فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فائزه احمدی، عبدالحسین فرزاد صفحات 1-29
  گرایش های زنانه در حوزه های گوناگون اجتماعی، فلسفی، و ادبی از پدیده های دنیای مدرن، به ویژه پس از انقلاب صنعتی، به شمار می آید. این رویکرد بعدها، بر اثر تسهیل و گسترش ارتباطات بین فرهنگی، از دنیای غرب به جهان عرب زبان و ایران نیز سرایت کرد و البته تاثیرات متفاوتی بر جای نهاد.
  تحقیق حاضر بر این فرض استوار است که اندیشه های زنانه در هر دو حوزه فرهنگی و ادبی ویژگی ها و تمایلات مشترکی دارد. همچنین، اصلی ترین یافته های پژوهش نشان می دهد که جنبش زنان ایران و عرب، برای دست یافتن به وضعیتی مطلوب در خانواده و جامعه، هم زمان شکل گرفته است. این مقاله کاوشی است در نحوه ورود این اندیشه به جامعه ایران و عرب که در آن تلاش شده است انعکاس رویکردهای زنانه در آثار ادبی این دو حوزه زبانی و فرهنگی بررسی شود. برای دست یابی به این نتیجه، نخست تاریخچه پیدایش و نضج تفکر زنانه در اروپا و سپس در دنیای عرب و ایران بررسی شده است. سپس با جست وجو در آثار ادبی این دو فرهنگ، به ویژه داستان و رمان و شعرهای عربی و فارسی در قرن اخیر، مولفه های زنانه را در آن ها یافته و تحلیل و بررسی شده است.
  کلیدواژگان مدرنیته؛ گرایش های زنانه؛ ادبیات عرب؛ ادبیات فارسی
 • علی اصغر بابا صفری، نوشین طالب زاده صفحات 31-53
  ادبیات غنایی گسترده ترین بخش آثار ادبی را دربر می گیرد و گونه های متعددی را در خود جای داده است، یکی از این گونه ها «شکواییه» است. تمایل به شکواییه در هر انسانی به صورت غریزی وجود دارد و شاعران، که حساس تر از دیگر مردم اند و با دید ظریف تری مسائل را می نگرند، با زبانی متفاوت به بیان این نوع ادبی می پردازند. در همه ادوار شعر فارسی شکواییه وجود دارد، اما در شعر معاصر نوع نگرش و نحوه پرداختن به آن تغییر می کند و با توجه به شعر امروز زبان آن ساده تر می شود. این موضوع تحت پنج عنوان شکواییه های شخصی، سیاسی، فلسفی، عرفانی، و اجتماعی در آثار شاعران دیده می شود که در این مقاله به علت اهمیت دوران معاصر و زبان اجتماعی پرداز شاعران این دوران، به بررسی و تحلیل شکواییه های اجتماعی در شعر پانزده تن از برجستگان شعر معاصر بر اساس ترتیب تاریخی پرداخته می شود که بعضی به صورت کلاسیک و برخی از آنان به سبک نیمایی شعر سروده اند.
  کلیدواژگان: شعر، ادبیات غنایی، ادبیات معاصر، شکواییه، اجتماع
 • علی محمد پشت دار، کیومرث گروسی صفحات 55-76
  زبان با دین، مذهب، جنسیت، سن، شغل، محیط، شرایط اجتماعی، و تحصیلات گویندگان پیوند دارد و همین موارد از عوامل ایجاد تیپ های شخصیتی در افراد است.
  هدف پژوهش حاضر بررسی کارکرد زبان در تیپ های شخصیتی داستان های کوتاه یکی بود یکی نبود، شاهکار، تلخ و شیرین، کهنه و نو، غیر از خدا هیچ کس نبود، آسمان و ریسمان، قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار، و قصه ما به سر رسید سید محمدعلی جمال زاده است. در این راستا نخست تیپ های شخصیتی داستان و ویژگی های خلقی و خلقی هریک از تیپ ها مشخص شده است، سپس با توجه به هدف اصلی مولف داستان ها، شرایط اجتماعی، متغیرها و مولفه های موجود، و رابطه کارکردهای زبانی با تیپ های مورد نظر بررسی شده است؛ به ویژه زبان، واژه ها، و عبارات متناسب با تیپ ها از لحاظ طبقه اجتماعی، شغل، تحصیلات، دین و مذهب، جنسیت، تابو، محیط، و مناسبات قدرت شرح داده شده است. پژوهش به شیوه توصیفی است و داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا با ابزار کتاب خانه بررسی شده است. نتیجه نشان می دهد که جمال زاده به عوامل غیر زبانی موثر در زبان شخصیت ها با آگاهی و هدف توجه داشته و توانسته است با به کارگیری درست متغیرها به القای بهتر مفاهیم اجتماعی در داستان ها کمک کند.
  در کل در یکی بود یکی نبود، با توجه به تعداد شخصیت ها، از متغیرها بیش تر استفاده کرده است و دو متغیر دین و مذهب و شغل بیش ترین تاثیر را در زبان شخصیت ها داشته است.
  کلیدواژگان: داستان کوتاه، تیپ شخصیتی، کارکرد زبان، جمال زاده
 • عبدالله حسن زاده میر علی، محمدرضا عبدی صفحات 77-95
  سهراب سپهری از جمله شاعران نو پرداز معاصر است که توانسته است در کنار نیما، پدر شعر نو، و دیگر بزرگان شعر نیمایی همانند شاملو، فروغ فرخزاد، و اخوان ثالث بر فراز قله های شعر نو قد علم کند.
  سروده های سپهری به علت آشنایی او با ادبیات و مکاتب غربی و همچنین علاقه و آشنایی با عرفان شرقی دارای رنگ و بو و سبکی یگانه است. توجه ویژه به عناصر طبیعی و نسبت دادن امور غیر عادی به اشیای عادی و گام نهادن در فراواقعیت در سراسر منظومه های او جاری و ساری است. رویکرد ذهنی و اشراقی سپهری باعث ورود او به تصورناپذیرها شده و شعر او را مملو از جلوه های سوررئالیستی کرده است. این مقاله در پی آن است که با معرفی جلوه های سوررئالیستی در آثار سپهری چگونگی تاثیر پذیری سپهری از فلسفه یونگ و مکتب سوررئالیسم را بررسی کند و از این رهگذر به شناخت تازه ای از اشعار او دست یابد.
  کلیدواژگان: سوررئالیسم، خودکاری روحی، خواب و رویا، سهراب سپهری، فرا واقع گرایی
 • قاسم صحرایی، شهاب گلشنی صفحات 97-116
  با مطالعه و بررسی اشعار شفیعی کدکنی می توان اصول و ارکان زیباشناسی شعر او را شناخت؛ اصول و ارکانی که مایه قوام زیبایی در شعر و جذابیت آن برای مخاطب می شود.
  اصل «وحدت» در زیباشناسی شعر شفیعی کدکنی مهم ترین رکن است. به بیان دیگر، رشته هایی مرئی و نامرئی در لفظ و معنی اجزای سخن شفیعی را به هم پیوند زده و به آن ها پیکره ای واحد داده است و همین نکته باعث جذابیت و تاثیرگذاری بیش تر آن در مخاطب شده است.
  انسجام در شعر وقتی حس می شود که میان اجزای آن شعر نوعی وحدت و در عین حال تنوع وجود داشته باشد. وحدت سبب هماهنگی بین اجزای سخن می شود و مایه هم بستگی و ماندگاری آن. شعری که مضمون و لفظ آن وحدت داشته باشد احساس زیبایی بیش تری برمی انگیزد. در این مقاله، اصل وحدت و عناصر موثر در ساخت آن همچون: وحدت مضمون، هماهنگی اجزا، تحول و سیر تدریجی، تناسب، و تکرار بررسی می شود.
  کلیدواژگان: شفیعی کدکنی، وحدت، انسجام، شعر معاصر فارسی
 • گل نسا محمدی صفحات 117-143
  کاربرد گسترده تشبیه و استعاره از ویژگی های ممتاز شعر مهاجرت افغانستان است. در این بررسی استعاره در شکل اصلی آن، یعنی تشبیه، در آمده است. بدین ترتیب دو بخش بزرگ مشبه و مشبه به موضوع بندی شده و بر اساس فراوانی در اولویت قرار گرفته است. مشبه ها به چهار دسته بزرگ وصف یار و دل سپردگی، طبیعت، وصف شعر، و سایر مفاهیم تقسیم می شود. بر اساس مشبه ها دیدگاه شاعران مهاجر افغانستان انفسی و درون گراست؛ جهانی محزون و تاریک که ریشه در جنگ، اخلاق ناپسند، گناه، درد، و فقر دارد. اما در عین حال آرزومندی و امیدورزی در جای جای این اشعار موج می زند. مشبه به ها به ترتیب به بخش های طبیعت، تشخیص، حال و هوا، تقابل، بزم، جنگ، شعر، مذهب، و سایر مفاهیم تقسیم می شود. شاعران در این بخش عناصر طبیعت را، که از بیش ترین فراوانی برخوردار است، از سنت وام گرفته اند.
  کلیدواژگان: شعر مهاجرت افغانستان، تشبیه، استعاره، مشبه، مشبه به، وصف یار، طبیعت
 • محسن محمدی فشارکی، سمیه صادقیان صفحات 145-168
  از جمله نظریات محوری فرمالیسم، که توجه بسیاری را به خود جلب کرد، «آشنایی زدایی» در ادبیات است. آشنایی زدایی رسالت هنر بیگانه سازی مفاهیم آشنا و به دست دادن ادراک نو از این مفاهیم با کنار زدن حجاب عادت از مقابل دیدگان است. آشنایی زدایی در ادبیات، در مقام یکی از مظاهر هنر، در سطوح متفاوت و از جمله در سطح زبان صورت می گیرد. زبان شناسان شیوه های بیگانه سازی در زبان را به مثابه یکی از عناصر صوری متن تبیین و طبقه بندی کرده اند. با تامل بر زبان داستانی دولت آبادی درمی یابیم که این آشنایی زدایی تا چه اندازه در شکل دادن به فرم مطلوب و متناسب با مضمون داستان اهمیت دارد. از سویی این پژوهش بازنگری مختصری است بر تعاریف و تقسیم بندی هایی که تاکنون برای شیوه های گوناگون آشنایی زدایی در سطح زبان صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: برجسته سازی، محمود دولت آبادی، با شبیرو، عقیل عقیل
|
 • Faeze Ahmadi, Abdolhossein Farzad Pages 1-29
  Feminine approaches in different social، philosophical and literary areas are one of the phenomenons of today world، especially after industrial revolution. Such western approaches later spread to Arabic language world and Iran and had different effects. The present research is based on the assumption that feminine thoughts in both cultural and literary areas have same characteristics and trends. Also، the main results of the research shows that Iran and Arab feminist movements to reach a proper situation in family and society is formed at the same time. This paper is a research about how these thoughts entered in Iran and Arab society. So we will try to study the reflection of feminine approaches in literary works of these two linguistic and cultural areas. To reach such results، first we will study the history of the formation and development of feminine thoughts in Europe and then in Arab world and Iran. Then by searching in the literary works of these two cultures، especially in late century stories and novels، and Arabic and Farsi prose، feminine features are studied and analyzed.
  Keywords: modernism, feminine approaches, Arab literature, Farsi literature
 • Ali Asghar Babasafari, Nooshin Talebzade Pages 31-53
  Lyrical literature includes a vast majority of literary works and among them is Complaint. All humans are inclined to complain by instincts. As more sensitive ones in the society، poets view all things with a more delicate look. Hence، they express this literary genre with a different language. Complaint has always been a part of Persian literature. The contemporary poetry has adopted a new approach towards complaint which is expressed in a simpler language. Complaints may be found in five trends in the poets'' works: personal، political، philosophical، mystical، and social complaints. Considering the contemporary era and significance of the poets’ social language، the present research tries to study and analyze social complaints in 15contemporary important poets in a historical order. Among these poets، some have composed their poems in classic style and some others have composed poems in modern style.
  Keywords: poetry, lyrical literature, contemporary literature, social complaint
 • Ali Mohammad Poshtdar, Keiyomars Garoosi Pages 55-76
  Every language is in relation with various factors such as speakers'' religion، sex، age، job، environment، social conditions، education and the like، and the same factors are among those which produce characteristics types. The present research aims to study language performance in Seyed Mohammad Ali Jamalzadeh''s short stories characteristics types. To this end، at first، the characteristics types of the story and popular and behavioural features of each type have been characterized; then، by considering the author’s main aim، the stories and social conditions and also the existing variables، the relationship between language and the certain types was considered and، in particular، language، words، and expressions suitable to various types and their social class، occupation، education، religion، sex as well as taboos، environment، and power relations have been studied. The results show that Jamalzadeh has taken knowingly and purposefully into account non-linguistic factors influencing characters. Employing various factors in a correct manner، he has managed to help better communication of social concepts in his stories. In sum، in his book Yiki Bud Yiki Nabud (Once Upon a Time) by considering the number of characters، he has made more uses of variables and based on two variables، religion and job، he has made the most impacts on the characters'' language.
  Keywords: short story, characteristics types, performance, Jamalzadeh
 • Abdollah Hasanzadeh Mirali, Mohammad Reza Abdi Pages 77-95
  Sohrab Sepehri was one of the contemporary new stylist poets. He had managed to reach at the peaks of the modern poetry along with Nima (the founder of Persian modern poetry) and other great figures of modern Persian poetry such as Shamlu، Forough، and Akhavan Thalith. Sohrab Sepehri was familiar with the western literature and literary schools; also، he was interested in the eastern mysticism. For this reason، his poems are of a unique taint and composed in a unique manner. Special attention paid to natural elements، attributing extraordinary to the ordinary، and going into surreal may be seen throughout his works. Sepehri''s mental and Illuminationist approach has helped him to enter the unthinkable and made his poetry full of surrealist expressions. Showing surrealist expressions in Sepehri''s works، the present article tries to study the way Sepehri has been influenced by Jung philosophy and Surrealism so that، in this way، a new knowledge of his poetry may be acquired.
  Keywords: surrealism, spiritual autonomy, dream
 • Ghasem Sahraei, Shahab Golshani Pages 97-116
  Studying Kadkani''s poetry، one may find aesthetic principles of his poetry. Such principles confer beauty to the poems and make them attractive for the audience. In the aesthetics of Kadkani''s poetry، the principle of «unity» enjoys an important status، and it is the most important feature of the beauty of his poems. In other words، there are visible and invisible threads at the level of words and senses which link parts of his poems and lend them a united body; and this very point makes them more attractive and influential for the audience. Coherence in the poetry may be felt when there are some sort of unity and at the same time diversity among parts of the same poem. Unity brings all parts of the same poem into harmony and correlation and makes it permanent. If there is unity between words and content of a poem، that poem will make the audience to feel more beauty. In the present article، the principle of unity (as the most important aesthetic feature of Kadkani''s poetry) and the elements leading to unity and coherence in his poetry (such as unity of content، harmony among parts of a poem، gradual development، appropriateness، and repetition) will be discussed.
  Keywords: Shafii Kadkani, unity, coherence, contemporary Persian poetry
 • Golnesa Mohammadi Pages 117-143
  Extensive uses made of simile and metaphor are among striking features of the Afghan poetry in immigration. In the present study، metaphor has changed into its main form which is simile. Thus، the study has been organized in two main parts (tenor: the thing which is likened and vehicle: that unto which a thing is likened) and they have been prioritized according to their frequency. Vehicles are divided into four major categories: description of the beloved as well as love، nature، description of the poem، and other concepts. According to the tenors used by them، Afghan poets are internalist. They live in a sorrowful and dark world which has its roots in war، undesired moral codes، sin، suffering، and poverty. At the same time، however، their poems are full of wishes and hopes. Vehicles are، in turn، divided into nature، personification، mood، opposition، feast، war، poetry، religion، and other concepts. In this concern، poets have borrowed elements of nature (which are the most frequent ones) from the literary tradition.
  Keywords: Afghan poetry in immigration, simile, metaphor, tenor, vehicle, description of the beloved, nature
 • Mohsen Mohammadi Fesharaki Mohammadi Fesharaki, Somayyeh Sadeghian Pages 145-168
  One of the main ideas of formalism which has drawn great attention is defamiliarization in literature. The mission of art is to defimaliarize the familiar concepts and provide a new perception through removing the veil of habit from eyes. In literature and as one of the manifestations of art، defamiliarization takes place at various levels including the language level. Linguists have explained and classified defamiliarization within the language as one of the formal elements of the text. Reflecting upon the language of Dolatabadi''s stories، we will find that how such a defamiliarization is important in shaping the desired form which may be suitable for the content of the story. This study is، on the other hand، a brief review of definitions and classifications provided as far for various ways of defamiliarization at the language level.
  Keywords: emphasis, Mahmoud Dolatabadi, Bashabiroo, Aqil Aqil