فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدحسین یارمحمدیان، فرهاد شفیع پور مطلق، مریم فولادوند صفحات 1-18
  هدف از این پژوهش، تعیین رابطه ی بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار کشور تشکیل داده اند. روش نمونه گیری، خوشه ایچند مرحله ای بوده که به گونه تصادفی یک چهارم از دانشگاه های موجود در منطقه چهار کشور انتخاب شدند و نهایتا تعداد 312 نفر از اعضای هیات علمی برای پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش عبارتند از: 1. پرسشنامه عدالت سازمانی به وسیله نیهوف و مورمن (2003) (89/0=α)، 2. پرسشنامه تعهد سازمانی محقق ساخته (93/0= α)، 3. پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتر (1997) (84/0=α)، 4. پرسشنامه اعتماد سازمانی رودر (2003) (91/0=α)،4. پرسشنامه خود ارزیابی تعالی سازمانی محقق ساخته (86/0= α). به گونه ای کلی نتایج پژوهش نشان داد، متغیرهایی که کلیدی ترین نقش را در تبیین خود ارزیابی از تعالی سازمانی ایفا می-کنند شامل: عدالت توزیعی، اعتماد به سازمان، و اعتماد به همکاران می شوند. عدالت توزیعی، دارای اثر مستقیم (491/0) و اثر غیر مستقیم (137/0) با میانجی گری تعهد سازمانی بر خودارزیابی از تعالی سازمانی است. اعتماد به سازمان نیز دارای اثر مستقیم (478/0) و اثر غیرمستقیم (134/0) با میانجی-گری خود ارزیابی از تعالی سازمانی است. در نهایت اعتماد به همکاران نیز دارای اثر مستقیم (319/0) و اثر غیرمستقیم با میانجی گری تعهد سازمانی (089/0) است. سایر متغیرهای حاضر در مدل دارای تاثیر ضعیف تری به گونه مستقیم یا غیر مستقیم بر خودارزیابی از تعالی سازمانی هستند. طبق شاخص های برازش مدل آزمون شده، مدل نهایی پژوهش از برازش نسبتا مطلوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، رضایت شغلی، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، خودارزیابی از تعالی سازمانی
 • کاترین فکری، عبدالله شفیع آبادی، رحمت الله نورانی پور، قدسی احقر صفحات 19-32
  هدف از این پژوهش، تعیین و مقایسه اثربخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بر مولفه های رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل253 نفر دانشجویان کارشناسی ارشد داوطلب شرکت در کلاس های کارآفرینی در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی می شدند که نمره کمتری در پرسشنامه رفتار کارآفرینانه کسب کرده بودند. از این تعداد 45 نفر به گونه تصادفی انتخاب و در سه گروه کنترل و آزمایش 1و 2 جایگزین شدند. بعد از 8 جلسه آموزش داده ها به وسیله تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن فرونی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد هر دو روش در افزایش مولفه های رفتار کارآفرینانه (تصمیم گیری، شناخت فرصت ها، تعیین ساختار، تامین منابع، و تعیین راهبردها) موثر بوده اند. بین اثربخشی دو روش در افزایش مولفه های شناخت فرصت ها و تعیین راهبردها تفاوت وجود داشته است و اثربخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی بیش تر از نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود از مفاهیم بنیادی هر دو مدل بویژه الگوی چند محوری شفیع آبادی برای افزایش رفتار کار آفرینانه دانشجویان استفاده بشود
  کلیدواژگان: الگوی چند محوری شفیع آبادی، نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون، مولفه های رفتار کارآفرینانه، مشاوره شغلی
 • علی یاسینی، عبدالحسین عباسیان، طاهره یاسینی صفحات 33-50
  هدف از این پژوهش، مطالعه رابطه بین سبک رهبری توزیعی و عملکرد شغلی معلمان می-باشد. رابطه مذکور از راه نقش میانجی دو متغیر تعهد سازمانی و هوش هیجانی در تاثیرگذاری سبک رهبری توزیعی بر عملکرد شغلی (مدل مفهومی) بررسی شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و روش جمع آوری داده ها شامل بررسی پیمایشی می باشد. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1991) با ضریب آلفا 86/0، پرسشنامه تست هوش ویسینگر (1998) با ضریب آلفا 78/0، پرسشنامه عملکرد شغلی بهرمن و پیرریولت (1984) با ضریب آلفا برای دو بعد عملکرد رفتاری و عملکرد دستاوردی به ترتیب 86/0 و 78/0 و از پرسشنامه رهبری توزیعی مرکز توسعه و پژوهش آموزش دلور(DERDC) با ضریب آلفا 74/0، استفاده گردید. جامعه آماری شامل تمامی معلمان مدارس متوسطه شهرستان مهران (استان ایلام) بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 186 معلم انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از پیمایش صورت گرفته روی 186 معلم در مدارس متوسطه شهرستان مهران حاکی از آن است که سبک رهبری توزیعی رابطه معنادار با عملکرد شغلی معلمان دارد. رهبری توزیعی ارتباط مثبت و معنادار با تعهد سازمانی و هوش هیجانی نیز دارد. از سوی دیگر تعهد سازمانی و هوش هیجانی به صورت میانجی دارای ارتباط مثبت با عملکرد شغلی معلمان می باشد. در این پژوهش دلالت های اجرایی برای پژوهش و تجربه این یافته ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: سبک رهبری توزیع شده، عملکرد شغلی، هوش هیجانی، تعهد سازمانی
 • دکترفتاح ناظم، سمانه حدادپور صفحات 51-66
  هدف از این پژوهش، ارائه الگوی ساختاری عدالت سازمانی براساس سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرا در دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دماوند، پردیس به تعداد 634 نفر می باشند. با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت است از پرسشنامه چند عاملی رهبری باس واولیو (1997) و پرسشنامه عدالت سازمانی بیوگری (1998)که پایایی پرسشنامه چند عاملی رهبری 93/0 و پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی 95/0 بدست آمد. هم چنین از روش مدل یابی معادلات ساختاری بویژه تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج حاصل از روش تحلیل مسیر نشان داد: سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرا با عدالت سازمانی رابطه معناداری دارند و بیانگر تاثیر مستقیم سبک رهبری تحول گرا و رهبری عمل گرا بر عدالت سازمانی می باشد. بیش ترین اثر، تحت تاثیر اثر مستقیم ترغیب به تلاش فکری در بعد رهبری تحول گرا و اثرمستقیم مدیریت فعال مبتنی بر استثنائات در بعد رهبری عمل گرا بر عدالت سازمانی بدست آمد. از بین مولفه های عدالت، عدالت توزیعی به عنوان مهمترین شاخص عدالت سازمانی در این مدل شناخته شده است. برازش نیکویی مدل مذکور 92/0 بدست آمد که این مدل برازش قابل قبولی با واقعیت دارد.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، رهبری تحول گرا، رهبری عمل گرا، دانشگاه آزاد اسلامی
 • ریحانه فهامی، حسین زارع صفحات 67-80
  هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری های جدید در آموزش از راه دور با استفاده از مدل پذیرش فناوری در دانشگاه پیام نور اصفهان بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مسئولان اداری و اساتید دانشگاه پیام نور اصفهان تشکیل می دادند. تعداد کل این افراد 900 نفر بوده است. حجم نمونه با روش تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین شد. در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اساس آن را پرسشنامه استاندارد مدل پذیرش فناوری (این پرسشنامه نسخه ترجمه شده پرسشنامه مدل پذیرش فناوری می باشد) تشکیل می داد و با توجه به فرضیه های پژوهش از پرسشنامه ها و پرسش های دیگر هم استفاده شده و به آن افزوده گشت. این پرسشنامه بعد از تایید روایی و پایایی آن در اختیار نمونه آماری مطالعه قرار داده شد. نتایج نشان داد که برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از آسانی استفاده فناوری های جدید در آموزش از راه دور به وسیله مسئولان با نگرش آنها نسبت به این فناوری ها رابطه معنی دار داشت. هم چنین نگرش به استفاده از فناوری های جدید در آموزش از راه دور به وسیله مسئولان با تصمیم به استفاده از این فناوری ها رابطه معنی دار داشت و تصمیم به استفاده از فناوری های جدید در آموزش از راه دور به وسیله مسئولان با استفاده عملی آنها از این فناوری ها رابطه معنی دار داشت.
  کلیدواژگان: فناوری های جدید، مدل پذیرش فناوری، آموزش از راه دور
 • علیرضا عراقیه صفحات 81-98
  از جمله موضوع هایی که امروزه در محافل آموزش عالی جهان به آن پرداخته می شود، مساله بین المللی کردن آموزش عالی و فراهم کردن زمینه مناسب جهت جذب دانشجویان خارجی می باشد. این مهم مستلزم متغیرهای گوناگونی ازجمله پذیرش کثرت گرایی فرهنگی در محیط های دانشگاهی و توجه کافی به تجربه بین فرهنگی و توسعه مراودات بین المللی می باشد. با این حال مطالعه ی برنامه های درسی آموزش عالی ایران موید این حقیقت است که نظام آموزش عالی ایران فاقد الگو و راهکار مناسب در زمینه برنامه درسی چند فرهنگی، شناسایی سایر فرهنگ ها و تجربه بین فرهنگی می باشد. این مساله در قالب موانع فرهنگی چالش هایی را در برابر بین المللی کردن برنامه ی درسی آموزش عالی ایران ایجاد نموده است. در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل تطبیقی، به بررسی و واکاوی رهیافت های شناسایی شده برنامه میان رشته ای اقدام شده است. براساس یافته های پژوهش، مطالعات بین رشته ای ضمن ارائه دیدگاه های جامع قادرند به مطالعات متخصصان درحوزه برنامه درسی چند فرهنگی انسجامی خاص داده و در مواجهه با موانع فرهنگی بین المللی کردن برنامه های درسی در آموزش عالی نقش موثری را ایفا نماید.
  کلیدواژگان: رهیافت، میان رشته ای، طراحی برنامه درسی، چند فرهنگی
 • وهاب قائدی، نادرقلی قورچیان صفحات 99-108
  این پژوهش، با هدف بررسی رابطه ی تعهد شغلی با مقدار خلاقیت مدیران مدارس متوسطه ی شهر بوشهر انجام شد. روش پژوهش، توصیفی– همبستگی بوده و به منظور تعیین روابط بین متغیرها از پرسشنامه های استاندارد لوداهل و کیجنر و رندسیپ استفاده گردید. نتایج نشان داد که: الف) بین تعهد شغلی و مقدار خلاقیت مدیران مدارس متوسطه رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. ب) بین وابستگی حرفه ای مدیران مدارس و مقدار خلاقیت آنها در محیط کار رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. ج) بین پایبندی به ارزش های کار و مقدار خلاقیت مدیران مدارس رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد. د) بین مزایای دریافتی مناسب و خلاقیت مدیران در محیط کار رابطه معنی داری وجود ندارد. ه) بین مدیران با مدرک (لیسانس و فوق لیسانس) از لحاظ خلاقیت تفاوت وجود ندارد. و) بین سابقه مدیران و خلاقیت آنان رابطه ی معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: تعهد شغلی، خلاقیت، وابستگی حرفه ای، پایبندی به ارزش های کار
 • داریوش جلالی، اصغر آقایی، فرحناز نظری صفحات 109-126
  این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر مشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرومبولتز بر خودکارآمدی، باورهای ناکارآمد حرفه ای و باور به مهارت های دانش آموزان سال اول دبیرستان به مرحله اجرا درآمد. روش پژوهش، روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان سال اول دبیرستان در استان چهار محال و بختیاری در سال تحصیلی90-89 با حجم نمونه34120 نفر بودند که به صورت تصادفی چند مرحله ای از بین آنها تعداد64 دانش آموز دختر و پسر انتخاب و در2 گروه آزمایش (32=n) و کنترل (32=n) گمارده شدند. هر دو گروه آزمایش و کنترل طی سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری3 ماهه پرسشنامه های خودکارآمدی، باورهای ناکارآمد حرفه ای و باور به مهارت ها را تکمیل کردند. ضمنا گروه آزمایش طی 9 جلسه ی 90 دقیقه ای مشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرومبولتز را دریافت کردند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد، ارائه مشاوره شغلی به روش یادگیری کرومبولتز در مقایسه با گروه کنترل موجب افزایش میانگین نمرات خودکارآمدی و کاهش میانگین نمرات باورهای ناکارآمد حرفه ای شده است (01/0P <). هم چنین از بین 6 حیطه باور به مهارت ها نیز حیطه های واقع گرا و جستجوگر در اثر ارائه مشاوره شغلی تفاوت معنادار پیدا کردند (05/0P <). در ضمن، نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که پس از گذشت 3 ماه، تاثیر مشاوره شغلی گروهی بر بهبود میانگین نمرات خودکارآمدی و باورهای ناکارآمد حرفه ای پایدار بوده است (01/0P <).
  کلیدواژگان: مشاوره شغلی، روش یادگیری کرومبولتز، خودکارآمدی، باورهای نا کارآمد حرفه ای، باور به مهارت ها
 • ابوالفضل عرفانی نژاد، معصومه خجسته صفحات 127-146
  هدف این پژوهش، تاثیر پیش سازمان دهنده مقایسه ای بر پیشرفت درس ریاضی اول دبیرستان بوده است. برای این منظور نمونه ای به حجم 63 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه 1 شهر قم در سال تحصیلی 89-88 به صورت تصادفی در قالب 2 کلاس انتخاب شدند، که روش نمونه گیری خوشه ایبوده و نوع طرح پژوهش نیمه تجربی است، که حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران 63 دانش آموز برآورد گردید، که در دو گروه کنترل (31 نفر) گروه آزمایش (32 نفر) تقسیم شدند، ابتدا گروه ها از نظر بهره هوش در پیشرفت درس ریاضی همسان سازی شدند. از 2 گروه، پیش آزمون که پرسش های هماهنگ محقق ساخته بود، گرفته شد. که تفاوت معنی داری وجود نداشت. برای سنجش تاثیر متغیر وابسته، طرح درس بر اساس پیش سازمان دهنده مقایسه ای، برای آموزش گروه آزمایش، برای 8 جلسه تدریس90 دقیقه ای ریاضی اول تدوین شد. و گروه کنترل به شیوه سنتی و معمولی تدریس گردید. سپس از هر دو گروه پس آزمون (به وسیله آزمون محقق ساخته) گرفته شد. نتایج استخراج شده از نرم افزار Spssو t-test نشان داد، بین عملکرد دو گروه در سطح کمتر از 05/0 تفاوت معنی داری وجود دارد، یعنی تدریس به روش پیش سازمان دهنده مقایسه ای در پیشرفت درس ریاضی اول دبیرستان تاثیر زیاد داشته است.
  کلیدواژگان: پیش سازمان دهنده، پیش سازمان دهنده مقایسه ای، پیشرفت تحصیلی، ریاضی اول دبیرستان
 • زهرا یاوری، نرگس کشتی آرای، غلامرضا احمدی صفحات 147-166
  این مقاله با هدف تدوین اهداف برنامه درسی در دوره متوسطه با تاکید بر تربیت شهروندی انجام پذیرفت. در این پژوهش از روش پژوهش کیفی از نوع فنومنولوژی استفاده گردیده است. جامعه پژوهش شامل صاحب نظران امر تعلیم و تربیت در آموزش متوسطه شهر اصفهان و قم بوده اند. شرکت کنندگان در پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری موارد مطلوب انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و ضبط بوسیله دستگاه MP3 انجام شد و با روش7 مرحله ای کلایزی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از این پژوهش بعد از استخراج کدهای مفهومی و حذف کدهای مشترک، شامل «اهداف برنامه درسی در دوره ی متوسطه با تاکید بر تربیت شهروندی» بود، که در2 مولفه اصلی و 5 زیر مولفه دسته بندی شد که عبارت بودند از«شهروندی دموکراتیک» و «ارتباط چند لایه در مفهوم شهروندی؛ هر کدام از این 5 زیر مولفه، خود زیر مولفه های دیگری بودند که در مجموع می توان به 102 مولفه اشاره کرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که متاسفانه رویکرد تربیت شهروندی غالب در نظام آموزش متوسطه فعلی، رویکرد منفعل بوده و در عمل به تمام مولفه های تربیت شهروندی دانش-آموزان متوسطه، توجه همه جانبه و لازم نشده و در دیدگاه مسئولین نظام آموزشی کشور و برنامه ریزان درسی و در نتیجه محتوای کتب درسی، توازنی منطقی و توامان بین حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اهداف برنامه درسی، آموزش متوسطه، برنامه درسی، پدیدار شناسی، تربیت شهروندی
 • امیرحسین محمد داودی، منصوره مقیمی صفحات 167-182
  هدف از این پژوهش، ارزیابی مدل فعالیت های یادگیری خلاقیت محور در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساوه می باشد. این مدل بر سه بعد کلی شناختی، عاطفی و فراشناختی تکیه دارد. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ساوه است، که در سال تحصیلی90 -89 مشغول به تحصیل می باشند. براساس روش نمونه گیری خوشه ایتک مرحله ای 46 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی (23نفر کنترل، 23 نفر آزمایش) انتخاب شدند. این پژوهش به صورت شبه آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. ابزار پژوهش شامل آزمون تصویری تفکر خلاق تورنس فرم B و مشاهده ی رفتار دانش-آموزان بود. پایایی فرم B از راه باز آزمایی در طی دو هفته باضریب پایایی 87/0 تایید شد و پایایی مشاهده از راه میانگین گرفتن بین مشاهده ی سه نفر، با ضریب پایایی 85/0 مورد تایید قرار گرفت و روایی آنها به وسیله متخصصین تایید شد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف استاندارد و آزمون کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت های یادگیری بر مهارت های شناختی، مهارت های عاطفی و مهارت های فراشناختی تاثیر معنی داری داشت. در نهایت تاثیرمعنی-داری بین مهارت های یادگیری وخلاقیت وجود داشت.
  کلیدواژگان: خلاقیت، فعالیت های یادگیری، مهارت های شناختی، عاطفی، فراشناختی، مدارس ابتدایی
 • حمید موحد محمدی، حسین شعبانعلی فمی، مهتاب پورآتشی، مینا علیرضایی صفحات 183-194
  این پژوهش، با هدف تحلیل عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش های متوسطه کشاورزی به رشته تحریر در آمده است. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان مرکز آموزش کشاورزی حاجی آباد هرمزگان تشکیل دادند (86 نفر) و گردآوری داده ها از راه سرشماری کامل افراد به دست آمد. ابزار اصلی پژوهش برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. اعتبار محتوایی ابزار پژوهش، با نظرخواهی از تعدادی از کارشناسان و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبه شده (89/0= (αمبین اعتبار مناسب آن برای گردآوری داده ها بود. تحلیل داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS انجام شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد. براساس نتایج به دست آمده از دیدگاه دانش آموزان، تفویض مسئولیت و اختیار به کارکنان براساس تخصص آنها، نظم و برنامه-ریزی، و نحوه برخورد و خوش اخلاقی مدیر سه اولویت اول اثرگذار بر کیفیت آموزش های متوسطه کشاورزی را تشکیل می دادند. صلاحیت حرفه ای، شور و مشورت، مشارکت و ارتباطات، قانونمندی، و حمایتی از عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش های متوسطه کشاورزی بودند که این پنج عامل در مجموع 41/66 درصد واریانس را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: کیفیت آموزشی، مدیریت، آموزش متوسطه کشاورزی، صلاحیت حرفه ای، تحلیل
|
 • Pages 1-18
  The aim of this correlational study was to investigate the relationship of organizational justice، job satisfaction، organizational commitment، and organizational trust to self-assessment of organiz ational excellence. Research instruments in this research included: 1. Organizational justice questionnaire ((Niehoff & Moorman، 2003)، (α=0. 89))، 2. Organizational commitment questionnaire developed by the current researchers (α=0. 93)، 3. Spector job satisfaction questionnaire ((1997)، α=0. 84))، 4. Organizational trust inventory ((Shame، (2003) (α=0. 91))، and 5. Self-assessment questionnaire of organizational excellence (α=0. 86). The population of the study was Islamic Azad University professors in region four. A sample of one fourth of the instructors was selected using multi-stage sampling method. They were administered the questionnaires. Finally، 312 faculty members were selected for the study. The overall results indicated that the key variables accounting for self-assessment of excellence performance were distributive justice، organizational commitment and organizational trust. Distributive justice had a direct effect (0. 491) and an indirect effect (0. 137) mediated by organizational commitment on self-assessment of organizational excellence. Organizational commitment also had a direct effect (0. 478) and an indirect effect (0. 134) mediated by self-assessment of organizational excellence. Further، trust had a direct effect (0. 319) and an indirect effect through organizational commitment (0. 089). Other variables in the model negligibly affected the endogenous variable، that is، self-assessment of organization excellence. Based on the fit indexes the model fitted the data fairly well.
  Keywords: Organizational justice, Job satisfaction, Organizational trust, Organizational commitment: Self, assessment of excellence
 • Pages 19-32
  The purpose of this study was to determine and compare the effectiveness of Shafiabady''s multi-axial model and Gotfredson''s theory of constraints and compromises on the components of entrepreneurial behavior of the students of Islamic Azad University (Science and Research Branch of Tehran). Research method was pretest-posttest with a control group quasi-experimental. Out of a population of 253 graduate students who had volunteered to participate in entrepreneurship classes at the College of Humanities and Social sciences with lower scores on entrepreneurial behavior questionnaires 45 students were randomly selected. They were assigned to one control and two experimental groups. After 8 training sessions، data were analyzed employing Analysis of Covariance and post hoc Bonferroni test. The results suggested that both methods were effective in enhancing the components of entrepreneurial behavior (decision-making، recognizing the opportunity، determining the structure، funding sources، and determining strategies). In enhancing recognizing the opportunity، however، Shafiabady''s method yielded a larger effect. Thus، it is suggested that the basic concepts of both models، particularly Shafiabady''s model، be used to improve entrepreneurial behavior of college students.
  Keywords: Shafiabady's multi, axial model, Gotfredson's theory of constraints, compromises, Components of entrepreneurial behavior, Vocational counseling
 • Pages 33-50
  The goal of this research was to study the relationship between principals’ distributed leadership style and teachers’ job performance as mediated by the two variables of organizational commitment and emotional intelligence. Research method was descriptive-correlational and the data was collected through a survey. A sample of 186 teachers were randomly selected out of a population all secondary school teachers in the city of Mehran. Research instruments included organizational commitment questionnaire (Allen & Meyer, 1991) with an alpha coefficient of 0/86, Weisinger’s IQ test (1998) with an alpha coefficient of 0/78, job performance questionnaire of Behrman and Perreault (1984) with alpha coefficients of 0/86 and 0/78 for behavioral performance and achievement respectively, and Leadership questionnaire of Delaware Education Research and Development Center (DERDC) with an alpha coefficient of 0/74. The results from this survey suggest that distributed leadership style had a significant relationship with job performance of teachers. It was also significantly and positively correlated with organizational commitment and emotional intelligence. The organiz¬ational commitment and emotional intelligence as mediator variables had a significantly positive relationship with job performance. Practical implications of the study findings for research and experience have been discussed in the paper.
  Keywords: Distributed leadership style, Job performance, Organizatio¬nal commitment
 • Pages 51-66
  The present study sought to provide a structural model of organizational justice based on transactional and transformational leadership at Islamic Azad University. The target population included all administrative employees of the Islamic Azad University of Roudehen, Damavand and Pardis branches (n=634). Consulting Morgan’s table a sample of 240 employees was randomly selected. The research instruments included Bass & Avolio’s (1997) multi-variable leadership questionnaire and Beugre’s (1998) organizational justice questionnaire with reliability indexes of 0.93 and 0.94 respectively. A use was made of structural equation modeling in particular path analysis in analyzing the data. Path analysis indicated that there was a significant relationship between both transactional & transformational leadership and organizational justice suggesting more specifically that both affected directly organizational justice. Variables of encouraging intellectual effort and active management had the strongest direct effects on the endogenous variable. From among the justice variables distributive justice was found as the most significant defining variable of organizational justice in the model. The model fitted the data adequately.
  Keywords: Organizational Justice, Transformational leadership, Transa¬c¬t¬¬ional leadership, Islamic Azad University
 • Pages 67-80
  This study aimed at studying factors affecting accepting new technologies in distance education drawing on technology acceptance model. The study population (n=900) involved all of administrative staff and professors of Esfahan Payame Noor University. The sample size was determined based on Krejcie and Morgan’s table. A researcher-made questionnaire translated from TAM questionnaire with some added questions based on the research hypotheses was the research instrument. After validating the instrument، it was administered to the sample. The results suggested that mental perception of ease of use and usefulness of new technologies in distance education had a significant relation with the attitudes of the sample. Further، their attitude to these technologies had a significant relation with deciding to use the technologies and their decision was significantly correlated with the practical use of the technologies.
  Keywords: New technology, Technology Acceptance Model, Distance education
 • Pages 81-98
  Some of the subjects currently discussed in the world of higher education include the issue of higher education internationalization and making provisions to attract international students. Achieving these aims entail different variables including the acceptance of cultural pluralism in the university environments، paying enough attention to the inter-cultural experiences، and the expansion of international relations. However، a study of the higher education in Iran indicates that Iran’s higher education system lacks appropriate patterns and approaches concerning multi-cultural curriculum، the identification of other cultures and inter-cultural experiences. The issue in the form of cultural obstacles has posed challenges in the internationalization of higher education curriculum in Iran. In this research، using qualitative research method (comparative analysis) an attempt was made to analyze the identified approaches in inter-disciplinary programs. The findings of the study suggested that the inter-disciplinary studies، offering comprehensive views، are able to give a special cohesiveness to the experts’ multi-cultural curriculum studies and can play an effective role in the face of cultural obstacles of internationalization higher education curriculum.
  Keywords: Approach, Inter, disciplinary, Curriculum Planning, Multi, cu¬l¬tural
 • Pages 99-108
  This correlational study aimed to investigate the relationship between job Commitment and creativity of high school principals in Bushehr. Research instruments were Lodahel’s and Kejner and Randsip’s questionnaires. As far as the impact of demographic variables is concerned it was specified that the four variables of gender، age، education and management experience might affect the relation between the principals’ job commitment and creativity. The study results suggested that a. there was a significantly positive relation between job commitment and the creativity of high school principals. b. There was a significantly positive relation between job commitment and creativity in the workplace. c. There was a positive and significant relation between adherence to job values and the principals’ creativity at schools. d. There was no significant relation between the appropriate benefits received principals’ creativity at work. e. There was no significant relation between the level of education of the principal and their creativity. f. There was no significant relation between the principals’ experience and creativity.
  Keywords: Job commitment, Creativity, Adherence to job values
 • Pages 109-126
  This study principally aimed at examining the effect of group career counseling based on Kromboltz''s learning model on self-efficacy، career dysfunctional beliefs and skills confidence among high school first graders. This quasi-experimental study included all high school first graders in Char Mahal & Bakhtiyari Province (n=34120) in the academic year 2010-2011. A total of 64 students was selected through stage sampling and then assigned into two groups of control (n=32) and experimental (n=32). Both groups were administered the self-efficacy، career dysfunctional thought and skills confidence inventories as pre-، post- and follow-up tests. Further، the experimental group received a treatment of group career counseling based on Kromboltz''s learning model for 9 sessions of 90 minutes each. The results of MANCOVA revealed that group career counseling gave rise to a significant difference in self-efficacy and career dysfunctional believes (P< 0. 01). In addition، from among the six dimensions of skills confidence، only realistic and exploring domains were significantly affected by the treatment (P< 0. 05).
  Keywords: Group career counseling, Kromboltz's Learning Model, Self, efficacy, Career dysfunctional beliefs, Skills confidence
 • Pages 127-146
  The aim of this quasi-experimental study was to investigate the effectiveness of comparative advance organizers on the first year high school math course achievement. To this end, a sample of 63 high school first graders from region one of education organization in Qom city was selected in the academic year 2009-2010 using cluster sampling method. They were assigned to two groups of experimental (n=32) and control (n=31). All students were matched in terms of IQ. Both groups took a researcher-made pretest and no significant difference was found between them. To assess the dependent variable a lesson plan was designed based on comparative advance organizers to teach the experimental group for 8 sessions of 90 minutes each. The control group was taught through the traditional method. Then, both groups took a researcher-made post-test. t-test using SPSS software indicated that the treatment (advance organizers) impacted significantly the students’ math achievement.
  Keywords: Advance organizers, Comparative advance organizers, Cou¬rses achievement, First year high school mathematics
 • Pages 147-166
  The main goal of the current phenomenological study was formulating secondary education curriculum goals with an emphasis on citizenship education. The survey participants were all education specialists of secondary education in Isfahan and Qom. Sampling was purposive and involved participants until data saturation was fulfilled. At the end، the sample included 7 participants. The data was collected through an in-depth semi-structured interview and was recorded using an MP3 set. Data was analyzed applying Colaizzi''s approach involving seven stages. After extracting conceptual codes and elimin ating common codes، the findings resulted in «goals» characterized as two main themes of «democratic citizenship» and «multi-layer relationship in citizenship concept” with five sub-themes encom passing 102 conceptual codes. The results of the present research rev eal that، unfortunately، the citizenship education approach in seco ndary education is reactive and، in practice، insufficient attention has been paid to all components of the students’ citizenship education. In addition، in the view of education officials and curriculum designers (and hence the curriculum itself) no logical balance exists between citizenship rights and responsibilities.
  Keywords: Phenomenology, Curriculum, Secondary education, Citiz¬e¬¬¬nship education, Goal
 • Pages 167-182
  This study aimed to evaluate the creativity-oriented learning activities model in Saveh elementary schools. The model incorporates three dimensions، that is، cognitive، emotional، and metacognitive skills. The target population included all Saveh elementary students in the academic year 1389-1390. Using cluster sampling، 46 elementary school boys (n=23 as a control group، n=23 as an experimental group) were selected. This research was performed through a quasi-experimental pre-test and post-test with a control group design. Research instruments were Torrance Test of Creative Thinking (TTCT، form B) and student behavior observation. The test-retest reliability of form B was calculated to be 0/87 and the student behavior observation reliability was assessed to be 0/85 (calculated as the mean of 3 observers’ observation). The validity of both instruments was confirmed by the experts. The data was analyzed through descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (covariance test). The results revealed that teaching learning skills had a significant impact on cognitive، emotional and metacognitive skills. Further، there was a significant impact between learning skills and creativity.
  Keywords: Creativity, Learning activities, Cognitive, Emotional, Metac¬ognitive skills, Elementary schools
 • Pages 183-194
  The purpose of this study was to analyze management factors influencing educational quality in secondary agricultural education. The population of the study included all students of agriculture (n=86) at a secondary agricultural school in Hajiabad County in Hormozgan province. Data were collected using a researcher-made questionnaire. Content validity of the questionnaire was approved by a panel of experts. A pilot study was conducted to assess its reliability. Its Cronbach’s alpha was 0. 89. To analyze the data، a use was made of SPSS to run exploratory factor analysis. The findings revealed that، from the students’ viewpoint، relinquishing the responsibilities to personnel according to their expertise، planning and order، principals’ acceptable behavior were among three most important factors influencing quality in secondary agricultural education. Effective factors included professional ability، consultation، partnership and communication، legality، and support that together accounted for 66. 41 percent of total variance.
  Keywords: Quality, Educational quality, Management, Secondary agric¬ultural education, Professional ability, Consultation, Factor analysis