر مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این تحقیق به طور کاملا تصادفی تعداد 30 قطعه ماهی شوریده (Otolithes rubber) و 30 قطعه ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus)از بازار ماهی فروشی این شهرستان تهیه گردید. پس از هضم شیمیایی بافت عضله ی ماهی ها، غلظت فلزات سرب، کادمیوم و نیکل در بافت عضله ی ماهی ها توسط دستگاه طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین غلظت فلزات سرب، کادمیوم و نیکل در ماهی شوریده به ترتیب 89/1، 58/0 و 20/2 میکروگرم بر گرم و در ماهی حلوا سفید به ترتیب 52/1، 48/0 و 08/1 میکروگرم بر گرم در واحد وزن خشک ماهی بود.
  نتیجه گیری
  مقایسه ی نتایج این بررسی با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی مشخص نمود که میانگین غلظت این سه فلز در بافت عضله ی هر دو ماهی از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی بیشتر است که می تواند برای سلامت انسان خطرناک باشد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، خرمشهر، ماهی شوریده، ماهی حلوا سفید
 • آرش دباغی، امیر اسکندرلو، سمیرا ساعتی صفحات 419-428
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه تعیین توانایی تشخیصی Cone-beam Computed Tomography، درارزیابی تحلیل خارجی ریشه بود.
  روش بررسی
  در 60 دندان انسیزور فک پایین کشیده شده، تحلیل خارجی ریشه در اندازه ها و در مکان های مختلف بازسازی شد. نقایص ایجاد شده در سه اندازه کوچک (mm6/0 * mm3/0)، متوسط (mm2/1 * mm6/0) و بزرگ (mm8/1 * mm9/0) در یک سوم های سرویکال، میانی و اپیکال ریشه ایجاد شدند. دندان ها به گروه های تصادفی تقسیم و در مخلوط آکریل و استخوان پودر شده جمجمه ی خشک گوسفند مانت شدند. سپس از بلوک های آکریلی اسکن های CBCT و تصاویر PSP تهیه شد و در مجموع 180 یک سوم ریشه توسط دو مشاهده کننده که در جریان کار نبودند، مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در تشخیص نقایص تحلیل ریشه 89درصد و ویژگی آن CBCT آنالیز داده ها نشان داد که حساسیت در تشخیص نقایص در ناحیه ی مدیال و کمترین میزان حساسیت آن در 99درصد CBCT بود. بیشترین حساسیت ناحیه اپیکال بود. درصد نقایص با اندازه کوچک تشخیص داده شده 80 درصد بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که CBCT یک روش بسیار خوب برای بررسی تحلیل خارجی ریشه با حساسیت بالا و ویژگی عالی است CBCT. قادر است ضایعاتی به کوچکی. mm 0/3 را شناسایی کند.
  کلیدواژگان: CBCT، Cone، beam Computed Tomography، تحلیل خارجی، ریشه دندان
 • سیداحسان محمدیانی نژاد، نسترن مجدی نسب، داوود شلیل احمدی، امیر شیرعلی، مرتضی عقبایی صفحات 429-437
  زمینه و هدف
  آسیب به نرونها طی خونریزی مغزی اولیه به دلیل اثرات فشاری و توکسیسیته محصولات تجزیه شده خون ایجاد می شود. با توجه به نبود درمان طبی مناسب و نیز توانایی آلبومین در محدود کردن ادم و جلوگیری از تجزیه شدن، در مطالعه ی حاضر به بررسی تاثیر آلبومین در این بیماران پرداختیم.
  مواد و
  روش
  در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی صورت گرفت،بیماران با سکته مغزی هموراژیک که حداکثر 24 ساعت از وقوع آن گذشته وارد مطالعه شدند.بیماران به دو گروه تقسیم شدند،گروه مورد آلبومین طی 7 روز،روزانه 2 ساعت بصورت وریدی و گروه کنترل نرمال سالین دریافت کردند.در انتهای درمان مجددا حجم هماتوم محاسبه شد. با استفاده از تستهای Chi Square و T-Test تاثیر مداخله در دو گروه بررسی شد. همچنین میزان ناتوانی در ابتدا و انتهای درمان با معیار NIHSS سنجیده شد.
  یافته ها
  از 61 بیمار بررسی شده،31 بیمار آلبومین و30 بیمار پلاسبو دریافت کردند. بیماران دو گروه از نظر سن، جنس و ریسک فاکتورها همسان بودند، میانگین تغییرات حجم هماتوم قبل و بعد از مداخله، در گروه مورد (SD=1/42) و2/88 در گروه پلاسبو (SD=1/27) و1/75سی سی بود که تفاوت آنها از نظر آماری معنادار بود (p=0/002). در مقایسه ی تغییرات NIHSS قبل و بعد از مداخله در گروه مورد، میانگین تغییرات NIHSS، (SD=1/26) 83/2 و مدیان تغییرات 3 و در گروه پلاسبو، میانگین تغییرات NIHSS، (SD=1/27) 59/1 و مدیان تغییرات 1 بود و تفاوت آنها از نظر آماری معنادار بود (0/001 >P).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان می دهد که استفاده از آلبومین در بیماران مبتلا به سکته ی مغزی هموراژیک می تواند با کاهش حجم هماتوم و اثرات بیولوژیک دیگر از میزان نقص نورولوژیک بکاهد.
  کلیدواژگان: سکته ی مغزی خونریزی دهنده، آلبومین، حجم هماتوم، معیار NIHSS
 • مهدی قادریان، محسن علی سمیر، رضا عزیزی مال امیری، عباس فیاضی، نسیم امرایی صفحات 439-446
  زمینه و هدف
  یکی از بیماری های قلبی مادرزادی آسیانوتیک باز بودن مجرای شریانی (Patent Ductus Arteriosus) می باشد. این مجرا تنه ی اصلی شریان پولمونر را به آئورت نزولی وصل می کند. بلافاصله پس از تولد با تنفس این مجرا به صورت طبیعی بسته می شود. در صورتیکه این مجرا به صورت غیر طبیعی باز بماند، می تواند باعث نارسایی قلبی و یا اندارتریت گردد و پیشنهاد می شود که مجرا توسط روش های جراحی یا غیر جراحی بسته گردد. هدف از این مطالعه بررسی استفاده از روش های غیر جراحی به عنوان اولین تجربه در درمان کودکان مبتلا به باز بودن مجرای شریانی در استان خوزستان است.
  روش بررسی
  14 بیمار که PDA آنها توسط اکوکاردیوگرافی تشخیص داده شده است تحت بستن این مجرا به وسیله ی امپلاتزر یا کویل درحین آنژیوگرافی قرار گرفتند.
  یافته ها
  باریک ترین محل مجرا در سمت شریان پولمونر اندازه ی متوسطی در حدود 7/3 میلی متر داشت (اندازه بین 2/6-6/1 میلی متر). در تمامی بیماران به جز یک نفر بلافاصله پس از عمل، مجرا کاملا بسته شد و در بیمار مورد نظر نیز در پیگیری سه ماه بعد مجرا بسته شده بود. هیچ کدام از بیماران ما عوارض حاد و یا دیررس در پیگیری نداشتند. هیچکدام از بیماران عوارض حاد مثل خونریزی یا آمبولی پیدا نکردند. عوارض دیررس نیز در پیگیری مشاهده نشد. یک نفر از بیماران نشت خفیف داشت که در پیگیری برطرف شد.
  نتیجه گیری
  در این اولین تجربه ی ما بی خطر بودن استفاده از امپلاتزر یا کویل در بستن PDA مشاهده شد و بستن PDA با این روش توصیه می گردد
  کلیدواژگان: باز بودن مجرای شریانی، بیماری های مادرزادی قلبی، امپلاتزر، کویل
 • محمدرضا فرحناک، کاوه همدانی صفحات 447-451
  درد شکم یکی از شایع ترین شکایات در بیماران مراجعه کننده به اورژانس است. برآورد می شود که 4 تا 8 درصد مراجعات بزرگسالان به اورژانس به خاطر درد شکم باشد. علل درد شکم متعدد و متنوع بوده و بسته به سن، جنس و زمینه ی فیزیولوژیک یا پاتولوژیک و یا تکاملی فرد لیست تشخیص های افتراقی متغیر و معمولا مفصل است. تظاهرات شکم حاد جراحی در بیماران مبتلا به وارونگی احشاء متفاوت می باشد. روند تکاملی عصبی احشاء شکمی در وارونگی احشاء به صورت طبیعی است و بروز درد شکم حاد همانند افراد بدون وارونگی احشاء بوده و در همان محل اصلی حس می باشد. در این مقاله گزارش دو مورد شکم حاد جراحی، آپاندیسیت حاد و التهاب کیسه صفرا، که با بروز درد و تندرنس در سمت راست شکم مراجعه کردند که در بررسی بعدی و حین عمل معلوم شد که دچار وارونگی احشاء (Situs Inversus) می باشند.
  کلیدواژگان: Situs Inversus، شکم حاد جراحی، آپاندیسیت و التهاب کیسه صفرا
|
 • Maryam Shahandeh, Alireza Aghayousefi Pages 345-354
  Background And Objective
  Coronary heart disease (CHD) is a major cause of mortality in developed countries and various risk factors have been proposed for them، among which psychological factors have important role in outbreak or intensification and continuance of these disruptions. The aim of this study was to determine the difference between normal people and people with coronary heart disease with regards to anger and quality of life. Subjects and
  Methods
  This study was performed as a case-control design. Data was collected from 40 male and 40 female patients with CHD who had referred to Golestan Hospital specialist clinic in Ahwaz and 40 male and 40 female who were healthy on physician check-up، were used as control. Two groups completed the Spielberger`s State-trait Anger Expression Inventory 2 (STAXI-2) and Quality of Life Inventory (SF-36) to measure their anger and Quality of life. MANOVA test was used to analyze the data.
  Results
  The Quality of life. A significant (P<0. 001) difference was found on the Interaction Effect of Anger and Quality of Life between case and control groups. The comparison of means showed that male and female patients had more anger in desirable، semi and non desirable quality of life.
  Conclusion
  These finding illustrated that the effect of anger and quality of life style extremely related to coronary heart disease. Therefore، raising awareness may be an effective factor to prevent coronary heart disease while training of the patients to control their temper and having healthy life style to promote their health.
  Keywords: Anger, Quality of life, Coronary heart disease (CHD)
 • Majid Aminzadeh, Mohsen Hosseinzadeh, Roya Nikfar, Mehdi Ghaderian, Sedigheh Mohsenpourian Pages 355-361
  Background And Objective
  With changes in lifestyle، childhood overweight and obesity are most important health problems in both developed and developing countries. The aim of this study was to determine the frequency of overweight and obesity in schoolchildren in Ahvaz. Subjects and
  Methods
  In a descriptive cross-sectional study 1،594 (52. 38% male) healthy schoolchildren aged 6 to 10 in Ahvaz were assessed. Height and weight were measured and body mass index (BMI) calculated for all. They were considered overweight and obese if BMI was >85 and >95 percentile respectively compared to standards.
  Results
  52. 38% were male. Age distribution for 6 to 10 years old was 18، 21. 3، 19. 9، 20. 2، and 20. 5% respectively. Prevalence of overweight and obesity was 17. 7 and 18. 8%. Girls had greater risk to be overweight and obese compared to boys (21. 74 vs. 16. 17%; P=0. 001، and 21. 08 vs. 14. 65 %، P=0. 005 respectively).
  Conclusion
  The results of this study showed that prevalence of overweight and obesity is noticeable، especially among girls. Near a hundred percent increase in both overweight and obesity in less than ten years is a warning. Intervention with education and change in habits and feeding behavior are mandatory.
  Keywords: Body mass index, Obesity, Overweight, Schoolchildren
 • Mehrnoosh Zakerkish, Najmeh Rahimi, Hamid Marefati, Zahra Kosarian Pages 363-373
  Background and Objective
  The aim of this study is evaluation of cardiovascular risk factors in diabetic patients between two cities Kerman and Ahvaz with difference in culture، race and climate. Subjects &
  Methods
  In this crass-sectional study we enrolled 211 diabetic patients from Golestan diabetes care center of Ahvaz and 190 diabetic patients who were referred to Samen diabetes care center in Kerman. A questionnaire completed after direct interview examination and libratory assessment. The data were analyzed by SPSS 15 software. Standard chi-square test was used to compare the prevalence rates and the Means were compared by standard t test.
  Results
  The total number of patients from Golestan center of Ahvaz was 211 (144 female (68. 6%) and 67 male (31. 4%)) with mean age of 55. 52±10. 32 years old and mean of duration of disease 6. 72±6. 39 years. Also the total number of patients from Samen center of Kerman was 190 (161 female (85. 5%) and 29 male (14. 5%)) with mean age of 54. 37± 9. 75 years old and mean of duration of disease 8. 78 ±7. 48 years. Overall، arterial hypertension، cigarette smoking and low HDL-C were more frequent between Ahvasien patients (P<0. 0001، P=0. 0004 and P<0. 0001 respectively (. In contrast 20. 4% of Kermanien patients were opium user and dyslipidemy as trouble in triglyceride were more frequent between them (P < 0. 0001 and P =0. 027 respectively (. Renal insufficiency and uncontrolled diabetes were frequent in both two groups and there was no statistically significant different between them.
  Conclusion
  Cardiovascular risk factors are frequent between the patients of both two cities. Differences in race; climate and social habits may be the related causes of higher prevalence of hypertension in Ahvaz and dyslipidemia in Kerman.
  Keywords: Diabetes mellitus, Cardiovascular risk factor, Dyslipidemia, Hypertension, Cigarette smoking
 • Yadollah Zargar, Tayebeh Rahimi Pordanjani, Ali Mohamadzadeh Ebrahimi, Zahra Noruzi Pages 375-383
  Background And Objective
  This study examined the simple and multiple relationships between morningness and sleep quality among students with addiction potential in students Shahid Chamran University of Ahvaz. Subjects and
  Methods
  One hundred and fifty subjects were selected by multistage random sampling from the whole students of Shahid Chamran University of Ahvaz. The scales used for this study were Iranian Addiction Potential Scale (IAPS)، morningness questioner (CSM) and sleep quality (PSQI). The method of this study was descriptive. In order to analysis the data، used Pierson correlation and regression analysis.
  Results
  There were significant simple and multiple relationships between predictors and criterion variables. There was significant correlation between morningness and addiction potential. In addition، there was significant correlation between sleep quality and addiction potential. Regression analysis showed that there were multiple relationships between morningness and sleep quality with addiction potential.
  Conclusions
  The overall results showed that students with low morningness and low sleep quality are exposed to higher risk of addiction.
  Keywords: Addiction potential, Morningness, Sleep quality
 • Shiva Javadipour, Ali Ghorbani, Negin Moradi, Hamid Nourallahi Moghadam, Ehsan Naderifar Pages 385-392
  Background and Objecitve: Parkinson’s Disease (PD) is a progressive disease resulting from a reduction in the release of dopamine. This loss of dopamine can have an effect on non- speech movements، as well as various aspects of speech production. Dysarthria is a collective name for a group of speech disorders resulting from disturbance in muscular control over the speech mechanism due to damage to the central or peripheral nervous system. It produces problems in oral communication due to paralysis، weakness or incoordination of the speech musculature. A synthesis of research on normal and neurologically disordered speech should lead to an improved understanding of the neural regulation of speech. Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study، 36 voice samples in normal voiceless environment were recorded. Frequency difference in high and low vowels was measured by Praat software. Data analysis was performed by Independent Samples Test and Maan-Whiteny tests.
  Results
  All variables showed significant differences. F1-F0 in low vowels were significantly decreased in adults with Parkinson (P< 0. 001). F2-F1 in high vowels was significantly decreased in adults with Parkinson (P < 0. 05).
  Conclusion
  The results showed that Parkinson disease affects formant frequency.
  Keywords: Parkinson, Speech Intelligibility, Dysarthria, Acoustic, Vowel
 • Safa Rekabi, Elham Rajaee Behbahani, Forogh Khalilinejad, Milad Soroori, Ebrahim Eini, Naeim Alhaei Other Author Pages 393-400
  Background And Objective
  Working length determination is a basic procedure in endodontic treatment of permanent and deciduous teeth. Radiography is the conventional method of canal length determination. In this method the distance between tip of the file inserted in the root canal and the tip of the radiographic apex is measured. The purpose of this study was to compare working length determination by NSK (NSK; Japan) electronic apex locator (EAL) with the radiographic method on necrotic deciduous molars. Subjects and
  Methods
  This in vivo study performed on 60 root canals of 20 primary molars. Canal length measured by NSK (NSK; Japan) electronic apex locator compared with radiographic method. Paired samples test was used for the statistical analysis.
  Results
  The mean canal length of D teeth was 13. 82 mm with the radiologic method، and 13. 83 mm with EAL. There were no significant differences between the two methods (P= 0. 81). The average canal length of E teeth was 15. 03 mm with the radiologic method، and 15 mm with EAL showed no statistically significant differences between the two methods (P= 0. 57). Totally the canal length was 14. 43mm with the radiologic method، and 14. 42 mm with EAL with no statistical significant differences (P=0. 85).
  Conclusion
  According to these results of this study we can use EAL instead of radiographic method in working length determination of primary teeth.
  Keywords: Radiographic method, Electronic apex locator, Pulp therapy, Necrotic deciduous molars
 • Seyed Ehsan Mohammadianinejad, Reza Bavarsad Shahripour, Nastaran Majdinasab, Davood Kashipazha, Morteza Oghbaei, Nooshin Mashhadizadeh, Davood Shalilahmadi, Mojtaba Khademian Ghadikolaei, Mohammad Reza Nezhad Salami Pages 400-408
  Background And Objective
  The aim of this study was to evaluate the effect of the albumin in clinical function after acute intracerebral hemorrhage. Subjects and
  Methods
  The study was a double-blind clinical trial in two group of patient with hemorrhagic stroke، including those with stroke occurred in the last 24 hours. The first group treated with albumin infusion with total dose of 1 g/Kg body weight for two hours per day and the second group was treated with normal saline with the same dose. The treatment duration was 7 days. Functional outcome of the first day، 8th days and 3 months after treatment were investigated on the basis of NIHSS. By Chi square and T-Test tatistical analyses and evaluation of the effectiveness of the intervention in the two groups were studied.
  Results
  Each arm of study contained 30 patients. Both groups were the similar in age، sex and risk factors. There were not significant difference in mortality rate) P=0. 353 (، hospitalization duration) P=0. 343 (and hematoma size before) P=0. 596 (and after) P=0. 483 (treatment in two groups. NIHSS of the first day) P=0. 474 (and after 3 months) P=0. 095 following treatment did not show significant differences among both groups. However، the result at the 8th day of treatment showed significant differences (P=0. 025).
  Conclusion
  The findings of this study confirmed that، intravenous albumin used in the initial days in the patient with hemorrhagic stroke would improve short-term clinical and functional outcome، but this positive effect is diminished in the long-term.
  Keywords: Hemorrhagic stroke, Albumin, NIHSS
 • Seyed Hossein Khazaei, Zohreh Ahmadi Alkoei, Mehdi Shahriari Pages 409-418
  Background And Objective
  Contamination of water and soil with heavy metals results from industrial activities is one of the important dangers that threatens natural ecosystems and human being. Because these metals do not degrade and due to their biological accumulation property in tissues، they enter to food chain and lead to different diseases. For these reasons، fish are among the organisms that are exposed to biological accumulation of these metals. The aim of this study was to evaluate health quality of consumable fish by Khorramshahr people. Subjects and
  Methods
  In this study we collected 30 Otolithes rubber and 30 Pampus argenteus fish species from the fish market of Khorramshahr. After chemical digesting of muscle tissue، concentration of lead، cadmium and nickel were measured using Inductively Coupled Plasma (model، USA).
  Results
  Average concentration of lead، cadmium and nickel were estimated in Otolithes rubber respectively 1. 89، 0. 58 and 2. 20 µg/g dry weight and in Pampus argenteus respectively 1. 52، 0. 48 and 1. 08 µg/g dry weight unit.
  Conclusion
  The results of this study in comparison with standards of WHO showed that average concentration of these three metals in muscle tissue of both fish was higher than allowed limit of WHO that can pose danger to human health.
  Keywords: Heavy Metals, Khorramshahr, Otolithes rubber, Pampus argenteus
 • Arash Dabbaghi, Amir Eskandarloo, Samira Saati Pages 419-428
  Background And Objective
  The aim of this study was to evaluate the diagnostic ability of CBCT to detect external root resorption. Subjects and
  Methods
  External root resorption defects of different sizes and in different locations were simulated in 60 human mandibular incisors. Cavities simulating root resorption defects of small size (0. 3×0. 6 mm)، medium (1. 2×0. 6 mm) and large (1. 8×0. 9 mm) were drilled in the cervical، medial and apical thirds of buccal surfaces. The teeth were divided in random groups and mounted in the mixture of acryle and dryed skull sheep powder. CBCT scan was used to evaluate external root resorption in 180 root thirds by two blinded observer. Statistical analysis was done with Kappa test.
  Results
  Sensitivity of CBCT to detect external root resorption was 89% and the specificity was 99 %. The most defects that was detected were on the medial root thirds and the lowest defects that were detected were on the apical root. The percentage of small defects detection was 80%.
  Conclusion
  CBCT technique is a very good method to evaluate external root resorption with high sensitivity and excellent specificity. It can detect the defects as small as 0. 3mm.
  Keywords: Cone, beam computed Tomography, CBCT, External root resorption
 • Seyed Ehsan Mohammadianinejad, Nastaran Majdinasab, Davood Shalilahmadi, Amir Shirali, Morteza Oghbaei Pages 429-437
  Background And Objective
  The aim of this study was to evaluate the effect of albumin in hematom volume after hemorrhagic stroke. Subjects and
  Methods
  The study was conducted in a randomized clinical trial; patients with hemorrhagic stroke in 24 hours of onset were included. Patients were divided into two groups، the first group was treated with intravenous albumin (1 g/Kg) and second group treated similarly with normal saline as placebo. Hematom volume was calculated before and at the end of treatment. Analyzes of data was made using Chi square and T-Test. Level of disability at baseline and end of treatment were compared with the NIHSS.
  Results
  From 61 patients were studied; 31 patients treated with albumin and 30 patients received placebo. Patients were matched for age، sex and risk factors. Mean changes in hematoma volume in the control group was 2. 88 (SD=1. 42) ml and in the placebo group was 1. 75 (SD=1. 27) ml. The differences observed between the two groups was statistically significant (P= 0. 002). In the control group the mean change in NIHSS was 2. 83 (SD=1. 26) and the median change was 3 and in the case group the mean change in NIHSS was 1. 59 (SD=1. 21) and the median changes was 1. The difference between the two groups was statistically significant (P <0. 001).
  Conclusion
  The results of this study showed that the use of intravenous albumin in patients with hemorrhagic stroke can further reducing the size of the hematoma and the patient''s neurological deficits with possible better outcomes.
  Keywords: Hemorrhagic Stroke, Albumin, hematoma volume, NIHSS
 • Mehdi Ghaderian, Mohsen Ali Samir, Reza Azizi Mal Amiri, Abbas Fayazi, Nasim Amraee Pages 439-446
  Background And Objective
  Ductus arterisus is a large normally duct that communicate pulmonary artery and disending aorta in fetus. After birth and respiration this duct is normally closed. One of the congenital heart diseases is patent ductus arteriosus (PDA). Patency of this duct results in heart failure or endarteritis. Treatment involves both surgical and non-surgical interventions. In this study we evaluate our first non-surgical intervention experiences in Khuzestan. Subjects and
  Methods
  Fourteen PDA patients who were diagnosed by echocardiography underwent of transcatheter closure with amplatzer or coil
  Results
  Narrowest part of the PDA close to pulmonary artery had a median size of 3. 7 mm (range from 1. 6- 6. 2 mm). All PDA patents with exception of one، complete occlusion was acheived after the procedure. On follow up، that patient had no residual shunt after three months. None of our patients had complications immediately and on follow-up.
  Conclusion
  Our fist experience showed that PDA occluder by amplatzer or coil is safe and effective and recommended for majority of PDA.
  Keywords: Congenital heart disease, Patent ductus arteriosus, Amplatzer, Coil
 • Mohammad Reza Farahnak, Kaveh Hamadani Pages 447-451
  Abdominal pain is a common complaint in patients presenting to the emergency department. It is estimated that 4 to 8 % of emergency department visits for adults is abdominal pain. Causes of abdominal pain are many and varied depending on age، sex and underlying physiological، pathological or developmental variables and usually detailed a list of differential diagnoses. There are variable acute abdomen manifestations in patients with situs inversus. Development of abdominal visceral nerve in situs inversus is normal and incidence of acute abdominal pain is same as in patient without situs inversus and is felt in the same site. In this article، two cases of acute abdomen، acute appendicitis and gallbladder inflammation that manifestated with pain and tenderness in the right abdomen. Further examinations and during surgical intervention it was revealed that they had situs inversus.
  Keywords: Situs Inversus, Surgical acute abdomen, Appendicitis, Cholesititis