فهرست مطالب

 • Volume:21 Issue: 87, 2013
 • تاریخ انتشار: 1392/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • انیس جهانبازی، کریم عسگری، احمد چیت ساز، ندا عاصمی صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  دیستونی کانونی یک بیماری مزمن با عوارض و نشانه های جسمانی نامطلوب است. هدف این پژوهش، مقایسه ی اثربخشی دارودرمانی با ترکیب دارودرمانی و بیوفیدبک الکترومیوگرافی بر علایم حرکتی بیماران زن مبتلا به دیستونی کانونی مزمن بود.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه ی نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با دو گروه است. نمونه شامل 20 بیمار زن مبتلا به تورتیکولی و 10 بیمار زن مبتلا به بلفارواسپاسم با تشخیص متخصص مغز و اعصاب و بر اساس معیارهای تشخیص نورولوژیکی این اختلالات بودند که به شیوه ی تصادفی ساده انتخاب شدند و به طور مساوی در دو گروه گمارده شدند. هر دو گروه تحت درمان با بوتولینیوم توکسین نوع A قرار گرفتند و گروه دوم علاوه بر دریافت دارو به مدت 10 هفته در 20 جلسه ی درمان با بیوفیدبک الکترومیوگرافی نیز شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی F-M Scale استفاده شد که در مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط افراد تکمیل گردید.
  یافته ها
  میانگین نمرات علایم حرکتی و زیرمقیاس های آن در گروه ترکیب دارو درمانی و بیوفیدبک به طور معناداری نسبت به گروه دارودرمانی کاهش پیدا کرد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از اثربخشی بیشتر ترکیب دارودرمانی با بیوفیدبک الکترومیوگرافی در مقایسه با دارودرمانی بر علایم حرکتی بیماران زن مبتلا به دیستونی کانونی مزمن بود.
  کلیدواژگان: دیستونی کانونی، بیوفیدبک الکترومیوگرافی، دارو درمانی، علایم حرکتی
 • حسن نیک نژاد، قاسم یزدان پناه، مهسا خیاط خویی صفحات 13-21
  زمینه و هدف
  اخیرا پرده ی آمنیون به عنوان یک بافت طبیعی با خواص ضد سرطانی معرفی شده است ولی در مورد مکانیسم این خواص مطالعات محدودی وجود دارد. در این مطالعه در نظر بود تا تاثیر محیط کشت روی پرده ی آمنیون بر روی زیست پذیری سلول های سرطانی در دوزهای مختلف و میزان آپوپتوز بررسی شود.
  روش بررسی
  پرده ی آمنیون حاصل از سزارین های انتخابی به صورت بالا قرار دادن سطح اپی تلیال به مدت 24 ساعت کشت داده شد. پس از آن محیط کشت روی پرده های آمنیون در حجم های مختلف به محیط کشت سلول های سرطانی اضافه شد. بعد از 24 ساعت میزان زیست پذیری سلول های سرطانی با آزمون MTT و آپوپتوز آن ها به عنوان مکانیسم احتمالی با آزمون TUNEL بررسی شد. نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار ارایه و با آزمون ANOVA یکطرفه بررسی شد.
  یافته ها
  پس از 24 ساعت، آزمون MTT نشان داد که محیط کشت پرده ی آمنیون به صورت معناداری باعث کاهش زیست پذیری سلول های سرطانی در مقایسه با گروه کنترل گردید و این اثر وابسته به دوز بود. بررسی آزمون TUNEL نشان داد که سلول های سرطانی بر اثر آپوپتوز به صورت وابسته به دوز از بین رفته اند که این میزان در غلظت های بالاتر محیط پرده ی آمنیون بیشتر است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثر وابسته به دوز پرده ی آمنیون بر روی سلول های سرطانی و القای احتمالی آپوپتوز، می توان با مطالعات بیشتر پرده ی آمنیون را به عنوان یک انتخاب مناسب در درمان سرطان در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: پرده ی آمنیون، سلول سرطانی، آپوپتوز، زیست پذیری
 • اکرم آهنگرپور، علی اکبر عروجن، حمید حیدری صفحات 22-31
  زمینه و هدف
  بیماری دیابت می تواند سبب اختلالات جنسی در بیماران شود. با توجه به تاثیر گیاه بیلهر بر هورمون های جنسی در مطالعات اخیر، تصمیم به بررسی اثر عصاره ی آبی الکلی این گیاه بر سطوح تستوسترون، FSH سرم، مورفولوژی بیضه و تعداد اسپرم موش های مدل دیابتی نیکوتین آمید- STZ (استرپتوزوسین) گرفته شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (150 تا 250 گرم) استفاده شد. برای ایجاد مدل دیابتی، 1 دوز نیکوتین آمید (120 میلی گرم در کیلو گرم) و STZ (60 میلی گرم در کیلو گرم) به صورت داخل صفاقی به حیوانات تزریق گردید. حیوانات به 6 گروه 7تایی؛ کنترل، دیابتی، دیابتی+گلی بنکلامید (6/0 میلی گرم در کیلو گرم) و غلظت های مختلف 100، 200و400 میلی گرم در کیلو گرم عصاره ی آبی الکلی تقسیم شدند. عصاره ها به صورت 5 روز در هفته، به مدت 3 هفته، گاواژ شدند. 24ساعت بعد از آخرین گاواژ تحت یک بیهوشی عمیق با اتر و خونگیری از قلب حیوان، سطوح تستوسترون و FSH سرم مورد سنجش قرار گرفت. سپس مورفولوژی بیضه و در نهایت تعداد اسپرم دم اپیدیدیم حیوانات اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش آماری ANOVA یکطرفه مقایسه گردید و مقادیرP کمتر از 05/0 معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  سطح تستوسترون سرم در گروه دیابتی افزایش معنی داری را در مقایسه با سایر گروه ها (05/0=P) به استثنای گروه کنترل از خود نشان داد. غلظت 200 میلی گرم در کیلو گرم عصاره ی بیلهر افزایش معنی داری در تعداد اسپرم ها در مقایسه با گروه های دیابتی (003/0=P) و دیگر گروه ها (05/0>P) ایجاد نمود.
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر این مطلب بود که عصاره ی آبی الکلی گیاه بیلهر منجر به بهبود روند تولید اسپرم و افزایش تعداد اسپرم ها در موش های صحرایی می شود و این اثر احتمالا به دلیل حضور فلاونوئیدهای موجود در این گیاه صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: بیلهر، نیکوتین آمید، STZ، تعداد اسپرم، موش صحرایی
 • مهرداد مدرسی، فرشته توانایی صفحات 32-41
  زمینه و هدف
  کاهو با نام علمی Lactuca sativaیکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی است که در طب سنتی خواص درمانی زیادی دارد. در طب سنتی به نقش کاهو در درمان ناباروری اشاره شده است، لیکن دوز موثر آن ناشناخته می باشد. در این تحقیق اثر عصاره ی هیدروالکلی برگ کاهو بر برخی صفات تولید مثلی نظیر وزن بیضه، تعداد سلول های اسپرماتوژنیک و هورمون های تستوسترون، LH و FSH در موش های نر کوچک آزمایشگاهی گونه Balb/C بررسی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی تجربی، تعداد 40 سر موش نر کوچک آزمایشگاهی انتخاب شدند و به صورت تصادفی به 5 گروه شامل؛ کنترل، شاهد و 3 گروه تیمار تقسیم شدند. حیوانات گروه های تیمار به ترتیب سه دوز 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم در روز از عصاره ی کاهو را به صورت تزریق درون صفاقی به مدت 20 روز دریافت کردند. گروه شاهد در این مدت هم حجم عصاره سرم فیزیولوژی دریافت نمودند و در گروه کنترل تزریقی انجام نشد. تغییر در تعداد سلول های اسپرماتوژنیک و سطح هورمون های تستوسترون، LH و FSH خون در مقایسه با گروه های شاهد بود. کلیه ی آزمایش های هورمونی با روش ایمونورادیومتری (RIA) انجام گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تعداد اسپرماتوسیت های ثانویه (5±42) و غلظت هورمون های تستوسترون (023/0±088/0)، LH(02/0± 3/0) و FSH (12/0± 1) در دوز 100 میلی گرم در کیلو گرم در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی دار یافته است (05/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، به نظر می رسد که ترکیبات موجود در عصاره ی کاهو با کاهش تعداد اسپرماتوسیت ها و میزان هورمون های تولید مثلی می تواند در تولید مثل جنس نر موش سوری تاثیر داشته است.
  کلیدواژگان: کاهو، اسپرماتوسیت، هورمون های تولید مثلی، موش سوری نر
 • بهاره پاکپور، کبری جعفری، زهرا بشیری، مجید نواییان، مرتضی پیری صفحات 42-53
  زمینه و هدف
  نشان داده شده است که کانابینوییدها اثرات متنوعی بر روی اعمال شناختی می گذارند. یک همپوشانی در پراکنش گیرنده های گابا با کانابینوییدی در برخی از ساختارهای مغزی نظیر هیپوکامپ پشتی گزارش شده است، بنابراین احتمال وجود برهمکنش عملکردی بین سیستم کانابینوییدی و گابائرژیک در زمینه ی اعمال شناختی وجود دارد. مطالعه ی حاضر نقش احتمالی گیرنده های کانابینوییدی CB1 هیپوکامپ پشتی بر روی فراموشی القا شده با موسیمول و یادگیری وابسته به وضعیت موسیمول در موش های سوری نر بالغ مورد بررسی قرارداده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی از 250 سر موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI و داروهای ACPA و مسیمول استفاده شد. موش ها بیهوش شده و کانول گذاری دوطرفه در ناحیه ی CA1 هیپوکامپ پشتی با استفاده از روش استریوتاکسی انجام شد. بعد از طی دوره ی بهبودی هفت روزه، آزمون رفتاری با استفاده از دستگاه یادگیری احترازی آغاز شد.
  یافته ها
  تزریق پس از آموزش موسیمول (15/0، 075/0 میکروگرم بازای هرموش) باعث تخریب حافظه ی اجتنابی مهاری شد. تخریب حافظه ی القا شده با موسیمول (15/0 میکروگرم بازای هرموش) به طور کامل با به کار بردن ACPA و/ یا موسیمول روز آزمون برمی گردد، که نشان دهنده ی القای یادگیری وابسته به وضعیت توسط موسیمول می باشد.
  نتیجه گیری
  این یافته ها پیشنهاد می نمایند که گیرنده های کانابینوییدی CB1 هیپوکامپ پشتی ممکن است نقش مهمی در فراموشی ایجاد شده با موسیمول و یادگیری وابسته به وضعیت القا شده با موسیمول در موش سوری بازی کند.
  کلیدواژگان: موسیمول، آراشیدونیل سیکلو پروپیل آمید (ACPA)، حافظه ی وابسته به وضعیت، موش سوری
 • عاطفه فدایی، حسین میلادی گرجی، شاهرخ مکوند حسینی صفحات 54-62
  زمینه و هدف
  پیدا کردن راه های موثر برای جلوگیری از تغییرات سیناپسی ناشی از داروهای مخدر، می تواند نقش مهمی در درمان و جلوگیری از عود به عنوان یک مشکل بالینی آن داشته باشد. مطالعات قبلی نشان داده اند که ورزش حساسیت اثرات پاداشی مورفین را در موش صحرایی کاهش می دهد. هدف مطالعه ی حاضر بررسی اثرات ورزش منظم شنا بر روی نشانه های قطع مورفین به دنبال مصرف نالوکسان در موش صحرایی بود.
  روش بررسی
  در پژوهش حاضر 16 سر موش به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. موش ها به مدت 14 روز فعالیت ورزشی شنا، هم زمان تزریق زیر جلدی مورفین (10 میلی گرم در کیلو گرم) دو بار در روز با فاصله ی 12 ساعته دریافت کردند. تمرین ورزشی شنا با 45 دقیقه در روز و 5 روز در هفته به مدت 2 هفته انجام گرفت. در روز 15 با تجویز نالوکسان هیدروکلراید (2 میلی گرم در کیلو گرم) به صورت داخل صفاقی 2 ساعت بعد از آخرین تزریق مورفین به دو گروه شناگر و شنا نکرده شدت وابستگی فیزیکی مطابق مدل Gellert–Holtzman ارزیابی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نشانه های درجه بندی شده در موش های وابسته به مورفین شناگر مثل تعداد انقباضات شکمی (0001/0P<)، Wet Dog Shakes (005/0P=)، پرش (002/0P=) و نمره ی کل Gellert–Holtzman (0001/0P<) کمتر از موش های وابسته به مورفین شنا نکرده بود. همچنین نشانه های چک شده در موش های وابسته به مورفین شناگر مثل راست شدن یا لیسیدن آلت تناسلی (05/0=P، 5/62 درصد)، اسهال (025/0=P، 40 درصد)، به خود پیچیدن (025/0=P، 50 درصد) نسبت به گروه شنا نکرده از شدت کمتری برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که ورزش منظم شنا موجب کاهش شدت وابستگی به مورفین در موش صحرایی می شود.
  کلیدواژگان: مورفین، ورزش منظم شنا، شدت وابستگی، نالوکسان، موش صحرایی
 • سید علینقی کاظمی، مصطفی عزیزی*، سید نورالدین موسویان، عبدالرضا اسماعیل زاده صفحات 63-72
  زمینه و هدف

  ویتامین د ناکافی (کمبود و عدم کفایت) در بعضی از مطالعات به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونت حاد سیستم تنفسی کودکان گزارش شده است. این مطالعه به منظور بررسی میزان کمبود ویتامین د در عفونت حاد سیستم تنفسی تحتانی در کودکان طراحی گردیده است.

  روش بررسی

  این مطالعه مورد شاهدی بر روی 82 بیمار در دو گروه مورد و شاهد دو ماه تا شصت ماهه ی بستری در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان با عفونت حاد سیستم تنفسی تحتانی در گروه مورد و بدون آن در گروه شاهد انجام شد. دو گروه از نظر سن وجنس با هم همسان بودند. سطح سرمی ویتامین د به روش الیزا در دو گروه اندازه گیری شد.

  یافته ها

  میانگین سطح سرمی ویتامین د در گروه مورد 87/79 نانو مول در لیتر و در گروه شاهد 35/67 نانو مول در لیتر بود که از نظر آماری این تفاوت معنی دار نبود 12 کودک کمبود ویتامین د داشتند. در 36 کودک عدم کفایت و در 34 کودک کفایت ویتامین د دیده شد که از این نظر نیز تفاوتی بین گروه مورد و شاهد دیده نشد.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه با وجود شیوع بالای ویتامین د ناکافی (کمبود و عدم کفایت) در کودکان ارتباط معناداری بین سطح سرمی ویتامین د در گروه کنترل و گروه شاهد دیده نشد.

  کلیدواژگان: کمبود ویتامین د، عفونت حاد دستگاه تنفسی، کودکان
 • محمد رحیم زاده، سید مجتبی موسویان، سعید شجاع صفحات 73-82
  زمینه وهدف
  سودوموناس آئروژینوزا یک عامل سببی عفونت های بیمارستانی است. متالو- بتا-لاکتامازها (MBLs) یکی از مهم ترین عوامل ایجاد مقاومت به داروهای کارباپنم در سودوموناس آئروژینوزا است. با توجه به اهمیت داروهای کارباپنم در درمان عفونت های ناشی از سودوموناس، در این بررسی ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزای تولید کننده ی متالو- بتا- لاکتاماز مورد مطالعه قرار گرفتند.
  روش بررسی
  برای انجام این تحقیق 236 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی گلستان و امام خمینی اهواز مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از تعیین هویت این ایزوله ها با استفاده از تست های بیوشیمیایی استاندارد، نسبت به تعیین مقاومت آن ها در برابر ده آنتی بیوتیک رایج از طریق دیسک دیفیوژن و بر اساس پروتکل CLSI اقدام گردید. سپس سویه های مقاوم به ایمیپنم، تولید کننده ی MBLs با روش فنوتیپی دیسک ترکیبیIPM-EDTA، مورد شناسایی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در بین 236 ایزوله سودوموناس آئروژینوزای مورد بررسی، 122 ایزوله (4/51 درصد) به ایمیپنم مقاوم بودند. نتایج حاصل از روش دیسک ترکیبیImipenem-EDTA نشان داد که تعداد 122/110 ایزوله (90 درصد) واجد متالو- بتا- لاکتاماز بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه سویه های سودوموناس آئروژینوزای تولیدکننده ی متالو- بتا- لاکتاماز به تمام آنتی بیوتیک های بتا-لاکتام مقاوم هستند، لذا تعیین سویه های مقاوم به ایمیپنم که خود تولیدکننده ی بتا- لاکتاماز می باشند، می تواند پزشک را در انتخاب آنتی بیوتیک مناسب کمک نموده، بهبودی بیماران مبتلا به عفونت ناشی از این باکتری ها را تسریع نماید.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، روش دیسک ترکیبیImipenem، EDTA، متالو، بتا، لاکتاماز
 • محمد محمدی، محمد باقر قوامی، مهندس جمشید محمدی صفحات 83-93
  زمینه و هدف
  کنه ی اورنیتودوروس تولوزانی با گزش و خون خواری از انسان از اهمیت پزشکی و بهداشتی خاصی برخوردار است. به رغم اهمیت پزشکی و بهداشتی این کنه، تاکنون مطالعات دقیقی جهت تفکیک فرم های مختلف و استعداد های آن ها در انتقال بیماری انجام نیافته است. به همین دلیل برای تعیین تنوع فنوتیپی و آلودگی سویه های مختلف این کنه به بورلیا پرسیکا در استان زنجان، مطالعه ی حاضر انجام یافت.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی توصیفی، نمونه های اورنیتودوروس تولوزانی در مشاهدات استریومیکروسکوپ با دقت 1/0 میکرومتر، 20 شاخص مرفومتریک کمی اندازه گیری و به همراه الگوهای پارامترهای کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه های مورد بررسی همچنین با خون خواری از نوزاد 3 روزه ی موش سوری و تزریق سوسپانسیون له شده آن ها به صفاق نوزاد موش، تعیین آلودگی به بورلیا شدند.
  یافته ها
  بررسی آزمایشگاهی نمونه ها نشان داد که آلودگی به بورلیا در نمونه های این کنه ها 4 تا 8 در هزار است. بررسی صفات مرفومتریک نمونه های این کنه از شهرستان های خدابنده و ماه نشان مشخص کرد که اندازه ی بدنی ماده ها، 93/3×81/6 میلی متر بود و جمعیت های دو سویه ماه نشان و خدابنده در اندازه عرض کاپیتولوم و منفذ جنسی تفاوت داشتند. نرهای اورنیتودوروس تولوزانی کوچک تر از ماده ها بودند و به اندازه 6/2×6/4 میلی متر می رسیدند. به جز طول و عرض کاپیتولوم که در نمونه های ماه نشان بیشتر از نمونه های خدابنده دیده شد، بقیه ی شاخص ها تفاوتی نداشتند. نمف های این دو سویه در اندازه ی بدنی، طول و عرض کاپیتولوم، طول بندهای 2 تا4 پالپ با هم دیگر تفاوت داشتند و در بقیه ی صفات مشابه هم بودند.
  نتیجه گیری
  نظر به وجود تفاوت های مرفومتریک نمونه ها در مناطق مطالعاتی و آلودگی آن ها به بورلیا، کمبود و نبود اطلاعات جامع جهت تفسیر این اطلاعات و انجام مطالعات جامع برای بازنگری توصیف گونه، بیان جایگاه سیستماتیک سویه های مختلف و تعیین ماهیت مولکولی جهت شناسایی این کنه، تهیه ی پروتوکل تشخیص مولکولی برای اولویت بندی مناطق عملیاتی، پایش عملیات اجرایی جهت تعیین دقیق نرخ آلودگی کنه ها به بورلیا مناطق جغرافیایی مختلف ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اورنیتودوروس تولوزانی، استان زنجان، خدابنده، ماه نشان، بورلیا پرسیکا، صفات مرفومتریک
 • مرجانه زرکش، مریم اصغرنیا، رویا فرجی، عاطفه قنبری، فاطمه حسین زاده، آبتین حیدرزاده، سیده فاطمه دلیل حیرتی، آناهیتا سعیدی صفحات 94-102
  زمینه و هدف
  مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم یک یافته ی شایع در بارداری های ترم و طول کشیده است و به عنوان یک عامل پیشگویی کننده ی برای پیامدهای بد در جنین و نوزاد در نظر گرفته می شود. هدف این مطالعه مقایسه و تعیین برخی عوامل خطرزا در مادران و عوارض در نوزادان رسیده در گروه دارای مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم وگروه دارای مایع آمنیوتیک شفاف در بیمارستان الزهرا(س) رشت در سال های 1390-1389 بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی مقطعی تحلیلی، 300 نفر از مادران باردار با نوزادان رسیده دارای مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم و نیز 300 نفر از مادران باردار با نوزادان رسیده دارای مایع آمنیوتیک شفاف از بین نوزادانی که از سال 1389 تا سال 1390 در بیمارستان الزهرا (س) رشت متولد شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های Chi-Square و T-Test تجزیه و تحلیل آماری شدند.
  یافته ها
  گراویتی و پاریتی پایین مادر، زایمان سزارین و سن داخل رحمی بالا، شایع ترین ریسک فاکتورهای مادری و نوزادی و نمره ی آپگار پایین، وزن بدو تولد بالا و افزایش تعداد روزهای بستری نوزادان، شایع ترین عوارض نوزادی مرتبط با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم بود. علایم عفونت مادر و نوزاد بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص گردید که مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم به طور معنی داری با گراویتی و پاریتی پایین تر، میزان بالاتر سزارین، نمره ی آپگار دقیقه اول پایین تر و سن داخل رحمی، وزن بدو تولد و تعداد روزهای بستری بیشتر، رابطه دارد؛ اما ارتباطی بین کوریوآمنیونیت و مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم وجود ندارد.
  کلیدواژگان: عوامل خطر، مایع آمنیوتیک، مکونیوم
 • رقیه زمانی، یوسف ترکی * صفحات 103-111
  زمینه و هدف

  میزان مرگ و میر پری ناتال از شاخص های مهم سلامتی یک جامعه محسوب می شود. با شناخت عوامل موثر در مرگ و میر پری ناتال و بالا بردن سطح آگاهی مادران باردار از نظر توجه و اهمیت دادن به مراقبت های پزشکی در طول دوره ی بارداری می توان از میزان آن به مقدار قابل توجهی کاست. هدف اصلی این تحقیق تعیین فراوانی علل مرگ و میر پری ناتال طی یک سال در بیمارستان امدادی ابهر بود.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی 55 مورد مرگ و میر جنین و نوزاد از هفته ی 22 حاملگی تا 28 روز بعد از تولد که در بیمارستان امدادی ابهر مرده به دنیا آمده یا بعد از تولد فوت کردند، طی مدت 1 سال (1389) انجام گرفت.

  یافته ها

  شایع ترین علل مرگ های پری ناتال نارسی و سندرم دیسترس تنفسی و سپس مرگ های داخلی رحمی (IUFD) و اختلالات کروموزومی بود. 8/21 درصد مرگ ها داخل رحمی و 2/78 درصد بعد از تولد صورت گرفته بود. 88 درصد مرگ های پری ناتال در نوزادان نارس بود. شایع ترین علل مرگ در موارد IUFD ناهنجاری های مادرزادی و زایمان زودرس و در نوزادان زنده متولد شده نارسی شدید، بیماری دیسترس تنفسی (RDS) و اختلالات کروموزومی بود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد مهم ترین عامل پیشگیری کننده از مرگ های پری ناتال پیشگیری از تولد نوزادان نارس و کم وزن می باشد. همچنین تاکید بر مراقبت های دوره ی پره ناتال، شناسایی و پیگیری مادران پرخطر و وجود بخش های مراقبت های ویژه نوزادان می توانند در کاهش مرگ های پری ناتال موثر باشند.

  کلیدواژگان: مرگ و میر، پری ناتال، بیمارستان امدادی
 • عبدالرضا قریشی، منیژه جزپناهی، علی نیک سیرت صفحات 112-116
  زونا فعال شدن مجدد و تاخیری ویروس واریسلا زوستر از گانگلیون حسی می باشد. بروز علایم حسی و راش درماتومی وزیکولر در ناحیه ی حسی ریشه ی عصبی (Nerve Root) درگیر، عارضه ی مورد انتظار در فعال شدن هرپس از آوران های حسی می باشد و ضعف حرکتی و فلج به ندرت رخ می دهد. بیمار آقای 64 ساله با زمینه ی دیابت و نقص ایمنی ناشی از مصرف داروهای مهار کننده ی سیستم ایمنی بود که به دنبال بروز بثورات وزیکولر در ساق پای راست دچار اشکال در راه رفتن ناشی از ضعف حرکتی پای راست گردیده بودند.
  کلیدواژگان: زونا، نروپاتی، رادیکولوپاتی حرکتی، هرپس، ضعف حرکتی
|
 • Jahanbazi A., Asgari K., Chitsaz A., Asemi N. Pages 1-12
  Background And Objective
  Focal dystonia is a chronic disease with unwanted side effects. The aim of this study was to investigate the effectiveness of medication in comparison to medication plus EMG biofeedback on motor symptoms in females with chronic focal dystonia.
  Materials And Methods
  This study was accomplished using a quasi-experimental design with pre-test، post-test and follow-up. The sample consisted of random selection of 20 female patients with spasmodic torticollis and 10 female patients with blepharospasm، diagnosed by neurologists. Based on neurological diagnostic criteria، they were equally divided into two groups. Both groups were treated with botulinum toxin type A، but the second group participated in 20 treatment sessions of EMG biofeedback for 10 weeks in addition to receiving the drug. To collect the data، the participants were asked to complete F-M Scale questionnaire over the pre/ post-tests and follow-up.
  Results
  The mean scores of motor symptoms and their subscales in the medication plus EMG biofeedback group was significantly diminished in comparison to medication group (p<0. 05).
  Conclusion
  This study suggests that medication plus EMG biofeedback can elicit more effective results than using mere drugs in the treatment of the motor symptoms in females with chronic focal dystonia.
  Keywords: Focal dystonia, EMG biofeedback, Medication, Motor symptoms
 • Niknejed H., Yazdanpanah Gh, Khayat-Khoei M. Pages 13-21
  Background And Objective
  Though amniotic membrane has recently been introduced as a natural tissue with anti-cancer properties، there are inadequate studies about involved mechanisms. In this study، the effect of amniotic membrane culture supernatant on viability of cancer cells via applying different doses was evaluated. Apoptosis as a possible mechanism of inducing cancer cell death by amniotic membrane was also investigated.
  Materials And Methods
  Amniotic membranes prepared from placentas in Caesarian sections which were high in epithelial level were cultured for 24 hours. Then، medium was collected and added in different volumes to the culture of cancer cells. After 24 hours، the viability of cancer cells was evaluated by the MTT assay. Apoptosis of cancer cells as a possible mechanism was assessed with the TUNEL assay. Analysis of data was performed using one-way Anova and post-Tukey test.
  Results
  After the lapse of 24 hours، the outcome of the MTT assay revealed that supernatant of amniotic membrane significantly led to a decrease in the viability of cancer cells in comparison to the control group. Meanwhile، the TUNEL assay showed that induction of death in cancer cells was possibly through apoptosis which was dose-dependent.
  Conclusion
  Owing to the dose-dependent effect of amniotic membrane on cancer cells and possible induction of apoptosis، more research is in demand to introduce amniotic membrane as a proper choice in the treatment of cancer.
  Keywords: Amnion, Cancer cells, Apoptosis, Viability
 • Ahangarpour A., Oroojan Aa, Heydari H. Pages 22-31
  Background And Objective
  Diabetes can lead to sexual dysfunction in patients. Recent studies indicate the influence of Dorema aucheri on sexual hormones. Therefore، we decided to elicit the effect of hydro-alcoholic extract of Dorema aucheri on serum levels of testosterone and FSH، testicular morphology and sperm count of Nicotinamide-STZ (streptozotocin) induced diabetes in rat models.
  Materials And Methods
  A total of 42 male adult wistar rats weighing 150-250gm were entered into the study. To produce diabetic model، the animals received one dose of nicotinamide120 mg/kg and STZ60 mg/kg intraperitoneally. The animals were divided into 6 groups (7rats in each group): control، diabetic، diabetic+glibenclamid (0. 6mg/kg)، as well as variant doses of hydro-alcoholic extract of Dorema aucheri (100، 200، 400mg/kg). The extracts were gavaged once a day، 5 days per week for 3 weeks. 24 hours after the last gavage under deep anesthesia with ether، blood samples were collected from the heart and then serum levels of testosterone and FSH were measured. Subsequently، testicular morphology and caudal epididymal sperm numbers were determined and counted. The data were statistically analyzed with SPSS by one-way ANOVA whereby P<0. 05 was considered as significant.
  Results
  Serum level of testosterone exhibited a significant increase in diabetic rats compared with all other groups except the control group (P=0. 05). The 200mg/kg extract concentration led to a significant increase in sperm counts in comparison with diabetic (P=0. 003) and other groups (P<0. 05).
  Conclusion
  The results indicated that hydro-alcoholic extracts of Dorema aucheri improve sperm production process and increase sperm counts in rats. This positive effect may originate from the presence of flavonoids in Dorema aucheri plant.
  Keywords: Dorema aucheri, Nicotinamide, STZ, Sperm count, Rat
 • Modaresi M., Tavanaei F. Pages 32-41
  Background And Objective
  Lettuce (Lactuca sativa) is one of the long-standing herbs in traditional medicine known with many therapeutic properties. In this research، the effect of lettuce leaf extract on some reproductive traits such as testes weight and primary spermatocyte testosterone، LH and FSH in mice was investigated.
  Materials And Methods
  In this experimental study، 40 male mice were selected and were randomly divided into 5 groups، including a control and 3 treatment and placebo groups. Treatment groups of animals received three intraperitoneal lettuce extract in daily doses of 25، 50 and 100 mg/kg for 20 days. Testosterone، LH and FSH tests implemented via Radioimmunoassay (RIA). The collected data analyzed by ANOVA and Duncan''s test.
  Results
  The results showed that the number of secondary spermatocytes (42±5) and concentrations of testosterone (0. 088±0. 023 ng/dl)، LH (0. 3±0. 02 mIU/dl) and FSH (1±0. 12 mIU/dl) significantly reduced at 100 mg/kg dose (P<0. 05).
  Conclusion
  Considering the results، it seems that the compounds in lettuce extract can exert a negative effect on male mice reproductive physiology as a result of reduction in spermatocytes and reproductive hormones.
  Keywords: Lactuca sativa, Spermatocytes, Reproductive hormones, Male mice
 • Pakpour B., Jafari K., Bashiri Z., Navaeian M., Piri M Pages 42-53
  Background And Objective
  It has been shown that cannabinoids exert widespread effects on cognitive functions. An overlapping distribution of GABA with cannabinoid receptors has been reported in some brain structures such as dorsal hippocampus. Thus، the functional interactions between cannabinoid and GABAergic systems in cognitive control seem possible. The present study evaluated the potential role of cannabinoid CB1 receptors of the dorsal hippocampus on muscimol induced amnesia and muscimol state-dependent memory in adult male mice.
  Materials And Methods
  In this experimental study 250 adult male NMRI mice were entered. Drugs of muscimol and ACPA were used. Mice were anaesthetized and cannulae implantation was bilaterally used in the CA1 regions of the dorsal hippocampus via stereotaxic method. Seven days after recovery from surgery، the behavioral testing was started by means of inhibitory avoidance task.
  Results
  Post-training injection of muscimol (0. 075، 0. 15 µg/mouse) impaired inhibitory avoidance memory. The memory impairment induced by ACPA (0. 15 µg/mouse) was completely reversed by pre-test administration of ACPA and/or muscimol، suggesting muscimol induced state-dependent memory.
  Conclusion
  These results suggest that cannabinoid CB1 receptors of the dorsal hippocampal may play an essential role in muscimol-induced amnesia and muscimol state-dependent memory in mice.
  Keywords: Muscimol, Arachidonylcyclopropylamide (ACPA), State, dependent memory, Mice
 • Fadaei A., Miladi Gorji H., Makvand Hosseini Sh Pages 54-62
  Background And Objective
  Development of effective ways to impede drug-induced synaptic changes can play a vital role in the treatment and prevention of relapse as a clinical problem. Previous studies suggest that exercise decreases the sensitivity to the rewarding effects of morphine in rats. This study was designed to investigate the effects of regular swimming exercises on naloxone-precipitated morphine withdrawal signs in rats.
  Materials And Methods
  In this study، 16 rats were divided into the control and experimental groups. The rats were injected with bi-daily doses (10 mg/kg، at 12 hr intervals) of morphine over a period of 14 days during swimming exercises. Exercised rats were submitted to swimming sessions (45 min/d، five days per a week، for 14 days). On day 15، after an acute injection of naloxone (2 mg/kg، IP) 2 h after receiving morphine injection according to a modified version of the Gellert–Holtzman scale، morphine dependent intensity was measured in both groups (swimmer and none swimmer).
  Results
  The results showed that withdrawal signs including abdominal contractions (P= 0. 000)، wet dog shakes (P= 0. 005)، weight loss (24h) (P= 0. 001)، jumps (P= 0. 002) and overall Gellert–Holtzman score (P= 0. 000) were significantly lower in the swimmer morphine treated rats as compared with non-swimmer control ones (P= 0. 0001). Among the evaluated signs، the number of rats per group with erection and genital grooming (62. 5%، P=0. 05)، diarrhea (40%، P=0. 025) and writhing (50%، P=0. 025) displayed a decrease in swimmer morphine treated rats compared to non-swimmer rats.
  Conclusion
  Our findings indicate that regular swimming exercises can minimize severity of dependency upon morphine in rats.
  Keywords: Morphine, Regular swimming exercise, Dependent intensity, Naloxone, Rat
 • Kazemi San, Azizi M., Mousavinasab Sn, Esmaeilzadeh A. Pages 63-72
  Background And Objective

  Inadequate vitamin D (insufficiency and deficiency) has been reported as one of the most important factors that might contribute to the increased occurrence of pediatric LRTI. This study was carried out to find the rate of vitamin D deficiency in children with acute lower respiratory infections.

  Materials And Methods

  This case- control study was implemented on 2 to 60- month- old children diagnosed with LRI (Lower Respiratory Infection) or without LRI admitted to the pediatric ward of Mousavi Hospital in Zanjan. Both groups were similar in age and gender. Serum 25 (OH) D levels were determined by direct enzyme-linked immunosorbent assay. Data were analyzed with version 16 of SPSS.

  Results

  The mean vitamin D level for the entire LRI group was79/87 mmol/l and 67/35mmol/l for the control group. There was not any significant difference between the two groups. 12 patients had vitamin D deficiency. 36 had insufficient and 34 had sufficient vitamin D levels. Regarding these findings، there was not any significant difference between the case and control groups too.

  Conclusion

  In this study no relationship was observed between vitamin D level and LRI in case and control groups despite high levels of inadequate vitamin D (insufficiency and deficiency) in both groups.

  Keywords: Acute lower respiratory infection, Vitamin D deficiency, Pediatric
 • Rahimzadeh M., Moosavian M., Shoja S. Pages 73-82
  Background And Objective
  Pseudomonas aeruginosa is a causative agent of nosocomial infections. Metallo-beta-lactamases (MBLs) are considered among the most crucial resistant agents of Pseudomonas aeruginosa to carbapenem. Because of the important role of carbapenemes in the treatment of Pseudomonas infections، in this study، the Pseudomonas aeruginosa producing metallo-beta-lactamases were investigated.
  Materials And Methods
  A total of 236 Pseudomonas aeruginosa were examined. These isolates were collected from hospitalized patients’ clinical specimens in Imam Khomeini and Golestan hospitals of Ahvaz، Iran. After identification of the isolates by standard biochemical tests، their antimicrobial resistant patterns to 10 common antibiotics were determined based on CLSI protocol by disk diffusion agar method. Finally، the metallo-beta-lactamase production by Pseudomonas aeruginosa isolates was identified by Imipenem-EDTA combined disk method.
  Results
  Of 236 Pseudomonas aeruginosa isolates، 122 isolates (51. 4%) were resistent to imipenem. Based on the results of Imipenem-EDTA combined disk method، production of metallo-beta-lactamases was known in 110/122 (90%) Pseudomonas aeruginosa isolates.
  Conclusion
  Since MBLs producing Pseudomonas aeruginosa are resistant to all other beta-lactam antibiotics، it is vital to screen imipenem non-susceptible isolates of Pseudomonas aeruginosa for MBLs production. This will be effective in the selection of suitable antibiotic and recovery pace of the patients.
  Keywords: Pseudomon asaeruginosa, Imipenem, EDTA combined disk method, Metallo, beta, lactamase
 • Mohammadi M., Ghavami Mb, Mohammadi J. Pages 83-93
  Bakground and
  Objective
  The soft tick، Ornithodoros tholozani، is of major medical importance due to biting humans and taking blood-meal. Despite the medical importance of this tick، no in-depth studies have been carried out to distinguish different forms and their capability in transmitting the disease. To this end، this study was carried out to identify phenotypic diversity، and contamination of the different strains of this tick to Borrelia persica in Zanjan province.
  Materials And Methods
  In this descriptive study، microscopic examination was carried out with 0. 1 micrometer precision، and 20 quantitative morphometric indexes were measured alongside the assessment of qualitative factors. The contamination to Borrelia was investigated through feeding on three-day-old neonate mice، and injection of squashed suspension into the peritoneum of the mice.
  Results
  laboratory investigation revealed that the contamination by Borrelia in tick samples was 0. 004-0. 008. Morphologic traits examination revealed that body size of the ticks from Khodabandeh and Mahneshan cities was 6. 81× 3. 93 mm. The two strains of Khodabandeh and Mahneshan had different capitulum widths، and genital opening sizes. Males of Ornithodoros tholozani were smaller than females reaching a size of 4. 6 × 2. 6 mm. Apart from the length and width of capitulum which were higher in Mahneshan samples than in Khodabandeh، the other indexes were not significantly different. The nymphs in the two strains differed in the body size، the length and width of capitulum، the lengths of the second and fourth segments of the palp; however، they were identical in other indexes.
  Conclusion
  Regarding the morphologic distinction between samples in the study sites and their contamination by Borrelia; and lack of comprehensive knowledge in analyzing the data، it seems necessary to conduct extensive research in order to review description of the species، express taxonomic position of different strains and provide molecular identification protocol in order to prioritize the application sites، and monitor the administration plans to precisely determine the infection rate of the ticks to Borrelia in diverse geographical regions.
  Keywords: Ornithodoros tholozani, Zanjan province, Borrelia persica, Morphometric indexes
 • Zarkesh M., Asgharnia M., Faraji R., Ghanbari A., Hosseinzadeh F., Hydarzadeh A., Dalil Heirati Df, Saeedi A. Pages 94-102
  Background And Objective
  Meconium Stained Amniotic Fluid (MSAF) is a common finding in term and post term pregnancies which has been taken into account as an unfavorable predictor of fetal and neonatal outcome. The aim of this study was to identify some maternal risk factors and neonatal complications in term pregnancies with meconium stained and clear amniotic fluid in Rasht Al Zahra Hospital during 2010-2011.
  Materials And Methods
  Throughout this cross-sectional analytic study، 300 pregnant women and term neonates with MSAF and 300 pregnant women and term neonates with clear amniotic fluid were studied in Rasht Al Zahra Hospital from 2010 to 2011. The collected data were processed and analyzed by SPSS-16 software.
  Results
  The most common maternal risk factors and neonatal complications which associated with MSAF were maternal gravidity and parity، mode of delivery، gestational age، Apgar score، neonatal birth weight and admission days. Maternal and neonatal infections were not significantly different in two groups.
  Conclusion
  The findings indicate that MSAF was significantly associated with lower maternal gravidity and parity، higher incidence of cesarean section rates، lower 1 minute Apgar scores and higher gestational age، neonatal birth weight and admission days; but there was no association between MSAF and chorioamnionitis.
  Keywords: Amniotic fluid, Meconuim, Risk factors
 • Zamani R., Torki Y. Pages 103-111

  Objective and

  Background

  The incidence of prenatal mortality is one of the most important health indicators of a community. Through identifying factors which bring about prenatal mortality and through raising awareness of pregnant mothers concerning attention to medical cares over pregnancy period، such prenatal mortalities can be remarkably reduced. The main objective of this study was to determine the frequency of prenatal mortality rates and its causes over one- year -period in Abhar Emdadi Hospital.

  Materials And Methods

  This cross sectional study was carried out on 55 fetus and neonatal mortality cases from week 22 of pregnancy to day 28 after birth. They died at birth or after birth. The collected data was analyzed using SPSS version 16.

  Results

  The common causes of prenatal mortality were prematurity and respiratory distress syndrome and then IUFD (Intra Uterine Fetal Death) and chromosomal abnormality. 21. 8% of prenatal mortality cases was due to IUFD. 78. 2% of prenatal mortalities happened after birth. 88% of prenatal mortality occurred in premature neonates. Common causes of IUFD were congenital abnormality and preterm birth in comparison with neonates who born alive and whose deaths were mostly due to severe prematurity، RDS (Respiratory Distress Syndrome)، and chromosomal abnormality.

  Conclusion

  The leading factors to prevent prenatal death rest on inhibiting preterm birth and low birth weight delivery. Also emphasis on special cares during prenatal period، identifying and following high risk mothers and setting up NICU wards could vastly reduce prenatal mortality rates.

  Keywords: Mortality, Prenatal, Emdadi hospital
 • Ghoreishy A., Jozpanahi M., Niksirat A. Pages 112-116
  Shingles is a delayed reactivation of varicella zoster virus as an outcome of sensory ganglia. Manifestation of sensory symptoms and vesicular dermatomal rashes in sensory area of involved nerve root is an expected event in the activation of herpes from sensory afferents whereby motor weakness and paralysis rarely occur. The present case was a 64-year old man with diabetes and immunodeficiency caused by immune-suppressant drugs. After appearance of vesicular rashes in the right leg، he had difficulty in walking due to motor weakness of the right leg.
  Keywords: Herpes zoster, Motor radiculopathy, Neuropathy, Shingles