فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - پیاپی 40 (خرداد 1383)
 • پیاپی 40 (خرداد 1383)
 • 104 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/03/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • دکتر مسعود دهدشتیان، دکتر عبدالرحمن امامی مقدم، دکتر محمد اسماعیل مطلق صفحه 1
  کولیک شیرخوارگی یک مشکل شایع شیرخواران است که با گریه زیاد و ناآرامی مشخص میشود. 30 درصد شیرخواران در ضمن 3 تا 4 ماه اول زندگی برای بیش از 3 ساعت در روز گریه می کنند. کولیک در شیرخواران شیر مادر خوار و شیر خشک خوار گزارش شده است. چندین فرضیه برای کولیک شیرخوارگی وجود دارد. یکی از این فرضیه ها می گوید که پروتئین های شیر گاو ممکن است مسئول ایجاد کولیک باشند.
  در این مطالعه، اثر حذف شیر گاو و فرآورده های آن از رژیم غذایی مادر بر علائم کولیک شیرخوارانی که فقط از شیر مادر تغذیه میکردند را مورد بررسی قرار دادیم. 50 شیر خوار با علائم کولیک برای 7 روز (مرحله پایه) و به دنبال آن 8 روز پس از حذف شیر گاو و لبنیات از رژیم غذایی مادر (مرحله مداخله) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  گریه در 48% و ناآرامی در 44% شیرخواران بهبود یافت. از این رو، حذف شیرگاو و فرآورده های آن از رژیم غذایی مادر ممکن است در نزدیک 50% شیرخواران با تغذیه انحصاری از شیر مادر یک روش موثر برای کنترل علائم کولیک باشد.
  کلیدواژگان: شیر گاو، کولیک شیرخوارگی، ناآرامی
 • دکتر ناهید شهبازیان، دکتر نجمیه سعادتی صفحه 6
  القای زایمان به منظور مادری یا جنینی یک اقدام مامایی شایع می باشد و در هر زمان که مادر وجنین از عدم ادامه حاملگی سود می برند کاربرد دارد. یک گروه مهم که از القای زایمان سود میبرند بیماران با حاملگی های گذشته از موعد می باشند. برای ختم حاملگی در این بیماران از دو روش القای زایمان یا سزارین استفاده می شود. وضعیت دهانه رحم به روشنی با موفقیت القای زایمان، طول مدت زایمان واحتمال زایمان واژینال مرتبط می باشد. لذا پزشکان یک عامل آماده کننده سرویکس را قبل از القای زایمان به کار می برند که می تواند یک عامل دارویی یا مکانیکی باشد. هدف از مطالعه بررسی نتایج القای زایمان با استفاده از آماده نمودن سرویکس توسط سوند فولی در حاملگی های پس از موعد میباشد. به همین دلیل 60 بیمار به صورت غیر احتمالی و مبتنی بر هدف یعنی بر طبق معیارهای انتخاب و حذف نمونه وارد مطالعه شدند و به دو دسته آزمون و شاهد تقسیم شدند. قبل از گذاشتن سوند فولی وضعیت آمادگی دهانه رحم براساس سیستم بی شاب بررسی شده و پس از گذاشتن سوند فولی میزان تغییر نمره بی شاب، فاصله زمانی قرار دادن سوند تا خروج خود بخودی، فاصله زمانی استفاده از اکسی توسین تا شروع انقباضات رحمی و فاز فعال زایمان، طول مدت فاز فعال و مرحله دوم زایمان، نوع زایمان و میزان موفقیت القا ارزیابی شد. مهمترین نتیجه این مطالعه این بود که استفاده از سوند فولی منجر به افزایش نمره بی شاب به طور متوسط در حد 5/3 نمره شد و میزان موفقیت کل یو زایمان واژینال به طور مشخص در مقایسه با گروه شاهد افزایش داشته است. توصیه می شود با توجه به اینکه گذاشتن سوند فولی روشی ایمن، غیر تهاجمی، قابل برگشت و کم هزینه است و نیاز به مانیتورینگ خاصی ندارد، به عنوان یک روش مطلوب جهت آماده نمودن سرویکس در بیماران با نمره بی شاب نامطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حاملگی پس از موعد، القاء زایمان، نمره بی شاب
 • دکتر محمود رضا پناهی بزاز صفحه 13
  بروز نقض اپی تلیوم قرنیه دهنده پس از پیوند قرنیه یکی از زودرس ترین عوارض بعد از پیوند می باشد که اقدام درمانی برای تسریع ترمیم آن برای حفظ سلامت پیوند و شفاف ماندن آن اهمیت اساسی دارد. به منظور مقایسه تاثیر سه روش درمان نقص اپی تلییالی قرنیه دهنده بعد از پیوند قرنیه، مطالعه به صورت آینده نگر در 69 چشم از 69 بیمار (42 مرد و 27 زن) با متوسط سنی56.6 سال انجام گردید بیماران صرف نظر از علت پیوند و به طور تصادفی در سه گروه پچ فشاری، تار سورافی و بازگذاشتن چشم قرار گرفته واز نظر سرعت ترمیم نقص اپی تلیالی معاینه روزانه شده اند نقص اپی تلیالی با فلئورسین رنگ آمیزی شده و اندازه گیری بزرگترین وکوچکترین قطرهای آن براساس میلی متر در روز مشخص و در پرونده بیماران ثبت گردیده است. میزان کاهش قطر نقص اپی تلیالی قرنیه در گروه پچ فشاری چشم به اندازه 3.292±0.82 میلی متر در روز و در گروه تار سورافی 2.221±1.129 میلی متر در روز و در روز و در گروه بار گذاشتن چشم به اندازه 2.370±1.105 میلی متر در روز بوده است.
  مقایسه بین گروه پچ فشاری چشم با هر دو گروه تار سورافی و باز گذاشتن چشم، نشاندهنده سرعت بیشتر ترمیم نقص اپی تلیالی قرنیه درگروه پچ فشاری چشم می باشد (p<0.01). ولی در مقایسه بین دو گروه تار سورافی و باز گذاشتن چشم تفاوت معنی داری نیست (p>0.1).
  کلیدواژگان: پیوند قرنیه، نقص اپی تلیالی قرنیه دهنده، تار سورافی، پچ فشاری
 • دکتر احمدرضا عصاره، نسرین شریفی، صدیقه فیاضی، محمد حسین حقیقی زاده صفحه 24
  پرفشاری خون شایعترین بیماری ارجاع دهنده بیماران به مطب پزشک است و 4/1 کل مردم پرفشاری خون را در طول زندگی تجربه میکنند. در جریان تشخیص و درمان فشار خون، اثر پرفشاری وایت کت (روپوش سفید) یکی از معضلات پزشکی محسوب می گردد، که در اثر اضطراب بیمار از حضور در محیط پزشکی حاصل می گردد و می تواند سبب تشخیص اشتباه فشار خون و یا تغییرات درمانی غیر لازم گردد. این اثر در جوامع مختلف با توجه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی و آشنایی افراد با محیط پزشکی درصد متفاوتی دارد. برای رفع این معضل دور راه استفاده اندازه گیری 24 ساعته فشار خون و یا اندازه گیری فشار خون در منزل پیشنهاد شده است. با توجه به عدم مطالعه منتشر شده در این زمینه در جامعه ایرانی بر آن شدیم تا این اثر را مورد مطالعه قرار دهیم. در این مطالعه شبه تجربی تعاد 100 بیمار واجد شرایط تحقیق (29 مرد و 71 زن) در سنین 32 تا 81 ساله که در مراجعه به درمانگاه دانشگاهی دارای فشار خون بالا بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. 15% بیماران بدون سابقه قبلی فشار خون و 85% دارای سابقه قبلی و تحت درمان دارویی بودند. فشار خون بیمار در مطب پس از دو بار گرفته شدن توسط پزشک به وسیله یک دستگاه فشار سنج جیوه ای و بالا بودن آن توسط پژوهشگر با همان دستگاه فشار سنج جیوه ای اندازه گیری و سپس فشار خون در منزل توسط همان دستگاه فشار سنج توسط پژوهشگر در شرایط یکسان اندازه گیری شد. یافته ها در فرم مخصوص ثبت گردید و توسط آزمون تی زوجی بررسی شد. نتایج نشاندهنده تفاوت معنی داری بین فشار خون سیستولی (P<0.001) و فشار دیاستولی (P<0.01) در مطب ومنزل در گروه تحت درمان دارویی و تفاوت معنی داری در فشار خون سیستولی (P<0.001) درافراد بدون سابقه قبلی فشار خون وجود داشت. در کل تفاوت فشار خون سیستولی بیشتر از 20 میلی متر جیوه (اثر وایت کت سیستولی) در 36% بیماران و تفاوت فشار خون دیاستولی بالاتر از 10 میلیمتر جیوه (اثر وایت کت سیستولی) در 43% بیماران مشاهده شد. ارتباط معنی داری میان تفاوت فشار خون بیماران در مطب توسط پزشک و پرستار، براساس جسن و وضعیت درمانی مشاهده نشد. تفاوت فشار خون دیاستولی در افرادی که دارو مصرف نکرده اند درمطب و منزل معنی دار نبود. این مطالعه نشانگر وجود اثر وایت کت به میزان قابل توجه در بیماران مراجعه کننده که تشخیص فشار خون برای آنها داده میشود و یا تحت درمان فشار خون قرار هستند می باشد و لزوم توجه به این امر را در شروع درمان و تغییرات درمانی، می طلبد. همچنین نشان داده شد که حضور پرستار در منزل و برآورد فشار خون توسط او می تواند در برطرف کردن اثر مغشوش کننده وایت کت بسیار موثر باشد.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، وایت کت، مقایسه فشار خون در مطب و منزل
 • دکتر عبدالحسن طلائی زاده، دکتر شهنام عسکرپور، دکتر خدامراد زندیان صفحه 31
  بیماران مبتلا به تالاسمی به علت نقض ارثی در زنجیره گلوبین همراه باناپا یداری گلوبولهای قرمز نیازمند تزریق خون مکرر و به دنبال آن طحال بزرگ پیشرونده می شوند که اکثریت موارد برای کاهش میزان و دفعات خون گیری و عوارض خونریزی مکرر نیاز به عمل جراحی طحال برداری پیدا می کنند. هدف از این مطالعه بررسی نتایج عمل جراحی طحال برداری دراین بیماران می باشد. این بررسی بر روی 45 بیمار مبتلا به تالاسمی که در طی ده سال گذشته 1379 - 1369 عمل جراحی طحال برداری شده بودند وجهت پیگیری به مرکز تالاسمی بیمارستان شفا اهواز مراجعه می کردند به صورت توصیفی و گذشته نگر انجام گرفت. از بین 45 بیمار 28 نفر (2/62%) تالاسمی ماژور و 17 نفر (8/37%) تالاسمی اینترمدیت داشتند و اکثریت آنها بالای 15 سال بودند. در 60% موارد طحال تا حد ناف یا بزرگتر از حد ناف، در 7 بیمار (5/15%) سنگ کیسه صفرای همزمان و در 11 بیمار 24.5% درد فضاعی ربع فوقانی چپ شکم و سیری زودرس داشتند. 43 بیمار5/95% ماهیانه بیش از 20 سی سی به ازا هر کیلوگرم وزن بدن خود می گرفتند. بعد از عمل جراحی طحال برداری 23 بیمار (57/5%) بین یک ماه تا یکسال بعد از عمل و 6 بیمار (15%) بیش از یکسال بعد از عمل نیاز به اولین خونگیری داشته و میزان و دفعات خونگیری نیز کاهش یافت و تمام بیماران احساس راحتی و تحرک بهتری پیدا کردند. 3 بیمار66/6% دچار عارضه جراحی شده و علیرغم دریافت واکسن پنوموواکس قبل از عمل 9 بیمار 20%، دچار عوارض عفونی در طولانی مدت شدند. عمل جراحی طحال برداری با کاهش نیاز به خونگیری و پیشگیری از عوارض حاصل از آن و رفع علائم بزرگی طحال دراین بیماران روش درمانی مناسبی است مع هذا با توجه به عوارض عفونی حاصل از عمل جراحی طحال برداری 20% در این بیماران عمل جراحی طحال برداری فقط در مواردی که خونگیری مکرر و زیاد بیمار باعث افزایش بروز عوارض خونگیری (هموکروماتوز) شده و یا بزرگی طحال وسیع و علامتدار بیمار پیدا میکند توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، طحال بزرگ، عمل جراحی طحال برداری، ترانسفوزیون
 • مهناز طاهریان فرد، مهرداد شریعتی صفحه 39
  مقایسه سطح سرمی لیپیدها در بیماران اسکیزوفرنی بستری و افراد سالم گزارشات قبلی حاکی از نقش نواحی قشری سیستم کناری مغز بر پاتوفیزیولوژی اسکیزوفرنی است، از طرفی بروز علائم اسکیزوفرنی درارتباط با کاهش سیستم گاباارژیک است. تزریق 25- ئیدروکسی کلسترول دامنه فعالیت IPSP در گیرنده های GABA8 را افزایش میدهدو کلسترول نیز به طور نسبی اثرات 25- ئیدروکسی کلسترول را تقلید می کند. لذا هدف از مطالعه حاضر این است که غلظت سرمی کلسترول تام، کلسترول LDL، کلسترول HDL و تری گلیسرید در بیماران اسکیزوفرنی چگونه تغییر می کند، در این راستا 49 بیمار اسکیزوفرنی مرد که به بیمارستان مراجعه کرده بودند، براساس DSM_IV و شواهد بالینی قبل از شروع درمان، در حین درمان و پس از بهبودی مورد بررسی قرار گرفتند. غلظت سرمی کلسترول تام، کلسترول LDL، کلسترول HDL و تری گلیسرید توسط روش RA1000 اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که غلظت سرمی کلسترول تام و کلسترول LDL به طور معنی داری (p<0.05) در تمام مراحل درمقایسه با افراد سالم کمتر بود. در حالیکه، غلظت سرمی کلسترول HDL و تری گلیسرید در تمام مراحل تفاوت معنی داری (P>0.05) را نشان نداد. نتایج دال بر آن است که چربی های خوب در بیماران اسکیزوفرنی تغییرات معنی داری نسبت به نمونه های سالم پیدا می کنند.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنی، کلسترول، تری گلیسرید
 • دکتر علی احمدزاده، دکتر آذر احمد زاده صفحه 46
  عفونت مجاری اداری یکی از شایعترین عفونتهای باکتریال در دوران کودکی است. عفونت مجاری ادراری می تواند تظاهری از یک ناهنجاری یا اختلال عملکرد سیستم ادراری من جمله برگشت ادرار از مثانه به حالب باشد. در پیگیری کودکان مبتلا به عفونت ادراری علامت دار در 50 - 29% موارد برگشت ادرار مشاهده می شود. عوارض دراز مدت عفونت در چنین زمینه ای اسکار کلیه، هیپرتانسیون و نهایتا نارسایی مزمن کلیه است. طی مدت دو سال از 126 بیمار سیستویورتروگرافی حین ادرار (VCUG) و سونوگرافی از کلیه و مجاری ادراری به عمل آمد و به مدت 24 - 6 ماه پیگیری و مورد بررس قرار گرفتند. از این میان، 100 نفر (79%) دختر و 26 نفر (21%) پسر بودند. از بیماران 38 نفر (30%) شیرخوار زیر یکسال، 59 نفر (47%) یک تا 5 سال و 24 نفر (19%) پنج تا ده سال و پنج نفر (4%) ده تا پانزده سال بودند. شایعترین علائم در بین آنها تب (83%) و سوزش ادرار (43%) بود. عامل مسبب در 88% موارد اشرشیاکلی بود. در مجموع 50 بیمار 39% برگشت ادرار (دختران 39% و پسران3/42%) داشتند که در 32 نفر (25%) یکطرفه (دختران 24% و پسران 30%) و 18 نفر 14% دو طرفه (دختران 15% و پسران 12%) بودند. ناهنجاری و یا عامل مستعد کننده در مجموع در 26 نفر یا 21% موارد (20% دختران و 23% پسران) مشاهده گردید. ترکیبی جنسی و سنی بیماران با مطالعات دیگران مطابقت داشت. شایعترین علامت بیماران به ویژه در شیرخواران تب بدوع علت واضح بود وشایعترین باکتری مسبب اشرشیاکلی و سپس کلبسیلا بود. حدود 40% مبتلایان به عفونت ادراری، برگشت ادرار از مثانه به حالب داشتند که در پسران شایعتر بود که با مطالعات داخل کشور بیشتر سازگار بود. در 26% موارد برگشت ادرار از مثانه به حالب درجه3 یا بالاتر بود که با مطالعات غربی مطابقت داشت. عفونت ادراری علامت دار میتواند تظاهر مشکل زمینه ای مسیر ادراری منجمله برگشت ادرار از مثانه به حالب باشد که ممکن است شدید، دو طرفه و خطر ساز باشد. لذا انجام VCUG و سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری در کلیه مبتلایان به عفونت ادراری تب دار ضروری است همچنین پیگیری بیماران و بررسی وجود اسکار به کمک اسکن کلیه (3 تا 6 ماه بعد) توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: برگشت ادرار، کودکان، عفونت ادراری
 • دکتر غلامحسین نوروزی نژاد صفحه 55
  هدف از این مطالعه بررسی شیوع و دشت علائم افسردگی در والدین کودکان ونوجوانان مبتلا به بدخیمی می باشد. این مطالعه طی 4 ماه در بیمارستان شفا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر روی 66 نفر شامل 32 پدرو 34 مادر انجام شده است. معیار تشخیص افسردگی براساس DSM-IV با ارزیابی بالینی و انجام آزمون MMPI و جهت تعیین شدت افسردگی از آزمون Beck استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که میزان شیوع افسردگی در جمعیت مورد هدف تا 4 برابر شیوع علائم افسردگی در جمعیت عمومی جامعه می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده توجه به جنبه های روانشناختی بیماران مبتلا به بدخیمی و والدین آنها بیش از پیش ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: افسردگی، والدین، بدخیمی، فرزندان
 • دکتر مهرداد عزمی، دکتر محمد جعفر فره وش، دکتر ناصر ابزاهیمی دریانی، دکتر رضا ملک زاده صفحه 61
  هدف این مطالعه شرح یک سری از بیماران با استئاتوهپاتیت غیر الکلی و شرح تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی آنها است. تظاهرات بالینی، بیوشیمیایی 26 بیمار پس از اثبات بیماری استئاتوهپاتیت غیر الکلی در یک دوره 4 تا 44 ماه به طور متوسط 2/15 ماه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از 26 بیمار، 11 بیمار3/42% زن و 15 نفر7/57% مرد بودند. متوسط سن بیماران 14/11 ± 12/40 (از 17 تا 67 سال) بود. از 4 بیمار چاق، دو نفر مرد و دو نفر زن بودند. 4/15% و یک بیمار زن، چاقی شدید داشت. مجموعا پنج نفر (19.2%) چاق بودند. 13 نفر از بیماران (50%) افزایش وزن داشتند که ازاین تعداد 6 نفر زن و 7 نفر مرد بودند. 8 نفر (8/30%) وزن طبیعی داشتند که 2 نفر از آنها زن و 6 نفر مرد بودند. دیابت در 3 بیمار (5/11%) و سابقه دیابت در افراد فامیل درجه یک در 3 نفر (11.5%) ثابت گردید. هیپرلیپیدمی در 12 بیمار 2/46% وجود داشت و فقط 2 نفر از بیماران سابقه مصرف داروهای ایجاد کننده کبد چرب داشتند (7/7%) در بدو مراجعه 10 بیمار بدون علامت و 11 نفر علائم غیراختصاصی داشتند (درمجموع 8/80%) و فقط 5 بیمار (2/19%) علائم مرتبط با بیماری هنگام مراجعه داشتند. فقط یک نفر از بیماران در سیر بیماری به سمت سیروز پیشرفت نمود و حداقل 5 بیمار فیبروز در بیوپسی داشتند. استئاتوهپاتیت غیر الکلی می تواند یک بیمار کبدی پیشرونده باشد و نباید به عنوان بیماری که در زنان چاق با دیابت دیده میشود، در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: استئاتوهپاتیت غیر الکلی، چاقی، دیابت قندی
 • دکتر سید مسعود سیدیان، دکتر ناصر محمد هادی صفحه 71
  بیماری کرونر ازعلل شایع مرگ است که عوامل ایجاد کننده آن متعدد است ولی چهار عامل اصلی که منجر به آترواسکروز عروق کرونر می شوند عبارتند از: فشار خون بالا، چربی خون بالا، استعمال دخانیات و دیابت. بیماری دریچه آئوریت هم علل متعددی دارد ولی دو علت شایع آن درگیری روماتیسمال و دژنراتیو دریچه است. عوامل مولد آترواسکلروز درایجاد و پیشرفت بیماری دریچه آئورت موثر هستند. بیماری مهم دریچه آئورت که نیازمند تعویض دریچه باشد، با مطالعه اکوکاردیوگرافی به خوبی تشخیص داده می شود ولی در مواردی که احتمال بیماری کرونری زیاد است، آنژیوگرافی کرونر در یک عمل جراحی دریچه انجام می شود تا در صورت لزوم تعویض دریچه و پیوند عروق کرونر در یک عمل جراحی به صورت همزمان انجام شوند زیر بیماری کرونر درمان نشده،عوارض عمل جراحی را بالا می برد.با توجه به اهمیت تشخیص دقیق بیماری کرونر قبل از عمل جراحی تعویض دریچه آئورت و با توجه به نتایج مختلف مطالعات گذشته، بررسی اخیر جهت تعیین شیوع بیماری کرونر و همچنین شناسایی عوامل پیشگویی کننده درگیری کرونر در بیماران دریچه ای آئورت انجام شده است. در این مطالعه گذشته نگر کلیه بیمارانی که از سال 75 لغایت پایان 1380در بیمارستان گلستان اهواز قبل از عمل جراحی تعویض دریچه آئورت مورد آنژیوگرافی کرونر قرار گرفته بودند، بررسی شدند. تعداد کل بیماران مورد مطالعه 94 نفر بودند که تنها 13 نفر مبتلا به بیماری کرونر بودن. 58 نفر از آنان مرد و 36 نفر زن بودند. براساس سن، بیماران را به دوگروه تقسیم شدند: 45 نفر از بیماران سن کمتر از 45 سال داشتند و 49 نفر سن 45 سال یا بالاتر داشتند. درهر گروه رابطه بیماری کرونر با فاکتورهای زمینه ساز آترواسکلروز و درد سینه به صورت جداگانه با روش Chi square، Fisher Exact Test بررسی شد. با توجه به نتایج حاصله درگروه باسن کمتر از 45 سال رابطه آماری معنی دار بین بیماری کرونر و ریسک فاکتورهای آترواسکلروز (P=0.0004) و درد سینه (P=0.002) وجود داشت ولی در گروه سنی 45 سال یا بالاتر از ارتباط معنی دار نبود. نتیجه این مطالعه شیوع کمتر بیماری کرونر8/13 درصد در بیماران دریچه ای آئورت درمقایسه با آمارهای خارجی حدود 50 درصد را نشان داده ولی نتایج مطالعات گذشته مبنی بر احتمال بالای ابتلای کرونری در بیماران دریچه ای آئورت که سن بالا، سابقه ریسک فاکتور آترواسکلروز و یا درد سینه دارند، را تایید می نماید.
  کلیدواژگان: دریچه آئورت، عروق کرونر، ریسک فاکتورهای کرونری، درد سینه
 • ابوالفضل دبیر مقدم، دکتر علیرضا سمرباف زاده صفحه 80
  استرپتوککهای بتا همولتیک گروه A مهمترین عامل گلو درد باکتریای هستند. تب رماتیسمی حاد و گلومرولونفریت از عواقب ابتلا به عفونت استرپتوککی گروه A می باشند. تشخیص سریع این عفونتها در درمان و پیشگیری از ابتلا به عفونت اهمیت زیاد دارد. با روش های سنتی باکتریولوژیک حداقل 48 ساعت طول می کشد تا این باکتری تشخیص داده شود. هدف از اجرای این پروژه کاهش زمان تشخیص استرپتوککهای بتاهمولتیک گروه A به 8 -10 ساعت و با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت بوده است. بدین منظور استرپتوککهای بتا همولتیک گروه A (سوش استانداردATCC 1447) در 300 میلی لیتر محیط مایع Todd - Hewitt کشت داده شده در انکورباتور شیکردار به مدت 18 ساعت در دمای °c37 قرار داده شد. آنگاه باکتریها سانتریفیوژ شده و پس از تیمار، به خرگوش تزریق شدند. پس از اینکه تیتر آنتی بادی ضد استرپتوکک در سرم خرگوش به سطح مطلوب رسید سرم خرگوش جدا شده، ایمونوگلبولین های آن تخلیص شده و با FITC گونژوگه گردیدند. رقت های مختلف از سرم ایمن گونژوگه خرگوش تهیه شد و گسترشی از باکتری های مختلف (استافیلوکک آرئوس، استرپتوکک پیوژن و استرپتوککهای بتا همولتیک گروه B،C و استرپتوککهای غیر همولتیک(را با این رقتها رنگ آمیزی نموده با میکروسکوپ فلورسنت مورد مشاهده قرار داده شد. نتایج نشان داد که گونژوگه تهیه شده، استرپتوککهای بتا همولتیک گروه A را به خوبی میتواند شناسایی کند. نمونه ها براساس شدت رنگ فلورسنت از 4+ (درخشان ترین) تا 1+ (کم رنگ ترین) درجه بندی شدند. از میان سوشهای باکتریایی مورد آزمایش استافیلوکوک آرئوس با درخشندگی معادل 2 در مقایسه استرپتوککهای بتا همولتیک گروه A که 4+ بود مشاهده گردید. حساسیت و ویژگی گونژوگه تهیه شده به ترتیب1/96% و 4/94% محاسبه گردید. نتیجه اینکه با استفاده از گونژوگه تهیه شده می توان با اطمینان قابل قبولی استرپتو کک های بتاهمولتیک گروه A رادر کمتر از 10 ساعت تشخیص داد.
  کلیدواژگان: استرپتوکک های بتاهمولتیگ گروه A و ایمونوفلورسنت
|
 • Dehdashtian M., Amami-Moghadam A.R., Motlagh M.A Page 1
  Infantile colic is a common problem characterized by excessive crying and restlessness. Twenty nine percent of infants cry more than 3 hours a day during the first 3 to 4 months of life. Infantile colic has been reported in both breast-fed and formula-fed infants. There are several hypotheses for infantile colic. One of these hypothesis suggests that cow’s milk proteins may be responsible for infantile colic. In the present study‚ we examined the effect of elimination of cow’s milk and its products from the maternal diet on the exclusively breast fed infant with colic symptoms. Fifty infants with colic symptoms were studied for 7 days baseline period followed by 8 days of intervention period of strict elimination of milk and dairy products from maternal diets. Forty eight and forty four percent of infants showed an improvement in crying and restlessness respectively. Therefore‚ the strict elimination of milk and dairy products from the maternal diet may be an effective way to control colic symptoms in approximately 50% of exclusively breast fed infants.
 • Shahbazian N., Saadati N Page 6
  Induction of labor for safety purposes of mother or fetus is a prevalent beneficial obstetrics measure. One of the important groups who has benefited from induction of labor is the patient with post-date pregnancy. For termination of pregnancy in these patients, both methods of labor induction or cesarean operation have been used. The condition of cervix is clearly related to the successful induction of labor, the length of delivery and probably vaginal delivery.Therefore the physicians use a preparatory agent for ripening of cervix before labor induction, that can be a medical agent or mechanical device. The aim of this study was to review the result of induction of labor using foley catheter for ripening the cervix in post term pregnancy. For this purpose, 60 patient were chosen non – randomly based on target, meaning exclusion–inclusion criterion, in two groups of case and control before insertion of foley catheter. Ripening of cervix was determined based on bishop system. After the placement of foley catheter the following parameters were determined: change of Bishop number, duration of foley insertion to self extraction, duration of oxytocin usage to uterine contraction, the active and second stage of labor, the type of delivery and induction success rate. The results of this study showed that the use of foley catheter leads to the increase in rate of vaginal delivery compared with control group. Since the use of foley catheter is a safe, non-invasive and reversible method for preparation of cervix in patient with undesired bishop score is highly recommended.
 • Panahibazaz M.R Page 13
  Corneal epithelial defect is one of the earlier complication after keratoplasty. Therapeutic methods for enhancement of epithelial healing rate are of paramount importance for maintaining corneal graft clarity and for prevention of development of graft ulcer.In this prospective clinical the efficacy of pressure patch, tarsorrhaphy and non-patch eye methods on the corneal epithelial healing rate after keratoplasty were compared.For this purpose, 69 eyes from 69 patients with average-age of 56.6 yrs, without considering causes of keratoplasty, were assigned randomly into three treatment groups. In order to evaluate corneal healing rate, all patients were examined daily with slit lamp biomicroscope for measurement of maximum and minimum dimension of the corneal epithelial defect following staining with sterile flureosien stripe. The results showed the rate of reduction in diameter of corneal epithelial defect in pressure patch group to be 3.292  0.82 mm/ day compared with 2.221  1.129 mm/day in tarsorrhaphy and 2.370  1.105 mm /day in non- patch eye groups.These findings suggest a faster corneal epithelial healing rate in pressure patch group after keratoplasty (P<0.01). However, there was no significant difference between tarsorrhaphy with non patch eye on the epithelial healing rate (P>0.1).
 • Assareh A.R., Sharify N., Fayazi S., Haghighizadeh M.H Page 24
  High blood pressure (HBP) is the commonest referred reason for visiting clinics from which 25% of all population suffer at some stage of their lives. The “white coat hypertension” has been implicated as one of the difficulties in diagnosis and treatment of HBP and can predispose the patients to unnecessary drug treatments. On the other hand, the incidence rate of this phenomenon among different societies varies. This study attempts to clarify its incidence among Iranian population.One hundred subjects, having the allocated criteria (29 male, 71 females, age range 32-81 years old) were randomly selected for this quasi-experimental study. The patients were selected from those visiting the internal clinic of Shiraz University and who suffered from HBP or those diagnosed for the first time. The blood pressure was measured twice by the attending physician and then by a nurse (a member of the research team), who made the home visit measurements, using the same mercury gauged instrument. Fifteen percent of the patients were those who were diagnosed to have HBP for the first time and the remaining were already on drug treatment. The results showed that there was significant difference between in the measurement of both systolic and diastolic blood pressures in the clinic and at home among the patient who were already under drug treatment for their HBP (P<0.001 and < 0.01 respectively). While there was a significant difference only in the systolic blood pressure among the first-time diagnosed patients (P <0.001). Overall result showed there was an increase of 20 mmHg in the systolic blood pressure among 36 % of the patients (systolic white coat effect). While the corresponding increase in the diastolic blood pressure was 10 mmHg in 43 % of the patients (diastolic white coat effect).This study demonstrated that there was a significant white coat effect on a high percentage of the patients who visit the clinics for blood pressure assessment, and these findings need to be considered when attempting to prescribe or change drugs regiments. The visiting nurse can ameliorate these discrepancies.
 • Talaiezadeh A.H., Askarpoor B., Zandian Kh.M Page 31
  Thalassemic patients need recurrent transfusion due to the RBC hemolysis resulted from hereditary defect in beta globin chain synthesis. This might lead to transfusion complications such as hemochromotosis, splenomegaly and others’ associated complications. Most cases might need splenectomy for avoiding recurrent transfusion and splenomagaly complications. In this study, we tried to evaluate the outcomes of splenectomy in 45 patients. This descriptive and retrospective study was done on 45 thalassemic patients who under went splenectomy during the last 10 years. Twenty eight patients (62.2%) suffered from major thalassemia and the remaining 17 (37.8%) had thalassemia intermediate. Most patients were over 15 years old. 27 (60%) patients had huge splenomegaly up to or over umbilicus, 5 (14.5%) simultaneous gallbladder stone removal and 11 (24.5%) LUQ pain with early satiety. Forty three of the patients (95.5%) received 20 CC packed blood cell for each five kg of body weight. After splenectomy 23 (57.5%) of the patients did not need any blood transfusion from a month to a year; 6 (15%) did not require transfusion after a year. Overall, the amount of transfusion decreased in all patients. All of the patients felt healthier after splenectomy. Operative complications occurred in 3 (6.66%) of patient. despite pre-opretion vaccination with Pneumovax polyvalent various infections occurred in 9 (20%) on long term. Therefore, the finding of this study suggest that splenectomy is recommended only in thalacemic patients in whom there is a need for high level of blood transfusion and in those who suffer from symptomatic splenomegaly.
 • Taherianfard M., Shariatie M Page 39
  Previous investigations suggest that the limibic corical region is involved in the pathophysiology of schizophrenia. On the other hand reduced inhibitory GABAergic tone in these areas may contribute to the appearance of schizophrenic symptoms. Super infusion of 25-OH cholesterol increases the peak amplitude of the GABAA IPSP and that cholesetrol partly mimics the effect of 25-OH cholesterol. The aim of present investigation was to elucidate whether serum concentrations of total cholesterol, LDL-, HDL-cholesterol and triglycerides differ in schizophrenic from normal subjects. Forty-nine male schizophrenic patients admitted to the Ebne Sina Hospital in Shiraz were examined based on DSM_IV and clinical criteria before treatment, during treatment and after recovery. Serum concentration of total cholesterol, LDL-, HDL-cholesterol and triglycerides were assayed by RA1000 method. The results showed that the serum concentrations of total and LDL-cholesterol were significantly (p<0.05) lower than the control values in the corresponding stages of the study. However, the serum concentrations of HDL-cholesterol and triglycerides at all stages of treatment were shown not significantly (p>0.05) different from normal subjects. It is deduced that changes in the levels of cholesterol and triglycerides may be altered in schizophrenia and remained so even after recovery.
 • Ahmadzadeh Ali, Ahmadzadeh Azar Page 46
  Urinary tract infection (UTI) is one of the most common bacterial infections in children. UTI may be a presentation of urinary tract abnormality including vesicoureteral reflux (VUR) in about 29-50% of children with symptomatic UTI. The long-term complications of UTI with this condition is renal scarring, hypertension and chronic renal failure. During a two year period, 158 patients admitted with symptomatic UTI aged 1 month up to 15 years, VUR was diagnosed by voiding cystourethrography (VCUG) and the patients were followed up for 6 to 24 months. Among the 158 cases, 126 patients were selected for this study (100 girls and 26 boys). There were 77% under 5 years. The most common symptoms were fever without localizing sign and dysuria. VUR was detected in 39.6% of patients (39% of girls, 42.3% of boys). There were 25.39% unilateral and 14.2% bilateral. Symptomatic UTIs were more common in girls (88%) and younger children (77% < 5 years). Forty percent of these patients had VUR in which 14% were bilateral. Symptomatic UTI may be a presentation of an underlying problem particularly VUR that may be severe and bilateral. For this reason, VCUG should be performed in any patient in every age and sex. Furthermore, ultrasonographic studies of kidney and the urinary tract (for detection of underlying abnormality) and renal cortical scan (3-6 months later) for evaluation of renal scarring are required.
 • Noroozinejad Gh Page 55
  The objective of this research was to study prevalence and severity of depression among parents of children suffering from malignant diseases. This study has been preformed over a four-month period at Shafa hospital of Ahwaz Medical Sciences University on 66 parents (32 fathers and 34 mothers). Depression was diagnosed in accordance with DSM-IV criteria through clinical interview and MMPI test. For severity measurement Beck test was used. The results show that prevalence rate of depression in the target population was almost four times more than in the general population. The finding of this study demonstrated that the parents of children suffering from malignancy need specific psychiatric support and attention.
 • Azmi M., Farahvash M.J., Ebrahimidaryani N., Malekzadeh R Page 61
  The aim of the present study was to describe the clinical and laboratory findings among a series of patients with non-alcoholic steatohepatitis (NASH). The clinical, biochemical features of 26 patients with non-alcoholic steatohepatitis, observed for 4 to 44 mo (mean 15.2 mo) were analyzed. Eleven of the patients (42.3%) were women and the rest were men (57.7%). Mean age was 40.12  11.4 (range 17-67). Two of the 4 obese patients (BMI 30) were men (15.4%) and the only morbid obese patient (BMI 40) was a women. Totally thirteen patients were over weight (40 BMI<30) 6 of whom were women. Thirteen patients (6 men and 7 women) had BMI within the range of 25 to 30. Eight patients (6 men and 2 women) had normal weight. Twelve patients (46.2%) had hyperlipidemia, while only 2 had the past consumption history of drug-induced NASH (7.7%). Initially 10 patients were asymptomatic, another 10 had non-specific symptoms (totally 80.8%) and 5 patients had the symptoms related to NASH. Only 1 patient progressed to cirrhosis and 5 showed fibrosis in their liver biopsy. The finding of this study suggests that non-alcoholic steatohepatitis can be a progressive liver disease. Furthermore, it suggests that this disease should not be considered a disease predominantly seen in an obese women with diabetes mellitus.
 • Seyedian S.M., Hadi N.M Page 71
  Coronary artery disease is one of the most common causes of death in the world. The disease have multifactorial nature but four important potential risk factors for atherosclerotic coronary artery disease include: hypertension, hyperlipidemia, smoking and diabetes mellitus. Aortic valve diseases also have multiple etiology but two of the common forms of aortic valve diseases include rheumatic and degenerative involvement. Degenerative lesion of aortic valve is associated with traditional risk factors for atherosclerosis. Echocardiography is the most important laboratory technique for evaluation and following patients with aortic valve diseases and selection for operation. Preoperative coronary angiography indicated in patients with high probability of coronary disease. If coronary disease is present, aortic valve replacement and coronary bypass graft should be performed simultaneously, because surgical risk increases when coronary disease is left untreated. Because of the differences in the reported litreture on the prevalence and the factors involved in the development of coronary diseases in different areas of the world, this retrospective study was performed in Glostan Hospital Ahwaz University of Medical Sciences, between Mar. 1996 to Mar. 2001, to determine the prevalence and predicting factors of coronary disease in all aortic valve patients that undergone preoperative coronary angiography. Ninity four patients had the criteria of this study: 58 patients were men and 36 patients were women. The results showed that only 13 patients had significant coronary disease. The patients were divided in two age groups of less or above 45 yrs old, 45 patients, and 49 patients respectively. In both groups the relation of coronary disease with four important atherosclerotic risk factors (hypertension, hyperlipidemia, smoking and diabetes mellitus) and chest pain were studied by Chi Square and Fisher Exact test. The results also showed that in younger than 45 years old, the coronary disease had significant relationship with the atherosclerotic risk factors (P<0.001) and history of chest pain (P<0.01) but these relationship was not obtained among patients 45 years age or older. The results of this study revealed low prevalence of coronary disease in aortic valve patients (13.8%) as compared with other studies (about 50%). However, similar to the previous studies, old age, major atherosclerotic risk factors and chest pain were associated with high probability of coronary disease in aortic valve patients.
 • Dabirmoghaddam A., Samarbafzadeh A.R Page 80
  Group A β-hemolytic streptococci is the most important etiology of bacterial pharyngitis. Since rheumatic fever and glomerolonephritis which are both serious diseases of man, are the sequelae of streptococcal pharyngitis, so rapid laboratory diagnosis of the infection is an important for rapid treatment and prevention of post-streptococcal diseases. Conventional bacteriological methods take at least 48 hours to identify this bacteria. The aim of this project was to detect group A β-streptococci by direct immunofluorescence within 8-10 hours. For this purpose, group A β-hemolytic streptococcus strain ATCC 1447 was cultured into 300 ml of Todd-Hewitt broth and was incubated with shaking at 37º C with overnight shaking. Following centrifugation, the bacteria were collected and after treatment, whole bacteria were used as antigens for immunization of rabbits. After the titer of anti-streptococci in rabbit sera reached to a sufficient level, the immune sera were collected, its immunoglobulins were sedimented and conjugated with FITC. Serial dilution of conjugated immune sera were prepared and smears of various bacteria (S. aureus, Streptococuus pyogen, group B, C, and α-streptococci) were stained with conjugated serum and observed under UV microscope. The result showed that the reagent can detect Streptococcus pyogen reliably. Of the strains examined by this method, only Streptoccus pyogen showed 4+ in compare with S. aureus which showed 2+ positivity (brightness). The specificity and sensitivity of the method was determined 96.1% and 94.4% respectively.