فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/07/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمد بازیار، نور محمد تربتی نژاد، مجتبی آهنی آذری، مختار مهاجر4و ماریا امینی صفحه 1
  این مطالعه به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر سیر بر عملکرد پروار و فراسنجه های خون بره های نر نژاد دالاق انجام شد. بیست راس بره نر نژاد دالاق با سن 10 ماه و متوسط وزن اولیه بدن 5/2± 31 کیلوگرم به مدت 91 روز (7 روز عادت پذیری بدون پودر سیر و 84 روز زمان اعمال تیمار ها) و به طور تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. تیمار ها عبارت بودند از: شاهد (بدون پودر سیر)، 5، 10 و 15 گرم پودر سیر در روز به ازای هر بره. بره ها به صورت جداگانه تا حد اشتها تغذیه شدند. نمونه خون در هفته 0، 4، 8، 12 گرفته شد و بره ها هر دو هفته وزن شدند. مصرف ماده خشک هر دو هفته محاسبه شد. نتایج این آزمایش نشان داد که اضافه کردن 15 گرم پودر سیر در روز در جیره بره ها باعث افزایش معنی دار مصرف ماده خشک روزانه در مقایسه با تیمار شاهد شد. سطوح مختلف پودر سیر تاثیر معنی داری بر میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی نداشت. پودر سیر تاثیری بر روی گلوکز، اوره و تری گلیسرید سرم خون نداشت، اما در تیمار با 15 گرم در روز پودر سیر باعث کاهش عددی اوره و تری گلیسرید سرم خون شد. در مجموع اضافه کردن 15 گرم در روز پودر سیر به ازای هر بره در این تحقیق باعث افزایش معنی دار مصرف خوراک بره دالاق نر شد.
  کلیدواژگان: بره دالاق، پودر سیر، فراسنجه های خون، عملکرد پروار
 • شیرین برجسته، عبدالاحد شادپرور و سیدضیاء الدین میرحسینی صفحه 9
  در این تحقیق برای بررسی اثر همخونی بر صفات مختلف 543 گله از گاوهای هلشتاین ایران شامل سن زایش اول، طول دوران تولیدی، تولید شیر عمر، میانگین درصد چربی، فاصله بین زایش های متوالی، درآمد خالص نسبی عمر (سود عمر) و درآمد خالص نسبی روزانه (سود روزانه عمر) از 27241 رکورد ویرایش شده از 4 فایل جداگانه زایش، شجره، تلقیح و تولید که در مرکز اصلاح نژاد دام کشور طی سال های 1386- 1363 جمع آوری شده بود، استفاده شد. آماده سازی و ویرایش های لازم به وسیله نرم افزار فاکس پرو و اکسل انجام شد. برای محاسبه ضرایب همخونی از نرم افزار شجره پرداز (سرگلزایی، 2000) استفاده شد. میانگین ضرایب همخونی کل جمعیت تحت مطالعه 63/1 درصد برآورد شد. درآمد خالص نسبی هر راس گاو، بر اساس هزینه و درآمدهای سال 1386 گاوداری های شرکت سهامی سفیدرود (گاوداری 1) و کشت و صنعت مغان (گاوداری2) و با استفاده از معادله شادپرور (1378) محاسبه گردید. اثر همخونی بر صفات تحت مطالعه، با استفاده از مدلی با حضور اثر گله و سال زایش اول و بوسیله Proc GLM برنامه آماری SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مدل اثر گله و سال زایش اول برای تمام صفات مورد مطالعه بسیار معنی دار بود (001/0 P<). اثر همخونی بر سن زایش اول، تولید شیر عمر، درآمد خالص نسبی عمر و درآمد خالص نسبی روزانه بسیار معنی دار بود (001/0 P<). این اثر بر روی طول عمر، میانگین درصد چربی و میانگین فاصله بین زایش های متوالی معنی دار نبود. نتیجه این تحقیق نشان داد که میانگین ضریب همخونی در جمعیت هلشتاین ایران، نسبت به مقادیر منتشر شده جوامع دیگر پایین تر است که می تواند به دلیل امتناع پرورش دهندگان از آمیزش های خویشاوندی و نیز به دلیل وجود اطلاعات ناقص یا اشتباه است. همچنین این تحقیق نشان داد که سطح قیمت محصولات و هزینه های پرورش می تواند در سوددهی یک گاو همخون اثر گذارد بطوری که یک گاو همخون بر اساس شرایط یک گله ضرر دهد اما بر اساس شرایط گله دیگر سود آور باشد.
  کلیدواژگان: همخونی، درآمد خالص نسبی، صفات تولیدی، هلشتاین
 • میثم رحمانی، علی نوبخت و یوسف مهمان نواز صفحه 19
  این آزمایش با هدف ارزیابی اثرات سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی پونه، گزنه و کاسنی با و بدون آنزیم (آنزیم سافیزیم) بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و پارامترهای بیوشیمیایی خون مرغ های تخم گذار انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل (2×3) و در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد 216 قطعه مرغ تخم گذار سویه های لاین (W36) در 6 تیمار شامل سه سطح مخلوط گیاهان دارویی پونه، گزنه و کاسنی (صفر، 75/0 [25/0 درصد از هر کدام] و 5/1 درصد [5/0 درصد از هر کدام] و دو سطح آنزیم سافیزیم (صفر، 05/0 درصد) با 3 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار به مدت 12 هفته از سن 25 تا 37 هفتگی مرغ ها انجام گردید. نتایج نشان داد که استفاده از مخلوط گیاهان دارویی پونه، گزنه و کاسنی و سطوح آنزیم دارای اثرات معنی داری بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار می باشند (05/0>P). استفاده 75/0 درصدی از مخلوط گیاهان دارویی پونه، گزنه و کاسنی موجب بهبود تولید تخم مرغ مرغ ها شد. بالاترین مقادیر مربوط به وزن مخصوص تخم مرغ، تری گلیسرید و پروتئین کل خون با استفاده 5/1 درصدی از مخلوط گیاهان دارویی پونه، گزنه و کاسنی حاصل گشت. همچنین مرغ ها بهترین عملکرد را با استفاده از 05/0 درصد از آنزیم سافیزیم داشتند. نتیجه گیری می شود که استفاده از 75/0 درصد از مخلوط گیاهان دارویی پونه، گزنه و کاسنی و 05/0 درصد از آنزیم سافیزیم می تواند عملکرد مرغ های تخم گذار را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: پارامترهای خونی، گیاهان دارویی، عملکرد، صفات تخم مرغ، مرغ تخم گذار
 • پریسا زینلی، الیاس لطفی، حسین نعیمی پور یونسی و یوسف جعفری آهنگری صفحه 29
  گیاه خرفه یکی از غنی ترین منابع گیاهی دارای اسید های چرب امگا 3 می-باشد و مواد آنتی اکسیدان و عناصر معدنی متعدد در بخش های مختلف این گیاه وجود دارد. این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات گیاه خرفه بر عملکرد بلدرچین ژاپنی انجام گردید. در این آزمایش تعداد 180 جوجه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 4 تکرار (15 قطعه ای) از سن 1 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل 1) شاهد (بدون استفاده از گیاه خرفه)، 2) شاهد + 5/1 درصد گیاه خرفه و 3) شاهد + 3 درصد گیاه خرفه بودند. در سن 42 روزگی از هر تکرار دو قطعه بلدرچین نر به صورت تصادفی انتخاب و پس از کشتار، میزان وزن لاشه قابل طبخ، وزن ران ها، سینه، کبد، سنگدان و قلب به صورت درصدی از وزن بدن محاسبه شدند. وزن نسبی قلب در پرندگانی که گیاه خرفه دریافت کرده بودند به طور معنی داری نسبت به پرندگان تیمار شاهد افزایش یافت (05/0P<). در ارتباط با دیگر صفات لاشه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. استفاده از گیاه خرفه موجب افزایش معنی داری بر عملکرد بلدرچین های ژاپنی شد. بر این اساس، بالاترین مقدار افزایش وزن و بهترین ضریب تبدیل غذایی در گروه های آزمایشی حاوی گیاه خرفه حاصل گردید (05/0P<).
  کلیدواژگان: گیاه خرفه، عملکرد، اجزاء لاشه، بلدرچین ژاپنی
 • قاسم متقی نیا و همایون فرهنگ فر صفحه 35
  در این پژوهش، از رکورد صفات رشد (وزن تولد و شیرگیری، افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری) متعلق به 11837 راس بره نژاد بلوچی (حاصل از 300 قوچ و 3694 میش) که طی سال های 1357 تا 1387 از گله های 1 و 2 ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد جمع آوری شده بود، استفاده گردید. اثر برخی سازه های محیطی بر احتمال «بیش از میانگین جمعیت بودن» صفات وزن تولد، وزن شیرگیری و افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری، توسط مدل رگرسیون لجستیک آنالیز شد. در فایل ارقام، میانگین ریاضی و اشتباه معیار صفات وزن تولد و شیرگیری به ترتیب 007/0±32/4 و 046/0±33/22 کیلوگرم و برای صفت افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری 436/0±22/193 گرم بود. نتایج نشان داد که اثر سال تولد، جنس و تیپ تولد بر احتمال «بیش از میانگین جمعیت بودن» کلیه صفات رشد از نظر آماری معنی دار بود. بر اساس ضرایب تابعیت برآورد شده، سال تولد بر احتمال مربوط به وزن تولد اثر منفی (014/0-) ولی بر احتمال مربوط به وزن شیرگیری (19/0) و افزایش وزن روزانه (017/0) اثر مثبت داشت. درون زادآوری بر احتمال مربوط به وزن تولد (399/2-) و شیرگیری (495/1-) اثر منفی و سن زایش مادر بر احتمال مربوط به وزن تولد (02/0) و سن شیرگیری بر احتمال مربوط به وزن شیرگیری (087/0) اثر مثبت داشت.
  کلیدواژگان: صفات رشد، تحلیل لجستیک، بره بلوچی
 • احمدعلی محمدپور و فرامرز زارعی صفحه 43
  پانکراس از بخش های اگزوکرین و اندوکرین تشکیل شده است که به ترتیب آنزیم های گوارشی و هورمون هایی پپتیدی را ترشح می کنند. با این که این دو قسمت در داخل غده با هم بوده ولی از نظر ساختار بافتی و عملکردی با هم بسیار متفاوت می باشند. در این تحقیق از پانکراس پانزده حیوان بالغ (هر گونه 5 عدد) استفاده شد. پس از تشریح حیوانات، پانکراس هر نمونه از محوطه بطنی خارج گردید و نمونه گیری آز آن صورت گرفت. نمونه ها سپس در محلول فیکساتیو بافر فرمالین 10 درصد قرار داده شد و پس از پاساژ توسط محلول های مختلف و قالب گیری از آنها مقاطع 5 میکرونی تهیه نموده و سپس جهت بررسی در سطح میکروسکوپ نوری با هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی گردید. در سطح میکروسکوپ نوری اجزای مختلف بافتی استروما و پارانشیم در همستر، خوکچه هندی و خرگوش با روش میکرومتری بررسی گردید. تمام پارامترهای بدست آمده در سه حیوان آنالیز و با استفاده از آزمون آنوا با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که که پانکراس در سه حیوان لوبوله و دارای دو بخش اگزوکرین و اندوکرین می باشد و شکل واحدهای ترشحی آن از نوع لوله ای آسینی مرکب می باشد. در مطالعه حاضر واحدهای ترشحی آسینی در پانکراس بیضی تا دایره ای نامنظم بوده و هر واحد از 5 تا 7 سلول هرمی شکل با لومن کوچک تشکیل شده بود. میانگین درصد جزایر پانکراس در خوکچه هندی (04/16±8/29) بیشتر از خرگوش (604± 55/9) و همستر (71/3±8/10) بود. در همستر قطر جزایر لانگرهانس بیشتر از خوکچه هندی و خرگوش بود. اختلاف معنی داری در مقایسه قطر جزایر لانگرهانس بین این سه حیوان مورد مطالعه وجود داشت (05/0P<). میانگین قطر جزایر لانگرهانس در همستر 30/191 میکرومتر، در خرگوش 56/41 میکرومتر و در خوکچه هندی 60/54 میکرومتر مشاهده شد.
  کلیدواژگان: بافت شناسی، پانکراس، خوکچه هندی، خرگوش، همستر
 • تورج ولیزاده، علی نوبخت و یوسف مهمان نواز صفحه 53
  این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی پونه و مخلوط چربی گیاهی بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، پارامترهای بیوشیمیایی و سطح سلول های ایمنی خون در مرغ های تخم گذار انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل (3×3) و در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد 324 قطعه مرغ تخم گذار سویه های لاین (W36) در 9 تیمار شامل سه سطح گیاه دارویی پونه (صفر، 1 و 2 درصد) و سه سطح مخلوط روغن گیاهی (صفر، 5/2 و 5 درصد) با 3 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار به مدت 12 هفته از سن 25 تا 37 هفتگی مرغ ها انجام گردید. نتایج نشان داد که استفاده از گیاه دارویی پونه و مخلوط چربی گیاهی دارای اثرات معنی داری بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار می باشد (05/0>P). بالاترین مقادیر مربوط به درصد تولید تخم مرغ، تولید توده ای تخم مرغ و خوراک مصرفی با استفاده از 1 درصد پونه در جیره ها بدست آمد. بالاترین مقدار خوراک مصرفی با استفاده از جیره بدون روغن و کمترین آن با استفاده از 5 درصد مخلوط چربی گیاهی مشاهده شد. کمترین وزن مخصوص تخم مرغ و استحکام پوسته با استفاده از 2 درصد پونه حاصل گشت. کمترین استحکام پوسته با استفاده از 5 درصد مخلوط گیاهی و بیشترین مقدار آن با استفاده از 5/2 درصد مخلوط چربی گیاهی بدست آمد. بالاترین مقادیر مربوط به تری گلیسرید و اسید اوریک سرم خون با استفاده از 1 درصد پونه در جیره ها مشاهده شد. استفاده از سطوح مختلف پونه و مخلوط گیاهی اثرات معنی داری بر صفات ایمنی مرغ ها نداشت. همچنین اثرات متقابلی بین سطوح پونه و مخلوط چربی گیاهی در رابطه با عملکرد، صفات تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی و سطح سلول های ایمنی خون مرغ ها مشاهده نگردید. استفاده از 1 درصد گیاه پونه و 5/2 درصد مخلوط چربی گیاهی اثرات مثبتی در مقایسه با سایر تیمارها بر عملکرد و استحکام پوسته تخم مرغ در مرغ های تخم گذار داشت.
  کلیدواژگان: فراسنجه های خونی، پونه، عملکرد، صفات تخم مرغ، مرغ تخم گذار
|
 • A. Bazyar, N.M. Torbatinejad, M. Ahani Azari, M. Mohajer, M. Amini Page 1
  This study was conducted to evaluate effects of different levels of garlic powder (GP) on fattening performance and blood metabolites of Dalagh male lambs. Twenty male lambs of Dalagh breed with 10 months of age and mean initial body weight of 31.5 ± 2.5 kg were assigned randomly to four dietary treatments with five replicates per treatment in a completely randomize design (CRD) for a period of 91 days (7 days for adaptation and 84 days trial). The experimental treatments were: control (without GP), 5 gr GP, 10 gr GP and 15 gr GP/lamb/day. The lambs were fed individually ad libitum. The blood samples were collected in weeks 0, 4, 8, 12 and lambs were weighted every two weeks. Dry matter intake (DMI) was determined every two weeks. Dry matter intake of lambs fed with 15 grams GP per day increased as compared to control. Adding GP had no significant effect on average daily gain (ADG) and feed conversion ratio (FCR). The GP had no effect on serum blood glucose, urea and triglyceride concentration, but treatment with high garlic powder decreased blood urea and triglyceride numerically. In conclusion, the results showed that dry matter intake of lambs fed with 15 grams GP per day increased as compared to control but there were no change in fattening performance and blood metabolites of male Dalagh lambs.
  Keywords: Dalagh lambs, Garlic powder, Fattening performance, Blood metabolites
 • S. Barjasteh*, A.A. Shadparvar, S.Z. Mirhosseini Page 9
  In this research، a total of 27،241 edited records from four distinct files of calving، pedigree، insemination and production collected by Iranian animal breeding center، from 1984 to 2007 were used to study effects of inbreeding، on various traits in 543 herds of Iranian Holsteins. The traits was age at first freshening، days of productive life، total milk، mean fat percent، mean calving interval، relative net income (lifetime profit) and RNI per day (profit per day of lifetime). Preparing and required edition of the data was undertaken by Foxpro and Excel software. For calculating the inbreeding coefficients، Pedigree software (Sargolzaee، 2000) was utilised. The overall average inbreeding coefficients was 1. 63%. Relative net income of per cow was calculated by Shadparvar equivalent (1999) based on the costs and incomes of 2007، from Sefidroud (first farm) and Maghan (second farm) farms. The effects of inbreeding on the traits were analyzed by a model (with inclusion of herd and first calving year) by Proc GLM of SAS program. In the model، herd and first calving year effects on all traits was highly significant (P<0. 001). Inbreeding effect on age at first freshening، total milk، RNI and RNIPD was highly significant (P<0. 001). This effect was not significant on productive life، mean fat percent and mean of calving interval. The result of this research showed that the average inbreeding coefficient in Iranian Holsteins was lower than the other populations، which could be the result of the avoidance of farmers from inbreeding and also because of incomplete or wrong information. This research also revealed that the price level of products and nourishment costs could affect the profitability of inbred cow such that an inbred cow is harmful in one herd but is useful on the other herd condition.
  Keywords: Inbreeding, Relative net income, Productive traits, Holstein
 • M. Rahmani, A. Nobakhat, Y. Mehmannavaz Page 19
  This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of medicinal plant blend (pennyroyal، nettle and chicory) with and without enzyme (Safizym GP 800) on performance، egg quality and blood biochemical parameters of laying hens. The experiment was carried out as a factorial (3×2) (0، 0. 75% [0. 25% from each plant]، 1. 5% pennyroyal، nettle and chicory [0. 5% from each plant]، ) and (0، 0. 05% enzyme) in a completely randomized design (CRD) with 216 Hi-line (W36) laying hens in six treatments and three replicates (with twelve hens in each replicate) for a period of 12 weeks during weeks 25-37 of hen ages. Results revealed that the use of different levels of medicinal plant blend، enzyme and interaction between them had significant effects on performance، egg traits and blood biochemical parameters of laying hens (P<0. 05). The highest egg production was obtained by using 0. 75% medicinal plants blend. The highest amounts of egg specific gravity، blood triglyceride and total protein were obtained by using 1. 5% medicinal plants blend. Using 0. 05% enzyme significantly improved the performance of laying hens. Regarding interaction effects، the highest performance was found when using the highest egg production percent، highest egg mass and the highest amount of feed 0. 75% medicinal plants blend × 0. 05% enzyme. The overall results indicated that using 0. 75% of medicinal plants (pennyroyal، nettle and chicory) blend with 0. 05% enzyme supplementation (Safizym GP 800) could improve the production parameters of laying hens.
  Keywords: Blood parameters, Egg traits, Laying hens, Medicinal plants
 • P. Zeinali, E. Lotfi, H. Naeimipour Yuonesi, Y. Jafari Ahangari Page 29
  Purslane herb is one of the richest plant sources of omega-3 fatty acids and there are different antioxidants and minerals in different parts of this plant. This experiment was carried out to evaluate the effects of using portulaca oleracea plant on performance of Japanese quail. This experiment was conducted in a completely randomized design (CRD) with 180 of Japanese quails allocated to three treatments and four replicates (with 15 birds in each replicate). The period of the experiment was 42 days. The experimental treatments were: 1) control group without using Purslane plant، 2) control group + 1/5% of purslane plant، 3) control group +3% of purslane plant. On day 42 after slaughter، carcass characteristics were measured. The birds under purslane plant treatment had higher relative weight for heart compared to the control group (P<0. 05). The treatments had no effect on other carcass traits. The results indicated that the use of purslane plant had significantly effects on performance of Japanese quail. The highest amount of weight gain and the lowest feed conversion were observed in Purslane herb experimental groups (P<0. 05).
  Keywords: Purslane, Performance, Carcass characteristics, Japanese quail
 • G. Mottaghinia, H. Farhangfar Page 35
  In this research، growth traits (birth and weaning weight، and pre-weaning average daily gain) records collected from 11،837 Baluchi lambs (represented 300 rams and 3،694 dams) during 31 years (1978-2008) in two flocks of Abbas Abad breeding station، Mashhad were used. Probability of «more than the average» was modeled for some environmental factors using logistic regression for the traits. The overall average and standard error of birth and weaning weight، pre-weaning average daily gain were 4. 32 (±0. 007)، 22. 33 (±0. 046) kg and 193. 22 (±0. 436) gr، respectively. The results indicated that year، sex and birth type of lamb had statistically significant effect on the probability of «more than the average» for all traits. Based on estimated regression coefficient، year of birth had negative effect on the probability associated with birth weight (-0. 014) while it had positive effects on the probability of weaning weight (0. 19) and pre-weaning average daily gain (0. 017). Inbreeding was found to have negative effects on the probability associated with birth (-2. 399) and weaning (-1. 495) weights. Dam age at lambing had positive effect on the probability associated with birth weight (0. 02). The probability associated with weaning weight (0. 087) was found to be positively affected by weaning age.
  Keywords: Growth traits, Logistic analysis, Baluchi lamb
 • A. Mohammadpour, F. Zaree Page 43
  The pancreas contains both exocrine and endocrine components that secrete digestive enzymes and peptide hormones respectively. These two components are very different structurally and functionally but are intermingled within the gland. In the present study، the pancreases of 15 adult healthy animals (5 per each species) were used. After dissecting them، the pancreas of animals fixed in 10% neutral buffered formalin and then subjected to routine tissue processing for light microscopy. Different structures of the stroma and parenchyma of pancreas in hamster، guinea pig and rabbit were histomorphometrically studied using micrometrical method. All of parameters between three animals were analyzed and compared using ANOVA test. Results showed that the pancreas in three species was lobulated and compound tubulo-acinar gland having exocrine and endocrine portions. In the present study، the secretory acini of pancreas were oval or irregularly round and composed of 5 to 7 pyramidal cells arranged around a small central lumen. The mean percent of the islets of langerhans to the total pancreatic tissue in guinea pig (29. 8 ± 16. 04) was more than rabbit (9. 55 ± 4. 60) and hamster (10. 8 ± 3. 71). In hamster، diameter of islet was more than other animals. There was significant difference in diameter of islet of langerhans between animals (P<0. 001). It was observed 191. 30 µm، 41. 56 µm and 54. 60 µm in hamster، rabbit and guinea pig respectively.
  Keywords: Histology, Pancreas, Guinea pig, Rabbit, Hamster
 • T. Valizade, A. Nobakhat, Y. Mehmannavaz Page 53
  This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of pennyroyal and vegetable oils blend (soybean، sunflower and cotton seed oils) on performance، egg quality، blood biochemical and immunity parameters of laying hens. The experiment was carried out as a factorial (3×3) (0، 1، 2% pennyroyal) and (0، 2. 5، 5% vegetable oils blend) in a completely randomized design (CRD) with 324 of Hi-line (W36) laying hens with nine treatments and three replicates (and twelve hens in each replicate) for a period of 12 weeks during weeks 25-37 of hen ages. Results indicated that the use of different levels of pennyroyal and vegetable oils blend had significant effects on performance، egg traits and blood biochemical parameters of laying hens (P<0. 05). The highest egg production percent، highest egg mass and the highest amount of daily feed intake were resulted by using 1% pennyroyal. The lowest amount of daily feed intake was observed by using diet with 5% of vegetable oil blend whereas the highest amount of daily feed intake was obtained with no use of vegetable oil blend. The lowest amount of egg specific gravity and lowest eggshell softness were observed by using 2% pennyroyal. The lowest eggshell softness was obtained by using 5% vegetable oils blend and the highest eggshell softness was recorded by using 2. 5% vegetable oils blend. The highest levels of triglyceride and uric acid were resulted by using 1% pennyroyal. Using different levels of nettle and vegetable oils blend had no any significant effects on immunity parameters of laying hens. There were no any interaction effects between nettle and vegetable oils blend levels on performance، egg traits، blood biochemical parameters and immunity levels of laying hens.
  Keywords: Blood parameters, Egg traits, Laying hens, Pennyroyal, Performance