فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 24، تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/07/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد قنبری، ابراهیم قاسمی، سعید باغشاهی، علی نعمتی صفحات 85-92
  در این تحقیق، تاثیر غلظت و زمان افزودن فعال کننده سطح بر کلوخه ای شدن، اندازه و خواص مغناطیسی نانو ذرات مگنتیت در فروسیال برپایه نفت مورد ارزیابی قرار گرفت. نانو ذرات مگنتیت با استفاده از روش هم رسوبی سنتز و سپس در نفت به عنوان مایع حامل پراکنده شدند. از اسید اولئیک به عنوان فعال کننده سطح استفاده شد. به منظور تشخیص نوع فاز تشکیل شده در سنتز و اندازه بلورک ها، از آزمون پراش اشعه ایکس (XRD)، برای بررسی جذب فعال کننده سطح روی سطح ذرات، آزمایش طیف سنجی زیر قرمز (FTIR)، برای تعیین خواص مغناطیسی از آزمایش سنجش نیروی گرادیان متناوب(AGFM) استفاده و اندازه و توزیع ساختارهای کلوخه ای، با استفاده از آزمایش تفرق دینامیک لیزری (DLS) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزودن فعال کننده سطح قبل از انجام واکنش نسبت به وضعیت پس از واکنش، تا حد زیادی از تشکیل کلوخه ها جلوگیری می کند. در صورت استفاده از حدود 10% وزنی اسید اولئیک قبل از انجام واکنش، فروسیالی با میانگین اندازه هیدرودینامیکی nm 21 و میانگین اندازه ذرات nm 13 به دست می آید. مشخص شد که اندازه و توزیع کلوخه ها با تغییر مقدار و زمان افزودن فعال کننده سطح، تغییر می کند.
  کلیدواژگان: فروسیال، فعال کننده سطح، کلوخه ای شدن، مگنتیت، نانو ذرات
 • مهران رستمی، محمدرضا محمدزاده عطار، سعید باستانی صفحات 93-102
  در این تحقیق رنگدانه قرمز شماره 3 طی فرآیند سولفوناسیون سطحی آمایش شده است. رنگدانه های آلی آمایش نشده دارای انرژی آزاد سطحی پایین می باشند. با این نوع آمایش سطحی می توان انرژی آزاد سطحی رنگدانه را بالا برد. در این آمایش هدف دستیابی به سولفونه کردن سطحی ذرات رنگدانه قرمز شماره 3 است. رنگدانه حاصله خاصیت پخش خوب در آب و حلال های آلی قطبی دارد. پخش این ذرات در سیستم های آلی و قطبی به صورت پایدار می باشد و پراکنش رنگدانه های آمایش شده با این روش عاری از هرگونه بهم چسبیدن ذرات است. در اثر این نوع آمایش ذرات رنگدانه قطبی تر شده و قابلیت پخش و پایداری پراکنش فوق العاده ای در پیوستارهای قطبی از خود نشان می دهد. در فرآیند آمایش عامل های زمان، دما، نسبت حلال به رنگدانه، نسبت اسید به رنگدانه به عنوان عوامل مستقل برای طراحی به روش تاگوچی در نظر گرفته شد. جهت دستیابی به آرایه استاندارد برای هر عامل مستقل چهار مقدار در نظر گرفته شد. آرایه پیشنهاد شده به روش تاگوچی، آرایه L16 می باشد. بعد از انجام آزمایشات طراحی شده، رنگدانه های آمایش شده و آمایش نشده در یک مرکب فلکسوگرافی آب پایه فرموله شدند. جهت بررسی خواص ذاتی و کاربردی رنگدانه های آمایش شده و انتخاب نمونه بهینه آزمون هایی نظیر pH، نرمی و نرخ پراکنش ذرات در مرکب همچنین براقیت، قدرت رنگی و خلوص نمونه ها انجام شده است. همچنین اثر متغیرهای مستقل برروی خواص رنگدانه به روش آنالیز واریانس بررسی شد.
  کلیدواژگان: رنگدانه قرمز شماره 3، آمایش سطحی، سولفونه کردن، مرکب فلکسوگرافی آب پای
 • جلیل قبادی، مختار آرامی، هژیر بهرامی صفحات 103-112
  در این تحقیق، اصلاح نانولوله های کربنی چند دیواره با یک سطح فعال کاتیونی (ستیل تری متیل آمونیوم برماید: CTAB) و کاربرد آن برای حذف رنگزای مستقیم آبی 86 (DB86) بررسی گردید. نمونه های اصلاح نشده و اصلاح سطح شده توسط طیف گیری زیر قرمز (FTIR) و میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) مطالعه شد. تاثیر متغیرهای فرآیندی مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه محلول رنگزا و pH در دمای oC 25 بررسی گردید. سازوکار فرآیند جذب، توسط ایزوترم های حالت تعادل لانگمیور و فروندلیش بررسی شد. نتایج نشان داد که جذب رنگزای آبی 86 بر روی نانولوله های کربنی خام و اصلاح شده از ایزوترم لانگمیور تبعیت می کند. حداکثر ظرفیت جذب لانگمیور توسط نانولوله های کربنی خام و اصلاح شده برای رنگزای مستقیم آبی 86 به ترتیب مقدار 69.93 و mg/g 149.25 به دست آمد. از مدل های سینتیک شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم برای بررسی سینتیک فرآیند جذب استفاده شد. مشخص شد که فرآیند جذب با یک تقریب خوب از مدل سینتیک مرتبه دوم تبعیت می کند. مطالعات فرآیند جذب نشان داد که ظرفیت جذب نانولوله های کربنی اصلاح شده در مقابل نانولوله های کربنی خام بسیار بالاتر می باشد، بنابراین می توان این جاذب را به عنوان یک جاذب موثر و کارآمد برای حذف رنگزاهای آنیونی از پساب های نساجی به کار برد.
  کلیدواژگان: نانولوله های کربنی اصلاح شده، سطح فعال کاتیونی، حذف رنگزا، ایزوترم، سینتیک
 • نرگس کیومرثی پور، رضا شجاع رضوی، کمال قانی صفحات 113-121
  رنگ های کنترل گرمایی پوشش هایی با خواص نوری و حرارتی ویژه هستند که به منظور کنترل گرمای ورودی به سامانه های فضایی بر سطح بیرونی آنها اعمال می-شوند. در تحقیق حاضر، به بررسی تاثیر نسبت رنگدانه به رزین بر خواص عمومی و نوری - حرارتی رنگ های کنترل گرمایی پرداخته شده است. بدین منظور، با استفاده از رنگدانه اکسید روی و رزین سیلیکات پتاسیم با نسبت های مختلف رنگدانه به رزین، پوشش هایی تهیه و بر سطح آلومینیم اعمال شدند و خواص عمومی و نوری - حرارتی آنها بررسی شد. ضریب جذب خورشیدی و نشر گرمایی با استفاده از دستگاه های طیف سنج بازتابی و نشرسنج اندازه گیری شدند. ضخامت، انعکاس و براقیت نمونه ها با استفاده از تجهیزات مربوطه ارزیابی شد. به منظور انجام آزمون سایش، از دستگاه سایشTaber استفاده شد. چسبندگی پوشش ها با استفاده از آزمون نوار و دستگاه شین750 و مقاومت خمشی با استفاده از استوانه های مندرل اندازه گیری شد. ارزیابی سطح نمونه ها پس از سایش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت رنگدانه به رزین، جذب خورشیدی، چسبندگی، مقاومت در برابر سایش، خمش و ضربه؛ کاهش و انعکاس و نشر گرمایی رنگ افزایش می یابد. در نهایت رنگ با نسبت رنگدانه به رزین 4:1 به دلیل داشتن جذب پایین و نشر بالا و خواص عمومی قابل قبول، به عنوان نمونه بهینه معرفی شد.
  کلیدواژگان: رنگ کنترل گرمایی، اکسید روی، سیلیکات پتاسیم، ماهواره، خواص نوری
 • نجمه خلیلی، فرهاد عامری، سیامک مرادیان، کاملیا غفارزاده، سید حمیدرضا رزمگیر صفحات 123-131
  ارزیابی جلوه ظاهری سطح یک روکش خودرویی به کمک روش های استاندارد و بصورت کمی در این صنعت دارای اهمیت ویژه ای می باشد به گونه ای که این استانداردها بایستی با نتایج ارزیابی بصری هماهنگی داشته باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق ارتباط نتایج ارزیابی بصری جلوه ظاهری با نتایج اندازه گیری هریک از پارامترهای خروجی دستگاه موج سنج برای نمونه های خودرویی سفید غیرمتالیک، مشکی و خاکستری متالیک بررسی گردیده است. ارزیابی های بصری به روش جفت مقایسه ای و توسط 14 مشاهده کننده شامل 8 نفر زن و 6 نفر مرد زیر کابینت نوری انجام گرفت به طوری که زاویه تابش 45 درجه و زاویه مشاهده نسبت به نرمال صفر درجه بود. این نتایج ارزیابی کیفی توسط مقیاس تورستون به نتایج کمی متناظر با فواصل منظم بصری تبدیل شده و سپس ارتباط آنها با هریک از پارامترهای دستگاه موج سنج بررسی گردید. نتایج آماری نشان داد از بین پارامترهای اندازه گیری شده با دستگاه موج سنج، پارامترهای Wd، LW و Wc به ترتیب در کلیه نمونه ها رابطه خوبی با مقیاس بصری دارند. بررسی طیف ساختاری نمونه ها نشان داد پارامتر مهم دیگری با نام Wb بصورت غیر مستقیم روی جلوه ظاهری سطح تاثیر دارد به طوری که در نمونه های قابل قبول مقدار این پارامتر بزرگ تر از مقدار پارامترهای Wd و Wcاست و به نظر می رسد بین این پارامترها که نماینده موج های بلند و کوتاه سطح هستند رابطه پیچیده ای وجود دارد که در جلوه ظاهری روکش سطح خودرویی نقش اساسی دارد.
  کلیدواژگان: پوست پرتقالی، جلوه ظاهری، براقیت، طیف ساختاری، دستگاه موج سنج
 • فتح الله غلامی بروجنی، فاطمه نجات زاده باراندوزی، امیر حسین محوی صفحات 133-142
  در این مطالعه به بررسی کارایی آنزیم پراکسیداز ترب کوهی(HRP) تثبیت شده بر روی آلژینات کلسیم به منظور حذف رنگ اسید آبی 25 و اسید نارنجی 7 از فاضلاب پرداخته شده است. مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی جهت تعیین شرایط بهینه برای تثبیت HRP بر روی کپسول های آلژینات کلسیم و سپس بررسی کارایی آنزیم تثبیت شده در حذف رنگ اسید آبی 25 و اسید نارنجی 7 و همچنین میزان سمیت محصولات تولیدی پساب تصفیه شده با استفاده از روش های زیست آزمونی انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد آنزیم تثبیت شده بر روی آلژینات کلسیم در شرایط بهینه دارای بازده 80% درحذف رنگ از پساب آلوده رنگی بوده است. نتایج نشان داد که کپسول ها تا ده دوره بدون تغییر قابل ملاحظه در فعالیت باقیمانده آنها قابل استفاده هستند. نتایج آزمون سمیت با استفاده از دافنیا مگنا نشان داد این روش تصفیه منجر به کاهش شدیدی در سمیت پساب تولیدی شده است
  کلیدواژگان: آنزیم، هورس رادیش پراکسیداز، رنگ، فاضلاب، آلژینات کلسیم
 • امیررضا گردش زاده صفحات 143-149
  در این تحقیق، ماده نورتاب سولفید روی با دوپنت نقره (ZnS:Ag) بر روی شیشه اکسید قلع ایندیم (ITO) به روش الکتروفورزیس جریان مستقیم (DC-EPD) پوشش دهی شدند. آزمایش ها نشان داد که چگالی جریان عامل مهمی در این لایه نشانی می باشد و باید در محدوده mA/cm2 0.22-0.11 قرار بگیرد تا علاوه بر جلوگیری از تخریب لایه ITO، پوششی با کیفیت مناسب حاصل شود. سه عامل مهمی که بر چگالی جریان تاثیر داشتند یعنی افزودنی، زمان ماندگاری و نسبت مساحت سطح کاتد به آند مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد که در مقایسه با حلال و پودر، افزودنی بیشترین تاثیر را بر چگالی جریان دارد. از طرف دیگر با افزایش زمان ماندگاری، چگالی جریان افزایش یافته و سپس پایدار می شود. با کاهش سطح کاتد به آند نیز چگالی جریان و در نتیجه بازده نشست افزایش می یابند.
  کلیدواژگان: چگالی جریان، شیشه ITO، زمان ماندگاری، نسبت سطح کاتد به آند، سولفید روی با دوپنت نقره، الکتروفورزیس جریان مستقیم
 • حسین عبداللهی، امیر ارشاد لنگرودی، علی سلیمی، اعظم رحیمی صفحات 151-164
  پوشش های هیبرید آلی- معدنی با نانوذرات هسته/پوسته SiO2-TiO2 به منظور توسعه پوشش های خودتمیزشونده و مقاوم در برابر خوردگی تهیه شدند. نانوذرات TiO2 آناتاز توسط روش سل-ژل در دو شرایط دمای بالا و دمای پایین تهیه شده و جهت تایید ساختار بلوری به وسیله آزمون تفرق پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اندازه و شکل ذرات در سل TiO2 بی شکل و نیز برای مشاهده ضخامت لایه سیلانی بر روی نانوذرات آناتاز از آزمون میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شد. فعالیت فوتوکاتالیستی پوشش ها توسط تخریب متیلن آبی تحت نور فرابنفش بررسی و با نمونه شامل دی اکسید تیتانیم صنعتی دگوسا 25P مقایسه شد. نتایج نشان داد که فعالیت فوتوکاتالیستی پوشش ها به میزان بلورینگی و اندازه نانوذرات آناتاز مربوط می شود. برای بررسی تاثیر فعالیت فوتوکاتالیستی بر میزان مقاومت خوردگی پوشش ها، نمونه ها به مدت 1080 ساعت در معرض نور فرابنفش قرار داده شد. نمودارهای تافل نمونه ها نشان داد که هرچه فعالیت فوتوکاتالیستی پوشش بیشتر باشد به همان اندازه از میزان مقاومت خوردگی پوشش با گذشت زمان در معرض نور فرابنفش کاسته می شود.
  کلیدواژگان: پوشش های هیبریدی، خوردگی، سل، ژل، فوتوکاتالیست، نانوذرات هسته، پوسته، آناتاز
 • مطالعه رفتار رنگرزی الیاف پلی پروپلین اصلاح شده به روش تولید الیاف آمیخته پلیمری / بخش دوم: مطالعه سینتیک رنگرزی با ماده رنگزای دیسپرس انتخابی
  محمد علی توانایی، مهدی صفی، محسن رضایی منش صفحات 165-172
  در این مطالعه، سینتیک رنگرزی الیاف اصلاح شده پلی پروپیلن به روش تولید الیاف آمیخته پلی پروپیلن/پلی بوتیلن ترفتالات مورد مطالعه قرارگرفته است. برای این منظور الیاف اصلاح شده، با استفاده از یک مواد رنگزای دیسپرس انتخابی (C.I. Dispersed Blue 56) در دماها و زمان های مختلف، مورد عملیات رنگرزی قرار گرفت. به منظور محاسبه ثابت سینیتک رنگرزی و ضرایب نفوذ در دماهای مختلف، داده های حاصل از نتایج تجربی با رابطه های سینتیک معروفی چون، ویکراستاف، پترسون، مک گرگور و سگارا-پوآنته برازش گردیدند. نتایج نشان داد، با افزایش دما و زمان رنگرزی میزان رمق کشی، ثابت سینتیک رنگرزی و ضریب نفوذ، افزایش می یابد. همچنین مشاهده شد دمای oC 120 شرایط متفاوتی در میزان جذب مواد رنگزا نسبت به سایر دماها ایجاد نمود. به طوری که زمان رسیدن به نقطه اشباع رنگرزی در این دما تقریبا دو برابر سریع تر از سایر دماهای مورد مطالعه بود. معادله های سینتیک رنگرزی ویکراستاف و سگارا-پوانته انطباق بیشتری با نتایج تجربی نشان دادند و معادله ویکراستاف به دلیل بالا بودن متوسط ضرایب رگرسیون و روند افزایش ثابت سینتیک رنگرزی مطلوب با افزایش دما، از سایر رابطه ها مناسب تر تشخیص داده شد. مقدار ضریب نفوذ نیز با افزایش دما به مقدار چشمگیری (9 برابر) افزایش یافته است و بیشترین تغییرات آن مربوط به تغییر دما از oC100 به دمایoC 120 است. همچنین ملاحظه گردید، تغییرات ضرایب نفوذ با روند رمق کشی از تناسب خوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده، سینتیک رنگرزی، رنگزای دیسپرس، دمای رنگرزی
|
 • M. Ghanbari, E. Ghasemi, S. Baghshahi, A. Nemati Pages 85-92
  In this research the effects of surfactant concentration and its addition time in the synthesis procedure of kerosene based ferrofluid were investigated. Magnetite nanoparticles were prepared by co-precipitation method and were dispersed in Kerosene as carrier liquid. Oleic acid was used as surfactant. Powder X-ray diffraction was used to phase identification and crystallite size was calculated via scherrer formula. For investigating of surfactant adhesion on particles Fourrier transform infrared spectroscopy was used. Magnetic properties were studied using alternative gradient force measurement. Size and distribution of agglomerates were studied by dynamic laser scattering. Results show that addition of surfactant before reaction effectively prevents from agglomeration. If oleic acid is added about 10wt% before reaction, hydrodynamic size and particle size will be 21nm and 13nm respectively. It was revealed that the size of agglomerates and their distribution are effectively changed when the concentration and addition time of surfactant is changed. J. Color Sci. Tech. 7(2013), 85-92© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Ferrofluid, Surfactant, Agglomeration, Magnetite, Nanoparticles
 • M. Rostami, M. M. Attar, S. Bastani Pages 93-102
  In this research, pigment red 3 was treated using sulfonation method. The untreated organic pigments have low surface free energy. With this treating method the surface free energy of pigment increases. The aim of this study is surface modification of pigment red 3. The treated pigment showed very good dispersibility and dispersion stability in aqueous media. The dispersion of these particles in organic polar media are stable and without aggregation. After treating, the polarity of particles increased, show manifest dispersability in polar media. Parameters such as time, temperature, solvent/pigment ratio, acid/pigment ratio were considered as independent parameters at taguchi method. For obtaining standard array, for each parameter four levels were considered. The proffer array with taguchi method was L16. After the design of experiment, the treated and untreated pigments were formulated in water based flexography ink. In order to assess the inherent and application properties of treated pigments and selecting the suitable samples, examinations such as pH, fineness, rate of dispersion, gloss, tinting strength and chroma were performed. Also according to the results of analysis of variance, the effect of each independent parameter on studied properties was considered. J. Color Sci. Tech. 7(2013), 93-102©. Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Pigment Red 3, Surface treatment, Sulfonation, Water based flexography ink
 • J. Ghobadi, M. Arami, H. Bahrami Pages 103-112
  In this study, the modification of multi-walled carbon nanotube (MWCNT) with a cationic surfactant (cetyl trimethyl ammonium bromide, CTAB) and its application for removal of Direct Blue 86 (DB86) was investigated. The raw and functionalized samples were characterized by Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM). The influence of operational parameters such as adsorbent dosage, initial dye concentration and pH were studied at 25oC. Understanding the mechanism of the adsorption, Langmuir and Freundlich models were used. The results indicate that the data for adsorption of DB86 onto raw and modified carbon nanotubes fitted well to Langmuir isotherm. The Langmuir adsorption capacities of raw and modified carbon nanotube for DB86 were established as 69.93 and 149.25 mg/g, respectively. Pseudo first and second-order models were adopted to evaluate data and elucidate the kinetic adsorption process. The rates of sorption were found to conform to pseudo-second order kinetic with good correlation. The adsorption experiments indicated that the capacity of modified carbon nanotubes is more significant than raw carbon nanotubes, thus it could be used as an effective adsorbent for removing anionic dyes from textile waste waters. J. Color Sci. Tech. 7(2013), 103-112©. Institute for Color Science and Technology
  Keywords: Modified carbon nanotubes, Cationic surfactant, Dye removal, Isotherm, Kinetic
 • N. Kiomarsipour, R. Shoja Razavi, K. Ghani Pages 113-121
  Thermal control paints are coatings with special thermo-optical properties that applied on the spacecraft outer surfaces to control the input and output heat. In this work, for evaluation of pigment to binder effect on white silicate thermal control paints properties, samples were made by ZnO pigment and potassium silicate binder in several pigment to binder ratios, then were applied on aluminum substrate. Solar absorptance and thermal emittance measurements were performed with spectroreflectometer and emissometer. Thickness, reflectance and gloss measurements were performed with their instruments. For abrasion, adhesion and bend tests, Taber, 750 sheen tape test and mandrel instruments were used. Surface evaluation was performed with scanning electron microscopy (SEM). The results indicated that increasing pigment to binder ratio led to reduction of solar absorptance, adhesion, wear, bend and impact resistance and increasing thermal emittance and reflectance. Finally, the paint with 4:1 pigment to binder ratio was introduced as the optimum sample. J. Color Sci. Tech. 7(2013), 113-121©. Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Thermal control paint, Zinc oxide, Potassium silicate, Satellite, Optical property
 • N. Khalili, F. Ameri, S. Moradian, K. Ghafarzadeh, S. H. Razmgir Pages 123-131
  Assessment of the total appearance of an automotive coating using standard methods would have a great impact in the automotive industry. These methods should have a good correlation with visual assessments. In this research, the correlation between visual assessments and the wave scan DOI results were investigated for white, metallic grey and metallic black automotive samples. The visual assessments were carried out by a panel of 14 observers, including 6 males and 8 females under a light source simulating D65 in a light cabinet with a viewing geometry of 45/0. The visual assessment method used was one of paired comparison. Such quality rankings were then converted to quantitative equivalents by the aid of the Thurston scale and the results were compared with each of the wave scan output parameters. Statistical and error estimation parameters (i.e. R 2 and stress) illustrated that amongst all wave scan parameters, only Wd, Wc, LW and in that order strongly correlated with human evaluations of geometric attributes for these achromatic paint samples. Investigation of structure spectrum showed that Wb is another important parameter indirectly influencing on the surface appearance and in fact the value of Wb is greater than Wd and Wc in the acceptable region. Therefore, there seems to be a complex relationship between these parameters which represent the short and the long waves which is of utmost importance in assessing perceived total appearance. J. Color Sci. Tech. 7(2013), 123-131©. Institute for Color Science and Technology
  Keywords: Orange peel, Appearance, Gloss, Structure spectrum, Wave scan
 • F. Gholami, Borujeni, F. Nejatzadeh, Barandozi, A. H. Mahvi Pages 133-142
  In this study, application of immobilized Horsradish Peroxidase (HRP) on calcium alginate to removal of acid blue 25 and acid orange 7 from waste water was studied. Experimental study of optimum condition for immobilization of HRP on calcium alginate and then, removal efficiency of acid blue 25 and acid orange 7 by immobilized HRP and also toxicity of by-products with bioassay were studied. Results show that immobilized HRP at optimum condition have 80% color removal efficiency from polluted wastewater. Results show alginate beads after 10 replicate usages without change in activity were reusable. Bioassay of by-products by D.Magna show that this method of treatment lead to decrease significantly in toxicity of dye from treated wastewater. J. Color Sci. Tech. 7(2013), 133-142©. Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Enzyme, Horsradish peroxidase, Dye, Wastewater, Calcium alginate
 • A. R. Gardeshzadeh Pages 143-149
  In this work, silver-doped zinc sulfide (ZnS:Ag) has been coated on the indium tin oxide (ITO) glass via direct current electrophoretic deposition (DC-EPD). Experiments showed that the current density is the most important parameter during the coating process and it should be in the range of 0.11-0.22 mA/cm2 not only preventing ITO from damaging, but also achieving a high quality coating. Three different parameters most affecting the current density, i.e. the additive, storage time and the cathode to anode ratio have been investigated. Investigations showed that in comparison with the solvent and the powder, additive has the most influence on the deposition current density. The current density also initially increases with the storage time and then becomes rather stable at longer times. Decreasing the cathode to anode ratio increases the current density, hence the deposit yield. J. Color Sci. Tech. 7(2013), 143-149©. Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Current density, ITO glass, Storage time, Cathode to anode ratio, ZnS:Ag, DC electrophoretic deposition
 • H. Abdollahi, A. Ershad, Langroudi, A. Salimi, A. Rahimi Pages 151-164
  Inorganic-organic hybrid coatings with TiO2-SiO2 core/shell nanoparticles were prepared in order to develop the self-cleaning and corrosion resistant coatings. As proved in XRD test, the anatase TiO2 nanoparticles were prepared by sol-gel method in two different thermal conditions namely high temperature and low temperature process. The size and the shape of the particles in amorphous TiO2 sol and the thickness of SiO2 layer on the anatase nanoparticles revealed a core/shell structure by transmission electron microscopy. The photocatalytic activities of the coatings using the prepared TiO2-SiO2 nanoparticles were investigated via the decomposition of methylene blue (MB) under UV-radiation and compared with those samples prepared using commercial TiO2, i.e. P25 Degussa. It was found that the photocatalytic activity of the coatings was significantly attributed to the crystallinity and the particle size of anatase nanoparticles. To find out the effect of photocatalytic activity on the corrosion resistance, the nanocomposites coatings were exposed under UV for 1080 h. The Tafel curves of the samples showed lower corrosion resistance for the coatings of higher photocatalytic activity. J. Color Sci. Tech. 7(2013), 151-164©. Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Hybrid coatings, Corrosion, Sol, gel, Photocatalyst, Core, shell nanoparticles, Anatase
 • M. A. Tavanaie, M. Safi, M. Rezaiemanesh Pages 165-172
  In this investigation, dyeing kinetic of modified PP fibers produced as polypropylene polybuthylene terephthalate (PP/PBT) polyblend fibers was studied. The modified fibers were dyed with selected disperse dye (C.I. Disperse Blue 56) at different times and temperatures. The experimental data was adjusted to well-known dyeing kinetic equations, i.e. Vickerstaff, Patterson, McGregor and Cegarra-Puente to determine the rate constant of dyeing and diffusion coefficient at different temperatures. The results showed, exhaustion, constants rate of dyeing and diffusion coefficients, were increased with increasing the time and temperature of dyeing process. A significant enhancement in dye absorption was observed for dyeing in 120 oC compare with other temperatures. So that, the time of dyeing saturation was reached two times faster in this dyeing temperature compare to the other temperatures. The best adjustments with applied dyeing kinetic equations were occurred with the Vickerstaff and Cegarra-Puente kinetic equations. However, the Vickerstaff equation was determined as the best model with regard to their highest average regression coefficients and suitable trend of dyeing kinetic constants in the range of the dyeing temperatures. Diffusion coefficient value was increased significantly (9 times) by increasing the dyeing temperature. Furthermore, the highest variation of diffusion coefficient enhancement belongs to temperature variation from 100 oC to 120 oC. Also, trend of the diffusion coefficients showed a good conformity with the exhaustions trend in the different temperatures. J. Color Sci. Tech. 7(2013), 165-172©. Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Modified PP fibers, Dyeing kinetic, Disperse dye, Dyeing temperature